SlideShare a Scribd company logo
LOGO
‫داده‬ ‫مديريت‬ ‫سيستم‬
Data Management System
‫سيستم‬‫حاسب‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسي‬ ‫شركت‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬
‫نیازسنجی‬
‫تحلیل‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫نیازها‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫و‬ ‫تست‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬
‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬
2
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توليد‬ ‫مشکالت‬
‫اولیه‬ ‫نسخه‬ ‫تولید‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫زمان‬
‫واقعي‬ ‫نیازهاي‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ ‫ریسك‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫كاربران‬
‫كارفرما‬ ‫تائید‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫تغییرات‬ ‫بودن‬ ‫هزینه‬ ‫پر‬
‫زمان‬ ،‫پیچیدگي‬‫تغییرات‬ ‫باالي‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
‫كوچك‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫وابستگي‬
3
‫جديد‬ ‫ابزارهای‬ ‫ايجاد‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫مشکالت‬ ‫نمودن‬ ‫برطرف‬
‫کدنویسی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫نسخه‬ ‫شدن‬ ‫آماده‬
‫ایرادات‬ ‫سریع‬ ‫یافتن‬‫به‬ ‫مربوط‬‫طراحي‬ ،‫تحلیل‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫نیاز‬ ‫با‬
‫واقعي‬‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫و‬‫هاي‬ ‫هزینه‬‫بعدي‬
4
‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫ابزاري‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یك‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫امكانات‬ ‫اكثر‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬
‫ممكن‬ ‫زمان‬ ‫كمترین‬ ‫افزاردر‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬
Data Management System
5
‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توليد‬ ‫فرآيند‬DMS
‫کلی‬ ‫نيازهای‬ ‫بررسی‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫نصب‬
‫هفته‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬(‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫طراحی‬)
‫در‬ ‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫نيازها‬ ‫تطابق‬
DMS
‫در‬ ‫جديد‬ ‫نيازهای‬ ‫طراحی‬
DMS
‫پشتيبانی‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫تکميل‬
6
‫ايده‬DMS
‫از‬ ‫حاصل‬web browser
web browser
‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫سرور‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬‫بر‬‫استاندارد‬ ‫اساس‬html
‫استاندار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬‫د‬
‫طراحی‬browser‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬
•‫بیشتر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫کنترل‬
DMS Client Browser
‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫به‬
7
‫معماری‬DMS
‫معماری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬Service Oriented Architecture (SOA)
8
‫سيستم‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬
‫سيستم‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬
C#(4.0) ‫نويسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬
MS SQL Server 2008‫هر‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬database‫مانند‬ ‫دیگر‬
Oracle،My SQL‫و‬...
‫داده‬ ‫پايگاه‬
‫در‬ ‫طراحی‬ ‫ساختارهای‬ ‫تمام‬ ‫ذخیره‬database
‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬
‫طراحی‬
Windows Server 2008 With .Net Framework 4.0
IIS 7
.Net Framework 4.0‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬Client
‫نيازها‬ ‫پيش‬
1.‫نصب‬DMS Service‫و‬DMS Web‫سرور‬ ‫روی‬
2.‫نصب‬DMS Design Studio‫سیس‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫روی‬‫تم‬
‫باشد‬ ‫می‬.
3.‫نصب‬DMS Browser‫به‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫صورت‬Web URL‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬Client(‫مجوز‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬
Admin)
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬2‫ساعت‬
9
‫بخش‬
‫های‬
DMS
‫بخش‬
‫مدیریتی‬
‫بخش‬
Client
‫بخش‬
Web
Application
‫های‬ ‫بخش‬DMS
10
‫مديريتی‬ ‫بخش‬
‫تولید‬‫نرم‬‫افزار‬‫با‬‫این‬‫بخش‬‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬.
‫این‬‫بخش‬‫بایستي‬‫در‬‫اختیار‬‫كاربري‬‫باشد‬‫كه‬‫به‬Domain‫مسلط‬‫بوده‬‫و‬‫دانش‬
‫فني‬‫وي‬‫در‬‫حد‬Access‫باشد‬.
‫این‬‫بخش‬‫قلب‬DMS‫است‬‫و‬‫تمام‬‫طراحي‬‫و‬‫تغییرات‬‫سیستم‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫ان‬‫جام‬
‫مي‬‫شود‬.
‫تمام‬‫طراحي‬‫سیستم‬‫در‬Database‫ذخیره‬‫مي‬‫گردد‬‫و‬‫براي‬‫نگهداري‬‫سیستم‬
‫كافي‬‫است‬‫از‬Database‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫تهیه‬‫نمود‬.
11
‫بخش‬Client
‫این‬‫بخش‬‫روی‬‫سیستم‬‫های‬Client‫از‬‫طریق‬Web URL(Install on Web)
‫نصب‬‫می‬‫گردد‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫تغییر‬‫نسخه‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیك‬‫به‬‫روز‬‫مي‬‫ش‬‫ود‬.
Client Browser‫ارتباطی‬‫با‬Domain‫نرم‬‫افزار‬‫ندارد‬‫و‬‫هسته‬‫نرم‬‫افزار‬‫در‬‫آن‬
‫قرار‬‫دارد‬.
‫فرم‬‫های‬‫طراحی‬‫شده‬‫توسط‬Client Browser‫بازیابی‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیک‬
‫ساخته‬‫مي‬‫شوند‬.‫در‬‫صورت‬‫تغییر‬‫در‬‫فرم‬‫هاي‬‫طراحي‬،‫شده‬‫تغییرات‬‫در‬‫همان‬
‫لحظه‬‫اعمال‬‫مي‬‫گردد‬.
12
‫بخش‬Client
‫از‬ ‫نسخه‬ ‫دو‬Client Browser‫دارد‬ ‫وجود‬:
‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نسخه‬.Net
‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نسخه‬Telerik
...
13
‫بخش‬ ‫کار‬ ‫روند‬Client
Login‫كاربر‬
‫كاربر‬ ‫مجاز‬ ‫هاي‬ ‫موجودیت‬ ‫بازیابي‬
‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كارتابل‬ ‫ساخت‬
‫منو‬ ‫از‬ ‫موجودیت‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ‫ساخت‬
...
14
‫بخش‬Web Application
‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نسخه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هاي‬ ‫طراحي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫دهد‬.
15
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬.
DMS‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مابین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫جداول‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫طراحی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
Database‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬DB‫ندارد‬.
16
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
‫ای‬ ‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫تعريف‬
‫ساختار‬‫داده‬‫اي‬‫موجودیت‬‫هاي‬‫ساده‬‫و‬‫داراي‬‫گردش‬‫كار‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫تعریف‬‫مي‬‫شود‬.
‫ساختار‬‫داده‬‫اي‬‫مي‬‫تواند‬‫در‬n‫سطح‬‫به‬‫صورت‬‫نامتناهي‬‫تعریف‬‫شود‬.
‫فیلد‬‫هاي‬‫قابل‬‫تعریف‬‫در‬‫هر‬‫سطح‬‫مي‬‫تواند‬:
.i‫فیلد‬‫ساده‬‫با‬‫انواع‬‫داده‬‫ای‬(String,integer,Float,Boolean,Byte)
.ii‫فیلد‬Lookup‫كه‬‫داده‬‫اي‬‫را‬‫از‬‫موجودیت‬‫دیگر‬‫انتخاب‬‫مي‬‫كند‬(‫با‬‫امكان‬‫تعریف‬‫فیلتر‬)
.iii‫فیلد‬Child‫که‬‫داده‬‫های‬Child‫موجودیت‬‫را‬‫نگهداری‬‫می‬‫کند‬.
.iv‫فیلد‬Child Object‫كه‬‫یك‬‫موجودیت‬‫دیگر‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬Child‫نگهداری‬‫می‬‫کند‬.
.v‫فیلد‬‫هاي‬‫مجازي‬‫كه‬‫از‬‫طریق‬‫محاسبه‬‫مقداردهي‬‫مي‬،‫شوند‬‫فرمول‬‫محاسبه‬‫از‬‫طریق‬‫ابزار‬
‫فرمول‬‫نویسي‬‫قابل‬‫تعریف‬‫است‬.
.vi‫فیلد‬‫هاي‬‫سیستمي‬‫كه‬‫از‬‫آنها‬‫براي‬‫مكانیزم‬‫هاي‬‫مختلف‬‫استفاده‬‫مي‬‫شود‬.
17
‫فرم‬ ‫تنظيمات‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫طراحي‬ ‫موجودیت‬ ‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬.
.i‫فرم‬ ‫نوع‬ ‫تنظیم‬(Grid,TabGrid,Tree,List)
.ii‫سازي‬ ‫مرتب‬ ‫تنظیم‬
.iii‫نهایي‬ ‫كاربر‬ ‫توسط‬ ‫موجودیت‬ ‫انتخاب‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫ستون‬ ‫تنظیم‬
.iv‫موجودیت‬ ‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫طراحي‬
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
18
‫فيلترها‬ ‫تنظيمات‬
‫اطالعات‬ ‫صدور‬
.i‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫فیلترهای‬ ‫تنظیم‬
.ii‫ثابت‬ ‫فیلترهای‬ ‫تعریف‬
‫موجودیت‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫خروجي‬ ‫گرفتن‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫ساختار‬ ‫تعریف‬
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
19
‫آرشيو‬ ‫مکانيزم‬
‫مکانيزم‬Lock‫رکورد‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمودن‬ ‫آرشیو‬ ‫جهت‬ ‫تاریخي‬ ‫هاي‬ ‫فیلد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پویا‬ ‫فیلتر‬ ‫تنظیم‬.
‫شود‬ ‫مي‬ ‫آورده‬ ‫اخیر‬ ‫ماه‬ ‫یك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫تنها‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬.
‫موجودی‬ ‫اطالعاتي‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫تر‬ ‫قدیمي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كاربر‬‫ت‬
‫نظر‬ ‫مورد‬
‫برگرداند‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجودیت‬ ‫آن‬ ‫آرشیو‬ ‫تاریخ‬(‫مجوز‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫البته‬)
‫جلوگی‬ ‫متفاوت‬ ‫كاربر‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫ركود‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫ویرایش‬ ‫از‬ ،‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫ري‬
‫كند‬ ‫مي‬
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
20
Import Data
‫موجوديت‬ ‫يک‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫عمليات‬ ‫تعريف‬
‫تعريف‬WorkFlow
(Excel,Access,Other DB ‫دیگري‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫موجودیت‬ ‫یك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫ورود‬(‫مانند‬
‫ارسال‬ ،‫دیگر‬ ‫فرم‬ ‫كردن‬ ‫باز‬ ‫مانند‬Email‫اجرای‬ ‫و‬Store Procedure
‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫تعریف‬Flow‫اطالعاتي‬ ‫مجزاي‬ ‫فرم‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
21
‫متفاوت‬ ‫چاپي‬ ‫گزارشات‬ ‫تعريف‬
‫سرويس‬ ‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫امكان‬
‫ساز‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موجودیت‬ ‫هر‬ ‫براي‬
‫مختلف‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫سنجي‬ ‫اعتبار‬ ‫امكان‬ ‫با‬‫در‬
‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫هنگام‬Flow‫غیره‬ ‫و‬ ‫پیامك‬ ،‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ركورد‬ ‫یك‬
‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
22
‫فرم‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬(Form Designer)
‫این‬‫ابزار‬‫براي‬‫طراحي‬‫فرم‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬(‫فرم‬‫اصلي‬‫موجودیت‬‫و‬‫فرم‬‫ها‬‫ي‬
Flow)‫به‬‫کار‬‫می‬‫رود‬.
‫این‬Designer‫تمام‬‫امکانات‬‫الزم‬‫براي‬‫طراحي‬‫یك‬‫فرم‬‫را‬‫دارد‬‫و‬‫محیطي‬
‫شبیه‬‫محیط‬‫هاي‬‫توسعه‬‫برنامه‬‫نویسي‬(‫بخش‬‫طراحي‬‫فرم‬)‫ایجاد‬‫مي‬‫كن‬‫د‬.
23
‫فرم‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫های‬ ‫قابليت‬
Drag & Drop‫و‬Resize‫کنترل‬‫ها‬
‫پشتیباني‬‫از‬16‫كنترل‬‫و‬‫قابلیت‬‫توسعه‬‫آن‬
‫تعریف‬‫قواعد‬‫اعتبارسنجي‬‫داده‬‫هاي‬‫فرم‬(‫فرمول‬‫هاي‬‫داده‬‫اي‬‫پیچیده‬‫را‬‫مي‬‫تو‬‫ان‬
‫از‬‫طریق‬‫ابزار‬‫فرمول‬‫نویسي‬‫تعریف‬‫نمود‬)
‫تنظیم‬،‫ترتیب‬،‫فونت‬،‫رنگ‬Dock‫و‬...‫برای‬‫هر‬‫کنترل‬
Generate‫فرم‬‫از‬‫روي‬‫فیلد‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬‫موجودیت‬
‫تعیین‬‫وضعیت‬‫ورود‬‫اطالعاتي‬‫براي‬‫هر‬‫كنترل‬(Readonly, EditOnly,
InsertOnly)
‫تعیین‬‫مقدار‬‫پیش‬‫فرض‬‫براي‬‫هر‬،‫كنترل‬‫فرمول‬Visible(‫نمایش‬‫كنترل‬‫در‬
‫صورت‬‫معتبر‬‫بودن‬‫فرمول‬)‫و‬‫فرمول‬Enable(‫فعال‬‫شدن‬‫كنترل‬‫در‬‫صورت‬
‫معتبر‬‫بودن‬‫فرمول‬) 24
 Textbox
 Text Editor
‫كوچك‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫متني‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(،‫عددي‬ ،‫متني‬
‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫مانند‬ ‫الگویي‬ ،‫زمان‬ ،‫تاریخ‬)...
‫دار‬ ‫فرمت‬ ‫متني‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(‫باال‬ ‫حجم‬ ‫با‬)‫مانند‬
‫مستندات‬
(RTF Editor) word
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
25
 DataCheckBox
 ChildListBox
‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬Yes/No‫هر‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫متن‬ ‫نمایش‬ ‫امكان‬ ‫با‬
‫وضعیت‬
‫براي‬‫ذخیره‬‫نمودن‬‫چند‬‫مقدار‬‫داده‬‫اي‬‫در‬‫یك‬‫فیلد‬(‫مانند‬‫چند‬‫بازه‬‫زمان‬،‫ي‬
‫چند‬‫مقدار‬‫متني‬‫با‬‫امكان‬‫كم‬‫و‬‫زیاد‬‫كردن‬‫آیتم‬‫ها‬‫و‬‫باال‬‫و‬‫پایین‬‫نمود‬‫ن‬‫آنها‬
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
26
 ChildGrid
‫وروداطالعات‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬Child‫امکان‬ ‫با‬:
1-‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقادیر‬ ‫انتخاب‬Lookup
2-‫اطالعات‬ ‫براي‬ ‫مجزا‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫فرم‬ ‫طراحي‬
child
3-‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬Inline
4-‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫ستون‬ ‫تعریف‬
5-‫گرید‬ ‫یا‬ ‫لیست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نمایش‬
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
27
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
‫دیگر‬ ‫هاي‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫انتخابي‬ ‫داده‬(‫سازي‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫فیلتر‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬)‫م‬ ‫مقادیر‬ ‫یا‬‫شخص‬
‫فیلد‬ ‫چند‬ ‫انتقال‬ ‫امكان‬ ‫با‬(‫تركیبي‬ ‫یا‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫به‬)‫موجودیت‬ ‫هاي‬ ‫فیلد‬ ‫به‬
‫یك‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫موجودیت‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتخاب‬
‫مجزاي‬ ‫فرم‬Lookup
‫زماني‬ ‫بازه‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬
 DataComboBox
 External Lookup
 TimeBox
28
 DateBox
 FileBox
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
‫تاریخي‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(‫س‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫كاربر‬ ‫انتخابي‬ ‫زبان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كه‬‫یستم‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قمري‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شمسي‬ ،‫میالدي‬ ‫صورت‬ ‫به‬)
‫و‬ ‫حجمي‬ ‫محدودیت‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫آدرس‬ ‫نگهداي‬ ‫و‬ ‫بارگذاري‬ ‫براي‬
‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫آدرس‬Drag & Drop‫ها‬ ‫فایل‬
29
‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫نمودن‬ ‫رسم‬ ‫براي‬
‫ها‬
‫پنل‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كنترل‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫براي‬
‫كنترل‬Tab
 ChartBox
 GroupBox
 TabControl
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
30
 ActionBox
 Image Box
 Import Button
‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫یك‬ ‫انجام‬ ‫براي‬(‫اجراي‬ ،‫فرم‬ ‫كردن‬ ‫باز‬SP‫و‬)...
‫عكس‬ ‫نمایش‬ ‫براي‬
‫مانند‬ ‫فایل‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫دكمه‬Excel‫جدول‬ ‫یک‬ ‫وارد‬Child‫دیگر‬ ‫جدول‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫نمود‬.
‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬
31
(‫قواعد‬ ‫موتور‬-‫ساز‬ ‫فرمول‬) Rule Engine
‫که‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫هاي‬ ‫فرمول‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫ابزار‬ ‫این‬
‫شامل‬:
Editor‫امكان‬ ‫با‬ ‫نویسي‬ ‫فرمول‬ ‫مخصوص‬highlight
Parser‫فرمولي‬ ‫عبارت‬ ‫سنجي‬ ‫اعتبار‬ ‫جهت‬
‫مانند‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملیاتي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫توابع‬
lookup,RemoveData,Percentile,Sum,ChangeFlow,Average,Compute
‫عملیات‬ ‫از‬ ‫پشتیباني‬+‐/*=< > Not And OR contains,If ,…
‫و‬ ‫جاري‬ ‫جاري،كاربر‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫سیستمي‬ ‫هاي‬ ‫متغیر‬....
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اولویت‬ ‫ایجاد‬)(
‫توابع‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬
...
32
Work Flow Engine
‫اي‬ ‫داده‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬Data Flow
‫ردیفي‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬Sequential Flow
‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬Flow chart
‫كار‬ ‫گردش‬ ‫جدید‬ ‫هاي‬ ‫مكانیزم‬ ‫ایجاد‬
‫و‬ ‫زماني‬ ‫اتوماتیك‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬...
33
Report Engine
‫فر‬ ‫و‬ ‫گزارشي‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ،‫جستجویي‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ،‫دینامیك‬ ‫گزارشات‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫هاي‬ ‫م‬
‫شامل‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬:
Search Control:
‫ها‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬
Dynamic Report:
‫هاي‬ ‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫جهت‬ ‫گزارشي‬ ‫كنترل‬Dynamic‫شرط‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫خاص‬ ‫چاپي‬ ‫گزارش‬ ‫طراحي‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫هایي‬.
34
Security
‫نق‬ ‫منوي‬ ‫تعریف‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫هر‬ ‫دسترسي‬ ‫هاي‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬ ‫نقش‬ ‫تعریف‬‫ش‬
‫موجودیت‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ثابت‬ ‫فیلتر‬
{‫ببیند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نقش‬ ‫هر‬((Vertical Security}
‫ببیند‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫كه‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫هایي‬ ‫ستون‬ ‫لیست‬(Horizontal
Security)
‫عملیات‬ ‫لیست‬(Action)‫نقش‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬
‫نقش‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬ ‫گزارشات‬ ‫لیست‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫مجوز‬ ‫تنظیم‬Rule(‫برقرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫فرمول‬
‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ركورد‬ ‫روي‬ ‫فرمول‬ ‫بودن‬)‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ویرایش‬ ‫امكان‬ ‫كاربر‬.
(‫ركوردهاي‬ ‫مثال‬1Active =‫باشند‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬) 35
Security
‫تنظیم‬UI Permission (Visible & Enable & Printable)‫براي‬‫هر‬‫یك‬‫از‬
‫فیلد‬‫هاي‬‫موجودیت‬(‫تنظیم‬‫فرم‬‫اطالعاتي‬‫براي‬‫كاربران‬‫هر‬‫نقش‬)
‫تعریف‬‫كاربران‬‫و‬‫نقش‬‫هاي‬‫وي‬
‫فعال‬/‫غیر‬‫فعال‬‫كردن‬‫كاربر‬
‫تاریخچه‬‫ورود‬‫هاي‬‫كاربر‬‫به‬‫سیستم‬
‫مدیریت‬‫كاربران‬Online‫و‬‫خروج‬‫آنها‬‫از‬‫سیستم‬
Profile‫كاربر‬‫شامل‬‫تنظیمات‬‫لیست‬‫ستون‬‫هاي‬‫هر‬،‫موجودیت‬‫فیلترهاي‬
‫تعریف‬‫شده‬‫توسط‬،‫كاربر‬‫ترتیب‬،‫منو‬‫تغییر‬‫رمز‬
36
‫سيستم‬ ‫بودن‬ ‫زبانه‬ ‫چند‬(‫مجزا‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫تعريف‬ ‫بدون‬)
‫كارب‬ ‫توسط‬ ‫سیستم‬ ‫ترجمه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬‫ر‬
‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫تقویم‬ ‫از‬ ‫پشتیباتي‬(‫و‬ ‫میالدي،شمسي،قمري‬)...
37
‫سيستم‬ ‫راهنمای‬
‫راهنمای‬DMS‫به‬‫صورت‬Embed‫در‬‫خود‬‫سیستم‬‫مي‬‫باشد‬.
‫در‬‫تمامي‬‫فرم‬‫هاي‬‫سیستم‬‫دكمه‬Help‫وجود‬،‫داشته‬‫راهنماي‬‫آن‬‫فرم‬‫را‬‫به‬
‫كاربر‬‫نمایش‬‫مي‬‫دهد‬.
‫كاربر‬‫امكان‬‫تعریف‬‫راهنما‬‫براي‬‫خود‬‫را‬‫نیز‬‫دارد‬.
38
‫سيستم‬ ‫توسعه‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫كامل‬ ‫طراحي‬ ‫دلیل‬ ‫به‬Object Oriented‫راحتي‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امكان‬ ‫ممكن‬ ‫زمان‬ ‫كمترین‬ ‫در‬ ‫و‬.
‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫توسعه‬:
‫جدید‬ ‫هاي‬ ‫كنترل‬UI‫فاكتور‬ ‫گذاري‬ ‫شماره‬ ‫كنترل‬ ‫مانند‬
‫نویسي‬ ‫فرمول‬ ‫ابزار‬ ‫براي‬ ‫جدید‬ ‫توابع‬
‫نسخه‬Client Browser‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫جدید‬
Janus,DevExpress ,…
39
‫امكانات‬Client Browser
‫نصب‬‫از‬‫طریق‬Web‫و‬‫بروزرسانی‬‫اتوماتیک‬
‫انتخاب‬‫زبان‬‫در‬‫هنگام‬‫ورود‬‫به‬‫سیستم‬
‫كارتابل‬‫كلي‬‫كارها‬‫با‬‫امكان‬‫بازیابي‬‫خودكار‬‫در‬‫بازه‬‫هاي‬‫زماني‬‫مشخص‬(‫به‬
‫صورت‬‫پیش‬‫فرض‬‫هر‬1‫دقیقه‬‫یك‬‫بار‬‫با‬‫قابلیت‬‫تنظیم‬)
Messenger‫جهت‬‫دریافت‬‫و‬‫ارسال‬‫پیام‬‫بین‬‫كاربران‬‫سیستم‬‫با‬‫امكانات‬
Compose,Replay,Forward,File Attach,BCC
‫كنترل‬‫فیلتر‬‫پیشرفته‬‫كه‬‫مي‬‫توان‬‫شرط‬‫هاي‬‫تو‬‫در‬‫تو‬‫را‬‫درآن‬‫تعری‬‫ف‬‫نمود‬.
‫مدیریت‬‫ستون‬‫هاي‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫در‬‫هر‬‫فرم‬‫و‬‫ذخیره‬‫آن‬‫براي‬‫كاربر‬
‫تنظیم‬‫منو‬‫توسط‬‫خود‬‫كاربر‬
40
‫امكانات‬Client Browser
‫مشاهده‬‫وضعیت‬‫ردیف‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬‫موجودیت‬‫هاي‬WorkFlow‫بر‬‫اساس‬
‫رنگ‬‫تنظیم‬‫شده‬‫براي‬‫هر‬‫مرحله‬
‫تنظیم‬‫اولویت‬‫براي‬‫كارهاي‬‫مختلف‬‫كارتابل‬‫ها‬
‫مشاهده‬‫تاریخچه‬‫تغییرات‬‫ركورد‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬(‫تمام‬‫تغییرات‬‫توسط‬‫ت‬‫مام‬
‫بخش‬‫ها‬:(،‫کاربران‬Flow‫ها‬‫و‬‫سرویس‬‫ها‬...)
‫مشاهده‬‫اطالعات‬‫پایه‬‫اي‬‫ركورد‬(‫زمان‬‫و‬‫كاربر‬‫ایجاد‬‫كننده‬‫و‬‫زمان‬‫و‬‫كاربر‬
‫تغییر‬‫دهنده‬)
DataNavgator‫در‬‫فرم‬‫جزئیات‬‫براي‬‫حركت‬‫روي‬‫ركورد‬‫ها‬‫بدون‬‫بازگشت‬
‫به‬‫فرم‬‫لیست‬
‫تغییر‬‫آرشیو‬‫اطالعاتي‬‫هر‬‫موجودیت‬
4141
‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاوير‬
Design Studio
43
‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬
44
‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫ساده‬ ‫فيلد‬)
45
‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫فيلد‬Enumeration)
46
‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫فيلد‬look up‫و‬Child)
47
‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫تنظيمات‬
48
Form Designer
49
Form Designer
50
‫و‬‫شيو‬‫ر‬‫آ‬ ،‫فيلتر‬‫احي‬‫ر‬‫ط‬...
51
‫خاص‬ ‫عمليات‬ ‫تعريف‬(Action)
52
‫احي‬‫ر‬‫ط‬Work Flow
53
‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(Report Builder)
54
‫ها‬‫سيستم‬ ‫ساير‬ ‫هاي‬ ‫موجوديت‬ ‫تنظيم‬
55
‫ها‬ ‫نقش‬ ‫مديريت‬
56
‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫كا‬ ‫مديريت‬
57
‫احي‬‫ر‬‫ط‬‫محيط‬ ‫اهنماي‬‫ر‬(Embeded Help)
58
‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاوير‬
Client Browser
60
‫سان‬‫ر‬ ‫پيام‬(Messenger)
61
‫كلي‬ ‫تابل‬‫ر‬‫كا‬
62
‫ليستي‬‫فرم‬
63
‫اطالعات‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬‫فرم‬
64
‫د‬‫ر‬‫ركو‬ ‫يخجه‬‫ر‬‫تا‬
65
‫فيلتر‬‫ل‬‫كنتر‬
66
‫بر‬‫ر‬‫كا‬ ‫توسط‬‫ها‬ ‫ن‬‫ستو‬ ‫مديريت‬
67
‫تابل‬‫ر‬‫كا‬ ‫يك‬‫در‬ ‫موجود‬‫فرم‬
68
‫اي‬‫ه‬‫ر‬‫وا‬ ‫خت‬‫ر‬‫د‬‫فرم‬
69
‫چاپي‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬
70
LOGO
Thank You!
‫سیستم‬‫حاسب‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسي‬ ‫شركت‬
‫نشاني‬:،‫پنجم‬ ‫توحید‬ ،‫رامشه‬ ‫خیابان‬ ،‫دریا‬ ‫بلوار‬ ،‫غرب‬ ‫شهرک‬ ،‫تهران‬
‫پالک‬۳۲
‫تماس‬ ‫تلفن‬( :۰۲۱)۸۸۳۷۳۵۰۱-۵
www.hasebsystem.com

More Related Content

Viewers also liked

introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0 introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0
Hossein sharafi
 
Computer hardware presentation
Computer hardware presentationComputer hardware presentation
Computer hardware presentation
Jisu Dasgupta
 
Parts of a Computer
Parts of a ComputerParts of a Computer
Parts of a Computer
Matt Shea
 
Computer hardware component. ppt
Computer hardware component. pptComputer hardware component. ppt
Computer hardware component. ppt
Naveen Sihag
 
Types and components of computer system
Types and components of computer systemTypes and components of computer system
Types and components of computer system
mkhisalg
 
Introduction to Basic Computer Concepts Presentation
Introduction to Basic Computer Concepts PresentationIntroduction to Basic Computer Concepts Presentation
Introduction to Basic Computer Concepts Presentation
Ana Tan
 
Introduction to computer hardware
Introduction to computer hardwareIntroduction to computer hardware
Introduction to computer hardware
mite6025.hku
 
Computer presentation
Computer presentationComputer presentation
Computer presentation
Shahrukh Rahman
 
basics of computer system ppt
basics of computer system pptbasics of computer system ppt
basics of computer system ppt
Suaj
 
Computer Basics 101 Slide Show Presentation
Computer Basics 101 Slide Show PresentationComputer Basics 101 Slide Show Presentation
Computer Basics 101 Slide Show Presentation
sluget
 
Components of a computer system
Components of a computer systemComponents of a computer system
Components of a computer system
listergc
 

Viewers also liked (11)

introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0 introduction to Web 2.0
introduction to Web 2.0
 
Computer hardware presentation
Computer hardware presentationComputer hardware presentation
Computer hardware presentation
 
Parts of a Computer
Parts of a ComputerParts of a Computer
Parts of a Computer
 
Computer hardware component. ppt
Computer hardware component. pptComputer hardware component. ppt
Computer hardware component. ppt
 
Types and components of computer system
Types and components of computer systemTypes and components of computer system
Types and components of computer system
 
Introduction to Basic Computer Concepts Presentation
Introduction to Basic Computer Concepts PresentationIntroduction to Basic Computer Concepts Presentation
Introduction to Basic Computer Concepts Presentation
 
Introduction to computer hardware
Introduction to computer hardwareIntroduction to computer hardware
Introduction to computer hardware
 
Computer presentation
Computer presentationComputer presentation
Computer presentation
 
basics of computer system ppt
basics of computer system pptbasics of computer system ppt
basics of computer system ppt
 
Computer Basics 101 Slide Show Presentation
Computer Basics 101 Slide Show PresentationComputer Basics 101 Slide Show Presentation
Computer Basics 101 Slide Show Presentation
 
Components of a computer system
Components of a computer systemComponents of a computer system
Components of a computer system
 

Similar to Data Management System- Haseb System Co

Itcms facilities
Itcms facilitiesItcms facilities
Itcms facilities
IT Solution
 
Highportal profile-11.8
Highportal profile-11.8Highportal profile-11.8
Highportal profile-11.8
Hamzeh Elhaki
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
عباس بني اسدي مقدم
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
Ehsan Hamzei
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)
danesh hamara
 
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptxBDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
HesamSolhi1
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
Reihan Rabiei
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
عباس بني اسدي مقدم
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
mehdi85
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
عباس بني اسدي مقدم
 
معرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
Hamid Torkashvand
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم
 
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Farafekr Technology
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
Aharsoft
 

Similar to Data Management System- Haseb System Co (20)

ESB
ESBESB
ESB
 
Itcms facilities
Itcms facilitiesItcms facilities
Itcms facilities
 
Highportal profile-11.8
Highportal profile-11.8Highportal profile-11.8
Highportal profile-11.8
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptxBDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
BDIReplacement_Edited_V.1.0.pptx
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب  متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
 
معرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
 

Data Management System- Haseb System Co