SlideShare a Scribd company logo
คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla!
การติดตั้งและใชงานเบื้องตนจนถึงระดับกลาง
Step By Step
จัดทําโดย joomlathaiclub.com
2
คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla!
คูมือการติดตั้งและใชงาน joomla CMS ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือสําหรับผูเริ่มตนใชงาน joomlaCMS ในการทํา
เว็บไซต เนื้อหาภายในเกี่ยวกับการทดลองติดตั้งและใชงาน joomla ดวยเครื่องมือที่มีอยูภายในตัว joomla การเตรียมความพรอม
กอนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาและเขาใจเครื่องมือตาง ๆ ของ joomla เนื้อหาสวนใหญเนน รูปประกอบ ทําความเขาใจแลวปฏิบัติตาม
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาการทําเว็บไซตดวย joomlaCMS ผูจัดทํามิไดหวังผล
ทางการคา แตอยางใด และไมสงวนลิขสิทธิ์ สําหรับขอความ รูปประกอบ ในทุกสวนของเอกสารฉบับนี้ หากผูใดตองการนําไป
เผยแพรตอ ก็สามารถทําได แตขอใหระบุแหลงที่มาของเอกสาร
www.joomlathaiclub.com
3
สารบัญ
ความหมายของ Content Management System (CMS)………………………………………………..……….…….…………………..4
การติดตั้ง Web Server จําลอง ....................................................................................................................................................................7
การติดตั้ง AppServ 2.5.10 …………………………………………………………………………………….……………….……….. 7
การติดตั้ง XAMPP …………………………………………………………………………………………………..…………………..13
เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน ........................................................................................................................................................................27
การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ .............................................................................................................................................................37
บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla ……………………………………………………………………………… 40
การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 ……………………………………………………………………………….. 41
การสรางบทความ (article) ……………………………………………………………………………………………………………... 45
การใสรูปภาพลงในบทความ .................................................................................................................................................................... 47
การใชงาน menu manager ……………………………………………………………………………………………………………… 52
การสรางเมนูใหม ………………………………………………………………………………………………………………………...56
Trash manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 57
User Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 58
สรางปายโฆษณา (banner) ……………………………………………………………………………………………………………….. 59
การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code ………………………………………………………………………………………………… 61
การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact ………………………………………………………………………………………………………….. 62
News Feed Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….65
Search component …………………………………………………………………………………………………………………………72
Web Link Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
Media Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 76
การติดตั้ง Extensions ของ joomla …………………………………………………………………………………………………..…… 78
การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall) ……………………………………………………………………………..……..79
การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) …………………………………………………………………….……… 80
Mass Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
Clean Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...………. 82
Purge Expired Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...83
Syatem Information ………………………………………………………………………………………………………………….…... 83
ลงมือปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………………………………….…............... 84
เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 104
ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla …………………………………………………………………………………………………………. 104
วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla ………………………………………………………………………………………… 107
การใชงาน system legacy …………………………………………………………………………………………………………………109
การปดเว็บไซตชั่วคราวออฟไลท ………………………………………………………………………………………………………… . 110
ทําให url joomla 1.5 เปน search engine friendly …………………………………………………………………………………………. 111
มาเปลี่ยน favicon ให joomla กันเถอะ …………………………………………………………………………….………………………. 112
Upload joomla ที่ทําเสร็จจากเครื่องขึ้น hosting…………………………………………………………………………………………….. 114
การใชงาน phpmyadmin เบื้องตน ………………………………………………………………………………………………………..... 119
การใชงาน filezilla FTP manager …………………………………………………………………………………………………………... 124
4
คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 1.5 CMS
ความหมายของ Content Management System (CMS)
ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากร
ในการพัฒนา(Development) และบริหาร(Management)เว็บไซต ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใชในการ
สรางและควบคุมดูแลไซต
โดยสวนใหญแลว มักจะนําเอา ภาษาสคริปต(Script languages) ตางๆมาใช เพื่อใหวิธีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปน
PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แลวแตความถนัดของผูพัฒนา) ซึ่งมักตองใชควบคูกันกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร(เชน
Apache) และดาตาเบสเซิรฟเวอร(เชน MySQL)
ลักษณะเดนของ CMS ก็คือ มีสวนของ Administration panel(เมนูผูควบคุมระบบ) ที่ใชในการบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆ
ในเว็บไซต ทําใหสามารถบริหารจัดการเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และเนนที่การ จัดการระบบผานเว็บ(Web interface) ในลักษณะ
รูปแบบของ ระบบเว็บทา(Portal Systems) โดย ตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก การนําเสนอบทความ(Articles), เว็บ
ไดเรคทอรี(Web directory), เผยแพรขาวสารตางๆ(News), หัวขอขาว(Headline), รายงานสภาพดินฟาอากาศ(Weather), ขอมูล
ขาวสารที่นาสนใจ(Informations), ถาม/ตอบปญหา(FAQs), หองสนทนา(Chat), กระดานขาว(Forums), การจัดการไฟลในสวน
ดาวนโหลด(Downloads), แบบสอบถาม(Polls), ขอมูลสถิติตางๆ(Statistics) และสวนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง
แกไขแลวประยุกตนํามาใชงานใหเหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภทของเว็บไซตนั้นๆ
Joomla คืออะไร?
Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวก
ลดขั้นตอน และความยุงยากในการบริหารจัดการเว็บไซต โดยที่ ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม หรือ
ออกแบบเว็บไซต ก็สามารถจัดทําเว็บไซตดวยตัวเองได
กอนจะมาเปนจุมลาในปจจุบัน
Mambo หรือชื่อเดิม Mambo Open Source (MOS) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) แบบโอเพนซอร
สที่มีผูใชจํานวนมาก Mambo เคยชนะการประกวดซอฟตแวรของนิตยสาร Linux Format ในป 2004 และ LinuxWorld เมื่อป 2005
Mambo เปนซอฟตแวรที่มีความสามารถมากมาย เชน ปฏิทิน, RSS, เว็บบล็อก ปจจุบันมีกลุมนักพัฒนาจํานวนมากสรางโปรแกรม
เสริมใหกับ Mambo การติดตั้ง Mambo จําเปนตองใช Apache HTTP Server, MySQL และ PHP เดิม Mambo พัฒนาโดยบริษัท
Miro Corporation ประเทศออสเตรเลีย แตภายหลัง Miro ไดตั้ง Mambo Foundation ขึ้นมารับหนาที่แทน ใชสัญญาอนุญาตการใช
งานแบบ GPL หลังจากการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนามาอยูใต Mambo Foundation นักพัฒนาเดิมสวนหนึ่งไดแยกไปตั้งโครงการ
ใหมชื่อวา Joomla จูมลา! (Joomla!) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบโอเพนซอรส ที่เขียนดวยภาษาพีเอชพีและใชฐานขอมูล
MySQL เวอรชัน 1.0 ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2005 ทีมงาน พัฒนาจูมลา! แยกตัวออกมาจากการพัฒนา Mambo ซึ่งเปน
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่ไดรับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากมีความคิดเห็นไมตรงกับบริษัท Miro Corporation ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูสนับสนุนหลักและเจาของเครื่องหมายการคา Mambo เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2005
5
Joomla นั้นถูกออกแบบเวอรชั่น มาอยู 2 แบบดวยกันคือ
Joomla 1.0.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาตอมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทําเปนเวอรชั่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช
งานยังคลายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยู
Joomla 1.5.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาแตกตาง ออกไปจาก Joomla เวอรชั่น 1.0.xxx อยางสิ้งเชิงทั้งเมนูการใชงานรวมถึงขั้นตอน
การติดตั้ง และโครงสรางการทํางาน จากการทดสอบ ในการโหลดหนาเว็บไซต Joomla 1.5.xxx สามารถทํางานไดเร็วกวา Joomla
1.0.xxx
Content Management System: CMS คืออะไร?
Content Management System หรือ CMS ถาแปลตามตัว Content = เนื้อหา,บทความ Management=การจัดการ System =ระบบ
เพราะฉะนั้นจะไดความหายตามตัวคือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา แตที่จริงแลว CMS นี้ถูกนํามาใชเรียกงานทางดานเว็บไซต
ซะสวนใหญ เ ขาจึงเรียกระบบนี้วาเปนระบบบริการการจัดการเว็บไซต โดยที่ระบบนี้ นั้นนควาหมาย จะรวมไปถึงการจัดการ
ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ ไฟลงานตางๆดวย แลวแตผูใชงานจะเลือกหรือกําหนดความตองการของ
ตัวเอง
Jooma เหมาะกับเว็บไซตแบบไหนบาง?
วาไปแลว Joomla นั้นเราสามารถนํามาประยุกตทําเว็บไซตไดทุกรูปแบบ ตัวอยางเชน
* Corporate Web sites or portals
* Corporate intranets and extranets
* Online magazines, newspapers, and publications
* E-commerce and online reservations
* Government applications
* Small business Web sites
* Non-profit and organizational Web sites
* Community-based portals
* School and church Web sites
* Personal or family homepages
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน Joomla!
Joomla ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL การที่จะใชงานไดนั้นจําเปนตองมี web server (เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต) ซึ่งตองรองรับการทํางานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
joomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกวา web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ
windows server เพราะไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ปญหาการใชงานเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ยังมีนอยกวา windows server
6
ความตองการของระบบในการติดตั้ง
Software Recommended Minimum More information
PHP* 5.2 + 4.3.10 http://www.php.net
MySQL** 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com
Apache***
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)
2.x + 1.3 http://www.apache.org
Microsoft IIS**** 7 6 http://www.iis.net
* ไมควรใช PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4. และ Zend Optimizer 2.5.10 สําหรับ PHP 4.4.x ยังมีขอบกพรองรายแรงและคุณควรขอ
โฮสตของคุณเพื่ออัปเกรดเปนเวอรชันใหม . Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ PHP 5.3
** Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ MySQL 6.x.
*** เพื่อที่จะใช SEO URL ที่คุณจะตองมี Apache mod_rewrite
**** Joomla จะเหมาะสําหรับ Apache แตยังทํางานบน Microsoft IIS (แตไมสนับสนุนอยางเปนทางการ). ขึ้นอยูกับการตั้งคาของ
คุณตอไปนี้
PHP 5.2
MySQL 5.1
Apache 2.2
Microsoft URL Rewrite Module – ความตองการสําหรับ SEO URLs เทานั้น
Joomla 1.6 will require PHP 5.2+ and MySQL 5.0.4+.
จะเห็นวาตองมี web server ที่มีความพรอมจริง ๆ ในการลงระบบ joomla หากตองการทําสอบ joomla ในเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณเองสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม web server จําลอง ที่มีความสามารถในการจําลองระบบใหเหมือนกับ web server จริง ๆ
โปรแกรม web server มีอยูหลายตัวใหเลือกใชการติดตั้งงาย ๆ เพียงแค Next ไมกี่ขั้นตอนก็เสร็จเรียบรอย อยางเชน
- AppServ ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.appservnetwork.com/
- XAMPP ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.apachefriends.org/
เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งครับ แตผมจะแนะนําคือ XAMPP ความตางก็คือมีระบบจําลองการทํางานของ FTP Server และ Mail Server
มาใหดวยทําใหการใชงานเหมือน server จริง ๆ มาขึ้น
7
การติดตั้ง Web Server จําลอง
การติดตั้ง AppServ 2.5.10
AppServ รุน 2.5.10 มีรายละเอียดดังนี้
• Apache 2.2.8
• PHP 5.2.6
• MySQL 5.0.51b
• phpMyAdmin 2.10.3
เหตุที่เลือกตัวนี้เพราะมี php5 ดวยซึ่งการใชงานในปจจุบัน นั้นเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้น แมวาจะมีที่เปนเวอรชั่น php6 แลวก็ตาม
อีกอีกยาวไกลกวาจะมีความนิยมอยางหลากหลาย กอนอื่นก็ดาวนโหลดตัวติดตั้งที่ http://www.appservnetwork.com/ ตัวนี้คนไทย
เปนผูพัฒนาครับ และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
หมายเหตุ กอนอื่นตองแนใจวาคุณไมเคยติดตั้งโปรแกรมจําลองเครื่องเปน Server หากเคยใหถอนออกกอนการติดตั้ง หากติดตั้ง
IIS ไวตองปดการทํางานกอนเชนกัน
เริ่มติดตั้ง
1. ดับเบิลคลิ๊กappserv-win32-x.x.x.exe เพื่อติดตั้ง AppServ บนเครื่องPC
8
2. คลิ๊ก Next จะพบกับหนาจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเปน ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License
3. เมื่อคลิ๊กI Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์แลว ก็จะเขาสูหนาเลือกโฟลเดอร และไดรฟ ที่จะติดตั้ง ในที่นี้เปน C:AppServ
9
4. เมื่อคลิ๊กNext จะเขาสูหนาเลือก คอมโพเนนที่จะติดตั้ง ในที่นี้คลิ๊กใหหมดทุกตัว
5. หนาServer Information
ชอง Server Name ใหใสlocalhost
ชอง Admin Email ใหใสemail ของเราไป
ชอง HTTP Port ใหใสหมายเลข Port ที่ตองการเผยแพรเขาไป ในที่นี้แนะนําเปน 80 จากนั้นคลิ๊ก Next
10
6. ตั้งคา MySQL
ชองEnter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ Account User: root
หมายเหตุ กรุณาใสรหัสที่คุณจําไดงายๆ
Re-Enter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ root อีกครั้งใหเหมือนเดิม
ชอง Character Sets เลือกเปน TIS620 Thai เพื่อใชงานกับภาษาไทย หรือ UTF-8 ก็ได แต เวลาใชงานจริงบนโอสติ้งตอง
ตรวจสอบกอนวาโฮสเราสนับสนุน UTF-8 หรือไม
จากนั้นคลิ๊กInstall
11
7. จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวางนี้ หาก Windows มีการสอบถามเรื่องการ Block โปรแกรม ใหคลิ๊ก
Unblock โปรแกรมจะถูกติดตั้งอยางสมบูรณ
8. เมื่อระบบติดตั้งจนครบ 100 % ก็จะเขาสูหนาสุดทาย ระบบจะถามวา จะเริ่มให Apache และ MySQL ทํางานหรือไม จากนั้น
คลิ๊ก Finish
12
9. เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเปด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ขึ้นมา ชอง Address พิมพ http://localhost เพื่อทดสอบ หาก
สําเร็จ จะมีหนาจอดังภาพ
โครงสรางของโฟลเดอร เราจะเก็บ joomla ไวใน โฟลเดอร www (c:appservwww)
13
การติดตั้ง XAMPP
XAMPP for windows เปนโปรแกรมจําลอง web serverเอาไวสําหรับทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต ที่เราพัฒนาภายในเครื่องของเรา
เอง เวอรชั่นที่จะแนะนําคือ XAMPP 1.6.8 bate 2 ซึ่งเปนเวอรชั่นทดลองใชอยูแตเทาที่ใชดูก็โอเค ดีครับ ในตัวนี้มี
* Apache HTTPD 2.2.9 + Openssl 0.9.8i
* MySQL 5.0.67
* PHP 5.2.6
* PHP 4.4.9
* phpMyAdmin 2.11.9.2
* FileZilla FTP Server 0.9.27
* Mercury Mail Transport System 4.52
สามารถสลับระหวาง PHP 4 และ PHP 5 ทําการดาวนโหลดตัวติดตั้งไดที่ http://www.apachefriends.org/
ขนาด ไฟลประมาณ 38 MB เมื่อทําการดาวนโหลดเสร็จสิ้นทําการติดตั้งเลยครับ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ xampp-win32-1.6.8-installer-
beta2.exe
1.เลือกภาษาติดตั้ง
2.next
14
3.กําหนดพาทที่จะติดตั้ง ปกติ อยูที่ c:xampp
15
4.เลือกติดตั้ง service ทั้งหมด next ตอไป
5.เริ่มทําการติดตั้งรอสักครู
16
6.ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย กด finish
7.โฟลเดอรที่ใชเก็บขอมูลจะอยูที่ C:xampphtdocs ลองเขาบราวดเซอร http://localhost เลือกภาษาที่จะใชงาน จะพบหนาจะดังรูป
17
8.เขาเมนู Security เพื่อจัดการกําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงาน server และฐานขอมูล
9.คลิ๊กที่ http://localhost/security/xamppsecurity.php
18
10.กําหนดรหัสผาน ของ MySQL SuperUser หรือ root ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง กด password changing
11.กําหนดชื่อผูใชงาน ไดเรกทอรี (เมื่อตองการ กําหนดหรือไมก็ได)
19
12.ระบบจะทําการบันทึกรหัสผานไวที่ไฟล ดังกลาว
13.ถาเรากําหนดรหัสผานการเขาใชไดเรกทอรี เวลาเขา http://localhost จะถามชื่อล็อกอินและรหัสผานดว
14.เมื่อเขา http://localhost/phpmyadmin/ รหัสตามที่ตั้งไว
20
15.เขาปรับแตง FTP server (C:xamppFileZillaFTPFileZilla Server Interface.exe)
16.กําหนดรหัสผาน เสร็จแลว กด ok
21
17.เขาเมนู edit > users > General เลือกยูส แกไขรหัสผานใหม เสร็จแลวกด ok
18.ตรวจดู พาท ของ FTP วาถูกตองหรือไม ปกติจะอยูที่ C:xampphtdocs
22
19.ทําการสตารทเซอรวิส ทั้งหมด โดยคลิ๊กที่ รูป ดานบน
20.ทดสอบ ทําการงาน ของ FTP Server เขาที่โปรแกรม FTP
- host = localhost
- username = newuser
- password = ตามที่ไดตั้งไว
23
21.เขาปรับแตงโปรแกรม mail server คลิ๊กที่ admin ดังในรูปดานลางนี้
22.เมนู configruation > manage local user
24
23.เลือกที่ newuser กดchange
25
24.เปลี่ยน password ใหม
25.เขาใชงาน mail server ไดที่ http://127.0.0.1/xampp/mailform.php (newuser@localhost)
26.เปดใหสามารถใชงาน mod_rewrite ได เขาไปแกที่ C:xamppapacheconfhttpd.conf
ใน บรรทัด #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เอาเครื่องหมาย # ออก ทําการเซฟ สั่ง stop apache เสร็จ สั่ง
start apache ใหมอีกรอบ
26
เมื่อ บูตเครื่องใหม โปรแกรม FTP อาจจะไมทํางาน ตองสั่งใหมันทํางานดวยมือเอง ที่ C:xamppxampp-control.exe สั่งสตารท ทั้ง
FTP และ โปรแกรม mail server
27
เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน
กอนทําการติดตั้งนั้นตองทําการดาวนโหลดสตริปสําหรับติดตั้งกอนครับ โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.joomla.org
เลือกเวอรชัน joomla 1.5.14
คลิ๊กที่รูป Download Jomla
เลือกดาวนโหลดแบบ Full Package คลิ๊กที่ลิ้งก ZIP
28
เลือก Save ไฟลไวในเครื่อง
รอจนดาวนโหลดเสร็จสิ้น
เมื่อดาวนโหลดไฟลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดไฟลที่มีนามสกุล *.zip ใหทําการแตกไฟลออก โดยใชโปรแกรมจัดการไฟลบีบอัด
อยางเชน 7zip, winzip, winRAR ฯลฯ
29
ทําการแตกไฟลบีบอัด
จะไดไฟลดังในรูป
30
ใหก็อปปไฟลทั้งหมด นําไปวางไปบน web server จําลองที่ไดติดตั้งไวแลวตาม เนื้อหากอนหนานี้ (XAMPP)
โฟลเดอร c:xampphtdocs ทําการสรางโฟลเดอรใหมที่ชื่อวา joomla แลวนําไฟลที่ไดก็อปปไวแลวดังขางตน นํามาวางในโฟล
เดอร joomla นี้
รูปโฟลเดอรที่ทําการสรางขึ้นในชื่อ joomla
เมื่อทําการก็อปปแลวใหเขาที่โปรแกรมเบราวเซอร (browser) พิมพในชอง address http://localhost/phpmyadmin เพื่อเขา
จัดการสรางฐาน MySQL เอาไวสําหรับติดตั้ง joomla
พิมพชื่อ User name เปน root, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากนั้นคลิ๊กปุม Go เพื่อล็อกอินเขา
ระบบ
31
จะเขามาสูหนานี้ ในชอง Create new database ใหพิมพชื่อฐานขอมูลตามตองการ (ในที่นี้ขอตั้งชื่อเปน joomla) จากนั้น
คลิ๊กปุม Create
เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกพรอมกรอบสีเขียวแสดงวา การสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย
จากนั้นพิมพในชื่อ address วา http://localhost/joomla สคริปติดตั้งจะนําพามาสูหนาติดตั้งโดยอัตโนมัติ ใหทําการเลือกภา
ที่ใชในการติดตั้ง ในที่นี้ขอเลือกเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิ๊กปุม Next (ดานมุมบนขวามือ)
32
ตัวหนังสือสีแดงที่ขึ้นวา no ใหปลอยไวยังไมตองสนใจในสวนนี้ ใหคลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
หนานี้เปนการบอกถึงลิขสิทธิ์การใชงาน joomla CMS ใหคลิ๊ก NEXT ตอไป
33
ในสวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล
- host name ใสชื่อของ host สวนมากเปน localhost
- User Name ใสชื่อผูใชงานฐานขอมูล คือ root
- Password ใสพาสเวิรดตามที่ตองไว
- Data Base ชื่อฐานขอมูลตามที่สรางไวใน phpmyadmin
จากนั้นคลิ๊ก Next
สวนของการกําหนดคา FTP ยังไมใชงานวางไวกอน จากนั้น คลิ๊กปุม Next
34
ในสวนนี้เปนการกําหนดคาในขั้นตอนสุดทาย
- site name ใสชื่อเว็บไซต กําหนดชื่อตามตองการ
- you E-mail ใสอีเมลของผูดูแลระบบ
- admin password ใสรหัสผานในการเขาระบบของผูดูแลระบบ
- confirm admin password ยืนยันรหัสผานอีกครับ
ในชองลงมา หากตองการติดตั้งขอมูลตัวอยางก็ใหคลิ๊กที่ install sample data (ในที่นี้ไมขอติดตั้งขอมูลตัวอยาง)
ตากนั้นคลิ๊ก Next จากนั้นจะมีหนาตางขึ้นมาใหยืนยันวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ให คลิ๊ก OK
เขามาสูหนานี้ ระบบจะบอกวา ชื่อผูใชงานของคุณคือ admin ระบบจะบอกใหทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร installation
ยังไมตองไปไหนในขั้นตอนนี้ใหทําการยอหนาตางเบราวเซอรไวกอน แลวใหทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งกอน
35
ทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้ง
จากนั้นมาที่เบราวเซอร คลิ๊กที่ site เพื่อเขาดูหนาเว็บไซต หรือ admin เพื่อล็อกอินเขาระบบ
หนาเว็บไซตแรกที่ยังไมมีขอมูลใด ๆ เลย
36
Note คําที่ใชตอนตอไป
- Front end คือสวนหนาเว็บไซต ผูใชทั่วไปที่ไมตองลงทะเบียนหรือมีหนาที่ดูแลระบบสามารถเขาถึงได
- Back end คือสวนดานในเว็บไซตที่ผูดูแลระบบใชจัดการตั้งคาระบบ พิมพเนื้อหาบทความตาง ๆ ผูใชทั่วไปไมสามารถ
เขาถึงหนานี้ได
- admin menu คือสวนของเมนูที่อยูดานบน
- cpanel หรือ control panel คือสวนของ back end ทั้งหมด
37
การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ
การเขาสู cpanel สามารถทําไดโดยเขา หนา front end ตามปกติแลวพิมพชื่อพาธ /administrator ตามหลัง
จากนั้นกด enter ก็จะเขาสูหนาล็อกอินของ back end
จากนั้นพิมพ User Name คือ admin, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้ง จากนั้นคลิ๊ก login
ก็จะเขาสูหนา cpanel
38
การออกจากระบบ
คลิ๊กที่ logout ดานมุมบนขวามือของหนาจอ
การตั้งคาเบื้องตน
ทําการล็อกอินเขาหนา back end ของระบบ จากนั้นคลิ๊กที่ Global Configuration หรือไปที่ admin menu >> Global Configuration
จะเขามาสูหนานี้
39
ในชอง
- Global Site Meta Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต วาเปนเว็บไซตอะไร กําหนดตามตองการ
- Global Site Meta Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับเว็บไซตและสําคัญสําหรับ Search Engine (เว็บที่ใหบริการคนหา เชน
Google, yahoo เปนตน) กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหรก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,)
จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน การใสจุลภาคควรเวนวรรค (เคาะ Space Bar 1 ที) แลวตามดวยคําตอไป
เลื่อนมาที่แท็บเมนู server
ตั้งคาโซนเวลา ตามประเทศที่ตองการ หากเปนเมืองไทย เลือกเปน (UTC +07.00) Bangkok, Hanoi, Jakata
จากนั้นคลิ๊ก save เพื่อบันทึกการตั้งคาที่ไดกระทําลงไป
40
บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla
joomla ไดแบงระดับการเขาถึงขอมูลไว 2 ระดับ คือ Front-end groups และ Administration section groups ซึ่งมีระดับการ
เขาถึงและจัดการที่แตกตางกันไป
Front-end groups มีดวยกัน 4 กลุม
ในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหนาเว็บไซต
Registered - ผูลงทะเบียน กลุมนี้อนุญาตใหผูใชเขาสูระบบไปยังสวนหนาอินเตอรเฟส. ผูใชที่ลงทะเบียนไมสามารถมี
รวมกับเนื้อหาแตพวกเขาอาจจะเขาสวนจัดการ อื่น ๆ ได เชน เว็บบอรดหรือสวนดาวนโหลดสวนถาเว็บไซตของทานมี.
Author - ผูแตง กลุมนี้อนุญาตใหโพสตเนื้อหาผานทางลิ้งกในเมนูผูใช พวกเขาสามารถสงเนื้อหาใหมเลือกตัวเลือกการ
แสดงรายการในหนาแรกและเลือกวัน ที่สําหรับการเผยแพรแตพวกเขาไมสามารถเผยแพรเนื้อหาไดโดยตรง เมื่อเนื้อหาถูกสงโดย
ระดับพวกเขาจะไดรับขอความ ""ขอขอบคุณที่ใหการสง. การสงของคุณจะถูกตรวจสอบกอนที่การโพสตไปยังไซต" พวกเขา
สามารถแกไขบทความของพวกเขาเองเทานั้นแตเฉพาะเมื่อบทความที่ไดรับ การเผยแพรและเห็นชอบ
Editor - ผูแกไขหรือผูตรวจสอบ กลุม นี้อนุญาตใหผูใชโพสตและแกไขใดๆ (ที่ไมใชเฉพาะของตัวเอง) จากเนื้อหารายการ
จากดานหนาเว็บไซต นอกจากนี้ยังสามารถแกไขเนื้อหาที่ไมไดรับการเผยแพร ถาไซตของคุณใชการติดตั้งดีฟอลตของตัวเลือกเมนู
"ขาว" ซึ่งเปนตารางรายการ - สวนเนื้อหาประเภทบรรณาธิการยกเลิกการเผยแพรจะเห็นบทความในรายการที่พวกเขา สามารถเลือก
สําหรับการแกไขที่ในฐานะผูเขียนหรือผูเผยแพร (ที่ยังไมไดลงทะเบียน)
Publisher - กลุมนี้อนุญาตใหผูใชโพสตการแกไขและเผยแพรใด ๆ (ไมใชเฉพาะของตัวเอง) ผูเผยแพรสามารถทบทวน
บทความทั้งหมดแกไขและเปลี่ยนการเผยแพร ยังสามารถพิจารณาเมื่อมีการบทความเพื่อเผยแพรเมื่อมีผูเขียน หรือผูที่ยังไม
ลงทะเบียนสงบทความเขามา
Administration section groups ระดับผูบริหารเว็บไซต มีดวยกัน 3 ระดับ
ในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหลังเว็บไซต
Manager - ผูจัดการ กลุมนี้อนุญาตใหถึงการสรางขอมูล และระบบขอมูลอื่น ๆ ทางดานหลังเว็บไซต พวกเขาสามารถเขาสู
ระบบผานอินเตอรเฟสผูดูแลระบบแตสิทธิของตนเองและการ เขาถึงถูกจํากัด ในการจัดการเนื้อหา พวกเขาสามารถสรางหรือแกไข
เนื้อหา, การเขาใชบางสวนเฉพาะคุณสมบัติเชนเพิ่มการลบและแกไขหนาและเมนูแตพวก เขาไมมีการเขาถึง "Mechanics" ของ
Joomla เชนการจัดการผูใชหรือความสามารถในการติดตั้งองคประกอบหรือโมดูล
Administrator - ผูดูแลระบบ กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงฟงกชันการบริหารสูงสุด ผูดูแลระบบมรสิทธิ์ในการจัดการ
ผูใช สามารถเขาถึงตั้งคาในการติดตั้ง/ลบ คอมโพเนนท โมดูล ปลั๊กอิน สามารถเขาถึงและดูสถิติเว็บไซต สิ่งที่พวกเขาไมาสามารถ
ดําเนินการไดคือ ติดตั้ง เทมเพลต
Super Administrator - ผูดูแลระบบแบบซุปเปอร กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงการจัดการฟงกชั่นทั้งหมด
41
การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5
โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla แบงไดดังนี้
Section คือหมวดหมูใหญที่สุด ซึ่งขางในจะเปนที่เก็บ Category ยอย ๆ ภายใน
Category คือหมวดหมูที่ใชสําหรับเก็บเนื้อหา บทความไวภายใน Category จะอยูภายใน Section
Content คือ พื้นที่ ที่ใชเก็บเนื้อหา Content จะอยูภายใน Category
เมื่อเขาใจโครงสรางของ joomla แลว ตอไปก็มาเริ่มสราง Section และ Category กัน
การสราง Section ทําการล็อกอินเขาระบบ back end
คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager
Tip : คุณสามารถสรางเนื้อหาโดยไมตองกําหนด Section และ Category โดยการกําหนดเปน Uncategorised แทน
42
จากนั้นคลิ๊กที่ปุม new
กําหนดรายละเอียดของ Section
- Title ชื่อของ section
- Alias ชื่อแทนของ section ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด
- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได
- Access Level กําหนดเปน
- Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได
- Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได
- Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น
- Image รูปสําหรับ section สามารถใสรูปให section ได (ไมตองกําหนดก็ได)
- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)
- Description รายละเอียด ของ section (ไมตองกําหนดก็ได)
43
เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ save
เมื่อได Section แลวตอไปก็ทําการสราง Category
การสราง Category ขั้นตอนจะคลายการสราง Section
คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager
จากนั้นคลิ๊ก New เพื่อสราง Category ใหม
44
กําหนดรายละเอียดของ Category
- Title ชื่อของ Category
- Alias ชื่อแทนของ Category ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด
- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น Category ได
- Section เลือก Section ที่ทําการเก็บ Category
- Access Level กําหนดเปน
- Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได
- Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได
- Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น
- Image รูปสําหรับ Category สามารถใสรูปให Category ได (ไมตองกําหนดก็ได)
- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)
- Description รายละเอียด ของ Category (ไมตองกําหนดก็ได)
เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ Save
45
การสรางบทความ (article)
หลังจากไดทําการสราง Section และ Category เพื่อใชเก็บ ตอไปก็ทําการสรางบทความ (article)
คลิ๊กที่ Add new Article
หรือเขาที่ Admin menu >> Content >> Article Manager
จากนั้นคลิ๊กที่ New
46
- Title ชื่อของบทความ
- Alias ชื่อแทนของ บทความ ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด ถาปลอยวางไว joomla จะนําวันที่ เวลาที่บันทึกการ
สรางบทความนี้มาใสแทน เชน 2009-09-09-01-12 และจะแสดงที่ลิ้งก ทําใหลิ้งกของบทความไมสวย เพราะฉะนั้นกําหนดจะดีกวา
- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได
- Front Page กําหนดเปน yes คือกําหนดใหบทความนี้แสดงที่ดานหนาสุดของเว็บ (home page) ถากําหนดเปน no คือ
บทความนี้จะไมแสดงที่หนาเว็บไซต (home page)
- Section เลือก Section ที่ทําการเก็บบทความ
- Category เลือก Category ที่ทําการเก็บบทความ
สวนนี้สําหรับพิมพ ขอความบทความตาง ๆ ใสรูปภาพ หรืออะไรที่ตองการได
47
การใสรูปภาพลงในบทความ
การใสรูปภาพ โดยใชรูปภาพที่มีอยูแลว หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
คลิ๊กที่ Image
เลือกรูปที่ตองการจาก โฟลเดอรที่มี หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยการ Browser เมื่อเลือกภาพไดแลวก็
คลิ๊ก start upload
เมื่อเลือกรูปได แลวใหคลิ๊ก insert เพื่อแทรกรูปภาพลงบนบทความ
การแทรกภาพลงบนบทความดวยลิ้งก URL
คลิ๊กที่รูปตนไม จะขึ้นหนาตางใหใสรายละเอียด
Tip : โฟลเดอรที่ใชเก็บรูปภาพของ joomla คือ /images/stories
48
ใส Full URL ของรูปภาพ เชน http://www.google.com/images.jpg
การสรางลิ้งก อานตอ Read more
เปนการสรางบทความในสวนของไตเติ้ล กลาวนํากอนแลวใหผูอานเขามาอานตอดานใน
ตองการจะตัดบทความใหเขามาอานตอตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ read more
จะเกิดเสนขึ้นใหเราเห็นวาสวนนี้ลงไปเปนสวนที่ตองเขามาอานตอ
49
รูปแบบการใช read more ในบทความ
การแบง บทความออกเปนหนา ๆ (Page Break)
ในกรณีที่บทความหนึ่ง ๆ มีความยาวมาก ๆ และตองการแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อใหดูดี หรือไมยาวเกินไป
ตองการจะแบงบทความตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ Page Break
จะปรากฏหนาตางนี้ขึ้นมา page title ใสชื่อตามตองการ Table of contents alias ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษ จะดีที่สุด
50
รูปแบบการแสดงผลจะเปนแบบนี้ มีสารบัญอยูดานขางของบทความ
การไมใช เครื่องมือ editor
สามารถทําไดโดยไมใช เครื่องมือ editor หรือเครื่องมือในการสรางบทความ แถบเครื่องมือที่เห็นมีหนาที่อํานวยความสะ
วกในการแทรกคําสั่ง ตาง ๆ ลงไปไดรวดเร็วขึ้นโดยที่ไมตองมานั่งพิมพ แท็กคําสั่งเอง ทั้งหมด
หากตองการแทรกคําสั่ง HTML เองก็สามารถทําไดโดย คลิ๊กที่ Toggle Editor
จะเห็นคําสั่งที่สามารถแกไขไดเอง
การกําหนดพารามิเตอรของบทความ Parameters Article
51
สวนนี้เปนการกําหนดชื่อผูเขียน ชื่อแทนผูเขียน วันที่ทําการสรางบทความ คุณสามารถกําหนดวันที่ งดเผยแพรบทความได
ที่นี่ดวย
การกําหนดพารามิเตอรแบบ advanced
เปนการกําหนด ใหคาหรือไมแสดง รายละเอียดตาง ๆ ในบทความ
การกําหนด metadata information
ในสวนนี้มีประโยชนตอการคนหา ทั้งใน Search Engine และในเว็บไซต
- Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบทความ วาเปนบทความอะไร กําหนดตามตองการ
- Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับบทความ กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหร
ก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,) จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน
- robots เปนคําสั่งที่ใชบอก robots (โปรแกรมสําหรับคนหาของ Search Engine) วาวรจะตองทําอะไรในบทความ
นี้ คําสั่งหลัก ๆ มีดังนี้
- index ใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine
- follow ใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง
52
- noindex ไมใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine
- nofollow ไมใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและไมตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง
ใสคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งก็ได หรือใสทั้งสองคําสั่งโดยใช (,) ขั้นระหวางคําสั่ง
การใชงาน menu manager
การสรางเมนูลิ้งกไปหาบทความ section และ category ทําไดโดยคลิ๊กที่ menu manager
หรือเขาที่ admin menu >> menus >> main menu main menu เปนเมนูหลักที่มีอยูแลวไมจําเปนตองสรางใหม
จากนั้นคลิ๊กที่ new เพื่อทําการสรางเมนูยอย ใน main menu
53
คลิ๊กเลือก Articles
จะปรากฏเมนูยอยลงมา
- Archive คือลิ้งกไปหาบทความที่ถูกเก็บ
- Article คือลิ้งกไปหาบทความ
- Category คือลิ้งกไปหา Category
- Section คือลิ้งกไปหา Section
รูปแบบการแสดงผล
54
จะเห็นวามีสวนของ blog layout และ list layout
blog layout จะเปนแบบรูปดานลางเหมือนหนา front page
list layout แสดงในสวนหัวขอบทความเทานั้น
เมื่อเขาใจรูปแบบการแสดงผลแลวตอไปก็ทําเมนูลิ้งกไปหาบทความตามตองการ ในที่นี้จะทําลิ้งกไปหา section
ใสชื่อ title , alias ตามตองการ
55
เลือก section ที่ตองการ เมื่อกําหนดเรียบรอยแลวก็คลิ๊ก save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นเมนูที่สรางขึ้นดังในรูป
การสรางลิ้งกเมนูอื่น ๆ ก็ทําลักษณะคลาย ๆ กันนี้
56
การสรางเมนูใหม
เมนูนี้มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ main menu ไปที่ admin menu >> menu manager
คลิ๊กที่ new เพื่อสรางเมนูใหม
กําหนดชื่อตาง ๆ ตามตองการ
เมนูที่สรางใหม นี้จะไปปรากฏที่ โมดูล (module) ซึ่งโมดูลนี้สามารถจะเคลื่อนยายไป วางตําแหนงไหนของเทมเพลท
(template) ก็ได เมื่อกําหนดชื่อเรียบรอยแลว ก็ทําการ save
57
การใชงานเมนูที่สรางนี้ จะเหมือนกับการใชงาน main menu ดังที่กลาวมาแลวในขางตน
เมนูที่สรางใหม จะกลายเปนโมดูล ไปโดยอัตโนมัติ
Trash manager
ทํางานเปนถังขยะ มีในสวนของ article และ menu เทานั้น ประโยชนคือเมื่อคุณทําการลบ บทความหรือเมนู บทความหรือ
เมนูดังกลาวจะลงมาอยูในถังขยะ เพื่อปองกันความผิดพลาดกรณีลบผิดหรือตองการนํามาใชใหม ได ถาทําการลบออกจาก ถังขยะนี้
บทความหรือเมนูนั้นจะหายไปและไมสามารถกูไดอีกตอไป
Front page manager
สวนนี้เอาไวสําหรับจัดการ การเผยแพรบทความดานหนาเว็บ
58
User Manager
สวนจัดการผูใช สามารถลบ แกไขชื่อ รหัสผาน กําหนดสิทธิการใชงาน เพิ่มผูใชงานใหมไดที่นี่ ผูที่มีสิทธิใชในสวนนี้คือ
administrator และ super administrator
การเพิ่มผูใชงานใหม คลิ๊กที่ New กรอกรายละเอียด name, username, e-mail, password กําหนด group จากนั้นคลิ๊ก save
59
สรางปายโฆษณา (banner)
ไปที่ admin menu >> component >> banner
เลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clients
คลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories
60
ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง section
เลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอร
จากนั้นทําการ save
เลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save
Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners
61
การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code
นําโคดปายโฆษณามาใสในชอง Custom Banner Code
การสรางแบนเนอรแบบใชรูปภาพจากภายนอก
สามารถสรางโดยใช URL รูปภาพจากที่อื่น และสงลิ้งกไปยังเว็บปลายทาง ทําไดโดยการสราง code ขึ้นมาแลวนําไปใสใน
ชอง Custom Banner Code
ตัวอยาง code
วิธีนี้จะสงลิ้งกตรง ไปหาเว็บไซตปลายทางโดยไมผานการ redirect (เปลี่ยนเสนทาง)
การใสลิ้งกปลายทางในชองนี้ ตองผานการ redirect กอน เชน เมื่อคลิ๊กที่แบนเนอรจะเปน URL นี้
http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1 กอน เสร็จแลวจะเปลี่ยนเสนทางไปยัง URL
ปลายทาง
<a href="http://www.domain.com (URL ปลายทาง)" target="_blank"><img
src="http://www.domain.org/images/banners/shop-ad-books.jpg(URL ของรูป)" " alt="ปายโฆษณา" /></a>
62
การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact
ไปที่ admin menu >> component >> contacts
คลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหม
ใส title และ alias จากนั้น Save
63
คลิ๊กแท็บเมนู Contacts จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสรางชื่อผูติดตอ
- ใส name, alias
- เลือก Category
- linked to user สามารถกําหนดใหสงขอความติดตอไปหาผูใชงานที่ลงทะเบียนในบัญชี joomla ได
ในชอง information ใสรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูติดตอ
64
กําหนดพารามิเตอร ตองการจะแสดงหรือไมแสดงในสวนไหนของ contact ใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตเห็น
Advanced Parameter สําหรับเลือกรูปไอคอน
65
e-mail parameter ใชสําหรับใสรายชื่ออีเมลที่ไมตองการใหติดตอมา (banned) การใชงานสามารถกําหนดไดหลายอีเมลแลวคั่นดวย
เซมิโครอน (;)
News Feed Manager
มีไวสําหรับดึงบทความ จากเว็บไซตอื่น ๆ มาแสดงที่เว็บไซตเรา การที่จะดึงมาไดเว็บไซตนั้น ๆ ตองเปดใหบริการ rss feed
ดวย ตัวอยางเว็บไซตที่เปดใหบริการ rss feed ของไทย คือ http://www.rssthai.com รูปแบบ URL feed ที่สามารถจะดึงบทความได
คือ ตองเปนนามสกุล XML เชน http://www.rssthai.com/rss/lastest.xml
66
การใชงาน Feed Manager
ไปที่ admin menu >> components >> news feeds
คลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหม
ใสชื่อ title, alias, description จากนั้น save
67
คลิ๊กแท็บเมนู Feeds คลิ๊ก New เพื่อสราง Feed ใหม
ใส name, alias, เลือก category , ใส link เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จ คลิ๊ก svae
68
ตัวอยางลิ้งก feed
การใชงาน Component News Feeds
การใชงานตองสรางเมนูเพื่อลิ้งกไปหา feed ที่ไดสรางไว ไปที่ admin memu >> menus >> meun ของคุณ
จากนั้นคลิ๊ก new สรางเมนูใหม คลิ๊กเลือก news feed
69
เลือกรูปแบบการแสดงผล
70
ตั้งชื่อ title, alias เลือก feed ทําการ save
การแสดงผลดาน front end
การสรางโพลสํารวจ
ไปที่ admin menu >> components >> polls
71
คลิ๊ก New
Option ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก
- title ตั้งชื่อ poll
- alias ชื่อแทน
- lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที
- Published เลือกเปน yes
จากนั้นทําการ save
การใชงานโพล ใหแสดงผลหนาเว็บไซต ตองสรางเปน โมดูล (module) ไวแสดงผลโพล ซึ่งจะกลาวตอไป
72
Search component
เปนสวนเก็บสถิติการคนหาภายในเว็บไซต ปกติจะปดการทํางาน สามารถเปดการทํางานไดโดยคลิ๊กตั้งคาที่ parameter
คลิ๊ก yes จากนั้น save
ระบบจะทําการเก็บขอมูล คําคนหาที่ผูใช ใชคนหา จํานวนครั้งที่ทําการคนหา
73
Web Link Manager
สําหรับเก็บลิ้งก URL ของเว็บไซตตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน
ไปที่ admin menu >> component >> web links
คลิ๊กที่แท็บเมนู Categories จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง Categories
ใสชื่อ tile, alias
74
คลิ๊กที่แท็บเมนู links จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง links
ใสขอมูลตาง ๆ ของลิ้งก ตามตองการ จากนั้น save
เลือกรูปแบบการแสดงผล
- all category การแสดงผลรวมทุก ๆ category
- category การแสดงเฉพาะ category ที่ระบุ
- web link submission layout สําหรับใสเว็บลิ้งกใหม ในหนา front end
75
ตั้งชื่อ title, alias เลือก category ทําการ save
รูปแบบการแสดงผลดาน front end
76
Media Manager
สวนนี้มีไวสําหรับจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตาง ๆ ทั้งสรางโฟลเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ อัพโหลดรูปภาพ ลบรูปภาพ
การสรางโฟลเดอรสําหรับรูปภาพ พิมพชื่อที่ตองการแลวคลิ๊ก Create Folder
77
การอัพโหลดรูปภาพ
คลิ๊ก Browser จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลภายในเครื่อง จากนั้นกด open คลิ๊ก Start Upload
การลบรูปภาพ
คลิ๊กเลือกรูปที่ตองการลบจากนั้นคลิ๊ก Delete กรณีตองการลบหลายรูป การลบรูปเดียวใหคลิ๊กเครื่องหมายกากบาทสีแดงใตรูปภาพ
78
การติดตั้ง Extensions ของ joomla
การติดตั้ง extensions หรือตัวเสริมตาง ๆ เชนโมดูล เทมเพลท คอมโพเนนท ภาษา ทําไดดังนี้
เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall
จากนั้นเลือกไฟล extensions ที่ดาวนโหลดมาจากในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เสร็จแลวกด upload file & install
หากทําการติดตั้งสําเร็จจะขึ้นขอความ Install ....... Success
Note : Extensions ของ joomla มี 2 เวอรชั่น ที่ใชงานกับ joomla 1.0 กับที่ใชงานบน joomla 1.5 และที่สามารถใชงานไดบน
joomla 1.0 และ joomla 1.5 ในโหมด legacy ตองแนใจวาใชงานกับเวอรชั่นไหน ไมเชนนั้นจะไมสามารถติดตั้งได
79
การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall)
เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall
เลือกแท็บเมนู Extensions ที่ตองการถอนการติดตั้ง
คลิ๊กเลือก extension ที่ตองการ จากนั้น คลิ๊ก uninstall
80
การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search))
ทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหม
คลิ๊กเลือกที่ Search จากนั้นคลิ๊ก Next
81
- title ตั้งชื่อใหกับโมดูล
- Show title เลือกเปน no เพื่อไมใหแสดงชื่อโมดูลที่หนาเว็บไซต
- Enable เลือกเปน yes เพื่อเปดโมดูลใหใชงานได
- Position เลือกตําแหนงในการจัดวาง (User4)
Mass Mail
ฟงกชั่นที่ชวยใหคุณสง อีเมล ไปยังกลุมผูใชงานไดงาย ๆ
82
การใชงานพิมพขอความในชอง subject, message เลือกรุปที่ตองการสง จากนั้นคลิ๊ก Send mail
Clean Cache
Cache เปนไฟลชั่วคราว ที่ระบบเก็บไว เมื่อมีผูใชเปนประจํา เพื่อเปนการลดจํานวนการคนหาขอมูล จากฐานขอมูล เปน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การแสดงขอมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะขอมูลที่ใชประจํา ๆ จะอยูใน Cache ระบบไมจําเปนตองไปคนหา
ขอมูลในฐานขอมูลใหมทั้งหมด
เมนูนี้ใชสําหรับทําความสะอาดแคช (Clean Cache)
83
การกําหนดให joomla ใชระบบ cache เขาที่ admin menu >> site >> global configuration แท็บเมนู system
- cache เลือก yes เพื่อเปดใชงาน เลือก no เพื่อปดการใชงาน
- cache time ระบุเวลาที่ตองการเก็บแคช (หนวยเปนนาที)
Purge Expired Cache
สําหรับลบเฉพาะ cache ที่หมดอายุแลวเทานั้น
Syatem Information
สวนนี้จะบอกขอมูลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด
84
ลงมือปฏิบัติ
85
เริ่มทําการสรางเนื้อหา และสวนประกอบตาง ๆ บนเว็บไซต
เมื่อเริ่มเขาใจหลักการทํางาน การสรางเนื้อหา สราง section และ category แลว คราวนี้มาเริ่มสราง เนื้อและโมดูลกันเลย
เริ่มจากไมมีอะไรเลย ดังรูปดานบน Template ดานบนไมคอยสวย ตองทําการเปลี่ยน template กอน การหาโดยใช google พิมพ
free joomla template
จะเจอ template ที่แจกฟรี ของ joomla มีมากมายใหเลือกโหลด
86
โดยจะเลือก template ตามในรูป จากนั้นก็หาดาวนโหลดมาไวในเครื่อง เลือกเวอรชั่นใหตรงกับ joomla ที่ใช
ทําการติดตั้ง template ไปที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall
คลิ๊ก Browser เพื่อเลือกไฟล template ที่ดาวนโหลดมา
87
เมื่อเลือกไฟลที่จะทําการติดตั้งไดแลว ใหทําการคลิ๊ก Upload file & install
เมื่อติดตั้งสําเร็จ จะขึ้นคําวา Install Template Success
88
จากนั้นเขา Template manager
จะเห็น Template ที่เราไดทําการติดตั้งไปแลว เมื่อสักครู
การเปลี่ยน template สามารถทําไดโดยการคลิ๊กเลือกที่หนาชื่อ template ที่ตั้องการจากนั้นคลิ๊ก Default (รูปดาวสีเหลือง)
89
จากนั้น ลอง preview ดู
จะเห็นวา หนาเว็บไซตเปลี่ยนไปจากเดิม
90
การแกไข template สามารถทําไดดดยการคลิ๊กเลือกที่ template ที่ตองการ จากนั้นคลิ๊ก edit
สามารถแกไของคประกอบของ template และ CSS ได ตองมีความรูเกี่ยวกับภาษา PHP, CSS และ HTML พอสมควร
กอนจะวางตําแหนงโมดูล บนหนา template เราตองรูกอนวา ใน template นี้มีการกําหนดโมดูลไวตรงสวนไหนบาง หากไมทราบ
ใหใชการกําหนดแบบเดาสุม เลือกตรงไหนแลวขึ้นตรงนั้นก็วางตามความเหมาะสม
91
Module position ของ template นี้
จากนั้น จะให main menu มาอยูที่ position left ไปที่ admin meun >> extensions >> module manager
จากนั้นคลิ๊กเขาไปที่ main menu
User3
User4
RightLeft
Body
Debug
92
เลือก position เปน left จากนั้น save
Main menu ก็จะมาอยูดานซายมือของจอภาพ
จากนั้นจะทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหม
93
คลิ๊กเลือกที่ Search จากนั้นคลิ๊ก Next
- title ตั้งชื่อใหกับโมดูล
- Show title เลือกเปน no เพื่อไมใหแสดงชื่อโมดูลที่หนาเว็บไซต
- Enable เลือกเปน yes เพื่อเปดโมดูลใหใชงานได
- Position เลือกตําแหนงในการจัดวาง (User4)
94
จากนั้นคลิ๊ก save แลวลอง preview
จะเห็นวาโมดูลคนหาไดเพิ่มขึ้นมาตามที่เราตั้งไว
สรางโมดูล Who’s online ไวทางดานตําแหนงขวาของ template ทําตามขั้นตอนเดิมดังที่กลาวขางตน
เลือกที่ Who’s online
95
ตั้งชื่อโมดูล เลือกตําแหนง position right จากนั้นทําการ save
โมดูล Who’s online เพิ่มขึ้นมาทางดานขวา
96
ตอไปสรางเนื้อหา เพื่อนํามาแสดงที่หนา Front page
เนื้อหาที่ถูกสรางเพื่อนํามาแสดงบนหนาเว็บไซต
97
สรางโพล (Poll) เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตนี้ ใน joomla มีระบบโพล (Poll) อยูแลว ไมตองติดตั้งเพิ่มเติม
ไปที่ admin menu >> components >> polls
คลิ๊ก New
98
Option ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก
- title ตั้งชื่อ poll
- alias ชื่อแทน
- lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที
- Published เลือกเปน yes
จากนั้นทําการ save
จากนั้นมาที่ module manager เลือก new เพื่อสรางโมดูล poll ใหม
99
ตั้งชื่อ กําหนด position ดานขวา (right) module parameters เลือกชื่อโพลที่ไดสรางไวตามขั้นขางตน จากนั้นทําการ save แลว
preview ดู
โมดูลโพลที่ไดสรางขึ้นมา
100
สรางปายโฆษณา (banner)
ไปที่ admin menu >> component >> banner
เลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clients
คลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories
ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง section
101
เลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอร
จากนั้นทําการ save
เลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save
Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners
102
จากนั้นมาที่ module manager คลิ๊ก New เพื่อสรางโมดูล banner ใหม
- เลือก Banner Client ที่ไดสรางไว
- เลือก Category ที่ไดสรางไว
ตั้งชื่อโมดูล กําหนด position จากนั้นทําการ save
103
ตําแหนง banner ที่เพิ่มขึ้นมา
104
เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ
ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla
เนื่องจาก joomla มีผูใชจํานวนมาก และมีผูพัฒนาตอเนื่อง และไมมีโปรแกรมใดสมบูรณแบบ 100% ดังนั้นผูพัฒนาจึงทําการ
ปรับปรุงชองโหวและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ เพิ่มเติมสวนที่จําเปนหรือพัฒนาใหเกิดรูปแบบใหม ๆ ออกมาเรื่อย ๆ ทําใหเราตอง
ทําการอัพเกรดระบบของเราใหทันตามยุคสมัย ไมใชวาเชย นะครับแตเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซตเรา ถาเว็บไซตเราโดงดัง
ขึ้นมา ระบบเกา ๆ อาจจะเปนที่สนใจของบรรดาผูรู ผูทดลองทั้งหลาย แฮกเขามาทํามิดีมิราย กับขอมูลของเราได บรรยายมานาน
แลว เริ่มอัพเกรดเลยดีกวา
กอนอื่นก็ตองรูกอนวา joomla เรารุนไหน โดยดูไดที่ หนา back end มุมขวาดานบนสุด
เมื่อรูแลวก็จัดการดาวนโหลดอัพเดทเลยครับ โดยเลือกดาวนโหลดแพ็กแกจ ไดที่
http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=index เลือก ตามเวอรชั่นของทานเอง
105
สมมติวาจะอัพเกรด จาก joomla 1.5.10 เปน joomla 1.5.11 ก็โหลดตัวนี้มา Joomla_1.5.10_to_1.5.11-Stable-Patch_Package จะ
เปนไฟล *.zip หรือ *.tar.gz ก็ได เมื่อไดแลวทําการแตกไฟลบีบอัดออก (unzip)
106
ไดแลว ใชโปรแกรม FTP อยางเชน filezilla หรืออะไรที่สามารถ FTP ขึ้น server ได จัดการอัพโหลดไปทับไฟลเกาที่ติดตั้งไว
ล็อกอินเขาไปดูผล ใหม เปนตามเวอรชั่นที่เราอัพเกรดหรือไม
107
วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla
พิจารณาจาก joomla เปนกรอบวาทําไมถึงมีคนใช joomla มากเพราะระบบที่มีความสะดวกและยืดหยุน ใชงานงายทําให CMS ตัวนี้
เปนที่นิยมอยางกวางขวางและเกิดชุมชนการใชงานและการพัฒนา องคประกอบตาง ๆ ของ joomla เกิดขึ้นมากมาย แลวทําไมจุมลา
ถึงชา
1.ความเร็วและประสิทธิภาพของ Joomla เปนสวนใหญขึ้นอยูกับการเลือก template, addons component / module / plugin.
2.จํานวน CSS images. javascript ที่ใชงานบนหนาเว็บ
วิธีทีวิเคราะหประสิทธิภาพ Joomla
ไปที่ http://analyze.websiteoptimization.com >> ใส URL >> กด analyze >> ใสรหัส capctha >> รอหนึ่งถึงสองนาที
พารามิเตอรใดที่สําคัญ
1. HTTP requests
2. Total size
3. Number of HTML / CSS images
4. Number of CSS / JS (scripts) files.
5. Size of CSS / JS / HTML images.
6. Check for duplicate JS files.
7. Check for NOT FOUND items.
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!

More Related Content

Similar to คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!

คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cmsคู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
ธนวัฒน์ แสนสุข
 
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cmsคู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
ปอ อา มอ
 
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomlaอบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
Krukeng Smedu III
 
Web Development with Joomla
Web Development with JoomlaWeb Development with Joomla
Web Development with Joomla
Boonlert Aroonpiboon
 
20080306joomla 1214552387011563-9
20080306joomla 1214552387011563-920080306joomla 1214552387011563-9
20080306joomla 1214552387011563-9
Nong ton
 
20080306 Joomla
20080306 Joomla20080306 Joomla
20080306 Joomla
Boonlert Aroonpiboon
 
Presentation joomla
Presentation joomlaPresentation joomla
Presentation joomla
Jatupon Panjoi
 
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshopการบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
Satapon Yosakonkun
 
Joomla 3.7 Workshop 1 Day
Joomla 3.7 Workshop 1 Day Joomla 3.7 Workshop 1 Day
Joomla 3.7 Workshop 1 Day
Akarawuth Tamrareang
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
Peem Jirayut
 
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
Nakharin Inphiban
 
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
Nakharin Inphiban
 
Joomla
JoomlaJoomla
Joomla
Nipon
 
โครงงานคอม 5
โครงงานคอม 5โครงงานคอม 5
โครงงานคอม 5
wipawanmmiiww
 
แบบทดสอบ O-net
แบบทดสอบ O-net แบบทดสอบ O-net
แบบทดสอบ O-net
Saharat Yimpakdee
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Tonkaw Napassorn
 

Similar to คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla! (20)

คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cmsคู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
 
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cmsคู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
 
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomlaอบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
อบรมการสร้างเว็บไซต์ระบบ Cms ด้วย joomla
 
Web Development with Joomla
Web Development with JoomlaWeb Development with Joomla
Web Development with Joomla
 
20080306joomla 1214552387011563-9
20080306joomla 1214552387011563-920080306joomla 1214552387011563-9
20080306joomla 1214552387011563-9
 
20080306 Joomla
20080306 Joomla20080306 Joomla
20080306 Joomla
 
Presentation joomla
Presentation joomlaPresentation joomla
Presentation joomla
 
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshopการบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
การบริการสารสนเทศบนเว็บด้วย OSS : Joomla Workshop
 
Joomla 3.7 Workshop 1 Day
Joomla 3.7 Workshop 1 Day Joomla 3.7 Workshop 1 Day
Joomla 3.7 Workshop 1 Day
 
CMS
CMSCMS
CMS
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์
 
Joomla
JoomlaJoomla
Joomla
 
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
 
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ joomla!
 
Joomla
JoomlaJoomla
Joomla
 
689 2
689 2689 2
689 2
 
Cms
CmsCms
Cms
 
โครงงานคอม 5
โครงงานคอม 5โครงงานคอม 5
โครงงานคอม 5
 
แบบทดสอบ O-net
แบบทดสอบ O-net แบบทดสอบ O-net
แบบทดสอบ O-net
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 

More from tumetr1

ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็คตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็คตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
file transfer and access utilities
file transfer and access utilitiesfile transfer and access utilities
file transfer and access utilities
tumetr1
 
retrieving the mail
retrieving the mailretrieving the mail
retrieving the mail
tumetr1
 
connectivity utility
connectivity utilityconnectivity utility
connectivity utility
tumetr1
 
network hardware
network hardwarenetwork hardware
network hardware
tumetr1
 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
tumetr1
 
routing
routingrouting
routing
tumetr1
 
the transport layer
the transport layerthe transport layer
the transport layer
tumetr1
 
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์กระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
tumetr1
 
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
tumetr1
 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
tumetr1
 
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
tumetr1
 
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
tumetr1
 
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
tumetr1
 

More from tumetr1 (20)

ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็คตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็คตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
 
file transfer and access utilities
file transfer and access utilitiesfile transfer and access utilities
file transfer and access utilities
 
retrieving the mail
retrieving the mailretrieving the mail
retrieving the mail
 
connectivity utility
connectivity utilityconnectivity utility
connectivity utility
 
network hardware
network hardwarenetwork hardware
network hardware
 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
 
routing
routingrouting
routing
 
the transport layer
the transport layerthe transport layer
the transport layer
 
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์กระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
 
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
 
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
 
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
 
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
 

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Joomla!

 • 2. 2 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla! คูมือการติดตั้งและใชงาน joomla CMS ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือสําหรับผูเริ่มตนใชงาน joomlaCMS ในการทํา เว็บไซต เนื้อหาภายในเกี่ยวกับการทดลองติดตั้งและใชงาน joomla ดวยเครื่องมือที่มีอยูภายในตัว joomla การเตรียมความพรอม กอนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาและเขาใจเครื่องมือตาง ๆ ของ joomla เนื้อหาสวนใหญเนน รูปประกอบ ทําความเขาใจแลวปฏิบัติตาม หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาการทําเว็บไซตดวย joomlaCMS ผูจัดทํามิไดหวังผล ทางการคา แตอยางใด และไมสงวนลิขสิทธิ์ สําหรับขอความ รูปประกอบ ในทุกสวนของเอกสารฉบับนี้ หากผูใดตองการนําไป เผยแพรตอ ก็สามารถทําได แตขอใหระบุแหลงที่มาของเอกสาร www.joomlathaiclub.com
 • 3. 3 สารบัญ ความหมายของ Content Management System (CMS)………………………………………………..……….…….…………………..4 การติดตั้ง Web Server จําลอง ....................................................................................................................................................................7 การติดตั้ง AppServ 2.5.10 …………………………………………………………………………………….……………….……….. 7 การติดตั้ง XAMPP …………………………………………………………………………………………………..…………………..13 เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน ........................................................................................................................................................................27 การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ .............................................................................................................................................................37 บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla ……………………………………………………………………………… 40 การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 ……………………………………………………………………………….. 41 การสรางบทความ (article) ……………………………………………………………………………………………………………... 45 การใสรูปภาพลงในบทความ .................................................................................................................................................................... 47 การใชงาน menu manager ……………………………………………………………………………………………………………… 52 การสรางเมนูใหม ………………………………………………………………………………………………………………………...56 Trash manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 57 User Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 58 สรางปายโฆษณา (banner) ……………………………………………………………………………………………………………….. 59 การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code ………………………………………………………………………………………………… 61 การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact ………………………………………………………………………………………………………….. 62 News Feed Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….65 Search component …………………………………………………………………………………………………………………………72 Web Link Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73 Media Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 76 การติดตั้ง Extensions ของ joomla …………………………………………………………………………………………………..…… 78 การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall) ……………………………………………………………………………..……..79 การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) …………………………………………………………………….……… 80 Mass Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 Clean Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...………. 82 Purge Expired Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...83 Syatem Information ………………………………………………………………………………………………………………….…... 83 ลงมือปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………………………………….…............... 84 เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 104 ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla …………………………………………………………………………………………………………. 104 วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla ………………………………………………………………………………………… 107 การใชงาน system legacy …………………………………………………………………………………………………………………109 การปดเว็บไซตชั่วคราวออฟไลท ………………………………………………………………………………………………………… . 110 ทําให url joomla 1.5 เปน search engine friendly …………………………………………………………………………………………. 111 มาเปลี่ยน favicon ให joomla กันเถอะ …………………………………………………………………………….………………………. 112 Upload joomla ที่ทําเสร็จจากเครื่องขึ้น hosting…………………………………………………………………………………………….. 114 การใชงาน phpmyadmin เบื้องตน ………………………………………………………………………………………………………..... 119 การใชงาน filezilla FTP manager …………………………………………………………………………………………………………... 124
 • 4. 4 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 1.5 CMS ความหมายของ Content Management System (CMS) ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากร ในการพัฒนา(Development) และบริหาร(Management)เว็บไซต ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใชในการ สรางและควบคุมดูแลไซต โดยสวนใหญแลว มักจะนําเอา ภาษาสคริปต(Script languages) ตางๆมาใช เพื่อใหวิธีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปน PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แลวแตความถนัดของผูพัฒนา) ซึ่งมักตองใชควบคูกันกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร(เชน Apache) และดาตาเบสเซิรฟเวอร(เชน MySQL) ลักษณะเดนของ CMS ก็คือ มีสวนของ Administration panel(เมนูผูควบคุมระบบ) ที่ใชในการบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆ ในเว็บไซต ทําใหสามารถบริหารจัดการเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และเนนที่การ จัดการระบบผานเว็บ(Web interface) ในลักษณะ รูปแบบของ ระบบเว็บทา(Portal Systems) โดย ตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก การนําเสนอบทความ(Articles), เว็บ ไดเรคทอรี(Web directory), เผยแพรขาวสารตางๆ(News), หัวขอขาว(Headline), รายงานสภาพดินฟาอากาศ(Weather), ขอมูล ขาวสารที่นาสนใจ(Informations), ถาม/ตอบปญหา(FAQs), หองสนทนา(Chat), กระดานขาว(Forums), การจัดการไฟลในสวน ดาวนโหลด(Downloads), แบบสอบถาม(Polls), ขอมูลสถิติตางๆ(Statistics) และสวนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แกไขแลวประยุกตนํามาใชงานใหเหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภทของเว็บไซตนั้นๆ Joomla คืออะไร? Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุงยากในการบริหารจัดการเว็บไซต โดยที่ ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม หรือ ออกแบบเว็บไซต ก็สามารถจัดทําเว็บไซตดวยตัวเองได กอนจะมาเปนจุมลาในปจจุบัน Mambo หรือชื่อเดิม Mambo Open Source (MOS) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) แบบโอเพนซอร สที่มีผูใชจํานวนมาก Mambo เคยชนะการประกวดซอฟตแวรของนิตยสาร Linux Format ในป 2004 และ LinuxWorld เมื่อป 2005 Mambo เปนซอฟตแวรที่มีความสามารถมากมาย เชน ปฏิทิน, RSS, เว็บบล็อก ปจจุบันมีกลุมนักพัฒนาจํานวนมากสรางโปรแกรม เสริมใหกับ Mambo การติดตั้ง Mambo จําเปนตองใช Apache HTTP Server, MySQL และ PHP เดิม Mambo พัฒนาโดยบริษัท Miro Corporation ประเทศออสเตรเลีย แตภายหลัง Miro ไดตั้ง Mambo Foundation ขึ้นมารับหนาที่แทน ใชสัญญาอนุญาตการใช งานแบบ GPL หลังจากการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนามาอยูใต Mambo Foundation นักพัฒนาเดิมสวนหนึ่งไดแยกไปตั้งโครงการ ใหมชื่อวา Joomla จูมลา! (Joomla!) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบโอเพนซอรส ที่เขียนดวยภาษาพีเอชพีและใชฐานขอมูล MySQL เวอรชัน 1.0 ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2005 ทีมงาน พัฒนาจูมลา! แยกตัวออกมาจากการพัฒนา Mambo ซึ่งเปน ระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่ไดรับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากมีความคิดเห็นไมตรงกับบริษัท Miro Corporation ในประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูสนับสนุนหลักและเจาของเครื่องหมายการคา Mambo เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2005
 • 5. 5 Joomla นั้นถูกออกแบบเวอรชั่น มาอยู 2 แบบดวยกันคือ Joomla 1.0.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาตอมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทําเปนเวอรชั่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช งานยังคลายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยู Joomla 1.5.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาแตกตาง ออกไปจาก Joomla เวอรชั่น 1.0.xxx อยางสิ้งเชิงทั้งเมนูการใชงานรวมถึงขั้นตอน การติดตั้ง และโครงสรางการทํางาน จากการทดสอบ ในการโหลดหนาเว็บไซต Joomla 1.5.xxx สามารถทํางานไดเร็วกวา Joomla 1.0.xxx Content Management System: CMS คืออะไร? Content Management System หรือ CMS ถาแปลตามตัว Content = เนื้อหา,บทความ Management=การจัดการ System =ระบบ เพราะฉะนั้นจะไดความหายตามตัวคือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา แตที่จริงแลว CMS นี้ถูกนํามาใชเรียกงานทางดานเว็บไซต ซะสวนใหญ เ ขาจึงเรียกระบบนี้วาเปนระบบบริการการจัดการเว็บไซต โดยที่ระบบนี้ นั้นนควาหมาย จะรวมไปถึงการจัดการ ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ ไฟลงานตางๆดวย แลวแตผูใชงานจะเลือกหรือกําหนดความตองการของ ตัวเอง Jooma เหมาะกับเว็บไซตแบบไหนบาง? วาไปแลว Joomla นั้นเราสามารถนํามาประยุกตทําเว็บไซตไดทุกรูปแบบ ตัวอยางเชน * Corporate Web sites or portals * Corporate intranets and extranets * Online magazines, newspapers, and publications * E-commerce and online reservations * Government applications * Small business Web sites * Non-profit and organizational Web sites * Community-based portals * School and church Web sites * Personal or family homepages ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน Joomla! Joomla ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL การที่จะใชงานไดนั้นจําเปนตองมี web server (เครื่องคอมพิวเตอร ที่ใหบริการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต) ซึ่งตองรองรับการทํางานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ joomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกวา web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ windows server เพราะไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ปญหาการใชงานเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ยังมีนอยกวา windows server
 • 6. 6 ความตองการของระบบในการติดตั้ง Software Recommended Minimum More information PHP* 5.2 + 4.3.10 http://www.php.net MySQL** 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com Apache*** (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib) 2.x + 1.3 http://www.apache.org Microsoft IIS**** 7 6 http://www.iis.net * ไมควรใช PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4. และ Zend Optimizer 2.5.10 สําหรับ PHP 4.4.x ยังมีขอบกพรองรายแรงและคุณควรขอ โฮสตของคุณเพื่ออัปเกรดเปนเวอรชันใหม . Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ PHP 5.3 ** Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ MySQL 6.x. *** เพื่อที่จะใช SEO URL ที่คุณจะตองมี Apache mod_rewrite **** Joomla จะเหมาะสําหรับ Apache แตยังทํางานบน Microsoft IIS (แตไมสนับสนุนอยางเปนทางการ). ขึ้นอยูกับการตั้งคาของ คุณตอไปนี้ PHP 5.2 MySQL 5.1 Apache 2.2 Microsoft URL Rewrite Module – ความตองการสําหรับ SEO URLs เทานั้น Joomla 1.6 will require PHP 5.2+ and MySQL 5.0.4+. จะเห็นวาตองมี web server ที่มีความพรอมจริง ๆ ในการลงระบบ joomla หากตองการทําสอบ joomla ในเครื่องคอมพิวเตอรของ คุณเองสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม web server จําลอง ที่มีความสามารถในการจําลองระบบใหเหมือนกับ web server จริง ๆ โปรแกรม web server มีอยูหลายตัวใหเลือกใชการติดตั้งงาย ๆ เพียงแค Next ไมกี่ขั้นตอนก็เสร็จเรียบรอย อยางเชน - AppServ ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.appservnetwork.com/ - XAMPP ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.apachefriends.org/ เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งครับ แตผมจะแนะนําคือ XAMPP ความตางก็คือมีระบบจําลองการทํางานของ FTP Server และ Mail Server มาใหดวยทําใหการใชงานเหมือน server จริง ๆ มาขึ้น
 • 7. 7 การติดตั้ง Web Server จําลอง การติดตั้ง AppServ 2.5.10 AppServ รุน 2.5.10 มีรายละเอียดดังนี้ • Apache 2.2.8 • PHP 5.2.6 • MySQL 5.0.51b • phpMyAdmin 2.10.3 เหตุที่เลือกตัวนี้เพราะมี php5 ดวยซึ่งการใชงานในปจจุบัน นั้นเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้น แมวาจะมีที่เปนเวอรชั่น php6 แลวก็ตาม อีกอีกยาวไกลกวาจะมีความนิยมอยางหลากหลาย กอนอื่นก็ดาวนโหลดตัวติดตั้งที่ http://www.appservnetwork.com/ ตัวนี้คนไทย เปนผูพัฒนาครับ และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย หมายเหตุ กอนอื่นตองแนใจวาคุณไมเคยติดตั้งโปรแกรมจําลองเครื่องเปน Server หากเคยใหถอนออกกอนการติดตั้ง หากติดตั้ง IIS ไวตองปดการทํางานกอนเชนกัน เริ่มติดตั้ง 1. ดับเบิลคลิ๊กappserv-win32-x.x.x.exe เพื่อติดตั้ง AppServ บนเครื่องPC
 • 8. 8 2. คลิ๊ก Next จะพบกับหนาจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเปน ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License 3. เมื่อคลิ๊กI Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์แลว ก็จะเขาสูหนาเลือกโฟลเดอร และไดรฟ ที่จะติดตั้ง ในที่นี้เปน C:AppServ
 • 9. 9 4. เมื่อคลิ๊กNext จะเขาสูหนาเลือก คอมโพเนนที่จะติดตั้ง ในที่นี้คลิ๊กใหหมดทุกตัว 5. หนาServer Information ชอง Server Name ใหใสlocalhost ชอง Admin Email ใหใสemail ของเราไป ชอง HTTP Port ใหใสหมายเลข Port ที่ตองการเผยแพรเขาไป ในที่นี้แนะนําเปน 80 จากนั้นคลิ๊ก Next
 • 10. 10 6. ตั้งคา MySQL ชองEnter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ Account User: root หมายเหตุ กรุณาใสรหัสที่คุณจําไดงายๆ Re-Enter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ root อีกครั้งใหเหมือนเดิม ชอง Character Sets เลือกเปน TIS620 Thai เพื่อใชงานกับภาษาไทย หรือ UTF-8 ก็ได แต เวลาใชงานจริงบนโอสติ้งตอง ตรวจสอบกอนวาโฮสเราสนับสนุน UTF-8 หรือไม จากนั้นคลิ๊กInstall
 • 11. 11 7. จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวางนี้ หาก Windows มีการสอบถามเรื่องการ Block โปรแกรม ใหคลิ๊ก Unblock โปรแกรมจะถูกติดตั้งอยางสมบูรณ 8. เมื่อระบบติดตั้งจนครบ 100 % ก็จะเขาสูหนาสุดทาย ระบบจะถามวา จะเริ่มให Apache และ MySQL ทํางานหรือไม จากนั้น คลิ๊ก Finish
 • 12. 12 9. เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเปด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ขึ้นมา ชอง Address พิมพ http://localhost เพื่อทดสอบ หาก สําเร็จ จะมีหนาจอดังภาพ โครงสรางของโฟลเดอร เราจะเก็บ joomla ไวใน โฟลเดอร www (c:appservwww)
 • 13. 13 การติดตั้ง XAMPP XAMPP for windows เปนโปรแกรมจําลอง web serverเอาไวสําหรับทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต ที่เราพัฒนาภายในเครื่องของเรา เอง เวอรชั่นที่จะแนะนําคือ XAMPP 1.6.8 bate 2 ซึ่งเปนเวอรชั่นทดลองใชอยูแตเทาที่ใชดูก็โอเค ดีครับ ในตัวนี้มี * Apache HTTPD 2.2.9 + Openssl 0.9.8i * MySQL 5.0.67 * PHP 5.2.6 * PHP 4.4.9 * phpMyAdmin 2.11.9.2 * FileZilla FTP Server 0.9.27 * Mercury Mail Transport System 4.52 สามารถสลับระหวาง PHP 4 และ PHP 5 ทําการดาวนโหลดตัวติดตั้งไดที่ http://www.apachefriends.org/ ขนาด ไฟลประมาณ 38 MB เมื่อทําการดาวนโหลดเสร็จสิ้นทําการติดตั้งเลยครับ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ xampp-win32-1.6.8-installer- beta2.exe 1.เลือกภาษาติดตั้ง 2.next
 • 15. 15 4.เลือกติดตั้ง service ทั้งหมด next ตอไป 5.เริ่มทําการติดตั้งรอสักครู
 • 16. 16 6.ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย กด finish 7.โฟลเดอรที่ใชเก็บขอมูลจะอยูที่ C:xampphtdocs ลองเขาบราวดเซอร http://localhost เลือกภาษาที่จะใชงาน จะพบหนาจะดังรูป
 • 17. 17 8.เขาเมนู Security เพื่อจัดการกําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงาน server และฐานขอมูล 9.คลิ๊กที่ http://localhost/security/xamppsecurity.php
 • 18. 18 10.กําหนดรหัสผาน ของ MySQL SuperUser หรือ root ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง กด password changing 11.กําหนดชื่อผูใชงาน ไดเรกทอรี (เมื่อตองการ กําหนดหรือไมก็ได)
 • 19. 19 12.ระบบจะทําการบันทึกรหัสผานไวที่ไฟล ดังกลาว 13.ถาเรากําหนดรหัสผานการเขาใชไดเรกทอรี เวลาเขา http://localhost จะถามชื่อล็อกอินและรหัสผานดว 14.เมื่อเขา http://localhost/phpmyadmin/ รหัสตามที่ตั้งไว
 • 20. 20 15.เขาปรับแตง FTP server (C:xamppFileZillaFTPFileZilla Server Interface.exe) 16.กําหนดรหัสผาน เสร็จแลว กด ok
 • 21. 21 17.เขาเมนู edit > users > General เลือกยูส แกไขรหัสผานใหม เสร็จแลวกด ok 18.ตรวจดู พาท ของ FTP วาถูกตองหรือไม ปกติจะอยูที่ C:xampphtdocs
 • 22. 22 19.ทําการสตารทเซอรวิส ทั้งหมด โดยคลิ๊กที่ รูป ดานบน 20.ทดสอบ ทําการงาน ของ FTP Server เขาที่โปรแกรม FTP - host = localhost - username = newuser - password = ตามที่ไดตั้งไว
 • 23. 23 21.เขาปรับแตงโปรแกรม mail server คลิ๊กที่ admin ดังในรูปดานลางนี้ 22.เมนู configruation > manage local user
 • 25. 25 24.เปลี่ยน password ใหม 25.เขาใชงาน mail server ไดที่ http://127.0.0.1/xampp/mailform.php (newuser@localhost) 26.เปดใหสามารถใชงาน mod_rewrite ได เขาไปแกที่ C:xamppapacheconfhttpd.conf ใน บรรทัด #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เอาเครื่องหมาย # ออก ทําการเซฟ สั่ง stop apache เสร็จ สั่ง start apache ใหมอีกรอบ
 • 26. 26 เมื่อ บูตเครื่องใหม โปรแกรม FTP อาจจะไมทํางาน ตองสั่งใหมันทํางานดวยมือเอง ที่ C:xamppxampp-control.exe สั่งสตารท ทั้ง FTP และ โปรแกรม mail server
 • 28. 28 เลือก Save ไฟลไวในเครื่อง รอจนดาวนโหลดเสร็จสิ้น เมื่อดาวนโหลดไฟลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดไฟลที่มีนามสกุล *.zip ใหทําการแตกไฟลออก โดยใชโปรแกรมจัดการไฟลบีบอัด อยางเชน 7zip, winzip, winRAR ฯลฯ
 • 30. 30 ใหก็อปปไฟลทั้งหมด นําไปวางไปบน web server จําลองที่ไดติดตั้งไวแลวตาม เนื้อหากอนหนานี้ (XAMPP) โฟลเดอร c:xampphtdocs ทําการสรางโฟลเดอรใหมที่ชื่อวา joomla แลวนําไฟลที่ไดก็อปปไวแลวดังขางตน นํามาวางในโฟล เดอร joomla นี้ รูปโฟลเดอรที่ทําการสรางขึ้นในชื่อ joomla เมื่อทําการก็อปปแลวใหเขาที่โปรแกรมเบราวเซอร (browser) พิมพในชอง address http://localhost/phpmyadmin เพื่อเขา จัดการสรางฐาน MySQL เอาไวสําหรับติดตั้ง joomla พิมพชื่อ User name เปน root, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากนั้นคลิ๊กปุม Go เพื่อล็อกอินเขา ระบบ
 • 31. 31 จะเขามาสูหนานี้ ในชอง Create new database ใหพิมพชื่อฐานขอมูลตามตองการ (ในที่นี้ขอตั้งชื่อเปน joomla) จากนั้น คลิ๊กปุม Create เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกพรอมกรอบสีเขียวแสดงวา การสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย จากนั้นพิมพในชื่อ address วา http://localhost/joomla สคริปติดตั้งจะนําพามาสูหนาติดตั้งโดยอัตโนมัติ ใหทําการเลือกภา ที่ใชในการติดตั้ง ในที่นี้ขอเลือกเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิ๊กปุม Next (ดานมุมบนขวามือ)
 • 32. 32 ตัวหนังสือสีแดงที่ขึ้นวา no ใหปลอยไวยังไมตองสนใจในสวนนี้ ใหคลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป หนานี้เปนการบอกถึงลิขสิทธิ์การใชงาน joomla CMS ใหคลิ๊ก NEXT ตอไป
 • 33. 33 ในสวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล - host name ใสชื่อของ host สวนมากเปน localhost - User Name ใสชื่อผูใชงานฐานขอมูล คือ root - Password ใสพาสเวิรดตามที่ตองไว - Data Base ชื่อฐานขอมูลตามที่สรางไวใน phpmyadmin จากนั้นคลิ๊ก Next สวนของการกําหนดคา FTP ยังไมใชงานวางไวกอน จากนั้น คลิ๊กปุม Next
 • 34. 34 ในสวนนี้เปนการกําหนดคาในขั้นตอนสุดทาย - site name ใสชื่อเว็บไซต กําหนดชื่อตามตองการ - you E-mail ใสอีเมลของผูดูแลระบบ - admin password ใสรหัสผานในการเขาระบบของผูดูแลระบบ - confirm admin password ยืนยันรหัสผานอีกครับ ในชองลงมา หากตองการติดตั้งขอมูลตัวอยางก็ใหคลิ๊กที่ install sample data (ในที่นี้ไมขอติดตั้งขอมูลตัวอยาง) ตากนั้นคลิ๊ก Next จากนั้นจะมีหนาตางขึ้นมาใหยืนยันวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ให คลิ๊ก OK เขามาสูหนานี้ ระบบจะบอกวา ชื่อผูใชงานของคุณคือ admin ระบบจะบอกใหทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร installation ยังไมตองไปไหนในขั้นตอนนี้ใหทําการยอหนาตางเบราวเซอรไวกอน แลวใหทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งกอน
 • 35. 35 ทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้ง จากนั้นมาที่เบราวเซอร คลิ๊กที่ site เพื่อเขาดูหนาเว็บไซต หรือ admin เพื่อล็อกอินเขาระบบ หนาเว็บไซตแรกที่ยังไมมีขอมูลใด ๆ เลย
 • 36. 36 Note คําที่ใชตอนตอไป - Front end คือสวนหนาเว็บไซต ผูใชทั่วไปที่ไมตองลงทะเบียนหรือมีหนาที่ดูแลระบบสามารถเขาถึงได - Back end คือสวนดานในเว็บไซตที่ผูดูแลระบบใชจัดการตั้งคาระบบ พิมพเนื้อหาบทความตาง ๆ ผูใชทั่วไปไมสามารถ เขาถึงหนานี้ได - admin menu คือสวนของเมนูที่อยูดานบน - cpanel หรือ control panel คือสวนของ back end ทั้งหมด
 • 37. 37 การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ การเขาสู cpanel สามารถทําไดโดยเขา หนา front end ตามปกติแลวพิมพชื่อพาธ /administrator ตามหลัง จากนั้นกด enter ก็จะเขาสูหนาล็อกอินของ back end จากนั้นพิมพ User Name คือ admin, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้ง จากนั้นคลิ๊ก login ก็จะเขาสูหนา cpanel
 • 38. 38 การออกจากระบบ คลิ๊กที่ logout ดานมุมบนขวามือของหนาจอ การตั้งคาเบื้องตน ทําการล็อกอินเขาหนา back end ของระบบ จากนั้นคลิ๊กที่ Global Configuration หรือไปที่ admin menu >> Global Configuration จะเขามาสูหนานี้
 • 39. 39 ในชอง - Global Site Meta Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต วาเปนเว็บไซตอะไร กําหนดตามตองการ - Global Site Meta Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับเว็บไซตและสําคัญสําหรับ Search Engine (เว็บที่ใหบริการคนหา เชน Google, yahoo เปนตน) กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหรก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,) จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน การใสจุลภาคควรเวนวรรค (เคาะ Space Bar 1 ที) แลวตามดวยคําตอไป เลื่อนมาที่แท็บเมนู server ตั้งคาโซนเวลา ตามประเทศที่ตองการ หากเปนเมืองไทย เลือกเปน (UTC +07.00) Bangkok, Hanoi, Jakata จากนั้นคลิ๊ก save เพื่อบันทึกการตั้งคาที่ไดกระทําลงไป
 • 40. 40 บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla joomla ไดแบงระดับการเขาถึงขอมูลไว 2 ระดับ คือ Front-end groups และ Administration section groups ซึ่งมีระดับการ เขาถึงและจัดการที่แตกตางกันไป Front-end groups มีดวยกัน 4 กลุม ในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหนาเว็บไซต Registered - ผูลงทะเบียน กลุมนี้อนุญาตใหผูใชเขาสูระบบไปยังสวนหนาอินเตอรเฟส. ผูใชที่ลงทะเบียนไมสามารถมี รวมกับเนื้อหาแตพวกเขาอาจจะเขาสวนจัดการ อื่น ๆ ได เชน เว็บบอรดหรือสวนดาวนโหลดสวนถาเว็บไซตของทานมี. Author - ผูแตง กลุมนี้อนุญาตใหโพสตเนื้อหาผานทางลิ้งกในเมนูผูใช พวกเขาสามารถสงเนื้อหาใหมเลือกตัวเลือกการ แสดงรายการในหนาแรกและเลือกวัน ที่สําหรับการเผยแพรแตพวกเขาไมสามารถเผยแพรเนื้อหาไดโดยตรง เมื่อเนื้อหาถูกสงโดย ระดับพวกเขาจะไดรับขอความ ""ขอขอบคุณที่ใหการสง. การสงของคุณจะถูกตรวจสอบกอนที่การโพสตไปยังไซต" พวกเขา สามารถแกไขบทความของพวกเขาเองเทานั้นแตเฉพาะเมื่อบทความที่ไดรับ การเผยแพรและเห็นชอบ Editor - ผูแกไขหรือผูตรวจสอบ กลุม นี้อนุญาตใหผูใชโพสตและแกไขใดๆ (ที่ไมใชเฉพาะของตัวเอง) จากเนื้อหารายการ จากดานหนาเว็บไซต นอกจากนี้ยังสามารถแกไขเนื้อหาที่ไมไดรับการเผยแพร ถาไซตของคุณใชการติดตั้งดีฟอลตของตัวเลือกเมนู "ขาว" ซึ่งเปนตารางรายการ - สวนเนื้อหาประเภทบรรณาธิการยกเลิกการเผยแพรจะเห็นบทความในรายการที่พวกเขา สามารถเลือก สําหรับการแกไขที่ในฐานะผูเขียนหรือผูเผยแพร (ที่ยังไมไดลงทะเบียน) Publisher - กลุมนี้อนุญาตใหผูใชโพสตการแกไขและเผยแพรใด ๆ (ไมใชเฉพาะของตัวเอง) ผูเผยแพรสามารถทบทวน บทความทั้งหมดแกไขและเปลี่ยนการเผยแพร ยังสามารถพิจารณาเมื่อมีการบทความเพื่อเผยแพรเมื่อมีผูเขียน หรือผูที่ยังไม ลงทะเบียนสงบทความเขามา Administration section groups ระดับผูบริหารเว็บไซต มีดวยกัน 3 ระดับ ในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหลังเว็บไซต Manager - ผูจัดการ กลุมนี้อนุญาตใหถึงการสรางขอมูล และระบบขอมูลอื่น ๆ ทางดานหลังเว็บไซต พวกเขาสามารถเขาสู ระบบผานอินเตอรเฟสผูดูแลระบบแตสิทธิของตนเองและการ เขาถึงถูกจํากัด ในการจัดการเนื้อหา พวกเขาสามารถสรางหรือแกไข เนื้อหา, การเขาใชบางสวนเฉพาะคุณสมบัติเชนเพิ่มการลบและแกไขหนาและเมนูแตพวก เขาไมมีการเขาถึง "Mechanics" ของ Joomla เชนการจัดการผูใชหรือความสามารถในการติดตั้งองคประกอบหรือโมดูล Administrator - ผูดูแลระบบ กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงฟงกชันการบริหารสูงสุด ผูดูแลระบบมรสิทธิ์ในการจัดการ ผูใช สามารถเขาถึงตั้งคาในการติดตั้ง/ลบ คอมโพเนนท โมดูล ปลั๊กอิน สามารถเขาถึงและดูสถิติเว็บไซต สิ่งที่พวกเขาไมาสามารถ ดําเนินการไดคือ ติดตั้ง เทมเพลต Super Administrator - ผูดูแลระบบแบบซุปเปอร กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงการจัดการฟงกชั่นทั้งหมด
 • 41. 41 การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla แบงไดดังนี้ Section คือหมวดหมูใหญที่สุด ซึ่งขางในจะเปนที่เก็บ Category ยอย ๆ ภายใน Category คือหมวดหมูที่ใชสําหรับเก็บเนื้อหา บทความไวภายใน Category จะอยูภายใน Section Content คือ พื้นที่ ที่ใชเก็บเนื้อหา Content จะอยูภายใน Category เมื่อเขาใจโครงสรางของ joomla แลว ตอไปก็มาเริ่มสราง Section และ Category กัน การสราง Section ทําการล็อกอินเขาระบบ back end คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager Tip : คุณสามารถสรางเนื้อหาโดยไมตองกําหนด Section และ Category โดยการกําหนดเปน Uncategorised แทน
 • 42. 42 จากนั้นคลิ๊กที่ปุม new กําหนดรายละเอียดของ Section - Title ชื่อของ section - Alias ชื่อแทนของ section ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด - Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น - Image รูปสําหรับ section สามารถใสรูปให section ได (ไมตองกําหนดก็ได) - Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได) - Description รายละเอียด ของ section (ไมตองกําหนดก็ได)
 • 43. 43 เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ save เมื่อได Section แลวตอไปก็ทําการสราง Category การสราง Category ขั้นตอนจะคลายการสราง Section คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager จากนั้นคลิ๊ก New เพื่อสราง Category ใหม
 • 44. 44 กําหนดรายละเอียดของ Category - Title ชื่อของ Category - Alias ชื่อแทนของ Category ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด - Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น Category ได - Section เลือก Section ที่ทําการเก็บ Category - Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น - Image รูปสําหรับ Category สามารถใสรูปให Category ได (ไมตองกําหนดก็ได) - Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได) - Description รายละเอียด ของ Category (ไมตองกําหนดก็ได) เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ Save
 • 45. 45 การสรางบทความ (article) หลังจากไดทําการสราง Section และ Category เพื่อใชเก็บ ตอไปก็ทําการสรางบทความ (article) คลิ๊กที่ Add new Article หรือเขาที่ Admin menu >> Content >> Article Manager จากนั้นคลิ๊กที่ New
 • 46. 46 - Title ชื่อของบทความ - Alias ชื่อแทนของ บทความ ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด ถาปลอยวางไว joomla จะนําวันที่ เวลาที่บันทึกการ สรางบทความนี้มาใสแทน เชน 2009-09-09-01-12 และจะแสดงที่ลิ้งก ทําใหลิ้งกของบทความไมสวย เพราะฉะนั้นกําหนดจะดีกวา - Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Front Page กําหนดเปน yes คือกําหนดใหบทความนี้แสดงที่ดานหนาสุดของเว็บ (home page) ถากําหนดเปน no คือ บทความนี้จะไมแสดงที่หนาเว็บไซต (home page) - Section เลือก Section ที่ทําการเก็บบทความ - Category เลือก Category ที่ทําการเก็บบทความ สวนนี้สําหรับพิมพ ขอความบทความตาง ๆ ใสรูปภาพ หรืออะไรที่ตองการได
 • 47. 47 การใสรูปภาพลงในบทความ การใสรูปภาพ โดยใชรูปภาพที่มีอยูแลว หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ คลิ๊กที่ Image เลือกรูปที่ตองการจาก โฟลเดอรที่มี หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยการ Browser เมื่อเลือกภาพไดแลวก็ คลิ๊ก start upload เมื่อเลือกรูปได แลวใหคลิ๊ก insert เพื่อแทรกรูปภาพลงบนบทความ การแทรกภาพลงบนบทความดวยลิ้งก URL คลิ๊กที่รูปตนไม จะขึ้นหนาตางใหใสรายละเอียด Tip : โฟลเดอรที่ใชเก็บรูปภาพของ joomla คือ /images/stories
 • 48. 48 ใส Full URL ของรูปภาพ เชน http://www.google.com/images.jpg การสรางลิ้งก อานตอ Read more เปนการสรางบทความในสวนของไตเติ้ล กลาวนํากอนแลวใหผูอานเขามาอานตอดานใน ตองการจะตัดบทความใหเขามาอานตอตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ read more จะเกิดเสนขึ้นใหเราเห็นวาสวนนี้ลงไปเปนสวนที่ตองเขามาอานตอ
 • 49. 49 รูปแบบการใช read more ในบทความ การแบง บทความออกเปนหนา ๆ (Page Break) ในกรณีที่บทความหนึ่ง ๆ มีความยาวมาก ๆ และตองการแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อใหดูดี หรือไมยาวเกินไป ตองการจะแบงบทความตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ Page Break จะปรากฏหนาตางนี้ขึ้นมา page title ใสชื่อตามตองการ Table of contents alias ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษ จะดีที่สุด
 • 50. 50 รูปแบบการแสดงผลจะเปนแบบนี้ มีสารบัญอยูดานขางของบทความ การไมใช เครื่องมือ editor สามารถทําไดโดยไมใช เครื่องมือ editor หรือเครื่องมือในการสรางบทความ แถบเครื่องมือที่เห็นมีหนาที่อํานวยความสะ วกในการแทรกคําสั่ง ตาง ๆ ลงไปไดรวดเร็วขึ้นโดยที่ไมตองมานั่งพิมพ แท็กคําสั่งเอง ทั้งหมด หากตองการแทรกคําสั่ง HTML เองก็สามารถทําไดโดย คลิ๊กที่ Toggle Editor จะเห็นคําสั่งที่สามารถแกไขไดเอง การกําหนดพารามิเตอรของบทความ Parameters Article
 • 51. 51 สวนนี้เปนการกําหนดชื่อผูเขียน ชื่อแทนผูเขียน วันที่ทําการสรางบทความ คุณสามารถกําหนดวันที่ งดเผยแพรบทความได ที่นี่ดวย การกําหนดพารามิเตอรแบบ advanced เปนการกําหนด ใหคาหรือไมแสดง รายละเอียดตาง ๆ ในบทความ การกําหนด metadata information ในสวนนี้มีประโยชนตอการคนหา ทั้งใน Search Engine และในเว็บไซต - Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบทความ วาเปนบทความอะไร กําหนดตามตองการ - Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับบทความ กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหร ก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,) จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน - robots เปนคําสั่งที่ใชบอก robots (โปรแกรมสําหรับคนหาของ Search Engine) วาวรจะตองทําอะไรในบทความ นี้ คําสั่งหลัก ๆ มีดังนี้ - index ใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - follow ใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง
 • 52. 52 - noindex ไมใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - nofollow ไมใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและไมตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง ใสคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งก็ได หรือใสทั้งสองคําสั่งโดยใช (,) ขั้นระหวางคําสั่ง การใชงาน menu manager การสรางเมนูลิ้งกไปหาบทความ section และ category ทําไดโดยคลิ๊กที่ menu manager หรือเขาที่ admin menu >> menus >> main menu main menu เปนเมนูหลักที่มีอยูแลวไมจําเปนตองสรางใหม จากนั้นคลิ๊กที่ new เพื่อทําการสรางเมนูยอย ใน main menu
 • 53. 53 คลิ๊กเลือก Articles จะปรากฏเมนูยอยลงมา - Archive คือลิ้งกไปหาบทความที่ถูกเก็บ - Article คือลิ้งกไปหาบทความ - Category คือลิ้งกไปหา Category - Section คือลิ้งกไปหา Section รูปแบบการแสดงผล
 • 54. 54 จะเห็นวามีสวนของ blog layout และ list layout blog layout จะเปนแบบรูปดานลางเหมือนหนา front page list layout แสดงในสวนหัวขอบทความเทานั้น เมื่อเขาใจรูปแบบการแสดงผลแลวตอไปก็ทําเมนูลิ้งกไปหาบทความตามตองการ ในที่นี้จะทําลิ้งกไปหา section ใสชื่อ title , alias ตามตองการ
 • 55. 55 เลือก section ที่ตองการ เมื่อกําหนดเรียบรอยแลวก็คลิ๊ก save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะเห็นเมนูที่สรางขึ้นดังในรูป การสรางลิ้งกเมนูอื่น ๆ ก็ทําลักษณะคลาย ๆ กันนี้
 • 56. 56 การสรางเมนูใหม เมนูนี้มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ main menu ไปที่ admin menu >> menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางเมนูใหม กําหนดชื่อตาง ๆ ตามตองการ เมนูที่สรางใหม นี้จะไปปรากฏที่ โมดูล (module) ซึ่งโมดูลนี้สามารถจะเคลื่อนยายไป วางตําแหนงไหนของเทมเพลท (template) ก็ได เมื่อกําหนดชื่อเรียบรอยแลว ก็ทําการ save
 • 57. 57 การใชงานเมนูที่สรางนี้ จะเหมือนกับการใชงาน main menu ดังที่กลาวมาแลวในขางตน เมนูที่สรางใหม จะกลายเปนโมดูล ไปโดยอัตโนมัติ Trash manager ทํางานเปนถังขยะ มีในสวนของ article และ menu เทานั้น ประโยชนคือเมื่อคุณทําการลบ บทความหรือเมนู บทความหรือ เมนูดังกลาวจะลงมาอยูในถังขยะ เพื่อปองกันความผิดพลาดกรณีลบผิดหรือตองการนํามาใชใหม ได ถาทําการลบออกจาก ถังขยะนี้ บทความหรือเมนูนั้นจะหายไปและไมสามารถกูไดอีกตอไป Front page manager สวนนี้เอาไวสําหรับจัดการ การเผยแพรบทความดานหนาเว็บ
 • 58. 58 User Manager สวนจัดการผูใช สามารถลบ แกไขชื่อ รหัสผาน กําหนดสิทธิการใชงาน เพิ่มผูใชงานใหมไดที่นี่ ผูที่มีสิทธิใชในสวนนี้คือ administrator และ super administrator การเพิ่มผูใชงานใหม คลิ๊กที่ New กรอกรายละเอียด name, username, e-mail, password กําหนด group จากนั้นคลิ๊ก save
 • 59. 59 สรางปายโฆษณา (banner) ไปที่ admin menu >> component >> banner เลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clients คลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories
 • 60. 60 ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง section เลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอร จากนั้นทําการ save เลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners
 • 61. 61 การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code นําโคดปายโฆษณามาใสในชอง Custom Banner Code การสรางแบนเนอรแบบใชรูปภาพจากภายนอก สามารถสรางโดยใช URL รูปภาพจากที่อื่น และสงลิ้งกไปยังเว็บปลายทาง ทําไดโดยการสราง code ขึ้นมาแลวนําไปใสใน ชอง Custom Banner Code ตัวอยาง code วิธีนี้จะสงลิ้งกตรง ไปหาเว็บไซตปลายทางโดยไมผานการ redirect (เปลี่ยนเสนทาง) การใสลิ้งกปลายทางในชองนี้ ตองผานการ redirect กอน เชน เมื่อคลิ๊กที่แบนเนอรจะเปน URL นี้ http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1 กอน เสร็จแลวจะเปลี่ยนเสนทางไปยัง URL ปลายทาง <a href="http://www.domain.com (URL ปลายทาง)" target="_blank"><img src="http://www.domain.org/images/banners/shop-ad-books.jpg(URL ของรูป)" " alt="ปายโฆษณา" /></a>
 • 62. 62 การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact ไปที่ admin menu >> component >> contacts คลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหม ใส title และ alias จากนั้น Save
 • 63. 63 คลิ๊กแท็บเมนู Contacts จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสรางชื่อผูติดตอ - ใส name, alias - เลือก Category - linked to user สามารถกําหนดใหสงขอความติดตอไปหาผูใชงานที่ลงทะเบียนในบัญชี joomla ได ในชอง information ใสรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูติดตอ
 • 64. 64 กําหนดพารามิเตอร ตองการจะแสดงหรือไมแสดงในสวนไหนของ contact ใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตเห็น Advanced Parameter สําหรับเลือกรูปไอคอน
 • 65. 65 e-mail parameter ใชสําหรับใสรายชื่ออีเมลที่ไมตองการใหติดตอมา (banned) การใชงานสามารถกําหนดไดหลายอีเมลแลวคั่นดวย เซมิโครอน (;) News Feed Manager มีไวสําหรับดึงบทความ จากเว็บไซตอื่น ๆ มาแสดงที่เว็บไซตเรา การที่จะดึงมาไดเว็บไซตนั้น ๆ ตองเปดใหบริการ rss feed ดวย ตัวอยางเว็บไซตที่เปดใหบริการ rss feed ของไทย คือ http://www.rssthai.com รูปแบบ URL feed ที่สามารถจะดึงบทความได คือ ตองเปนนามสกุล XML เชน http://www.rssthai.com/rss/lastest.xml
 • 66. 66 การใชงาน Feed Manager ไปที่ admin menu >> components >> news feeds คลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหม ใสชื่อ title, alias, description จากนั้น save
 • 67. 67 คลิ๊กแท็บเมนู Feeds คลิ๊ก New เพื่อสราง Feed ใหม ใส name, alias, เลือก category , ใส link เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จ คลิ๊ก svae
 • 68. 68 ตัวอยางลิ้งก feed การใชงาน Component News Feeds การใชงานตองสรางเมนูเพื่อลิ้งกไปหา feed ที่ไดสรางไว ไปที่ admin memu >> menus >> meun ของคุณ จากนั้นคลิ๊ก new สรางเมนูใหม คลิ๊กเลือก news feed
 • 70. 70 ตั้งชื่อ title, alias เลือก feed ทําการ save การแสดงผลดาน front end การสรางโพลสํารวจ ไปที่ admin menu >> components >> polls
 • 71. 71 คลิ๊ก New Option ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก - title ตั้งชื่อ poll - alias ชื่อแทน - lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที - Published เลือกเปน yes จากนั้นทําการ save การใชงานโพล ใหแสดงผลหนาเว็บไซต ตองสรางเปน โมดูล (module) ไวแสดงผลโพล ซึ่งจะกลาวตอไป
 • 72. 72 Search component เปนสวนเก็บสถิติการคนหาภายในเว็บไซต ปกติจะปดการทํางาน สามารถเปดการทํางานไดโดยคลิ๊กตั้งคาที่ parameter คลิ๊ก yes จากนั้น save ระบบจะทําการเก็บขอมูล คําคนหาที่ผูใช ใชคนหา จํานวนครั้งที่ทําการคนหา
 • 73. 73 Web Link Manager สําหรับเก็บลิ้งก URL ของเว็บไซตตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน ไปที่ admin menu >> component >> web links คลิ๊กที่แท็บเมนู Categories จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใสชื่อ tile, alias
 • 74. 74 คลิ๊กที่แท็บเมนู links จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง links ใสขอมูลตาง ๆ ของลิ้งก ตามตองการ จากนั้น save เลือกรูปแบบการแสดงผล - all category การแสดงผลรวมทุก ๆ category - category การแสดงเฉพาะ category ที่ระบุ - web link submission layout สําหรับใสเว็บลิ้งกใหม ในหนา front end
 • 75. 75 ตั้งชื่อ title, alias เลือก category ทําการ save รูปแบบการแสดงผลดาน front end
 • 76. 76 Media Manager สวนนี้มีไวสําหรับจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตาง ๆ ทั้งสรางโฟลเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ อัพโหลดรูปภาพ ลบรูปภาพ การสรางโฟลเดอรสําหรับรูปภาพ พิมพชื่อที่ตองการแลวคลิ๊ก Create Folder
 • 77. 77 การอัพโหลดรูปภาพ คลิ๊ก Browser จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลภายในเครื่อง จากนั้นกด open คลิ๊ก Start Upload การลบรูปภาพ คลิ๊กเลือกรูปที่ตองการลบจากนั้นคลิ๊ก Delete กรณีตองการลบหลายรูป การลบรูปเดียวใหคลิ๊กเครื่องหมายกากบาทสีแดงใตรูปภาพ
 • 78. 78 การติดตั้ง Extensions ของ joomla การติดตั้ง extensions หรือตัวเสริมตาง ๆ เชนโมดูล เทมเพลท คอมโพเนนท ภาษา ทําไดดังนี้ เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall จากนั้นเลือกไฟล extensions ที่ดาวนโหลดมาจากในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เสร็จแลวกด upload file & install หากทําการติดตั้งสําเร็จจะขึ้นขอความ Install ....... Success Note : Extensions ของ joomla มี 2 เวอรชั่น ที่ใชงานกับ joomla 1.0 กับที่ใชงานบน joomla 1.5 และที่สามารถใชงานไดบน joomla 1.0 และ joomla 1.5 ในโหมด legacy ตองแนใจวาใชงานกับเวอรชั่นไหน ไมเชนนั้นจะไมสามารถติดตั้งได
 • 79. 79 การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall) เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall เลือกแท็บเมนู Extensions ที่ตองการถอนการติดตั้ง คลิ๊กเลือก extension ที่ตองการ จากนั้น คลิ๊ก uninstall
 • 80. 80 การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) ทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหม คลิ๊กเลือกที่ Search จากนั้นคลิ๊ก Next
 • 81. 81 - title ตั้งชื่อใหกับโมดูล - Show title เลือกเปน no เพื่อไมใหแสดงชื่อโมดูลที่หนาเว็บไซต - Enable เลือกเปน yes เพื่อเปดโมดูลใหใชงานได - Position เลือกตําแหนงในการจัดวาง (User4) Mass Mail ฟงกชั่นที่ชวยใหคุณสง อีเมล ไปยังกลุมผูใชงานไดงาย ๆ
 • 82. 82 การใชงานพิมพขอความในชอง subject, message เลือกรุปที่ตองการสง จากนั้นคลิ๊ก Send mail Clean Cache Cache เปนไฟลชั่วคราว ที่ระบบเก็บไว เมื่อมีผูใชเปนประจํา เพื่อเปนการลดจํานวนการคนหาขอมูล จากฐานขอมูล เปน การเพิ่มประสิทธิภาพ การแสดงขอมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะขอมูลที่ใชประจํา ๆ จะอยูใน Cache ระบบไมจําเปนตองไปคนหา ขอมูลในฐานขอมูลใหมทั้งหมด เมนูนี้ใชสําหรับทําความสะอาดแคช (Clean Cache)
 • 83. 83 การกําหนดให joomla ใชระบบ cache เขาที่ admin menu >> site >> global configuration แท็บเมนู system - cache เลือก yes เพื่อเปดใชงาน เลือก no เพื่อปดการใชงาน - cache time ระบุเวลาที่ตองการเก็บแคช (หนวยเปนนาที) Purge Expired Cache สําหรับลบเฉพาะ cache ที่หมดอายุแลวเทานั้น Syatem Information สวนนี้จะบอกขอมูลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด
 • 85. 85 เริ่มทําการสรางเนื้อหา และสวนประกอบตาง ๆ บนเว็บไซต เมื่อเริ่มเขาใจหลักการทํางาน การสรางเนื้อหา สราง section และ category แลว คราวนี้มาเริ่มสราง เนื้อและโมดูลกันเลย เริ่มจากไมมีอะไรเลย ดังรูปดานบน Template ดานบนไมคอยสวย ตองทําการเปลี่ยน template กอน การหาโดยใช google พิมพ free joomla template จะเจอ template ที่แจกฟรี ของ joomla มีมากมายใหเลือกโหลด
 • 86. 86 โดยจะเลือก template ตามในรูป จากนั้นก็หาดาวนโหลดมาไวในเครื่อง เลือกเวอรชั่นใหตรงกับ joomla ที่ใช ทําการติดตั้ง template ไปที่ admin menu >> extensions >> install/uninstall คลิ๊ก Browser เพื่อเลือกไฟล template ที่ดาวนโหลดมา
 • 87. 87 เมื่อเลือกไฟลที่จะทําการติดตั้งไดแลว ใหทําการคลิ๊ก Upload file & install เมื่อติดตั้งสําเร็จ จะขึ้นคําวา Install Template Success
 • 88. 88 จากนั้นเขา Template manager จะเห็น Template ที่เราไดทําการติดตั้งไปแลว เมื่อสักครู การเปลี่ยน template สามารถทําไดโดยการคลิ๊กเลือกที่หนาชื่อ template ที่ตั้องการจากนั้นคลิ๊ก Default (รูปดาวสีเหลือง)
 • 89. 89 จากนั้น ลอง preview ดู จะเห็นวา หนาเว็บไซตเปลี่ยนไปจากเดิม
 • 90. 90 การแกไข template สามารถทําไดดดยการคลิ๊กเลือกที่ template ที่ตองการ จากนั้นคลิ๊ก edit สามารถแกไของคประกอบของ template และ CSS ได ตองมีความรูเกี่ยวกับภาษา PHP, CSS และ HTML พอสมควร กอนจะวางตําแหนงโมดูล บนหนา template เราตองรูกอนวา ใน template นี้มีการกําหนดโมดูลไวตรงสวนไหนบาง หากไมทราบ ใหใชการกําหนดแบบเดาสุม เลือกตรงไหนแลวขึ้นตรงนั้นก็วางตามความเหมาะสม
 • 91. 91 Module position ของ template นี้ จากนั้น จะให main menu มาอยูที่ position left ไปที่ admin meun >> extensions >> module manager จากนั้นคลิ๊กเขาไปที่ main menu User3 User4 RightLeft Body Debug
 • 92. 92 เลือก position เปน left จากนั้น save Main menu ก็จะมาอยูดานซายมือของจอภาพ จากนั้นจะทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหม
 • 93. 93 คลิ๊กเลือกที่ Search จากนั้นคลิ๊ก Next - title ตั้งชื่อใหกับโมดูล - Show title เลือกเปน no เพื่อไมใหแสดงชื่อโมดูลที่หนาเว็บไซต - Enable เลือกเปน yes เพื่อเปดโมดูลใหใชงานได - Position เลือกตําแหนงในการจัดวาง (User4)
 • 94. 94 จากนั้นคลิ๊ก save แลวลอง preview จะเห็นวาโมดูลคนหาไดเพิ่มขึ้นมาตามที่เราตั้งไว สรางโมดูล Who’s online ไวทางดานตําแหนงขวาของ template ทําตามขั้นตอนเดิมดังที่กลาวขางตน เลือกที่ Who’s online
 • 95. 95 ตั้งชื่อโมดูล เลือกตําแหนง position right จากนั้นทําการ save โมดูล Who’s online เพิ่มขึ้นมาทางดานขวา
 • 96. 96 ตอไปสรางเนื้อหา เพื่อนํามาแสดงที่หนา Front page เนื้อหาที่ถูกสรางเพื่อนํามาแสดงบนหนาเว็บไซต
 • 97. 97 สรางโพล (Poll) เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตนี้ ใน joomla มีระบบโพล (Poll) อยูแลว ไมตองติดตั้งเพิ่มเติม ไปที่ admin menu >> components >> polls คลิ๊ก New
 • 98. 98 Option ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก - title ตั้งชื่อ poll - alias ชื่อแทน - lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที - Published เลือกเปน yes จากนั้นทําการ save จากนั้นมาที่ module manager เลือก new เพื่อสรางโมดูล poll ใหม
 • 99. 99 ตั้งชื่อ กําหนด position ดานขวา (right) module parameters เลือกชื่อโพลที่ไดสรางไวตามขั้นขางตน จากนั้นทําการ save แลว preview ดู โมดูลโพลที่ไดสรางขึ้นมา
 • 100. 100 สรางปายโฆษณา (banner) ไปที่ admin menu >> component >> banner เลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clients คลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง section
 • 101. 101 เลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอร จากนั้นทําการ save เลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners
 • 102. 102 จากนั้นมาที่ module manager คลิ๊ก New เพื่อสรางโมดูล banner ใหม - เลือก Banner Client ที่ไดสรางไว - เลือก Category ที่ไดสรางไว ตั้งชื่อโมดูล กําหนด position จากนั้นทําการ save
 • 104. 104 เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla เนื่องจาก joomla มีผูใชจํานวนมาก และมีผูพัฒนาตอเนื่อง และไมมีโปรแกรมใดสมบูรณแบบ 100% ดังนั้นผูพัฒนาจึงทําการ ปรับปรุงชองโหวและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ เพิ่มเติมสวนที่จําเปนหรือพัฒนาใหเกิดรูปแบบใหม ๆ ออกมาเรื่อย ๆ ทําใหเราตอง ทําการอัพเกรดระบบของเราใหทันตามยุคสมัย ไมใชวาเชย นะครับแตเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซตเรา ถาเว็บไซตเราโดงดัง ขึ้นมา ระบบเกา ๆ อาจจะเปนที่สนใจของบรรดาผูรู ผูทดลองทั้งหลาย แฮกเขามาทํามิดีมิราย กับขอมูลของเราได บรรยายมานาน แลว เริ่มอัพเกรดเลยดีกวา กอนอื่นก็ตองรูกอนวา joomla เรารุนไหน โดยดูไดที่ หนา back end มุมขวาดานบนสุด เมื่อรูแลวก็จัดการดาวนโหลดอัพเดทเลยครับ โดยเลือกดาวนโหลดแพ็กแกจ ไดที่ http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=index เลือก ตามเวอรชั่นของทานเอง
 • 105. 105 สมมติวาจะอัพเกรด จาก joomla 1.5.10 เปน joomla 1.5.11 ก็โหลดตัวนี้มา Joomla_1.5.10_to_1.5.11-Stable-Patch_Package จะ เปนไฟล *.zip หรือ *.tar.gz ก็ได เมื่อไดแลวทําการแตกไฟลบีบอัดออก (unzip)
 • 106. 106 ไดแลว ใชโปรแกรม FTP อยางเชน filezilla หรืออะไรที่สามารถ FTP ขึ้น server ได จัดการอัพโหลดไปทับไฟลเกาที่ติดตั้งไว ล็อกอินเขาไปดูผล ใหม เปนตามเวอรชั่นที่เราอัพเกรดหรือไม
 • 107. 107 วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla พิจารณาจาก joomla เปนกรอบวาทําไมถึงมีคนใช joomla มากเพราะระบบที่มีความสะดวกและยืดหยุน ใชงานงายทําให CMS ตัวนี้ เปนที่นิยมอยางกวางขวางและเกิดชุมชนการใชงานและการพัฒนา องคประกอบตาง ๆ ของ joomla เกิดขึ้นมากมาย แลวทําไมจุมลา ถึงชา 1.ความเร็วและประสิทธิภาพของ Joomla เปนสวนใหญขึ้นอยูกับการเลือก template, addons component / module / plugin. 2.จํานวน CSS images. javascript ที่ใชงานบนหนาเว็บ วิธีทีวิเคราะหประสิทธิภาพ Joomla ไปที่ http://analyze.websiteoptimization.com >> ใส URL >> กด analyze >> ใสรหัส capctha >> รอหนึ่งถึงสองนาที พารามิเตอรใดที่สําคัญ 1. HTTP requests 2. Total size 3. Number of HTML / CSS images 4. Number of CSS / JS (scripts) files. 5. Size of CSS / JS / HTML images. 6. Check for duplicate JS files. 7. Check for NOT FOUND items.