Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Iran internet-users-stats-by-aparat-report

Iran internet-users-stats-by-aparat-report

Download to read offline

آپارات اخیرا در پی شکستن رکورد پخش ۱۰.۵ میلیون پخش ویدیو موفق در روز، گزارشی را تهیه و در سایت خود منتشر کرده است. داده‌های منتشر شده در این گزارش برای بسیاری از کسب و کارهای کوچکتر حکم طلا را دارند. آپارات دانسته یا ندانسته بسیاری از سنجه‌های مهم کاربران اینترنت ایران را منتشر کرده و رازهای مهمی را افشا کرده است.
من در این مطلب سعی کرده‌ام بر اساس داده‌های منتشر شده و با توجه به نسبت‌ها و اعداد اعلام شده، استنتاج‌هایی را فراتر از حوزه آپارات و برای کل کاربران اینترنت ایران انجام دهم.
مقاله اصلی این اسلایدها قبلا در سایت اصفهان پلاس در آدرس زیر منتشر شده است.
مطالعه کامل مقاله:
https://isfahanplus.ir/aparat-details/

آپارات اخیرا در پی شکستن رکورد پخش ۱۰.۵ میلیون پخش ویدیو موفق در روز، گزارشی را تهیه و در سایت خود منتشر کرده است. داده‌های منتشر شده در این گزارش برای بسیاری از کسب و کارهای کوچکتر حکم طلا را دارند. آپارات دانسته یا ندانسته بسیاری از سنجه‌های مهم کاربران اینترنت ایران را منتشر کرده و رازهای مهمی را افشا کرده است.
من در این مطلب سعی کرده‌ام بر اساس داده‌های منتشر شده و با توجه به نسبت‌ها و اعداد اعلام شده، استنتاج‌هایی را فراتر از حوزه آپارات و برای کل کاربران اینترنت ایران انجام دهم.
مقاله اصلی این اسلایدها قبلا در سایت اصفهان پلاس در آدرس زیر منتشر شده است.
مطالعه کامل مقاله:
https://isfahanplus.ir/aparat-details/

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Iran internet-users-stats-by-aparat-report

 1. 1. ‫ناصری‬ ‫مهدی‬/‫مرداد‬96 ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬: isfahanplus.ir/aparat-details
 2. 2. . ‫بینید‬‫می‬ ‫را‬ ‫نمودارها‬ ‫فقط‬ ‫اسالیدها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برای‬‫کامل‬ ‫مطالعه‬‫مقاله‬‫در‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫تصویر‬ ‫روی‬ ‫پالس‬‫اصفهان‬ ‫سایت‬ https://isfahanplus.ir/aparat-details/
 3. 3. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬
 4. 4. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴
 5. 5. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫شده‬ ‫جهانی‬ ‫ذائقه‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫باالخره‬ ‫نیز‬ ‫ایرانیان‬ ‫ذائقه‬‫است‬
 6. 6. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ،‫تجاری‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آپارات‬ ‫جز‬‫به‬ ‫ای‬‫گزینه‬‫نکنید‬
 7. 7. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ‫رشد‬ ‫نرخ‬ 231.67% 279.90% 191.01% 100.00% 70.45% 40.00% ‫بازدید‬ ‫آمار‬ 60000 199000 756000 2200000 4400000 7500000 10500000 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000
 8. 8. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۴۴‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫هر‬ ‫از‬۱۰‫حداقل‬ ‫نفر‬۷‫در‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫نفر‬‫ماه‬‫تماشا‬‫کنند‬‫می‬
 9. 9. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫آپ‬ ‫در‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬‫ارات‬ ۳
 10. 10. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۵‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازدید‬‫الیک‬‫کامنت‬‫دانلود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫آمار‬315‫میلیون‬6.7‫میلیون‬240‫هزار‬61.5‫میلیون‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫آپارات‬ ‫کانال‬ ‫هر‬ ‫میانگین‬1050220.8205 ‫فعال‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫براساس‬:300‫میانگین‬ ‫و‬ ‫کانال‬ ‫هزار‬10٫5‫ماه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫بازدید‬ ‫میلیون‬
 11. 11. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۶‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫ویدئو‬ ‫تماشای‬ ‫نرخ‬۵۰‫است‬ ‫درصد‬
 12. 12. ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سنجه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۳۷‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫ویدئو‬ ‫هر‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫که‬۶‫یعنی‬ ‫دقیقه‬۶.۵‫در‬ ‫ویدئو‬‫ماه‬
 13. 13. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ۱
 14. 14. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوی‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۱8‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫طنز‬ ‫خبری‬ ‫حوادث‬ ‫موسیقی‬ ‫ورزشی‬ ‫کارتون‬ ‫هنری‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫بانوان‬ ‫سالمت‬ ‫دیگر‬ Series1 1,585,500 1,543,500 1,386,000 1,104,600 808,500 745,500 472,500 399,000 126,000 2,328,900 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫موفق‬ ‫نمایش‬ ‫تعداد‬
 15. 15. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫محتوی‬ ‫مصرف‬ ‫ذائقه‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۱8‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫طنز‬ 15% ‫خبری‬ 15% ‫حوادث‬ 13% ‫موسیقی‬ 11% ‫ورزشی‬ 8% ‫کارتون‬ 7% ‫هنری‬ 5% ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ 4% ‫و‬ ‫بانوان‬ ‫سالمت‬ 1% ‫دیگر‬ 22% ‫نمایش‬ ‫نسبت‬‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫موفق‬
 16. 16. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫درباره‬‫ایر‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬‫ان‬ ۲
 17. 17. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫بازه‬ ‫سنی‬ ‫سهم‬‫در‬ ‫آپارات‬ ‫آپارات‬ ‫در‬ ‫تعداد‬ (‫نفر‬) ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫ایران‬(‫نفر‬)‫سن‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫یوتیوب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آمار‬ 18-2423.39%6,783,10010,117,989 11% 25-3444.18%12,812,20019,111,277 23% 35-4416.92%4,906,8007,319,212 26% 45-546.62%1,919,8002,863,663 16% 55-645.04%1,461,6002,180,191 8% +643.85%1,116,5001,665,424 3% ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫جمعیتی‬ ‫ترکیب‬
 18. 18. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 ‫سنی‬ ‫بازه‬/‫نفر‬ 10,117,989 19,111,277 7,319,212 2,863,663 2,180,191 1,665,424 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 ‫سن‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
 19. 19. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۲۹‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 ‫ایران‬ ‫آمار‬ 23.39% 44.18% 16.92% 6.62% 5.04% 3.85% ‫یوتیوب‬ ‫آمار‬ 11.00% 23.00% 26.00% 16.00% 8.00% 3.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% ‫آپارات‬ ‫سنی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫سهم‬‫یوتیوب‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
 20. 20. ۲۱۰‫شماره‬ ‫راز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫خصوصیات‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬
 21. 21. ‫راز‬‫افشا‬‫شده‬‫از‬‫آپارات‬ ‫که‬‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫آنـلـاینی‬‫به‬‫آن‬‫نـیـاز‬‫د‬‫ارد‬ ‫راز‬‫درباره‬‫ای‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬‫ران‬ ۵
 22. 22. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ ‫موبایل‬76.30%22,127,00033,005,668 ‫دسکتاپ‬16.20%4,698,0007,007,757 ‫تبلت‬7.40%2,146,0003,201,074
 23. 23. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۱‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫موبایل‬ ‫دسکتاپ‬ ‫تبلت‬ ‫نفر‬ 33,005,668 7,007,757 3,201,074 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫دیوایس‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
 24. 24. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ ‫اندروید‬73.01%21,172,90031,582,488 ‫ویندوز‬16.22%4,703,8007,016,408 iOS9.58%2,778,2004,144,093 ‫لینوکس‬0.61%176,900263,872 ‫مکینتاش‬0.24%69,600103,819 ‫دیگر‬0.34%98,600147,076
 25. 25. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۲‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫اندروید‬ ‫ویندوز‬ iOS ‫لینوکس‬ ‫مکینتاش‬ ‫دیگر‬ ‫دستگاه‬ 31,582,488 7,016,408 4,144,093 263,872 103,819 147,076 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
 26. 26. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ ‫اندروید‬‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ 432.64%6,910,83510,308,524 526.09%5,524,0108,239,871 631.90%6,754,15510,074,814 77.10%1,503,2762,242,357 other2.27%480,625716,922 4 5 6 7 other ‫اندروید‬ 10,308,524 8,239,871 10,074,814 2,242,357 716,922 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 ‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫اندروید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬
 27. 27. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ 7 8 9 10 other iOS 74,594 92,828 464,138 3,447,885 8,288 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬iOS‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ iOS‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ 71.80%50,00874,594 82.24%62,23292,828 911.20%311,158464,138 1083.20%2,311,4623,447,885 other0.20%5,5568,288
 28. 28. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۳‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ XP 7 8 10 other windows 380,289 3,997,248 1,093,858 1,530,980 14,033 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 ‫ایر‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫ویندوز‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫تعداد‬‫ان‬ windows‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ XP5.42%254,946380,289 756.97%2,679,7553,997,248 815.59%733,3221,093,858 1021.82%1,026,3691,530,980 other0.20%9,40814,033
 29. 29. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۴‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬ Chrome Android Safari Firefox IE Other ‫مرورگرها‬ 29,259,54 4,892,452 3,884,547 3,469,272 449,881 1,302,058 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربران‬ ‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫تعداد‬ ‫مرورگرها‬‫سهم‬‫آپارات‬ ‫کاربر‬‫ایران‬ ‫کل‬ ‫کاربر‬ Chrome67.64%19,615,60029,259,547 Android11.31%3,279,9004,892,452 Safari8.98%2,604,2003,884,547 Firefox8.02%2,325,8003,469,272 IE1.04%301,600449,881 Other3.01%872,9001,302,058
 30. 30. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫درباره‬ ‫راز‬ ۵۱۵‫شماره‬ ‫راز‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ‫لینک‬‫مهدی‬‫ناصری‬
 31. 31. www.slideshare.net/mahdinasseri ‫بیشتر‬ ‫اسالیدهای‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫اسالیدشیر‬ ‫در‬ ‫مرا‬ ‫ناصری‬ ‫مهدی‬ @mahdinasseri

×