SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
‫چیست؟‬ ‫خریذار‬ ‫پرسونای‬ ‫یک‬
‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫یک‬‫غ‬ ‫وای‬ً‫یل‬ ‫ک‬‫و‬‫یی‬ ‫روا‬‫اس‬‫یک‬‫ؼتزی‬ ‫ه‬‫ل‬‫آ‬ٍ‫ایذ‬‫اطت‬.‫ایي‬‫هفِووم‬َ‫ب‬‫ػوا‬‫کوک‬
‫کٌذ‬‫یم‬‫تا‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬(‫و‬‫هؼتزیاى‬‫احتوایل‬‫خود‬)‫را‬‫بِتز‬َ‫ػٌاخت‬‫و‬‫کظب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫طب‬ ‫تٌا‬‫بیؼتزی‬
‫ًظبت‬َ‫ب‬،‫ًیاسُا‬‫رفتار‬‫و‬‫هالحظات‬‫ُای‬ٍ‫گزو‬‫هختلف‬‫طزاحی‬‫و‬‫طاسی‬ٍ‫پیاد‬‫کٌیذ‬.
‫طزاحی‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫قوی‬‫بز‬‫اطاص‬‫تحقیقات‬‫باسار‬‫و‬‫یش‬ ٌ‫بی‬َ‫ک‬‫ػوا‬‫اس‬‫هؼتزیاى‬‫واقؼی‬‫خود‬َ‫ب‬‫دطت‬
‫ایذ‬ٍ‫آورد‬‫پذیز‬‫اهکاى‬‫اطت‬.‫ایي‬‫بیٌغ‬‫هوکي‬‫اطت‬‫اس‬‫طزیق‬،‫ی‬‫ًظزطٌج‬َ‫صاحب‬ ‫ه‬،‫ن‬‫ظتقی‬ ‫ه‬ٍ‫ؼاُذ‬ ‫ه‬‫و‬...
َ‫ب‬‫دطت‬ٍ‫آهذ‬‫باػذ‬.
َ‫بظت‬َ‫ب‬‫ًوع‬‫کظب‬‫و‬‫کار‬،‫ػوا‬‫تواًیذ‬‫یم‬‫یک‬‫یا‬‫دو‬‫پزطوًا‬َ‫داػت‬‫باػیذ‬‫یا‬َ‫ایٌک‬10‫یا‬20‫پزطوًا‬‫بزای‬‫خود‬
‫تؼزیف‬‫کٌیذ‬.‫اگز‬‫بزای‬‫اولیي‬‫بار‬‫ایي‬‫کار‬‫را‬‫اًجام‬‫دُیذ‬‫یم‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫حال‬‫ی‬‫طزاح‬‫هذل‬‫یک‬‫ظب‬ ‫ک‬‫و‬‫کار‬‫ًوپا‬
،‫ُظتیذ‬َ‫ب‬‫ػوا‬َ‫توصی‬‫کٌین‬‫یم‬‫اس‬‫یک‬‫یا‬‫و‬‫د‬‫پزطوًا‬‫ػزوع‬‫کٌیذ‬.‫بؼذا‬‫فزصت‬‫کافی‬‫بزای‬‫گظتزع‬‫آًِا‬
‫خواُیذ‬‫داػت‬.
‫هستنذ؟‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫هنفی‬ ‫پرسوناهای‬
‫ُواًطور‬َ‫ک‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫ًواییش‬‫اس‬‫یک‬‫هؼتزی‬ٍ‫ایذ‬‫آل‬،‫اطت‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫ی‬‫هٌف‬‫یا‬،‫طتثٌا‬ ‫ا‬
‫ًواییش‬‫اس‬‫کیس‬‫اطت‬َ‫ک‬‫ػوا‬‫خواُیذ‬‫ًیم‬‫تاى‬‫هؼتزی‬‫باػذ‬.
‫پزطوًای‬‫هٌفی‬‫بزای‬‫هثال‬‫تواًذ‬‫یم‬‫افزادی‬‫باػٌذ‬َ‫ک‬‫بزای‬ٍ‫اطتفاد‬‫اس‬‫خذهات‬‫یا‬‫هحصوالت‬‫ػوا‬‫بظیار‬
‫ای‬َ‫حزف‬،‫ُظتٌذ‬‫یا‬‫داًؼجویاین‬َ‫ک‬‫صزفا‬‫جِت‬‫تحقیق‬‫و‬َ‫هطالؼ‬‫با‬‫خذهات‬‫ػوا‬‫درگیز‬،‫ػوًذ‬‫یم‬‫یا‬‫هؼتزیاى‬
‫احتوایل‬َ‫ک‬َ‫ب‬‫دطت‬‫آوردى‬‫آًِا‬‫بزای‬‫ػوا‬‫بظیار‬ٌَ‫ُشی‬‫بز‬‫اطت‬.
‫کنیذ؟‬ ‫استفاده‬ ‫پرسونا‬ ‫از‬ ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬
‫در‬‫هزاحل‬‫ای‬َ‫اولی‬‫یک‬‫وکار‬‫کظب‬،‫ًوپا‬‫پزطوًا‬َ‫ب‬‫ػوا‬‫ایي‬‫اهکاى‬‫را‬‫دُذ‬‫یم‬‫تا‬‫در‬‫فزایٌذ‬‫یب‬ ‫باساریا‬‫و‬‫رػذ‬
‫بذاًیذ‬‫دقیقا‬َ‫چ‬‫بخیش‬‫اس‬‫باسار‬‫را‬‫با‬َ‫چ‬‫کظاین‬‫و‬َ‫چ‬‫خصوصیایت‬‫ُذف‬‫قزار‬‫ایذ‬ٍ‫داد‬.‫بزای‬،‫هثال‬َ‫ب‬‫جای‬
‫ارطال‬‫ُایی‬‫ایویل‬‫با‬‫هحتوای‬‫خٌیث‬‫بزای‬‫توام‬‫کظاین‬َ‫ک‬‫ػاى‬‫ایویل‬‫را‬‫در‬ٍ‫پایگا‬ٍ‫داد‬‫خود‬،‫داریذ‬‫ػوا‬
‫تواًیذ‬‫یم‬‫ایویل‬‫را‬‫هتٌاطب‬‫با‬‫پزطوًای‬‫خود‬‫طزاحی‬ٍ‫کزد‬‫و‬‫آى‬‫را‬‫با‬‫قذرت‬‫تاثیزگذاری‬‫بیؼتز‬‫تٌِا‬‫بزای‬‫کظاین‬
َ‫ک‬َ‫ػبی‬‫پزطوًای‬‫ػوا‬‫ُظتٌذ‬‫ارطال‬‫کٌیذ‬
‫اگز‬‫فزصت‬‫کزدیذ‬‫تا‬‫پزطوًای‬‫هٌفی‬‫را‬‫ُن‬‫هؼخص‬،‫کٌیذ‬‫فوایذ‬‫بیؼتزی‬‫ػایذ‬‫ػوا‬‫خواُذ‬‫ػذ‬.‫ػوا‬‫دیگز‬
‫کوتز‬‫ُای‬‫واکٌغ‬‫هٌفی‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬‫را‬ٍ‫هؼاُذ‬ٍ‫کزد‬‫و‬ٌَ‫ُشی‬َ‫ب‬‫اسای‬‫ُز‬‫هؼتزی‬‫ػوا‬‫کاُغ‬‫پیذا‬‫خواُذ‬
‫کزد‬َ‫ک‬‫هٌجز‬َ‫ب‬‫افشایغ‬‫وری‬ٍ‫بِز‬‫فزوع‬‫ػوا‬‫خواُذ‬‫ػذ‬.
(‫اداهه‬)
‫کنیذ؟‬ ‫استفاده‬ ‫پرسونا‬ ‫از‬ ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬
‫پزطوًا‬‫در‬‫صورت‬‫تزکیب‬‫با‬«‫هزاحل‬َ‫چزخ‬
‫حیات‬»‫هؼتزی‬(‫هذت‬‫سهاین‬َ‫ک‬‫یک‬‫هؼتزی‬‫در‬
َ‫چزخ‬‫فزوع‬‫ػوا‬ٍ‫بود‬‫اطت‬)،‫ایي‬‫اهکاى‬‫را‬َ‫ب‬
‫ػوا‬‫دُذ‬‫یم‬َ‫ک‬«‫هحتوای‬‫ُذفوٌذ‬‫یل‬ ‫ػا‬»
‫تولیذ‬‫کٌیذ‬.
‫بزای‬‫آػٌایی‬‫بیؼتز‬‫با‬‫فزایٌذ‬«َ‫ًقؼ‬‫هحتوی‬»،‫کلیک‬
‫کٌیذ‬.
‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫اس‬‫طزیق‬‫اًجام‬‫تحقیقات‬،‫باسار‬‫ًظزطٌجی‬‫و‬َ‫هصاحب‬‫با‬‫هخاطباى‬‫ُذف‬‫ػوا‬‫ایجاد‬‫ػود‬‫یم‬َ‫ک‬
‫ػاهل‬‫تزکییب‬‫اس‬‫هؼتزیاى‬،‫ػوا‬‫اًذاس‬‫چؼن‬‫ػوا‬‫و‬‫آًِایی‬‫ػود‬‫یم‬َ‫ک‬‫تا‬َ‫ب‬‫حال‬‫در‬‫دطتزص‬‫ػوا‬‫ًبودًذ‬‫ویل‬
‫احتوال‬‫دارد‬‫جشو‬‫هخاطباى‬‫ُذف‬‫ػوا‬‫باػٌذ‬.
‫در‬َ‫اداه‬‫چٌذ‬‫روع‬‫کاربزدی‬‫بزای‬‫آوری‬‫جوغ‬‫اطالػات‬‫هورد‬‫ًیاس‬‫بزای‬َ‫توطؼ‬‫پزطوًا‬َ‫ارائ‬ٍ‫ػذ‬‫اطت‬:
•‫با‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬َ‫ب‬‫صورت‬‫حضوری‬‫یا‬‫تلفین‬َ‫هصاحب‬‫کٌیذ‬‫تا‬‫بفِویذ‬‫آًِا‬َ‫چ‬‫چیشی‬‫را‬‫در‬‫هورد‬
‫خذهات‬‫یا‬‫هحصول‬‫ػوا‬‫دوطت‬‫دارًذ‬‫یا‬‫ًذارًذ‬.
‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
(‫اداهه‬)
•‫ًگاُی‬َ‫ب‬ٍ‫پایگا‬ٍ‫داد‬‫اطالػات‬‫تواص‬‫خود‬‫بیاًذاسیذ‬‫تا‬‫الگوُای‬‫خایص‬‫را‬‫در‬‫بزخی‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬
‫کؼف‬‫کٌیذ‬.
•‫در‬‫ُای‬‫فزم‬‫هختلفی‬َ‫ک‬‫در‬‫طایت‬‫وب‬‫خود‬،‫داریذ‬‫فیلذُایی‬‫را‬‫قزار‬‫دُیذ‬َ‫ک‬‫اطالػات‬‫هِن‬‫هزبوط‬
َ‫ب‬‫پزطوًای‬‫ػوا‬‫را‬‫اس‬‫کاربزاى‬‫بگیزد‬.‫بزای‬‫هثال‬‫اگز‬‫احظاص‬‫کٌیذ‬‫یم‬‫هؼتزیاى‬‫ػوا‬‫بز‬‫اطاص‬
‫تؼذاد‬‫کارکٌاى‬‫ػاى‬‫ػزکت‬‫اس‬‫ُن‬‫جذا‬،‫ػوًذ‬‫یم‬‫ایي‬‫اطالػات‬‫را‬‫اس‬‫آًِا‬‫بپزطیذ‬
•‫اس‬‫تین‬‫فزوع‬‫خود‬‫بخواُیذ‬َ‫ک‬‫ػاى‬‫حواص‬َ‫ب‬‫باسخورُایی‬َ‫ک‬‫اس‬‫تؼاهل‬‫با‬‫هؼتزیاى‬‫گیزًذ‬‫یم‬‫باػذ‬.
َ‫ایٌک‬‫فزایٌذ‬َ‫چزخ‬‫حیات‬‫هؼتزی‬‫ػاهل‬َ‫چ‬‫هزاحیل‬‫ػود؟‬‫یم‬‫و‬َ‫چ‬‫ُایی‬‫اطتٌتاج‬‫را‬‫تواى‬‫یم‬‫در‬
َ‫رابط‬‫با‬‫اًواع‬‫هؼزیاین‬‫و‬‫تؼاهل‬‫آًِا‬‫با‬‫خذهات‬‫یا‬‫هحصوالت‬‫ها‬َ‫ب‬‫دطت‬‫آورد‬
‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
(‫اداهه‬)
‫در‬َ‫اداه‬‫یک‬‫قالب‬‫چِار‬‫ای‬َ‫هزحل‬‫بزای‬‫تذویي‬
‫پزطوًای‬‫خود‬َ‫ب‬ٍ‫ُوزا‬‫یک‬‫هثال‬ٍ‫هؼاُذ‬ٍ‫کزد‬
‫و‬‫طپض‬‫قالب‬‫خایل‬‫آى‬‫بزای‬ٍ‫اطتفاد‬‫ػوا‬َ‫ارائ‬
ٍ‫ػذ‬‫اطت‬.
‫بزای‬‫داًلود‬َ‫ًظخ‬‫قابل‬‫ویزایغ‬‫کلیک‬‫کٌیذ‬.
‫زهینه‬‫پس‬
‫خانواده؟‬ ‫ای؟‬‫حرفه‬ ‫هسیر‬ ‫ضغل؟‬
‫اولیه‬ ‫خصوصیات‬
‫جنسیت‬‫زنذگی‬ ‫هحل‬ ‫درآهذ؟‬ ‫سن؟‬ ‫؟‬‫؟‬
‫ها‬‫ضناسه‬
‫رفتار‬‫زنذگی؟‬ ‫سبک‬ ‫ارتباطی؟‬ ‫ترجیحات‬ ‫؟‬
‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬1:‫کسی‬ ‫چه‬‫؟‬
o‫اًساًی‬ ‫هٌابع‬ ‫هذیز‬
o‫هذت‬ ِ‫ب‬10‫است‬ ُ‫کزد‬ ‫آغاس‬ ‫ّواًجا‬ ‫اس‬ ‫را‬ ‫کارش‬ ٍ ُ‫بَد‬ ‫کار‬ ِ‫ب‬ ‫هطغَل‬ ‫فعلی‬ ‫ضزکت‬ ‫در‬ ‫سال‬
o‫فزسًذ‬ ٍ‫د‬ ‫دارای‬ ٍ ‫هتاّل‬(8ٍ10ِ‫سال‬)
o‫سى‬
o‫بیي‬ ‫سي‬30–45‫سال‬
o‫حذٍد‬ ًِ‫هاّیا‬ ‫درآهذ‬3‫تَهاى‬ ‫هیلیَى‬
o‫تْزاى‬ ‫غزب‬ ‫در‬ ‫هتَسط‬ ِ‫هٌطق‬ ‫ساکي‬
o‫هتیي‬ ٍ ‫ٍقار‬ ‫با‬ ‫رفتار‬
o‫دارد‬ ‫هٌطی‬ ‫یک‬ ‫سیاد‬ ‫احتوال‬ ِ‫ب‬
o‫خَاّذ‬‫هی‬ ُ‫ضذ‬‫چاپ‬ ‫سٌذ‬ ‫یا‬ ‫رسیذ‬ ‫یک‬ ِ‫ّویط‬ ‫کاری‬ ‫تعاهالت‬ ‫بزای‬.
‫فتوحی‬ ‫مریم‬
‫اهذاف‬
‫ثانویه؟‬ ‫اهذاف‬ ‫اولیه؟‬ ‫اهذاف‬
‫ها‬‫چالص‬
‫ثانویه؟‬ ‫های‬‫چالص‬ ‫اولیه؟‬ ‫های‬‫چالص‬
‫دهین؟‬ ‫انجام‬ ‫توانین‬‫هی‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫ها‬
‫برسذ؟‬ ‫اهذافص‬ ‫به‬ ‫پرسونا‬ ‫تا‬
‫آیذ؟‬ ‫فائق‬ ‫هایص‬‫چالص‬ ‫به‬ ‫پرسونا‬ ‫تا‬
‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬2:‫چیسی؟‬ ‫چه‬
5
6
7
‫فتوحی‬ ‫مریم‬
o‫آًْا‬ ‫تَسط‬ ‫ضغل‬ ‫تزک‬ ‫کاّص‬ ٍ ‫کارکٌاى‬ ‫ضغلی‬ ‫رضایت‬ ‫افشایص‬
o‫هالی‬ ٍ ‫تجاری‬ ‫ّای‬‫تین‬ ‫سزسخت‬ ‫پطتیباى‬
o‫کارکٌاى‬ ‫کن‬ ‫تعذاد‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬ ‫با‬ ‫اّذاف‬ ِ‫ب‬ ‫دستیابی‬
o‫ساسهاى‬ ‫توام‬ ِ‫ب‬ ‫خَب‬ ‫تغییزات‬ ‫دادى‬ ‫تسزی‬
o‫هحل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارکٌاى‬ ‫توام‬ ‫اطالعات‬ ‫هذیزیت‬ ‫تسْیل‬
o‫هالی‬ ٍ ‫تجاری‬ ‫ّای‬‫تین‬ ‫عولیات‬ ‫با‬ ‫ساسی‬ِ‫یکپارچ‬
‫قول‬ ‫نقل‬‫ها‬
‫و‬ ‫ها؟‬‫چالص‬ ‫اهذاف؟‬ ‫درباره‬...
‫هطترک‬ ‫اهذاف‬
‫سرویس‬ ‫از‬ ‫چرا‬ ‫آنها‬/‫استفاده‬ ‫ضوا‬ ‫هحصول‬
‫کرد؟‬ ‫نخواهنذ‬
‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬3:‫چرا؟‬
8
9
‫فتوحی‬ ‫مریم‬
o«‫است‬ ُ‫بَد‬ ‫سختی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫جذیذ‬ ‫ّای‬‫فٌاٍری‬ ‫با‬ ‫ساسهاى‬ ‫کل‬ ‫ساسگاری‬ ِ‫گذضت‬ ‫در‬»
o«‫ًذارم‬ ‫جذیذ‬ ‫کارکٌاى‬ ِ‫ب‬ ‫را‬ ‫هتعذد‬ ُ‫داد‬ ‫ّای‬ُ‫پایگا‬ ٍ ‫ّا‬‫پلتفزم‬ ‫آهَسش‬ ‫بزای‬ ‫کافی‬ ‫سهاى‬ ‫هي‬»
o«‫ساسهاى‬ ‫ّای‬ُ‫داد‬ُ‫پایگا‬ ٍ ‫ّا‬‫سیستن‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ساسی‬ِ‫یکپارچ‬ ‫بزای‬ ‫سیادی‬ ‫هطکالت‬ ‫با‬ ‫هي‬
‫کٌن‬‫هی‬ ‫ًزم‬ ِ‫پٌج‬ ٍ ‫دست‬.»
o«‫ّستن‬ ‫جذیذ‬ ‫سیستن‬ ِ‫ب‬ ‫آًْا‬ ‫اًتقال‬ ‫ٌّگام‬ ‫هْن‬ ‫ّا‬ُ‫داد‬ ‫دادى‬ ‫دست‬ ‫اس‬ ‫ًگزاى‬ ‫هي‬»
o«‫بکٌٌذ‬ ‫کار‬ ‫جذیذ‬ ‫سیستن‬ ِ‫ب‬ ًَِ‫چگ‬ ِ‫ک‬ ‫بذّن‬ ‫یاد‬ ‫ساسهاى‬ ‫کل‬ ِ‫ب‬ ‫ضَم‬ ‫هجبَر‬ ‫خَام‬‫ًوی‬ ‫هي‬.»
‫بازاریابی‬ ‫های‬‫پیام‬
‫پرسونا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫راهکار‬ ‫چگونه‬ ‫بایذ‬ ‫ضوا‬
‫کنیذ؟‬ ‫توصیف‬
‫آسانسوری‬ ‫ارائه‬
‫بفروش‬ ‫پرسونا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هحصول‬!
‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬4:‫چگونه؟‬
10
11
‫فتوحی‬ ‫مریم‬
o‫اًساًی‬ ‫ًیزٍی‬ ُ‫داد‬ ُ‫پایگا‬ ِ‫یکپارچ‬ ‫هذیزیت‬
o‫ّای‬‫پلتفزم‬ ٍ ‫افشارّا‬‫ًزم‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ِ‫ب‬ ِ‫ک‬ ‫داد‬ ‫خَاّین‬ ‫بصزی‬ ُ‫داد‬ ُ‫پایگا‬ ‫یک‬ ‫ضوا‬ ِ‫ب‬ ‫ها‬
‫ضَد‬‫هی‬ ِ‫یکپارچ‬ ‫ضوا‬ ‫ساسهاى‬ ‫در‬ ‫هَجَد‬.‫کارکٌاى‬ ‫آهَسش‬ ‫بزای‬ ‫ًاهحذٍد‬ ‫پطتیباًی‬ ‫ّویٌطَر‬
‫کٌٌذ‬ ‫کار‬ ‫آى‬ ‫با‬ ٍ ُ‫ضذ‬ ‫آضٌا‬ ‫سیستن‬ ‫با‬ ‫سزعت‬ ِ‫ب‬ ِ‫ک‬ ‫طَری‬ ِ‫ب‬ ‫جذیذ‬.
‫ضواست‬ ‫نوبت‬!
‫پرسونا‬ ‫زیر‬ ‫خالی‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ضواست‬ ‫نوبت‬ ‫حاال‬(‫های‬)‫بسازیذ‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫کنیذ‬ ‫کلیک‬ ‫زیر‬ ‫دکوه‬ ‫روی‬ ‫پاورپوینت‬ ‫فایل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویرایص‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬
‫ویرایش‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫دریافت‬
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
‫ناصری‬ ‫ههذی‬
‫پرینت‬‫عکس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬ ‫هذیر‬
mahdinasseriSlideshare.net/ ‫ام‬‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫پالس‬‫اصفهان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬

More Related Content

What's hot

چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیچرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیMahdi Nasseri
 
20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذاب20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذابMahdi Nasseri
 
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیمسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیMahdi Nasseri
 
Why you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendWhy you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendMahdi Nasseri
 
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟Mahdi Nasseri
 
3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideasMahdi Nasseri
 
Self online learning
Self online learningSelf online learning
Self online learningMahdi Nasseri
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟Mahdi Nasseri
 
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاهفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاMahdi Nasseri
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
06 Business Model development
06 Business Model development06 Business Model development
06 Business Model developmentMahdi Nasseri
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپmorteza heydari
 
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپا
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپااز هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپا
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپاMahdi Nasseri
 
problem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueproblem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueMahdi Nasseri
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماMahdi Nasseri
 

What's hot (20)

چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیچرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
 
20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذاب20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذاب
 
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیمسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
 
Why you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendWhy you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekend
 
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
 
3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas
 
Self online learning
Self online learningSelf online learning
Self online learning
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
 
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاهفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
 
How to Pitch
How to PitchHow to Pitch
How to Pitch
 
06 Business Model development
06 Business Model development06 Business Model development
06 Business Model development
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپ
 
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپا
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپااز هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپا
از هيچ تا ايده - ايده پردازي براي كسب و كارهاي اينترنتي نوپا
 
problem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueproblem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" technique
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
 
Courses all khooyeh
Courses all khooyehCourses all khooyeh
Courses all khooyeh
 
سوابق آموزشی
سوابق آموزشیسوابق آموزشی
سوابق آموزشی
 
start_up 04
start_up 04start_up 04
start_up 04
 

Similar to Buyer persona template

بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمAdel Talebi
 
روانشناس تهران
روانشناس تهران روانشناس تهران
روانشناس تهران miladdel
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Fatemeh Shahrjerdi
 
1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran Report1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran ReportMohsen Malayeri
 
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتیخرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتیakbar badri
 
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهAmir Sharifi
 
Asgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniAsgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniuxtehran
 
13th polymernameh
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernamehheliad
 
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2morteza heydari
 
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیمورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیOmid Omidvar
 
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیل
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیلتکنو پرنر و مسایلی از این قبیل
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیلaliaalistartup
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran ReportMohsen Malayeri
 
چگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومچگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومAmir Sharifi
 
5 ways-to-get-backlinks
5 ways-to-get-backlinks5 ways-to-get-backlinks
5 ways-to-get-backlinksmodiregoogle
 
انتخاب یک اسم عالی
انتخاب یک اسم عالیانتخاب یک اسم عالی
انتخاب یک اسم عالیkarano
 

Similar to Buyer persona template (20)

بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
 
روانشناس تهران
روانشناس تهران روانشناس تهران
روانشناس تهران
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
 
1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran Report1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran Report
 
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتیخرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی
 
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاه
 
Asgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniAsgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahani
 
start_up 06
start_up 06start_up 06
start_up 06
 
13th polymernameh
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernameh
 
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
 
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیمورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
 
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیل
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیلتکنو پرنر و مسایلی از این قبیل
تکنو پرنر و مسایلی از این قبیل
 
start_up 01
start_up 01start_up 01
start_up 01
 
David
DavidDavid
David
 
الأمومة بطولة
الأمومة بطولةالأمومة بطولة
الأمومة بطولة
 
Nok1
Nok1Nok1
Nok1
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report
 
چگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومچگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شوم
 
5 ways-to-get-backlinks
5 ways-to-get-backlinks5 ways-to-get-backlinks
5 ways-to-get-backlinks
 
انتخاب یک اسم عالی
انتخاب یک اسم عالیانتخاب یک اسم عالی
انتخاب یک اسم عالی
 

More from Mahdi Nasseri

Data driven decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseriData driven decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آنMahdi Nasseri
 
Fargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesMahdi Nasseri
 
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...Mahdi Nasseri
 
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...Mahdi Nasseri
 
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriStartup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportIran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportMahdi Nasseri
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
 
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Contagious, why things catch on
Contagious, why things catch onContagious, why things catch on
Contagious, why things catch onMahdi Nasseri
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزMahdi Nasseri
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsMahdi Nasseri
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Mahdi Nasseri
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Mahdi Nasseri
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshopsMahdi Nasseri
 

More from Mahdi Nasseri (20)

Data driven decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseriData driven decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseri
 
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
 
Fargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis services
 
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
 
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
 
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
 
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriStartup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
 
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportIran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
 
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
 
Contagious, why things catch on
Contagious, why things catch onContagious, why things catch on
Contagious, why things catch on
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshops
 

Buyer persona template

 • 1.
 • 2. ‫چیست؟‬ ‫خریذار‬ ‫پرسونای‬ ‫یک‬ ‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫یک‬‫غ‬ ‫وای‬ً‫یل‬ ‫ک‬‫و‬‫یی‬ ‫روا‬‫اس‬‫یک‬‫ؼتزی‬ ‫ه‬‫ل‬‫آ‬ٍ‫ایذ‬‫اطت‬.‫ایي‬‫هفِووم‬َ‫ب‬‫ػوا‬‫کوک‬ ‫کٌذ‬‫یم‬‫تا‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬(‫و‬‫هؼتزیاى‬‫احتوایل‬‫خود‬)‫را‬‫بِتز‬َ‫ػٌاخت‬‫و‬‫کظب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫طب‬ ‫تٌا‬‫بیؼتزی‬ ‫ًظبت‬َ‫ب‬،‫ًیاسُا‬‫رفتار‬‫و‬‫هالحظات‬‫ُای‬ٍ‫گزو‬‫هختلف‬‫طزاحی‬‫و‬‫طاسی‬ٍ‫پیاد‬‫کٌیذ‬. ‫طزاحی‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫قوی‬‫بز‬‫اطاص‬‫تحقیقات‬‫باسار‬‫و‬‫یش‬ ٌ‫بی‬َ‫ک‬‫ػوا‬‫اس‬‫هؼتزیاى‬‫واقؼی‬‫خود‬َ‫ب‬‫دطت‬ ‫ایذ‬ٍ‫آورد‬‫پذیز‬‫اهکاى‬‫اطت‬.‫ایي‬‫بیٌغ‬‫هوکي‬‫اطت‬‫اس‬‫طزیق‬،‫ی‬‫ًظزطٌج‬َ‫صاحب‬ ‫ه‬،‫ن‬‫ظتقی‬ ‫ه‬ٍ‫ؼاُذ‬ ‫ه‬‫و‬... َ‫ب‬‫دطت‬ٍ‫آهذ‬‫باػذ‬. َ‫بظت‬َ‫ب‬‫ًوع‬‫کظب‬‫و‬‫کار‬،‫ػوا‬‫تواًیذ‬‫یم‬‫یک‬‫یا‬‫دو‬‫پزطوًا‬َ‫داػت‬‫باػیذ‬‫یا‬َ‫ایٌک‬10‫یا‬20‫پزطوًا‬‫بزای‬‫خود‬ ‫تؼزیف‬‫کٌیذ‬.‫اگز‬‫بزای‬‫اولیي‬‫بار‬‫ایي‬‫کار‬‫را‬‫اًجام‬‫دُیذ‬‫یم‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫حال‬‫ی‬‫طزاح‬‫هذل‬‫یک‬‫ظب‬ ‫ک‬‫و‬‫کار‬‫ًوپا‬ ،‫ُظتیذ‬َ‫ب‬‫ػوا‬َ‫توصی‬‫کٌین‬‫یم‬‫اس‬‫یک‬‫یا‬‫و‬‫د‬‫پزطوًا‬‫ػزوع‬‫کٌیذ‬.‫بؼذا‬‫فزصت‬‫کافی‬‫بزای‬‫گظتزع‬‫آًِا‬ ‫خواُیذ‬‫داػت‬.
 • 3. ‫هستنذ؟‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫هنفی‬ ‫پرسوناهای‬ ‫ُواًطور‬َ‫ک‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫ًواییش‬‫اس‬‫یک‬‫هؼتزی‬ٍ‫ایذ‬‫آل‬،‫اطت‬‫یک‬‫پزطوًای‬‫ی‬‫هٌف‬‫یا‬،‫طتثٌا‬ ‫ا‬ ‫ًواییش‬‫اس‬‫کیس‬‫اطت‬َ‫ک‬‫ػوا‬‫خواُیذ‬‫ًیم‬‫تاى‬‫هؼتزی‬‫باػذ‬. ‫پزطوًای‬‫هٌفی‬‫بزای‬‫هثال‬‫تواًذ‬‫یم‬‫افزادی‬‫باػٌذ‬َ‫ک‬‫بزای‬ٍ‫اطتفاد‬‫اس‬‫خذهات‬‫یا‬‫هحصوالت‬‫ػوا‬‫بظیار‬ ‫ای‬َ‫حزف‬،‫ُظتٌذ‬‫یا‬‫داًؼجویاین‬َ‫ک‬‫صزفا‬‫جِت‬‫تحقیق‬‫و‬َ‫هطالؼ‬‫با‬‫خذهات‬‫ػوا‬‫درگیز‬،‫ػوًذ‬‫یم‬‫یا‬‫هؼتزیاى‬ ‫احتوایل‬َ‫ک‬َ‫ب‬‫دطت‬‫آوردى‬‫آًِا‬‫بزای‬‫ػوا‬‫بظیار‬ٌَ‫ُشی‬‫بز‬‫اطت‬.
 • 4. ‫کنیذ؟‬ ‫استفاده‬ ‫پرسونا‬ ‫از‬ ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬ ‫در‬‫هزاحل‬‫ای‬َ‫اولی‬‫یک‬‫وکار‬‫کظب‬،‫ًوپا‬‫پزطوًا‬َ‫ب‬‫ػوا‬‫ایي‬‫اهکاى‬‫را‬‫دُذ‬‫یم‬‫تا‬‫در‬‫فزایٌذ‬‫یب‬ ‫باساریا‬‫و‬‫رػذ‬ ‫بذاًیذ‬‫دقیقا‬َ‫چ‬‫بخیش‬‫اس‬‫باسار‬‫را‬‫با‬َ‫چ‬‫کظاین‬‫و‬َ‫چ‬‫خصوصیایت‬‫ُذف‬‫قزار‬‫ایذ‬ٍ‫داد‬.‫بزای‬،‫هثال‬َ‫ب‬‫جای‬ ‫ارطال‬‫ُایی‬‫ایویل‬‫با‬‫هحتوای‬‫خٌیث‬‫بزای‬‫توام‬‫کظاین‬َ‫ک‬‫ػاى‬‫ایویل‬‫را‬‫در‬ٍ‫پایگا‬ٍ‫داد‬‫خود‬،‫داریذ‬‫ػوا‬ ‫تواًیذ‬‫یم‬‫ایویل‬‫را‬‫هتٌاطب‬‫با‬‫پزطوًای‬‫خود‬‫طزاحی‬ٍ‫کزد‬‫و‬‫آى‬‫را‬‫با‬‫قذرت‬‫تاثیزگذاری‬‫بیؼتز‬‫تٌِا‬‫بزای‬‫کظاین‬ َ‫ک‬َ‫ػبی‬‫پزطوًای‬‫ػوا‬‫ُظتٌذ‬‫ارطال‬‫کٌیذ‬ ‫اگز‬‫فزصت‬‫کزدیذ‬‫تا‬‫پزطوًای‬‫هٌفی‬‫را‬‫ُن‬‫هؼخص‬،‫کٌیذ‬‫فوایذ‬‫بیؼتزی‬‫ػایذ‬‫ػوا‬‫خواُذ‬‫ػذ‬.‫ػوا‬‫دیگز‬ ‫کوتز‬‫ُای‬‫واکٌغ‬‫هٌفی‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬‫را‬ٍ‫هؼاُذ‬ٍ‫کزد‬‫و‬ٌَ‫ُشی‬َ‫ب‬‫اسای‬‫ُز‬‫هؼتزی‬‫ػوا‬‫کاُغ‬‫پیذا‬‫خواُذ‬ ‫کزد‬َ‫ک‬‫هٌجز‬َ‫ب‬‫افشایغ‬‫وری‬ٍ‫بِز‬‫فزوع‬‫ػوا‬‫خواُذ‬‫ػذ‬.
 • 5. (‫اداهه‬) ‫کنیذ؟‬ ‫استفاده‬ ‫پرسونا‬ ‫از‬ ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬ ‫پزطوًا‬‫در‬‫صورت‬‫تزکیب‬‫با‬«‫هزاحل‬َ‫چزخ‬ ‫حیات‬»‫هؼتزی‬(‫هذت‬‫سهاین‬َ‫ک‬‫یک‬‫هؼتزی‬‫در‬ َ‫چزخ‬‫فزوع‬‫ػوا‬ٍ‫بود‬‫اطت‬)،‫ایي‬‫اهکاى‬‫را‬َ‫ب‬ ‫ػوا‬‫دُذ‬‫یم‬َ‫ک‬«‫هحتوای‬‫ُذفوٌذ‬‫یل‬ ‫ػا‬» ‫تولیذ‬‫کٌیذ‬. ‫بزای‬‫آػٌایی‬‫بیؼتز‬‫با‬‫فزایٌذ‬«َ‫ًقؼ‬‫هحتوی‬»،‫کلیک‬ ‫کٌیذ‬.
 • 6. ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫پزطوًای‬‫خزیذار‬‫اس‬‫طزیق‬‫اًجام‬‫تحقیقات‬،‫باسار‬‫ًظزطٌجی‬‫و‬َ‫هصاحب‬‫با‬‫هخاطباى‬‫ُذف‬‫ػوا‬‫ایجاد‬‫ػود‬‫یم‬َ‫ک‬ ‫ػاهل‬‫تزکییب‬‫اس‬‫هؼتزیاى‬،‫ػوا‬‫اًذاس‬‫چؼن‬‫ػوا‬‫و‬‫آًِایی‬‫ػود‬‫یم‬َ‫ک‬‫تا‬َ‫ب‬‫حال‬‫در‬‫دطتزص‬‫ػوا‬‫ًبودًذ‬‫ویل‬ ‫احتوال‬‫دارد‬‫جشو‬‫هخاطباى‬‫ُذف‬‫ػوا‬‫باػٌذ‬. ‫در‬َ‫اداه‬‫چٌذ‬‫روع‬‫کاربزدی‬‫بزای‬‫آوری‬‫جوغ‬‫اطالػات‬‫هورد‬‫ًیاس‬‫بزای‬َ‫توطؼ‬‫پزطوًا‬َ‫ارائ‬ٍ‫ػذ‬‫اطت‬: •‫با‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬َ‫ب‬‫صورت‬‫حضوری‬‫یا‬‫تلفین‬َ‫هصاحب‬‫کٌیذ‬‫تا‬‫بفِویذ‬‫آًِا‬َ‫چ‬‫چیشی‬‫را‬‫در‬‫هورد‬ ‫خذهات‬‫یا‬‫هحصول‬‫ػوا‬‫دوطت‬‫دارًذ‬‫یا‬‫ًذارًذ‬.
 • 7. ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ (‫اداهه‬) •‫ًگاُی‬َ‫ب‬ٍ‫پایگا‬ٍ‫داد‬‫اطالػات‬‫تواص‬‫خود‬‫بیاًذاسیذ‬‫تا‬‫الگوُای‬‫خایص‬‫را‬‫در‬‫بزخی‬‫هؼتزیاى‬‫خود‬ ‫کؼف‬‫کٌیذ‬. •‫در‬‫ُای‬‫فزم‬‫هختلفی‬َ‫ک‬‫در‬‫طایت‬‫وب‬‫خود‬،‫داریذ‬‫فیلذُایی‬‫را‬‫قزار‬‫دُیذ‬َ‫ک‬‫اطالػات‬‫هِن‬‫هزبوط‬ َ‫ب‬‫پزطوًای‬‫ػوا‬‫را‬‫اس‬‫کاربزاى‬‫بگیزد‬.‫بزای‬‫هثال‬‫اگز‬‫احظاص‬‫کٌیذ‬‫یم‬‫هؼتزیاى‬‫ػوا‬‫بز‬‫اطاص‬ ‫تؼذاد‬‫کارکٌاى‬‫ػاى‬‫ػزکت‬‫اس‬‫ُن‬‫جذا‬،‫ػوًذ‬‫یم‬‫ایي‬‫اطالػات‬‫را‬‫اس‬‫آًِا‬‫بپزطیذ‬ •‫اس‬‫تین‬‫فزوع‬‫خود‬‫بخواُیذ‬َ‫ک‬‫ػاى‬‫حواص‬َ‫ب‬‫باسخورُایی‬َ‫ک‬‫اس‬‫تؼاهل‬‫با‬‫هؼتزیاى‬‫گیزًذ‬‫یم‬‫باػذ‬. َ‫ایٌک‬‫فزایٌذ‬َ‫چزخ‬‫حیات‬‫هؼتزی‬‫ػاهل‬َ‫چ‬‫هزاحیل‬‫ػود؟‬‫یم‬‫و‬َ‫چ‬‫ُایی‬‫اطتٌتاج‬‫را‬‫تواى‬‫یم‬‫در‬ َ‫رابط‬‫با‬‫اًواع‬‫هؼزیاین‬‫و‬‫تؼاهل‬‫آًِا‬‫با‬‫خذهات‬‫یا‬‫هحصوالت‬‫ها‬َ‫ب‬‫دطت‬‫آورد‬
 • 8. ‫توانیذ‬‫هی‬ ‫چگونه‬«‫خریذار‬ ‫پرسونای‬»‫کنیذ؟‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ (‫اداهه‬) ‫در‬َ‫اداه‬‫یک‬‫قالب‬‫چِار‬‫ای‬َ‫هزحل‬‫بزای‬‫تذویي‬ ‫پزطوًای‬‫خود‬َ‫ب‬ٍ‫ُوزا‬‫یک‬‫هثال‬ٍ‫هؼاُذ‬ٍ‫کزد‬ ‫و‬‫طپض‬‫قالب‬‫خایل‬‫آى‬‫بزای‬ٍ‫اطتفاد‬‫ػوا‬َ‫ارائ‬ ٍ‫ػذ‬‫اطت‬. ‫بزای‬‫داًلود‬َ‫ًظخ‬‫قابل‬‫ویزایغ‬‫کلیک‬‫کٌیذ‬.
 • 9. ‫زهینه‬‫پس‬ ‫خانواده؟‬ ‫ای؟‬‫حرفه‬ ‫هسیر‬ ‫ضغل؟‬ ‫اولیه‬ ‫خصوصیات‬ ‫جنسیت‬‫زنذگی‬ ‫هحل‬ ‫درآهذ؟‬ ‫سن؟‬ ‫؟‬‫؟‬ ‫ها‬‫ضناسه‬ ‫رفتار‬‫زنذگی؟‬ ‫سبک‬ ‫ارتباطی؟‬ ‫ترجیحات‬ ‫؟‬ ‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬1:‫کسی‬ ‫چه‬‫؟‬ o‫اًساًی‬ ‫هٌابع‬ ‫هذیز‬ o‫هذت‬ ِ‫ب‬10‫است‬ ُ‫کزد‬ ‫آغاس‬ ‫ّواًجا‬ ‫اس‬ ‫را‬ ‫کارش‬ ٍ ُ‫بَد‬ ‫کار‬ ِ‫ب‬ ‫هطغَل‬ ‫فعلی‬ ‫ضزکت‬ ‫در‬ ‫سال‬ o‫فزسًذ‬ ٍ‫د‬ ‫دارای‬ ٍ ‫هتاّل‬(8ٍ10ِ‫سال‬) o‫سى‬ o‫بیي‬ ‫سي‬30–45‫سال‬ o‫حذٍد‬ ًِ‫هاّیا‬ ‫درآهذ‬3‫تَهاى‬ ‫هیلیَى‬ o‫تْزاى‬ ‫غزب‬ ‫در‬ ‫هتَسط‬ ِ‫هٌطق‬ ‫ساکي‬ o‫هتیي‬ ٍ ‫ٍقار‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ o‫دارد‬ ‫هٌطی‬ ‫یک‬ ‫سیاد‬ ‫احتوال‬ ِ‫ب‬ o‫خَاّذ‬‫هی‬ ُ‫ضذ‬‫چاپ‬ ‫سٌذ‬ ‫یا‬ ‫رسیذ‬ ‫یک‬ ِ‫ّویط‬ ‫کاری‬ ‫تعاهالت‬ ‫بزای‬. ‫فتوحی‬ ‫مریم‬
 • 10. ‫اهذاف‬ ‫ثانویه؟‬ ‫اهذاف‬ ‫اولیه؟‬ ‫اهذاف‬ ‫ها‬‫چالص‬ ‫ثانویه؟‬ ‫های‬‫چالص‬ ‫اولیه؟‬ ‫های‬‫چالص‬ ‫دهین؟‬ ‫انجام‬ ‫توانین‬‫هی‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫برسذ؟‬ ‫اهذافص‬ ‫به‬ ‫پرسونا‬ ‫تا‬ ‫آیذ؟‬ ‫فائق‬ ‫هایص‬‫چالص‬ ‫به‬ ‫پرسونا‬ ‫تا‬ ‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬2:‫چیسی؟‬ ‫چه‬ 5 6 7 ‫فتوحی‬ ‫مریم‬ o‫آًْا‬ ‫تَسط‬ ‫ضغل‬ ‫تزک‬ ‫کاّص‬ ٍ ‫کارکٌاى‬ ‫ضغلی‬ ‫رضایت‬ ‫افشایص‬ o‫هالی‬ ٍ ‫تجاری‬ ‫ّای‬‫تین‬ ‫سزسخت‬ ‫پطتیباى‬ o‫کارکٌاى‬ ‫کن‬ ‫تعذاد‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬ ‫با‬ ‫اّذاف‬ ِ‫ب‬ ‫دستیابی‬ o‫ساسهاى‬ ‫توام‬ ِ‫ب‬ ‫خَب‬ ‫تغییزات‬ ‫دادى‬ ‫تسزی‬ o‫هحل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارکٌاى‬ ‫توام‬ ‫اطالعات‬ ‫هذیزیت‬ ‫تسْیل‬ o‫هالی‬ ٍ ‫تجاری‬ ‫ّای‬‫تین‬ ‫عولیات‬ ‫با‬ ‫ساسی‬ِ‫یکپارچ‬
 • 11. ‫قول‬ ‫نقل‬‫ها‬ ‫و‬ ‫ها؟‬‫چالص‬ ‫اهذاف؟‬ ‫درباره‬... ‫هطترک‬ ‫اهذاف‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫چرا‬ ‫آنها‬/‫استفاده‬ ‫ضوا‬ ‫هحصول‬ ‫کرد؟‬ ‫نخواهنذ‬ ‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬3:‫چرا؟‬ 8 9 ‫فتوحی‬ ‫مریم‬ o«‫است‬ ُ‫بَد‬ ‫سختی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫جذیذ‬ ‫ّای‬‫فٌاٍری‬ ‫با‬ ‫ساسهاى‬ ‫کل‬ ‫ساسگاری‬ ِ‫گذضت‬ ‫در‬» o«‫ًذارم‬ ‫جذیذ‬ ‫کارکٌاى‬ ِ‫ب‬ ‫را‬ ‫هتعذد‬ ُ‫داد‬ ‫ّای‬ُ‫پایگا‬ ٍ ‫ّا‬‫پلتفزم‬ ‫آهَسش‬ ‫بزای‬ ‫کافی‬ ‫سهاى‬ ‫هي‬» o«‫ساسهاى‬ ‫ّای‬ُ‫داد‬ُ‫پایگا‬ ٍ ‫ّا‬‫سیستن‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ساسی‬ِ‫یکپارچ‬ ‫بزای‬ ‫سیادی‬ ‫هطکالت‬ ‫با‬ ‫هي‬ ‫کٌن‬‫هی‬ ‫ًزم‬ ِ‫پٌج‬ ٍ ‫دست‬.» o«‫ّستن‬ ‫جذیذ‬ ‫سیستن‬ ِ‫ب‬ ‫آًْا‬ ‫اًتقال‬ ‫ٌّگام‬ ‫هْن‬ ‫ّا‬ُ‫داد‬ ‫دادى‬ ‫دست‬ ‫اس‬ ‫ًگزاى‬ ‫هي‬» o«‫بکٌٌذ‬ ‫کار‬ ‫جذیذ‬ ‫سیستن‬ ِ‫ب‬ ًَِ‫چگ‬ ِ‫ک‬ ‫بذّن‬ ‫یاد‬ ‫ساسهاى‬ ‫کل‬ ِ‫ب‬ ‫ضَم‬ ‫هجبَر‬ ‫خَام‬‫ًوی‬ ‫هي‬.»
 • 12. ‫بازاریابی‬ ‫های‬‫پیام‬ ‫پرسونا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫راهکار‬ ‫چگونه‬ ‫بایذ‬ ‫ضوا‬ ‫کنیذ؟‬ ‫توصیف‬ ‫آسانسوری‬ ‫ارائه‬ ‫بفروش‬ ‫پرسونا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هحصول‬! ‫نام‬‫پرسونا‬:‫بخص‬4:‫چگونه؟‬ 10 11 ‫فتوحی‬ ‫مریم‬ o‫اًساًی‬ ‫ًیزٍی‬ ُ‫داد‬ ُ‫پایگا‬ ِ‫یکپارچ‬ ‫هذیزیت‬ o‫ّای‬‫پلتفزم‬ ٍ ‫افشارّا‬‫ًزم‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ِ‫ب‬ ِ‫ک‬ ‫داد‬ ‫خَاّین‬ ‫بصزی‬ ُ‫داد‬ ُ‫پایگا‬ ‫یک‬ ‫ضوا‬ ِ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ضَد‬‫هی‬ ِ‫یکپارچ‬ ‫ضوا‬ ‫ساسهاى‬ ‫در‬ ‫هَجَد‬.‫کارکٌاى‬ ‫آهَسش‬ ‫بزای‬ ‫ًاهحذٍد‬ ‫پطتیباًی‬ ‫ّویٌطَر‬ ‫کٌٌذ‬ ‫کار‬ ‫آى‬ ‫با‬ ٍ ُ‫ضذ‬ ‫آضٌا‬ ‫سیستن‬ ‫با‬ ‫سزعت‬ ِ‫ب‬ ِ‫ک‬ ‫طَری‬ ِ‫ب‬ ‫جذیذ‬.
 • 13. ‫ضواست‬ ‫نوبت‬! ‫پرسونا‬ ‫زیر‬ ‫خالی‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ضواست‬ ‫نوبت‬ ‫حاال‬(‫های‬)‫بسازیذ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنیذ‬ ‫کلیک‬ ‫زیر‬ ‫دکوه‬ ‫روی‬ ‫پاورپوینت‬ ‫فایل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ویرایص‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫دریافت‬
 • 14. o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬] o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬] o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
 • 15. o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬] o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬] o[‫ایٌجا‬ ‫ضوا‬ ‫هتي‬]
 • 18. ‫ناصری‬ ‫ههذی‬ ‫پرینت‬‫عکس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬ ‫هذیر‬ mahdinasseriSlideshare.net/ ‫ام‬‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫پالس‬‫اصفهان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬