SlideShare a Scribd company logo
‫‌محور‬‫ه‬‫‌سازی‌داد‬‫م‬‫تصمی‬
‫‌‌به‌اقدام‌برسیم؟‬‫ه‬‫چگونه‌از‌داد‬
‫مهدی‌ناصری‬‫اندیشکده‌شفافیت‌برای‌ایران‬‌‫پاییز‬۱۳۹۸
Photo by Franki Chamaki on Unsplash
mahdi.nasseri@gmail.com
virgool.io/@mahdi
@mahdinasseri
‫مهدی‌ناصری‬
‫ویرگول‬ ‫‌ضایعات‬‫ن‬‫ایرا‬
‫ـــ‬‫داده‬‫‌ـــــ‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫ـــــتصمی‬‫داده‬‫ـــ‬
‌‫خطای‬‫شناختی‬
‫حقایق‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
‫اطمینان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عینی‬
‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫درونی‬ ّ‫م‬‫ش‬
‫من‬‫با‬‫درونی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫شهود‬‫عمل‬ ‫خودم‬‫کنم‬‫می‬
‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬
‫ما‬ ‫همه‬‫دروغگو‬‫ییم‬
‫شدنی‬‫فهم‬
‫شدنی‬‫مقایسه‬
‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫نرخ‬
‫رف‬ ‫تغییردهنده‬‫تار‬
‫‌های‌کیفی‬‫ه‬‫سنج‬
‫چرا؟‬
‫ی‬ ّ‫‌های‌کم‬‫ه‬‫سنج‬
‫چگونه؟‬
‫حسی‬
‫توصیفی‬‫شخصی‬
‫زبانی‬
‫چه‬
‫چیزی؟‬‫چقدر؟‬
‫عددی‬‫غیرشخصی‬
‫منطقی‬ ‫عملیاتی‬
،‫‌یافته‬‫ت‬‫غیرساخ‬،‫روایی‬،‫آشکار‬‫و‬‫اغلب‬‫بسیار‬
‫‌بخش‬‫ن‬‫اطمینا‬‫و‬‫مثبت‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫سختی‬‫یکپا‬‫رچه‬
‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.
‫اعداد‬‫و‬‫آمار‬.‫حقایق‬،‫صریح‬‫بینش‬،‫کم‬‫تحلیل‬‫آس‬،‫ان‬
‫اغلب‬‫تلخ‬‫و‬‫ناامیدکننده‬
‫‌های‌فریبنده‬‫ه‬‫سنج‬
‌‫‌کند‌بدون‌آنکه‬‫ی‬‫در‌شما‌حس‌خوبی‌ایجاد‌م‬
‫‌های‌شما‌را‌به‌طور‌ملموسی‌تغییر‌دهد‬‫ت‬‫فعالی‬.
‫تعداد‬
‫نمایش‌صفحه‬
‫تعداد‬
‫الیک‬/‫کامنت‬
‫تعداد‬
‫‌کنند‬‫ل‬‫دنبا‬‫ه‬
‌‫تعداد‬
‫بازدید‬
‫تعداد‬
‫دانلود‌اپ‬
‫تعداد‬
‫فیچر‌محصول‬
‫‌های‌کاربردی‬‫ه‬‫سنج‬
‫نرخ‌تبدیل‬
‌‫ضریب‬
‫ویروسی‬
‫نرخ‌رشد‬
‫نرخ‌برگشت‬ ‫نرخ‌پرش‬
‌‫درآمد‌به‌ازای‬
‫مشتری‬
‫‌کند‌جهت‌خود‌را‌مشخص‌کرده‌و‌رفتارتا‬‫ی‬‫کمک‌م‬‌‫ن‬
‫را‌تغییر‌دهید‬
‫اکتشافی‬
‫حدسی‬.‫تالش‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬
‫‌های‬‫ش‬‫بین‬‫جالب‬‫و‬‫غیرمنتظره‬.
‫بعضا‬‫منشا‬‫نتایج‬‫نادرست‬
‫‌بینی‬‫ش‬‫‌پی‬‫ل‬‫قاب‬.‫شما‬‫در‬‫جری‬‫ان‬
‫عملیات‬‫روزانه‬‫و‬‫نرمال‬‫قرار‬
‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫امکان‬‫مدیریت‬
‫استثناها‬‫را‬‫ایجاد‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫گزارشی‬
‫سنجه‬
‫همبسته‬
‫دو‬‫متغیر‬‫که‬‫با‬‫هم‬‫اتفاق‬
‫‌افتند‬‫ی‬‫م‬‫ولی‬‫ممکن‬‫است‬‫علت‬
‫مشترک‬‫دیگری‬‫داشته‬‫باشن‬‫د‬
‫یک‬‫متغیر‬‫مستقل‬‫که‬‫به‬‫طور‬
‫مستقیم‬‫علت‬‫یک‬‫متغیر‬‫دی‬‫گر‬
(‫وابسته‬)‫است‬
‫ی‬ّ‫عل‬
‫سنجه‬
‫فروش‌بستنی‌و‌آمار‌غرق‌شدن‌در‌دریا‬
https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
‫تغییر‌آینده‬‫‌بینی‌آین‬‫ش‬‫پی‬‫ده‬
‫‌های‌همبسته‬‫ه‬‫سنج‬ ‫ی‬ّ‫‌های‌عل‬‫ه‬‫سنج‬
‫اگر‬‫کاربران‬‫جدید‬‫را‬‫بیش‬‫از‬۱7‫دقیقه‬‫در‬
‫سایت‬‫فعال‬،‫‌داریم‬‫ه‬‫نگ‬‫‌مان‬‫ش‬‫فرو‬‫در‬۹0‫روز‬
‫آینده‬۳0‫درصد‬‫افزایش‬‫خواهد‬‫داشت‬.
‫در‬‫ماه‬‫آینده‬240‫مشتری‬‫فعال‬‫و‬
72‫مشتری‬‫پرداختی‬‫خواهیم‬
‫داشت‬.
‫تجمیعی‬
‫جمع‬‫مقادیر‬‫مربوط‬‫به‬‫یک‬‫سنجه‬‫در‬
‫طول‬‫زمان‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬
‫متنوع‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬.
‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬‫مقادیر‬‫سنجه‬‫بر‬
‫اساس‬‫‌های‬‫ه‬‫دست‬‫مختلف‬
،‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬،‫کاربران‬‫‌ها‬‫ل‬‫کانا‬‫و‬...
‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
‫سنجه‬
‫از‬‫داده‬‫تا‬‫بینش‬‫از‬‫بینش‬‫تا‬‫اقدام‬
‫وب‬
‫سوشال‬‫باز‬
‫فیزیکی‬ETL
‫استخراج‬
‫انتقال‬
‫بارگذاری‬
DWH
‫‌داده‬‫ه‬‫پایگا‬
‫‌داده‬‫ن‬‫مخز‬
‫انبار‌داده‬
‌‫ابزارهای‬
‌،‫بازیابی‬
‌‫پردازش‌و‬
‫‌سازی‬‫ی‬‫بصر‬
‫‌ها‬‫ن‬‫پیشخا‬
‫‌ها‬‫ش‬‫گزار‬
‌‫ر‬‫‌گی‬‫م‬‫تصمی‬‌‫ی‬
‫‌محور‬‫ه‬‫داد‬
‫اقدام‬ ‫توزیع‬ ‫تحلیل‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫یکپارچ‬
‌‫‌آوری‬‫ع‬‫جم‬
‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬
‫سایب‬‫ر‬
‫‌ها‬‫گ‬‫وبال‬
‫‌ها‬‫ت‬‫سای‬
‫ویکیپدیا‬
‫جستجوها‬
‌‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬
‫اجتماعی‬
‫توییتر‬
‫اینستاگرام‬
‫‌ها‬‫ن‬‫‌رسا‬‫م‬‫پیا‬
‫لینکدین‬
‫پینترست‬
‌‫‌های‬‫ه‬‫داد‬
‫فیزیکی‬
‫‌های‌هواشناسی‬‫ه‬‫داد‬
‫‌های‌ترافیک‬‫ه‬‫داد‬
‫‌های‌شبکه‬‫ه‬‫داد‬
‫حسگرهای‌اینترنت‌اشیا‬
‌‫‌های‬‫ه‬‫داد‬
‫باز‬
‫حکمرانی‬
‫‌وکارها‬‫ب‬‫کس‬
‫جهانی‬
‫‌ای‬‫ه‬‫‌داد‬‫ن‬‫جریا‬‫حجم‌باال‬‫شتاب‌باال‬‫تنوع‌باال‬
،‫‌زنیم‬‫ی‬‫وقتی‌در‌مورد‌داده‌حرف‌م‬
‫‌زنیم؟‬‫ی‬‫‌ی‌چه‌چیزی‌حرف‌م‬‫ه‬‫‌دربار‬ً‫دقیقا‬
‫‌ای‬‫ه‬‫منابع‌داد‬
ourworldindata.orgdata.worldbank.org
data.gov.ir shafaf.tehran.ir
‫جستجو‌برای‌یافتن‌علت‌و‌عوامل‌تاثیرگذار‌در‌روندها‬
‫‌های‌هشداردهنده‬‫ه‬‫تحلیل‌سنج‬
‫‌های‌اصالحی‌و‌راهبردی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬
‫‌گیری‌تجمیعی‌از‌رخدادها‬‫ش‬‫توصیف‌روندها‌و‌گزار‬
‫‌های‌ارزیابی‌تصمیمات‌و‌اقدامات‬‫ه‬‫تحلیل‌سنج‬
‫‌مدت‬‫ن‬‫‌گیری‌عملیاتی‌میا‬‫م‬‫تصمی‬
‫‌گیری‌غیر‌تجمیعی‌از‌رخدادها‬‫ش‬‫گزار‬
‫‌ها‬‫ت‬‫نمایش‌وضعیت‌و‌عملکرد‌فعالی‬
‫‌مدت‬‫ه‬‫‌های‌عملیاتی‌و‌اقدامات‌کوتا‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬
‫تحلیل‬
‫توصیفی‬
‫تحلیل‬
‫تشخیصی‬
‫تحلیل‬
‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬
‫‌لیل‬‫ح‬‫ت‬
‫تجویزی‬
‫‌گیری‬‫ش‬‫گزار‬
‫عملیاتی‬
Operational Reporting
Descriptive Analytics
Diagnostic Analytics
Predictive Analytics
Prescriptive Analytics
‫‌بینی‌آینده‌بر‌اساس‌روندهای‌گذشته‬‫ش‬‫پی‬
‫‌های‌همبستگی‌بین‌روندها‬‫ل‬‫تحلیل‌مد‬
‫‌های‌راهبردی‌و‌رقابتی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬
‫طراحی‌اقدامات‌برای‌بهبود‬
‫‌سازی‬‫م‬‫ی‌و‌تصمی‬ّ‫‌های‌عل‬‫ل‬‫تحلیل‌مد‬
‫‌های‌راهبردی‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬
‫آنچه‬‫داده‬ ‫رخ‬
‫داده‬ ‫رخ‬ ‫چگونه‬
‫چرا‬‫داده‬ ‫رخ‬
‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫چه‬
‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫چه‬
‫‌مراتب‬‫ه‬‫سلسل‬
‫تحلیل‌داده‬
‫‌گیری‬‫م‬‫در‌تصمی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬
‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌عملکرد‬
‫تحلیل‌احساسات‬
‫تحلیل‌شبکه‬‫شناسایی‌تقلب‬
‫‌گیری‬‫م‬‫انواع‌تحلیل‌داده‌برای‌تصمی‬
‫مورد‌مطالعه‬‌:‌‫‌های‌شهرداری‌تهران‌از‬‫ه‬‫درآمد‌و‌هزین‬۹۶‌‫تا‬۹۸
‫‌ها‬‫ه‬‫هزین‬
‫درآمدها‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌سازی‌خصوصیات‌اصلی‌داد‬‫ه‬‫خالص‬
‫‌سازی‬‫ی‬‫‌های‌آماری‌و‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬
‫‌های‌تحلیلی‬‫ل‬‫‌ها‌فارغ‌از‌مد‬‫ه‬‫تماشای‌خود‌داد‬
Exploratory Data Analysis (EDA)
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌سازی‌خصوصیات‌اصلی‌داد‬‫ه‬‫خالص‬
‫‌سازی‬‫ی‬‫‌های‌آماری‌و‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬
‫‌های‌تحلیلی‬‫ل‬‫‌ها‌فارغ‌از‌مد‬‫ه‬‫تماشای‌خود‌داد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬
0
1E+12
2E+12
3E+12
4E+12
5E+12
6E+12
7E+12
-5E+11 0 5E+11 1E+12 1/5E+12 2E+12
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ها‌از‌گذشته‌به‌آینده‬‫ه‬‫روایت‌دینامیک‌سنج‬
‫‌سازی،‌تحلیل‌سری‌زمانی‬‫ی‬‫‌های‌بصر‬‫ک‬‫تکنی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫ی‌و‌همبستگی‌بین‌سنج‬ّ‫‌ی‌عل‬‫ه‬‫یافتن‌رابط‬
‫خط‌روند‬ ‫تحلیل‌میانگین‌در‌حال‌حرکتی‬
‫تحلیل‌فصلی‬ ‫تحلیل‌روندها‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌روندها‬
0
1E+12
2E+12
3E+12
4E+12
5E+12
6E+12
‫درآمد‬ ‫هزینه‬
‌‫تحلیلی‌از‌خیزش‌و‌افول‬
‫وبالگستان‌فارسی‌با‌تعیین‬‌‫تاریخ‬
‫مرگ‌وبالگستان‬
virgool.io/irantrends
‌‫تحلیلی‌از‌خیزش‌و‌افول‬
‫وبالگستان‌فارسی‌با‌تعیین‬‌‫تاریخ‬
‫مرگ‌وبالگستان‬
virgool.io/irantrends
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬‫دشبوردهای‌عملیاتی‬
‫تحلیل‌عملکرد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌عملکرد‬
-100/00%
-50/00%
0/00%
50/00%
100/00%
150/00%
-500/00% 0/00% 500/00% 1000/00% 1500/00% 2000/00%
‫‌ها‬‫ه‬‫نرخ‌رشد‌هزین‬
‌‫نرخ‬‫رشد‌درآمد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌عملکرد‬
0
0/2
0/4
0/6
0/8
1
1/2
1/4
0
1E+12
2E+12
3E+12
4E+12
5E+12
6E+12
‫درآمد‌به‌هزینه‬ ‫درآمد‬ ‫هزینه‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫جریان‌رفتاری‬
‫تحلیل‌رفتار‬
‫چرخه‌عمر‬
‫قیف‌تبدیل‬
‫تحلیل‌پرسونا‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫چرخه‌عمر‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‌‫‌بندی‬‫ش‬‫بخ‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫کوهورت‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌کننده‌و‌هشداردهنده‬‫ی‬‫‌های‌ارزیاب‬‫ه‬‫سنج‬
‫لختی‌متناسب،‌نرخ‌رشد‌و‌نسبت‌سهم‬
‫فاصله‌تا‌اهداف‌و‌کارایی‌عملیات‌و‌تصمیمات‬
‫تحلیل‌رفتار‬‌:‫دموگرافی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫تحلیل‌افکار‌و‌اعتقادات‌مردم‬
‌‫‌کاوی‌و‬‫ن‬‫‌های‌هوش‌مصنوعی،‌مت‬‫ک‬‫تکنی‬...
‫ارزیابی‌افکار‌عمومی‌و‌واکنش‌آنها‌به‌رخدادها‬
‫تحلیل‌احساسات‬Sentiment Analysis
‫‌ترندز‬‫ل‬‫افزایش‌قیمت‌بنزین‌و‌تحلیل‌افکار‌عمومی‌با‌گوگ‬
virgool.io/irantrends
‫‌ترندز‬‫ل‬‫افزایش‌قیمت‌بنزین‌و‌تحلیل‌افکار‌عمومی‌با‌گوگ‬
virgool.io/irantrends
‫‌ترندز‌از‌نتیجه‌آرای‌فینال‌عصر‌جدید‌پیش‌از‌اعالم‌نت‬‫ل‬‫‌بینی‌دقیق‌گوگ‬‫ش‬‫پی‬‫ایج‬
virgool.io/irantrends
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ای‌رخدادها‬‫ه‬‫تحلیل‌تاثیرات‌شبک‬
‫‌های‌ارتباطی‬‫ه‬‫تحلیل‌دینامیک‌شبک‬
‫ارزیابی‌روند‌زایش‌و‌افول‌رویدادها‌در‌جامعه‬
‌‫ه‬‫تحلیل‌شبک‬Network Analysis
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ای‌رخدادها‬‫ه‬‫تحلیل‌تاثیرات‌شبک‬
‫‌های‌ارتباطی‬‫ه‬‫تحلیل‌دینامیک‌شبک‬
‫ارزیابی‌روند‌زایش‌و‌افول‌رویدادها‌در‌جامعه‬
‌‫ه‬‫تحلیل‌شبک‬Network Analysis
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌تقلب‌از‌طریق‌داد‬
‫‌های‌یادگیری‌ماشین‬‫ک‬‫تکنی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌سریع‌و‌جلوگیری‌از‌سؤاستفاد‬
‫شناسایی‌تقلب‬
Fraud Detection
‫بیمه‬
‫‌های‌اجتماعی‬‫ه‬‫شبک‬‫شهروندی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫‌زنی‌در‌داد‬‫ه‬‫پرس‬ ‫تحلیل‌احساسات‬‫تحلیل‌روندها‬ ‫تحلیل‌شبکه‬‫تحلیل‌عملکرد‬ ‫شناسایی‌تقل‬‫ب‬‫تحلیل‌رفتار‬
‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌تقلب‌از‌طریق‌داد‬
‫‌های‌یادگیری‌ماشین‬‫ک‬‫تکنی‬
‫‌ها‬‫ه‬‫شناسایی‌سریع‌و‌جلوگیری‌از‌سؤاستفاد‬
‫شناسایی‌تقلب‬
Fraud Detection
‫‌ها‬‫ش‬‫نق‬
‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬
‫ابزارها‬
‌‫‌ها‌را‌به‬‫ش‬‫‌ها‌و‌بین‬‫ه‬‫‌داد‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫اشتراک‬‫‌ــــــــ‬‫م‬‫بگذاری‬

More Related Content

More from Mahdi Nasseri

Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch on
Mahdi Nasseri
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
Mahdi Nasseri
 
Content mapping template
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping template
Mahdi Nasseri
 
Buyer persona template
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
Mahdi Nasseri
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
Mahdi Nasseri
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
Mahdi Nasseri
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
Mahdi Nasseri
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Mahdi Nasseri
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Mahdi Nasseri
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshops
Mahdi Nasseri
 
ده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائهده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائه
Mahdi Nasseri
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
Mahdi Nasseri
 
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
Mahdi Nasseri
 

More from Mahdi Nasseri (20)

Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch on
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
 
Content mapping template
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping template
 
Buyer persona template
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshops
 
ده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائهده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائه
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
 
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
 

Data driven decision making by @mahdinasseri