SlideShare a Scribd company logo
UUnniiddaadd 44.. EELL CCLLIIMMAA.. 
BBllooqquuee IIII.. NNaattuurraalleezzaa yy mmeeddiioo 
aammbbiieennttee eenn EEssppaaññaa
EEll cclliimmaa ccoommoo eell eessttaaddoo mmeeddiioo ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. 
EEll ttiieemmppoo ccoommoo eell eessttaaddoo ppuunnttuuaall ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. 
FFaaccttoorreess yy eelleemmeennttooss ddeell cclliimmaa
11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA 
LLaattiittuudd.. 
EEnn llaa zzoonnaa tteemmppllaaddaa ddeell 
hheemmiissffeerriioo nnoorrttee,, 
22 eessttaacciioonneess 
ddiiffeerreenncciiaaddaass((vveerraannoo ee 
iinnvviieerrnnoo)) sseeppaarraaddaass ppoorr ddooss 
ddee ttrraannssiicciióónn ((pprriimmaavveerraa yy 
oottooññoo)).. EEnn CCaannaarriiaass,, mmeennoorr 
ccoonnttrraassttee eennttrree eessttaacciioonneess..
11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA 
Situación… 
… de la Península y Baleares 
EEnnttrree ddooss mmaarreess ddee 
ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttéérrmmiiccaass 
ddiissttiinnttaass 
EEnnttrree ddooss ccoonnttiinneenntteess 
……CCaannaarriiaass …… 
CCeerrccaannaass aa llaass ccoossttaass aaffrriiccaannaass.. 
OOccééaannoo 
AAttlláánnttiiccoo 
EEUURROOPPAA 
Mar Mediterráneo 
ÁÁFFRRIICCAA
11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA 
IInnfflluueenncciiaa ddeell mmaarr 
EEssccaassaa eenn llaa PPeenníínnssuullaa,, ppoorr ssuu 
ggrraann aanncchhuurraa,, aa ssuuss ccoossttaass ppooccoo 
rreeccoorrttaaddaass yy aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee 
rreelliieevveess mmoonnttaaññoossooss ppaarraalleellooss aa llaa 
ccoossttaa,, lloo qquuee ddaa uunn ccaarráácctteerr 
ccoonnttiinneennttaall aall iinntteerriioorr.. 
EEnn llooss aarrcchhiippiiééllaaggooss eell iinnfflluujjoo 
mmaarriinnoo eess ddeecciissiivvoo..
LLooss ccaammbbiiooss ddee 
tteemmppeerraattuurraa 
eennttrree 
llaa ccoossttaa yy 
eell iinntteerriioorr.. 
•Las zonas de la costa y del interior tienen temperaturas ddiiffeerreenntteess por su distinta 
capacidad de retener el calor. La Tierra, al ser un cuerpo sólido, se calienta y se enfría 
más rápidamente que el mar, que es un cuerpo líquido. 
•Durante el vveerraannoo, en las zonas del iinntteerriioorr de los continentes, las temperaturas 
aumentan rápidamente y hhaaccee mmááss ccaalloorr que en las zonas de la ccoossttaa que tienen su 
misma latitud, ya que el mar tarda más en calentarse. 
•En iinnvviieerrnnoo en el iinntteerriioorr hace mucho mmááss ffrrííoo en las ccoossttaass que poseen una misma 
latitud, ya que el mar mantiene parte del calor acumulado durante el verano.
11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA 
EEll rreelliieevvee iinnfflluuyyee eenn eell cclliimmaa ppoorr ssuu ddiissppoossiicciióónn,, aallttuurraa yy oorriieennttaacciióónn.. 
DDiissppoossiicciióónn ddeell rreelliieevvee II 
SSiisstteemmaass mmoonnttaaññoossooss ppaarraalleellooss aa llaa 
ccoossttaa:: 
• FFrreennoo aa llaa iinnfflluueenncciiaa ddeell mmaarr,, 
• SSoolloo ppeenneettrraa ccoonn ccllaarriiddaadd ppoorr eell 
vvaallllee ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr.. 
Costero-Catalanas 
Sistema Ibérico 
Cordilleras Béticas 
Cordillera Cantábrica 
Pirineos 
Macizo Galaico-Leonés
DDiissppoossiicciióónn ddeell rreelliieevvee IIII 
PPoossiicciióónn ((ooeessttee-eessttee)) ddee llaa 
mmaayyoorrííaa ddee llooss rreelliieevveess 
mmoonnttaaññoossooss…… 
SSee ffaavvoorreeccee llaa eennttrraaddaa ddee mmaassaass 
ddee aaiirree mmaarrííttiimmaass ddeell ooeessttee.. 
EEll ccaarráácctteerr mmaacciizzoo ddee llaa PPeenníínnssuullaa 
hhaaccee qquuee ddiissmmiinnuuyyaa ssuu 
aaccttiivviiddaadd aall ppeenneettrraarr eenn eell 
iinntteerriioorr yy qquuee ssuuss tteemmppeerraattuurraass 
ssee eexxttrreemmeenn.. 
OOeessttee EEssttee
AAllttiittuudd ddeell rreelliieevvee 
AA mmaayyoorr aallttiittuudd,, mmeennoorr 
tteemmppeerraattuurraa ((aapprrooxx.. 55 ºCC//110000 mm..)) 
yy ddeetteerrmmiinnaa pprreecciippiittaacciioonneess 
oorrooggrrááffiiccaass eenn llaass llaaddeerraass ddee 
bbaarrlloovveennttoo
OOrriieennttaacciióónn ddeell rreelliieevvee 
CCrreeaa ccoonnttrraasstteess cclliimmááttiiccooss eennttrree 
llaass ssoollaannaass yy llaass uummbbrrííaass.. 
EEnn eell HHeemmiissffeerriioo NNoorrttee,, llaa ssoollaannaa oo áárreeaa 
ddee llaa mmoonnttaaññaa ssiittuuaaddaa eenn eell ssuurr rreecciibbee 
mmaayyoorr ccaannttiiddaadd ddee iinnssoollaacciióónn ppoorr uunniiddaadd 
ddee ssuuppeerrffiicciiee,, ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa 
mmaayyoorr ppeerrppeennddiiccuullaarriiddaadd yy dduurraacciióónn ddiiaarriiaa 
mmee llooss rraayyooss ddeell SSooll.. EEll ffeennóómmeennoo ssee 
mmaanniiffiieessttaa ddee mmaanneerraa ccoonnttrraarriiaa eenn eell 
hheemmiissffeerriioo SSuurr.. 
NNoorrttee SSuurr
FACTORES TTEERRMMOODDIINNÁÁMMIICCOOSS.. 
SSoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddee llaa cciirrccuullaacciióónn aattmmoossfféérriiccaa ,, qquuee eessttáá rreeggiiddaa…… 
• ……eenn aallttuurraa,, ppoorr llaa ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo,, 
• ……eenn ssuuppeerrffiicciiee,, ppoorr llooss cceennttrrooss ddee aacccciióónn,, llaass mmaassaass ddee aaiirree yy llooss 
ffrreenntteess..
Factores tteerrmmooddiinnáámmiiccooss 
CCiirrccuullaacciióónn eenn aallttuurraa,, ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. 
CCiirrccuullaa eenn ddiirreecccciióónn ooeessttee--eessttee eennttrree llooss 99 yy llooss 1111 kkmm ddee aallttiittuudd.. 
SSeeppaarraa llaass bbaajjaass pprreessiioonneess qquuee hhaayy ssoobbrree eell ppoolloo eenn aallttuurraa,, qquuee qquueeddaann aa llaa 
iizzqquuiieerrddaa ddee ssuu ttrraayyeeccttoorriiaa,, ddee llaass aallttaass pprreessiioonneess ttrrooppiiccaalleess,, ssiittuuaaddaass aa ssuu 
ddeerreecchhaa.. 
EEss llaa rreessppoonnssaabbllee ddeell ttiieemmppoo eenn ssuuppeerrffiicciiee.. DDeeppeennddee ddee ssuu vveelloocciiddaadd yy ddee ssuuss 
ddeessppllaazzaammiieennttooss eessttaacciioonnaalleess
Circulación en altura, ccoorrrriieennttee eenn 
cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. 
LLaa vveelloocciiddaadd ddee llaa ccoorrrriieennttee eess vvaarriiaabbllee.. 
SSii cciirrccuullaa rrááppiiddoo ((++ 115500 kkmm//hh)),, ttiieennee uunn 
ttrraazzaaddoo ccaassii zzoonnaall ((OO--EE)).. 
SSii ssuu vveelloocciiddaadd ddiissmmiinnuuyyee,, ddeessccrriibbee 
oonndduullaacciioonneess:: 
– CCrreessttaass oo ddoorrssaalleess ((yy oorriiggiinnaann aallttaass 
pprreessiioonneess)) 
– VVaalllleess oo vvaagguuaaddaass ((yy oorriiggiinnaann bbaajjaass 
pprreessiioonneess)).. PPrroovvooccaann aannttiicciicclloonneess yy 
bboorrrraassccaass ddiinnáámmiiccaass.. 
LLaass oonndduullaacciioonneess,, qquuee ssee ddeesspprreennddeenn 
ddeell cchhoorrrroo,, ppeerrmmiitteenn aall aaiirree ppoollaarr 
ddeessppllaazzaarrssee mmuuyy aall ssuurr,, yy aall aaiirree ttrrooppiiccaall 
ddeessppllaazzaarrssee hhaacciiaa eell nnoorrttee,, lloo qquuee ddaa 
ggrraann vvaarriiaabbiilliiddaadd aall ttiieemmppoo ddee llaa zzoonnaa 
tteemmppllaaddaa..
CCiirrccuullaacciióónn eenn aallttuurraa,, ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. 
LLooss ddeessppllaazzaammiieennttooss eessttaacciioonnaalleess eenn llaattiittuudd hhaaccee qquuee afecte aa EEssppaaññaa 
pprriinncciippaallmmeennttee eenn iinnvviieerrnnoo.. EEnn vveerraannoo ssee ttrraassllaaddaa hhaacciiaa llaattiittuuddeess mmááss 
sseepptteennttrriioonnaalleess ee iinncciiddee ssoolloo eenn llaa ffrraannjjaa ccaannttáábbrriiccaa ppeenniinnssuullaarr..
Factores tteerrmmooddiinnáámmiiccooss 
CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: cceennttrrooss ddee aacccciióónn,, mmaassaass ddee aaiirree yy ffrreenntteess.. 
LLooss cceennttrrooss ddee aacccciióónn ssoonn áárreeaass ddee aallttaass 
yy bbaajjaass pprreessiioonneess.. 
LLaa pprreessiióónn aattmmoossfféérriiccaa es eell ppeessoo ddeell 
aaiirree ssoobbrree uunnaa uunniiddaadd ddee ssuuppeerrffiicciiee.. 
– SSee mmiiddee eenn mmiilliibbaarreess ((mmbb)) ccoonn eell 
bbaarróómmeettrroo 
– SSee rreepprreesseennttaa eenn llooss mmaappaass ddeell 
ttiieemmppoo mmeeddiiaannttee llaass iissoobbaarraass.. EEnn 
eessttooss mmaappaass,, llaass iissoobbaarraass vvaann ddee 4 
eenn 4 mmbb.. LLaa pprreessiióónn nnoorrmmaall eess ddee 11 
001133,,55 mmbb,,
CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: cceennttrrooss 
ddee aacccciióónn 
UUnnaa aallttaa pprreessiióónn oo aannttiicciiccllóónn eess 
uunnaa zzoonnaa ddee aallttaass pprreessiioonneess 
rrooddeeaaddaa ppoorr oottrraass ddee pprreessiióónn 
mmááss bbaajjaa.. LLooss vviieennttooss cciirrccuullaann aa 
ssuu aallrreeddeeddoorr eenn eell sseennttiiddoo ddee 
llaass aagguujjaass ddeell rreelloojj.. PPrroodduuccee 
ttiieemmppoo eessttaabbllee.. 
UUnnaa bbaajjaa pprreessiióónn,, ddeepprreessiióónn,, 
bboorrrraassccaa oo cciiccllóónn eess uunnaa zzoonnaa 
ddee bbaajjaass pprreessiioonneess rrooddeeaaddaa ddee 
oottrraass ddee pprreessiióónn mmááss aallttaa.. LLooss 
vviieennttooss cciirrccuullaann aa ssuu aallrreeddeeddoorr 
eenn sseennttiiddoo ccoonnttrraarriioo aa llaass aagguujjaass 
ddeell rreelloojj.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo 
iinneessttaabbllee,, ffrreeccuueenntteemmeennttee 
lllluuvviioossoo..
LLlleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee aaiirree ffrrííoo.. 
Circulación en superficie: 
centros de acción 
AAnnttiicciiccllóónn ttéérrmmiiccoo.. FFoorrmmaacciióónn 
EEll aaiirree ffrrííoo ppeessaa mmááss qquuee eell ccáálliiddoo.. 
PPoorr lloo ttaannttoo ddeesscciieennddee,, aauummeennttaannddoo 
llaa pprreessiióónn ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee.. 
IInnvviieerrnnoo.. EEll ssuueelloo eessttáá mmuuyy ffrrííoo.. EEll aaiirree nnoo 
aasscciieennddee.. 
AA 
LLooss aannttiicciicclloonneess ttéérrmmiiccooss ssee 
pprroodduucceenn ccuuaannddoo llaass tteemmppeerraattuurraass 
ssoonn mmuuyy bbaajjaass,, ssoobbrree ttooddoo eenn 
iinnvviieerrnnoo.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo sseeccoo yy ffrrííoo
Circulación en superficie: 
centros de acción 
BBoorrrraassccaa ttéérrmmiiccaa.. ´FFoorrmmaacciióónn 
CCuuaannddoo llaass tteemmppeerraattuurraass ssoonn aallttaass,, eell 
ssuueelloo ccaalliieennttaa eell ssuueelloo,, yy eell aaiirree qquuee eessttáá eenncciimmaa.. 
BB 
CCuuaannddoo ssee ccaalliieennttaa,, 
eell aaiirree aasscciieennddee.. 
CCoonnffoorrmmee 
aasscciieennddee,, 
ssee vvaa 
eennffrriiaannddoo,, 
yy ccoonnddeennssaannddoo.. 
LLaass bbaajjaass ttéérrmmiiccaass,, ssee 
pprroodduucceenn eenn ddííaass ddee iinntteennssaa 
iinnssoollaacciióónn,, ccoonn aallttaass 
tteemmppeerraattuurraass.. PPrroodduuccee 
ttiieemmppoo iinneessttaabbllee..
AAnnttiicciicclloonneess yy bboorrrraassccaass 
ddiinnáámmiiccooss.. FFoorrmmaacciióónn.. 
SSee ffoorrmmaann eenn zzoonnaass eenn llaass 
qquuee llaa ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo eenn 
aallttuurraa ddeessccrriibbee:: 
– CCrreessttaass ((áárreeaass 
aannttiicciiccllóónniiccaass)) oo 
– VVaagguuaaddaass ((áárreeaass 
ddeepprreessiioonnaarriiaass)),, qquuee ssee 
rreefflleejjaann eenn ssuuppeerrffiicciiee.. 
Circulación en superficie: 
centros de acción
CCeennttrrooss ddee aacccciióónn aannttiicciiccllóónniiccooss:: 
– AAnnttiicciiccllóónn ddee llaass AAzzoorreess.. 
– AAnnttiicciicclloonneess ppoollaarreess aattlláánnttiiccooss.. 
– AAnnttiicciiccllóónn eessccaannddiinnaavvoo 
– AAnnttiicciicclloonneess ttéérrmmiiccooss ddeell ccoonnttiinneennttee 
eeuurrooppeeoo yy ddeell iinntteerriioorr ddee llaa PPeenníínnssuullaa.. 
CCeennttrrooss ddee aacccciióónn ddeepprreessiioonnaarriiooss:: 
– DDeepprreessiióónn ddee IIssllaannddiiaa 
– DDeepprreessiióónn ddeell ggoollffoo ddee GGéénnoovvaa.. 
– DDeepprreessiioonneess ttéérrmmiiccaass ddeell nnoorrttee ddee ÁÁffrriiccaa yy 
ddeell iinntteerriioorr ppeenniinnssuullaarr ffoorrmmaaddaass ppoorr eell 
ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo eenn vveerraannoo..
Circulación en superficie: masas de aire 
Son porciones de aire con características concretas ddee tteemmppeerraattuurraa,, hhuummeeddaadd yy pprreessiióónn.. 
EEssttaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass llaass aaddqquuiieerreenn ddee ssuuss rreeggiioonneess ddee oorriiggeenn.. 
AAffeeccttaann aa EEssppaaññaa:: llaa zzoonnaa áárrttiiccaa ((AA)),, llaa zzoonnaa ppoollaarr ((PP)) yy llaa zzoonnaa ttrrooppiiccaall ((TT)).. LLaass ddooss 
pprriimmeerraass ddaann lluuggaarr aa mmaassaass ffrrííaass yy llaa tteerrcceerraa ccáálliiddaass.. EEnn llooss ttrreess ccaassooss ppuueeddeenn sseerr 
ccoonnttiinneennttaalleess oo sseeccaass ((cc)) yy hhúúmmeeddaass oo mmaarrííttiimmaass ((mm))..
CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: llooss ffrreenntteess 
SSoonn ssuuppeerrffiicciieess qquuee sseeppaarraann 
ddooss mmaassaass ddee aaiirree ddee 
ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddiissttiinnttaass.. 
– AA aammbbooss llaaddooss ddee uunn ffrreennttee 
ssee pprroodduuccee uunn ccaammbbiioo 
bbrruussccoo ddee llaass pprrooppiieeddaaddeess 
ddeell aaiirree.. 
– EEll ffrreennttee mmááss iimmppoorrttaannttee 
ppaarraa EEssppaaññaa eess eell ffrreennttee 
ppoollaarr,, qquuee sseeppaarraa llaass mmaassaass 
ddee aaiirree ttrrooppiiccaall yy ppoollaarr.. 
– SSuuss oonndduullaacciioonneess 
ccoonnssttiittuuyyeenn llaass bboorrrraassccaass ddee 
ddooss ffrreenntteess,, qquuee oorriiggiinnaann 
pprreecciippiittaacciioonneess..
EElleemmeennttooss ddeell cclliimmaa.. 
 PPaarraa ddeetteerrmmiinnaarr eell cclliimmaa ddee uunn lluuggaarr,, ssee rreeaalliizzaann oobbsseerrvvaacciioonneess ppeerriióóddiiccaass 
ddeell eessttaaddoo ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. 
 LLooss eelleemmeennttooss ddeell cclliimmaa ssoonn llooss aassppeeccttooss oobbsseerrvvaabblleess yy ccuuaannttiiffiiccaabblleess ddee llaa 
aattmmóóssffeerraa.. 
 SSoonn llaa iinnssoollaacciióónn,, llaa nnuubboossiiddaadd,, llaa tteemmppeerraattuurraa,, llaa hhuummeeddaadd,, llaa pprreessiióónn,, eell 
vviieennttoo,, llaass pprreecciippiittaacciioonneess,, llaa eevvaappoorraacciióónn,, llaa eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn yy llaa aarriiddeezz..
Elementos ddeell cclliimmaa:: iinnssoollaacciióónn yy llaa nnuubboossiiddaadd.. 
LLaa iinnssoollaacciióónn eess llaa ccaannttiiddaadd ddee 
rraaddiiaacciióónn ssoollaarr rreecciibbiiddaa ppoorr llaa 
ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree.. 
– EEnn EEssppaaññaa,, ppoorr ssuu llaattiittuudd,, ssee 
ssuuppeerraann llaass 2 000000 hhoorraass ddee ssooll aall 
aaññoo.. 
– EExxiisstteenn mmaarrccaaddooss ccoonnttrraasstteess 
eennttrree llaa ccoorrnniissaa ccaannttáábbrriiccaa yy eell 
ssuurreessttee ppeenniinnssuullaarr yy CCaannaarriiaass.. 
LLaa nnuubboossiiddaadd eess eell eessttaaddoo ddee llaa 
aattmmóóssffeerraa eenn eell qquuee eell cciieelloo aappaarreeccee 
ccuubbiieerrttoo ppoorr nnuubbeess,, eenn mmaayyoorr oo 
mmeennoorr ggrraaddoo.. 
– EEnn EEssppaaññaa,, eell áárreeaa ccoonn mmááss 
nnuubboossiiddaadd eess llaa ccoorrnniissaa 
ccaannttáábbrriiccaa 
– EEll mmaayyoorr nnúúmmeerroo ddee ddííaass 
ddeessppeejjaaddooss ssee ddaa eenn eell vvaallllee ddeell 
GGuuaaddaallqquuiivviirr,, llaa ccoossttaa 
ssuurraattlláánnttiiccaa yy eenn CCaannaarriiaass..
EElleemmeennttooss ddeell cclliimmaa:: tteemmppeerraattuurraa ddeell aaiirree.. 
EEss eell ggrraaddoo ddee ccaalloorr ddee aaiirree.. 
– SSee mmiiddee eenn ggrraaddooss cceennttííggrraaddooss.. 
– SSee rreepprreesseennttaass ccoonn iissootteerrmmaass.. 
– LLaa aammpplliittuudd ttéérrmmiiccaa aannuuaall eess llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llaa tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa ddeell mmeess mmááss 
ccáálliiddoo yy llaa ddeell mmeess mmááss ffrrííoo.. 
– EEnn EEssppaaññaa,, llaass aammpplliittuuddeess mmááss bbaajjaass ssee ddaann eenn CCaannaarriiaass yy eenn llaass ccoossttaass,, 
eessppeecciiaallmmeennttee eenn llaass ddeell nnoorrttee ppeenniinnssuullaarr.. 
LLaass hheellaaddaass ssee pprroodduucceenn ccuuaannddoo llaa tteemmppeerraattuurraa ddeell aaiirree bbaajjaa ddee 00º.. 
PPoorr iirrrraaddiiaacciióónn ((eennffrriiaammiieennttoo ddeell ssuueelloo qquuee ssee ttrraannssmmiittee aall aaiirree qquuee eessttáá eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn ééll)) 
oo ppoorr aaddvveecccciióónn ((lllleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee aaiirree mmuuyy ffrrííaa)).. 
EEnn EEssppaaññaa,, eell mmeennoorr nnúúmmeerroo ddee hheellaaddaass ssee ddaa eenn llaass ccoossttaass,, yy eell mmaayyoorr,, eenn llaa ssuubbmmeesseettaa 
nnoorrttee yy vvaallllee ddeell EEbbrroo,, ddoonnddee eenn iinnvviieerrnnoo ssoonn ffrreeccuueenntteess llaass iinnvveerrssiioonneess ttéérrmmiiccaass..
HHeellaaddaass ppoorr iirrrraaddiiaacciióónn HHeellaaddaass ppoorr aaddvveecccciióónn 
EEll aaiirree qquuee eessttáá eenncciimmaa 
SSee eennffrrííaa ppoorr ccoonnttaaccttoo 
TTiieerrrraa mmuuyy ffrrííaa 
LLlleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee 
AAiirree mmuuyy ffrrííoo.. 
EEll aaiirree ffrrííoo ddeesscciieennddee hhaassttaa eell 
SSuueelloo ppoorrqquuee ppeessaa mmááss.. 
AAiirree mmuuyy ffrrííoo
Elementos del clima: hhuummeeddaadd ddeell aaiirree,, llaa nniieebbllaa yy llaa ccaalliimmaa.. 
LLaa hhuummeeddaadd ddeell aaiirree eess llaa ccaannttiiddaadd ddee vvaappoorr ddee aagguuaa qquuee ccoonnttiieennee eessttee,, 
pprroocceeddeennttee ddee llaa eevvaappoorraacciióónn.. DDeeppeennddee ddee llaa pprrooxxiimmiiddaadd aall mmaarr yy ddee llaa 
tteemmppeerraattuurraa.. 
LLaa nniieebbllaa eess llaa ssuussppeennssiióónn ddee ddiimmiinnuuttaass ggoottaass ddee aagguuaa eenn llaa ccaappaa iinnffeerriioorr ddee 
llaa aattmmóóssffeerraa,, qquuee lliimmiittaann llaa vviissiibbiilliiddaadd aa mmeennooss ddee uunn kkiillóómmeettrroo.. 
– SSee pprroodduuccee ccuuaannddoo llaa hhuummeeddaadd ddeell aaiirree ssee ccoonnddeennssaa eenn llaa ccaappaa iinnffeerriioorr 
ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. 
LLaa ccaalliimmaa eess uunnaa bbrruummaa sseeccaa qquuee rreedduuccee llaa vviissiibbiilliiddaadd.. EEssttáá ccaauussaaddaa ppoorr llaa 
pprreesseenncciiaa ddee ggrraann ccaannttiiddaadd ddee ffiinnaass ppaarrttííccuullaass ddee ppoollvvoo eenn llaass ccaappaass bbaajjaass ddee 
llaa aattmmóóssffeerraa..
CCaalliimmaa.. GGrraann CCaannaarriiaa..
Elementos del cclliimmaa:: pprreessiióónn yy vviieennttoo.. 
PPrreessiióónn aattmmoossfféérriiccaa 
– DDeeppeennddee ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass 
mmaassaass ddee aaiirree qquuee ssee ssiittúúaann ssoobbrree 
EEssppaaññaa aa lloo llaarrggoo ddeell aaññoo.. 
– EEnn iinnvviieerrnnoo ddoommiinnaann llaass aallttaass pprreessiioonneess 
– EEnn oottooññoo yy pprriimmaavveerraa llaass bbaajjaass 
– EEnn vveerraannoo llaass aallttaass;; aauunnqquuee eenn eell 
iinntteerriioorr ssee pprroodduucceenn bbaajjaass ttéérrmmiiccaass ppoorr 
eell ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo.. 
VViieennttoo 
– EEss eell mmoovviimmiieennttoo hhoorriizzoonnttaall ddeell aaiirree eenn 
rreellaacciióónn ccoonn llaa ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree.. 
– SSee pprroodduucceenn ccoommoo ppoorr llaass ddiiffeerreenncciiaass 
ddee pprreessiióónn yy vvaann ddeessddee llaass aallttaass aa llaass 
bbaajjaass pprreessiioonneess.. 
– PPoorr ssuu llaattiittuudd,, llaa PPeenníínnssuullaa ssee eennccuueennttrraa 
eenn eell áárreeaa ddee llooss vviieennttooss ddee ppoonniieennttee,, 
aauunnqquuee eexxiisstteenn nnuummeerroossooss vviieennttooss 
llooccaalleess ((lleevvaannttee,, cciieerrzzoo,, ttrraammoonnttaannaa,, 
eettcc..))
Elementos del clima: pprreecciippiittaacciioonneess 
EEss llaa ccaaííddaa ddee aagguuaa pprroocceeddeennttee ddee llaass nnuubbeess,, ttaannttoo eenn ffoorrmmaa ssóólliiddaa ccoommoo 
llííqquuiiddaa.. 
– SSee mmiiddee ccoonn eell pplluuvviióómmeettrroo eenn mmiillíímmeettrrooss ((mmmm)) oo lliittrrooss ppoorr mmeettrroo ccuuaaddrraaddoo.. 
– EEnn llooss mmaappaass ssee rreepprreesseennttaa mmeeddiiaannttee iissooyyeettaass oo llíínneeaass qquuee uunneenn ppuunnttooss ddee iigguuaall 
pprreecciippiittaacciióónn.. 
– LLaass pprreecciippiittaacciioonneess ssee oorriiggiinnaann ppoorr eelleevvaacciióónn,, eennffrriiaammiieennttoo yy ccoonnddeennssaacciióónn ddeell 
vvaappoorr ddee aagguuaa ccoonntteenniiddoo eenn eell aaiirree..
Elementos del clima: precipitaciones 
Según la causa de la elevación ddeell aaiirree llaass pprreecciippiittaacciioonneess ppuueeddeenn sseerr:: 
•OOrrooggrrááffiiccaass ((ddeebbiiddaa aall rreelliieevvee)).. 
•CCoonnvveeccttiivvaass ((ppoorr eell ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo)) 
•DDee ffrreennttee ((aall eennttrraarr eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn ddooss mmaassaass ddee aaiirree ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddiissttiinnttaass,, llaa ffrrííaa ssee 
iinnttrroodduuccee ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa ccáálliiddaa,, oobblliiggáánnddoollaa aa aasscceennddeerr..
Elementos ddeell cclliimmaa:: 
pprreecciippiittaacciioonneess 
EEnn EEssppaaññaa,, llaass pprreecciippiittaacciioonneess ssee 
ccaarraacctteerriizzaann:: 
• PPoorr uunn vvoolluummeenn aannuuaall 
mmooddeessttoo 
• PPoorr uunnaa ggrraann vvaarriiaabbiilliiddaadd 
iinntteerraannuuaall,, eessttaacciioonnaall,, yy 
eessppaacciiaall,, eenn ffuunncciióónn ddee llaa 
llaattiittuudd,, aappeerrttuurraa aall mmaarr yy 
rreelliieevvee..
Elementos del clima: evaporación, eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn yy aarriiddeezz 
LLaa eevvaappoorraacciióónn ddeell aagguuaa eess eell pprroocceessoo ppoorr eell qquuee eessttaa ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn 
vvaappoorr aa tteemmppeerraattuurraa aammbbiieennttee.. LLaa eevvaappoorraacciióónn aauummeennttaa…… 
– CCoonn llaass aallttaass tteemmppeerraattuurraass yy 
– EEnn llaass hhoorraass cceennttrraalleess ddeell ddííaa.. 
LLaa eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn eess llaa ppéérrddiiddaa ddee hhuummeeddaadd ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree 
ddeebbiiddaa aa llaa ttrraannssppiirraacciióónn ddee llaass ppllaannttaass yy ddeell ssuueelloo.. 
LLaa aarriiddeezz eess llaa eessccaasseezz ddee hhuummeeddaadd oo llaa rreellaacciióónn eennttrree eell ccaalloorr yy llaa 
hhuummeeddaadd ddee uunn eessppaacciioo ddaaddoo.. 
– AAuummeennttaa ccoonn llaa tteemmppeerraattuurraa yy ccoonn llaa eessccaasseezz ddee pprreecciippiittaacciioonneess.. 
– EExxiisstteenn ddiivveerrssooss íínnddiicceess ppaarraa ccaallccuullaarrllaa:: 
DDee GGaauusssseenn.. 
LLaauutteennssaacchh--MMeeyyeerr..
EEll íínnddiiccee ddee GGaauusssseenn mmiiddee 
llaa aarriiddeezz mmeennssuuaall.. UUnn mmeess 
eess áárriiddoo ccuuaannddoo 
22TT ºCC ≥≥ PP mmmm;; 
EEss ddeecciirr,, ccuuaannddoo eell ddoobbllee ddee ssuu 
tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa eess 
mmaayyoorr oo iigguuaall qquuee eell ttoottaall ddee 
ssuuss pprreecciippiittaacciioonneess eenn mmmm.. 
RReepprreesseennttaacciióónn ggrrááffiiccaa 
DDeell íínnddiiccee ddee GGaauusssseenn
EEll íínnddiiccee ddee LLaauutteennssaacchh--MMeeyyeerr ddeetteerrmmiinnaa llaa aarriiddeezz ggeenneerraall ddee uunnaa zzoonnaa,, aa 
ppaarrttiirr ddeell nnúúmmeerroo ddee mmeesseess ccoonn ddééffiicciitt ddee aagguuaa ((<< 3300 mmmm ddee pprreecciippiittaacciioonneess)).. 
– ZZoonnaa hhúúmmeeddaa:: 00 mmeesseess 
– SSeemmiihhúúmmeeddaa:: 11--33 mmeesseess 
– SSeemmiiáárriiddaa:: 44--66 mmeesseess 
– SSeemmiiáárriiddaa eexxttrreemmaaddaa:: 77--1111 mmeesseess.. 
EEnn EEssppaaññaa nnoo hhaayy rreeggiioonneess ttoottaallmmeennttee áárriiddaass ((1122 mmeesseess ccoonn mmeennooss ddee 3300 mmmm))..

More Related Content

What's hot

Geologia gral el universo 2006
Geologia gral el universo 2006Geologia gral el universo 2006
Geologia gral el universo 2006
Joe Arroyo Suárez
 
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA Mirella Portuguez Centeno
 
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Chema R.
 
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaMencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaI Gede Auditta
 
El universo conceptos modernos 2014
El universo conceptos modernos 2014El universo conceptos modernos 2014
El universo conceptos modernos 2014
Joe Arroyo Suárez
 
MS Unit-1
MS Unit-1MS Unit-1
MS Unit-1
A.S. Krishna
 
Justins turlip soil moisture REUcon
Justins turlip soil moisture REUconJustins turlip soil moisture REUcon
Justins turlip soil moisture REUcon
melnhe
 
Pneumopatias ocupacionais
Pneumopatias ocupacionaisPneumopatias ocupacionais
Pneumopatias ocupacionais
Cosmo Palasio
 
12. conversation starters, psu observation assignment, data
12. conversation starters, psu observation assignment, data12. conversation starters, psu observation assignment, data
12. conversation starters, psu observation assignment, dataIECP
 
Rehab for sick_units
Rehab for sick_unitsRehab for sick_units
Rehab for sick_units
Rashmi Sinha
 
Non drug treatment for hypertension
Non drug treatment for hypertensionNon drug treatment for hypertension
Non drug treatment for hypertension
Basim Almgoter
 
pared abdominal
pared abdominalpared abdominal
pared abdominal
tanyve
 
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
Chema R.
 
A Faith Family for All Ages
A Faith Family for All AgesA Faith Family for All Ages
A Faith Family for All Ages
Great Oaks Church of Christ
 
semesta
semestasemesta
semesta
Dani Ibrahim
 
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finaleKolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
Somnath Chanda
 
Trabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre BaudelaireTrabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre Baudelaire
Álvaro Posse
 
Pencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smkPencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smk
mellizafitria
 
Ambiental resumo - apostila direito ambiental
Ambiental  resumo - apostila direito ambientalAmbiental  resumo - apostila direito ambiental
Ambiental resumo - apostila direito ambiental
Lucas Simões
 

What's hot (20)

Geologia gral el universo 2006
Geologia gral el universo 2006Geologia gral el universo 2006
Geologia gral el universo 2006
 
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA
EL MEJOR CONTROL DE LECTURA 1 DE INFORMATICA
 
PANKAJ
PANKAJPANKAJ
PANKAJ
 
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
 
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede AudittaMencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
Mencegah Fraud dalam Bisnis or Prevent Fraud in Business by I Gede Auditta
 
El universo conceptos modernos 2014
El universo conceptos modernos 2014El universo conceptos modernos 2014
El universo conceptos modernos 2014
 
MS Unit-1
MS Unit-1MS Unit-1
MS Unit-1
 
Justins turlip soil moisture REUcon
Justins turlip soil moisture REUconJustins turlip soil moisture REUcon
Justins turlip soil moisture REUcon
 
Pneumopatias ocupacionais
Pneumopatias ocupacionaisPneumopatias ocupacionais
Pneumopatias ocupacionais
 
12. conversation starters, psu observation assignment, data
12. conversation starters, psu observation assignment, data12. conversation starters, psu observation assignment, data
12. conversation starters, psu observation assignment, data
 
Rehab for sick_units
Rehab for sick_unitsRehab for sick_units
Rehab for sick_units
 
Non drug treatment for hypertension
Non drug treatment for hypertensionNon drug treatment for hypertension
Non drug treatment for hypertension
 
pared abdominal
pared abdominalpared abdominal
pared abdominal
 
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
Relieve de Asia y Oceanía 1ºESO Curso 2014/2015
 
A Faith Family for All Ages
A Faith Family for All AgesA Faith Family for All Ages
A Faith Family for All Ages
 
semesta
semestasemesta
semesta
 
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finaleKolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
Kolkata National Prelims Antaragni-2014 Grand finale
 
Trabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre BaudelaireTrabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre Baudelaire
 
Pencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smkPencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smk
 
Ambiental resumo - apostila direito ambiental
Ambiental  resumo - apostila direito ambientalAmbiental  resumo - apostila direito ambiental
Ambiental resumo - apostila direito ambiental
 

Viewers also liked

Mapas del tiempo
Mapas del tiempoMapas del tiempo
Mapas del tiempo
Madelman68
 
La hidrografía en España
La hidrografía en EspañaLa hidrografía en España
La hidrografía en España
Madelman68
 
La crisis del Antiguo Régimen en España
La crisis del Antiguo Régimen en EspañaLa crisis del Antiguo Régimen en España
La crisis del Antiguo Régimen en España
Madelman68
 
La crisis del Antiguo Régimen
La crisis del Antiguo RégimenLa crisis del Antiguo Régimen
La crisis del Antiguo Régimen
Madelman68
 
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustraciónEl siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
Madelman68
 
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de EspañaSiglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
Madelman68
 
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVIILa crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
Madelman68
 
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
jesus ortiz
 
Los niveles de iconicidad
Los niveles de iconicidadLos niveles de iconicidad
Los niveles de iconicidad
Dimas Martinez
 
Lectura de imágenes
Lectura de imágenesLectura de imágenes
Lectura de imágenes
Los Naranjos, Madrid, Fuenlabrada
 
Ppt analisis de mi imagen
Ppt analisis de mi imagenPpt analisis de mi imagen
Ppt analisis de mi imagen
raquelmzmztice
 
Lectura de imágenes fijas
Lectura de imágenes fijasLectura de imágenes fijas
Lectura de imágenes fijas
Los Naranjos, Madrid, Fuenlabrada
 
Ejemplo de un guión gráfico / story board
Ejemplo de un guión gráfico / story boardEjemplo de un guión gráfico / story board
Ejemplo de un guión gráfico / story board
Alberto Ramírez Martinell
 
La tecnica del stopmotion
La tecnica del stopmotionLa tecnica del stopmotion
La tecnica del stopmotion
GARBIÑE LARRALDE
 

Viewers also liked (14)

Mapas del tiempo
Mapas del tiempoMapas del tiempo
Mapas del tiempo
 
La hidrografía en España
La hidrografía en EspañaLa hidrografía en España
La hidrografía en España
 
La crisis del Antiguo Régimen en España
La crisis del Antiguo Régimen en EspañaLa crisis del Antiguo Régimen en España
La crisis del Antiguo Régimen en España
 
La crisis del Antiguo Régimen
La crisis del Antiguo RégimenLa crisis del Antiguo Régimen
La crisis del Antiguo Régimen
 
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustraciónEl siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
El siglo XVIII reformismo borbónico e ilustración
 
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de EspañaSiglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
Siglo XVI. Carlos I y Felipe II de España
 
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVIILa crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
La crisis de la monarquía hispánica de los Austrias. El siglo XVII
 
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
Comentario de texto sobre la guerra de las comunidades. curso 2013 14
 
Los niveles de iconicidad
Los niveles de iconicidadLos niveles de iconicidad
Los niveles de iconicidad
 
Lectura de imágenes
Lectura de imágenesLectura de imágenes
Lectura de imágenes
 
Ppt analisis de mi imagen
Ppt analisis de mi imagenPpt analisis de mi imagen
Ppt analisis de mi imagen
 
Lectura de imágenes fijas
Lectura de imágenes fijasLectura de imágenes fijas
Lectura de imágenes fijas
 
Ejemplo de un guión gráfico / story board
Ejemplo de un guión gráfico / story boardEjemplo de un guión gráfico / story board
Ejemplo de un guión gráfico / story board
 
La tecnica del stopmotion
La tecnica del stopmotionLa tecnica del stopmotion
La tecnica del stopmotion
 

Similar to El clima y el tiempo atmosférico

Securite a__la__navigation
Securite a__la__navigationSecurite a__la__navigation
Securite a__la__navigationRabah HELAL
 
Clase #3 de publisher
Clase #3 de publisherClase #3 de publisher
Clase #3 de publisher
Esmeralda2227
 
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturasBiología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturasLeonardo Favio Chávez Gasque
 
El diàleg
El diàleg El diàleg
El diàleg
carlota
 
information practices
information practicesinformation practices
information practices
Rashmi Deoli
 
Soluciones
SolucionesSoluciones
Soluciones
aidevelazquez
 
Virus
VirusVirus
Virus
VirusVirus
Virus
Luis Mejia
 
Virus informaticos
Virus informaticosVirus informaticos
Virus informaticos
Luis Mejia
 
Virus informatico
Virus informaticoVirus informatico
Virus informatico
brunorenato7
 
Nature of Science
Nature of ScienceNature of Science
Nature of Science
Lorraine Stratton
 
Cerebelo
CerebeloCerebelo
Cerebelo
Diana Torres
 
Ciencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierraCiencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierra
Saul Edson Pacompia Vilca
 
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Chema R.
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 

Similar to El clima y el tiempo atmosférico (20)

Securite a__la__navigation
Securite a__la__navigationSecurite a__la__navigation
Securite a__la__navigation
 
Clase #3 de publisher
Clase #3 de publisherClase #3 de publisher
Clase #3 de publisher
 
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturasBiología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
 
Biología y biomecánica en e
Biología y biomecánica en eBiología y biomecánica en e
Biología y biomecánica en e
 
El diàleg
El diàleg El diàleg
El diàleg
 
information practices
information practicesinformation practices
information practices
 
Soluciones
SolucionesSoluciones
Soluciones
 
Immobilier
       Immobilier       Immobilier
Immobilier
 
Virus
VirusVirus
Virus
 
Virus
VirusVirus
Virus
 
Virus informaticos
Virus informaticosVirus informaticos
Virus informaticos
 
Virus informatico
Virus informaticoVirus informatico
Virus informatico
 
Nature of Science
Nature of ScienceNature of Science
Nature of Science
 
Cerebelo
CerebeloCerebelo
Cerebelo
 
Ciencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierraCiencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierra
 
Hemostasia y transfusion
Hemostasia y transfusionHemostasia y transfusion
Hemostasia y transfusion
 
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 
Memorandum psc
 Memorandum psc Memorandum psc
Memorandum psc
 

More from Madelman68

El islam
El islamEl islam
El islam
Madelman68
 
Pueblos con Historia
Pueblos con HistoriaPueblos con Historia
Pueblos con Historia
Madelman68
 
Las cruzadas
Las cruzadasLas cruzadas
Las cruzadas
Madelman68
 
Arte románico
Arte románicoArte románico
Arte románico
Madelman68
 
La iglesia en la Edad Media
La iglesia en la Edad MediaLa iglesia en la Edad Media
La iglesia en la Edad Media
Madelman68
 
Los campesinos en la Edad Media
Los campesinos en la Edad MediaLos campesinos en la Edad Media
Los campesinos en la Edad Media
Madelman68
 
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenesLa monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
Madelman68
 
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad MediaLa Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
Madelman68
 
La Edad Media y sus etapas
La Edad Media y sus etapasLa Edad Media y sus etapas
La Edad Media y sus etapas
Madelman68
 
La Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodoLa Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodo
Madelman68
 
La Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodoLa Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodo
Madelman68
 
La España actual (1975-2004)
La España actual (1975-2004)La España actual (1975-2004)
La España actual (1975-2004)
Madelman68
 
El segundo franquismo (1959-1975)
El segundo franquismo (1959-1975)El segundo franquismo (1959-1975)
El segundo franquismo (1959-1975)
Madelman68
 
El primer franquismo (1939-1959)
El primer franquismo (1939-1959)El primer franquismo (1939-1959)
El primer franquismo (1939-1959)
Madelman68
 
La Guerra Civil española (1936-1939)
La Guerra Civil española (1936-1939)La Guerra Civil española (1936-1939)
La Guerra Civil española (1936-1939)
Madelman68
 
Los Reyes Católicos
Los Reyes CatólicosLos Reyes Católicos
Los Reyes Católicos
Madelman68
 
Segunda República española (1931-1936/39)
Segunda República española (1931-1936/39)Segunda República española (1931-1936/39)
Segunda República española (1931-1936/39)
Madelman68
 
Eje cronológico Historia
Eje cronológico HistoriaEje cronológico Historia
Eje cronológico Historia
Madelman68
 
El arte en la España del siglo XVI
El arte en la España  del siglo XVIEl arte en la España  del siglo XVI
El arte en la España del siglo XVI
Madelman68
 
El renacimiento
El renacimientoEl renacimiento
El renacimiento
Madelman68
 

More from Madelman68 (20)

El islam
El islamEl islam
El islam
 
Pueblos con Historia
Pueblos con HistoriaPueblos con Historia
Pueblos con Historia
 
Las cruzadas
Las cruzadasLas cruzadas
Las cruzadas
 
Arte románico
Arte románicoArte románico
Arte románico
 
La iglesia en la Edad Media
La iglesia en la Edad MediaLa iglesia en la Edad Media
La iglesia en la Edad Media
 
Los campesinos en la Edad Media
Los campesinos en la Edad MediaLos campesinos en la Edad Media
Los campesinos en la Edad Media
 
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenesLa monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
La monarquia y nobleza feudal. Textos e imágenes
 
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad MediaLa Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
La Europa feudal. Reyes y nobles en la Edad Media
 
La Edad Media y sus etapas
La Edad Media y sus etapasLa Edad Media y sus etapas
La Edad Media y sus etapas
 
La Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodoLa Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodo
 
La Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodoLa Hispania romana y el reino visigodo
La Hispania romana y el reino visigodo
 
La España actual (1975-2004)
La España actual (1975-2004)La España actual (1975-2004)
La España actual (1975-2004)
 
El segundo franquismo (1959-1975)
El segundo franquismo (1959-1975)El segundo franquismo (1959-1975)
El segundo franquismo (1959-1975)
 
El primer franquismo (1939-1959)
El primer franquismo (1939-1959)El primer franquismo (1939-1959)
El primer franquismo (1939-1959)
 
La Guerra Civil española (1936-1939)
La Guerra Civil española (1936-1939)La Guerra Civil española (1936-1939)
La Guerra Civil española (1936-1939)
 
Los Reyes Católicos
Los Reyes CatólicosLos Reyes Católicos
Los Reyes Católicos
 
Segunda República española (1931-1936/39)
Segunda República española (1931-1936/39)Segunda República española (1931-1936/39)
Segunda República española (1931-1936/39)
 
Eje cronológico Historia
Eje cronológico HistoriaEje cronológico Historia
Eje cronológico Historia
 
El arte en la España del siglo XVI
El arte en la España  del siglo XVIEl arte en la España  del siglo XVI
El arte en la España del siglo XVI
 
El renacimiento
El renacimientoEl renacimiento
El renacimiento
 

El clima y el tiempo atmosférico

 • 1. UUnniiddaadd 44.. EELL CCLLIIMMAA.. BBllooqquuee IIII.. NNaattuurraalleezzaa yy mmeeddiioo aammbbiieennttee eenn EEssppaaññaa
 • 2. EEll cclliimmaa ccoommoo eell eessttaaddoo mmeeddiioo ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. EEll ttiieemmppoo ccoommoo eell eessttaaddoo ppuunnttuuaall ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. FFaaccttoorreess yy eelleemmeennttooss ddeell cclliimmaa
 • 3. 11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA LLaattiittuudd.. EEnn llaa zzoonnaa tteemmppllaaddaa ddeell hheemmiissffeerriioo nnoorrttee,, 22 eessttaacciioonneess ddiiffeerreenncciiaaddaass((vveerraannoo ee iinnvviieerrnnoo)) sseeppaarraaddaass ppoorr ddooss ddee ttrraannssiicciióónn ((pprriimmaavveerraa yy oottooññoo)).. EEnn CCaannaarriiaass,, mmeennoorr ccoonnttrraassttee eennttrree eessttaacciioonneess..
 • 4. 11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA Situación… … de la Península y Baleares EEnnttrree ddooss mmaarreess ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttéérrmmiiccaass ddiissttiinnttaass EEnnttrree ddooss ccoonnttiinneenntteess ……CCaannaarriiaass …… CCeerrccaannaass aa llaass ccoossttaass aaffrriiccaannaass.. OOccééaannoo AAttlláánnttiiccoo EEUURROOPPAA Mar Mediterráneo ÁÁFFRRIICCAA
 • 5. 11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA IInnfflluueenncciiaa ddeell mmaarr EEssccaassaa eenn llaa PPeenníínnssuullaa,, ppoorr ssuu ggrraann aanncchhuurraa,, aa ssuuss ccoossttaass ppooccoo rreeccoorrttaaddaass yy aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee rreelliieevveess mmoonnttaaññoossooss ppaarraalleellooss aa llaa ccoossttaa,, lloo qquuee ddaa uunn ccaarráácctteerr ccoonnttiinneennttaall aall iinntteerriioorr.. EEnn llooss aarrcchhiippiiééllaaggooss eell iinnfflluujjoo mmaarriinnoo eess ddeecciissiivvoo..
 • 6. LLooss ccaammbbiiooss ddee tteemmppeerraattuurraa eennttrree llaa ccoossttaa yy eell iinntteerriioorr.. •Las zonas de la costa y del interior tienen temperaturas ddiiffeerreenntteess por su distinta capacidad de retener el calor. La Tierra, al ser un cuerpo sólido, se calienta y se enfría más rápidamente que el mar, que es un cuerpo líquido. •Durante el vveerraannoo, en las zonas del iinntteerriioorr de los continentes, las temperaturas aumentan rápidamente y hhaaccee mmááss ccaalloorr que en las zonas de la ccoossttaa que tienen su misma latitud, ya que el mar tarda más en calentarse. •En iinnvviieerrnnoo en el iinntteerriioorr hace mucho mmááss ffrrííoo en las ccoossttaass que poseen una misma latitud, ya que el mar mantiene parte del calor acumulado durante el verano.
 • 7. 11.. FFAACCTTOORREESS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS DDEELL CCLLIIMMAA EEll rreelliieevvee iinnfflluuyyee eenn eell cclliimmaa ppoorr ssuu ddiissppoossiicciióónn,, aallttuurraa yy oorriieennttaacciióónn.. DDiissppoossiicciióónn ddeell rreelliieevvee II SSiisstteemmaass mmoonnttaaññoossooss ppaarraalleellooss aa llaa ccoossttaa:: • FFrreennoo aa llaa iinnfflluueenncciiaa ddeell mmaarr,, • SSoolloo ppeenneettrraa ccoonn ccllaarriiddaadd ppoorr eell vvaallllee ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr.. Costero-Catalanas Sistema Ibérico Cordilleras Béticas Cordillera Cantábrica Pirineos Macizo Galaico-Leonés
 • 8. DDiissppoossiicciióónn ddeell rreelliieevvee IIII PPoossiicciióónn ((ooeessttee-eessttee)) ddee llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss rreelliieevveess mmoonnttaaññoossooss…… SSee ffaavvoorreeccee llaa eennttrraaddaa ddee mmaassaass ddee aaiirree mmaarrííttiimmaass ddeell ooeessttee.. EEll ccaarráácctteerr mmaacciizzoo ddee llaa PPeenníínnssuullaa hhaaccee qquuee ddiissmmiinnuuyyaa ssuu aaccttiivviiddaadd aall ppeenneettrraarr eenn eell iinntteerriioorr yy qquuee ssuuss tteemmppeerraattuurraass ssee eexxttrreemmeenn.. OOeessttee EEssttee
 • 9. AAllttiittuudd ddeell rreelliieevvee AA mmaayyoorr aallttiittuudd,, mmeennoorr tteemmppeerraattuurraa ((aapprrooxx.. 55 ºCC//110000 mm..)) yy ddeetteerrmmiinnaa pprreecciippiittaacciioonneess oorrooggrrááffiiccaass eenn llaass llaaddeerraass ddee bbaarrlloovveennttoo
 • 10. OOrriieennttaacciióónn ddeell rreelliieevvee CCrreeaa ccoonnttrraasstteess cclliimmááttiiccooss eennttrree llaass ssoollaannaass yy llaass uummbbrrííaass.. EEnn eell HHeemmiissffeerriioo NNoorrttee,, llaa ssoollaannaa oo áárreeaa ddee llaa mmoonnttaaññaa ssiittuuaaddaa eenn eell ssuurr rreecciibbee mmaayyoorr ccaannttiiddaadd ddee iinnssoollaacciióónn ppoorr uunniiddaadd ddee ssuuppeerrffiicciiee,, ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa mmaayyoorr ppeerrppeennddiiccuullaarriiddaadd yy dduurraacciióónn ddiiaarriiaa mmee llooss rraayyooss ddeell SSooll.. EEll ffeennóómmeennoo ssee mmaanniiffiieessttaa ddee mmaanneerraa ccoonnttrraarriiaa eenn eell hheemmiissffeerriioo SSuurr.. NNoorrttee SSuurr
 • 11. FACTORES TTEERRMMOODDIINNÁÁMMIICCOOSS.. SSoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddee llaa cciirrccuullaacciióónn aattmmoossfféérriiccaa ,, qquuee eessttáá rreeggiiddaa…… • ……eenn aallttuurraa,, ppoorr llaa ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo,, • ……eenn ssuuppeerrffiicciiee,, ppoorr llooss cceennttrrooss ddee aacccciióónn,, llaass mmaassaass ddee aaiirree yy llooss ffrreenntteess..
 • 12. Factores tteerrmmooddiinnáámmiiccooss CCiirrccuullaacciióónn eenn aallttuurraa,, ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. CCiirrccuullaa eenn ddiirreecccciióónn ooeessttee--eessttee eennttrree llooss 99 yy llooss 1111 kkmm ddee aallttiittuudd.. SSeeppaarraa llaass bbaajjaass pprreessiioonneess qquuee hhaayy ssoobbrree eell ppoolloo eenn aallttuurraa,, qquuee qquueeddaann aa llaa iizzqquuiieerrddaa ddee ssuu ttrraayyeeccttoorriiaa,, ddee llaass aallttaass pprreessiioonneess ttrrooppiiccaalleess,, ssiittuuaaddaass aa ssuu ddeerreecchhaa.. EEss llaa rreessppoonnssaabbllee ddeell ttiieemmppoo eenn ssuuppeerrffiicciiee.. DDeeppeennddee ddee ssuu vveelloocciiddaadd yy ddee ssuuss ddeessppllaazzaammiieennttooss eessttaacciioonnaalleess
 • 13. Circulación en altura, ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. LLaa vveelloocciiddaadd ddee llaa ccoorrrriieennttee eess vvaarriiaabbllee.. SSii cciirrccuullaa rrááppiiddoo ((++ 115500 kkmm//hh)),, ttiieennee uunn ttrraazzaaddoo ccaassii zzoonnaall ((OO--EE)).. SSii ssuu vveelloocciiddaadd ddiissmmiinnuuyyee,, ddeessccrriibbee oonndduullaacciioonneess:: – CCrreessttaass oo ddoorrssaalleess ((yy oorriiggiinnaann aallttaass pprreessiioonneess)) – VVaalllleess oo vvaagguuaaddaass ((yy oorriiggiinnaann bbaajjaass pprreessiioonneess)).. PPrroovvooccaann aannttiicciicclloonneess yy bboorrrraassccaass ddiinnáámmiiccaass.. LLaass oonndduullaacciioonneess,, qquuee ssee ddeesspprreennddeenn ddeell cchhoorrrroo,, ppeerrmmiitteenn aall aaiirree ppoollaarr ddeessppllaazzaarrssee mmuuyy aall ssuurr,, yy aall aaiirree ttrrooppiiccaall ddeessppllaazzaarrssee hhaacciiaa eell nnoorrttee,, lloo qquuee ddaa ggrraann vvaarriiaabbiilliiddaadd aall ttiieemmppoo ddee llaa zzoonnaa tteemmppllaaddaa..
 • 14. CCiirrccuullaacciióónn eenn aallttuurraa,, ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo oo jjeett ssttrreeaamm.. LLooss ddeessppllaazzaammiieennttooss eessttaacciioonnaalleess eenn llaattiittuudd hhaaccee qquuee afecte aa EEssppaaññaa pprriinncciippaallmmeennttee eenn iinnvviieerrnnoo.. EEnn vveerraannoo ssee ttrraassllaaddaa hhaacciiaa llaattiittuuddeess mmááss sseepptteennttrriioonnaalleess ee iinncciiddee ssoolloo eenn llaa ffrraannjjaa ccaannttáábbrriiccaa ppeenniinnssuullaarr..
 • 15. Factores tteerrmmooddiinnáámmiiccooss CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: cceennttrrooss ddee aacccciióónn,, mmaassaass ddee aaiirree yy ffrreenntteess.. LLooss cceennttrrooss ddee aacccciióónn ssoonn áárreeaass ddee aallttaass yy bbaajjaass pprreessiioonneess.. LLaa pprreessiióónn aattmmoossfféérriiccaa es eell ppeessoo ddeell aaiirree ssoobbrree uunnaa uunniiddaadd ddee ssuuppeerrffiicciiee.. – SSee mmiiddee eenn mmiilliibbaarreess ((mmbb)) ccoonn eell bbaarróómmeettrroo – SSee rreepprreesseennttaa eenn llooss mmaappaass ddeell ttiieemmppoo mmeeddiiaannttee llaass iissoobbaarraass.. EEnn eessttooss mmaappaass,, llaass iissoobbaarraass vvaann ddee 4 eenn 4 mmbb.. LLaa pprreessiióónn nnoorrmmaall eess ddee 11 001133,,55 mmbb,,
 • 16. CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: cceennttrrooss ddee aacccciióónn UUnnaa aallttaa pprreessiióónn oo aannttiicciiccllóónn eess uunnaa zzoonnaa ddee aallttaass pprreessiioonneess rrooddeeaaddaa ppoorr oottrraass ddee pprreessiióónn mmááss bbaajjaa.. LLooss vviieennttooss cciirrccuullaann aa ssuu aallrreeddeeddoorr eenn eell sseennttiiddoo ddee llaass aagguujjaass ddeell rreelloojj.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo eessttaabbllee.. UUnnaa bbaajjaa pprreessiióónn,, ddeepprreessiióónn,, bboorrrraassccaa oo cciiccllóónn eess uunnaa zzoonnaa ddee bbaajjaass pprreessiioonneess rrooddeeaaddaa ddee oottrraass ddee pprreessiióónn mmááss aallttaa.. LLooss vviieennttooss cciirrccuullaann aa ssuu aallrreeddeeddoorr eenn sseennttiiddoo ccoonnttrraarriioo aa llaass aagguujjaass ddeell rreelloojj.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo iinneessttaabbllee,, ffrreeccuueenntteemmeennttee lllluuvviioossoo..
 • 17. LLlleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee aaiirree ffrrííoo.. Circulación en superficie: centros de acción AAnnttiicciiccllóónn ttéérrmmiiccoo.. FFoorrmmaacciióónn EEll aaiirree ffrrííoo ppeessaa mmááss qquuee eell ccáálliiddoo.. PPoorr lloo ttaannttoo ddeesscciieennddee,, aauummeennttaannddoo llaa pprreessiióónn ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee.. IInnvviieerrnnoo.. EEll ssuueelloo eessttáá mmuuyy ffrrííoo.. EEll aaiirree nnoo aasscciieennddee.. AA LLooss aannttiicciicclloonneess ttéérrmmiiccooss ssee pprroodduucceenn ccuuaannddoo llaass tteemmppeerraattuurraass ssoonn mmuuyy bbaajjaass,, ssoobbrree ttooddoo eenn iinnvviieerrnnoo.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo sseeccoo yy ffrrííoo
 • 18. Circulación en superficie: centros de acción BBoorrrraassccaa ttéérrmmiiccaa.. ´FFoorrmmaacciióónn CCuuaannddoo llaass tteemmppeerraattuurraass ssoonn aallttaass,, eell ssuueelloo ccaalliieennttaa eell ssuueelloo,, yy eell aaiirree qquuee eessttáá eenncciimmaa.. BB CCuuaannddoo ssee ccaalliieennttaa,, eell aaiirree aasscciieennddee.. CCoonnffoorrmmee aasscciieennddee,, ssee vvaa eennffrriiaannddoo,, yy ccoonnddeennssaannddoo.. LLaass bbaajjaass ttéérrmmiiccaass,, ssee pprroodduucceenn eenn ddííaass ddee iinntteennssaa iinnssoollaacciióónn,, ccoonn aallttaass tteemmppeerraattuurraass.. PPrroodduuccee ttiieemmppoo iinneessttaabbllee..
 • 19. AAnnttiicciicclloonneess yy bboorrrraassccaass ddiinnáámmiiccooss.. FFoorrmmaacciióónn.. SSee ffoorrmmaann eenn zzoonnaass eenn llaass qquuee llaa ccoorrrriieennttee eenn cchhoorrrroo eenn aallttuurraa ddeessccrriibbee:: – CCrreessttaass ((áárreeaass aannttiicciiccllóónniiccaass)) oo – VVaagguuaaddaass ((áárreeaass ddeepprreessiioonnaarriiaass)),, qquuee ssee rreefflleejjaann eenn ssuuppeerrffiicciiee.. Circulación en superficie: centros de acción
 • 20. CCeennttrrooss ddee aacccciióónn aannttiicciiccllóónniiccooss:: – AAnnttiicciiccllóónn ddee llaass AAzzoorreess.. – AAnnttiicciicclloonneess ppoollaarreess aattlláánnttiiccooss.. – AAnnttiicciiccllóónn eessccaannddiinnaavvoo – AAnnttiicciicclloonneess ttéérrmmiiccooss ddeell ccoonnttiinneennttee eeuurrooppeeoo yy ddeell iinntteerriioorr ddee llaa PPeenníínnssuullaa.. CCeennttrrooss ddee aacccciióónn ddeepprreessiioonnaarriiooss:: – DDeepprreessiióónn ddee IIssllaannddiiaa – DDeepprreessiióónn ddeell ggoollffoo ddee GGéénnoovvaa.. – DDeepprreessiioonneess ttéérrmmiiccaass ddeell nnoorrttee ddee ÁÁffrriiccaa yy ddeell iinntteerriioorr ppeenniinnssuullaarr ffoorrmmaaddaass ppoorr eell ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo eenn vveerraannoo..
 • 21. Circulación en superficie: masas de aire Son porciones de aire con características concretas ddee tteemmppeerraattuurraa,, hhuummeeddaadd yy pprreessiióónn.. EEssttaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass llaass aaddqquuiieerreenn ddee ssuuss rreeggiioonneess ddee oorriiggeenn.. AAffeeccttaann aa EEssppaaññaa:: llaa zzoonnaa áárrttiiccaa ((AA)),, llaa zzoonnaa ppoollaarr ((PP)) yy llaa zzoonnaa ttrrooppiiccaall ((TT)).. LLaass ddooss pprriimmeerraass ddaann lluuggaarr aa mmaassaass ffrrííaass yy llaa tteerrcceerraa ccáálliiddaass.. EEnn llooss ttrreess ccaassooss ppuueeddeenn sseerr ccoonnttiinneennttaalleess oo sseeccaass ((cc)) yy hhúúmmeeddaass oo mmaarrííttiimmaass ((mm))..
 • 22. CCiirrccuullaacciióónn eenn ssuuppeerrffiicciiee:: llooss ffrreenntteess SSoonn ssuuppeerrffiicciieess qquuee sseeppaarraann ddooss mmaassaass ddee aaiirree ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddiissttiinnttaass.. – AA aammbbooss llaaddooss ddee uunn ffrreennttee ssee pprroodduuccee uunn ccaammbbiioo bbrruussccoo ddee llaass pprrooppiieeddaaddeess ddeell aaiirree.. – EEll ffrreennttee mmááss iimmppoorrttaannttee ppaarraa EEssppaaññaa eess eell ffrreennttee ppoollaarr,, qquuee sseeppaarraa llaass mmaassaass ddee aaiirree ttrrooppiiccaall yy ppoollaarr.. – SSuuss oonndduullaacciioonneess ccoonnssttiittuuyyeenn llaass bboorrrraassccaass ddee ddooss ffrreenntteess,, qquuee oorriiggiinnaann pprreecciippiittaacciioonneess..
 • 23. EElleemmeennttooss ddeell cclliimmaa..  PPaarraa ddeetteerrmmiinnaarr eell cclliimmaa ddee uunn lluuggaarr,, ssee rreeaalliizzaann oobbsseerrvvaacciioonneess ppeerriióóddiiccaass ddeell eessttaaddoo ddee llaa aattmmóóssffeerraa..  LLooss eelleemmeennttooss ddeell cclliimmaa ssoonn llooss aassppeeccttooss oobbsseerrvvaabblleess yy ccuuaannttiiffiiccaabblleess ddee llaa aattmmóóssffeerraa..  SSoonn llaa iinnssoollaacciióónn,, llaa nnuubboossiiddaadd,, llaa tteemmppeerraattuurraa,, llaa hhuummeeddaadd,, llaa pprreessiióónn,, eell vviieennttoo,, llaass pprreecciippiittaacciioonneess,, llaa eevvaappoorraacciióónn,, llaa eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn yy llaa aarriiddeezz..
 • 24. Elementos ddeell cclliimmaa:: iinnssoollaacciióónn yy llaa nnuubboossiiddaadd.. LLaa iinnssoollaacciióónn eess llaa ccaannttiiddaadd ddee rraaddiiaacciióónn ssoollaarr rreecciibbiiddaa ppoorr llaa ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree.. – EEnn EEssppaaññaa,, ppoorr ssuu llaattiittuudd,, ssee ssuuppeerraann llaass 2 000000 hhoorraass ddee ssooll aall aaññoo.. – EExxiisstteenn mmaarrccaaddooss ccoonnttrraasstteess eennttrree llaa ccoorrnniissaa ccaannttáábbrriiccaa yy eell ssuurreessttee ppeenniinnssuullaarr yy CCaannaarriiaass.. LLaa nnuubboossiiddaadd eess eell eessttaaddoo ddee llaa aattmmóóssffeerraa eenn eell qquuee eell cciieelloo aappaarreeccee ccuubbiieerrttoo ppoorr nnuubbeess,, eenn mmaayyoorr oo mmeennoorr ggrraaddoo.. – EEnn EEssppaaññaa,, eell áárreeaa ccoonn mmááss nnuubboossiiddaadd eess llaa ccoorrnniissaa ccaannttáábbrriiccaa – EEll mmaayyoorr nnúúmmeerroo ddee ddííaass ddeessppeejjaaddooss ssee ddaa eenn eell vvaallllee ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr,, llaa ccoossttaa ssuurraattlláánnttiiccaa yy eenn CCaannaarriiaass..
 • 25. EElleemmeennttooss ddeell cclliimmaa:: tteemmppeerraattuurraa ddeell aaiirree.. EEss eell ggrraaddoo ddee ccaalloorr ddee aaiirree.. – SSee mmiiddee eenn ggrraaddooss cceennttííggrraaddooss.. – SSee rreepprreesseennttaass ccoonn iissootteerrmmaass.. – LLaa aammpplliittuudd ttéérrmmiiccaa aannuuaall eess llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llaa tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa ddeell mmeess mmááss ccáálliiddoo yy llaa ddeell mmeess mmááss ffrrííoo.. – EEnn EEssppaaññaa,, llaass aammpplliittuuddeess mmááss bbaajjaass ssee ddaann eenn CCaannaarriiaass yy eenn llaass ccoossttaass,, eessppeecciiaallmmeennttee eenn llaass ddeell nnoorrttee ppeenniinnssuullaarr.. LLaass hheellaaddaass ssee pprroodduucceenn ccuuaannddoo llaa tteemmppeerraattuurraa ddeell aaiirree bbaajjaa ddee 00º.. PPoorr iirrrraaddiiaacciióónn ((eennffrriiaammiieennttoo ddeell ssuueelloo qquuee ssee ttrraannssmmiittee aall aaiirree qquuee eessttáá eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn ééll)) oo ppoorr aaddvveecccciióónn ((lllleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee aaiirree mmuuyy ffrrííaa)).. EEnn EEssppaaññaa,, eell mmeennoorr nnúúmmeerroo ddee hheellaaddaass ssee ddaa eenn llaass ccoossttaass,, yy eell mmaayyoorr,, eenn llaa ssuubbmmeesseettaa nnoorrttee yy vvaallllee ddeell EEbbrroo,, ddoonnddee eenn iinnvviieerrnnoo ssoonn ffrreeccuueenntteess llaass iinnvveerrssiioonneess ttéérrmmiiccaass..
 • 26. HHeellaaddaass ppoorr iirrrraaddiiaacciióónn HHeellaaddaass ppoorr aaddvveecccciióónn EEll aaiirree qquuee eessttáá eenncciimmaa SSee eennffrrííaa ppoorr ccoonnttaaccttoo TTiieerrrraa mmuuyy ffrrííaa LLlleeggaaddaa ddee uunnaa mmaassaa ddee AAiirree mmuuyy ffrrííoo.. EEll aaiirree ffrrííoo ddeesscciieennddee hhaassttaa eell SSuueelloo ppoorrqquuee ppeessaa mmááss.. AAiirree mmuuyy ffrrííoo
 • 27. Elementos del clima: hhuummeeddaadd ddeell aaiirree,, llaa nniieebbllaa yy llaa ccaalliimmaa.. LLaa hhuummeeddaadd ddeell aaiirree eess llaa ccaannttiiddaadd ddee vvaappoorr ddee aagguuaa qquuee ccoonnttiieennee eessttee,, pprroocceeddeennttee ddee llaa eevvaappoorraacciióónn.. DDeeppeennddee ddee llaa pprrooxxiimmiiddaadd aall mmaarr yy ddee llaa tteemmppeerraattuurraa.. LLaa nniieebbllaa eess llaa ssuussppeennssiióónn ddee ddiimmiinnuuttaass ggoottaass ddee aagguuaa eenn llaa ccaappaa iinnffeerriioorr ddee llaa aattmmóóssffeerraa,, qquuee lliimmiittaann llaa vviissiibbiilliiddaadd aa mmeennooss ddee uunn kkiillóómmeettrroo.. – SSee pprroodduuccee ccuuaannddoo llaa hhuummeeddaadd ddeell aaiirree ssee ccoonnddeennssaa eenn llaa ccaappaa iinnffeerriioorr ddee llaa aattmmóóssffeerraa.. LLaa ccaalliimmaa eess uunnaa bbrruummaa sseeccaa qquuee rreedduuccee llaa vviissiibbiilliiddaadd.. EEssttáá ccaauussaaddaa ppoorr llaa pprreesseenncciiaa ddee ggrraann ccaannttiiddaadd ddee ffiinnaass ppaarrttííccuullaass ddee ppoollvvoo eenn llaass ccaappaass bbaajjaass ddee llaa aattmmóóssffeerraa..
 • 29. Elementos del cclliimmaa:: pprreessiióónn yy vviieennttoo.. PPrreessiióónn aattmmoossfféérriiccaa – DDeeppeennddee ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass mmaassaass ddee aaiirree qquuee ssee ssiittúúaann ssoobbrree EEssppaaññaa aa lloo llaarrggoo ddeell aaññoo.. – EEnn iinnvviieerrnnoo ddoommiinnaann llaass aallttaass pprreessiioonneess – EEnn oottooññoo yy pprriimmaavveerraa llaass bbaajjaass – EEnn vveerraannoo llaass aallttaass;; aauunnqquuee eenn eell iinntteerriioorr ssee pprroodduucceenn bbaajjaass ttéérrmmiiccaass ppoorr eell ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo.. VViieennttoo – EEss eell mmoovviimmiieennttoo hhoorriizzoonnttaall ddeell aaiirree eenn rreellaacciióónn ccoonn llaa ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree.. – SSee pprroodduucceenn ccoommoo ppoorr llaass ddiiffeerreenncciiaass ddee pprreessiióónn yy vvaann ddeessddee llaass aallttaass aa llaass bbaajjaass pprreessiioonneess.. – PPoorr ssuu llaattiittuudd,, llaa PPeenníínnssuullaa ssee eennccuueennttrraa eenn eell áárreeaa ddee llooss vviieennttooss ddee ppoonniieennttee,, aauunnqquuee eexxiisstteenn nnuummeerroossooss vviieennttooss llooccaalleess ((lleevvaannttee,, cciieerrzzoo,, ttrraammoonnttaannaa,, eettcc..))
 • 30. Elementos del clima: pprreecciippiittaacciioonneess EEss llaa ccaaííddaa ddee aagguuaa pprroocceeddeennttee ddee llaass nnuubbeess,, ttaannttoo eenn ffoorrmmaa ssóólliiddaa ccoommoo llííqquuiiddaa.. – SSee mmiiddee ccoonn eell pplluuvviióómmeettrroo eenn mmiillíímmeettrrooss ((mmmm)) oo lliittrrooss ppoorr mmeettrroo ccuuaaddrraaddoo.. – EEnn llooss mmaappaass ssee rreepprreesseennttaa mmeeddiiaannttee iissooyyeettaass oo llíínneeaass qquuee uunneenn ppuunnttooss ddee iigguuaall pprreecciippiittaacciióónn.. – LLaass pprreecciippiittaacciioonneess ssee oorriiggiinnaann ppoorr eelleevvaacciióónn,, eennffrriiaammiieennttoo yy ccoonnddeennssaacciióónn ddeell vvaappoorr ddee aagguuaa ccoonntteenniiddoo eenn eell aaiirree..
 • 31. Elementos del clima: precipitaciones Según la causa de la elevación ddeell aaiirree llaass pprreecciippiittaacciioonneess ppuueeddeenn sseerr:: •OOrrooggrrááffiiccaass ((ddeebbiiddaa aall rreelliieevvee)).. •CCoonnvveeccttiivvaass ((ppoorr eell ccaalleennttaammiieennttoo ddeell ssuueelloo)) •DDee ffrreennttee ((aall eennttrraarr eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn ddooss mmaassaass ddee aaiirree ddee ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddiissttiinnttaass,, llaa ffrrííaa ssee iinnttrroodduuccee ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa ccáálliiddaa,, oobblliiggáánnddoollaa aa aasscceennddeerr..
 • 32. Elementos ddeell cclliimmaa:: pprreecciippiittaacciioonneess EEnn EEssppaaññaa,, llaass pprreecciippiittaacciioonneess ssee ccaarraacctteerriizzaann:: • PPoorr uunn vvoolluummeenn aannuuaall mmooddeessttoo • PPoorr uunnaa ggrraann vvaarriiaabbiilliiddaadd iinntteerraannuuaall,, eessttaacciioonnaall,, yy eessppaacciiaall,, eenn ffuunncciióónn ddee llaa llaattiittuudd,, aappeerrttuurraa aall mmaarr yy rreelliieevvee..
 • 33. Elementos del clima: evaporación, eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn yy aarriiddeezz LLaa eevvaappoorraacciióónn ddeell aagguuaa eess eell pprroocceessoo ppoorr eell qquuee eessttaa ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn vvaappoorr aa tteemmppeerraattuurraa aammbbiieennttee.. LLaa eevvaappoorraacciióónn aauummeennttaa…… – CCoonn llaass aallttaass tteemmppeerraattuurraass yy – EEnn llaass hhoorraass cceennttrraalleess ddeell ddííaa.. LLaa eevvaappoottrraannssppiirraacciióónn eess llaa ppéérrddiiddaa ddee hhuummeeddaadd ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee tteerrrreessttrree ddeebbiiddaa aa llaa ttrraannssppiirraacciióónn ddee llaass ppllaannttaass yy ddeell ssuueelloo.. LLaa aarriiddeezz eess llaa eessccaasseezz ddee hhuummeeddaadd oo llaa rreellaacciióónn eennttrree eell ccaalloorr yy llaa hhuummeeddaadd ddee uunn eessppaacciioo ddaaddoo.. – AAuummeennttaa ccoonn llaa tteemmppeerraattuurraa yy ccoonn llaa eessccaasseezz ddee pprreecciippiittaacciioonneess.. – EExxiisstteenn ddiivveerrssooss íínnddiicceess ppaarraa ccaallccuullaarrllaa:: DDee GGaauusssseenn.. LLaauutteennssaacchh--MMeeyyeerr..
 • 34. EEll íínnddiiccee ddee GGaauusssseenn mmiiddee llaa aarriiddeezz mmeennssuuaall.. UUnn mmeess eess áárriiddoo ccuuaannddoo 22TT ºCC ≥≥ PP mmmm;; EEss ddeecciirr,, ccuuaannddoo eell ddoobbllee ddee ssuu tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa eess mmaayyoorr oo iigguuaall qquuee eell ttoottaall ddee ssuuss pprreecciippiittaacciioonneess eenn mmmm.. RReepprreesseennttaacciióónn ggrrááffiiccaa DDeell íínnddiiccee ddee GGaauusssseenn
 • 35. EEll íínnddiiccee ddee LLaauutteennssaacchh--MMeeyyeerr ddeetteerrmmiinnaa llaa aarriiddeezz ggeenneerraall ddee uunnaa zzoonnaa,, aa ppaarrttiirr ddeell nnúúmmeerroo ddee mmeesseess ccoonn ddééffiicciitt ddee aagguuaa ((<< 3300 mmmm ddee pprreecciippiittaacciioonneess)).. – ZZoonnaa hhúúmmeeddaa:: 00 mmeesseess – SSeemmiihhúúmmeeddaa:: 11--33 mmeesseess – SSeemmiiáárriiddaa:: 44--66 mmeesseess – SSeemmiiáárriiddaa eexxttrreemmaaddaa:: 77--1111 mmeesseess.. EEnn EEssppaaññaa nnoo hhaayy rreeggiioonneess ttoottaallmmeennttee áárriiddaass ((1122 mmeesseess ccoonn mmeennooss ddee 3300 mmmm))..