SlideShare a Scribd company logo
1 of 94
THUYẾT MINH DỰ ÁN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG
Tháng 01/2022
CÔNG TY
Địa điểm:
tỉnh Hòa Bình
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG
Địa điểm:, tỉnh Hòa Bình
CHỦ ĐẦU TƯ
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 2
MỤC LỤC
MỤC LỤC ..................................................................................................... 2
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU................................................................................... 6
I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ................................................................. 6
II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN........................................................ 6
III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ........................................................................ 7
IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ........................................................................10
V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN.............................................................11
5.1. Mục tiêu chung.......................................................................................11
5.2. Mục tiêu cụ thể.......................................................................................12
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN.......................13
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ
ÁN................................................................................................................13
1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..................................................13
1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ..........................................................................15
II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG.....................................................16
III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN...........................................................................26
3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án...........................................................26
3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư..................................29
IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ...................................34
4.1. Địa điểm xây dựng..................................................................................34
4.2. Hình thức đầu tư.....................................................................................34
V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO.34
5.1. Nhu cầu sử dụng đất................................................................................34
5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.............36
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ...................37
I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ..............37
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 3
II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ......38
2.1. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn.................................................................38
2.2. Hệ thống Vila nghỉ dưỡng.......................................................................45
2.3. Khu thương mại dịch vụ nhà hàng, hội nghị.............................................50
2.4. Khu ẩm thực, dịch vụ ăn uống.................................................................52
2.5. Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.........................................................56
2.6. Khu Bảo tồn dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời .................57
2.7. Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản.............59
2.8. Khu thực nghiệm nông nghiệp.................................................................60
2.9. Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên...........61
2.10. Khu vui chơi giải trí ngoài trời...............................................................63
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................65
I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG....................................................................65
1.1. Chuẩn bị mặt bằng ..................................................................................65
1.2. Phương án tổng thểbồi thường, giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư:................65
1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật....................................65
II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...................65
2.1. Các phương án xây dựng công trình.........................................................65
2.2. Các phương án kiến trúc..........................................................................67
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN...................................................69
3.1. Phương án tổ chức thực hiện ...................................................................69
3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý .....................70
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................72
I. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................72
II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. ...............72
III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN......................................73
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 4
IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI
VỚI MÔI TRƯỜNG .....................................................................................73
4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình....................................................73
V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ,
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ...........................................................................75
VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG............................................76
6.1. Giai đoạn xây dựng dự án........................................................................76
VII. KẾT LUẬN ...........................................................................................77
CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ
HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .............................................................................78
I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN..................................................78
II. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN.......................80
2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án........................................................80
2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án:........................80
2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: ................................................................81
2.4. Phương ánvay. ........................................................................................81
2.5. Các thông số tài chính của dự án..............................................................82
KẾT LUẬN ..................................................................................................85
I. KẾT LUẬN. ..............................................................................................85
II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. .....................................................................85
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ...............................86
Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án.................................86
Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm. .......................................................87
Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm....................................88
Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm.....................................................89
Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án............................................90
Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn...................................91
Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. ...........................92
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 5
Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). .............................92
Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).........................93
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 6
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY ............
Mã số doanh nghiệp: .................. - do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố
............... .cấp.
.................
Thông tin về người đại diện theo pháp luậtcủa doanhnghiệp/tổ chức đăng ký
đầu tư, gồm:
Họ tên: ...............
Chức danh:Giám đốc
.
II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án:
“DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG .”
Địa điểm thực hiện dự án:. tỉnh Hòa Bình.
Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 190.100,0 m2
(19,01 ha).
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác.
Tổng mức đầu tư của dự án: 185.619.819.000 đồng.
(Một trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm mười chín triệu, tám trăm mười chín nghìn
đồng)
Trong đó:
+ Vốn tự có (43.64%) : 81.000.000.000 đồng.
+ Vốn vay - huy động (56.36%) : 104.619.819.000 đồng.
Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp:
Số lượng bán vé vào cổng 158.400,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng, ẩm thực 138.240,0 lượt/năm
Doanh thu từ căn tin, giảikhát 136.800,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ câu cá giải trí 9.360,0 lượt/năm
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 7
Doanh thu từ lưu trú nghỉdưỡng 72.000,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ khác ( trò chơi,…) 10%
III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn
đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình phấn đấu phát huy tối đa lợi thế để phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp
hẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực
Trung du và Miền núi phía Bắc.
Theo đề án, tỉnh chú trọng công tác quy hoạch phát triển du lịch; ưu tiên đầu
tư hạ tầng du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ
Hòa Bình, Khu du lịch Mai Châu và những địa phương có tiềm năng du lịch như
Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy.
Tỉnh phát triển du lịch theo hướng dẫn bền vững, gắn chặt với bảo tồn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa
dạng sinh học; đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với phát huy văn hóa, tiềm
năng, lợi thế của địa phương và xây dựng nông thôn mới
Các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng-chữa bệnh-chăm sóc sức khỏe; du
lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch thể thao, du lịch cộng
đồng, du lịch hội thảo, kinh tế ban đêm sẽ được tập trung phát triển …Chú trọng
khai thác thị trường vùng thủ đô Hà Nội song song với mở rộng thị trường trong
nước và quốc tế.
Tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, thu hút đầu tư đạt trên 20.000 tỷ
đồng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển
sản phẩm du lịch chất lượng cao; cơ sở lưu trú đạt trên 6.000 phòng.
Đến năm 2025, tỉnh sẽ đón 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1
triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc
làm cho khoảng 26 nghìn lao động, trong đó gần 9 nghìn lao động trực tiếp có
chuyên môn nghiệp vụ về du lịch; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của ngành du
lịch, phấn đấu xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của
Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025.
Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 8
Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 đã đề ra 11 giải
pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch bao gồm tuyên truyền nâng cao nhận
thức về phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch.
Tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ
du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; phát triển thị
trường và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển
nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền quảng quá, xúc tiến du lịch; mở
rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch
an toàn, vệ sinh, thân thiện, văn minh.
Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế
tiến tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành du lịch, nâng cao khả năng hội
nhập của du lịch Hòa Bình với hoạt động phát triển du lịch ở trong nước, khu
vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội xây dựng tỉnh Hòa
Bình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, có môi trường đầu tư,
kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.
Theo thống kê, tỉnh Hòa Bình có 101 di tích được xếp hàng và 100 di tích
chưa được xếp hạng. Ngoài ra, có trên 30 khu, điểm du lịch, trong đó, đã công
nhận 9 điểm du lịch địa phương và 1 khu du lịch cấp tỉnh. Đây là tiềm năng lớn
để ngành Du lịch từng bước đầu tư khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch
mang tính đặc thù, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong thời gian qua, số lượng khách du lịch và thu nhập từ hoạt động du lịch
đạt tốc độ tăng trưởng khá. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đón hơn 12.500
nghìn khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2016-2019 tăng
10,7%.
Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách
du lịch giảm, chỉ đạt 65,5% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu từ khách du lịch đến
tỉnh đạt trên 7.700 tỷ đồng, đây là mức tăng nhanh và ổn định.
Toàn tỉnh có 72 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch còn hiệu lực, chiếm 12,2%
tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng
20,594 tỷ đồng.
Nhiều khu, điểm du lịch sinh thái được xây mới như Mai Châu Hideway,
Mai Châu Ecolodge, Bakhan Village Resort (Mai Châu); Khu du lịch nghỉ
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 9
dưỡng Hồ Dụ và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset (Lương Sơn); An Lạc
Farm và Serena Resort (Kim Bôi),...
Các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư phát
triển du lịch, thu hút một số nhà đầu tư trong và ngoài nước lập dự án đầu tư
phát triển du lịch như: Dự án Cáp treo và khu phức hợp vui chơi giải trí sân Golf
(thành phố Hòa Bình), Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort và Dự án trồng
rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (Đà Bắc); khu nghỉ
dưỡng và du lịch sinh thái Hồ Hòa Bình và Khu du lịch sinh thái hồ Gươm sông
Đà (Tân Lạc)...
Hiện nay, tỉnh đang tập trung ưu tiên cho một số tập đoàn lớn như Sungroup,
Tân Hoàng Minh, FLC nghiên cứu, khảo sát lập các dự án quy mô lớn, chất
lượng cao tại khu du lịch hồ Hòa Bình và huyện Kim Bôi, Lạc Sơn theo quy
hoạch.
Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng
tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi
du lịch như điểm du lịch cộng đồng Đá Bia, Mó Hém (Đà Bắc), Ngòi Hoa, xóm
Chiến (Tân Lạc).
Đến nay, Điểm du lịch cộng đồng Đá Bia được nhận giải thưởng du lịch
cộng đồng ASEAN và 4 điểm du lịch cộng đồng được công nhận là sản phẩm
OCOP.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, ngành du lịch tỉnh mở các
lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công
tác quản lý nhà nước về du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du
lịch./.
Du lịch kết hợp
Về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng: Quan điểm phát triển du lịch ở
Việt Nam là: "Phát triển nhanh và bền vững. Phải phát huy các lợi thế, khai thác
tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, có hiệu quả du lịch, đóng góp tích cực
vào tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của
nước ta" Mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển của du lịch Việt Nam là đến năm
2025 đưa Viêṭ Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực;
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 10
ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp,
hiện đại, có chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc
văn hóa Viêṭ Nam và thân thiện môi trường. Định hướng thị trường và phát triển
sản phẩm: "Đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa
lịch sử; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc mang bản sắc văn hóa
Việt Nam, có sức cạnh tranh cao như du lịch làng nghề, du lịch đồng quê, miệt
vườn, du lịch sinh thái ở những khu vực có hệ sinh thái đặc trưng". Về đầu tư
phát triển du lịch: tăng cường "đầu tư phát triển các khu du lịch, đầu tư phát
triển khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa...". Như vậy, du lịch cộng đồng khai
thác tiềm năng văn hóa địa phương mang tính phát triển bền vững cho ngành du
lịch nước nhà.
Số liệu từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020,
khách du lịch nội địa đạt 42,5 triệu lượt. Còn theo Booking.com, du lịch nội địa
tại Việt Nam tăng trưởng chưa từng có trong Covid-19, với hành trình trong
nước chiếm đến 96% tổng quãng đường du lịch của người Việt trong giai đoạn
từ 1-6 đến 31-8. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ước đạt 52%.
Trong bối cảnh đường bay quốc tế chưa khôi phục, du khách nội địa là
"phao cứu sinh" của ngành du lịch cả nước. Đây là thời cơ quan trọng để các
doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng khai
thác mạnh nguồn du khách nội địa - động lực thúc đẩy phát triển du lịch và bất
động sản nghỉ dưỡng hiện tại và trong thời gian tới.
Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Dự án
đầu tư Làng nghỉ dưỡng Xăm Pà”tại Thôn Xăm Pà, xã Nà Phòn, huyện Mai
Châu, tỉnh Hòa Bìnhnhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng
thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để
đảm bảo phục vụ cho ngànhdu lịch nghỉ dưỡngcủa tỉnh Hòa Bình.
IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
 Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 11
hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18
tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;
 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm
2020của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc
Hộinước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;
 Nghị định số148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
 Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm
2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp;
 Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 Thông Tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, về hướng dẫn
xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
 Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vốn
đầu tư xây dựng công trình và giá xât dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
năm 2020;
V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN
5.1. Mục tiêu chung
 Phát triển dự án “Dự án đầu tư Làng nghỉ dưỡng Xăm Pà”
theohướngchuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ
dưỡng chất lượng, hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
ngànhdu lịch của tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả
kinh tế địa phương cũng như của cả nước.
 Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của
khu vực tỉnh Hòa Bình.
 Góp phần thực hiện thành công định hướng phát triển du lịch tỉnh Hòa
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 12
Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho
nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá
môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án.
5.2. Mục tiêu cụ thể
 Xây dựng một khu du lịch - nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ ẩm thực,
vui chơi tạo nên điểm nhấn đặc sắc tại khu vựchuyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Khu du lịch nghỉ dưỡng là điểm đến du lịch mới, góp phần đa dạng hóa các
điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh
 Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau:
Số lượng bán vé vào cổng 158.400,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng, ẩm thực 138.240,0 lượt/năm
Doanh thu từ căn tin, giảikhát 136.800,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ câu cá giải trí 9.360,0 lượt/năm
Doanh thu từ lưu trú nghỉdưỡng 72.000,0 lượt/năm
Doanh thu từ dịch vụ khác ( trò chơi,…) 10%
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 13
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN
DỰ ÁN
1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án
Vị trí địa lý: Tỉnh Hoà Bình là tỉnh miền núi, nằm ở toạ độ địa lý 200 19' -
210 08' vĩ độ Bắc, 104048' - 105040' kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 73 km.
Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình; phía Ðông
giáp tỉnh Hà Tây; phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hóa.
Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 4.662,5 km2, chiếm 1,41% tổng diện tích tự
nhiên cả nước.
Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình
Ðịa hình: Ðịa hình tỉnh Hòa Bình là núi cao, chia cắt phức tạp, không có
các cánh đồng rộng (như các tỉnh Lai Châu, Sơn La), độ dốc lớn và theo hướng
Tây Bắc-Ðông Nam, chia thành 2 vùng rõ rệt. Vùng núi cao (phía Tây Bắc) có
độ cao trung bình từ 600-700m, độ dốc trung bình 30-350, có nơi có độ dốc trên
400. Ðịa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Diện tích toàn vùng là 2.127,4km2,
chiếm 46% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; vùng trung du (phía Ðông Nam) có độ
cao trung bình từ 100-200m, độ dốc trung bình từ 20-250, địa hình là các dải núi
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 14
thấp, ít bị chia cắt với diện tích toàn vùng là 2.535,1km2, chiếm 54 % diện tích
tự nhiên toàn tỉnh.
Khí hậu:
Mưa, bão tập trung từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm với lượng mưa trung
bình hàng năm là 1800 - 2200 mm. Các hiện tượng gió lốc, mưa đá thường
xuyên xảy ra. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 24,70C; cao nhất 41,20C; thấp
nhất 1,9oC. Tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ trung bình từ 27-290C; tháng
lạnh nhất là tháng 1, nhiệt độ trung bình 15,5-16,50C. Tần suất sương muối xảy
ra: 0,9 ngày/năm.
Tài nguyên thiên nhiên
Hòa Bình là mảnh đất có nguồn tài nguyên phong phú như: tài nguyên
rừng, tài nguyên du lịch, khoáng sản, nước khoáng và hệ động vật
Tài nguyên rừng: Hòa Bình có trên 200 nghìn ha rừng với hệ thực vật
phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ có giá trị lớn như: lim, táu, sến, chò chỉ,
nghiến, lát hoa,... Trong rừng còn có nhiều loại cây cho củ, quả, nuôi sống con
người và làm thuốc chữa bệnh. Hiện nay, rừng Hòa Bình có 400 loài cây thuốc
có giá trị.
Nằm trong khu vực giáp ranh của 03 khu hệ động vật của miền Bắc là khu
hệ Tây Bắc, khu hệ Trường Sơn Bắc và khu hệ Đông Bắc, hệ động vật của rừng
Hoà Bình khá đa dạng. Trong đó, đại đa số các loài động vật (thú, chim, bò sát,
ếch nhái) là những loài định cư.
Tài nguyên du lịch: Hoà Bình có nhiều hang động và suối nước nóng cùng
nhiều di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật kiến trúc có giá trị; hồ sông Đà và Nhà
máy thuỷ điện Hoà Bình là những điểm du lịch hấp dẫn du khách muôn phương.
Là nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc (Mường, Thái, Dao, Tày, Mông,...),
Hòa Bình có nền văn hóa đa dạng, rất giàu bản sắc với nhiều loại hình văn hoá
lễ hội, nghệ thuật dân gian, phong tục tập quán, ngành nghề truyền thống phong
phú, độc đáo.
Khoáng sản: trong lòng đất Hoà Bình có chứa nhiều loại khoáng sản quý
như: than, kẽm, a-mi-ăng, diêm trắng, vàng, đá vôi,... Trong đó đáng chú ý là
than mỡ ở Kim Bôi có trữ lượng tương đối lớn, là nguyên liệu rất cần cho nghề
luyện kim. Vàng sa khoáng có rải rác tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đá vôi, đá
xanh có trữ lượng dồi dào phân bố ở các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ
và thị xã Hoà Bình.
Nước khoáng cũng là nguồn tài nguyên quý của Hòa Bình, được phân bố ở
các vùng Hạ Bì, Sào Báy (huyện Kim Bôi), Quý Hoà (huyện Lạc Sơn). Thành
phần nước khoáng chia làm 02 loại: nước khoáng Bicacbonat- Sunphatcanxi và
nước khoáng Sunphatcanxi, nhiệt độ 37 - 410C.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 15
1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều
diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến
tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.
Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng
16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng
3,57%; công nghiệp-xây dựng tăng 32,22%; dịch vụ tăng 5,51%; thuế sản phẩm
tăng 8,09%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm
nghiệp, thủy sản 19,92%; công nghiệp-xây dựng 44,45%; dịch vụ 30,55%; thuế
sản phẩm 5,08%.
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.631,7 tỷ đồng, tăng
7,12% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 64.000
ha, bằng 100% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác chăm
sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm, đã trồng được trên 451.000
cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ Tết trồng cây và trên 4.845 ha rừng
tập trung, đạt 85,7% kế hoạch năm. Tiếp tục nuôi trồng thủy sản trên 2.700 ha
diện tích mặt nước và trên 4.700 lồng nuôi cá, sản lượng thu hoạch ước đạt
3.880 tấn. Đến nay, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 46 khu dân cư
kiểu mẫu, 151 vườn mẫu; có 58/131 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 44,3%
tổng số xã), bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã.
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 25,89% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.344,6 tỷ đồng, tăng 24,29% so với cùng
kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt
21.657 tỷ đồng, tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 48,71% kế hoạch
năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu ước đạt
578,88 triệu USD, tăng 29,64% so với cùng kỳ năm trước, bằng 47,54% so với
kế hoạch năm. Nhập khẩu ước đạt 506,05 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ
năm trước, bằng 51,64% so với kế hoạch năm. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 16
Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm ước đạt 690.000 lượt khách, bằng 20,1% kế
hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch năm.
II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
Ở Việt Nam và các nước trên thế giới ngày nay đang phải đối mặt với
nhiều thách thức phức tạp có tính liên kết với nhau trong các lĩnh vực như kinh
tế, chính trị, xã hội, y tế, môi trường…
Vì dịch Covid-19, theo dự báo, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng âm từ 4.9 %
đến 5.2 % [12]. Trong lĩnh vực du lịch, yếu tố này cũng được dự đoán và ghi
nhận. Với lượng khách quốc tế năm 2019 là hơn 1.4 tỷ lượt, du lịch đóng góp
gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020 dịch
Covid-19 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng trên. Số lượng khách du lịch
giảm khoảng 60-80%, ngành du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3.3 nghìn tỷ
USD (tương đương 4.2% tổng GDP toàn cầu). Tại Việt Nam, thời gian qua với
sự ổn định về chính trị góp phần cho kinh tế, xã hội và du lịch phát triển, nhưng
dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến du lịch Việt Nam. Năm 2019, mức tăng
tổng sản phẩm trong nước đạt 7,02%, đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng
kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011[2]. Riêng đối với ngành Du lịch,
năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 18 triệu du khách quốc tế (tăng 16,2% so với
năm 2018), tốc độ tăng trưởng trung bình về khách du lịch quốc tế trong 4 năm
từ 2016-2019 đạt khoảng 22%. Tuy nhiên, năm 2020, dự kiến tăng trưởng GDP
của Việt Nam ước đạt khoảng 2.5%, mức tăng trưởng của ngành Du lịch có thể
giảm từ 65-75%.
Thực trạng khó khăn chung hiện nay không những ở các nước phát triển
mà còn diễn ra hầu hết ở các quốc gia có nền du lịch đang phát triển, chưa phát
triển, từ các điểm đến du lịch nổi tiếng hàng năm thu hút hàng trăm triệu lượng
khách du lịch, đến những nơi đơn thuần chỉ là những vị khách vãng lai, ít người
biết đến…, thì hiện nay hầu như không có sự hiện diện của họ. Vấn đề đặt ra
cho mỗi điểm đến, các đơn vị, cá nhân làm du lịch, nhà quản lý… phải làm sao
vừa ứng phó với thực trạng trên, vừa phục hồi và nâng cao chất lượng điểm đến
đảm bảo sự an toàn, thỏa mãn được nhu cầu du lịch cho du khách là hết sức cần
thiết. Hiện nay, khi mà các quốc gia, các điểm đến ở Việt Nam và trên thế giới
hầu như đang hạn chế việc đi lại cũng như hạn chế đón khách du lịch quốc tế
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 17
nhập cảnh vào vì Covid-19, việc tập trung bao gồm các cơ quan nhà nước và cả
đối với các bên liên quan cùng vào cuộc, khắc phục các thiệt hại về vật chất
cũng như nâng cao về chất lượng chuyên môn người làm du lịch rất được quan
tâm, cùng với đó là định hình lại chính sách phát triển du lịch, thực hiện cơ cấu
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh du lịch trong thời gian tới.
Với quan điểm như trên, bài viết nhằm chú trọng vào các nội dung như:
Phân tích thực trạng hiện nay về phát triển du lịch trong nước và quốc tế trong
sự phát triển chung của nền kinh tế; nêu ra một số nhận định về xu hướng du
lịch trong nước và quốc tế hiện nay trong tình hình mới do tác động của dịch
Covid-19.
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI
VÀ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nhận định chung du lịch trên thế giới
Cho đến nay, nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ khó khăn, đặc biệt
là đối với ngành du lịch do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Năm 2019, theo
đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu yếu nhất
trong 10 năm kể từ khủng hoảng tài chính 2009. Trong Báo cáo triển vọng kinh
tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng 0.2% đối với năm 2019
và 2020 xuống còn 2.4% và 2.5%. Trong khi, tăng trưởng thương mại được dự
báo cải thiện từ 1.4% năm 2019 (thấp nhất kể từ giai đoạn 2008-2009) lên 1.9%
trong năm 2020 [11].
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, số lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu
năm 2019 đã vượt mốc 1,4 tỷ lượt khách, tăng khoảng 80 triệu lượt so với năm
2018. Năm 2019, tổng lượng khách du lịch toàn cầu dự kiến tăng khoảng 6% so
với năm 2018. Dự báo đến năm 2023, số lượng khách du lịch đạt khoảng 1.5-1.6
tỷ lượt, năm 2030 khoảng 1.8 tỷ lượt, và khi đó Đông Bắc Á sẽ là khu vực thu
hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất với 293 triệu lượt, vượt qua khu vực Nam
Âu, Địa Trung Hải (264 triệu lượt) và Tây Âu (222 triệu lượt). Trong đó, Đông
Nam Á sẽ trở thành khu vực thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 thế giới với
187 triệu lượt. Về thị trường khách du lịch quốc tế, đến năm 2030, nguồn khách
xuất phát từ Châu Âu sẽ đạt 832 triệu lượt, tiếp theo là Châu Á và Thái Bình
Dương (541 triệu lượt), Châu Mỹ (265 triệu lượt), Châu Phi (90 triệu lượt) và
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 18
Trung Đông (81 triệu lượt). Đa phần số lượng khách du lịch quốc tế xuất phát từ
nội vùng với 1.4 tỷ (78%) so với 0.4 tỷ (22%) từ các vùng khác.
Cũng theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Thế giới, đến năm 2030, khách du
lịch đi với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí chiếm 54% tổng lượng
khách du lịch quốc tế; với mục đích thăm hỏi, sức khỏe và tôn giáo chiếm
khoảng 31%; với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. Trong đó, nhu
cầu trải nghiệm của khách du lịch hướng tới những giá trị mới đều bị hấp dẫn
bởi giá trị văn hoá truyền thống, giá trị về tự nhiên, giá trị sáng tạo, ứng dụng
khoa học, công nghệ cao… Hiện nay, xu hướng già hoá dân số, nhu cầu về chất
lượng cuộc sống, du lịch, nghỉ ngơi, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe càng ngày
càng được chú trọng và đòi hỏi được đáp ứng nhiều hơn về chất lượng cũng như
số lượng, dần dần trở nên phổ biến hơn và có sự phân khúc thị trường để đáp
ứng được các nhu cầu đó. Bên cạnh đó, để đáp ứng được nhu cầu du lịch hiệu
quả, không bị rào cản về khoảng cách, rút ngắn thời gian đi lại, về phương tiện
vận chuyển khách cũng được du khách đặc biệt quan tâm, và hiện nay sự phát
triển của các hãng hàng không đã làm cho khách du lịch có nhiều sự lựa chọn
cũng như tiếp cận được những dịch vụ cao mà phải bỏ chi phí rẻ hơn so với
trước. Theo dự báo đến năm 2030, phương tiện đi lại bằng đường hàng không
vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 52% so với 48% các phương tiện mặt đất.
Đối với ngành Du lịch Thế giới nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói
riêng, việc phát triển bền vững được xem là yêu cầu tất yếu và bức thiết trong xu
thế phát triển chung toàn cầu. Phát triển bền vững mang lại giá trị vô cùng to lớn
đối với nền kinh tế cũng như cuộc sống nhân loại, trong đó có tính liên kết mật
thiết đối với các ngành nghề khác nhau… góp phần vào việc bảo tồn các giá trị
về văn hoá, tự nhiên, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định về chính trị
ở khu vực và trên Thế giới… cũng do tác động của môi trường, biến đổi khí hậu
và dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu, xu hướng du lịch của du
khách, trong đó du lịch xanh, du lịch đại chúng truyền thống, du lịch sinh thái, di
sản, văn hoá, du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dự báo sẽ tiếp tục phát triển
mạnh trong thập kỷ tới. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới coi du lịch là một
trong những cách thức nhằm thực hiện hoá 17 mục tiêu phát triển bền vững của
Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, xu hướng đi du lịch tại các nơi có môi trường tự
nhiên của điểm đến càng trong lành, đảm bảo an toàn ngày càng nhiều hơn,
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 19
thậm chí họ sẵn sàng chi trả cao hơn khi sử dụng các sản phẩm du lịch đó.
Ngược lại, khi môi trường tự nhiên bị xuống cấp, điểm đến không an toàn, chất
lượng dịch vụ không đảm bảo… sẽ dần mất khả năng thu hút khách du lịch, mất
nguồn thu, dẫn đến ảnh hưởng kéo theo với nhiều khó khăn, hệ luỵ ảnh hưởng
trực tiếp và gián tiếp đến các ngành nghề khác. Cho nên, trong thời gian tới các
đơn vị cung ứng dịch vụ của điểm đến, các đơn vị làm du lịch trên Thế giới
không ngừng được nâng cao, sản phẩm du lịch chất lượng cao dự báo sẽ phát
triển mạnh, mặc dù đang trong hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng
với mục tiêu phát triển trong tình hình mới sẽ vẫn là hướng đi chủ đạo mà các
quốc gia đang hướng đến và du lịch nội địa được xem là trụ cột cho tăng trưởng
của các quốc gia.
Để đối phó với dịch bệnh, nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp kinh
tế và xã hội mang tính trung và dài hạn để du lịch phục hồi, dự báo quá trình
phục hồi du lịch sẽ được diễn ra theo các giai đoạn sau: 1) Nới lỏng hạn chế đi
lại; 2) Du lịch nội địa hồi phục; 3) Các đường bay được khôi phục; 4) Thị
trường khách đi lẻ hồi phục; 5) Thị trường khách đoàn đi số lượng lớn hồi phục.
Như vậy, với những nhận định như trên về sự phát triển của du lịch Thế
giới trước và sau dịch Covid-19, ngành du lịch Thế giới tuy bị tổn thất nặng nề
nhưng du lịch được xem là ngành có khả năng phục hồi sớm hơn so với các
ngành kinh tế, dịch vụ khác. Xu hướng phát triển có thể trở lại vào cuối năm
2021 khi các yếu tố về dịch bệnh dần được kiểm soát, đặc biệt khi thị trường du
lịch và các xu hướng du lịch mới đang được chính các quốc gia và khách du lịch
định hình lại.
Nhận định về Du lịch ở Việt Nam
Về lượng khách du lịch [10], tốc độ tăng trưởng trung bình về khách du
lịch quốc tế trong 4 năm từ 2016-2019 đạt khoảng 22% (Biểu đồ 1).
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 20
Về tổng thu từ khách du lịch [10]. Năm 2018, tổng thu từ khách du lịch đạt
hơn 620.000 tỷ đồng (tăng 21.4% so với năm 2017), đóng góp trực tiếp ước đạt
8.5% vào GDP. Năm 2019, ngành du lịch đóng góp vào nền kinh tế ước đạt
726.000 tỉ đồng (khoảng 31 tỉ USD), tăng hơn 17% so với năm 2018. Trong số 8
nguồn thu từ dịch vụ phục vụ khách du lịch, doanh thu từ khối kinh doanh nhà
hàng – khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Dịch vụ cho
thuê phòng chiếm 23%, dịch vụ ăn uống chiếm 23% và dịch vụ đi lại chiếm
21%. Tổng nguồn thu từ 3 dịch vụ cơ bản này chiếm 67%; còn lại 33% là tổng
doanh thu từ các dịch vụ khác; trong đó, 14% là từ hoạt động mua sắm, 8% từ
tham quan, 4% là văn hoá, thể thao, giải trí, 1% là y tế và 6% là từ các dịch vụ
khác.
Với số liệu thống kê cho thấy những năm qua, Du lịch Việt Nam đã có
được những kết quả đáng kể, tỷ trọng ngành đóng góp vào GDP quốc gia năm
sau cao hơn năm trước. Thị trường khách du lịch quốc tế được mở rộng và tăng
trưởng bền vững (Biểu đồ 2).
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 21
Nhìn chung, khách đến từ khu vực Đông Bắc Á luôn chiếm tỷ trọng lớn
nhất và đây cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, đặc biệt là khách
từ thị trưởng Trung Quốc.
Theo báo cáo cuối năm của Tổng cục Thống kê, năm 2020, do việc đóng
cửa biên giới để ngăn chặn Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt
khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt,
giảm 34,1%; khoảng 95% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
trên cả nước dừng hoạt động, tháng 5 năm 2020 chỉ một số hoạt động lữ hành
nội địa được phục hồi nhưng lại đóng cửa trở lại vào tháng 8 năm 2020; nhiều
khách sạn phải đóng cửa (công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10-
15%), dừng hoạt động để đảm bảo vừa phòng và chống dịch theo quy định.
Thực trạng lúc này cho thấy, nhân lực ngành du lịch bị mất việc làm hoặc
chuyển đổi sang ngành nghề mới để tạo công ăn việc làm duy trì cuộc sống.
Để ứng phó với khó khăn do dịch Covid-19 trong năm 2020 và các năm
tiếp theo, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để hỗ trợ
nền kinh tế trong đó có ngành du lịch. Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị quyết
số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh
nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 22
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày
6/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định
41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về giãn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Bộ
Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW ngày 29/5/2020 về chủ trương khắc
phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất
nước sau dịch Covid-19. Đối với ngành du lịch, song song với việc triển khai
các biện pháp hỗ trợ, Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh điểm
đến an toàn, hấp dẫn; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước thông qua các
chương trình kích cầu du lịch nội địa như “Việt Nam, điểm đến an toàn, hấp
dẫn”, “Việt Nam, đi để trải nghiệm”… Dự báo, khách du lịch nội địa Việt Nam
ngày càng tăng và chiếm vai trò quan trọng hơn đối với sự phát triển của ngành
Du lịch.
XU HƯỚNG DU LỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI
Như đã nêu ở trên, du lịch là ngành bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó
như về nhu cầu đời sống của người dân, về tác động của môi trường, biến đổi
khí hậu, về dịch bệnh… Nên để nhận định được xu hướng phát triển ngành du
lịch cũng như nhu cầu du lịch của du khách thì vai trò của việc đánh giá được
các yếu tố liên quan là rất quan trọng. Qua phân tích cũng như tham khảo tài liệu
của các cá nhân, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả nêu ra một
số xu hướng du lịch trong thời gian tới như sau:
1) Xu hướng du lịch điểm đến an toàn, thân thiện. Hiện nay với tình hình
dịch bệnh trên Thế giới và Việt Nam đang diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, sự
bất ổn về tình hình chính trị, xã hội ở một số quốc gia đã và đang tác động trực
tiếp đến quyết định chính của du khách trong việc đi du lịch của mình, và điểm
đến du lịch an toàn và thân thiện sẽ là hành vi, sự lựa chọn hàng đầu của du
khách khi dịch bệnh được kiểm soát và mọi hoạt động sinh hoạt trở lại trong
trạng thái bình thường mới. Đối với các quốc gia quản lý về du lịch, các địa
phương ở cơ sở, cũng như các đơn vị cung cấp các dịch vụ du lịch của điểm đến
cần áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh
dịch tễ cho tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ của các
khách sạn, nhà hàng, quán bar, phương tiện vận chuyển… Cần được chú trọng
trước tiên.
2) Xu hướng du lịch được đảm bảo hơn về bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 23
Covid-19 được dự báo sẽ chưa thể kết thúc sớm. Điều này đồng nghĩa với việc
khách du lịch cần biết thông tin chi tiết về hệ thống chăm sóc sức khỏe của điểm
đến và các gói bảo hiểm du lịch ngoài những thông tin về điểm đến, dịch
vụ…Những thông tin như vậy sẽ giúp khách du lịch giảm bớt lo lắng và yên tâm
để thực hiện những chuyến đi của mình.
3) Xu hướng du lịch dịch chuyển từ nhu cầu du lịch quốc tế sang nhu cầu
du lịch nội địa. Xuất phát từ lệnh hạn chế đi lại quốc tế và ở tại Việt Nam, cùng
với sự hoài nghi về tính an toàn và chi phí y tế của điểm đến ngoài nước cộng
với tâm lý muốn được đi lại, giao lưu của con người khi bị hạn chế di chuyển, sự
kìm nén về sự khám phá và sự hạn hẹp về tài chính, du lịch nội địa sẽ là lựa
chọn của rất nhiều du khách Việt Nam và các nước trên thế giới. Thị trường du
lịch nội địa Việt Nam có dấu hiệu phục hồi rất nhanh. Bên cạnh sự dịch chuyển
từ phát triển du lịch inbound, outbound sang du lịch nội địa, thị trường du lịch
quốc tế gần với chương trình tham quan ngắn ngày sẽ phát triển mạnh hơn sản
phẩm dài ngày dành cho du khách ở các thị trường xa khi du lịch quốc tế được
mở cửa trở lại.
4) Xu hướng sử dụng sản phẩm du lịch trọn gói, các gói (combo) thiết kế
sẵn dành cho các nhóm nhỏ hoặc du lịch gia đình cũng sẽ là một trong những
lựa chọn tối ưu của du khách. Hay nói cách khác, loại hình đi du lịch tự do dùng
những sản phẩm combo đến những điểm gần sẽ phát triển. Nếu như trước khi
dịch Covid-19 nổ ra, nhờ công nghệ và các phương tiện thanh toán phát triển, tỷ
lệ sản phẩm du lịch trọn gói có xu hướng giảm do du khách có nhiều sự lựa chọn
và phương tiện để tự thiết kế chuyến đi hoặc kỳ nghỉ cho riêng mình, kể cả
những điểm xa. Hiện nay, do dịch bệnh, việc ăn uống tự do nhiều khi chưa đảm
bảo, khách du lịch được yêu cầu phải thực hiện vệ sinh và các biện pháp giãn
cách xã hội hoặc đảm bảo an toàn. Do vậy, khách du lịch có xu hướng sử dụng
dịch vụ trọn gói từ ăn, ở, đi lại của các công ty, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch
vụ du lịch nhằm giảm thiểu khả năng lây lan bệnh từ cộng đồng.
5) Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, internet để tìm
hiểu kỹ hơn trước chuyến đi. Với diễn biến khó lường của dịch bệnh, khách du
lịch thông qua các sản phẩm từ công nghệ tiên tiến hiện nay được các nhà mạng
cũng như các nhà làm công nghệ cung cấp để đầu tư nhiều thời gian hơn vào
việc tìm hiểu thông tin trước khi quyết định chuyến đi hay đặt dịch vụ cho kỳ
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 24
nghỉ, cũng như thanh toán trực tuyến qua các phần mềm tài chính. Họ thu thập
nhiều hơn thông tin về điểm đến, dịch vụ, các biện pháp đảm bảo an toàn… Để
ra quyết định, thanh toán sản phẩm du lịch đã lựa chọn. Bên cạnh đó, một số du
khách cũng thông qua các ứng dụng trực tuyến để khám phá trước điểm đến
bằng cách thông qua bạn bè, người thân, các công ty, nhà cung cấp dịch vụ du
lịch phát trực tiếp để thoả mãn trí tò mò cũng như muốn xem thực tại hình ảnh
của điểm đến khi mà chưa thể đi du lịch đc…
Xu hướng này cũng đồng nghĩa là các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch,
cung cấp dịch vụ du lịch cần ứng dụng nhiều hơn về công nghệ thông tin, trí tuệ
nhân tạo (như robot phục vụ thay con người), vào công tác quản trị cũng như
công tác liên kết tài chính qua phần mềm, công tác giới thiệu, quảng bá,
marketing các sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu và thu
hút sự chú ý, chăm sóc khách du lịch tốt hơn.
6) Xu hướng du lịch được linh hoạt trong sử dụng dịch vụ. Trong bối cảnh
các hạn chế đi lại cũng như việc đóng cửa biên giới có thể xảy ra vào bất cứ lúc
nào vì dịch bệnh, khách du lịch sẽ ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ có nhiều lựa chọn linh hoạt và chính sách hợp lý trong việc thay đổi
ngày, hoãn hoặc hủy đặt chỗ vào phút chót. Vào thời điểm hiện tại, việc doanh
nghiệp có các lựa chọn đa dạng, có chính sách linh hoạt sẽ nhận được nhiều
quan tâm của khách du lịch. Những chính sách này sẽ đóng vai trò quan trọng
trong quyết định đặt chỗ nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến
du lịch.
7. Xu hướng du lịch gần, ngắn ngày, theo nhóm nhỏ hoặc gia đình, tới
những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, khu vực ít người. Đây là xu hướng
phổ biến xuất hiện trong thời gian gần đây để bảo đảm an toàn cho du khách và
người thân trong quá trình du lịch. Vì vậy, đây là cơ hội cho các vùng nông
thôn, miền núi, hải đảo có cơ hội thúc đẩy thu hút khách du lịch và đẩy nhanh
hoạt động du lịch phát triển.
8) Xu hướng du lịch quốc tế bằng hộ chiếu Vaccine. Hiện nay, việc hạn chế
đi lại, xuất cảnh quốc tế ở các quốc gia trên thế giới và Việt Nam để đảm bảo an
toàn do Covid-19 gây ra, đặc biệt được siết chặt. Với ý tưởng dùng hộ chiếu
vaccine nhằm xác định được tình trạng sức khỏe của du khách đáp ứng các yêu
cầu về sức khỏe du khách khi đi du lịch tại nước sở tại, của điểm đến là yếu tố
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 25
bắt buộc. Nhưng ý tưởng trên đang có nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng
người dân trong việc cấp phép, kiểm tra, quản lý cũng như sự phân biệt đối xử…
Mặc dù xu hướng này tuy chưa khả quan, mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, nhưng vấn
đề đặt ra cho các nhà quản lý, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch nắm bắt
được thị hiếu của thị trường để có quyết sách đối phó tối ưu nhất trong việc đón
đối tượng khách du lịch này khi thành hiện thực.
DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2021, tổng khách du lịch đến
tỉnh Hòa Bình ước đạt 1,55 triệu lượt khách, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm
trước, bằng 45,1% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 60 nghìn lượt, giảm
76,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng 30% kế hoạch năm; khách nội địa 1,49
triệu lượt, giảm 13,6% so cùng kỳ năm trước, bằng 43,3% kế hoạch năm. Tổng
doanh thu ước đạt 1.300 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng
44,8% kế hoạch năm.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Khu du lịch Hồ Hòa Bình với các điểm du
lịch tâm linh, nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, thơ mộng,
thu hút đông đảo khách du lịch. Du khách cũng có thể đến các khu nghỉ dưỡng
sinh thái chất lượng cao như: Serena Resort (Kim Bôi), Hideaway Resort, Mai
Chau Ecolodge, Ban Khan village Resort, Avana Retreat (Mai Châu). Các khu
vui chơi giải trí như: Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, quần thể
hang động núi Đầu Rồng (Cao Phong), Sân Golf Phượng Hoàng (Lương Sơn),
Sân golf Hilltop Valley Club (thành phố Hòa Bình)… Hay đến thăm các điểm
du lịch cộng đồng bản Lác, bản Văn, bản Hịch… huyện Mai Châu; xóm Ngòi,
xóm Chiến huyện Tân Lạc, điểm du lịch Đá Bia, Xóm Ké tại Đà Bắc…
Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tăng cường hơn nữa công tác quản lý tốt hoạt
động du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa giao tiếp. Thúc
đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh
Covid-19, khẳng định tính an toàn, các điều kiện thuận lợi của tỉnh sau khi hết
dịch. Đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm
kích cầu thị trường trong nước; khuyến khích, hỗ trợ các công ty du lịch, công ty
lữ hành xây dựng, tổ chức các chương trình tour kích cầu giới thiệu đến khách
du lịch. Tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; tăng cường truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 26
,chống dịch bệnh đến người dân, du khách và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du
lịch. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách, chế độ
theo quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng sản phẩm, tuyên truyền
quảng bá, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp vượt qua
khó khăn do dịch bệnh. Tỉnh sẽ đẩy mạnh chương trình hợp tác liên kết phát
triển du lịch, kết nối du lịch với với các tỉnh, đặc biệt là kết nối các vùng xanh
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành đưa đón khách du lịch đến tỉnh
Hòa Bình./.
III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN
3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án
Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau:
Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị
TT Nội dung Diện tích ĐVT
I Xây dựng 190.100,0 m2
A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0
1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2
2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2
3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2
4
Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01
phòng)
2.400,0 m2
5
Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu
chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng)
4.000,0 m2
B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2
1
Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt
ngoài trời
2.400,0 m2
2
Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu
chợ nông sản
10.000,0 m2
3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2
4
Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh
quan thiên nhiên
80.000,0 m2
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 27
TT Nội dung Diện tích ĐVT
5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2
C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh
5.000,0 m2
1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2
2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2
3 Kho chuyên dụng 500,0 m2
4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2
D
Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính,
sân đón tiếp
5.000,0 m2
1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2
2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2
3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2
4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2
5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2
E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2
1
Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước
thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh...
10.500,0 m2
2
Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao
thông nội vùng
46.100,0 m2
3
Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục
phụ trợ khác
8.500,0 m2
F Hệ thống tổng thể
- Hệ thống cấp nước Hệ thống
- Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống
- Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống
- Hệ thống PCCC Hệ thống
II Thiết bị
1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ
2 Thiết bị nội thất Trọn Bộ
3 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ
4 Thiết bị dịch vụ du lịch Trọn Bộ
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 28
TT Nội dung Diện tích ĐVT
5 Thiết bị khu làng nghề Trọn Bộ
6 Thiết bị khác Trọn Bộ
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 29
3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư
(ĐVT:1000 đồng)
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền
sau VAT
I Xây dựng 190.100,0 m2
127.378.000
A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0 -
1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2 1.700 510.000
2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2 1.700 340.000
3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2 1.700 170.000
4
Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01
phòng)
2.400,0 m2 3.650 8.760.000
5
Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu
chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng)
4.000,0 m2 3.650 14.600.000
B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2
-
1
Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt
ngoài trời
2.400,0 m2 1.700 4.080.000
2
Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu
chợ nông sản
10.000,0 m2 1.250 12.500.000
3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2 180 1.800.000
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 30
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền
sau VAT
4
Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh
quan thiên nhiên
80.000,0 m2 50 4.000.000
5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2 1.150 6.440.000
C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh
5.000,0 m2
-
1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2 3.650 1.825.000
2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2 750 2.625.000
3 Kho chuyên dụng 500,0 m2 1.650 825.000
4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2 950 475.000
D
Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính,
sân đón tiếp
5.000,0 m2
-
1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2 500 1.975.000
2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2 3.650 730.000
3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2 1.700 595.000
4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2 1.700 425.000
5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2 1.700 425.000
E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2
-
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 31
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền
sau VAT
1
Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước
thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh...
10.500,0 m2 500 5.250.000
2
Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao
thông nội vùng
46.100,0 m2 1.000 46.100.000
3
Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục
phụ trợ khác
8.500,0 m2 850 7.225.000
F Hệ thống tổng thể
- Hệ thống cấp nước Hệ thống 1.520.800 1.520.800
- Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống 1.140.600 1.140.600
- Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống 1.330.700 1.330.700
- Hệ thống PCCC Hệ thống 1.710.900 1.710.900
II Thiết bị 26.873.900
1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 450.000 450.000
2 Thiết bị nội thất Trọn Bộ 18.629.800 18.629.800
3 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ 1.901.000 1.901.000
4 Thiết bị dịch vụ du lịch Trọn Bộ 3.421.800 3.421.800
5 Thiết bị khu làng nghề Trọn Bộ 1.520.800 1.520.800
6 Thiết bị khác Trọn Bộ 950.500 950.500
III Chi phí quản lý dự án
1,871
(GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%
2.885.612
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 32
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền
sau VAT
IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8.235.247
1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
0,208
(GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%
321.182
2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
0,481
(GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%
741.794
3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1,548 GXDtt * ĐMTL% 1.971.662
4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 0,851 GXDtt * ĐMTL% 1.084.414
5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
0,030
(GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%
46.861
6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
0,086
(GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%
132.870
7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,137 GXDtt * ĐMTL% 175.107
8 Chi phí thẩm tra dự toán côngtrình 0,134 GXDtt * ĐMTL% 171.286
9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 1,798 GXDtt * ĐMTL% 2.289.955
10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,697 GTBtt * ĐMTL% 187.425
11 Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 1.112.691
V Chi phí đền bù, GPMB 190.100,0 m2
26 5.000.000
VI Chi phí vốn lưu động TT 6.408.022
VIII Chi phí dự phòng 5% 8.839.039
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 33
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền
sau VAT
Tổng cộng 185.619.819
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 34
IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
4.1. Địa điểm xây dựng
Dự án“Dự án đầu tư Làng nghỉ dưỡng” được thực hiệntại, tỉnh Hòa Bình.
Vị trí thực hiện dự án
4.2. Hình thức đầu tư
Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới.
V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO
5.1. Nhu cầu sử dụng đất
Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất
TT Nội dung
Diện tích
(m2
)
Tỷ lệ (%)
A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000 3,68%
1 Nhà sàn trung tâm 300,0 0,16%
2 Nhà sàn đón khách 200,0 0,11%
3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 0,05%
4
Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50
phòng/48m2/01 phòng)
2.400,0 1,26%
Vị trí thực hiện dự
án
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 35
TT Nội dung
Diện tích
(m2
)
Tỷ lệ (%)
5
Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc
tiêu chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng)
4.000,0 2,10%
B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 56,81%
1
Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật
sắp đặt ngoài trời
2.400,0 1,26%
2
Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và
khu chợ nông sản
10.000,0 5,26%
3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 5,26%
4
Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp
cảnh quan thiên nhiên
80.000,0 42,08%
5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 2,95%
C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh 5.000,0 2,63%
1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 0,26%
2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 1,84%
3 Kho chuyên dụng 500,0 0,26%
4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 0,26%
D
Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng
chính, sân đón tiếp
5.000,0 2,63%
1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 2,08%
2 Khu văn phòng điều hành 200,0 0,11%
3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 0,18%
4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 0,13%
5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 0,13%
E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 34,25%
1
Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý
nước thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh...
10.500,0 5,52%
2
Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án
+ giao thông nội vùng
46.100,0 24,25%
3
Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng
mục phụ trợ khác
8.500,0 4,47%
Tổng cộng 190.100,0 100%
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 36
5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án
Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa
phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là
tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử
dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho
quá trình thực hiện.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 37
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG
NGHỆ
I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình
TT Nội dung Diện tích ĐVT
I Xây dựng 190.100,0 m2
A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0 m2
1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2
2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2
3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2
4
Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01
phòng)
2.400,0
m2
5
Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu chuẩn
(150 phòng/26,7m2/01 phòng)
4.000,0
m2
B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2
1
Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt
ngoài trời
2.400,0
m2
2
Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ
nông sản
10.000,0
m2
3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2
4
Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan
thiên nhiên
80.000,0
m2
5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2
C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh
5.000,0
m2
1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2
2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2
3 Kho chuyên dụng 500,0 m2
4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 38
TT Nội dung Diện tích ĐVT
D
Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính,
sân đón tiếp
5.000,0
m2
1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2
2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2
3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2
4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2
5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2
E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2
1
Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước thải,
trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh...
10.500,0
m2
2
Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao
thông nội vùng
46.100,0
m2
3
Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục
phụ trợ khác
8.500,0
m2
II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
2.1. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn
Hệ thống khách sạn
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 39
Đầu tư xây dựng khách sạn chuẩn với 50 phòng/48m2/01 phòng với các hạng
mục sau:
 Trang thiết bị nội thất
+ Sảnh đón tiếp
- Có quầy lễ tân
- Wifi
- Điện thoại
- Máy vi tính
- Bàn ghế tiếp khách
- Bảng/ màn hình niêm yết giá dịch vụ và phương thức thanh toán
- Bảng/ màn hình niêm yết tỷ giá ngoại tệ
- Thiết bị phục vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng
- Cửa ra vào được bố trí thuận tiện
- Có nơi giữ đồ và tài sản giá trị của khách
- Xe đẩy cho người khuyết tật.
- Giá để báo, tạp chí hoặc hệ thống đọc báo trực tuyến (Press Reader)
- Quầy thông tin, quan hệ khách hàng và hỗ trợ đón tiếp (trực cửa, chuyển
hành lý, văn thư, xe đưa đón khách)
Khu vực sảnh đón tiếp khách sạn 4 sao đầy đủ các trang thiết bị phục vụ
khách
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 40
 Khu khách sạn
Khách sạn hiện nay đang là địa điểm được nhiều người lựa chọn cho
chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Xu hướng thiết kế nội thất khách sạn cũng thay đổi
rất nhiều để phù hợp với xu thế và thẩm mỹ của xã hội. Đây cũng là điều khiến
nhiều chủ đầu tư khách sạn băn khoăn để làm sao mang đến không gian độc đáo,
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ mọi tầng lớp khách hàng từ thương gia cho đến
những đối tượng du lịch bình dân, mang cảm giác mới lạ và thoải mái cho từng
đối tượng khách hàng.
Khách sạn 4 sao sang trọng phải hoành tráng, thu hút mọi ánh nhìn từ du
khách với phong cách thiết kế và bài trí nội ngoại thất lịch lãm, sang trọng, hài
hòa, quý phái đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí của du khách.
Việc thiết kế cảnh quan Sân vườn xanh, thoáng mát sẽ giúp du khách có nơi
thư giãn thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 4 sao sang
trọng sẽ trở nên đẹp hơn khi được thiết kế đồng bộ, thống nhất với không gian
khách sạn.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 41
Phong cách bài trí trang nhã, tinh tế kết hợp cùng những ô cửa sổ lớn, mở ra
không gian đường phố bên ngoài.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 42
 Buồng ngủ
- Giường đơn 1m x 2m
- Giường đôi 1,6m x 2m
- Giường cho người khuyết tật 1,8m x 2m
- Đệm dày 20cm - có ga bọc, chăn – gối có vỏ bọc
- Có tủ hoặc kệ đầu giường – bảng điều khiển thiết bị điện đặt ở tủ đầu
giường
- Đèn đầu giường cho mỗi khách, chỉnh được độ sáng
- Ổ cắm điện an toàn ở đầu giường
- Minibar – đặt sẵn các loại đồ uống, đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ.
- Điện thoại, tivi – hướng dẫn sử dụng điện thoại và tivi
- Điều hòa không khí
- Tủ đựng quần áo có mắc treo quần áo, mắc áo có nhiều loại để treo được
các loại quần, áo – bàn chải quần áo
- Rèm cửa sổ đủ chắn sáng
- Đèn đủ chiếu sáng
- Bàn ghế uống nước
- Cốc uống nước, tách uống trà – cà phê
- Ấm đun nước siêu tốc, dụng cụ mở bia – rượu
- Hộp giấy ăn
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 43
- Bộ đồ trái cây
- Giá để hành lý
- Giấy hoặc hộp mút lau giày
- Wifi – đường truyền Internet qua cáp tốc độ cao
- Bàn làm việc cho 100% số buồng ngủ - có đèn bàn làm việc - ổ cắm điện
an toàn ở bàn làm việc
- Cặp đựng tài liệu thông tin về khách sạn và hướng dẫn khách: nội quy,
dịch vụ và giá dịch vụ, thời gian phục vụ khách của các dịch vụ, chính sách
khuyến mại, phong bì, giấy, bút viết (thông tin về khách sạn có thể cung cấp
trên màn hình)
- Gương soi, gương soi cả người
- Sọt rác
- Sọt hoặc túi đựng đồ giặt là
- Thiết bị phát hiện khói báo cháy
- Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động
- Dép đi trong phòng
- Tranh ảnh
- Két an toàn cho 80% số buồng ngủ
- Mấy sấy tóc
- Túi kim chỉ
- Sàn gỗ hoặc thảm trải buồng ngủ
- Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm
- Mắt nhìn gắn trên cửa
- Chuông gọi cửa
- Chốt an toàn
- Ổ khóa từ dùng thẻ
- Cửa tự động đóng
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 44
 Phòng vệ sinh trong buồng ngủ
- Tường làm bằng vật liệu không thấm nước, sàn lát bằng vật liệu chống
trơn.
- Chậu rửa mặt, bệ đặt chậu rửa mặt – gương soi – đèn trên gương soi.
- Đèn trần
- Ổ cắm điện an toàn
- Vòi nước – nước nóng – vòi tắm hoa sen – hệ thống cây sen tắm đứng
phun mưa
- Móc treo quần áo
- Giá để khăn các loại
- Bồn cầu – vòi nước di động cạnh bồn cầu
- Giấy vệ sinh – thùng rác có nắp
- Thiết bị thông gió
- Vật dụng cho 1 khách: cốc, xà phòng, khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay,
bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mũ chụp tóc, tăm bông, dầu gội đầu, sữa
tắm, dầu xả, áo choàng sau tắm.
- Muối tắm
- Khăn chùi chân
- Điện thoại nối với buồng ngủ
- 100% số buồng ngủ có phòng tắm đứng hoặc bồn tắm nằm có rèm che
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 45
- Cân sức khỏe
- Hệ thống ga và xi phông thoát sàn đảm bảo ngăn mùi hôi
 Khu vực bếp
+ Thiết kế khu vực bếp thuận tiện cho việc di chuyển thức ăn đến nhà hàng.
+ Khu vực sơ chế - bếp nóng - lạnh được tách riêng, có diện tích đảm bảo
quy trình sơ chế, chế biến các món ăn.
+ Có hệ thống thông gió tốt, có biện pháp ngăn chặn động vật – côn trùng
gây hại.
+ Thiết kế tường khu vực bếp phẳng, không thấm nước và dễ làm sạch.
+ Trần bếp thuận tiện cho việc vệ sinh, đảm bảo an toàn.
+ Sàn bếp phẳng, được lát bằng vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa.
+ Có khu vực bếp Âu, Á – bếp bánh.
+ Có khu vực soạn chia thức ăn.
+ Có lối chuyển rác tách biệt, đảm bảo vệ sinh.
+ Có phòng vệ sinh cho nhân viên bếp (bên ngoài khu vực bếp).
+ Có phòng đệm, đảm bảo cách âm – cách nhiệt – cách mùi giữa bếp và
phòng ăn.
2.2. Hệ thống Vila nghỉ dưỡng
Hòa Bình gần đây ngày càng trở nên quen thuộc với những tín đồ du lịch.
Với vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên núi rừng thơ mộng, mát mẻ. Nơi đây là điểm
phù hợp cho nhiều du khách bởi hệ thống resort, villa view núi rừng tuyệt đẹp.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 46
Hệ thống villa khu N1
Hệ thống villa khu N2
Chúng tôi sẽ đầu tư hệ thống vila nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao phục vụ quý
khách du lịch trong nước và quốc tế. Thiết kế gồm những nét nổi bật như sau:
Một bể bơi lớn được bố trí hợp lý giữa khoảng sân chung, có thể kết nối
với không gian phòng khách khi mở hết khẩu độ hệ cửa kính dài tới 6m. Không
gian không có bất kỳ một rào cản nào. Đây là điểm đặt biệt mà các kiến trúc sư
muốn đem lại cho căn nhà này. Khu vực bể bơi còn được mở rộng bởi không
gian nằm nghỉ, được bố trí những ghế nằm và lát sàn gỗ, tạo sự riêng biệt. Ngoài
ra, phần sân thượng khối nhà thấp hơn còn có thể kết nối trực tiếp với khu vực
hồ bơi bằng một cầu thang ngoài. Sự thuận tiện này bắt nguồn từ việc chủ nhà
muốn bố trí vị trí sân thượng thành khu vực tổ chức BBQ hoặc ăn tối ngoài trời.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 47
Ban ngày thì là một tấm gương phản chiếu hình ảnh căn biệt thự
Ban đêm trở thành một mảng sáng màu xanh huyền bí
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 48
Căn biệt thự nổi bật giữa rừng khi hoàng hôn buông xuống
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 49
Phần đếvà bậc lên căn biệt thự được xây gần đá tự nhiên, mang nét đặc trưng
địa phương
Phần nội thấtthiết kế tinh giản, sử dụng tone màu trầm, màu trắng mà màu gỗ,
tạo vẻ hiện đại và thoáng đãng cho căn biệt thự
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 50
Vật liệu cho căn biệt thự cũng đã được các kiến trúc sư lựa chọn để nâng
cao đặc tính nhẹ nhàng của tòa nhà, sàn với màu bê tông sáng cho các khu vực
lưu thông công cộng, kéo dài ra từ trong nhà ra sân để làm mờ sự ngăn cách giữa
bên trong và bên ngoài nhà. Xung quanh phần đế sử dụng tường đá được ốp tự
nhiên để hòa vào với tông màu đậm của khu rừng. Diện ngang được nhấn màu
sáng cùng màu gỗ ấm áp và ánh sáng vàng dịu dàng, tạo nên chiều sâu về không
gian của ngôi nhà nổi bật ở buổi hoàng hôn.
2.3. Khu thương mại dịch vụ nhà hàng, hội nghị
Với nội thất bằng gỗ tông màu ấm, bày trí đơn giản nhưng sang trọng,
không gian nhà hàng đặc biệt phù hợp cho những bữa ăn ấm áp bên người thân
và gia đình. Nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng được chế biến từ những
nguyên liệu tươi ngon nhất của địa phương. Thực đơn tại quán đa dạng chắt lọc
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 51
tinh hoa các món ăn Việt và món ăn nước ngoài, được bày biện mang tính nghệ
thuật cao. Thực khách không chỉ ngon miệng mà còn cảm thấy ngon mắt khi
nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ ăn.
Để tạo nên mẫu thiết kế nhà hàng ăn uống hiện đại, tập trung họa tiết
trang trí mang đậm dấu ấn trẻ trung năng động, đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.
Vì vậy, phong cách này sẽ là điểm hấp dẫn lớn với những khách hàng trẻ tuổi, cá
tính, yêu thích sự sáng tạo và những gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với phong
thủy, nghỉ dưỡng.
Nhà hàng ăn uống sang trọng, lịch thiệp không thể thiếu đi những cách
trang trí đẹp. Bạn cần chú ý tới sự kết hợp hài hòa của các yếu tố: màu sắc, ánh
sáng,đồ nội thất và cách bài trí nhà hàng.
Màu sắc là yếu tố khiến cho thực khách cảm nhận về những ấn tượng đầu
tiên. Để thiết kế nhà hàng sang trọng hiện đại, bạn cũng cần chú ý rất nhiều về
màu sắc như dùng màu bình dị và đơn sắc mang đến sự đơn giản không cầu kỳ.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 52
Đồ nội thất là yếu tố thể hiện sự phong cách và cá tính riêng của nhà
hàng. Với thiết kế nhà hàng đơn giản, bạn cần lựa chọn những vật dụng như bàn
ghế sử dụng những vật liệu đơn giản như gỗ, tre, nhựa… vừa đơn giản lại vừa
sang trọng.
Thiết kế những chiếc đèn treo, đèn thả sắc màu là điểm nhấn tạo nên thẩm
mỹ cho nhà hàng. Cộng thêm các chi tiết cây xanh, tranh ảnh trang trí khác thêm
phần nổi bật. Ngoài ra, tùy theo các phong cách thiết kế nhà hàng BBQ mà bạn
hướng đến mà có cách trang trí nhà hàng khác nhau.
Nhà hàng tại khách sạn mang phong cách Á âu sang trọng sức chứa 100
khách cao cấp hướng biển tại tầng cao nhất cho không gian trải rộng với những
món ăn ngon đa dạng từ Á đến Âu thì nhà hàng tại đây đáp ứng được nhu cầu
của khách lưu trú.
2.4. Khu ẩm thực, dịch vụ ăn uống
Khu ẩm thực của dự án hòa mình vào thiên nhiên, du khách vừa thưởng
thức món ăn được sản xuất từ chính trang trại.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 53
Với nội thất bằng gỗ tông màu ấm, bày trí đơn giản nhưng sang trọng,
không gian nhà hàng đặc biệt phù hợp cho những bữa ăn ấm áp bên người thân
và gia đình.
Khu ẩm thực phục vụ các món ăn đa dạng được chế biến từ những nguyên
liệu tươi ngon nhất của địa phương. Thực đơn tại quán đa dạng chắt lọc tinh hoa
các món ăn Việt như: tôm sông, gà ta thả vườn, gỏi bưởi... được bày biện mang
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 54
tính nghệ thuật cao. Thực khách không chỉ ngon miệng mà còn cảm thấy ngon
mắt khi nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ ăn.
Để tạo nên mẫu thiết kế khu ẩm thực ăn uống hiện đại, tập trung họa tiết
trang trí mang đậm dấu ấn trẻ trung năng động, đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.
Vì vậy, phong cách này sẽ là điểm hấp dẫn lớn với những khách hàng trẻ tuổi, cá
tính, yêu thích sự sáng tạo và những gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với phong
thủy, nghỉ dưỡng, sinh thái.
Khu ẩm thực ăn uống sang trọng, lịch thiệp không thể thiếu đi những cách
trang trí đẹp. Bạn cần chú ý tới sự kết hợp hài hòa của các yếu tố: màu sắc, ánh
sáng, đồ nội thất và cách bài trí nhà hàng.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 55
Màu sắc là yếu tố khiến cho thực khách cảm nhận về những ấn tượng đầu
tiên. Màu xanh chủ đạo của việc sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên làm toát
lên đặc điểm của dự án, sản xuất thực phẩm Organic. Để thiết kế khu ẩm thực
sang trọng hiện đại, bạn cũng cần chú ý rất nhiều về màu sắc như dùng màu bình
dị và đơn sắc mang đến sự đơn giản không cầu kỳ.
Đồ nội thất được trang trí kiểu không gian xanh là yếu tố thể hiện sự
phong cách và cá tính riêng của dự án. Với thiết kế đơn giản, bạn cần lựa chọn
những vật dụng như bàn ghế sử dụng những vật liệu đơn giản như gỗ, tre,
nhựa… vừa đơn giản lại vừa sang trọng.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 56
2.5. Khunghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe
Dịch vụ spa sẽ mang đến cho khách lưu trú các sự lựa chọn tin cậy, những
lợi ích spa có thể đem lại đó là:
– Giảm Stress: có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách đắm mình trong tiếng
nhạc du dương và làn nước mát với tinh dầu thoang thoảng, dễ chịu.
– Giải độc cơ thể: các chất độc nằm sâu bên trong cơ thể sẽ dần dần được
loại bỏ dưới tác dụng của tinh dầu, hạn chế chứng đau và viêm khớp, giúp cân
bằng thể lực bằng các động tác massage và xông hơi.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 57
– Có lợi cho hệ tim mạch: phương pháp dưỡng khí giúp bạn điều hòa nhịp
thở và ổn định nhịp tim, phương pháp massage giúp lưu thông mạch máu rất tốt
cho hệ tim mạch.
– Giảm nguy cơ ung thư: thân nhiệt của bạn luôn trong trạng thái cao khi
tắm spa giúp cải thiện hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình đào thải những hóa chất
gây ung thư như Natri (sodium), alcohol, nicotine, …
– Cho khách hàng giấc ngủ ngon: Một giấc ngủ ngon được hình thành bởi
nhiều yếu tố, trong đó sức khỏe và tinh thần thoải mái là yếu tố quyết định.
2.6. Khu Bảo tồn dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời
Kiến trúc khu bảo tồn dân tộc
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 58
Bảo tàng Dân Tộc Thái bao gồm hai khu trưng bày là khu trưng bày trong
nhà và khu trưng bày ngoài trời. Khu trưng bày trong nhà trưng bàybao gồm các
hiện vật về sinh hoạt, phong tục tập quán, ma chay cưới xin... của dân tộc Thái.
Các hiện vật này phần lớn thể hiện những nét sinh hoạt hàng ngày rất bình
thường của dân tộc Thái vì vậy cách thức trưng bày khá đơn giản để người xem
có thể dễ dàng cảm nhận. Bên cạnh các hiện vật còn có các tài liệu bằng tiếng
Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, các tranh ảnh, và các video giúp cho khách có cái
nhìn toàn diện và sâu sắc. Bởi vì khách đến đây không chỉ để tham quan mà còn
để tìm hiểu, nghiên cứu về Dân Tộc Thái, các sắc thái đa dạng và đặc sắc của
Dân Tộc Thái.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 59
2.7. Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản
Nhiều năm qua, ở nước ta có một bài học, một kinh nghiệm hết sức thuyết
phục đó là: Văn hoá trong du lịch, vừa là mục tiêu mang tính định hướng, vừa
là một quan điểm khẳng định rằng, văn hoá là nội dung, là bản chất đích thực
của du lịch, tạo nên tính độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn nhất của các sản phẩm du lịch
Việt Nam, góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè Quốc tế.
Những ngành nghề thủ công truyền thống đã gắn bó ngàn đời với các
người dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, đó không đơn thuần là những vật
dụng mà còn chứa đựng các giá trị văn hóa, thẩm mỹ, phong tục tập quán và tâm
hồn, tâm linh của cư dân tại chỗ nơi đây.
Nhằm phát huy các giá trị của văn hóa trở thành nguồn lực trong phát
triển kinh tế - xã hội, đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “Xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… làm cho văn hóa
gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng
tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh của sự phát triển nhằm bảo đảm sự gắn
kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao văn
hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển toàn diện và bền vững
của đất nước”Dự án sẽ xây dựng khu Bảo tồn làng nghềcác dân tộc Tây Bắc
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 60
2.8. Khu thực nghiệm nông nghiệp
Khu thực nghiệm nông nghiệp
Chức năng của Khu thực nghiệm nông nghiệp:
Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn thực hành và thực tập nghề
cho sinh viên; tập huấn đào tạo nghề cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.
Nghiên cứu thử nghiệm, thực hiện các đề tài, dự án khoa học về phát triển
nông lâm ngư nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường.
Nghiên cứu, sản xuất các giống cây trồng, các sản phẩm công nghệ cao
trong lĩnh vực nông nghiệp theo nhu cầu thị trường.
Quản lý, điều hành và trực tiếp thực hiện các hoạt động: nghiên cứu ứng
dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ khoa học công
nghệ trong các lĩnh vực, các ngành nghề phù hợp và hợp pháp, nhằm các mục
tiêu: phục vụ, hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và
thu lợi nhuận.
Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng”
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 61
Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp
2.9. Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên
Với mục tiêu chung đặt ra là tôn vinh giá trị di tích, bảo tồn và phát huy
giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang của Hòa Bình; tôn tạo cảnh
quan, môi trường nhằm đưa di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang tại đây trở
thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội của huyện Mai Châu và của tỉnh.
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356

More Related Content

Similar to DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356

Similar to DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356 (20)

Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docxThuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
 
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docxThuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
 
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢNDỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
 
DỰ ÁN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO KET HOP DU LICH TRAI NGHIEM_NINH THUAN
DỰ ÁN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO KET HOP DU LICH TRAI NGHIEM_NINH THUANDỰ ÁN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO KET HOP DU LICH TRAI NGHIEM_NINH THUAN
DỰ ÁN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO KET HOP DU LICH TRAI NGHIEM_NINH THUAN
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
 
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡngThuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
 
DU AN KHU DU LICH DA NGOAI
DU AN KHU DU LICH DA NGOAIDU AN KHU DU LICH DA NGOAI
DU AN KHU DU LICH DA NGOAI
 
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡngdu lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
 
Dự án khu dân cư, sinh thái trải nghiệm 0918755356
Dự án khu dân cư, sinh thái trải nghiệm 0918755356Dự án khu dân cư, sinh thái trải nghiệm 0918755356
Dự án khu dân cư, sinh thái trải nghiệm 0918755356
 
Dự án trồng trọt kết hợp du lịch sinh thái
Dự án trồng trọt kết hợp du lịch sinh tháiDự án trồng trọt kết hợp du lịch sinh thái
Dự án trồng trọt kết hợp du lịch sinh thái
 
DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG TRỌT 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG TRỌT 0918755356DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG TRỌT 0918755356
DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG TRỌT 0918755356
 
DU AN SX SUA SEN
DU AN SX SUA SEN DU AN SX SUA SEN
DU AN SX SUA SEN
 
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng.docx
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng.docxThuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng.docx
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng.docx
 
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡngThuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
 
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡngThuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
 
DU AN PHU LIEU MAY MAC
DU AN PHU LIEU MAY MAC DU AN PHU LIEU MAY MAC
DU AN PHU LIEU MAY MAC
 
Thuyết minh dự án kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống máy lạnh xe tải đông lạnh
Thuyết minh dự án kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống máy lạnh xe tải đông lạnhThuyết minh dự án kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống máy lạnh xe tải đông lạnh
Thuyết minh dự án kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống máy lạnh xe tải đông lạnh
 
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docxDự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
 

More from Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

More from Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt (20)

Thuyết minh dự án trung tâm sản xuất giống cây trồng
Thuyết minh dự án trung tâm sản xuất giống cây trồngThuyết minh dự án trung tâm sản xuất giống cây trồng
Thuyết minh dự án trung tâm sản xuất giống cây trồng
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxTHUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
 
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thảiThuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU VÀ TRỒNG DƯỢC LIỆU
THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU VÀ TRỒNG DƯỢC LIỆUTHUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU VÀ TRỒNG DƯỢC LIỆU
THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU VÀ TRỒNG DƯỢC LIỆU
 
DU AN NHA MAY DAU THUC VAT
DU AN NHA MAY DAU THUC VATDU AN NHA MAY DAU THUC VAT
DU AN NHA MAY DAU THUC VAT
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂYDỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
 
DU AN GACH KHONG NUNG
DU AN GACH KHONG NUNGDU AN GACH KHONG NUNG
DU AN GACH KHONG NUNG
 
dự án cụm công nghiệp
dự án cụm công nghiệpdự án cụm công nghiệp
dự án cụm công nghiệp
 
chăn nuôi công nghệ cao
chăn nuôi công nghệ caochăn nuôi công nghệ cao
chăn nuôi công nghệ cao
 
0918755356 DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG DƯỢC LIỆU.docx
0918755356 DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG DƯỢC LIỆU.docx0918755356 DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG DƯỢC LIỆU.docx
0918755356 DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP TRỒNG DƯỢC LIỆU.docx
 
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại 0918755356
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại 0918755356Thuyết minh dự án trung tâm thương mại 0918755356
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại 0918755356
 
Thuyết minh dự án khu trung tâm thương mại 0918755356
Thuyết minh dự án khu trung tâm thương mại 0918755356Thuyết minh dự án khu trung tâm thương mại 0918755356
Thuyết minh dự án khu trung tâm thương mại 0918755356
 
Dự án trang trại chăn nuôi bò tỉnh Kiên Giang | duanviet.com.vn | 0918755356
Dự án trang trại chăn nuôi bò tỉnh Kiên Giang | duanviet.com.vn | 0918755356Dự án trang trại chăn nuôi bò tỉnh Kiên Giang | duanviet.com.vn | 0918755356
Dự án trang trại chăn nuôi bò tỉnh Kiên Giang | duanviet.com.vn | 0918755356
 
Khu Thương mại Dịch vụ Du lịch Nghỉ dưỡng Phú Gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duan...
Khu Thương mại Dịch vụ Du lịch Nghỉ dưỡng Phú Gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duan...Khu Thương mại Dịch vụ Du lịch Nghỉ dưỡng Phú Gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duan...
Khu Thương mại Dịch vụ Du lịch Nghỉ dưỡng Phú Gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duan...
 
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
 
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
 
Dự án bãi đậu xe tập kết phương tiện và trang thiết bị Tp.Hồ Chí Minh | duanv...
Dự án bãi đậu xe tập kết phương tiện và trang thiết bị Tp.Hồ Chí Minh | duanv...Dự án bãi đậu xe tập kết phương tiện và trang thiết bị Tp.Hồ Chí Minh | duanv...
Dự án bãi đậu xe tập kết phương tiện và trang thiết bị Tp.Hồ Chí Minh | duanv...
 
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Đăk Nông | duanvi...
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Đăk Nông | duanvi...Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Đăk Nông | duanvi...
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Đăk Nông | duanvi...
 
Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông ngh...
Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông ngh...Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông ngh...
Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông ngh...
 
Quyết định 885/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạ...
Quyết định 885/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạ...Quyết định 885/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạ...
Quyết định 885/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạ...
 

DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG 0918755356

 • 1. THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG Tháng 01/2022 CÔNG TY Địa điểm: tỉnh Hòa Bình
 • 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG Địa điểm:, tỉnh Hòa Bình CHỦ ĐẦU TƯ
 • 3. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 2 MỤC LỤC MỤC LỤC ..................................................................................................... 2 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU................................................................................... 6 I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ................................................................. 6 II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN........................................................ 6 III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ........................................................................ 7 IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ........................................................................10 V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN.............................................................11 5.1. Mục tiêu chung.......................................................................................11 5.2. Mục tiêu cụ thể.......................................................................................12 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN.......................13 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN................................................................................................................13 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..................................................13 1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ..........................................................................15 II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG.....................................................16 III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN...........................................................................26 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án...........................................................26 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư..................................29 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ...................................34 4.1. Địa điểm xây dựng..................................................................................34 4.2. Hình thức đầu tư.....................................................................................34 V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO.34 5.1. Nhu cầu sử dụng đất................................................................................34 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.............36 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ...................37 I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ..............37
 • 4. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 3 II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ......38 2.1. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn.................................................................38 2.2. Hệ thống Vila nghỉ dưỡng.......................................................................45 2.3. Khu thương mại dịch vụ nhà hàng, hội nghị.............................................50 2.4. Khu ẩm thực, dịch vụ ăn uống.................................................................52 2.5. Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.........................................................56 2.6. Khu Bảo tồn dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời .................57 2.7. Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản.............59 2.8. Khu thực nghiệm nông nghiệp.................................................................60 2.9. Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên...........61 2.10. Khu vui chơi giải trí ngoài trời...............................................................63 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................65 I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG....................................................................65 1.1. Chuẩn bị mặt bằng ..................................................................................65 1.2. Phương án tổng thểbồi thường, giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư:................65 1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật....................................65 II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...................65 2.1. Các phương án xây dựng công trình.........................................................65 2.2. Các phương án kiến trúc..........................................................................67 III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN...................................................69 3.1. Phương án tổ chức thực hiện ...................................................................69 3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý .....................70 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................72 I. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................72 II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. ...............72 III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN......................................73
 • 5. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 4 IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG .....................................................................................73 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình....................................................73 V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ...........................................................................75 VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG............................................76 6.1. Giai đoạn xây dựng dự án........................................................................76 VII. KẾT LUẬN ...........................................................................................77 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .............................................................................78 I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN..................................................78 II. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN.......................80 2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án........................................................80 2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án:........................80 2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: ................................................................81 2.4. Phương ánvay. ........................................................................................81 2.5. Các thông số tài chính của dự án..............................................................82 KẾT LUẬN ..................................................................................................85 I. KẾT LUẬN. ..............................................................................................85 II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. .....................................................................85 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ...............................86 Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án.................................86 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm. .......................................................87 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm....................................88 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm.....................................................89 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án............................................90 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn...................................91 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. ...........................92
 • 6. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 5 Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). .............................92 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).........................93
 • 7. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 6 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY ............ Mã số doanh nghiệp: .................. - do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố ............... .cấp. ................. Thông tin về người đại diện theo pháp luậtcủa doanhnghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: Họ tên: ............... Chức danh:Giám đốc . II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀNG NGHỈ DƯỠNG .” Địa điểm thực hiện dự án:. tỉnh Hòa Bình. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 190.100,0 m2 (19,01 ha). Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác. Tổng mức đầu tư của dự án: 185.619.819.000 đồng. (Một trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm mười chín triệu, tám trăm mười chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (43.64%) : 81.000.000.000 đồng. + Vốn vay - huy động (56.36%) : 104.619.819.000 đồng. Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Số lượng bán vé vào cổng 158.400,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng, ẩm thực 138.240,0 lượt/năm Doanh thu từ căn tin, giảikhát 136.800,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ câu cá giải trí 9.360,0 lượt/năm
 • 8. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 7 Doanh thu từ lưu trú nghỉdưỡng 72.000,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ khác ( trò chơi,…) 10% III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình phấn đấu phát huy tối đa lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp hẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc. Theo đề án, tỉnh chú trọng công tác quy hoạch phát triển du lịch; ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình, Khu du lịch Mai Châu và những địa phương có tiềm năng du lịch như Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy. Tỉnh phát triển du lịch theo hướng dẫn bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với phát huy văn hóa, tiềm năng, lợi thế của địa phương và xây dựng nông thôn mới Các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng-chữa bệnh-chăm sóc sức khỏe; du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch thể thao, du lịch cộng đồng, du lịch hội thảo, kinh tế ban đêm sẽ được tập trung phát triển …Chú trọng khai thác thị trường vùng thủ đô Hà Nội song song với mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, thu hút đầu tư đạt trên 20.000 tỷ đồng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; cơ sở lưu trú đạt trên 6.000 phòng. Đến năm 2025, tỉnh sẽ đón 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 26 nghìn lao động, trong đó gần 9 nghìn lao động trực tiếp có chuyên môn nghiệp vụ về du lịch; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của ngành du lịch, phấn đấu xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
 • 9. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 8 Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 đã đề ra 11 giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch bao gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền quảng quá, xúc tiến du lịch; mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch an toàn, vệ sinh, thân thiện, văn minh. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế tiến tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành du lịch, nâng cao khả năng hội nhập của du lịch Hòa Bình với hoạt động phát triển du lịch ở trong nước, khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội xây dựng tỉnh Hòa Bình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, có môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững. Theo thống kê, tỉnh Hòa Bình có 101 di tích được xếp hàng và 100 di tích chưa được xếp hạng. Ngoài ra, có trên 30 khu, điểm du lịch, trong đó, đã công nhận 9 điểm du lịch địa phương và 1 khu du lịch cấp tỉnh. Đây là tiềm năng lớn để ngành Du lịch từng bước đầu tư khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian qua, số lượng khách du lịch và thu nhập từ hoạt động du lịch đạt tốc độ tăng trưởng khá. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đón hơn 12.500 nghìn khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2016-2019 tăng 10,7%. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách du lịch giảm, chỉ đạt 65,5% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu từ khách du lịch đến tỉnh đạt trên 7.700 tỷ đồng, đây là mức tăng nhanh và ổn định. Toàn tỉnh có 72 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch còn hiệu lực, chiếm 12,2% tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20,594 tỷ đồng. Nhiều khu, điểm du lịch sinh thái được xây mới như Mai Châu Hideway, Mai Châu Ecolodge, Bakhan Village Resort (Mai Châu); Khu du lịch nghỉ
 • 10. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 9 dưỡng Hồ Dụ và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset (Lương Sơn); An Lạc Farm và Serena Resort (Kim Bôi),... Các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, thu hút một số nhà đầu tư trong và ngoài nước lập dự án đầu tư phát triển du lịch như: Dự án Cáp treo và khu phức hợp vui chơi giải trí sân Golf (thành phố Hòa Bình), Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai Đà Resort và Dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (Đà Bắc); khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Hồ Hòa Bình và Khu du lịch sinh thái hồ Gươm sông Đà (Tân Lạc)... Hiện nay, tỉnh đang tập trung ưu tiên cho một số tập đoàn lớn như Sungroup, Tân Hoàng Minh, FLC nghiên cứu, khảo sát lập các dự án quy mô lớn, chất lượng cao tại khu du lịch hồ Hòa Bình và huyện Kim Bôi, Lạc Sơn theo quy hoạch. Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi du lịch như điểm du lịch cộng đồng Đá Bia, Mó Hém (Đà Bắc), Ngòi Hoa, xóm Chiến (Tân Lạc). Đến nay, Điểm du lịch cộng đồng Đá Bia được nhận giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN và 4 điểm du lịch cộng đồng được công nhận là sản phẩm OCOP. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, ngành du lịch tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch./. Du lịch kết hợp Về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng: Quan điểm phát triển du lịch ở Việt Nam là: "Phát triển nhanh và bền vững. Phải phát huy các lợi thế, khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, có hiệu quả du lịch, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của nước ta" Mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển của du lịch Việt Nam là đến năm 2025 đưa Viêṭ Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực;
 • 11. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 10 ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hiện đại, có chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Viêṭ Nam và thân thiện môi trường. Định hướng thị trường và phát triển sản phẩm: "Đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc mang bản sắc văn hóa Việt Nam, có sức cạnh tranh cao như du lịch làng nghề, du lịch đồng quê, miệt vườn, du lịch sinh thái ở những khu vực có hệ sinh thái đặc trưng". Về đầu tư phát triển du lịch: tăng cường "đầu tư phát triển các khu du lịch, đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa...". Như vậy, du lịch cộng đồng khai thác tiềm năng văn hóa địa phương mang tính phát triển bền vững cho ngành du lịch nước nhà. Số liệu từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, khách du lịch nội địa đạt 42,5 triệu lượt. Còn theo Booking.com, du lịch nội địa tại Việt Nam tăng trưởng chưa từng có trong Covid-19, với hành trình trong nước chiếm đến 96% tổng quãng đường du lịch của người Việt trong giai đoạn từ 1-6 đến 31-8. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ước đạt 52%. Trong bối cảnh đường bay quốc tế chưa khôi phục, du khách nội địa là "phao cứu sinh" của ngành du lịch cả nước. Đây là thời cơ quan trọng để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng khai thác mạnh nguồn du khách nội địa - động lực thúc đẩy phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng hiện tại và trong thời gian tới. Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Dự án đầu tư Làng nghỉ dưỡng Xăm Pà”tại Thôn Xăm Pà, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bìnhnhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngànhdu lịch nghỉ dưỡngcủa tỉnh Hòa Bình. IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc
 • 12. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 11 hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm 2020của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hộinước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;  Nghị định số148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;  Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;  Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Thông Tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xât dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020; V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1. Mục tiêu chung  Phát triển dự án “Dự án đầu tư Làng nghỉ dưỡng Xăm Pà” theohướngchuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng, hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngànhdu lịch của tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.  Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh Hòa Bình.  Góp phần thực hiện thành công định hướng phát triển du lịch tỉnh Hòa
 • 13. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 12 Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án. 5.2. Mục tiêu cụ thể  Xây dựng một khu du lịch - nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ ẩm thực, vui chơi tạo nên điểm nhấn đặc sắc tại khu vựchuyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Khu du lịch nghỉ dưỡng là điểm đến du lịch mới, góp phần đa dạng hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh  Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau: Số lượng bán vé vào cổng 158.400,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng, ẩm thực 138.240,0 lượt/năm Doanh thu từ căn tin, giảikhát 136.800,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ câu cá giải trí 9.360,0 lượt/năm Doanh thu từ lưu trú nghỉdưỡng 72.000,0 lượt/năm Doanh thu từ dịch vụ khác ( trò chơi,…) 10%
 • 14. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 13 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án Vị trí địa lý: Tỉnh Hoà Bình là tỉnh miền núi, nằm ở toạ độ địa lý 200 19' - 210 08' vĩ độ Bắc, 104048' - 105040' kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 73 km. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình; phía Ðông giáp tỉnh Hà Tây; phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hóa. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 4.662,5 km2, chiếm 1,41% tổng diện tích tự nhiên cả nước. Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình Ðịa hình: Ðịa hình tỉnh Hòa Bình là núi cao, chia cắt phức tạp, không có các cánh đồng rộng (như các tỉnh Lai Châu, Sơn La), độ dốc lớn và theo hướng Tây Bắc-Ðông Nam, chia thành 2 vùng rõ rệt. Vùng núi cao (phía Tây Bắc) có độ cao trung bình từ 600-700m, độ dốc trung bình 30-350, có nơi có độ dốc trên 400. Ðịa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Diện tích toàn vùng là 2.127,4km2, chiếm 46% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; vùng trung du (phía Ðông Nam) có độ cao trung bình từ 100-200m, độ dốc trung bình từ 20-250, địa hình là các dải núi
 • 15. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 14 thấp, ít bị chia cắt với diện tích toàn vùng là 2.535,1km2, chiếm 54 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Khí hậu: Mưa, bão tập trung từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm với lượng mưa trung bình hàng năm là 1800 - 2200 mm. Các hiện tượng gió lốc, mưa đá thường xuyên xảy ra. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 24,70C; cao nhất 41,20C; thấp nhất 1,9oC. Tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ trung bình từ 27-290C; tháng lạnh nhất là tháng 1, nhiệt độ trung bình 15,5-16,50C. Tần suất sương muối xảy ra: 0,9 ngày/năm. Tài nguyên thiên nhiên Hòa Bình là mảnh đất có nguồn tài nguyên phong phú như: tài nguyên rừng, tài nguyên du lịch, khoáng sản, nước khoáng và hệ động vật Tài nguyên rừng: Hòa Bình có trên 200 nghìn ha rừng với hệ thực vật phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ có giá trị lớn như: lim, táu, sến, chò chỉ, nghiến, lát hoa,... Trong rừng còn có nhiều loại cây cho củ, quả, nuôi sống con người và làm thuốc chữa bệnh. Hiện nay, rừng Hòa Bình có 400 loài cây thuốc có giá trị. Nằm trong khu vực giáp ranh của 03 khu hệ động vật của miền Bắc là khu hệ Tây Bắc, khu hệ Trường Sơn Bắc và khu hệ Đông Bắc, hệ động vật của rừng Hoà Bình khá đa dạng. Trong đó, đại đa số các loài động vật (thú, chim, bò sát, ếch nhái) là những loài định cư. Tài nguyên du lịch: Hoà Bình có nhiều hang động và suối nước nóng cùng nhiều di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật kiến trúc có giá trị; hồ sông Đà và Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là những điểm du lịch hấp dẫn du khách muôn phương. Là nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc (Mường, Thái, Dao, Tày, Mông,...), Hòa Bình có nền văn hóa đa dạng, rất giàu bản sắc với nhiều loại hình văn hoá lễ hội, nghệ thuật dân gian, phong tục tập quán, ngành nghề truyền thống phong phú, độc đáo. Khoáng sản: trong lòng đất Hoà Bình có chứa nhiều loại khoáng sản quý như: than, kẽm, a-mi-ăng, diêm trắng, vàng, đá vôi,... Trong đó đáng chú ý là than mỡ ở Kim Bôi có trữ lượng tương đối lớn, là nguyên liệu rất cần cho nghề luyện kim. Vàng sa khoáng có rải rác tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đá vôi, đá xanh có trữ lượng dồi dào phân bố ở các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ và thị xã Hoà Bình. Nước khoáng cũng là nguồn tài nguyên quý của Hòa Bình, được phân bố ở các vùng Hạ Bì, Sào Báy (huyện Kim Bôi), Quý Hoà (huyện Lạc Sơn). Thành phần nước khoáng chia làm 02 loại: nước khoáng Bicacbonat- Sunphatcanxi và nước khoáng Sunphatcanxi, nhiệt độ 37 - 410C.
 • 16. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 15 1.2. Điều kiện kinh tế xã hội Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,57%; công nghiệp-xây dựng tăng 32,22%; dịch vụ tăng 5,51%; thuế sản phẩm tăng 8,09%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 19,92%; công nghiệp-xây dựng 44,45%; dịch vụ 30,55%; thuế sản phẩm 5,08%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.631,7 tỷ đồng, tăng 7,12% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 64.000 ha, bằng 100% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm, đã trồng được trên 451.000 cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ Tết trồng cây và trên 4.845 ha rừng tập trung, đạt 85,7% kế hoạch năm. Tiếp tục nuôi trồng thủy sản trên 2.700 ha diện tích mặt nước và trên 4.700 lồng nuôi cá, sản lượng thu hoạch ước đạt 3.880 tấn. Đến nay, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 46 khu dân cư kiểu mẫu, 151 vườn mẫu; có 58/131 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 44,3% tổng số xã), bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 25,89% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.344,6 tỷ đồng, tăng 24,29% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 21.657 tỷ đồng, tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 48,71% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu ước đạt 578,88 triệu USD, tăng 29,64% so với cùng kỳ năm trước, bằng 47,54% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu ước đạt 506,05 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 51,64% so với kế hoạch năm. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh
 • 17. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 16 Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm ước đạt 690.000 lượt khách, bằng 20,1% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch năm. II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG Ở Việt Nam và các nước trên thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp có tính liên kết với nhau trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, y tế, môi trường… Vì dịch Covid-19, theo dự báo, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng âm từ 4.9 % đến 5.2 % [12]. Trong lĩnh vực du lịch, yếu tố này cũng được dự đoán và ghi nhận. Với lượng khách quốc tế năm 2019 là hơn 1.4 tỷ lượt, du lịch đóng góp gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020 dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng trên. Số lượng khách du lịch giảm khoảng 60-80%, ngành du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3.3 nghìn tỷ USD (tương đương 4.2% tổng GDP toàn cầu). Tại Việt Nam, thời gian qua với sự ổn định về chính trị góp phần cho kinh tế, xã hội và du lịch phát triển, nhưng dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến du lịch Việt Nam. Năm 2019, mức tăng tổng sản phẩm trong nước đạt 7,02%, đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011[2]. Riêng đối với ngành Du lịch, năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 18 triệu du khách quốc tế (tăng 16,2% so với năm 2018), tốc độ tăng trưởng trung bình về khách du lịch quốc tế trong 4 năm từ 2016-2019 đạt khoảng 22%. Tuy nhiên, năm 2020, dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 2.5%, mức tăng trưởng của ngành Du lịch có thể giảm từ 65-75%. Thực trạng khó khăn chung hiện nay không những ở các nước phát triển mà còn diễn ra hầu hết ở các quốc gia có nền du lịch đang phát triển, chưa phát triển, từ các điểm đến du lịch nổi tiếng hàng năm thu hút hàng trăm triệu lượng khách du lịch, đến những nơi đơn thuần chỉ là những vị khách vãng lai, ít người biết đến…, thì hiện nay hầu như không có sự hiện diện của họ. Vấn đề đặt ra cho mỗi điểm đến, các đơn vị, cá nhân làm du lịch, nhà quản lý… phải làm sao vừa ứng phó với thực trạng trên, vừa phục hồi và nâng cao chất lượng điểm đến đảm bảo sự an toàn, thỏa mãn được nhu cầu du lịch cho du khách là hết sức cần thiết. Hiện nay, khi mà các quốc gia, các điểm đến ở Việt Nam và trên thế giới hầu như đang hạn chế việc đi lại cũng như hạn chế đón khách du lịch quốc tế
 • 18. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 17 nhập cảnh vào vì Covid-19, việc tập trung bao gồm các cơ quan nhà nước và cả đối với các bên liên quan cùng vào cuộc, khắc phục các thiệt hại về vật chất cũng như nâng cao về chất lượng chuyên môn người làm du lịch rất được quan tâm, cùng với đó là định hình lại chính sách phát triển du lịch, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh du lịch trong thời gian tới. Với quan điểm như trên, bài viết nhằm chú trọng vào các nội dung như: Phân tích thực trạng hiện nay về phát triển du lịch trong nước và quốc tế trong sự phát triển chung của nền kinh tế; nêu ra một số nhận định về xu hướng du lịch trong nước và quốc tế hiện nay trong tình hình mới do tác động của dịch Covid-19. THỰC TRẠNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nhận định chung du lịch trên thế giới Cho đến nay, nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ khó khăn, đặc biệt là đối với ngành du lịch do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Năm 2019, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu yếu nhất trong 10 năm kể từ khủng hoảng tài chính 2009. Trong Báo cáo triển vọng kinh tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng 0.2% đối với năm 2019 và 2020 xuống còn 2.4% và 2.5%. Trong khi, tăng trưởng thương mại được dự báo cải thiện từ 1.4% năm 2019 (thấp nhất kể từ giai đoạn 2008-2009) lên 1.9% trong năm 2020 [11]. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, số lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu năm 2019 đã vượt mốc 1,4 tỷ lượt khách, tăng khoảng 80 triệu lượt so với năm 2018. Năm 2019, tổng lượng khách du lịch toàn cầu dự kiến tăng khoảng 6% so với năm 2018. Dự báo đến năm 2023, số lượng khách du lịch đạt khoảng 1.5-1.6 tỷ lượt, năm 2030 khoảng 1.8 tỷ lượt, và khi đó Đông Bắc Á sẽ là khu vực thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất với 293 triệu lượt, vượt qua khu vực Nam Âu, Địa Trung Hải (264 triệu lượt) và Tây Âu (222 triệu lượt). Trong đó, Đông Nam Á sẽ trở thành khu vực thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 thế giới với 187 triệu lượt. Về thị trường khách du lịch quốc tế, đến năm 2030, nguồn khách xuất phát từ Châu Âu sẽ đạt 832 triệu lượt, tiếp theo là Châu Á và Thái Bình Dương (541 triệu lượt), Châu Mỹ (265 triệu lượt), Châu Phi (90 triệu lượt) và
 • 19. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 18 Trung Đông (81 triệu lượt). Đa phần số lượng khách du lịch quốc tế xuất phát từ nội vùng với 1.4 tỷ (78%) so với 0.4 tỷ (22%) từ các vùng khác. Cũng theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Thế giới, đến năm 2030, khách du lịch đi với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí chiếm 54% tổng lượng khách du lịch quốc tế; với mục đích thăm hỏi, sức khỏe và tôn giáo chiếm khoảng 31%; với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. Trong đó, nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch hướng tới những giá trị mới đều bị hấp dẫn bởi giá trị văn hoá truyền thống, giá trị về tự nhiên, giá trị sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ cao… Hiện nay, xu hướng già hoá dân số, nhu cầu về chất lượng cuộc sống, du lịch, nghỉ ngơi, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe càng ngày càng được chú trọng và đòi hỏi được đáp ứng nhiều hơn về chất lượng cũng như số lượng, dần dần trở nên phổ biến hơn và có sự phân khúc thị trường để đáp ứng được các nhu cầu đó. Bên cạnh đó, để đáp ứng được nhu cầu du lịch hiệu quả, không bị rào cản về khoảng cách, rút ngắn thời gian đi lại, về phương tiện vận chuyển khách cũng được du khách đặc biệt quan tâm, và hiện nay sự phát triển của các hãng hàng không đã làm cho khách du lịch có nhiều sự lựa chọn cũng như tiếp cận được những dịch vụ cao mà phải bỏ chi phí rẻ hơn so với trước. Theo dự báo đến năm 2030, phương tiện đi lại bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 52% so với 48% các phương tiện mặt đất. Đối với ngành Du lịch Thế giới nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói riêng, việc phát triển bền vững được xem là yêu cầu tất yếu và bức thiết trong xu thế phát triển chung toàn cầu. Phát triển bền vững mang lại giá trị vô cùng to lớn đối với nền kinh tế cũng như cuộc sống nhân loại, trong đó có tính liên kết mật thiết đối với các ngành nghề khác nhau… góp phần vào việc bảo tồn các giá trị về văn hoá, tự nhiên, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định về chính trị ở khu vực và trên Thế giới… cũng do tác động của môi trường, biến đổi khí hậu và dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu, xu hướng du lịch của du khách, trong đó du lịch xanh, du lịch đại chúng truyền thống, du lịch sinh thái, di sản, văn hoá, du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thập kỷ tới. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới coi du lịch là một trong những cách thức nhằm thực hiện hoá 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, xu hướng đi du lịch tại các nơi có môi trường tự nhiên của điểm đến càng trong lành, đảm bảo an toàn ngày càng nhiều hơn,
 • 20. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 19 thậm chí họ sẵn sàng chi trả cao hơn khi sử dụng các sản phẩm du lịch đó. Ngược lại, khi môi trường tự nhiên bị xuống cấp, điểm đến không an toàn, chất lượng dịch vụ không đảm bảo… sẽ dần mất khả năng thu hút khách du lịch, mất nguồn thu, dẫn đến ảnh hưởng kéo theo với nhiều khó khăn, hệ luỵ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các ngành nghề khác. Cho nên, trong thời gian tới các đơn vị cung ứng dịch vụ của điểm đến, các đơn vị làm du lịch trên Thế giới không ngừng được nâng cao, sản phẩm du lịch chất lượng cao dự báo sẽ phát triển mạnh, mặc dù đang trong hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng với mục tiêu phát triển trong tình hình mới sẽ vẫn là hướng đi chủ đạo mà các quốc gia đang hướng đến và du lịch nội địa được xem là trụ cột cho tăng trưởng của các quốc gia. Để đối phó với dịch bệnh, nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp kinh tế và xã hội mang tính trung và dài hạn để du lịch phục hồi, dự báo quá trình phục hồi du lịch sẽ được diễn ra theo các giai đoạn sau: 1) Nới lỏng hạn chế đi lại; 2) Du lịch nội địa hồi phục; 3) Các đường bay được khôi phục; 4) Thị trường khách đi lẻ hồi phục; 5) Thị trường khách đoàn đi số lượng lớn hồi phục. Như vậy, với những nhận định như trên về sự phát triển của du lịch Thế giới trước và sau dịch Covid-19, ngành du lịch Thế giới tuy bị tổn thất nặng nề nhưng du lịch được xem là ngành có khả năng phục hồi sớm hơn so với các ngành kinh tế, dịch vụ khác. Xu hướng phát triển có thể trở lại vào cuối năm 2021 khi các yếu tố về dịch bệnh dần được kiểm soát, đặc biệt khi thị trường du lịch và các xu hướng du lịch mới đang được chính các quốc gia và khách du lịch định hình lại. Nhận định về Du lịch ở Việt Nam Về lượng khách du lịch [10], tốc độ tăng trưởng trung bình về khách du lịch quốc tế trong 4 năm từ 2016-2019 đạt khoảng 22% (Biểu đồ 1).
 • 21. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 20 Về tổng thu từ khách du lịch [10]. Năm 2018, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng (tăng 21.4% so với năm 2017), đóng góp trực tiếp ước đạt 8.5% vào GDP. Năm 2019, ngành du lịch đóng góp vào nền kinh tế ước đạt 726.000 tỉ đồng (khoảng 31 tỉ USD), tăng hơn 17% so với năm 2018. Trong số 8 nguồn thu từ dịch vụ phục vụ khách du lịch, doanh thu từ khối kinh doanh nhà hàng – khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Dịch vụ cho thuê phòng chiếm 23%, dịch vụ ăn uống chiếm 23% và dịch vụ đi lại chiếm 21%. Tổng nguồn thu từ 3 dịch vụ cơ bản này chiếm 67%; còn lại 33% là tổng doanh thu từ các dịch vụ khác; trong đó, 14% là từ hoạt động mua sắm, 8% từ tham quan, 4% là văn hoá, thể thao, giải trí, 1% là y tế và 6% là từ các dịch vụ khác. Với số liệu thống kê cho thấy những năm qua, Du lịch Việt Nam đã có được những kết quả đáng kể, tỷ trọng ngành đóng góp vào GDP quốc gia năm sau cao hơn năm trước. Thị trường khách du lịch quốc tế được mở rộng và tăng trưởng bền vững (Biểu đồ 2).
 • 22. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 21 Nhìn chung, khách đến từ khu vực Đông Bắc Á luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và đây cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, đặc biệt là khách từ thị trưởng Trung Quốc. Theo báo cáo cuối năm của Tổng cục Thống kê, năm 2020, do việc đóng cửa biên giới để ngăn chặn Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%; khoảng 95% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên cả nước dừng hoạt động, tháng 5 năm 2020 chỉ một số hoạt động lữ hành nội địa được phục hồi nhưng lại đóng cửa trở lại vào tháng 8 năm 2020; nhiều khách sạn phải đóng cửa (công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10- 15%), dừng hoạt động để đảm bảo vừa phòng và chống dịch theo quy định. Thực trạng lúc này cho thấy, nhân lực ngành du lịch bị mất việc làm hoặc chuyển đổi sang ngành nghề mới để tạo công ăn việc làm duy trì cuộc sống. Để ứng phó với khó khăn do dịch Covid-19 trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế trong đó có ngành du lịch. Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng
 • 23. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 22 chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày 6/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về giãn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW ngày 29/5/2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước sau dịch Covid-19. Đối với ngành du lịch, song song với việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước thông qua các chương trình kích cầu du lịch nội địa như “Việt Nam, điểm đến an toàn, hấp dẫn”, “Việt Nam, đi để trải nghiệm”… Dự báo, khách du lịch nội địa Việt Nam ngày càng tăng và chiếm vai trò quan trọng hơn đối với sự phát triển của ngành Du lịch. XU HƯỚNG DU LỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI Như đã nêu ở trên, du lịch là ngành bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó như về nhu cầu đời sống của người dân, về tác động của môi trường, biến đổi khí hậu, về dịch bệnh… Nên để nhận định được xu hướng phát triển ngành du lịch cũng như nhu cầu du lịch của du khách thì vai trò của việc đánh giá được các yếu tố liên quan là rất quan trọng. Qua phân tích cũng như tham khảo tài liệu của các cá nhân, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả nêu ra một số xu hướng du lịch trong thời gian tới như sau: 1) Xu hướng du lịch điểm đến an toàn, thân thiện. Hiện nay với tình hình dịch bệnh trên Thế giới và Việt Nam đang diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, sự bất ổn về tình hình chính trị, xã hội ở một số quốc gia đã và đang tác động trực tiếp đến quyết định chính của du khách trong việc đi du lịch của mình, và điểm đến du lịch an toàn và thân thiện sẽ là hành vi, sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi dịch bệnh được kiểm soát và mọi hoạt động sinh hoạt trở lại trong trạng thái bình thường mới. Đối với các quốc gia quản lý về du lịch, các địa phương ở cơ sở, cũng như các đơn vị cung cấp các dịch vụ du lịch của điểm đến cần áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cho tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, quán bar, phương tiện vận chuyển… Cần được chú trọng trước tiên. 2) Xu hướng du lịch được đảm bảo hơn về bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe.
 • 24. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 23 Covid-19 được dự báo sẽ chưa thể kết thúc sớm. Điều này đồng nghĩa với việc khách du lịch cần biết thông tin chi tiết về hệ thống chăm sóc sức khỏe của điểm đến và các gói bảo hiểm du lịch ngoài những thông tin về điểm đến, dịch vụ…Những thông tin như vậy sẽ giúp khách du lịch giảm bớt lo lắng và yên tâm để thực hiện những chuyến đi của mình. 3) Xu hướng du lịch dịch chuyển từ nhu cầu du lịch quốc tế sang nhu cầu du lịch nội địa. Xuất phát từ lệnh hạn chế đi lại quốc tế và ở tại Việt Nam, cùng với sự hoài nghi về tính an toàn và chi phí y tế của điểm đến ngoài nước cộng với tâm lý muốn được đi lại, giao lưu của con người khi bị hạn chế di chuyển, sự kìm nén về sự khám phá và sự hạn hẹp về tài chính, du lịch nội địa sẽ là lựa chọn của rất nhiều du khách Việt Nam và các nước trên thế giới. Thị trường du lịch nội địa Việt Nam có dấu hiệu phục hồi rất nhanh. Bên cạnh sự dịch chuyển từ phát triển du lịch inbound, outbound sang du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế gần với chương trình tham quan ngắn ngày sẽ phát triển mạnh hơn sản phẩm dài ngày dành cho du khách ở các thị trường xa khi du lịch quốc tế được mở cửa trở lại. 4) Xu hướng sử dụng sản phẩm du lịch trọn gói, các gói (combo) thiết kế sẵn dành cho các nhóm nhỏ hoặc du lịch gia đình cũng sẽ là một trong những lựa chọn tối ưu của du khách. Hay nói cách khác, loại hình đi du lịch tự do dùng những sản phẩm combo đến những điểm gần sẽ phát triển. Nếu như trước khi dịch Covid-19 nổ ra, nhờ công nghệ và các phương tiện thanh toán phát triển, tỷ lệ sản phẩm du lịch trọn gói có xu hướng giảm do du khách có nhiều sự lựa chọn và phương tiện để tự thiết kế chuyến đi hoặc kỳ nghỉ cho riêng mình, kể cả những điểm xa. Hiện nay, do dịch bệnh, việc ăn uống tự do nhiều khi chưa đảm bảo, khách du lịch được yêu cầu phải thực hiện vệ sinh và các biện pháp giãn cách xã hội hoặc đảm bảo an toàn. Do vậy, khách du lịch có xu hướng sử dụng dịch vụ trọn gói từ ăn, ở, đi lại của các công ty, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm giảm thiểu khả năng lây lan bệnh từ cộng đồng. 5) Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, internet để tìm hiểu kỹ hơn trước chuyến đi. Với diễn biến khó lường của dịch bệnh, khách du lịch thông qua các sản phẩm từ công nghệ tiên tiến hiện nay được các nhà mạng cũng như các nhà làm công nghệ cung cấp để đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tìm hiểu thông tin trước khi quyết định chuyến đi hay đặt dịch vụ cho kỳ
 • 25. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 24 nghỉ, cũng như thanh toán trực tuyến qua các phần mềm tài chính. Họ thu thập nhiều hơn thông tin về điểm đến, dịch vụ, các biện pháp đảm bảo an toàn… Để ra quyết định, thanh toán sản phẩm du lịch đã lựa chọn. Bên cạnh đó, một số du khách cũng thông qua các ứng dụng trực tuyến để khám phá trước điểm đến bằng cách thông qua bạn bè, người thân, các công ty, nhà cung cấp dịch vụ du lịch phát trực tiếp để thoả mãn trí tò mò cũng như muốn xem thực tại hình ảnh của điểm đến khi mà chưa thể đi du lịch đc… Xu hướng này cũng đồng nghĩa là các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch, cung cấp dịch vụ du lịch cần ứng dụng nhiều hơn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (như robot phục vụ thay con người), vào công tác quản trị cũng như công tác liên kết tài chính qua phần mềm, công tác giới thiệu, quảng bá, marketing các sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu và thu hút sự chú ý, chăm sóc khách du lịch tốt hơn. 6) Xu hướng du lịch được linh hoạt trong sử dụng dịch vụ. Trong bối cảnh các hạn chế đi lại cũng như việc đóng cửa biên giới có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào vì dịch bệnh, khách du lịch sẽ ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có nhiều lựa chọn linh hoạt và chính sách hợp lý trong việc thay đổi ngày, hoãn hoặc hủy đặt chỗ vào phút chót. Vào thời điểm hiện tại, việc doanh nghiệp có các lựa chọn đa dạng, có chính sách linh hoạt sẽ nhận được nhiều quan tâm của khách du lịch. Những chính sách này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định đặt chỗ nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến du lịch. 7. Xu hướng du lịch gần, ngắn ngày, theo nhóm nhỏ hoặc gia đình, tới những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, khu vực ít người. Đây là xu hướng phổ biến xuất hiện trong thời gian gần đây để bảo đảm an toàn cho du khách và người thân trong quá trình du lịch. Vì vậy, đây là cơ hội cho các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo có cơ hội thúc đẩy thu hút khách du lịch và đẩy nhanh hoạt động du lịch phát triển. 8) Xu hướng du lịch quốc tế bằng hộ chiếu Vaccine. Hiện nay, việc hạn chế đi lại, xuất cảnh quốc tế ở các quốc gia trên thế giới và Việt Nam để đảm bảo an toàn do Covid-19 gây ra, đặc biệt được siết chặt. Với ý tưởng dùng hộ chiếu vaccine nhằm xác định được tình trạng sức khỏe của du khách đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe du khách khi đi du lịch tại nước sở tại, của điểm đến là yếu tố
 • 26. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 25 bắt buộc. Nhưng ý tưởng trên đang có nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng người dân trong việc cấp phép, kiểm tra, quản lý cũng như sự phân biệt đối xử… Mặc dù xu hướng này tuy chưa khả quan, mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, nhưng vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch nắm bắt được thị hiếu của thị trường để có quyết sách đối phó tối ưu nhất trong việc đón đối tượng khách du lịch này khi thành hiện thực. DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2021, tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình ước đạt 1,55 triệu lượt khách, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 45,1% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 60 nghìn lượt, giảm 76,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng 30% kế hoạch năm; khách nội địa 1,49 triệu lượt, giảm 13,6% so cùng kỳ năm trước, bằng 43,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu ước đạt 1.300 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 44,8% kế hoạch năm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Khu du lịch Hồ Hòa Bình với các điểm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, thơ mộng, thu hút đông đảo khách du lịch. Du khách cũng có thể đến các khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao như: Serena Resort (Kim Bôi), Hideaway Resort, Mai Chau Ecolodge, Ban Khan village Resort, Avana Retreat (Mai Châu). Các khu vui chơi giải trí như: Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, quần thể hang động núi Đầu Rồng (Cao Phong), Sân Golf Phượng Hoàng (Lương Sơn), Sân golf Hilltop Valley Club (thành phố Hòa Bình)… Hay đến thăm các điểm du lịch cộng đồng bản Lác, bản Văn, bản Hịch… huyện Mai Châu; xóm Ngòi, xóm Chiến huyện Tân Lạc, điểm du lịch Đá Bia, Xóm Ké tại Đà Bắc… Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tăng cường hơn nữa công tác quản lý tốt hoạt động du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa giao tiếp. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19, khẳng định tính an toàn, các điều kiện thuận lợi của tỉnh sau khi hết dịch. Đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm kích cầu thị trường trong nước; khuyến khích, hỗ trợ các công ty du lịch, công ty lữ hành xây dựng, tổ chức các chương trình tour kích cầu giới thiệu đến khách du lịch. Tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng
 • 27. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 26 ,chống dịch bệnh đến người dân, du khách và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Tỉnh sẽ đẩy mạnh chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch, kết nối du lịch với với các tỉnh, đặc biệt là kết nối các vùng xanh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành đưa đón khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình./. III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau: Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 190.100,0 m2 A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0 1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2 2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2 3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2 4 Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01 phòng) 2.400,0 m2 5 Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng) 4.000,0 m2 B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2 1 Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời 2.400,0 m2 2 Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản 10.000,0 m2 3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2 4 Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên 80.000,0 m2
 • 28. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 27 TT Nội dung Diện tích ĐVT 5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2 C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh 5.000,0 m2 1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2 2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2 3 Kho chuyên dụng 500,0 m2 4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2 D Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính, sân đón tiếp 5.000,0 m2 1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2 2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2 3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2 4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2 5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2 E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2 1 Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh... 10.500,0 m2 2 Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao thông nội vùng 46.100,0 m2 3 Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục phụ trợ khác 8.500,0 m2 F Hệ thống tổng thể - Hệ thống cấp nước Hệ thống - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống - Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống - Hệ thống PCCC Hệ thống II Thiết bị 1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 2 Thiết bị nội thất Trọn Bộ 3 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ 4 Thiết bị dịch vụ du lịch Trọn Bộ
 • 29. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 28 TT Nội dung Diện tích ĐVT 5 Thiết bị khu làng nghề Trọn Bộ 6 Thiết bị khác Trọn Bộ
 • 30. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 29 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư (ĐVT:1000 đồng) TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT I Xây dựng 190.100,0 m2 127.378.000 A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0 - 1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2 1.700 510.000 2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2 1.700 340.000 3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2 1.700 170.000 4 Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01 phòng) 2.400,0 m2 3.650 8.760.000 5 Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng) 4.000,0 m2 3.650 14.600.000 B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2 - 1 Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời 2.400,0 m2 1.700 4.080.000 2 Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản 10.000,0 m2 1.250 12.500.000 3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2 180 1.800.000
 • 31. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 30 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT 4 Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên 80.000,0 m2 50 4.000.000 5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2 1.150 6.440.000 C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh 5.000,0 m2 - 1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2 3.650 1.825.000 2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2 750 2.625.000 3 Kho chuyên dụng 500,0 m2 1.650 825.000 4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2 950 475.000 D Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính, sân đón tiếp 5.000,0 m2 - 1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2 500 1.975.000 2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2 3.650 730.000 3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2 1.700 595.000 4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2 1.700 425.000 5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2 1.700 425.000 E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2 -
 • 32. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 31 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT 1 Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh... 10.500,0 m2 500 5.250.000 2 Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao thông nội vùng 46.100,0 m2 1.000 46.100.000 3 Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục phụ trợ khác 8.500,0 m2 850 7.225.000 F Hệ thống tổng thể - Hệ thống cấp nước Hệ thống 1.520.800 1.520.800 - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống 1.140.600 1.140.600 - Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống 1.330.700 1.330.700 - Hệ thống PCCC Hệ thống 1.710.900 1.710.900 II Thiết bị 26.873.900 1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 450.000 450.000 2 Thiết bị nội thất Trọn Bộ 18.629.800 18.629.800 3 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ 1.901.000 1.901.000 4 Thiết bị dịch vụ du lịch Trọn Bộ 3.421.800 3.421.800 5 Thiết bị khu làng nghề Trọn Bộ 1.520.800 1.520.800 6 Thiết bị khác Trọn Bộ 950.500 950.500 III Chi phí quản lý dự án 1,871 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 2.885.612
 • 33. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 32 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8.235.247 1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,208 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 321.182 2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,481 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 741.794 3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1,548 GXDtt * ĐMTL% 1.971.662 4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 0,851 GXDtt * ĐMTL% 1.084.414 5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,030 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 46.861 6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 0,086 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 132.870 7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,137 GXDtt * ĐMTL% 175.107 8 Chi phí thẩm tra dự toán côngtrình 0,134 GXDtt * ĐMTL% 171.286 9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 1,798 GXDtt * ĐMTL% 2.289.955 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,697 GTBtt * ĐMTL% 187.425 11 Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 1.112.691 V Chi phí đền bù, GPMB 190.100,0 m2 26 5.000.000 VI Chi phí vốn lưu động TT 6.408.022 VIII Chi phí dự phòng 5% 8.839.039
 • 34. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 33 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT Tổng cộng 185.619.819
 • 35. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 34 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.1. Địa điểm xây dựng Dự án“Dự án đầu tư Làng nghỉ dưỡng” được thực hiệntại, tỉnh Hòa Bình. Vị trí thực hiện dự án 4.2. Hình thức đầu tư Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới. V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 5.1. Nhu cầu sử dụng đất Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất TT Nội dung Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (%) A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000 3,68% 1 Nhà sàn trung tâm 300,0 0,16% 2 Nhà sàn đón khách 200,0 0,11% 3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 0,05% 4 Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01 phòng) 2.400,0 1,26% Vị trí thực hiện dự án
 • 36. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 35 TT Nội dung Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (%) 5 Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng) 4.000,0 2,10% B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 56,81% 1 Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời 2.400,0 1,26% 2 Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản 10.000,0 5,26% 3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 5,26% 4 Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên 80.000,0 42,08% 5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 2,95% C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh 5.000,0 2,63% 1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 0,26% 2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 1,84% 3 Kho chuyên dụng 500,0 0,26% 4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 0,26% D Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính, sân đón tiếp 5.000,0 2,63% 1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 2,08% 2 Khu văn phòng điều hành 200,0 0,11% 3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 0,18% 4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 0,13% 5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 0,13% E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 34,25% 1 Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh... 10.500,0 5,52% 2 Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao thông nội vùng 46.100,0 24,25% 3 Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục phụ trợ khác 8.500,0 4,47% Tổng cộng 190.100,0 100%
 • 37. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 36 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện.
 • 38. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 37 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 190.100,0 m2 A Khu A – khu đón tiếp trung 7.000,0 m2 1 Nhà sàn trung tâm 300,0 m2 2 Nhà sàn đón khách 200,0 m2 3 Lễ tân, kho chứa đồ 100,0 m2 4 Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn (50 phòng/48m2/01 phòng) 2.400,0 m2 5 Hệ thống Vila nghỉ dưỡng đa dạng kiến trúc tiêu chuẩn (150 phòng/26,7m2/01 phòng) 4.000,0 m2 B Khu B – Bảo tàng dân tộc Thái 108.000,0 m2 1 Khu Bảo tầng dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời 2.400,0 m2 2 Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản 10.000,0 m2 3 Khu thực nghiệm nông nghiệp 10.000,0 m2 4 Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên 80.000,0 m2 5 Khu vui chơi giải trí ngoài trời 5.600,0 m2 C Khu C – Khu thể thao + vườn sinh vật cảnh 5.000,0 m2 1 Nhà dịch vụ tại chỗ 500,0 m2 2 Khu thể dục, thể thao 3.500,0 m2 3 Kho chuyên dụng 500,0 m2 4 Khu thu gom và phân loại rác thải 500,0 m2
 • 39. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 38 TT Nội dung Diện tích ĐVT D Khu D – Lế tân, văn phòng điều hành, cổng chính, sân đón tiếp 5.000,0 m2 1 Cổng chính + sân đón tiếp 3.950,0 m2 2 Khu văn phòng điều hành 200,0 m2 3 Khu đón tiếp + lễ tân 350,0 m2 4 Khu lưu trữ + giặt là 250,0 m2 5 Khu nhà ở nhân viên 250,0 m2 E Hạ tầng kỹ thuật 65.100,0 m2 1 Hạng mục hạ tầng bao gồm trạm điện, xử lý nước thải, trạm bơm, vườn hoa, cây cảnh... 10.500,0 m2 2 Tuyến đường giao thông khu vực quanh dự án + giao thông nội vùng 46.100,0 m2 3 Bãi đỗ xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe điện và hạng mục phụ trợ khác 8.500,0 m2 II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 2.1. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn Hệ thống khách sạn
 • 40. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 39 Đầu tư xây dựng khách sạn chuẩn với 50 phòng/48m2/01 phòng với các hạng mục sau:  Trang thiết bị nội thất + Sảnh đón tiếp - Có quầy lễ tân - Wifi - Điện thoại - Máy vi tính - Bàn ghế tiếp khách - Bảng/ màn hình niêm yết giá dịch vụ và phương thức thanh toán - Bảng/ màn hình niêm yết tỷ giá ngoại tệ - Thiết bị phục vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng - Cửa ra vào được bố trí thuận tiện - Có nơi giữ đồ và tài sản giá trị của khách - Xe đẩy cho người khuyết tật. - Giá để báo, tạp chí hoặc hệ thống đọc báo trực tuyến (Press Reader) - Quầy thông tin, quan hệ khách hàng và hỗ trợ đón tiếp (trực cửa, chuyển hành lý, văn thư, xe đưa đón khách) Khu vực sảnh đón tiếp khách sạn 4 sao đầy đủ các trang thiết bị phục vụ khách
 • 41. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 40  Khu khách sạn Khách sạn hiện nay đang là địa điểm được nhiều người lựa chọn cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Xu hướng thiết kế nội thất khách sạn cũng thay đổi rất nhiều để phù hợp với xu thế và thẩm mỹ của xã hội. Đây cũng là điều khiến nhiều chủ đầu tư khách sạn băn khoăn để làm sao mang đến không gian độc đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ mọi tầng lớp khách hàng từ thương gia cho đến những đối tượng du lịch bình dân, mang cảm giác mới lạ và thoải mái cho từng đối tượng khách hàng. Khách sạn 4 sao sang trọng phải hoành tráng, thu hút mọi ánh nhìn từ du khách với phong cách thiết kế và bài trí nội ngoại thất lịch lãm, sang trọng, hài hòa, quý phái đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí của du khách. Việc thiết kế cảnh quan Sân vườn xanh, thoáng mát sẽ giúp du khách có nơi thư giãn thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 4 sao sang trọng sẽ trở nên đẹp hơn khi được thiết kế đồng bộ, thống nhất với không gian khách sạn.
 • 42. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 41 Phong cách bài trí trang nhã, tinh tế kết hợp cùng những ô cửa sổ lớn, mở ra không gian đường phố bên ngoài.
 • 43. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 42  Buồng ngủ - Giường đơn 1m x 2m - Giường đôi 1,6m x 2m - Giường cho người khuyết tật 1,8m x 2m - Đệm dày 20cm - có ga bọc, chăn – gối có vỏ bọc - Có tủ hoặc kệ đầu giường – bảng điều khiển thiết bị điện đặt ở tủ đầu giường - Đèn đầu giường cho mỗi khách, chỉnh được độ sáng - Ổ cắm điện an toàn ở đầu giường - Minibar – đặt sẵn các loại đồ uống, đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ. - Điện thoại, tivi – hướng dẫn sử dụng điện thoại và tivi - Điều hòa không khí - Tủ đựng quần áo có mắc treo quần áo, mắc áo có nhiều loại để treo được các loại quần, áo – bàn chải quần áo - Rèm cửa sổ đủ chắn sáng - Đèn đủ chiếu sáng - Bàn ghế uống nước - Cốc uống nước, tách uống trà – cà phê - Ấm đun nước siêu tốc, dụng cụ mở bia – rượu - Hộp giấy ăn
 • 44. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 43 - Bộ đồ trái cây - Giá để hành lý - Giấy hoặc hộp mút lau giày - Wifi – đường truyền Internet qua cáp tốc độ cao - Bàn làm việc cho 100% số buồng ngủ - có đèn bàn làm việc - ổ cắm điện an toàn ở bàn làm việc - Cặp đựng tài liệu thông tin về khách sạn và hướng dẫn khách: nội quy, dịch vụ và giá dịch vụ, thời gian phục vụ khách của các dịch vụ, chính sách khuyến mại, phong bì, giấy, bút viết (thông tin về khách sạn có thể cung cấp trên màn hình) - Gương soi, gương soi cả người - Sọt rác - Sọt hoặc túi đựng đồ giặt là - Thiết bị phát hiện khói báo cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động - Dép đi trong phòng - Tranh ảnh - Két an toàn cho 80% số buồng ngủ - Mấy sấy tóc - Túi kim chỉ - Sàn gỗ hoặc thảm trải buồng ngủ - Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm - Mắt nhìn gắn trên cửa - Chuông gọi cửa - Chốt an toàn - Ổ khóa từ dùng thẻ - Cửa tự động đóng
 • 45. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 44  Phòng vệ sinh trong buồng ngủ - Tường làm bằng vật liệu không thấm nước, sàn lát bằng vật liệu chống trơn. - Chậu rửa mặt, bệ đặt chậu rửa mặt – gương soi – đèn trên gương soi. - Đèn trần - Ổ cắm điện an toàn - Vòi nước – nước nóng – vòi tắm hoa sen – hệ thống cây sen tắm đứng phun mưa - Móc treo quần áo - Giá để khăn các loại - Bồn cầu – vòi nước di động cạnh bồn cầu - Giấy vệ sinh – thùng rác có nắp - Thiết bị thông gió - Vật dụng cho 1 khách: cốc, xà phòng, khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mũ chụp tóc, tăm bông, dầu gội đầu, sữa tắm, dầu xả, áo choàng sau tắm. - Muối tắm - Khăn chùi chân - Điện thoại nối với buồng ngủ - 100% số buồng ngủ có phòng tắm đứng hoặc bồn tắm nằm có rèm che
 • 46. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 45 - Cân sức khỏe - Hệ thống ga và xi phông thoát sàn đảm bảo ngăn mùi hôi  Khu vực bếp + Thiết kế khu vực bếp thuận tiện cho việc di chuyển thức ăn đến nhà hàng. + Khu vực sơ chế - bếp nóng - lạnh được tách riêng, có diện tích đảm bảo quy trình sơ chế, chế biến các món ăn. + Có hệ thống thông gió tốt, có biện pháp ngăn chặn động vật – côn trùng gây hại. + Thiết kế tường khu vực bếp phẳng, không thấm nước và dễ làm sạch. + Trần bếp thuận tiện cho việc vệ sinh, đảm bảo an toàn. + Sàn bếp phẳng, được lát bằng vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa. + Có khu vực bếp Âu, Á – bếp bánh. + Có khu vực soạn chia thức ăn. + Có lối chuyển rác tách biệt, đảm bảo vệ sinh. + Có phòng vệ sinh cho nhân viên bếp (bên ngoài khu vực bếp). + Có phòng đệm, đảm bảo cách âm – cách nhiệt – cách mùi giữa bếp và phòng ăn. 2.2. Hệ thống Vila nghỉ dưỡng Hòa Bình gần đây ngày càng trở nên quen thuộc với những tín đồ du lịch. Với vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên núi rừng thơ mộng, mát mẻ. Nơi đây là điểm phù hợp cho nhiều du khách bởi hệ thống resort, villa view núi rừng tuyệt đẹp.
 • 47. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 46 Hệ thống villa khu N1 Hệ thống villa khu N2 Chúng tôi sẽ đầu tư hệ thống vila nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao phục vụ quý khách du lịch trong nước và quốc tế. Thiết kế gồm những nét nổi bật như sau: Một bể bơi lớn được bố trí hợp lý giữa khoảng sân chung, có thể kết nối với không gian phòng khách khi mở hết khẩu độ hệ cửa kính dài tới 6m. Không gian không có bất kỳ một rào cản nào. Đây là điểm đặt biệt mà các kiến trúc sư muốn đem lại cho căn nhà này. Khu vực bể bơi còn được mở rộng bởi không gian nằm nghỉ, được bố trí những ghế nằm và lát sàn gỗ, tạo sự riêng biệt. Ngoài ra, phần sân thượng khối nhà thấp hơn còn có thể kết nối trực tiếp với khu vực hồ bơi bằng một cầu thang ngoài. Sự thuận tiện này bắt nguồn từ việc chủ nhà muốn bố trí vị trí sân thượng thành khu vực tổ chức BBQ hoặc ăn tối ngoài trời.
 • 48. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 47 Ban ngày thì là một tấm gương phản chiếu hình ảnh căn biệt thự Ban đêm trở thành một mảng sáng màu xanh huyền bí
 • 49. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 48 Căn biệt thự nổi bật giữa rừng khi hoàng hôn buông xuống
 • 50. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 49 Phần đếvà bậc lên căn biệt thự được xây gần đá tự nhiên, mang nét đặc trưng địa phương Phần nội thấtthiết kế tinh giản, sử dụng tone màu trầm, màu trắng mà màu gỗ, tạo vẻ hiện đại và thoáng đãng cho căn biệt thự
 • 51. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 50 Vật liệu cho căn biệt thự cũng đã được các kiến trúc sư lựa chọn để nâng cao đặc tính nhẹ nhàng của tòa nhà, sàn với màu bê tông sáng cho các khu vực lưu thông công cộng, kéo dài ra từ trong nhà ra sân để làm mờ sự ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài nhà. Xung quanh phần đế sử dụng tường đá được ốp tự nhiên để hòa vào với tông màu đậm của khu rừng. Diện ngang được nhấn màu sáng cùng màu gỗ ấm áp và ánh sáng vàng dịu dàng, tạo nên chiều sâu về không gian của ngôi nhà nổi bật ở buổi hoàng hôn. 2.3. Khu thương mại dịch vụ nhà hàng, hội nghị Với nội thất bằng gỗ tông màu ấm, bày trí đơn giản nhưng sang trọng, không gian nhà hàng đặc biệt phù hợp cho những bữa ăn ấm áp bên người thân và gia đình. Nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất của địa phương. Thực đơn tại quán đa dạng chắt lọc
 • 52. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 51 tinh hoa các món ăn Việt và món ăn nước ngoài, được bày biện mang tính nghệ thuật cao. Thực khách không chỉ ngon miệng mà còn cảm thấy ngon mắt khi nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ ăn. Để tạo nên mẫu thiết kế nhà hàng ăn uống hiện đại, tập trung họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn trẻ trung năng động, đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt. Vì vậy, phong cách này sẽ là điểm hấp dẫn lớn với những khách hàng trẻ tuổi, cá tính, yêu thích sự sáng tạo và những gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với phong thủy, nghỉ dưỡng. Nhà hàng ăn uống sang trọng, lịch thiệp không thể thiếu đi những cách trang trí đẹp. Bạn cần chú ý tới sự kết hợp hài hòa của các yếu tố: màu sắc, ánh sáng,đồ nội thất và cách bài trí nhà hàng. Màu sắc là yếu tố khiến cho thực khách cảm nhận về những ấn tượng đầu tiên. Để thiết kế nhà hàng sang trọng hiện đại, bạn cũng cần chú ý rất nhiều về màu sắc như dùng màu bình dị và đơn sắc mang đến sự đơn giản không cầu kỳ.
 • 53. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 52 Đồ nội thất là yếu tố thể hiện sự phong cách và cá tính riêng của nhà hàng. Với thiết kế nhà hàng đơn giản, bạn cần lựa chọn những vật dụng như bàn ghế sử dụng những vật liệu đơn giản như gỗ, tre, nhựa… vừa đơn giản lại vừa sang trọng. Thiết kế những chiếc đèn treo, đèn thả sắc màu là điểm nhấn tạo nên thẩm mỹ cho nhà hàng. Cộng thêm các chi tiết cây xanh, tranh ảnh trang trí khác thêm phần nổi bật. Ngoài ra, tùy theo các phong cách thiết kế nhà hàng BBQ mà bạn hướng đến mà có cách trang trí nhà hàng khác nhau. Nhà hàng tại khách sạn mang phong cách Á âu sang trọng sức chứa 100 khách cao cấp hướng biển tại tầng cao nhất cho không gian trải rộng với những món ăn ngon đa dạng từ Á đến Âu thì nhà hàng tại đây đáp ứng được nhu cầu của khách lưu trú. 2.4. Khu ẩm thực, dịch vụ ăn uống Khu ẩm thực của dự án hòa mình vào thiên nhiên, du khách vừa thưởng thức món ăn được sản xuất từ chính trang trại.
 • 54. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 53 Với nội thất bằng gỗ tông màu ấm, bày trí đơn giản nhưng sang trọng, không gian nhà hàng đặc biệt phù hợp cho những bữa ăn ấm áp bên người thân và gia đình. Khu ẩm thực phục vụ các món ăn đa dạng được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất của địa phương. Thực đơn tại quán đa dạng chắt lọc tinh hoa các món ăn Việt như: tôm sông, gà ta thả vườn, gỏi bưởi... được bày biện mang
 • 55. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 54 tính nghệ thuật cao. Thực khách không chỉ ngon miệng mà còn cảm thấy ngon mắt khi nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ ăn. Để tạo nên mẫu thiết kế khu ẩm thực ăn uống hiện đại, tập trung họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn trẻ trung năng động, đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt. Vì vậy, phong cách này sẽ là điểm hấp dẫn lớn với những khách hàng trẻ tuổi, cá tính, yêu thích sự sáng tạo và những gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với phong thủy, nghỉ dưỡng, sinh thái. Khu ẩm thực ăn uống sang trọng, lịch thiệp không thể thiếu đi những cách trang trí đẹp. Bạn cần chú ý tới sự kết hợp hài hòa của các yếu tố: màu sắc, ánh sáng, đồ nội thất và cách bài trí nhà hàng.
 • 56. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 55 Màu sắc là yếu tố khiến cho thực khách cảm nhận về những ấn tượng đầu tiên. Màu xanh chủ đạo của việc sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên làm toát lên đặc điểm của dự án, sản xuất thực phẩm Organic. Để thiết kế khu ẩm thực sang trọng hiện đại, bạn cũng cần chú ý rất nhiều về màu sắc như dùng màu bình dị và đơn sắc mang đến sự đơn giản không cầu kỳ. Đồ nội thất được trang trí kiểu không gian xanh là yếu tố thể hiện sự phong cách và cá tính riêng của dự án. Với thiết kế đơn giản, bạn cần lựa chọn những vật dụng như bàn ghế sử dụng những vật liệu đơn giản như gỗ, tre, nhựa… vừa đơn giản lại vừa sang trọng.
 • 57. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 56 2.5. Khunghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Dịch vụ spa sẽ mang đến cho khách lưu trú các sự lựa chọn tin cậy, những lợi ích spa có thể đem lại đó là: – Giảm Stress: có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách đắm mình trong tiếng nhạc du dương và làn nước mát với tinh dầu thoang thoảng, dễ chịu. – Giải độc cơ thể: các chất độc nằm sâu bên trong cơ thể sẽ dần dần được loại bỏ dưới tác dụng của tinh dầu, hạn chế chứng đau và viêm khớp, giúp cân bằng thể lực bằng các động tác massage và xông hơi.
 • 58. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 57 – Có lợi cho hệ tim mạch: phương pháp dưỡng khí giúp bạn điều hòa nhịp thở và ổn định nhịp tim, phương pháp massage giúp lưu thông mạch máu rất tốt cho hệ tim mạch. – Giảm nguy cơ ung thư: thân nhiệt của bạn luôn trong trạng thái cao khi tắm spa giúp cải thiện hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình đào thải những hóa chất gây ung thư như Natri (sodium), alcohol, nicotine, … – Cho khách hàng giấc ngủ ngon: Một giấc ngủ ngon được hình thành bởi nhiều yếu tố, trong đó sức khỏe và tinh thần thoải mái là yếu tố quyết định. 2.6. Khu Bảo tồn dân tộc Thái và khu nghệ thuật sắp đặt ngoài trời Kiến trúc khu bảo tồn dân tộc
 • 59. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 58 Bảo tàng Dân Tộc Thái bao gồm hai khu trưng bày là khu trưng bày trong nhà và khu trưng bày ngoài trời. Khu trưng bày trong nhà trưng bàybao gồm các hiện vật về sinh hoạt, phong tục tập quán, ma chay cưới xin... của dân tộc Thái. Các hiện vật này phần lớn thể hiện những nét sinh hoạt hàng ngày rất bình thường của dân tộc Thái vì vậy cách thức trưng bày khá đơn giản để người xem có thể dễ dàng cảm nhận. Bên cạnh các hiện vật còn có các tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, các tranh ảnh, và các video giúp cho khách có cái nhìn toàn diện và sâu sắc. Bởi vì khách đến đây không chỉ để tham quan mà còn để tìm hiểu, nghiên cứu về Dân Tộc Thái, các sắc thái đa dạng và đặc sắc của Dân Tộc Thái.
 • 60. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 59 2.7. Khu Bảo tồn làng nghề các dân tộc Tây Bắc và khu chợ nông sản Nhiều năm qua, ở nước ta có một bài học, một kinh nghiệm hết sức thuyết phục đó là: Văn hoá trong du lịch, vừa là mục tiêu mang tính định hướng, vừa là một quan điểm khẳng định rằng, văn hoá là nội dung, là bản chất đích thực của du lịch, tạo nên tính độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn nhất của các sản phẩm du lịch Việt Nam, góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè Quốc tế. Những ngành nghề thủ công truyền thống đã gắn bó ngàn đời với các người dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, đó không đơn thuần là những vật dụng mà còn chứa đựng các giá trị văn hóa, thẩm mỹ, phong tục tập quán và tâm hồn, tâm linh của cư dân tại chỗ nơi đây. Nhằm phát huy các giá trị của văn hóa trở thành nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh của sự phát triển nhằm bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước”Dự án sẽ xây dựng khu Bảo tồn làng nghềcác dân tộc Tây Bắc
 • 61. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 60 2.8. Khu thực nghiệm nông nghiệp Khu thực nghiệm nông nghiệp Chức năng của Khu thực nghiệm nông nghiệp: Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn thực hành và thực tập nghề cho sinh viên; tập huấn đào tạo nghề cho cán bộ kỹ thuật và nông dân. Nghiên cứu thử nghiệm, thực hiện các đề tài, dự án khoa học về phát triển nông lâm ngư nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu, sản xuất các giống cây trồng, các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp theo nhu cầu thị trường. Quản lý, điều hành và trực tiếp thực hiện các hoạt động: nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, các ngành nghề phù hợp và hợp pháp, nhằm các mục tiêu: phục vụ, hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và thu lợi nhuận.
 • 62. Dự án “Đầu tư Làng nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Dự Án Việt 61 Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp 2.9. Khu Bảo tồn di sản ruộng bậc thang kết hợp cảnh quan thiên nhiên Với mục tiêu chung đặt ra là tôn vinh giá trị di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang của Hòa Bình; tôn tạo cảnh quan, môi trường nhằm đưa di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang tại đây trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Châu và của tỉnh.