SlideShare a Scribd company logo
A PTE K A
Katalog
dobrych
 praktyk
dla Sopotu
Procedury dotyczące
sytuowania reklam, obiektów
małej architektury i ogrodzeń
dla całego obszaru miasta
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 01
Spis treści
03 Wstęp
04 Zasady sytuowania reklam w przestrzeni miasta
06 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu
dotyczące reklam
06 ·	 Czy trzeba zgłaszać montaż reklamy?
06 ·	 Czym jest reklama?
06 ·	 Czy szyldy są również formą reklamy?
06 ·	 Terminy dostosowania nośników reklamowych do zasad
i warunków określonych w uchwale krajobrazowej dla Sopotu
07 Jak umieścić reklamę?
10 ·	 Obliczanie wysokości kary pieniężnej za
nielegalne umieszczone reklamy
11 Reklamy – słownik
16 Ogólne wytyczne dotyczące reklam na terenie
miasta Sopotu
16 ·	 Dobre praktyki
17 ·	 Złe praktyki
18 ·	 Gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
19 Zasady i warunki sytuowania szyldów
23 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu
dotyczące małej architektury i ogrodzeń
24 Mała architektura i ogrodzenia na terenie Sopotu
– słownik
25 Zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury i ogrodzeń
25 ·	 Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury
25 ·	 Zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń
27 Ogólne zasady i warunki sytuowania tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych
i obiektów małej architektury w kontekście
ochrony krajobrazu
28 Podział Sopotu na obszary o różnych regulacjach
29 Obszary strukturalne A-H:
29 A.	 Obszar reprezentacyjnej przestrzeni
w historycznym śródmieściu
30 B.	 Obszar historycznej przestrzeni miejskiej
31 C.	 Obszarar strefy administracyjnej i biznesu
32 D.	 Obszar tonacji reklam w strefie mieszkaniowej
33 E.	 Obszar ekspozycji walorów przestrzeni
rekreacyjno-uzdrowiskowych
34 F.	 Obszar promocji w przestrzeniach
rekreacyjno-sportowych
35 G.	 Obszar promocji w strefie plaż
36 H.	 Obszar ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 02
37 Obszar indywidualnej promocji a-m:
37 a.	 Aquapark Sopot
38 b.	 Skansen Archeologiczny – Grodzisko
39 c.	 Teren kortów tenisowych
40 d.	 Teatr na plaży
41 e.	 Skwer Kuracyjny i molo
42 f.	 Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy, Plac Jasia Rybaka
43 g.	 Opera Leśna
44 h.	 Stadion Leśny
45 i.	 Hipodrom Sopot – tor wyścigów konnych
46 j.	 Hala Widowiskowo-Sportowa
47 k.	 Muzeum Miasta Sopotu
48 l.	 Dworzec Sopot
49 m.	Stadion Rugby
50 Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych
układu komunikacyjnego:
50 a.	 Ulic: Bohaterów Monte Casino, 1 maja, Jana Jerzego
Haffnera, Powstańców Warszawy, Grunwaldzkiej,
Bitwy Pod Płowcami, Polnej, Władysława Łokietka
51 b.	 Alei Niepodległości
52 c.	 Terenów Kolejowych
SPIS TREŚCI
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 03
Sopot od wielu lat zwraca szczególną uwagę na kwestie dotyczące estetyki przestrzeni miejskiej. Głów-
nym celem podjętej Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz ro-
dzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwanej dalej uchwałą krajobrazową dla So-
potu, jest uporządkowanie krajobrazu miasta występowania i poprawienie estetyki nośników reklamowych.
Sopot to miasto zabytek. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu wpisany jest do rejestru
zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 936 z dnia 12.02.1979 r. Zabytkowy charakter przestrzeni
miejskiej Sopotu ze względu na swoje szczególne uwarunkowania przyrodnicze, historyczne oraz nad-
morskie położenie wymaga dbałości o jakość, dobór materiałów, form i kolorystyki reklam znajdujących
się w jego obszarze. Kolor jest istotnym elementem mającym wpływ na kształtowanie koncepcji obrazu
miasta. Usuwając nieestetyczne reklamy wykonane z niskiej jakości materiałów o  krzykliwych barwach i du-
żych rozmiarach z elewacji obiektów zabytkowych, budynków mieszkalnych oraz pawilonów handlowych,
poprawimy nie tylko wygląd tych obiektów, ale znacząco podniesiemy walory wizualne naszego miasta.
„Katalog dobrych praktyk dla Sopotu” został stworzony w celu zaprezentowania w przystępny sposób za-
pisów uchwały krajobrazowej dla Sopotu. Przede wszystkim wypracowania spójnej koncepcji dotyczącej
umieszczenia reklam w przestrzeni miasta, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących małej
architektury i ogrodzeń. Przestrzeganie zasad uchwały krajobrazowej dla Sopotu spowoduje, że reklamy,
mała architektura oraz miejska zabudowa będą ze sobą płynnie harmonizowały. W rezultacie reklamy
staną się bardziej widoczne i skuteczniej będą spełniać swoją funkcję informacyjną i komercyjną, co
w efekcie w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek Sopotu. Zapraszam do wspólnych działań na rzecz
estetyki naszego pięknego Sopotu.
W trosce
o estetykę
Szanowni Państwo,
Zabytkowy
charakter miasta
Katalog dobrych
praktyk dla Sopotu
Wstęp
Prezydent Miasta Sopotu
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 04
Zasady
sytuowania
reklam
w przestrzeni
miasta
Przykłady zaburzenia
osi widokowych poprzez
nagromadzenie reklam
w przestrzeni miasta
W obecnych czasach walka o uwagę odbiorcy, ła-
twość produkcji nośników reklamowych i ich ogól-
nodostępność doprowadziły do rozpowszechniania
się zjawiska niekontrolowanego sytuowania reklam
w przestrzeni miast, co w efekcie niekorzystnie za-
częło oddziaływać na estetykę miejskiej zabudowy.
Podmiotom reklamującym się zależy na tym, aby
format reklamy był jak największy i silnie angażował
odbiorcę jaskrawą kolorystyką. Z drugiej strony nie
możemy zapominać, że nośniki komunikacji marke-
tingowej stały się nieodłącznym elementem prze-
strzeni publicznej miast. Niemożliwe zatem, ale rów-
nież niepożądane byłoby całkowite usunięcie reklam
z krajobrazu miasta. Naczelną zasadą powinno stać
się dostosowanie formy reklamy do charakteru miej-
sca, w którym jest sytuowana. Reklamy umieszczane
w sposób przemyślany spowodują, że przekaz mar-
ketingowy stanie się bardziej widoczny dla odbiorcy.
Sopot ze względu na swój zabytkowy charakter oraz
zachowane walory historyczne, architektoniczne i kra-
jobrazowe, wymaga, aby reklamy powstające w jego
obszarze stylistycznie dopasowane były do istniejącej
zabudowy. Jest to przestrzeń o szczególnych walorach
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 05ZASADY SYTUOWANIA REKLAM W PRZESTRZENI MIASTA
Reklamy w dawnym
Sopocie, stylistycznie
nawiązywały do
architektury budynków
kulturowych, objętych ochroną. Niepożądane jest,
aby zabytkowe elewacje kamienic traciły swój urok
przysłonięte wielkoformatowymi banerami, które nie
korespondują z krajobrazem architektonicznym, zabu-
rzają osie widokowe oraz odciągają uwagę od walorów
historycznej zabudowy. Powstające na terenie miasta
reklamy powinny być utrzymane w stonowanej kolo-
rystyce, dopasowanej do otoczenia. Niedopuszczalne
jest zatem, aby to zabytki były podporządkowywane
agresywnym formom reklamy. Szczególnie szyldy for-
mą oraz kolorem powinny nawiązywać do budynku, na
którym się znajdują. Reklamy, które ingerują w wygląd
zabytku zawsze powinny prezentować wysoki poziom
estetyczny, zarówno projektu, jak i jakości wykonania.
W przeszłości na elewacjach budynków częstokroć
szyldy miały swe stałe miejsce, wyznaczone w podzia-
łach architektonicznych budynku, nad witrynami lokali
usługowych i dzięki temu harmonijnie wpisywały się
w całościowy wizerunek fasady. W początkach XX w.
dominującym kolorem reklam i szyldów w Sopocie
była biel, brąz oraz czarny. Warto przyjrzeć się daw-
nym sopockim fotografiom, by poznać i docenić, jak
reklamy z tamtego okresu współgrały ze sobą nawza-
jem, jak i z miejską zabudową.
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 06
Procedury
dla całego
obszaru
miasta Sopotu
dotyczące
reklam
Czy trzeba
zgłaszać
montaż
reklamy?
Tak. Niemal cały obszar miasta Sopotu, jako
zespół urbanistyczno-krajobrazowy, został
wpisany do rejestru zabytków pod numerem
936 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku z dnia 12.02.1979 r.
wpisany obszar podlega ochronie prawnej na
mocy art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Według definicji z tzw. ustawy krajobrazowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774, Ustawa z dnia 24
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochro-
ny krajobrazu) reklama to upowszechnianie
w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji
promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary,
usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.
Tak, szyldy są formą reklamy. Według
definicji z tzw. ustawy krajobrazowej szyld
to tablica reklamowa lub urządzenie rekla-
mowe informujące o działalności prowadzo-
nej na nieruchomości, na której się znajduje.
Dla istniejących w dniu wejścia w życie
uchwały reklam ustalono następujące prze-
pisy przejściowe:
 •	 1 rok dla tablic reklamowych urządzeń re-
klamowych do 07.06.2019 r.
 •	 2 lata dla szyldów do 07.06.2020 r.
Oznacza to, że na obszarze miasta Sopotu,
na terenie objętym ochroną, montaż nośni-
ków reklamowych wymaga każdorazowo
opinii Plastyka Miejskiego oraz pozwo-
lenia w formie decyzji administracyjnej
Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.
Nie zwalnia to od uzyskania pozwolenia
na budowę, bądź zgłoszenia do właści-
wych organów administracji budowlanej,
a w przypadku reklamy w pasie drogowym
dodatkowo decyzji administracyjnej od
Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. W przy-
padku obiektów zabytkowych wpisanych
indywidualnie do rejestru zabytków wy-
magane jest pozwolenie w formie decyzji
administracyjnej Pomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.
Czym jest
reklama?
Czy szyldy są również
formą reklamy?
Terminy dostosowania nośników
reklamowych do zasad
warunków określonych w uchwale
krajobrazowej dla Sopotu
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 07
Jak umieścić
reklamę
w Sopocie?
Schemat postępowania
przypadku umieszczania
reklamy poza pasem
drogowym dróg
publicznych
na terenie miasta Sopotu
umieścić z zapisami uchwały krajobrazo-
wej dla Sopotu
•	 Skonsultuj wygląd reklamy z Plastykiem
Miejskim
•	 Złóż wniosek razem ze wszystkimi wyma-
ganymi załącznikami w kancelarii Urzędu
Miasta Sopotu pok. Nr 16
•	 W wyniku postępowania otrzymujesz
decyzję administracyjną pozwalającą na
umieszczenie reklamy wydaną przez Kon-
serwatora Zabytków Miasta Sopotu, (która
będzie załącznikiem do wniosku złożonego
w Wydziale Urbanistyki i Architektury)
KROK 2
Sprawy do załatwienia w Wydziale Urbani-
styki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
Wystąp do Wydziału Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta Sopotu z wnioskiem o:
•	Wypełnij wniosek (dostępny na stronie:
bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/Wy-
dział Urbanistyki Architektury/Wniosk
Wniosek o pozwolenie na budowę, lub
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę
KROK 1
Sprawy do załatwienia w Biurze Konser-
watora Zabytków, Urząd Miasta Sopotu ul.
Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
Uzyskaj decyzję administracyjną pozwa-
lającą na umieszczenie reklamy wydaną
przez Konserwatora Zabytków Miasta
Sopotu:
•	Wypełnij wniosek (dostępny na stronie:
bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/ Biuro
Konserwatora Zabytków/Wnioski)
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowa-
dzenie prac przy zabytku lub na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków
•	 Wypełnij oświadczenie (dostępne na stro-
nie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/
Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski)
Oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
•	 Do wniosku dołącz projekt reklamy, którą
chcesz umieścić zawierający szczegóło-
we wymiary reklamy, kolorystykę, miejsce
umieszczenia reklamy, jeśli jest to reklama
świetlna barwę oraz natężenie światła
•	 Sprawdź zgodność reklamy, którą chcesz
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 08
Schemat postępowania
w przypadku umieszczania
reklamy w pasie drogowym
dróg publicznych na terenie
miasta Sopotu
KROK 1
Sprawy do załatwienia w Biurze Konser-
watora Zabytków, Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704
Sopot.
Uzyskaj decyzję administracyjną pozwa-
lającą na umieszczenie reklamy wydaną
przez Konserwatora Zabytków Miasta
Sopotu:
•	Wypełnij wniosek (dostępny na stronie:
bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/Biuro
Konserwatora Zabytków/Wnioski)
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowa-
dzenie prac przy zabytku lub na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków
•	 Wypełnij oświadczenie (dostępne na stro-
nie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/
Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski)
Oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
•	 Do wniosku dołącz projekt reklamy, którą
chcesz umieścić zawierający szczegóło-
we wymiary reklamy, kolorystykę, miejsce
umieszczenia reklamy, jeśli jest to reklama
świetlna barwę oraz natężenie światła
•	 Sprawdź zgodność reklamy, którą chcesz
umieścić z zapisami uchwały krajobrazo-
wej dla Sopotu
•	Skonsultuj wygląd reklamy z Plastykiem
Miejskim
•	Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami, min. musi zawierać:
–	decyzję administracyjną pozwalającą na umieszcze-
nie reklamy wydaną przez Konserwatora Zabytków
Miasta Sopotu (krok 1.) w kancelarii Urzędu Miasta
Sopotu pok. Nr 16
Po otrzymaniu wszystkich właściwych pozwoleń
możesz umieścić reklamę.
Uwaga!
W przypadku umieszczania reklam na obiektach zabyt-
kowych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków
w Sopocie, wymagane jest odrębne pozwolenie w formie
decyzji administracyjnej Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków ul. Dyrekcyjna 2-4,80-852
Gdańsk (decyzja będzie załącznikiem do wniosku zło-
żonego w Wydziale Urbanistyki i Architektury).
JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE?
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 09
KROK 4
Sprawy do załatwienia w Wydziale Urbanistyki
i Architektury, Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza
Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
Wystąp do Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Sopotu z wnioskiem o:
•	 Wypełnij wniosek (dostępny na stronie: bip.sopot.
pl/Sprawy do załatwienia/Wydział Urbanistyki Ar-
chitektury/Wnioski)
Wniosek o pozwolenie na budowę, lub
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewy-
magających pozwolenia na budowę
•	 Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami, min. musi zawierać:
–	decyzję administracyjną pozwalającą na umiesz-
czenie reklamy wydaną przez Konserwatora Za-
bytków Miasta Sopotu (krok 1.)
–	decyzję administracyjną uzgadniającą lokalizację
danej reklamy w pasie drogowym dróg publicz-
nych na terenie Miasta Sopotu (krok 3.) w kan-
celarii Urzędu Miasta Sopotu pok. Nr 16
KROK 5
Sprawy do załatwienia w ZDiZ - Al.Niepodległości
930, 81-861 Sopot:
•	 Złóż wniosek w siedzibie ZDiZ Sopot, o wydanie
decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie
pasa drogowego w celu umieszczenia danej rekla-
my w pasie drogowym, niezbędne załączniki:
–	szkic poglądowy reklamy wraz z wymiarami i opi-
sem konstrukcji
–	szkic sytuacyjnylokalizacji reklamywraz z wymiarami
•	Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu
pok. Nr 16
•	 W wyniku postępowania otrzymujesz decyzję ad-
ministracyjną pozwalającą na umieszczenie rekla-
my wydaną przez Konserwatora Zabytków Miasta
Sopotu.
KROK 2
Sprawy do załatwienia w ZDiZ - Al. Niepodległości
930, 81-861 Sopot:
•	 Złóż wniosek w siedzibie ZDiZ Sopot, o wydanie
decyzji administracyjnej uzgadniającej lokalizację
reklamy pasie drogowym, niezbędne załączniki:
–	szkic poglądowy reklamy wraz z wymiarami i opi-
sem konstrukcji
–	szkic sytuacyjny lokalizacji reklamy wraz z wy-
miarami
–	dokumenty identyfikujące wnioskodawcę i wła-
ściciela reklamy (dane osobowe, KRS, pełnomoc-
nictwa itp.)
–	odpis decyzji administracyjnej pozwalającej na
umieszczenie reklamy wydanej przez Konserwa-
tora Zabytków Miasta Sopotu (krok 1.)
KROK 3
Po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku (krok 2.)
otrzymujesz decyzję administracyjną uzgadniającą
lokalizację danej reklamy w pasie drogowym dróg
publicznych na terenie Miasta Sopotu.
–	dokumenty identyfikujące wnioskodawcę i właści-
ciela reklamy (dane osobowe, KRS, pełnomocnic-
twa itp.)
–	dla reklam na budynkach odpis zgody właściciela
budynku
–	odpis decyzji administracyjnej pozwalającej na
umieszczenie reklamy wydanej przez Konserwa-
tora Zabytków Miasta Sopotu (krok 1.)
–	odpis dokumentów uzyskanych z Wydziału Urbani-
styki Architektury Urzędu Miasta Sopotu (krok 4.)
KROK 6
Po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku (krok 5.)
otrzymujesz decyzję administracyjną zezwalającą na
zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia danej
reklamy w pasie drogowym naliczającą opłatę tego
tytułu.
Po spełnieniu wszelkich czynności opisanych po-
wyżej możesz przystąpić do umieszczenia rekla-
my w pasie drogowym. Wszelkie prace budowlane,
konstrukcyjne, elektryczne itp. związane z budową
reklamy należy wcześniej omówić i uzgodnić z za-
rządcą drogi, tj. ZDiZ Sopot.
JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE?
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 10
Kara (gdynie określono wysokości stawek opłaty
reklamowej) = pole powierzchni m2
 × (40-krot-
ność maksymalnej stawki części zamiennej
+ 40-krotność maksymalnej stawki stałej).
Przykład:
P × (40 × 0,22* zł) + (40 × 2,54* zł)
za każdy dzień niezgodności
tablicy/urządzenia z przepisami 
•	P = pole powierzchni tablicy/urządzenia
reklamowego służące ekspozycji reklamy
•	Z = stawka części zmiennej opłaty
reklamowej uchwalona przez radę gminy
•	S = stawka części stałej opłaty
reklamowej uchwalona przez radę gminy
•	MZ = maksymalna ustawowa stawka
części zmiennej opłaty reklamowej
•	MS = maksymalna ustawowa stawka
części stałej opłaty reklamowej
*	 kwota zgodna z zapisem w Ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)
– aktualizowana Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 25.07.2018 r. ( M.P. z 2018 r.
poz. 745). Górne granice stawek kwotowych
na każdy rok podatkowy są ogłaszane na
podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)
Obliczanie kary pieniężnej
za reklamy umieszczone
niezgodnie z uchwałą
krajobrazową
dla Sopotu
Wysokość kary uzależniona jest od stawek
opłaty reklamowej (stawki przyjętej przez
radę gminy lub stawki maksymalnej wska-
zanej w przepisach ustawowych) oraz pola
powierzchni tablicy lub urządzenia reklamo-
wego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej
w metrach kwadratowych. Jeśli kształt urzą-
dzenia reklamowego uniemożliwia wyzna-
czenie pola powierzchni służącej ekspozycji
reklamy, wysokość kary pieniężnej zależy od
pola powierzchni bocznej prostopadłościanu
opisanego na urządzeniu reklamowym.
P × 40MZ + 40 × MS
JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 11
baner
tylko jako reklama okolicznościowa: tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe, na podłożu tekstylnym lub innym materiale z tworzywa
sztucznego, o formacie nie większym niż duży, na konstrukcji tymcza-
sowo lub stale zakotwionej w gruncie, na obiektach budowlanych lub
na innych nośnikach reklamy
baner sprzedaży nieruchomości
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe na podłożu tekstylnym lub
innym materiale z tworzywa sztucznego, na konstrukcji tymczasowo lub
stale zakotwionej w gruncie, na obiektach budowlanych lub na innych
nośnikach reklamy, sytuowany tylko na terenie nieruchomości, której
dotyczy, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
bilbord
tablica reklamowa o formacie wielkim, wolno stojąca o łącznej wyso-
kości do 7 m
citylight
podświetlona, oszklona tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe
o wymiennej ekspozycji o standardowym rozmiarze mieszczącym tabli-
cę reklamową, zawierającym się w formacie średnim; całkowite wymiary
citylight’a wolnostojącego: wysokość do 2,40 m i szerokość do 1,40 m
Słownik –
reklamy
ekran nieświęcący
tablica reklamowa służąca prezentacji informacji wizualnej
o zmiennej treści, nieemitujący bezpośredniego światła
W wyznaczonych
obszarach można
umieszczać wyłącznie
tablice i urządzenia
reklamowe wskazane
w uchwale krajobra-
zowej dla Sopotu
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 12
falbana
reklama na falbanie, w formacie drobnym – pozioma podwieszona de-
koracja z tkaniny o wysokości do 30 cm z materiału, z którego wykonane
jest przekrycie np.: parasol ogrodowy, markiza, przekrycie namiotowe
flaga, proporzec
tkanina z informacją wizualną o układzie poziomym lub pionowym,
umieszczana na maszcie wolnostojącym, słupie oświetleniowym lub
na wysięgniku
ekran świetlny
tablica reklamowa służąca prezentacji informacji wizualnej o zmiennej
treści, emitujący światło bezpośrednio, o mocy sposobie świecenia
według regulacji zawartych w ustawach ruchu drogowym drogach
publicznych oraz innych przepisach odrębnych
gablota
urządzenie reklamowe jedno lub dwustronne, trwale związana z grun-
tem, na jednym lub dwóch słupkach, w formacie nie większym niż śred-
ni; nie dotyczy gablot tymczasowych, niezwiązanych trwale z gruntem,
sytuowanych na czas wyborów
elewacja interaktywna
instalacja świetlna lub mechaniczna, będąca integralnym elementem
obiektu
gablota z menu
urządzenie reklamowe, w formie oszklonej szafki, formacie nie więk-
szym niż mały, służące zamieszczaniu reklam informacji
kubik
wolnostojące urządzenie reklamowe, niezwiązane trwale z gruntem,
w postaci stelaża przestrzennego z reklamą
model przestrzenny
nośnik reklamy w formie figuratywnego przedstawienia danego przed-
miotu lub postaci w dowolnej skali, umieszczony w przestrzeni lub taki
przedmiot użytkowy, który nie pełni przypisanej mu pierwotnie funkcji,
lecz nie wyższy niż 1, 5 m
naklejka, tabliczka
forma samoprzylepna lub nie, w drobnym formacie
S ŁOWNIK – REKLAMY
nośnik pneumatyczny
urządzenie dmuchane w formie balonu, dmuchanej bramy, airwall’a
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 13
pylon główny
wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyodręb-
nionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, o maksymalnej
wysokości do 3,5 m, służące prezentacji szyldu głównego, reklamy
i szerokości do 1/3 wysokości, za wyjątkiem wysokości regulowanej
odrębnie dla poszczególnych obszarów
pylon zbiorczy
wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyod-
rębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, służące pre-
zentacji zgrupowanych modułowo szyldów przyległych, o maksymalnej
wysokości do 3,5 m szerokości do 1/3 wysokości
potykacz
przestawna tablica reklamowa, w formie stojaka typu A, o maksymalnej
wysokości do 125 cm, składająca się maksymalnie z dwóch jedno- lub
dwustronnych tablic reklamowych o wymiarach do 100 cm wysokości
i do 75 cm szerokości, zawierających opis oferty działalności, np. wy-
darzeń, wystaw lub jadłospisu
reklama na elementach ogródka
gastronomicznego
...
pylon cenowy
wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyod-
rębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, służące
informacji o cenach np. na stacjach paliw, wysokości do 7 m
reklama na elementach wygrodzeniowych
...
reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku
promocyjnym
...
reklama na ogrodzeniu tymczasowym
wizualizacja inwestycji
reklama na pawilonie/urządzeniu
sportowym
...
plakat
rodzaj wyrobu poligraficznego, w formacie małym lub średnim, stano-
wiący w całości formę graficzną
S ŁOWNIK – REKLAMY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 14
reklama obwoźna
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, umieszczona na pojaz-
dach, w szczególności na przyczepach samochodowych, lawetach i in-
nych możliwych do przemieszczania nośnikach, służących wyłącznie
funkcji reklamowej, zaparkowanych na terenie miasta dłużej niż 24
godziny w taki sposób, iż reklama jest widoczna z miejsc dostępnych
publicznie
reklama okolicznościowa
reklama wydarzenia kulturalnego, sportowego, społecznego, związa-
nego ze współpracą z miastami partnerskimi itp. organizowanego na
obszarze miasta Sopotu lub innego miasta partnerskiego, sytuowana
na okres trwania wydarzenia i na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie przed
i 1 dzień po, do której zaliczają się tablice reklamowe i urządzenia rekla-
mowe wymienione w §6 ust. 2, uchwały krajobrazowej oprócz nośnika
pneumatycznego, reklamy na namiocie lub na stoisku promocyjnym,
które mogą być sytuowane tylko na czas trwania wydarzenia
reklama na urządzeniu towarzyszącym
imprezie okolicznościowej
...
słup ogłoszeniowy
urządzenie reklamowe w formie walca o średnicy od 120 cm do 175 cm
i wysokość i powierzchni ekspozycyjnej do 3,5 m służące do umiesz-
czania ogłoszeń, plakatów
reklama na rusztowaniu
na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku pro-
wadzonych robót budowlanych
tablica wolnostojąca
tablica reklamowa jedno lub dwustronna, na trwale związana z gruntem,
na jednym lub dwóch słupkach, o formacie nie większym niż mały, a dla
tablic wolnostojących okolicznościowych o formacie nie większym
niż średni
winder
tkanina rozpięta na maszcie niezwiązanym na trwale z gruntem
reklama na przebieralni plażowej,
na leżaku
...
S ŁOWNIK – REKLAMY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 15
wyklejka
rodzaj reklamy na przeszkloną witrynę lokalu, o formacie stanowiącym
procentowe pokrycie szyby, ustalonym w ustaleniach szczegółowych
dla poszczególnych obszarów wymienionych w uchwale krajobrazowej
dla Sopotu
witacz wjazdowy
przydrożna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące
o wjeździe do miasta w formie pylonów, o wysokości nie wyższej niż
7 m, służące promocji miasta
witacz wejściowy
przenośna tablica reklamowa umieszczona na pulpicie, stojaku, szta-
ludze lub na płocie, sytuowana wyłącznie przy wejściu do lokalu lub
do ogródka gastronomicznego, przeznaczona do ekspozycji menu lub
innych informacji dotyczących lokalu, o formacie małym, lecz o po-
wierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 0,7 m2
S ŁOWNIK – REKLAMY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 16
Ogólne wytyczne
dotyczące reklam
na terenie miasta
Sopotu
dobre praktyki
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych ustalonych w uchwale krajo-
brazowej dla Sopotu
•	 systemowi informacji miejskiej może towa-
rzyszyć reklama występująca na wspólnych
urządzeniach reklamowych i tablicach rekla-
mowych
•	 na całym obszarze miasta sytuowanie ta-
blic reklamowych i urządzeń reklamowych
w pasach drogowych ulic zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i ustaleniami zawartymi
w uchwale krajobrazowej dla Sopotu
•	 dopuszcza się umieszczenie tablic reklamo-
wych, które historycznie istniały, na budyn-
kach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków województwa pomorskiego lub
ujętych w gminnej ewidencji zabytków
•	 w przypadku projektów budowlanych, rów-
nież obowiązuje wyznaczenie lokalizacji
i formy planowanych tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na obiekcie zgod-
nie z ustaleniami uchwały krajobrazowej dla
Sopotu
•	 należy każdorazowo sprawdzać w Uchwale
Rady miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018
z dnia 26 marca 2018 r. czy dany nośnik re-
klamowy jest dozwolony w obszarze miasta,
w którym chcemy go umieścić
•	 białe tło reklam umieszczanych na bilbordach
•	 stonowana kolorystyka szyldów, indywidualne
dopasowanie szyldu do charakteru obiektu
i otaczającej go przestrzeni miejskiej
•	 każdorazowe konsultowanie umieszczanych
szyldów z Plastykiem miejskim
•	 reklamy okolicznościowe, sytuowane na czas
trwania wydarzenia, powinny każdorazowo
być konsultowane z Plastykiem miejskim
•	 szyld na szybie powinien być o powierzch-
ni ekspozycyjnej nie większej niż 15% po-
wierzchni otworu, w którym się znajduje
•	 wyklejka na szybie, zwyczajowo do 20%
powierzchni ekspozycyjnej, w zależności
od danego obszaru miasta, powierzchnia
ta może być mniejsza lub większa, wskaza-
ne jest każdorazowe uzgadnianie reklamy
w formie wyklejki z Plastykiem miejskim
•	umieszczanie plakatów informacyjnych
oraz reklamowych wyłącznie w miejscach
do tego przeznaczonych jak słupy ogłosze-
niowe, gabloty informacyjne czy wewnątrz
cityligthów
•	 na całym obszarze miasta dopuszcza się sys-
tem informacji miejskiej oraz tablice będące
realizacją obowiązku nałożonego przepisa-
mi prawa, niezależnie od zasad i warunków
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 17OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKLAM NA TERENIE MIASTA SOPOTU
złe praktyki
•	przesłanianie reklamami detalu, w tym:
gzymsów, fryzów, balustrad, a w szczegól-
ności: schodów, balkonów, loggii, tarasów,
boniowania, sztukaterii, ozdobnego zróżni-
cowania faktury tynków, okładzin kamien-
nych, ceramicznych i innych elementów
historycznego wystroju budynku,
•	 zaburzanie porządku i układu kompozycyj-
nego obiektu, a w szczególności przesłania-
nie świateł otworów okiennych i drzwiowych,
pionowych i poziomych podziałów elewacji
wyznaczonych: detalem architektonicznym
lub widocznymi elementami konstrukcyjny-
mi,
•	 stosowanie materiałów odbijających świa-
tło dzienne w sposób mogący powodować
efekt olśnienia
•	 sytuowanie kasetonów na obiektach wpisa-
nych do gminnej ewidencji zabytków
•	 sytuowanie kasetonów na obiektach wpisa-
nych indywidualnie do rejestru zabytków
•	 migające reklamy świetlne
•	umieszczanie banerów reklamowych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
a w szczególności na ogrodzeniach i na ele-
wacjach obiektów zabytkowych
•	 umieszczanie bram airwall w obszarze mia-
sta, a w szczególności plaż
•	 sytuowanie na całym obszarze miasta rekla-
my obwoźnej i reklamy obnośnej, za wyjąt-
kiem reklam:
	 1) umieszczonych na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach
miejskich
	 2) sytuowanych na ul. Malczewskiego
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 18
Gabaryty tablic
reklamowych i urządzeń
reklamowych
OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKLAM NA TERENIE MIASTA SOPOTU
Wielkości powierzchni ekspozycyjnej określone są w następujących formatach:
Nr. Nazwa formatu powyżej poniżej (włącznie)
1. Drobny – 0,1 m2
2. Mały 0,1 m2 1,25 m2
3. Średni 1,25 m2 2,5 m2
4. Duży 2,5 m2 9,0 m2
5. Wielki 9,0 m2 13,0 m2
6. Dowolny dla elewacji interaktywnej, ekranu, reklamy na nośniku pneumatycznym,
sytuowanych w obszarze indywidualnej promocji;
Uwaga! Rozmiar tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego może być większy
od dopuszczalnej wielkości powierzchni ekspozycyjnej, o maksymalnie 15%.
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 19
H O T E L
Kawiarnia
Kawiarnia
1
3
5
2
4
1)	 szyld główny – jako nazwa obiektu albo głównej
działalności komercyjnej, prowadzonej na nie-
ruchomości
a)	sytuowany:
 •	 w dowolnym miejscu na elewacji z ogólnodo-
stępnym wejściem do budynku, wyznaczonym
w projekcie budowlanym, w parterze na wspólnej
wysokości dla wszystkich szyldów przyległych i se-
maforowych,
 •	 nad okapem stropodachu, w attyce,
 •	 jako szyld semaforowy pionowy, którego najniższy
punkt znajduje się nie niżej niż 2,40 m nad pozio-
mem terenu bezpośrednio pod nim, na odległość
nie większą niż 100 cm przed elewacją budynku,
 •	 na pylonie głównym,
 •	 na szczycie pylonu zbiorczego,
b)	 w formie:
 •	 logotypu, liter przestrzennych lub malowanych,
neonu, jako szyldu przyległego, o wysokości sta-
nowiącej nie więcej niż 1/6 odległości liter od po-
ziomu terenu znajdującego się bezpośrednio pod
nimi, a dla budynków parterowych szyldu przyle-
głego o 1/3 wysokości elewacji budynku mierzonej
od terenu przyległego do okapu,
 •	 logotypu, liter przestrzennych lub malowanych,
neonu, jako szyldu sytuowanego nad okapem
Zasady
i warunki
sytuowania
szyldów
Przykłady
szyldów:
1.	Szyld główny w formie liter przestrzennych
2.	Semafor
3. Szyld wizytówkowy na falbanie
4. Szyld wizytówkowy na elementach ogródka gastronomicznego
5. Szyld wizytówkowy na potykaczu
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 20ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
browar
Przykłady szyldów:
1.	Szyld przyległy w formie neonu
2.	Szyld na szybie w formie wyklejki
1
2
stropodachu o wysokości stanowiącej:
–	 do 0,8 m wysokości elewacji dla elewacji o wy-
sokości do 6 m,
–	do 1/8 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż
1,2 m dla elewacji o wysokości od 6 m do 12 m,
–	 do 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż
6 m dla elewacji wyższych niż 12 m,
 •	 kasetonu jedynie w parterze budynku o wysokości
stanowiącej nie więcej niż 1/6 odległości dolnej
krawędzi od poziomu terenu znajdującego się bez-
pośrednio pod nim,
 •	 semaforu pionowego, jako kasetonu, logotypu, liter
przestrzennych lub malowanych.
2)	 szyld przyległy – sytuowany równolegle do fa-
sady budynku
a)	sytuowany:
 •	 w parterze budynku lub w pasie między parterem
a pierwszym piętrem w miejscu przeznaczonym
dla szyldu:
 •	 na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów
przyległych i semaforowych na elewacji lub pierzei,
o ile jest to możliwe,
 •	 wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi
kompozycyjnych budynku, albo świateł otworów
okiennych i drzwiowych,
 •	 w budynku za lub przed szybą w otworze okien-
nym lub drzwiowym tylko w formie logotypu, liter
przestrzennych lub malowanych,
 •	 wyrównany względem podziałów poziomych ele-
wacji a w przypadku szyldu zamontowanego za lub
przed otworem okiennym wyrównany względem
górnej krawędzi tego otworu,
 •	 na ogrodzeniu przy wejściu głównym, o formacie
nie większym niż 0,7 m2 powierzchni ekspozycyjnej
szyldu,
 •	 dodatkowo w dowolnym miejscu na budynku,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust.1 pkt 4
niniejszej uchwały, w formie logotypu, liter prze-
strzennych lub malowanych, dla usługi zlokalizo-
wanej w całym budynku, dla następujących rodza-
jów usług:
 •	 hotelu posiadającego nie mniej niż 50 pokoi go-
ścinnych,
 •	 handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej
400 m2,
 •	 kultury i sztuki, oświaty, zdrowia, których powierzch-
nie całkowite budynków są nie mniejsze niż 200 m2,
 •	 dodatkowo na falbanach, na potykaczu lub na
witaczu wejściowym, na elementach ogródka ga-
stronomicznego, na elementach wygrodzeniowych,
tablicach zawierających instrukcję lub regulamin,
na wiacie stacji benzynowej, na kiosku,
b)	 w formie:
 •	 kasetonu:
–	 sytuowanego na budynku, na wiacie stacji ben-
zynowej, na kiosku, o maksymalnej wysokości
stanowiącej nie więcej niż 1/6 odległości dolnej
krawędzi kasetonu od poziomu terenu znajdu-
jącego się bezpośrednio pod nim,
–	 sytuowanego na ogrodzeniu budynku, w którym
znajduje się podmiot reklamy, o maksymalnej
wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/3 od-
ległości dolnej krawędzi kasetonu od poziomu
terenu znajdującego się bezpośrednio pod nim,
–	 nie dopuszcza się sytuowania na obiektach uję-
tych w gminnej ewidencji zabytków,
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 21
Przykłady szyldów:
1.	Szyld wizytówkowy
2.	Szyld wizytówkowy sytuowany na pylonie
zbiorczym
1 1
2
 •	 logotypu, liter przestrzennych lub malowanych,
neonu:
–	 sytuowanych na budynku, na wiacie stacji benzy-
nowej, na kiosku, o maksymalnej wysokości sta-
nowiącej nie więcej niż 1/6 odległości od poziomu
terenu znajdującego się bezpośrednio pod nimi,
–	 sytuowanych na ogrodzeniu budynku, w którym
znajduje się podmiot reklamy, o maksymalnej
wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/10 od-
ległości od poziomu terenu znajdującego się
bezpośrednio pod nimi,
–	przymocowanych bezpośrednio do elewacji
lub ogrodzenia, albo na dystansach, na bez-
barwnej tablicy eksponującej elewację lub
ogrodzenie, na kasetonie, na szybie w wi-
trynie, za lub przed szybą, w świetle otworu
okiennego lub drzwiowego,
–	 logotypu, liter przestrzennych lub malowanych
na falbanach, na potykaczu, na witaczu wejścio-
wym, na elementach ogródka gastronomicz-
nego, tablicach zawierających instrukcję lub
regulamin, na elementach wygrodzeniowych
w formacie nie większym niż drobny.
3)	 szyld semaforowy – wywieszka uliczna, sytu-
owana prostopadle do fasady budynku pionowo
lub poziomo
a)	sytuowany:
 •	 nie niżej niż 2,40 m nad poziomem terenu bezpo-
średnio pod nim,
 •	 dla lokalu znajdującego się w parterze:
–	 na elewacji na wysokości parteru, przy funkcjo-
nującym wejściu do budynku, z którego znajduje
się wejście lub dojście do lokalu, lub przy witrynie,
–	 na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów
przyściennych i semaforowych na elewacji,
–	przy pionowej osi kompozycyjnej elewacji bu-
dynku,
–	na odległość nie większą niż 80 cm przed ele-
wacją,
 •	 dla lokalu znajdującego się bezpośrednio pod lub
nad parterem sytuowany:
–	 na wysokości parteru,
–	 na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów
przyściennych i semaforowych na elewacji,
–	na odległość nie większą niż 80 cm przed ele-
wacją,
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 22
b)	 w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzen-
nych lub malowanych, neonu:
 •	 o maksymalnej wysokości stanowiącej nie więcej
niż 1/6 odległości od poziomu terenu znajdujące-
go się bezpośrednio pod nimi,
c)	 dopuszcza się model przestrzenny, jako część
szyldu semaforowego;
4)	 szyld wizytówkowy:
a)	 stanowiący moduł o wspólnych elementach ze
znajdującymi się w danym miejscu pozostałymi
szyldami wizytówkowymi, tj. wielkością i propor-
cjami tablicy reklamowej, na której znajduje się
szyld wizytówkowy; moduł może występować
również w podziale graficznym na zbiorczej tabli-
cy; szyld wizytówkowy dodatkowo może zawierać
informacje kontaktowe,
b)	sytuowany:
 •	 przy wejściach do budynku albo na drzwiach ze-
wnętrznych prowadzących do podmiotu reklamy,
 •	 na bramach w przejściach bramnych albo na bra-
mach wejściowych, na ogrodzeniach prowadzą-
cych do podmiotu reklamy,
 •	 na pylonach zbiorczych znajdujących się na doj-
ściu do wejścia do budynku prowadzącego do
podmiotu reklamy,
 •	 na falbanach, na fladze, na proporcu,
 •	 na elementach wygrodzeniowych, na potykaczu
lub na witaczu wejściowym, stanowiący nie więcej
niż 15% powierzchni informacyjnej,
c)	 w formie logotypu, liter przestrzennych lub malo-
wanych, przymocowanych, na bezbarwnej tablicy
eksponującej elewację lub w kolorze, a dla budyn-
ków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w ko-
lorystyce elewacji, lub o tle przeziernym, lub wy-
konane w materiale naturalnym takim jak: kamień,
drewno, metal, wyroby ceramiczne itp., w formacie
nie większym niż drobny, czyli w szczególności
o wymiarach: 21 cm  × 29 cm lub 21 cm × 42 cm.
5)	 szyld na szybie:
a)	 sytuowany w witrynach, w otworach okiennych
i drzwiowych.
b)	 w formie wyklejanej lub malowanej,
c)	 o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 15%
powierzchni otworu, w którym się znajduje.
2.	 Maksymalna liczba szyldów:
1)	 na budynek – jeden szyld główny na każdą ele-
wację budynku z ogólnodostępnym wejściem do
budynku, dodatkowo jeden szyld semaforowy pio-
nowy.
2)	 na lokal:
a)	 jeden dowolny szyld przyległy lub na szybie usytu-
owany na każdej elewacji z ogólnodostępnym wej-
ściem do budynku lub na każdą elewację narożnej
witryny, jeden szyld semaforowy na każdą elewację
z ogólnodostępnym wejściem do budynku lub na
każdą elewację narożnej witryny,
b)	 jeden szyld wizytówkowy przy każdym funkcjo-
nującym wejściu do budynku prowadzącym do
podmiotu reklamy lub na pylonie zbiorczym przed
wejściem,
c)	 dodatkowo szyld przyległy:
–	 w indywidualnej ilości na budynku z usytuowa-
niem ustalonym w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie
niniejszego paragrafu,
–	 na falbanach,
–	 na potykaczu lub na witaczu wejściowym,
–	 na elementach ogródka gastronomicznego,
–	 na elementach wygrodzeniowych,
3)	 na wiatę stacji benzynowej: dopuszcza się po jed-
nym dowolnym szyldzie przyległym przy każdym
wyjeździe i wjeździe pod wiatę,
4)	 na kiosk: dopuszcza się po jednym szyldzie głów-
nym na każdej elewacji widocznej z przestrzeni
publicznej, jeden dowolny szyld przyległy lub na
szybie sytuowany od strony miejsca obsługi klienta.
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 23
Procedury dla
całego obszaru
miasta Sopotu
dotyczące małej
architektury
i ogrodzeń
Terminy dostosowania
ogrodzeń i obiektów
małej architektury do
warunków określonych
w uchwale krajobrazowej
dla Sopotu
 •	 4 lata dla ogrodzeń do 07.06.2022 r.
Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków
określonych w uchwale:
 •	 obiekty małej architektury wymienione w §14 pkt
1-3, istniejące w dniu wejścia w życie uchwały,
 •	 ogrodzenia wpisane do rejestru zabytków lub ujęte
w gminnej ewidencji zabytków, ogrodzenia stano-
wiące po sąsiedzku kontynuację ogrodzeń wpisa-
nych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej
ewidencji zabytków,
 •	 ogrodzenia, które do dnia wejścia w życie uchwały
uzyskały pozytywne stanowisko właściwego organu.
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 24
Mała architektura
i ogrodzenia na
terenie Sopotu –
słownik
ażurowe ogrodzenia
ogrodzenia z elementów przeziernych, tworzących wzór lub rytm z otworów zajmujących
co najmniej 25% powierzchni jednego przęsła w ogrodzeniu; do przezierności nie wlicza
się elementów konstrukcyjnych ogrodzenia takich jak części wystającej fundamentów
i słupów, na których zawieszane są przęsła
meble miejskie
według standardów projektów typowych przyjętych w mieście, dopasowane do formy
i stylu zabudowy
stragan
obiekt małej architektury w formie zadaszonej o ujednoliconej architekturze:
 •	 jako element wyposażenia jarmarków okolicznościowych, w tym związanych z obsługą świąt
 •	 dla handlu wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego w pasie nadmorskim, służący ekspozycji
towarów będących przedmiotem handlu, o powierzchni blatu służącej ekspozycji to-
warów do 2 m2
wiaty na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych
- zadaszone, o ścianach pełnych do wys. 2,20 m i wielkości dostosowanej do wymogów
segregacji odpadów
wiata przystankowa
obiekt małej architektury służący osłonie pasażerów przebywających na przystankach
komunikacji publicznej
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 25
Zasady i warunki
sytuowania
obiektów małej
architektury
i ogrodzeń
1)	 wiaty na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – zada-
szone, o ścianach pełnych do wys. 2,20 m i wielkości dostosowanej
do wymogów segregacji odpadów;
2)	 wiata przystankowa – zgodnie z przyjętym standardem w mieście
Sopocie i przepisami powszechnie obowiązującymi;
3)	 meble miejskie – według standardów projektów typowych przyję-
tych w mieście, dopasowane do formy i stylu zabudowy, sytuowane
w obszarach od A do F oraz w obszarze indywidualnej promocji,
z wyjątkiem:
a)	 straganu dla handlu wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego w pasie
nadmorskim, którego sytuowanie dopuszcza się jedynie w nastę-
pujących obszarach:
 •	 „G” w Al. Wojska Polskiego przy oznaczonych wejściach na plażę,
 •	 „e” indywidualnej promocji z wyłączeniem drewnianej części mola,
b)	 straganu, którego sytuowanie dopuszcza się:
 •	 w obszarach „A”, „D”, „E”, „F”, oraz w obszarze „C” jedynie przy wyj-
ściu z tunelu z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. 1. maja
i przy stacji SKM w Kamiennym Potoku przy wyjściu z tunelu na
ul. Łowicką, w obszarze ”H” jedynie w sąsiedztwie cmentarzy,
 •	 w obszarze indywidualnej promocji: „e”, „f”, „i”, „j”, „l”.
1)	 rodzaje ogrodzeń:
a)	 trwale związane z gruntem, ażurowe, o wysokości dostosowanej do
ogrodzeń o wartościach historycznych zlokalizowanych w sąsiedz-
twie, lecz nie wyższej niż 1,50 m nad poziomem terenu; ograniczenie
wysokości nie dotyczy odtwarzanych płotów historycznych, w tym
furtek i bram, ogrodów wertykalnych opartych na modułach ściany
zielonej,
b)	 tymczasowe związane z robotami budowlanymi:
 •	 maksymalna wysokość 2,20 m,
 •	 nieograniczające szerokości ciągów pieszych i rowerowych,
c)	 w formie żywopłotów z krzewów liściastych;
2)	 zakazuje się sytuowania ogrodzeń z wyjątkiem:
Zasady i warunki
sytuowania
obiektów małej
architektury
Zasady i warunki
sytuowania
nowych ogrodzeń
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 26ZASADY WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OGRODZEŃ
a)	 terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego, obiektów sportowych,
w tym boisk, ogrodzeń uwarunkowanych historycznie, stanowiących
kontynuację ogrodzeń na sąsiednich nieruchomościach, ogrodzeń
placów zabaw dla dzieci, usług nauki, usług oświaty, żłobków, klu-
bów dziecięcych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ujęć wód,
cmentarzy i wynikających z przepisów odrębnych; zakaz nie dotyczy
żywopłotów o wysokości do 1,2 m,
b)	 granic między sąsiedzkich, niewidocznych z osi widokowych i nie
sąsiadujących z terenami przestrzeni publicznych ulic, ciągów pie-
szych i pieszo jezdnych, placów, parków i skwerów, pod warunkiem
pozostawienia otwartych przejść umożliwiających dotychczasowy
kontakt między sąsiadami i ogólnodostępnych przejść pieszych
w ciągach komunikacyjnych wyznaczonych w miejscowych planach;
3)	 zakazuje się sytuowania ogrodzeń nieprzeziernych, za wyjątkiem
ogrodów wertykalnych opartych na modułach ściany zielonej
– zakaz dotyczy przęseł między podporami;
4)	 zakazuje się ogrodzeń wykonanych z następujących materia-
łów: prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych
i blachy, z wyjątkiem ogrodzeń placów budowy – zakaz dotyczy
przęseł między podporami;
5)	 nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury ta-
kich jak murki o wysokości do 0,5 m, pachołki, słupki, barierki,
donice z zielenią, żywopłoty do wysokości 1,2 m.
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 27
Ogólne zasady i warunki
sytuowania tablic reklamowych,
urządzeń reklamowych
i obiektów małej architektury,
w kontekście ochrony
krajobrazu
1)	 zapewnienie przedpola ekspozycji:
a)	 w osiach widokowych,
b)	 panoramom miasta,
c)	zabytkom;
2)	 redukcja barier przestrzennych poprzez sytuowanie:
a)	 tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej archi-
tektury w sposób niekolidujący z ciągami komunikacyjnymi,
b)	 obiektów małej architektury w sposób określający charakterystyczne
punkty orientacyjne w przestrzeni.
B
A
F
F
F
F
G
G
B
B
B
C
C
C
C
D
D
E
E
D
D
H
H
H
H
D
D
D
D
D
E
e
k
m
i
j
e
c
b
d
a
g g
h
f
l
a
b
b
c
c
a
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 28
8 Obszarów
Strukturalnych
oznaczonych symbolami
Obszar
Indywidualnej
Promocji
w 13 częściach
Obszar
wyróżnionych
przestrzeni
publicznych
układu
komunikacyjnego
A H
a m
a c
Sopot został podzielony na obszary strukturalne od
A do H, obszar indywidualnej promocji od a do m
oraz obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych
układu komunikacyjnego od a do c. Każdy obszar
obejmuje konkretne ulice i miejsca. W każdym z nich
obowiązują szczegółowe zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Uchwała
krajobrazowa dla Sopotu określa również szczegółowe
zasady sytuowania szyldów, obiektów małej architek-
tury i ogrodzeń dla obszaru całego miasta.
Podział Sopotu
na obszary
o różnych
regulacjach
A
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 29
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 baner sprzedaży nieruchomości,
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji,
04	 flaga, proporzec,
05	gablota,
06	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
07	plakat,
08	 potykacz szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
09	 pylon główny, w konkretnej lokalizacji,
10	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
11	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
12	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
13	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
14	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
15	 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca,
16	 słup ogłoszeniowy (70 m odległości),
17	 tablica wolnostojąca – reklama sprzedaży nieruchomości,
18	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
19	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
Obszar
reprezentacyjnej
przestrzeni
w historycznym
śródmieściu
	 	
A
•	 Al. F. Mamuszki
•	 Skwer Kuracyjny
•	 Al. Wojska Polskiego
•	 Skwer Bowiena
•	Ogrodowa
•	 Gen. Kazimierza
Pułaskiego
•	 J. Sobieskiego
•	 Władysława IV
•	 T. Kościuszki
•	Marynarzy
•	 A. Majkowskiego
•	 Powstańców Warszawy
Spis ulic:
 A
B4
B2
B3
B1
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 30
	
B1
•	 W. Broniewskiego
•	 J. Wybickiego
•	 Armii Krajowej
•	Boczna
•	 J. Długosza
	
B2
•	Helska
•	 Obrońców Westerplatte
•	Bałtycka
•	 M. Mokwy
•	 F. Ceynowy
	
B3
•	 J. Goyki
•	 W. Budzysza
•	 J. J. Haffnera
•	 A. Majkowskiego
	
B4
•	 F. Chopena
•	 Książąt Pomorskich
•	 Mieszka I
•	 B. Chrobrego
•	 T. Kosciuszki
•	Lipowa
•	 M. Skłodowskiej-Cure
•	 Władysława IV
•	Dębowa
•	 J. Sobieskiego
•	Piastów
•	Parkowa
•	 R. Traugutta
•	Poniatowskiego
•	 J. Kilińskiego
•	 J. Sobieskiego
•	 T. Kościuszki
Spis ulic:Obszar historycznej
przestrzeni
miejskiej
 B
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 baner sprzedaży nieruchomości,
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji,
04	 flaga, proporzec,
05	gablota,
06	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
07	plakat,
08	 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym,
09	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
10	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
11	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
12	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
13	 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca,
14	 słup ogłoszeniowy (70 m odległości),
15	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
16	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
17	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
C
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 31
Obszar strefy
administracji
i biznesu
	 	
C
•	 Gen. W. Sikorskiego
•	 Armii Krajowej
•	 A. Grottgera
•	 1 Maja
•	 Al. Niepodległości
•	Marynarzy
•	Rzemieślnicza
•	Podjazd
Spis ulic:
 C
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 baner sprzedaży nieruchomości,
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji,
04	 flaga, proporzec,
05	gablota,
06	 gablota z menu,
07	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
08	plakat,
09	 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym,
10	 pylon cenowy w konkretnej lokalizacji,
11	 pylon główny, w konkretnej lokalizacji,
12	 pylon zbiorczy, w konkretnej lokalizacji,
13	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
14	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
15	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
16	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub
na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych
robót budowlanych,
17	 reklama okolicznościowa: baner, bilboard, model
przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica wolnostojąca,
18	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
19	 słup ogłoszeniowy (70 m odległości),
20	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
21	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
22	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
D5
D6
D1
D2
D3
D4
D4
D6
D5
D1
D2
D3
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 32
	
D1
•	 23 Marca
•	Zacisze
•	Okrężna
•	Słoneczna
•	Księżycowa
•	Piaskowa
	
D2
•	 H. Sienkiewicza
•	 J. Kraszewskiego
•	Podgórna
	
D3
•	Kaszubska
•	Junaków
•	Małopolsa
•	Łowicka
•	Kujawska
•	Obodrzyńców
•	Łużycka
•	 O. Kolberga
•	 W. Cieszyńskiego
•	Mazowiecka
	
D4
•	 Jana Kolna
•	 Gen. L. Mierosławskiego
•	 Kr. J. Kazimierza
•	 B. Głowackiego
•	 Gen. M. Langiewicza
•	 B. Joselewicza
•	 S. Okrzei
•	 K. Klenczona
•	Karlikowska
•	Architektów
	
D5
•	Świemirowska
•	Smolna
•	Leśna
•	 S. Wyspiańskiego
•	 J. Kasprowicza
•	 J. Słowackiego
•	 W. Reymonta
•	 M. Kopernika
•	Krótka
•	 Gen. J. Wybickiego
•	 M. Konopnickiej
•	 A. Mickiewicza
•	 I. Paderewskiego
•	 J. Tuwima
•	 B. Prusa
Spis ulic:Obszar tonacji
reklam w strefie
mieszkalnej
 D
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 baner sprzedaży nieruchomości w formacie małym,
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji,
04	 flaga, proporzec,
05	 gablota z menu,
06	 gablota menu,
07	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
08	plakat,
09	 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym,
10	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
11	 reklama na falbanie,
12	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
13	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
14	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
15	 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca,
16	 słup ogłoszeniowy (70 m odległości),
17	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
18	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
19	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
E1
E3
E2
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 33
Obszar ekspozycji
walorów przestrzeni
rekreacyjno-
-uzdrowiskowych
	
E1
•	Polna
•	 Bitwy pod Płowcami
•	 Na Wydmach
•	 Al. Wojska Polskiego
•	 Karlikowska
•	 F. Ceynowy
	
E3
•	 J. J. Haffnera
•	Młyńska
•	Sępia
•	 Zamkowa Góra
•	 Al. Niepodległości
E
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 baner sprzedaży nieruchomości w formacie małym,
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 flaga, proporzec,
04	 gablota,
05	 gablota z menu,
06	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
07	 plakat,
08	 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym,
09	 pylon główny,
10	 pylon zbiorczy,
11	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
12	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
13	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
14	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
15	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
16	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
17	 reklama okolicznościowa: reklama na namiocie/pawilonie,
na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder
18	 słup ogłoszeniowy (50 m odległości),
19	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
20	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
21	 wyklejka do 20%
Spis ulic:
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
F4
F1
F2
F3
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 34KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 34
Obszar promocji
w przestrzeniach
rekreacyjno-
-sportowych
Spis ulic:
F
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
02	 flaga, proporzec,
03	gablota,
04	 gablota z menu,
05	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
06	plakat,
07	 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym,
08	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
09	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
10	 reklama okolicznościowa: kubik, tablica wolnostojąca,
11	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
12	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
13	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
14	 słup ogłoszeniowy (50 m odległości),
15	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
16	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym,
17	 wyklejka do 20%
	
F1
•	 J. Goyki
•	 J. Winieckiego
•	Obrońców
Westerplatte
	
F2
•	 J.J. Haffnera
	
F3
•	 Al. F. Mamuszki
•	Powstańców
Warszawy
•	 J. J. Haffnera
	
F4
•	 W. Łokietka
•	Architektów
•	 Bitwy pod Płowcami
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
G
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 35
Obszar
promocji
w strefie plaż
G
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 gablota z menu,
02	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
03	 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym,
04	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
05	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
06	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
07	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
08	 reklama na przebieralni plażowej, na leżaku,
09	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
10	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
11	 reklama okolicznościowa: baner, flaga, proporzec na
maszcie,kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny,
reklama na namiocie/pawilonie na stoisku promocyjnym
– na czas trwania wydarzenia, tablica wolnostojąca,
winder, reklama na urządzeniu sportowym, reklama na
urządzeniu towarzyszącym imprezie okolicznościowej,
12	 tablica wolnostojąca,
13	 tablica wolnostojąca – reklama sprzedaży nieruchomości,
14	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym
	 	
G
•	 Al. F. Mamuszki
•	 Al. Wojska Polskiego
Spis ulic:
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
H
H
H
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 36
Obszar ciszy
reklamowej w strefie
przyrodniczej
H
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
02	gablota,
03	 naklejka, tabliczka 1 na usługę,
04	 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym,
05	 reklama na falbanie w formacie drobnym,
06	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
07	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
08	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
09	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach
miejskich, w tym na rowerach miejskich
oraz wzdłuż ul. Malczewskiego,
10	 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości,
11	 witacz wjazdowy przy ul. Malczewskiego
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
Zamkowa Góra
ZamkowaGóra
AQUAPARK
SOPOT
PICK&ROLL
CLUB
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 37
a Aquapark
Sopot
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 ekran nieświecący,
02	 ekran świetlny,
03	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
04	gablota,
05	kubik,
06	 naklejka, tabliczka,
07	plakat,
08	potykacz,
09	 pylon główny,
10	 pylon zbiorczy,
11	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji
publicznej, w tym na rowerach miejskich,
12	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
13	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
14	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
15	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
16	 reklama okolicznościowa: baner, tablica wolnostojąca,
17	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
J.J.Haffnera
J.Winieckiego
W. Budzysza
GRODOWY POTOK
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 38
Skansen
Archeologiczny –
Grodzisko
b
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	gablota,
02	kubik,
03	 naklejka, tabliczka,
04	plakat,
05	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
06	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji
publicznej, w tym na rowerach miejskich,
07	 reklama okolicznościowa: baner, model przestrzenny,
tablica wolnostojąca, winder
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
Helska
J. Goyki
J.J.Haffnera
Powstańców
W
arszawy
HALA 100-LECIA
SOPOTU
IM. HAFFNERA
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 39
Teren
kortów
tenisowych
c
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
02	 gablota,
03	 naklejka, tabliczka,
04	 plakat,
05	 potykacz,
06	 pylon główny,
07	 pylon zbiorczy,
08	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
09	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
10	 reklama na falbanie,
11	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
12	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
13	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
14	 reklama okolicznościowa: baner, kubik, model
przestrzenny, tablica wolnostojąca,
15	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
PowstańcówWarszawy
GRAND
HOTEL
TEATR
NA PLAŻY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 40
d Teatr
na plaży
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight wolnostojący,
02	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
03	 gablota,
04	 naklejka, tabliczka,
05	 plakat,
06	 potykacz,
07	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
08	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
09	 reklama na falbanie,
10	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
11	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
12	 reklama okolicznościowa: baner, ekran
nieświecący, ekran świetlny, kubik, model
przestrzenny, tablica wolnostojąca,
13	 słup ogłoszeniowy,
14	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
CENTRUM
HAFFNERA
MOLO
MARINA
SOPOT
SKWER
KURACYJNY
ŁAZIENKI
POŁUDNIOWE
PORT
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 41
Skwer
kuracyjny
i molo
e
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 flaga, proporzec na maszcie wolnostojącym,
na słupie oświetleniowym,
02	 gablota,
03	 kubik,
04	 naklejka, tabliczka,
05	 plakat,
06	 potykacz,
07	 pylon główny jedynie w przystani jachtowej,
08	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
09	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
10	 reklama na falbanie,
11	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
12	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
13	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, kubik, model przestrzenny, nośnik
pneumatyczny, reklama na namiocie/pawilonie, na
stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder,
14	 słup ogłoszeniowy,
15	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii,
16	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
PLAC
ZDROJOWY
PLAC
PRZYJACIÓŁ SOPOTU
PLAC
JASIA
RYBAKA
Bohaterów
M
onte Cassino
G
runw
aldzka
Pow
stańców
W
arszaw
y
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 42
Plac Przyjaciół Sopotu,
Plac Zdrojowy,
Plac Jasia Rybaka
f
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight wolnostojący,
02	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
03	 gablota,
04	 naklejka, tabliczka,
05	 plakat,
06	 potykacz,
07	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
08	 reklama na falbanie,
09	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
10	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
11	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej
lub na tablicy wolnostojącej w przypadku
prowadzonych robót budowlanych,
12	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
13	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik, model
przestrzenny, reklama na namiocie/pawilonie, na
stoisku promocyjnym tablica wolnostojąca, winder,
14	 słup ogłoszeniowy,
15	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
OPERA
LEŚNA
ORLE
WZGÓRZE
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 43
g Opera
Leśna
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 bilbord w wyznaczonym rejonie załączniku
nr 1 do uchwały,
02	 citylight wolnostojący,
03	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
04	 gablota,
05	 kubik,
06	 naklejka, tabliczka,
07	 plakat,
08	 potykacz,
09	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
10	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
11	 reklama na falbanie,
12	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
13	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
14	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
15	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, elewacja interaktywna, model
przestrzenny, nośnik pneumatyczny formie balonu,
bramy, airwalle’a, reklama na namiocie/pawilonie,
na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder,
16	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
STADION LEŚNY
SOPOCKI
KLUB
LEKKOATLETYCZNY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 44
Stadion
Leśnyh
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 bilbord w wyznaczonym rejonie załączniku
nr 1 do uchwały,
02	 flaga, proporzec,
03	 gablota,
04	 naklejka, tabliczka,
05	 plakat,
06	 potykacz,
07	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
08	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
09	 reklama na falbanie,
10	 wyklejka do 20%,
11	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
12	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
13	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
14	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, model przestrzenny, nośnik
pneumatyczny, tablica wolnostojąca,
15	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
Zielona
Rybacka
W. Łokietka
HIPODROM
SOPOT
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 45
i
Hipodrom Sopot –
tor wyścigów
konnych
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 bilbord w wyznaczonych rejonach w załączniku
nr 1 do uchwały,
02	 citylight wolnostojący,
03	 flaga, proporzec na maszcie wolnostojącym,
na słupie oświetleniowym,
04	 gablota,
05	 kubik,
06	 naklejka, tabliczka,
07	 plakat,
08	 potykacz,
09	 pylon główny do 7 m wysokości,
10	 pylon zbiorczy,
11	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
12	 reklama na elementach wygrodzeniowych,
13	 reklama na falbanie,
14	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
15	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy
wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych,
16	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji
publicznej, w tym na rowerach miejskich,
17	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran
świetlny, elewacja interaktywna, kubik,model przestrzenny,
nośnik pneumatyczny, reklama na namiocie/pawilonie, na
stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder,
18	 słup ogłoszeniowy,
19	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii,
20	 wyklejka do 20%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
ARENA
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 46
j
Hala
Widowiskowo-
-Sportowa
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 bilbord w wyznaczonych rejonach w załączniku
nr 1 do uchwały,
02	 citylight wolnostojący lub na budynku,
03	 ekran świetlny lub elewacja interaktywna,
04	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
05	 gablota,
06	 kubik,
07	 naklejka, tabliczka,
08	 plakat,
09	 potykacz,
10	 pylon główny do 7 m wysokości,
11	 pylon zbiorczy,
12	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
13	 reklama na falbanie,
14	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
15	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
16	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
17	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny,
tablica wolnostojąca, winder,
18	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii,
19	 wyklejka do 30%
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
R. Traugutta
Księcia J. Poniatowskiego
J. Kilińskiego
Parkow
a
Al.W
ojska
Polskiego
MUZEUM
MIASTA
SOPOTU
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 47
Muzeum
Miasta
Sopotu
k
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 flaga, proporzec,
02	 gablota,
03	 naklejka, tabliczka,
04	 plakat,
05	 potykacz,
06	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
07	 reklama na falbanie,
08	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
09	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
10	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
11	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik, model
przestrzenny, tablica wolnostojąca,
12	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
Podjazd
Plac Konstytucji 3 Maja
W. Jagiełły
F. Chopina
SOPOT
DWORZEC
GŁÓWNY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 48
Dworzec
Sopotl
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight wolnostojący,
02	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
03	 gablota,
04	 kubik,
05	 naklejka, tabliczka,
06	 plakat,
07	 potykacz,
08	 pylon główny,
09	 pylon zbiorczy,
10	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
11	 reklama na falbanie,
12	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
13	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
14	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, model przestrzenny, reklama na
namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, kubik,
tablica wolnostojąca, winder,
15	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
16	 słup ogłoszeniowy,
17	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
K.J.Kazim
ierza
Jana
z
Kolna
STADION
SPORTOWY
RUGBY
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 49
Stadion
Rugbym
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 bilbord w wyznaczonym rejonie w załączniku nr 1 do
uchwały,
02	 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym,
03	 gablota,
04	 naklejka, tabliczka,
05	 plakat,
06	 potykacz,
07	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
08	 reklama na falbanie,
09	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
10	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych,
11	 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący,
ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik,
model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica
wolnostojąca,
12	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
13	 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 50
	 	
a
•	 Boh. Monte Casino
•	 1 Maja
•	 J. J. Haffnera
•	 Powstania Warszawskiego
•	 Al. Grunwaldzka
•	 Bitwy pod Płowcami
•	Polna
•	 W. Łokietka
Spis ulic:
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 Bohaterów Monte Casino – zakaz reklam wolnostojących,
(oprócz potykaczy i witaczy),
02	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
03	 citylight wolnostojący – dla wyszczególnionych ulic,
04	 flaga, proporzec – dla wyszczególnionych ulic,
05	 gablota,
06	 naklejka, tabliczka,
07	 plakat,
08	 potykacz,
09	 pylon główny (z wyłączeniem Bohaterów Monte Casino),
10	 pylon zbiorczy (z wyłączeniem Bohaterów Monte Casino),
11	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
12	 reklama okolicznościowa: baner, bilbord, tablica
wolnostojąca,
13	 reklama na ogrodzeniu tymczasowym
– wizualizacja inwestycji,
14	 reklama na elementach ogródka gastronomicznego,
15	 reklama na falbanie, w formacie drobnym,
16	 słup ogłoszeniowy – 70 m odległości
(nie dotyczy Bohaterów Monte Casino),
17	 witacz wejściowy szt. 1, w formacie drobnym,
tylko w ogródku gastronomicznym,
18	 witacz wjazdowy w konkretnej lokalizacji
Obszar wyróżnionych
przestrzeni
publicznych układu
komunikacyjnego
a
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 51
Obszar wyróżnionych
przestrzeni
publicznych układu
komunikacyjnego
	 	
b
•	 Al. Niepodległości
Spis ulic:
b
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej,
02	 citylight wolnostojący, według konkretnej lokalizacji,
03	 flaga, proporzec,
04	 plakat,
05	 pylon cenowy,
06	 pylon główny, według konkretnej lokalizacji,
07	 pylon zbiorczy,
08	 reklama na falbanie,
09	 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej
komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich,
10	 reklama okolicznościowa: baner, bilbord, kubik w pasie
zieleni rozdzielającym jezdnię Alei Niepodległości,
model przestrzenny w pasie zieleni rozdzielającym
jezdnię Alei Niepodległości, tablica wolnostojąca,
reklama na ogrodzeniu tymczasowym,
11	 słup ogłoszeniowy (70 m odległości),
12	 witacz wjazdowy
PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 52KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 052
Obszar wyróżnionych
przestrzeni
publicznych układu
komunikacyjnego
	 	
c
•	 Obszar torów
c
Sytuowanie wymienionych tablic
i urządzeń reklamowych
§ 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu
NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r.
01	 gablota,
02	 plakat,
03	 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na
tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót
budowlanych
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 52PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 53

More Related Content

Similar to Katalog dobrych praktyk dla Sopotu

Przewodnik
PrzewodnikPrzewodnik
Przewodnik
gdanskpl
 
Jak umieścić reklamę w Sopocie
Jak umieścić reklamę w SopocieJak umieścić reklamę w Sopocie
Jak umieścić reklamę w Sopocie
RadioGdansk
 
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
StaraOliwa.pl
 
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowejNajważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
Trojmiasto.pl
 
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
w_strone_piekna
 
City Brands
City BrandsCity Brands
Miejscowy plan rewitalizacji
Miejscowy plan rewitalizacjiMiejscowy plan rewitalizacji
Miejscowy plan rewitalizacji
Paweł Jaworski
 
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczyRewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
pzr
 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
RadioGdansk
 
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutekMetody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
Promuje Łódzkie
 
Wof expo 28.10.2015_radzymin
Wof expo 28.10.2015_radzyminWof expo 28.10.2015_radzymin
Wof expo 28.10.2015_radzymin
Gmina_Radzymin
 
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Fundacja Aeris Futuro
 

Similar to Katalog dobrych praktyk dla Sopotu (13)

Przewodnik
PrzewodnikPrzewodnik
Przewodnik
 
Jak umieścić reklamę w Sopocie
Jak umieścić reklamę w SopocieJak umieścić reklamę w Sopocie
Jak umieścić reklamę w Sopocie
 
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
Uchwała Krajobrazowa Gdańska- prezentacja 09.02.2018
 
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowejNajważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
Najważniejsze założenia uchwały krajobrazowej
 
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni ...
 
City Brands
City BrandsCity Brands
City Brands
 
Miejscowy plan rewitalizacji
Miejscowy plan rewitalizacjiMiejscowy plan rewitalizacji
Miejscowy plan rewitalizacji
 
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczyRewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
 
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutekMetody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
Metody i narzędzia pobudzania marek miejsc - Piotr lutek
 
Wof expo 28.10.2015_radzymin
Wof expo 28.10.2015_radzyminWof expo 28.10.2015_radzymin
Wof expo 28.10.2015_radzymin
 
Drogamleczna
DrogamlecznaDrogamleczna
Drogamleczna
 
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
 

More from RadioGdansk

02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
RadioGdansk
 
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdflato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
RadioGdansk
 
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowychPostanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
RadioGdansk
 
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
RadioGdansk
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
RadioGdansk
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
RadioGdansk
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
RadioGdansk
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
RadioGdansk
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
RadioGdansk
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
RadioGdansk
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
RadioGdansk
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
RadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
RadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
RadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
RadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
RadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
RadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
RadioGdansk
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
RadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
RadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
 
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdflato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
 
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowychPostanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
 
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 

Katalog dobrych praktyk dla Sopotu

 • 1. A PTE K A Katalog dobrych  praktyk dla Sopotu Procedury dotyczące sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń dla całego obszaru miasta
 • 2. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 01 Spis treści 03 Wstęp 04 Zasady sytuowania reklam w przestrzeni miasta 06 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu dotyczące reklam 06 · Czy trzeba zgłaszać montaż reklamy? 06 · Czym jest reklama? 06 · Czy szyldy są również formą reklamy? 06 · Terminy dostosowania nośników reklamowych do zasad i warunków określonych w uchwale krajobrazowej dla Sopotu 07 Jak umieścić reklamę? 10 · Obliczanie wysokości kary pieniężnej za nielegalne umieszczone reklamy 11 Reklamy – słownik 16 Ogólne wytyczne dotyczące reklam na terenie miasta Sopotu 16 · Dobre praktyki 17 · Złe praktyki 18 · Gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 19 Zasady i warunki sytuowania szyldów 23 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu dotyczące małej architektury i ogrodzeń 24 Mała architektura i ogrodzenia na terenie Sopotu – słownik 25 Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń 25 · Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury 25 · Zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń 27 Ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury w kontekście ochrony krajobrazu 28 Podział Sopotu na obszary o różnych regulacjach 29 Obszary strukturalne A-H: 29 A. Obszar reprezentacyjnej przestrzeni w historycznym śródmieściu 30 B. Obszar historycznej przestrzeni miejskiej 31 C. Obszarar strefy administracyjnej i biznesu 32 D. Obszar tonacji reklam w strefie mieszkaniowej 33 E. Obszar ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjno-uzdrowiskowych 34 F. Obszar promocji w przestrzeniach rekreacyjno-sportowych 35 G. Obszar promocji w strefie plaż 36 H. Obszar ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej
 • 3. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 02 37 Obszar indywidualnej promocji a-m: 37 a. Aquapark Sopot 38 b. Skansen Archeologiczny – Grodzisko 39 c. Teren kortów tenisowych 40 d. Teatr na plaży 41 e. Skwer Kuracyjny i molo 42 f. Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy, Plac Jasia Rybaka 43 g. Opera Leśna 44 h. Stadion Leśny 45 i. Hipodrom Sopot – tor wyścigów konnych 46 j. Hala Widowiskowo-Sportowa 47 k. Muzeum Miasta Sopotu 48 l. Dworzec Sopot 49 m. Stadion Rugby 50 Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego: 50 a. Ulic: Bohaterów Monte Casino, 1 maja, Jana Jerzego Haffnera, Powstańców Warszawy, Grunwaldzkiej, Bitwy Pod Płowcami, Polnej, Władysława Łokietka 51 b. Alei Niepodległości 52 c. Terenów Kolejowych SPIS TREŚCI
 • 4. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 03 Sopot od wielu lat zwraca szczególną uwagę na kwestie dotyczące estetyki przestrzeni miejskiej. Głów- nym celem podjętej Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz ro- dzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwanej dalej uchwałą krajobrazową dla So- potu, jest uporządkowanie krajobrazu miasta występowania i poprawienie estetyki nośników reklamowych. Sopot to miasto zabytek. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 936 z dnia 12.02.1979 r. Zabytkowy charakter przestrzeni miejskiej Sopotu ze względu na swoje szczególne uwarunkowania przyrodnicze, historyczne oraz nad- morskie położenie wymaga dbałości o jakość, dobór materiałów, form i kolorystyki reklam znajdujących się w jego obszarze. Kolor jest istotnym elementem mającym wpływ na kształtowanie koncepcji obrazu miasta. Usuwając nieestetyczne reklamy wykonane z niskiej jakości materiałów o  krzykliwych barwach i du- żych rozmiarach z elewacji obiektów zabytkowych, budynków mieszkalnych oraz pawilonów handlowych, poprawimy nie tylko wygląd tych obiektów, ale znacząco podniesiemy walory wizualne naszego miasta. „Katalog dobrych praktyk dla Sopotu” został stworzony w celu zaprezentowania w przystępny sposób za- pisów uchwały krajobrazowej dla Sopotu. Przede wszystkim wypracowania spójnej koncepcji dotyczącej umieszczenia reklam w przestrzeni miasta, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących małej architektury i ogrodzeń. Przestrzeganie zasad uchwały krajobrazowej dla Sopotu spowoduje, że reklamy, mała architektura oraz miejska zabudowa będą ze sobą płynnie harmonizowały. W rezultacie reklamy staną się bardziej widoczne i skuteczniej będą spełniać swoją funkcję informacyjną i komercyjną, co w efekcie w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek Sopotu. Zapraszam do wspólnych działań na rzecz estetyki naszego pięknego Sopotu. W trosce o estetykę Szanowni Państwo, Zabytkowy charakter miasta Katalog dobrych praktyk dla Sopotu Wstęp Prezydent Miasta Sopotu
 • 5. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 04 Zasady sytuowania reklam w przestrzeni miasta Przykłady zaburzenia osi widokowych poprzez nagromadzenie reklam w przestrzeni miasta W obecnych czasach walka o uwagę odbiorcy, ła- twość produkcji nośników reklamowych i ich ogól- nodostępność doprowadziły do rozpowszechniania się zjawiska niekontrolowanego sytuowania reklam w przestrzeni miast, co w efekcie niekorzystnie za- częło oddziaływać na estetykę miejskiej zabudowy. Podmiotom reklamującym się zależy na tym, aby format reklamy był jak największy i silnie angażował odbiorcę jaskrawą kolorystyką. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że nośniki komunikacji marke- tingowej stały się nieodłącznym elementem prze- strzeni publicznej miast. Niemożliwe zatem, ale rów- nież niepożądane byłoby całkowite usunięcie reklam z krajobrazu miasta. Naczelną zasadą powinno stać się dostosowanie formy reklamy do charakteru miej- sca, w którym jest sytuowana. Reklamy umieszczane w sposób przemyślany spowodują, że przekaz mar- ketingowy stanie się bardziej widoczny dla odbiorcy. Sopot ze względu na swój zabytkowy charakter oraz zachowane walory historyczne, architektoniczne i kra- jobrazowe, wymaga, aby reklamy powstające w jego obszarze stylistycznie dopasowane były do istniejącej zabudowy. Jest to przestrzeń o szczególnych walorach
 • 6. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 05ZASADY SYTUOWANIA REKLAM W PRZESTRZENI MIASTA Reklamy w dawnym Sopocie, stylistycznie nawiązywały do architektury budynków kulturowych, objętych ochroną. Niepożądane jest, aby zabytkowe elewacje kamienic traciły swój urok przysłonięte wielkoformatowymi banerami, które nie korespondują z krajobrazem architektonicznym, zabu- rzają osie widokowe oraz odciągają uwagę od walorów historycznej zabudowy. Powstające na terenie miasta reklamy powinny być utrzymane w stonowanej kolo- rystyce, dopasowanej do otoczenia. Niedopuszczalne jest zatem, aby to zabytki były podporządkowywane agresywnym formom reklamy. Szczególnie szyldy for- mą oraz kolorem powinny nawiązywać do budynku, na którym się znajdują. Reklamy, które ingerują w wygląd zabytku zawsze powinny prezentować wysoki poziom estetyczny, zarówno projektu, jak i jakości wykonania. W przeszłości na elewacjach budynków częstokroć szyldy miały swe stałe miejsce, wyznaczone w podzia- łach architektonicznych budynku, nad witrynami lokali usługowych i dzięki temu harmonijnie wpisywały się w całościowy wizerunek fasady. W początkach XX w. dominującym kolorem reklam i szyldów w Sopocie była biel, brąz oraz czarny. Warto przyjrzeć się daw- nym sopockim fotografiom, by poznać i docenić, jak reklamy z tamtego okresu współgrały ze sobą nawza- jem, jak i z miejską zabudową.
 • 7. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 06 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu dotyczące reklam Czy trzeba zgłaszać montaż reklamy? Tak. Niemal cały obszar miasta Sopotu, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 936 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 12.02.1979 r. wpisany obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Według definicji z tzw. ustawy krajobrazowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochro- ny krajobrazu) reklama to upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Tak, szyldy są formą reklamy. Według definicji z tzw. ustawy krajobrazowej szyld to tablica reklamowa lub urządzenie rekla- mowe informujące o działalności prowadzo- nej na nieruchomości, na której się znajduje. Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały reklam ustalono następujące prze- pisy przejściowe:  • 1 rok dla tablic reklamowych urządzeń re- klamowych do 07.06.2019 r.  • 2 lata dla szyldów do 07.06.2020 r. Oznacza to, że na obszarze miasta Sopotu, na terenie objętym ochroną, montaż nośni- ków reklamowych wymaga każdorazowo opinii Plastyka Miejskiego oraz pozwo- lenia w formie decyzji administracyjnej Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. Nie zwalnia to od uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia do właści- wych organów administracji budowlanej, a w przypadku reklamy w pasie drogowym dodatkowo decyzji administracyjnej od Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. W przy- padku obiektów zabytkowych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków wy- magane jest pozwolenie w formie decyzji administracyjnej Pomorskiego Wojewódz- kiego Konserwatora Zabytków. Czym jest reklama? Czy szyldy są również formą reklamy? Terminy dostosowania nośników reklamowych do zasad warunków określonych w uchwale krajobrazowej dla Sopotu
 • 8. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 07 Jak umieścić reklamę w Sopocie? Schemat postępowania przypadku umieszczania reklamy poza pasem drogowym dróg publicznych na terenie miasta Sopotu umieścić z zapisami uchwały krajobrazo- wej dla Sopotu • Skonsultuj wygląd reklamy z Plastykiem Miejskim • Złóż wniosek razem ze wszystkimi wyma- ganymi załącznikami w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu pok. Nr 16 • W wyniku postępowania otrzymujesz decyzję administracyjną pozwalającą na umieszczenie reklamy wydaną przez Kon- serwatora Zabytków Miasta Sopotu, (która będzie załącznikiem do wniosku złożonego w Wydziale Urbanistyki i Architektury) KROK 2 Sprawy do załatwienia w Wydziale Urbani- styki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Wystąp do Wydziału Urbanistyki i Architek- tury Urzędu Miasta Sopotu z wnioskiem o: • Wypełnij wniosek (dostępny na stronie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/Wy- dział Urbanistyki Architektury/Wniosk Wniosek o pozwolenie na budowę, lub Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę KROK 1 Sprawy do załatwienia w Biurze Konser- watora Zabytków, Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Uzyskaj decyzję administracyjną pozwa- lającą na umieszczenie reklamy wydaną przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu: • Wypełnij wniosek (dostępny na stronie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/ Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski) Wniosek o wydanie pozwolenia na prowa- dzenie prac przy zabytku lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków • Wypełnij oświadczenie (dostępne na stro- nie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/ Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • Do wniosku dołącz projekt reklamy, którą chcesz umieścić zawierający szczegóło- we wymiary reklamy, kolorystykę, miejsce umieszczenia reklamy, jeśli jest to reklama świetlna barwę oraz natężenie światła • Sprawdź zgodność reklamy, którą chcesz
 • 9. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 08 Schemat postępowania w przypadku umieszczania reklamy w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Sopotu KROK 1 Sprawy do załatwienia w Biurze Konser- watora Zabytków, Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Uzyskaj decyzję administracyjną pozwa- lającą na umieszczenie reklamy wydaną przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu: • Wypełnij wniosek (dostępny na stronie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski) Wniosek o wydanie pozwolenia na prowa- dzenie prac przy zabytku lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków • Wypełnij oświadczenie (dostępne na stro- nie: bip.sopot.pl/Sprawy do załatwienia/ Biuro Konserwatora Zabytków/Wnioski) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • Do wniosku dołącz projekt reklamy, którą chcesz umieścić zawierający szczegóło- we wymiary reklamy, kolorystykę, miejsce umieszczenia reklamy, jeśli jest to reklama świetlna barwę oraz natężenie światła • Sprawdź zgodność reklamy, którą chcesz umieścić z zapisami uchwały krajobrazo- wej dla Sopotu • Skonsultuj wygląd reklamy z Plastykiem Miejskim • Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, min. musi zawierać: – decyzję administracyjną pozwalającą na umieszcze- nie reklamy wydaną przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu (krok 1.) w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu pok. Nr 16 Po otrzymaniu wszystkich właściwych pozwoleń możesz umieścić reklamę. Uwaga! W przypadku umieszczania reklam na obiektach zabyt- kowych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w Sopocie, wymagane jest odrębne pozwolenie w formie decyzji administracyjnej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Dyrekcyjna 2-4,80-852 Gdańsk (decyzja będzie załącznikiem do wniosku zło- żonego w Wydziale Urbanistyki i Architektury). JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE?
 • 10. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 09 KROK 4 Sprawy do załatwienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Wystąp do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Sopotu z wnioskiem o: • Wypełnij wniosek (dostępny na stronie: bip.sopot. pl/Sprawy do załatwienia/Wydział Urbanistyki Ar- chitektury/Wnioski) Wniosek o pozwolenie na budowę, lub Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewy- magających pozwolenia na budowę • Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, min. musi zawierać: – decyzję administracyjną pozwalającą na umiesz- czenie reklamy wydaną przez Konserwatora Za- bytków Miasta Sopotu (krok 1.) – decyzję administracyjną uzgadniającą lokalizację danej reklamy w pasie drogowym dróg publicz- nych na terenie Miasta Sopotu (krok 3.) w kan- celarii Urzędu Miasta Sopotu pok. Nr 16 KROK 5 Sprawy do załatwienia w ZDiZ - Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot: • Złóż wniosek w siedzibie ZDiZ Sopot, o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia danej rekla- my w pasie drogowym, niezbędne załączniki: – szkic poglądowy reklamy wraz z wymiarami i opi- sem konstrukcji – szkic sytuacyjnylokalizacji reklamywraz z wymiarami • Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu pok. Nr 16 • W wyniku postępowania otrzymujesz decyzję ad- ministracyjną pozwalającą na umieszczenie rekla- my wydaną przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. KROK 2 Sprawy do załatwienia w ZDiZ - Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot: • Złóż wniosek w siedzibie ZDiZ Sopot, o wydanie decyzji administracyjnej uzgadniającej lokalizację reklamy pasie drogowym, niezbędne załączniki: – szkic poglądowy reklamy wraz z wymiarami i opi- sem konstrukcji – szkic sytuacyjny lokalizacji reklamy wraz z wy- miarami – dokumenty identyfikujące wnioskodawcę i wła- ściciela reklamy (dane osobowe, KRS, pełnomoc- nictwa itp.) – odpis decyzji administracyjnej pozwalającej na umieszczenie reklamy wydanej przez Konserwa- tora Zabytków Miasta Sopotu (krok 1.) KROK 3 Po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku (krok 2.) otrzymujesz decyzję administracyjną uzgadniającą lokalizację danej reklamy w pasie drogowym dróg publicznych na terenie Miasta Sopotu. – dokumenty identyfikujące wnioskodawcę i właści- ciela reklamy (dane osobowe, KRS, pełnomocnic- twa itp.) – dla reklam na budynkach odpis zgody właściciela budynku – odpis decyzji administracyjnej pozwalającej na umieszczenie reklamy wydanej przez Konserwa- tora Zabytków Miasta Sopotu (krok 1.) – odpis dokumentów uzyskanych z Wydziału Urbani- styki Architektury Urzędu Miasta Sopotu (krok 4.) KROK 6 Po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku (krok 5.) otrzymujesz decyzję administracyjną zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia danej reklamy w pasie drogowym naliczającą opłatę tego tytułu. Po spełnieniu wszelkich czynności opisanych po- wyżej możesz przystąpić do umieszczenia rekla- my w pasie drogowym. Wszelkie prace budowlane, konstrukcyjne, elektryczne itp. związane z budową reklamy należy wcześniej omówić i uzgodnić z za- rządcą drogi, tj. ZDiZ Sopot. JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE?
 • 11. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 10 Kara (gdynie określono wysokości stawek opłaty reklamowej) = pole powierzchni m2  × (40-krot- ność maksymalnej stawki części zamiennej + 40-krotność maksymalnej stawki stałej). Przykład: P × (40 × 0,22* zł) + (40 × 2,54* zł) za każdy dzień niezgodności tablicy/urządzenia z przepisami  • P = pole powierzchni tablicy/urządzenia reklamowego służące ekspozycji reklamy • Z = stawka części zmiennej opłaty reklamowej uchwalona przez radę gminy • S = stawka części stałej opłaty reklamowej uchwalona przez radę gminy • MZ = maksymalna ustawowa stawka części zmiennej opłaty reklamowej • MS = maksymalna ustawowa stawka części stałej opłaty reklamowej * kwota zgodna z zapisem w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) – aktualizowana Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. ( M.P. z 2018 r. poz. 745). Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy są ogłaszane na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo- kalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) Obliczanie kary pieniężnej za reklamy umieszczone niezgodnie z uchwałą krajobrazową dla Sopotu Wysokość kary uzależniona jest od stawek opłaty reklamowej (stawki przyjętej przez radę gminy lub stawki maksymalnej wska- zanej w przepisach ustawowych) oraz pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamo- wego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych. Jeśli kształt urzą- dzenia reklamowego uniemożliwia wyzna- czenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, wysokość kary pieniężnej zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym. P × 40MZ + 40 × MS JAK UMIEŚCIĆ REKLAMĘ W SOPOCIE
 • 12. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 11 baner tylko jako reklama okolicznościowa: tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, na podłożu tekstylnym lub innym materiale z tworzywa sztucznego, o formacie nie większym niż duży, na konstrukcji tymcza- sowo lub stale zakotwionej w gruncie, na obiektach budowlanych lub na innych nośnikach reklamy baner sprzedaży nieruchomości tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe na podłożu tekstylnym lub innym materiale z tworzywa sztucznego, na konstrukcji tymczasowo lub stale zakotwionej w gruncie, na obiektach budowlanych lub na innych nośnikach reklamy, sytuowany tylko na terenie nieruchomości, której dotyczy, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące bilbord tablica reklamowa o formacie wielkim, wolno stojąca o łącznej wyso- kości do 7 m citylight podświetlona, oszklona tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o wymiennej ekspozycji o standardowym rozmiarze mieszczącym tabli- cę reklamową, zawierającym się w formacie średnim; całkowite wymiary citylight’a wolnostojącego: wysokość do 2,40 m i szerokość do 1,40 m Słownik – reklamy ekran nieświęcący tablica reklamowa służąca prezentacji informacji wizualnej o zmiennej treści, nieemitujący bezpośredniego światła W wyznaczonych obszarach można umieszczać wyłącznie tablice i urządzenia reklamowe wskazane w uchwale krajobra- zowej dla Sopotu
 • 13. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 12 falbana reklama na falbanie, w formacie drobnym – pozioma podwieszona de- koracja z tkaniny o wysokości do 30 cm z materiału, z którego wykonane jest przekrycie np.: parasol ogrodowy, markiza, przekrycie namiotowe flaga, proporzec tkanina z informacją wizualną o układzie poziomym lub pionowym, umieszczana na maszcie wolnostojącym, słupie oświetleniowym lub na wysięgniku ekran świetlny tablica reklamowa służąca prezentacji informacji wizualnej o zmiennej treści, emitujący światło bezpośrednio, o mocy sposobie świecenia według regulacji zawartych w ustawach ruchu drogowym drogach publicznych oraz innych przepisach odrębnych gablota urządzenie reklamowe jedno lub dwustronne, trwale związana z grun- tem, na jednym lub dwóch słupkach, w formacie nie większym niż śred- ni; nie dotyczy gablot tymczasowych, niezwiązanych trwale z gruntem, sytuowanych na czas wyborów elewacja interaktywna instalacja świetlna lub mechaniczna, będąca integralnym elementem obiektu gablota z menu urządzenie reklamowe, w formie oszklonej szafki, formacie nie więk- szym niż mały, służące zamieszczaniu reklam informacji kubik wolnostojące urządzenie reklamowe, niezwiązane trwale z gruntem, w postaci stelaża przestrzennego z reklamą model przestrzenny nośnik reklamy w formie figuratywnego przedstawienia danego przed- miotu lub postaci w dowolnej skali, umieszczony w przestrzeni lub taki przedmiot użytkowy, który nie pełni przypisanej mu pierwotnie funkcji, lecz nie wyższy niż 1, 5 m naklejka, tabliczka forma samoprzylepna lub nie, w drobnym formacie S ŁOWNIK – REKLAMY nośnik pneumatyczny urządzenie dmuchane w formie balonu, dmuchanej bramy, airwall’a
 • 14. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 13 pylon główny wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyodręb- nionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, o maksymalnej wysokości do 3,5 m, służące prezentacji szyldu głównego, reklamy i szerokości do 1/3 wysokości, za wyjątkiem wysokości regulowanej odrębnie dla poszczególnych obszarów pylon zbiorczy wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyod- rębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, służące pre- zentacji zgrupowanych modułowo szyldów przyległych, o maksymalnej wysokości do 3,5 m szerokości do 1/3 wysokości potykacz przestawna tablica reklamowa, w formie stojaka typu A, o maksymalnej wysokości do 125 cm, składająca się maksymalnie z dwóch jedno- lub dwustronnych tablic reklamowych o wymiarach do 100 cm wysokości i do 75 cm szerokości, zawierających opis oferty działalności, np. wy- darzeń, wystaw lub jadłospisu reklama na elementach ogródka gastronomicznego ... pylon cenowy wolnostojące urządzenie reklamowe mocowane w gruncie bez wyod- rębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, służące informacji o cenach np. na stacjach paliw, wysokości do 7 m reklama na elementach wygrodzeniowych ... reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym ... reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja inwestycji reklama na pawilonie/urządzeniu sportowym ... plakat rodzaj wyrobu poligraficznego, w formacie małym lub średnim, stano- wiący w całości formę graficzną S ŁOWNIK – REKLAMY
 • 15. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 14 reklama obwoźna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, umieszczona na pojaz- dach, w szczególności na przyczepach samochodowych, lawetach i in- nych możliwych do przemieszczania nośnikach, służących wyłącznie funkcji reklamowej, zaparkowanych na terenie miasta dłużej niż 24 godziny w taki sposób, iż reklama jest widoczna z miejsc dostępnych publicznie reklama okolicznościowa reklama wydarzenia kulturalnego, sportowego, społecznego, związa- nego ze współpracą z miastami partnerskimi itp. organizowanego na obszarze miasta Sopotu lub innego miasta partnerskiego, sytuowana na okres trwania wydarzenia i na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie przed i 1 dzień po, do której zaliczają się tablice reklamowe i urządzenia rekla- mowe wymienione w §6 ust. 2, uchwały krajobrazowej oprócz nośnika pneumatycznego, reklamy na namiocie lub na stoisku promocyjnym, które mogą być sytuowane tylko na czas trwania wydarzenia reklama na urządzeniu towarzyszącym imprezie okolicznościowej ... słup ogłoszeniowy urządzenie reklamowe w formie walca o średnicy od 120 cm do 175 cm i wysokość i powierzchni ekspozycyjnej do 3,5 m służące do umiesz- czania ogłoszeń, plakatów reklama na rusztowaniu na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku pro- wadzonych robót budowlanych tablica wolnostojąca tablica reklamowa jedno lub dwustronna, na trwale związana z gruntem, na jednym lub dwóch słupkach, o formacie nie większym niż mały, a dla tablic wolnostojących okolicznościowych o formacie nie większym niż średni winder tkanina rozpięta na maszcie niezwiązanym na trwale z gruntem reklama na przebieralni plażowej, na leżaku ... S ŁOWNIK – REKLAMY
 • 16. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 15 wyklejka rodzaj reklamy na przeszkloną witrynę lokalu, o formacie stanowiącym procentowe pokrycie szyby, ustalonym w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych obszarów wymienionych w uchwale krajobrazowej dla Sopotu witacz wjazdowy przydrożna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o wjeździe do miasta w formie pylonów, o wysokości nie wyższej niż 7 m, służące promocji miasta witacz wejściowy przenośna tablica reklamowa umieszczona na pulpicie, stojaku, szta- ludze lub na płocie, sytuowana wyłącznie przy wejściu do lokalu lub do ogródka gastronomicznego, przeznaczona do ekspozycji menu lub innych informacji dotyczących lokalu, o formacie małym, lecz o po- wierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 0,7 m2 S ŁOWNIK – REKLAMY
 • 17. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 16 Ogólne wytyczne dotyczące reklam na terenie miasta Sopotu dobre praktyki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ustalonych w uchwale krajo- brazowej dla Sopotu • systemowi informacji miejskiej może towa- rzyszyć reklama występująca na wspólnych urządzeniach reklamowych i tablicach rekla- mowych • na całym obszarze miasta sytuowanie ta- blic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasach drogowych ulic zgodnie z prze- pisami odrębnymi i ustaleniami zawartymi w uchwale krajobrazowej dla Sopotu • dopuszcza się umieszczenie tablic reklamo- wych, które historycznie istniały, na budyn- kach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków • w przypadku projektów budowlanych, rów- nież obowiązuje wyznaczenie lokalizacji i formy planowanych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiekcie zgod- nie z ustaleniami uchwały krajobrazowej dla Sopotu • należy każdorazowo sprawdzać w Uchwale Rady miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 z dnia 26 marca 2018 r. czy dany nośnik re- klamowy jest dozwolony w obszarze miasta, w którym chcemy go umieścić • białe tło reklam umieszczanych na bilbordach • stonowana kolorystyka szyldów, indywidualne dopasowanie szyldu do charakteru obiektu i otaczającej go przestrzeni miejskiej • każdorazowe konsultowanie umieszczanych szyldów z Plastykiem miejskim • reklamy okolicznościowe, sytuowane na czas trwania wydarzenia, powinny każdorazowo być konsultowane z Plastykiem miejskim • szyld na szybie powinien być o powierzch- ni ekspozycyjnej nie większej niż 15% po- wierzchni otworu, w którym się znajduje • wyklejka na szybie, zwyczajowo do 20% powierzchni ekspozycyjnej, w zależności od danego obszaru miasta, powierzchnia ta może być mniejsza lub większa, wskaza- ne jest każdorazowe uzgadnianie reklamy w formie wyklejki z Plastykiem miejskim • umieszczanie plakatów informacyjnych oraz reklamowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych jak słupy ogłosze- niowe, gabloty informacyjne czy wewnątrz cityligthów • na całym obszarze miasta dopuszcza się sys- tem informacji miejskiej oraz tablice będące realizacją obowiązku nałożonego przepisa- mi prawa, niezależnie od zasad i warunków
 • 18. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 17OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKLAM NA TERENIE MIASTA SOPOTU złe praktyki • przesłanianie reklamami detalu, w tym: gzymsów, fryzów, balustrad, a w szczegól- ności: schodów, balkonów, loggii, tarasów, boniowania, sztukaterii, ozdobnego zróżni- cowania faktury tynków, okładzin kamien- nych, ceramicznych i innych elementów historycznego wystroju budynku, • zaburzanie porządku i układu kompozycyj- nego obiektu, a w szczególności przesłania- nie świateł otworów okiennych i drzwiowych, pionowych i poziomych podziałów elewacji wyznaczonych: detalem architektonicznym lub widocznymi elementami konstrukcyjny- mi, • stosowanie materiałów odbijających świa- tło dzienne w sposób mogący powodować efekt olśnienia • sytuowanie kasetonów na obiektach wpisa- nych do gminnej ewidencji zabytków • sytuowanie kasetonów na obiektach wpisa- nych indywidualnie do rejestru zabytków • migające reklamy świetlne • umieszczanie banerów reklamowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności na ogrodzeniach i na ele- wacjach obiektów zabytkowych • umieszczanie bram airwall w obszarze mia- sta, a w szczególności plaż • sytuowanie na całym obszarze miasta rekla- my obwoźnej i reklamy obnośnej, za wyjąt- kiem reklam: 1) umieszczonych na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich 2) sytuowanych na ul. Malczewskiego
 • 19. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 18 Gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REKLAM NA TERENIE MIASTA SOPOTU Wielkości powierzchni ekspozycyjnej określone są w następujących formatach: Nr. Nazwa formatu powyżej poniżej (włącznie) 1. Drobny – 0,1 m2 2. Mały 0,1 m2 1,25 m2 3. Średni 1,25 m2 2,5 m2 4. Duży 2,5 m2 9,0 m2 5. Wielki 9,0 m2 13,0 m2 6. Dowolny dla elewacji interaktywnej, ekranu, reklamy na nośniku pneumatycznym, sytuowanych w obszarze indywidualnej promocji; Uwaga! Rozmiar tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego może być większy od dopuszczalnej wielkości powierzchni ekspozycyjnej, o maksymalnie 15%.
 • 20. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 19 H O T E L Kawiarnia Kawiarnia 1 3 5 2 4 1) szyld główny – jako nazwa obiektu albo głównej działalności komercyjnej, prowadzonej na nie- ruchomości a) sytuowany:  • w dowolnym miejscu na elewacji z ogólnodo- stępnym wejściem do budynku, wyznaczonym w projekcie budowlanym, w parterze na wspólnej wysokości dla wszystkich szyldów przyległych i se- maforowych,  • nad okapem stropodachu, w attyce,  • jako szyld semaforowy pionowy, którego najniższy punkt znajduje się nie niżej niż 2,40 m nad pozio- mem terenu bezpośrednio pod nim, na odległość nie większą niż 100 cm przed elewacją budynku,  • na pylonie głównym,  • na szczycie pylonu zbiorczego, b) w formie:  • logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, jako szyldu przyległego, o wysokości sta- nowiącej nie więcej niż 1/6 odległości liter od po- ziomu terenu znajdującego się bezpośrednio pod nimi, a dla budynków parterowych szyldu przyle- głego o 1/3 wysokości elewacji budynku mierzonej od terenu przyległego do okapu,  • logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, jako szyldu sytuowanego nad okapem Zasady i warunki sytuowania szyldów Przykłady szyldów: 1. Szyld główny w formie liter przestrzennych 2. Semafor 3. Szyld wizytówkowy na falbanie 4. Szyld wizytówkowy na elementach ogródka gastronomicznego 5. Szyld wizytówkowy na potykaczu
 • 21. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 20ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW browar Przykłady szyldów: 1. Szyld przyległy w formie neonu 2. Szyld na szybie w formie wyklejki 1 2 stropodachu o wysokości stanowiącej: – do 0,8 m wysokości elewacji dla elewacji o wy- sokości do 6 m, – do 1/8 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,2 m dla elewacji o wysokości od 6 m do 12 m, – do 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 6 m dla elewacji wyższych niż 12 m,  • kasetonu jedynie w parterze budynku o wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/6 odległości dolnej krawędzi od poziomu terenu znajdującego się bez- pośrednio pod nim,  • semaforu pionowego, jako kasetonu, logotypu, liter przestrzennych lub malowanych. 2) szyld przyległy – sytuowany równolegle do fa- sady budynku a) sytuowany:  • w parterze budynku lub w pasie między parterem a pierwszym piętrem w miejscu przeznaczonym dla szyldu:  • na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów przyległych i semaforowych na elewacji lub pierzei, o ile jest to możliwe,  • wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi kompozycyjnych budynku, albo świateł otworów okiennych i drzwiowych,  • w budynku za lub przed szybą w otworze okien- nym lub drzwiowym tylko w formie logotypu, liter przestrzennych lub malowanych,  • wyrównany względem podziałów poziomych ele- wacji a w przypadku szyldu zamontowanego za lub przed otworem okiennym wyrównany względem górnej krawędzi tego otworu,  • na ogrodzeniu przy wejściu głównym, o formacie nie większym niż 0,7 m2 powierzchni ekspozycyjnej szyldu,  • dodatkowo w dowolnym miejscu na budynku, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust.1 pkt 4 niniejszej uchwały, w formie logotypu, liter prze- strzennych lub malowanych, dla usługi zlokalizo- wanej w całym budynku, dla następujących rodza- jów usług:  • hotelu posiadającego nie mniej niż 50 pokoi go- ścinnych,  • handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,  • kultury i sztuki, oświaty, zdrowia, których powierzch- nie całkowite budynków są nie mniejsze niż 200 m2,  • dodatkowo na falbanach, na potykaczu lub na witaczu wejściowym, na elementach ogródka ga- stronomicznego, na elementach wygrodzeniowych, tablicach zawierających instrukcję lub regulamin, na wiacie stacji benzynowej, na kiosku, b) w formie:  • kasetonu: – sytuowanego na budynku, na wiacie stacji ben- zynowej, na kiosku, o maksymalnej wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/6 odległości dolnej krawędzi kasetonu od poziomu terenu znajdu- jącego się bezpośrednio pod nim, – sytuowanego na ogrodzeniu budynku, w którym znajduje się podmiot reklamy, o maksymalnej wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/3 od- ległości dolnej krawędzi kasetonu od poziomu terenu znajdującego się bezpośrednio pod nim, – nie dopuszcza się sytuowania na obiektach uję- tych w gminnej ewidencji zabytków,
 • 22. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 21 Przykłady szyldów: 1. Szyld wizytówkowy 2. Szyld wizytówkowy sytuowany na pylonie zbiorczym 1 1 2  • logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu: – sytuowanych na budynku, na wiacie stacji benzy- nowej, na kiosku, o maksymalnej wysokości sta- nowiącej nie więcej niż 1/6 odległości od poziomu terenu znajdującego się bezpośrednio pod nimi, – sytuowanych na ogrodzeniu budynku, w którym znajduje się podmiot reklamy, o maksymalnej wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/10 od- ległości od poziomu terenu znajdującego się bezpośrednio pod nimi, – przymocowanych bezpośrednio do elewacji lub ogrodzenia, albo na dystansach, na bez- barwnej tablicy eksponującej elewację lub ogrodzenie, na kasetonie, na szybie w wi- trynie, za lub przed szybą, w świetle otworu okiennego lub drzwiowego, – logotypu, liter przestrzennych lub malowanych na falbanach, na potykaczu, na witaczu wejścio- wym, na elementach ogródka gastronomicz- nego, tablicach zawierających instrukcję lub regulamin, na elementach wygrodzeniowych w formacie nie większym niż drobny. 3) szyld semaforowy – wywieszka uliczna, sytu- owana prostopadle do fasady budynku pionowo lub poziomo a) sytuowany:  • nie niżej niż 2,40 m nad poziomem terenu bezpo- średnio pod nim,  • dla lokalu znajdującego się w parterze: – na elewacji na wysokości parteru, przy funkcjo- nującym wejściu do budynku, z którego znajduje się wejście lub dojście do lokalu, lub przy witrynie, – na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów przyściennych i semaforowych na elewacji, – przy pionowej osi kompozycyjnej elewacji bu- dynku, – na odległość nie większą niż 80 cm przed ele- wacją,  • dla lokalu znajdującego się bezpośrednio pod lub nad parterem sytuowany: – na wysokości parteru, – na tej samej wysokości dla wszystkich szyldów przyściennych i semaforowych na elewacji, – na odległość nie większą niż 80 cm przed ele- wacją, ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
 • 23. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 22 b) w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzen- nych lub malowanych, neonu:  • o maksymalnej wysokości stanowiącej nie więcej niż 1/6 odległości od poziomu terenu znajdujące- go się bezpośrednio pod nimi, c) dopuszcza się model przestrzenny, jako część szyldu semaforowego; 4) szyld wizytówkowy: a) stanowiący moduł o wspólnych elementach ze znajdującymi się w danym miejscu pozostałymi szyldami wizytówkowymi, tj. wielkością i propor- cjami tablicy reklamowej, na której znajduje się szyld wizytówkowy; moduł może występować również w podziale graficznym na zbiorczej tabli- cy; szyld wizytówkowy dodatkowo może zawierać informacje kontaktowe, b) sytuowany:  • przy wejściach do budynku albo na drzwiach ze- wnętrznych prowadzących do podmiotu reklamy,  • na bramach w przejściach bramnych albo na bra- mach wejściowych, na ogrodzeniach prowadzą- cych do podmiotu reklamy,  • na pylonach zbiorczych znajdujących się na doj- ściu do wejścia do budynku prowadzącego do podmiotu reklamy,  • na falbanach, na fladze, na proporcu,  • na elementach wygrodzeniowych, na potykaczu lub na witaczu wejściowym, stanowiący nie więcej niż 15% powierzchni informacyjnej, c) w formie logotypu, liter przestrzennych lub malo- wanych, przymocowanych, na bezbarwnej tablicy eksponującej elewację lub w kolorze, a dla budyn- ków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w ko- lorystyce elewacji, lub o tle przeziernym, lub wy- konane w materiale naturalnym takim jak: kamień, drewno, metal, wyroby ceramiczne itp., w formacie nie większym niż drobny, czyli w szczególności o wymiarach: 21 cm  × 29 cm lub 21 cm × 42 cm. 5) szyld na szybie: a) sytuowany w witrynach, w otworach okiennych i drzwiowych. b) w formie wyklejanej lub malowanej, c) o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 15% powierzchni otworu, w którym się znajduje. 2. Maksymalna liczba szyldów: 1) na budynek – jeden szyld główny na każdą ele- wację budynku z ogólnodostępnym wejściem do budynku, dodatkowo jeden szyld semaforowy pio- nowy. 2) na lokal: a) jeden dowolny szyld przyległy lub na szybie usytu- owany na każdej elewacji z ogólnodostępnym wej- ściem do budynku lub na każdą elewację narożnej witryny, jeden szyld semaforowy na każdą elewację z ogólnodostępnym wejściem do budynku lub na każdą elewację narożnej witryny, b) jeden szyld wizytówkowy przy każdym funkcjo- nującym wejściu do budynku prowadzącym do podmiotu reklamy lub na pylonie zbiorczym przed wejściem, c) dodatkowo szyld przyległy: – w indywidualnej ilości na budynku z usytuowa- niem ustalonym w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie niniejszego paragrafu, – na falbanach, – na potykaczu lub na witaczu wejściowym, – na elementach ogródka gastronomicznego, – na elementach wygrodzeniowych, 3) na wiatę stacji benzynowej: dopuszcza się po jed- nym dowolnym szyldzie przyległym przy każdym wyjeździe i wjeździe pod wiatę, 4) na kiosk: dopuszcza się po jednym szyldzie głów- nym na każdej elewacji widocznej z przestrzeni publicznej, jeden dowolny szyld przyległy lub na szybie sytuowany od strony miejsca obsługi klienta. ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
 • 24. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 23 Procedury dla całego obszaru miasta Sopotu dotyczące małej architektury i ogrodzeń Terminy dostosowania ogrodzeń i obiektów małej architektury do warunków określonych w uchwale krajobrazowej dla Sopotu  • 4 lata dla ogrodzeń do 07.06.2022 r. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale:  • obiekty małej architektury wymienione w §14 pkt 1-3, istniejące w dniu wejścia w życie uchwały,  • ogrodzenia wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków, ogrodzenia stano- wiące po sąsiedzku kontynuację ogrodzeń wpisa- nych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,  • ogrodzenia, które do dnia wejścia w życie uchwały uzyskały pozytywne stanowisko właściwego organu.
 • 25. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 24 Mała architektura i ogrodzenia na terenie Sopotu – słownik ażurowe ogrodzenia ogrodzenia z elementów przeziernych, tworzących wzór lub rytm z otworów zajmujących co najmniej 25% powierzchni jednego przęsła w ogrodzeniu; do przezierności nie wlicza się elementów konstrukcyjnych ogrodzenia takich jak części wystającej fundamentów i słupów, na których zawieszane są przęsła meble miejskie według standardów projektów typowych przyjętych w mieście, dopasowane do formy i stylu zabudowy stragan obiekt małej architektury w formie zadaszonej o ujednoliconej architekturze:  • jako element wyposażenia jarmarków okolicznościowych, w tym związanych z obsługą świąt  • dla handlu wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego w pasie nadmorskim, służący ekspozycji towarów będących przedmiotem handlu, o powierzchni blatu służącej ekspozycji to- warów do 2 m2 wiaty na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - zadaszone, o ścianach pełnych do wys. 2,20 m i wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów wiata przystankowa obiekt małej architektury służący osłonie pasażerów przebywających na przystankach komunikacji publicznej
 • 26. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 25 Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń 1) wiaty na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – zada- szone, o ścianach pełnych do wys. 2,20 m i wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów; 2) wiata przystankowa – zgodnie z przyjętym standardem w mieście Sopocie i przepisami powszechnie obowiązującymi; 3) meble miejskie – według standardów projektów typowych przyję- tych w mieście, dopasowane do formy i stylu zabudowy, sytuowane w obszarach od A do F oraz w obszarze indywidualnej promocji, z wyjątkiem: a) straganu dla handlu wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego w pasie nadmorskim, którego sytuowanie dopuszcza się jedynie w nastę- pujących obszarach:  • „G” w Al. Wojska Polskiego przy oznaczonych wejściach na plażę,  • „e” indywidualnej promocji z wyłączeniem drewnianej części mola, b) straganu, którego sytuowanie dopuszcza się:  • w obszarach „A”, „D”, „E”, „F”, oraz w obszarze „C” jedynie przy wyj- ściu z tunelu z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. 1. maja i przy stacji SKM w Kamiennym Potoku przy wyjściu z tunelu na ul. Łowicką, w obszarze ”H” jedynie w sąsiedztwie cmentarzy,  • w obszarze indywidualnej promocji: „e”, „f”, „i”, „j”, „l”. 1) rodzaje ogrodzeń: a) trwale związane z gruntem, ażurowe, o wysokości dostosowanej do ogrodzeń o wartościach historycznych zlokalizowanych w sąsiedz- twie, lecz nie wyższej niż 1,50 m nad poziomem terenu; ograniczenie wysokości nie dotyczy odtwarzanych płotów historycznych, w tym furtek i bram, ogrodów wertykalnych opartych na modułach ściany zielonej, b) tymczasowe związane z robotami budowlanymi:  • maksymalna wysokość 2,20 m,  • nieograniczające szerokości ciągów pieszych i rowerowych, c) w formie żywopłotów z krzewów liściastych; 2) zakazuje się sytuowania ogrodzeń z wyjątkiem: Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury Zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń
 • 27. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 26ZASADY WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OGRODZEŃ a) terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego, obiektów sportowych, w tym boisk, ogrodzeń uwarunkowanych historycznie, stanowiących kontynuację ogrodzeń na sąsiednich nieruchomościach, ogrodzeń placów zabaw dla dzieci, usług nauki, usług oświaty, żłobków, klu- bów dziecięcych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ujęć wód, cmentarzy i wynikających z przepisów odrębnych; zakaz nie dotyczy żywopłotów o wysokości do 1,2 m, b) granic między sąsiedzkich, niewidocznych z osi widokowych i nie sąsiadujących z terenami przestrzeni publicznych ulic, ciągów pie- szych i pieszo jezdnych, placów, parków i skwerów, pod warunkiem pozostawienia otwartych przejść umożliwiających dotychczasowy kontakt między sąsiadami i ogólnodostępnych przejść pieszych w ciągach komunikacyjnych wyznaczonych w miejscowych planach; 3) zakazuje się sytuowania ogrodzeń nieprzeziernych, za wyjątkiem ogrodów wertykalnych opartych na modułach ściany zielonej – zakaz dotyczy przęseł między podporami; 4) zakazuje się ogrodzeń wykonanych z następujących materia- łów: prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy, z wyjątkiem ogrodzeń placów budowy – zakaz dotyczy przęseł między podporami; 5) nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury ta- kich jak murki o wysokości do 0,5 m, pachołki, słupki, barierki, donice z zielenią, żywopłoty do wysokości 1,2 m.
 • 28. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 27 Ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury, w kontekście ochrony krajobrazu 1) zapewnienie przedpola ekspozycji: a) w osiach widokowych, b) panoramom miasta, c) zabytkom; 2) redukcja barier przestrzennych poprzez sytuowanie: a) tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej archi- tektury w sposób niekolidujący z ciągami komunikacyjnymi, b) obiektów małej architektury w sposób określający charakterystyczne punkty orientacyjne w przestrzeni.
 • 29. B A F F F F G G B B B C C C C D D E E D D H H H H D D D D D E e k m i j e c b d a g g h f l a b b c c a KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 28 8 Obszarów Strukturalnych oznaczonych symbolami Obszar Indywidualnej Promocji w 13 częściach Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego A H a m a c Sopot został podzielony na obszary strukturalne od A do H, obszar indywidualnej promocji od a do m oraz obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego od a do c. Każdy obszar obejmuje konkretne ulice i miejsca. W każdym z nich obowiązują szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Uchwała krajobrazowa dla Sopotu określa również szczegółowe zasady sytuowania szyldów, obiektów małej architek- tury i ogrodzeń dla obszaru całego miasta. Podział Sopotu na obszary o różnych regulacjach
 • 30. A KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 29 Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 baner sprzedaży nieruchomości, 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji, 04 flaga, proporzec, 05 gablota, 06 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 07 plakat, 08 potykacz szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 09 pylon główny, w konkretnej lokalizacji, 10 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 11 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 12 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 13 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 14 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 15 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca, 16 słup ogłoszeniowy (70 m odległości), 17 tablica wolnostojąca – reklama sprzedaży nieruchomości, 18 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 19 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH Obszar reprezentacyjnej przestrzeni w historycznym śródmieściu A • Al. F. Mamuszki • Skwer Kuracyjny • Al. Wojska Polskiego • Skwer Bowiena • Ogrodowa • Gen. Kazimierza Pułaskiego • J. Sobieskiego • Władysława IV • T. Kościuszki • Marynarzy • A. Majkowskiego • Powstańców Warszawy Spis ulic:  A
 • 31. B4 B2 B3 B1 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 30 B1 • W. Broniewskiego • J. Wybickiego • Armii Krajowej • Boczna • J. Długosza B2 • Helska • Obrońców Westerplatte • Bałtycka • M. Mokwy • F. Ceynowy B3 • J. Goyki • W. Budzysza • J. J. Haffnera • A. Majkowskiego B4 • F. Chopena • Książąt Pomorskich • Mieszka I • B. Chrobrego • T. Kosciuszki • Lipowa • M. Skłodowskiej-Cure • Władysława IV • Dębowa • J. Sobieskiego • Piastów • Parkowa • R. Traugutta • Poniatowskiego • J. Kilińskiego • J. Sobieskiego • T. Kościuszki Spis ulic:Obszar historycznej przestrzeni miejskiej  B Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 baner sprzedaży nieruchomości, 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji, 04 flaga, proporzec, 05 gablota, 06 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 07 plakat, 08 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym, 09 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 10 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 11 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 12 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 13 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca, 14 słup ogłoszeniowy (70 m odległości), 15 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 16 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 17 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 32. C KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 31 Obszar strefy administracji i biznesu C • Gen. W. Sikorskiego • Armii Krajowej • A. Grottgera • 1 Maja • Al. Niepodległości • Marynarzy • Rzemieślnicza • Podjazd Spis ulic:  C Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 baner sprzedaży nieruchomości, 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji, 04 flaga, proporzec, 05 gablota, 06 gablota z menu, 07 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 08 plakat, 09 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym, 10 pylon cenowy w konkretnej lokalizacji, 11 pylon główny, w konkretnej lokalizacji, 12 pylon zbiorczy, w konkretnej lokalizacji, 13 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 14 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 15 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 16 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 17 reklama okolicznościowa: baner, bilboard, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica wolnostojąca, 18 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 19 słup ogłoszeniowy (70 m odległości), 20 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 21 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 22 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 33. D5 D6 D1 D2 D3 D4 D4 D6 D5 D1 D2 D3 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 32 D1 • 23 Marca • Zacisze • Okrężna • Słoneczna • Księżycowa • Piaskowa D2 • H. Sienkiewicza • J. Kraszewskiego • Podgórna D3 • Kaszubska • Junaków • Małopolsa • Łowicka • Kujawska • Obodrzyńców • Łużycka • O. Kolberga • W. Cieszyńskiego • Mazowiecka D4 • Jana Kolna • Gen. L. Mierosławskiego • Kr. J. Kazimierza • B. Głowackiego • Gen. M. Langiewicza • B. Joselewicza • S. Okrzei • K. Klenczona • Karlikowska • Architektów D5 • Świemirowska • Smolna • Leśna • S. Wyspiańskiego • J. Kasprowicza • J. Słowackiego • W. Reymonta • M. Kopernika • Krótka • Gen. J. Wybickiego • M. Konopnickiej • A. Mickiewicza • I. Paderewskiego • J. Tuwima • B. Prusa Spis ulic:Obszar tonacji reklam w strefie mieszkalnej  D Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 baner sprzedaży nieruchomości w formacie małym, 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 citylight wolnostojący, w konkretnej lokalizacji, 04 flaga, proporzec, 05 gablota z menu, 06 gablota menu, 07 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 08 plakat, 09 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym, 10 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 11 reklama na falbanie, 12 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 13 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 14 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 15 reklama okolicznościowa: tablica wolnostojąca, 16 słup ogłoszeniowy (70 m odległości), 17 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 18 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 19 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 34. E1 E3 E2 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 33 Obszar ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjno- -uzdrowiskowych E1 • Polna • Bitwy pod Płowcami • Na Wydmach • Al. Wojska Polskiego • Karlikowska • F. Ceynowy E3 • J. J. Haffnera • Młyńska • Sępia • Zamkowa Góra • Al. Niepodległości E Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 baner sprzedaży nieruchomości w formacie małym, 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 flaga, proporzec, 04 gablota, 05 gablota z menu, 06 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 07 plakat, 08 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym, 09 pylon główny, 10 pylon zbiorczy, 11 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 12 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 13 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 14 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 15 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 16 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 17 reklama okolicznościowa: reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder 18 słup ogłoszeniowy (50 m odległości), 19 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 20 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 21 wyklejka do 20% Spis ulic: PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 35. F4 F1 F2 F3 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 34KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 34 Obszar promocji w przestrzeniach rekreacyjno- -sportowych Spis ulic: F Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 02 flaga, proporzec, 03 gablota, 04 gablota z menu, 05 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 06 plakat, 07 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym, 08 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 09 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 10 reklama okolicznościowa: kubik, tablica wolnostojąca, 11 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 12 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 13 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 14 słup ogłoszeniowy (50 m odległości), 15 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 16 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym, 17 wyklejka do 20% F1 • J. Goyki • J. Winieckiego • Obrońców Westerplatte F2 • J.J. Haffnera F3 • Al. F. Mamuszki • Powstańców Warszawy • J. J. Haffnera F4 • W. Łokietka • Architektów • Bitwy pod Płowcami PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 36. G KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 35 Obszar promocji w strefie plaż G Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 gablota z menu, 02 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 03 potykacz, tylko w ogródku gastronomicznym, 04 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 05 reklama na elementach wygrodzeniowych, 06 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 07 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 08 reklama na przebieralni plażowej, na leżaku, 09 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 10 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 11 reklama okolicznościowa: baner, flaga, proporzec na maszcie,kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, reklama na namiocie/pawilonie na stoisku promocyjnym – na czas trwania wydarzenia, tablica wolnostojąca, winder, reklama na urządzeniu sportowym, reklama na urządzeniu towarzyszącym imprezie okolicznościowej, 12 tablica wolnostojąca, 13 tablica wolnostojąca – reklama sprzedaży nieruchomości, 14 witacz wejściowy szt. 1, tylko w ogródku gastronomicznym G • Al. F. Mamuszki • Al. Wojska Polskiego Spis ulic: PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 37. H H H KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 36 Obszar ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej H Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 02 gablota, 03 naklejka, tabliczka 1 na usługę, 04 potykacz tylko w ogródku gastronomicznym, 05 reklama na falbanie w formacie drobnym, 06 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 07 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 08 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 09 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, w tym na rowerach miejskich oraz wzdłuż ul. Malczewskiego, 10 tablica wolnostojąca: reklama sprzedaży nieruchomości, 11 witacz wjazdowy przy ul. Malczewskiego PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 38. Zamkowa Góra ZamkowaGóra AQUAPARK SOPOT PICK&ROLL CLUB KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 37 a Aquapark Sopot Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 ekran nieświecący, 02 ekran świetlny, 03 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 04 gablota, 05 kubik, 06 naklejka, tabliczka, 07 plakat, 08 potykacz, 09 pylon główny, 10 pylon zbiorczy, 11 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 12 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 13 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 14 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 15 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 16 reklama okolicznościowa: baner, tablica wolnostojąca, 17 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 39. J.J.Haffnera J.Winieckiego W. Budzysza GRODOWY POTOK KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 38 Skansen Archeologiczny – Grodzisko b Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 gablota, 02 kubik, 03 naklejka, tabliczka, 04 plakat, 05 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 06 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 07 reklama okolicznościowa: baner, model przestrzenny, tablica wolnostojąca, winder PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 40. Helska J. Goyki J.J.Haffnera Powstańców W arszawy HALA 100-LECIA SOPOTU IM. HAFFNERA KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 39 Teren kortów tenisowych c Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 02 gablota, 03 naklejka, tabliczka, 04 plakat, 05 potykacz, 06 pylon główny, 07 pylon zbiorczy, 08 reklama na elementach wygrodzeniowych, 09 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 10 reklama na falbanie, 11 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 12 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 13 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 14 reklama okolicznościowa: baner, kubik, model przestrzenny, tablica wolnostojąca, 15 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 41. PowstańcówWarszawy GRAND HOTEL TEATR NA PLAŻY KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 40 d Teatr na plaży Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight wolnostojący, 02 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 03 gablota, 04 naklejka, tabliczka, 05 plakat, 06 potykacz, 07 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 08 reklama na elementach wygrodzeniowych, 09 reklama na falbanie, 10 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 11 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 12 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, kubik, model przestrzenny, tablica wolnostojąca, 13 słup ogłoszeniowy, 14 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 42. CENTRUM HAFFNERA MOLO MARINA SOPOT SKWER KURACYJNY ŁAZIENKI POŁUDNIOWE PORT KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 41 Skwer kuracyjny i molo e Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 flaga, proporzec na maszcie wolnostojącym, na słupie oświetleniowym, 02 gablota, 03 kubik, 04 naklejka, tabliczka, 05 plakat, 06 potykacz, 07 pylon główny jedynie w przystani jachtowej, 08 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 09 reklama na elementach wygrodzeniowych, 10 reklama na falbanie, 11 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 12 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 13 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder, 14 słup ogłoszeniowy, 15 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii, 16 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 43. PLAC ZDROJOWY PLAC PRZYJACIÓŁ SOPOTU PLAC JASIA RYBAKA Bohaterów M onte Cassino G runw aldzka Pow stańców W arszaw y KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 42 Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy, Plac Jasia Rybaka f Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight wolnostojący, 02 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 03 gablota, 04 naklejka, tabliczka, 05 plakat, 06 potykacz, 07 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 08 reklama na falbanie, 09 reklama na elementach wygrodzeniowych, 10 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 11 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 12 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 13 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik, model przestrzenny, reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym tablica wolnostojąca, winder, 14 słup ogłoszeniowy, 15 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 44. OPERA LEŚNA ORLE WZGÓRZE KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 43 g Opera Leśna Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 bilbord w wyznaczonym rejonie załączniku nr 1 do uchwały, 02 citylight wolnostojący, 03 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 04 gablota, 05 kubik, 06 naklejka, tabliczka, 07 plakat, 08 potykacz, 09 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 10 reklama na elementach wygrodzeniowych, 11 reklama na falbanie, 12 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 13 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 14 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 15 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, elewacja interaktywna, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny formie balonu, bramy, airwalle’a, reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder, 16 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 45. STADION LEŚNY SOPOCKI KLUB LEKKOATLETYCZNY KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 44 Stadion Leśnyh Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 bilbord w wyznaczonym rejonie załączniku nr 1 do uchwały, 02 flaga, proporzec, 03 gablota, 04 naklejka, tabliczka, 05 plakat, 06 potykacz, 07 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 08 reklama na elementach wygrodzeniowych, 09 reklama na falbanie, 10 wyklejka do 20%, 11 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 12 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 13 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 14 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica wolnostojąca, 15 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 46. Zielona Rybacka W. Łokietka HIPODROM SOPOT KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 45 i Hipodrom Sopot – tor wyścigów konnych Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 bilbord w wyznaczonych rejonach w załączniku nr 1 do uchwały, 02 citylight wolnostojący, 03 flaga, proporzec na maszcie wolnostojącym, na słupie oświetleniowym, 04 gablota, 05 kubik, 06 naklejka, tabliczka, 07 plakat, 08 potykacz, 09 pylon główny do 7 m wysokości, 10 pylon zbiorczy, 11 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 12 reklama na elementach wygrodzeniowych, 13 reklama na falbanie, 14 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 15 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 16 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 17 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik,model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, tablica wolnostojąca, winder, 18 słup ogłoszeniowy, 19 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii, 20 wyklejka do 20% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 47. ARENA KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 46 j Hala Widowiskowo- -Sportowa Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 bilbord w wyznaczonych rejonach w załączniku nr 1 do uchwały, 02 citylight wolnostojący lub na budynku, 03 ekran świetlny lub elewacja interaktywna, 04 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 05 gablota, 06 kubik, 07 naklejka, tabliczka, 08 plakat, 09 potykacz, 10 pylon główny do 7 m wysokości, 11 pylon zbiorczy, 12 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 13 reklama na falbanie, 14 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 15 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 16 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 17 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica wolnostojąca, winder, 18 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii, 19 wyklejka do 30% PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 48. R. Traugutta Księcia J. Poniatowskiego J. Kilińskiego Parkow a Al.W ojska Polskiego MUZEUM MIASTA SOPOTU KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 47 Muzeum Miasta Sopotu k Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 flaga, proporzec, 02 gablota, 03 naklejka, tabliczka, 04 plakat, 05 potykacz, 06 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 07 reklama na falbanie, 08 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 09 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 10 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 11 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik, model przestrzenny, tablica wolnostojąca, 12 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 49. Podjazd Plac Konstytucji 3 Maja W. Jagiełły F. Chopina SOPOT DWORZEC GŁÓWNY KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 48 Dworzec Sopotl Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight wolnostojący, 02 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 03 gablota, 04 kubik, 05 naklejka, tabliczka, 06 plakat, 07 potykacz, 08 pylon główny, 09 pylon zbiorczy, 10 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 11 reklama na falbanie, 12 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 13 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 14 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, model przestrzenny, reklama na namiocie/pawilonie, na stoisku promocyjnym, kubik, tablica wolnostojąca, winder, 15 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 16 słup ogłoszeniowy, 17 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 50. K.J.Kazim ierza Jana z Kolna STADION SPORTOWY RUGBY KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 49 Stadion Rugbym Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 bilbord w wyznaczonym rejonie w załączniku nr 1 do uchwały, 02 flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 03 gablota, 04 naklejka, tabliczka, 05 plakat, 06 potykacz, 07 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 08 reklama na falbanie, 09 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 10 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych, 11 reklama okolicznościowa: baner, ekran nieświecący, ekran świetlny, elewacja interaktywna, kubik, model przestrzenny, nośnik pneumatyczny, tablica wolnostojąca, 12 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 13 witacz wejściowy szt. 1, tylko w gastronomii PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 51. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 50 a • Boh. Monte Casino • 1 Maja • J. J. Haffnera • Powstania Warszawskiego • Al. Grunwaldzka • Bitwy pod Płowcami • Polna • W. Łokietka Spis ulic: Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 Bohaterów Monte Casino – zakaz reklam wolnostojących, (oprócz potykaczy i witaczy), 02 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 03 citylight wolnostojący – dla wyszczególnionych ulic, 04 flaga, proporzec – dla wyszczególnionych ulic, 05 gablota, 06 naklejka, tabliczka, 07 plakat, 08 potykacz, 09 pylon główny (z wyłączeniem Bohaterów Monte Casino), 10 pylon zbiorczy (z wyłączeniem Bohaterów Monte Casino), 11 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 12 reklama okolicznościowa: baner, bilbord, tablica wolnostojąca, 13 reklama na ogrodzeniu tymczasowym – wizualizacja inwestycji, 14 reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 15 reklama na falbanie, w formacie drobnym, 16 słup ogłoszeniowy – 70 m odległości (nie dotyczy Bohaterów Monte Casino), 17 witacz wejściowy szt. 1, w formacie drobnym, tylko w ogródku gastronomicznym, 18 witacz wjazdowy w konkretnej lokalizacji Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego a PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 52. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 51 Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego b • Al. Niepodległości Spis ulic: b Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 citylight lub ekran świetlny w wiacie przystankowej, 02 citylight wolnostojący, według konkretnej lokalizacji, 03 flaga, proporzec, 04 plakat, 05 pylon cenowy, 06 pylon główny, według konkretnej lokalizacji, 07 pylon zbiorczy, 08 reklama na falbanie, 09 reklama obwoźna tylko na elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich, 10 reklama okolicznościowa: baner, bilbord, kubik w pasie zieleni rozdzielającym jezdnię Alei Niepodległości, model przestrzenny w pasie zieleni rozdzielającym jezdnię Alei Niepodległości, tablica wolnostojąca, reklama na ogrodzeniu tymczasowym, 11 słup ogłoszeniowy (70 m odległości), 12 witacz wjazdowy PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 53. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 52KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 052 Obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego c • Obszar torów c Sytuowanie wymienionych tablic i urządzeń reklamowych § 11 Uchwały Rady Miasta Sopotu NR XXXIX/521/2018 dnia 26 marca 2018 r. 01 gablota, 02 plakat, 03 reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej lub na tablicy wolnostojącej w przypadku prowadzonych robót budowlanych KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 52PODZIAŁ SOPOTU NA OBSZARY O RÓŻNYCH REGULACJACH
 • 54. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK DLA SOPOTU | 53