SlideShare a Scribd company logo
Epistle Ignatius chun na
Philadelphians
CAIBIDIL 1
1 Ignatius, dá ngairtear freisin Theophórus, chun eaglais Dé an
tAthair, agus ár dTiarna Íosa Críost, atá i Philadelphia san Áise; a
fuair trócaire, a bheith daingnithe i gcomhaontú Dé, agus ag déanamh
lúcháir go síoraí i bpaisean ár dTiarna, agus á gcomhlíonadh san uile
thrócaire trína aiséirí: Atá mar an gcéanna ar a gcuirim beannacht in
fhuil Íosa Críost, atá síoraí agus neamhthruaillithe againn. áthas ; go
háirithe má tá siad ag aontacht leis an easpag, agus Presbyters atá leis,
agus na deacons ceaptha de réir an aigne Íosa Críost; atá socraithe
aige de réir a thoile féin i ngach daingne trína Spiorad Naomh:
2 Cén t-easpag is eol dom a fuair an aireacht mhór sin in bhur measc,
ní uaibh féin, ná ó dhaoine, ná as glóir dhíomhain; ach tré ghrádh Dé
an Athar, agus ar dTighearna Iósa Críosd.
3 A bhfuil meas agam ar a measarthacht; atá in ann, trína chiúnas,
níos mó a dhéanamh ná daoine eile lena gcaint dhíomhain go léir. Óir
tá sé feistithe ar na horduithe, mar an chláirseach ar a teaghráin.
4 Ar an ábhar sin tá meas ag m’anam ar a aigne i leith Dé is sona, ar
an eolas go bhfuil sé torthúil i ngach uile bhua, agus foirfe; lán de
sheasmhacht, saor ó phaisean, agus do réir uile mheasarthachta an Dé
bheo.
5 Ar an ábhar sin mar a thagann leanaí an tsolais agus na fírinne;
teitheadh ​ ​ ranna agus teagasc bréagach; ach an áit a bhfuil bhur
n-aoire, déanaigí mar chaoirigh bhur ndiaidh.
6Oir is iomaí mac tíre a fheictear gur fiú a chreidiúint le pléisiúir
bhréagach a bheith i mbraighdeanas na ndaoine a ritheann i gcúrsa
Dé; ach sa chónra ní bhfaighidh siad aon áit.
7 Seachain mar sin ó luibheanna olca nach ndéanann Íosa cóiriú
orthu; mar nach iad sin plandálacha an Athar. Ní hé go bhfuair mé
aon deighilt eadraibh, ach gach uile shórt íonachta.
8Oir a mhéad atá ó Dhia, agus ó Íosa Críost, tá siad freisin lena n-
easpag. Agus an méid a fillfidh le aithrí ar aontacht na heaglaise,
beidh siad seo freisin ina seirbhísigh Dé, chun go mairfidís de réir
Íosa.
9 Ná mealladh sibh, a bhráithre; má leanann aon duine an té a
dhéanann schism san eaglais, ní bhfaighidh sé ríocht Dé mar
oidhreacht. Má leanann éinne i ndiaidh aon tuairime eile, ní
aontaíonn sé le paisean Chríost.
10 Ar an ábhar sin déanaigí dícheall an Eocairist naofa céanna go léir
a ghlacadh.
11Oir níl ann ach feoil amháin dár dTiarna Íosa Críost; agus cupán
amháin in aontacht a chuid fola; altóir amháin;
12 Mar aon easbog amháin atá ann, mar aon lena chléir, agus na
deacons mo chomhsheirbhísigh: ionas go ndéanfaidh sibh de réir toil
Dé, gach a ndéanann sibh.
CAIBIDIL 2
1 A bhráithre, is mó an grá atá agam daoibh; agus ar mbeith lúcháir
mhór oraibh, déanaim mo dhícheall chun sibh a shlánú ó chontúirt;
nó in áit nach mé, ach Íosa Críost; ina bhfuil mé faoi cheangal is mó
eagla, mar go bhfuil fós ar an mbealach chun fulaingthe amháin.
2 Ach déanfaidh bhur nguí chun Dé mé foirfe, chun go sroichfidh mé
an chuid sin atá tugtha dom trí thrócaire Dé: Ag teitheadh don
Soiscéal maidir le feoil Chríost; agus do na hAspail maidir le
cléireachas na heaglaise.
3 Déanaimis grá freisin do na fáithe, ar an ábhar gur threoraigh
siadsan sinn chun an tSoiscéil, agus dóchas a bheith againn i gCríost,
agus a bheith ag súil leis.
4 Ina gcreideann freisin gur shábháil siad in aontacht Íosa Críost; a
bheith fir naofa, fiú a grá, agus bhí i iontas;
5 A fuair fianaise ó Íosa Críost, agus atá uimhrithe i Soiscéal ár
ndóchais choitinn.
6 Ach má shearmóinn aon duine dlí na nGiúdach daoibh, ná éist leis;
óir is fearr foirceadal Chríost a fháil ón té a ndearnadh
timpeallghearradh air, ná an Giúdachas a fháil ón té nach bhfuil.
7 Ach mura labhróidh ceachtar acu i dtaobh Íosa Críost, is cosúil
liomsa nach bhfuil iontu ach séadchomharthaí agus uaigheanna na
marbh, ar a bhfuil scríofa amháin ainmneacha na ndaoine.
8 Teith dá bhrí sin na droch-ealaíona agus ribeoga phrionsa an tsaoil
seo; ar eagla aon uair a bheith faoi chois ag a chealgacht go
bhfuarfaidh sibh fuar i bhur carthanacht. Ach teacht le chéile go léir
san áit chéanna le croí neamhroinnte.
9 Agus beannaím do mo Dhia go bhfuil coinsias maith agam oraibh,
agus nach bhfuil sé de chumas ag aon duine in bhur measc bród a
bheith aige as go hoscailte nó go neamhbhalbh, gur iomad nó gur
beag a bhí mé dúthrachtach leis.
10 Agus is mian liom go léir a bhfuil comhráite agam ina measc,
nach rachaidh sé chun finné ina n-aghaidh.
11Oir cé gur de réir na feola a mheall roinnt daoine mé, fós féin, ó
Dhia, níl an spiorad meallta; óir tá a fhios aige araon cá as a dtagann
sé, agus cá háit a dtéann sé, agus reprovates rúin an chroí.
12 Ghlaodh mé fad is a bhí mé in bhur measc; Labhair mé le guth ard:
tabhair aire don easpag, agus don chléir, agus do na deacons.
13 Anois cheap cuid acu gur labhair mise é seo mar a bhíothas ag
tuar na deighilte a bhí le teacht in bhur measc.
14 Ach is é m’fhinné é a bhfuilim faoi bhannaí ar a shon nach raibh
aithne agam ar aon duine air. Ach do labhair an spioraid, á rádh ar an
duine ciallmhar: Ná déan aon ní gan an t-easpag:
15 Coimeádaigí bhur gcorp mar theampaill Dé: Gráigh aontacht;
ranna teitheadh; Bídh lucht leanúna Chríost, mar a bhí sé ar a Athair.
16 Rinne mé mar sin mar a tháinig mé, mar fhear comhdhéanta chun
aontacht. Óir an áit a bhfuil deighilt, agus fearg, ní chónuigheann Dia.
17 Ach maitheann an Tiarna gach a ndéanann aithrí, má fhilleann
siad chun aontacht Dé, agus chun comhairle an easpaig.
18Oir tá muinín agam as grásta Íosa Críost go saorfaidh sé sibh ó
gach ceangal.
19 Mar sin féin molaim daoibh gan aon ní a dhéanamh as achrann,
ach de réir theagasc Chríost.
20 De bhrí gur chuala mé roinnt a deir; mura bhfaighidh mé scríofa
sa bhunleagan é, ní chreidim go bhfuil sé scríofa sa Soiscéal. Agus an
tan a dubhairt mé, Tá sé sgríobhtha; d'fhreagair siad an rud a bhí
rompu ina gcóipeanna truaillithe.
21 Ach domsa tá Íosa Críost in ionad gach séadchomhartha
neamhthruaillithe ar domhan; mar aon leis na séadchomharthaí
undefiled, a chros, agus bás, agus aiséirí, agus an creideamh atá aige;
trínar mian liom, trí do chuid paidreacha, a bheith inchosanta.
22 Is maith na sagairt go deimhin; ach is fearr i bhfad an tArd-
shagart dár cuireadh Naofa na Naomh; agus atá curtha ar iontaoibh
rúin Dé amháin.
23 Is é doras an Athar é; trína Abraham, agus Isaac, agus Jacob, agus
na fáithe, dul isteach; chomh maith leis na hAspail, agus an eaglais.
24 Agus baineann na nithe seo go léir le haontacht Dé. Mar sin féin
tá roinnt sa Soiscéal. cad ann i bhfad thar aon dáileachtaí eile; eadhon,
cuma ár Slánaitheóra, an Tighearna Íosa Críost, a phaisean agus a
aiséirí.
25 Do thagair na fáithe ionnta; ach is é an soiscéal foirfeacht an
éillithe. Is maith mar sin go léir le chéile, má chreideann sibh le
carthanacht.
CAIBIDIL 3
1Anois maidir le heaglais Antioch atá sa tSiria, ós rud é go n-insítear
dom, trí bhur n-urnaí agus na putóga atá agaibh ina taobh in Íosa
Críost, go bhfuil sí faoi shíocháin; tiocfaidh sé daoibhse, mar eaglais
Dé, deacon éigin a ordú chun dul ann mar ambasadóir Dé; go ndéana
sé lúcháir orthu nuair a bhuailfidh siad le chéile, agus go
dtabharfaidh sé glóir do ainm Dé.
2 Beannaithe an duine sin in Íosa Críost, a gheofar fiú a leithéid de
mhinistreacht; agus glóireofar sibh féin freisin.
3 Anois más toil libh é, ní héidir dhaoibh é seo a dhéanamh ar son
grásta Dé; agus chuir na heaglaisí eile sa chomharsanacht iad freisin,
roinnt easpaig, roinnt sagairt agus deacons.
4 Maidir le Philo an deacon na Cilicia, fear an-fhiúntach, tá sé fós ag
freastal dom i briathar Dé: mar aon le Rheus ó Agatopolis, duine
aonair maith, a lean mé fiú ón tSiria, ní maidir lena shaol: fianaise a
thabhairt duit freisin.
5 Agus tugaim féin buíochas do Dhia ar bhur son go nglacann sibh
iad mar a ghlacfaidh an Tiarna libh. Ach dóibh siúd a thug easonóir
dóibh, go bhfaigheadh siad maithiúnas trí ghrásta Íosa Críost.
6 Cuireann carthanacht na mbráithre atá i dTróas fáilte romhat: as a
bhfuilim ag scríobh anois ó Bhurrhus, a cuireadh i dteannta Ephesus
agus Smirna i dteannta liom, ar mhaithe le meas.
7 Go dtuga ár dTiarna Íosa Críost onóir dóibh; ina bhfuil súil acu, i
flesh, agus anam, agus spiorad; i gcreideamh, i ngrá, in aontacht.
Slán i gCríost Íosa ár ndóchas coiteann.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfDanish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCzech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tsonga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfDanish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Danish - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCzech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Czech - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdfTagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
 
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tongan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Epistle Ignatius chun na Philadelphians CAIBIDIL 1 1 Ignatius, dá ngairtear freisin Theophórus, chun eaglais Dé an tAthair, agus ár dTiarna Íosa Críost, atá i Philadelphia san Áise; a fuair trócaire, a bheith daingnithe i gcomhaontú Dé, agus ag déanamh lúcháir go síoraí i bpaisean ár dTiarna, agus á gcomhlíonadh san uile thrócaire trína aiséirí: Atá mar an gcéanna ar a gcuirim beannacht in fhuil Íosa Críost, atá síoraí agus neamhthruaillithe againn. áthas ; go háirithe má tá siad ag aontacht leis an easpag, agus Presbyters atá leis, agus na deacons ceaptha de réir an aigne Íosa Críost; atá socraithe aige de réir a thoile féin i ngach daingne trína Spiorad Naomh: 2 Cén t-easpag is eol dom a fuair an aireacht mhór sin in bhur measc, ní uaibh féin, ná ó dhaoine, ná as glóir dhíomhain; ach tré ghrádh Dé an Athar, agus ar dTighearna Iósa Críosd. 3 A bhfuil meas agam ar a measarthacht; atá in ann, trína chiúnas, níos mó a dhéanamh ná daoine eile lena gcaint dhíomhain go léir. Óir tá sé feistithe ar na horduithe, mar an chláirseach ar a teaghráin. 4 Ar an ábhar sin tá meas ag m’anam ar a aigne i leith Dé is sona, ar an eolas go bhfuil sé torthúil i ngach uile bhua, agus foirfe; lán de sheasmhacht, saor ó phaisean, agus do réir uile mheasarthachta an Dé bheo. 5 Ar an ábhar sin mar a thagann leanaí an tsolais agus na fírinne; teitheadh ​ ​ ranna agus teagasc bréagach; ach an áit a bhfuil bhur n-aoire, déanaigí mar chaoirigh bhur ndiaidh. 6Oir is iomaí mac tíre a fheictear gur fiú a chreidiúint le pléisiúir bhréagach a bheith i mbraighdeanas na ndaoine a ritheann i gcúrsa Dé; ach sa chónra ní bhfaighidh siad aon áit. 7 Seachain mar sin ó luibheanna olca nach ndéanann Íosa cóiriú orthu; mar nach iad sin plandálacha an Athar. Ní hé go bhfuair mé aon deighilt eadraibh, ach gach uile shórt íonachta. 8Oir a mhéad atá ó Dhia, agus ó Íosa Críost, tá siad freisin lena n- easpag. Agus an méid a fillfidh le aithrí ar aontacht na heaglaise, beidh siad seo freisin ina seirbhísigh Dé, chun go mairfidís de réir Íosa. 9 Ná mealladh sibh, a bhráithre; má leanann aon duine an té a dhéanann schism san eaglais, ní bhfaighidh sé ríocht Dé mar oidhreacht. Má leanann éinne i ndiaidh aon tuairime eile, ní aontaíonn sé le paisean Chríost. 10 Ar an ábhar sin déanaigí dícheall an Eocairist naofa céanna go léir a ghlacadh. 11Oir níl ann ach feoil amháin dár dTiarna Íosa Críost; agus cupán amháin in aontacht a chuid fola; altóir amháin; 12 Mar aon easbog amháin atá ann, mar aon lena chléir, agus na deacons mo chomhsheirbhísigh: ionas go ndéanfaidh sibh de réir toil Dé, gach a ndéanann sibh. CAIBIDIL 2 1 A bhráithre, is mó an grá atá agam daoibh; agus ar mbeith lúcháir mhór oraibh, déanaim mo dhícheall chun sibh a shlánú ó chontúirt; nó in áit nach mé, ach Íosa Críost; ina bhfuil mé faoi cheangal is mó eagla, mar go bhfuil fós ar an mbealach chun fulaingthe amháin. 2 Ach déanfaidh bhur nguí chun Dé mé foirfe, chun go sroichfidh mé an chuid sin atá tugtha dom trí thrócaire Dé: Ag teitheadh don Soiscéal maidir le feoil Chríost; agus do na hAspail maidir le cléireachas na heaglaise. 3 Déanaimis grá freisin do na fáithe, ar an ábhar gur threoraigh siadsan sinn chun an tSoiscéil, agus dóchas a bheith againn i gCríost, agus a bheith ag súil leis. 4 Ina gcreideann freisin gur shábháil siad in aontacht Íosa Críost; a bheith fir naofa, fiú a grá, agus bhí i iontas; 5 A fuair fianaise ó Íosa Críost, agus atá uimhrithe i Soiscéal ár ndóchais choitinn. 6 Ach má shearmóinn aon duine dlí na nGiúdach daoibh, ná éist leis; óir is fearr foirceadal Chríost a fháil ón té a ndearnadh timpeallghearradh air, ná an Giúdachas a fháil ón té nach bhfuil. 7 Ach mura labhróidh ceachtar acu i dtaobh Íosa Críost, is cosúil liomsa nach bhfuil iontu ach séadchomharthaí agus uaigheanna na marbh, ar a bhfuil scríofa amháin ainmneacha na ndaoine. 8 Teith dá bhrí sin na droch-ealaíona agus ribeoga phrionsa an tsaoil seo; ar eagla aon uair a bheith faoi chois ag a chealgacht go bhfuarfaidh sibh fuar i bhur carthanacht. Ach teacht le chéile go léir san áit chéanna le croí neamhroinnte. 9 Agus beannaím do mo Dhia go bhfuil coinsias maith agam oraibh, agus nach bhfuil sé de chumas ag aon duine in bhur measc bród a bheith aige as go hoscailte nó go neamhbhalbh, gur iomad nó gur beag a bhí mé dúthrachtach leis. 10 Agus is mian liom go léir a bhfuil comhráite agam ina measc, nach rachaidh sé chun finné ina n-aghaidh. 11Oir cé gur de réir na feola a mheall roinnt daoine mé, fós féin, ó Dhia, níl an spiorad meallta; óir tá a fhios aige araon cá as a dtagann sé, agus cá háit a dtéann sé, agus reprovates rúin an chroí. 12 Ghlaodh mé fad is a bhí mé in bhur measc; Labhair mé le guth ard: tabhair aire don easpag, agus don chléir, agus do na deacons. 13 Anois cheap cuid acu gur labhair mise é seo mar a bhíothas ag tuar na deighilte a bhí le teacht in bhur measc. 14 Ach is é m’fhinné é a bhfuilim faoi bhannaí ar a shon nach raibh aithne agam ar aon duine air. Ach do labhair an spioraid, á rádh ar an duine ciallmhar: Ná déan aon ní gan an t-easpag: 15 Coimeádaigí bhur gcorp mar theampaill Dé: Gráigh aontacht; ranna teitheadh; Bídh lucht leanúna Chríost, mar a bhí sé ar a Athair. 16 Rinne mé mar sin mar a tháinig mé, mar fhear comhdhéanta chun aontacht. Óir an áit a bhfuil deighilt, agus fearg, ní chónuigheann Dia. 17 Ach maitheann an Tiarna gach a ndéanann aithrí, má fhilleann siad chun aontacht Dé, agus chun comhairle an easpaig. 18Oir tá muinín agam as grásta Íosa Críost go saorfaidh sé sibh ó gach ceangal. 19 Mar sin féin molaim daoibh gan aon ní a dhéanamh as achrann, ach de réir theagasc Chríost. 20 De bhrí gur chuala mé roinnt a deir; mura bhfaighidh mé scríofa sa bhunleagan é, ní chreidim go bhfuil sé scríofa sa Soiscéal. Agus an tan a dubhairt mé, Tá sé sgríobhtha; d'fhreagair siad an rud a bhí rompu ina gcóipeanna truaillithe. 21 Ach domsa tá Íosa Críost in ionad gach séadchomhartha neamhthruaillithe ar domhan; mar aon leis na séadchomharthaí undefiled, a chros, agus bás, agus aiséirí, agus an creideamh atá aige; trínar mian liom, trí do chuid paidreacha, a bheith inchosanta. 22 Is maith na sagairt go deimhin; ach is fearr i bhfad an tArd- shagart dár cuireadh Naofa na Naomh; agus atá curtha ar iontaoibh rúin Dé amháin. 23 Is é doras an Athar é; trína Abraham, agus Isaac, agus Jacob, agus na fáithe, dul isteach; chomh maith leis na hAspail, agus an eaglais. 24 Agus baineann na nithe seo go léir le haontacht Dé. Mar sin féin tá roinnt sa Soiscéal. cad ann i bhfad thar aon dáileachtaí eile; eadhon, cuma ár Slánaitheóra, an Tighearna Íosa Críost, a phaisean agus a aiséirí. 25 Do thagair na fáithe ionnta; ach is é an soiscéal foirfeacht an éillithe. Is maith mar sin go léir le chéile, má chreideann sibh le carthanacht. CAIBIDIL 3 1Anois maidir le heaglais Antioch atá sa tSiria, ós rud é go n-insítear dom, trí bhur n-urnaí agus na putóga atá agaibh ina taobh in Íosa Críost, go bhfuil sí faoi shíocháin; tiocfaidh sé daoibhse, mar eaglais Dé, deacon éigin a ordú chun dul ann mar ambasadóir Dé; go ndéana sé lúcháir orthu nuair a bhuailfidh siad le chéile, agus go dtabharfaidh sé glóir do ainm Dé. 2 Beannaithe an duine sin in Íosa Críost, a gheofar fiú a leithéid de mhinistreacht; agus glóireofar sibh féin freisin. 3 Anois más toil libh é, ní héidir dhaoibh é seo a dhéanamh ar son grásta Dé; agus chuir na heaglaisí eile sa chomharsanacht iad freisin, roinnt easpaig, roinnt sagairt agus deacons. 4 Maidir le Philo an deacon na Cilicia, fear an-fhiúntach, tá sé fós ag freastal dom i briathar Dé: mar aon le Rheus ó Agatopolis, duine aonair maith, a lean mé fiú ón tSiria, ní maidir lena shaol: fianaise a thabhairt duit freisin. 5 Agus tugaim féin buíochas do Dhia ar bhur son go nglacann sibh iad mar a ghlacfaidh an Tiarna libh. Ach dóibh siúd a thug easonóir dóibh, go bhfaigheadh siad maithiúnas trí ghrásta Íosa Críost. 6 Cuireann carthanacht na mbráithre atá i dTróas fáilte romhat: as a bhfuilim ag scríobh anois ó Bhurrhus, a cuireadh i dteannta Ephesus agus Smirna i dteannta liom, ar mhaithe le meas. 7 Go dtuga ár dTiarna Íosa Críost onóir dóibh; ina bhfuil súil acu, i flesh, agus anam, agus spiorad; i gcreideamh, i ngrá, in aontacht. Slán i gCríost Íosa ár ndóchas coiteann.