SlideShare a Scribd company logo
SK BUKIT GARAM

                     PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                           MATA PELAJARAN : SAINS


VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Bukit Garam menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2015.

MISI SEKOLAH

Memberi kesempurnaan pendidikan anak didik melalui pengurusan pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan insan yang cemerlang dan
seimbang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

VISI PANITIA

Subjek Sains cemerlang dalam peperiksaan UPSR.

MISI PANITIA

1  Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Sains
.

2  Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan
.  dalam mata pelajaran Sains.


TARGET PERATUSAN MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2011

  TAHUN     TARGET
   UPSR    PERATUSAN
   2011      100%
PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2009 PANITIA MATA PELAJARAN

 GRED    A   B   C   D   E  % Lulus  GPMP
BILANGAN
       4   20   53   -    -
                        100   2.64
      5.2   26  68.8  -    -
PERATUS
SK BUKIT GARAM

                     PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                           MATA PELAJARAN : SAINS

            KEKUATAN (S)                         KELEMAHAN (W)

S1  Guru sains mempunyai pengalaman mengajar sains.      W1. TOV pelajar berasaskan keputusan PKSR 2 Tahun 5 (2010)
                                  adalah sederhana sahaja.

S2.  Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen.       W2. Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek
                                  Sains dan bahasa Inggeris.
            PELUANG (O)                           CABARAN (T)

O1.  Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains
   adalah lebih mencukupi .
                                T1  Pelajar lemah dalam menjawab soalan bahagian B.
O2.  Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada
   panitia Sains.
O3.  Setiap guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P    T2. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar.
                                T3. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses Sains
                                T4.. Murid lemah dalam istilah Sains dan konsep Sains
SK BUKIT GARAM

                     PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                           MATA PELAJARAN : SAINSSENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenal pasti ialah :


1.  Pencapaian pelajar dalam PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana dan kelemahan dalam Bahagian B jelas dinampak.

2.  Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

3.  Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.
SK BUKIT GARAM

                    PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                          MATA PELAJARAN : SAINS

                 MATLAMAT                            SASARAN
    ISU STRATEGIK                  OBJEKTIF     KPI    TOV 2011           STRATEGI
                 STRATEGIK                             2011

                                                       1.    Bengkel
                                                         dan ceramah
                                                         teknik
                                                         menjawab
                                                         Sains

                          Pada tahun 2011                     2.   Klinik
                Meningkatkan
  Pencapaian pelajar yang             Peratusan yang   Peratusan  Peratusan           Sains.
                pencapaian
1  akan meduduki UPSR               diperolehi adalah  UPSR bagi  UPSR
                cemerlang pelajar                        100% Lulus
.  kurang baik dalam PKSR 2            baik berbanding   subjek   Sains –         3.    Teknik
                dalam subjek
  Tahun 5 (2010)                 tahun-tahun     Sains    100%             menjawab
                Sains
                          sebelumnya.                          akan sentiasa
                                                         di bagi setiap
                                                         kali murid
                                                         menjawab
                                                         latihan dalam
                                                         kelas.


                Meningkatkan
                kemahiran Sains                                1.   Tutorial
                          Pada tahun 2011
                Proses Pelajar dan                                 subjek Sains.
                          Peratusan yang   Peratusan  Peratusan
  Kemahiran Sains Proses   ini dapat
2                          diperolehi adalah  UPSR bagi  UPSR
  Pelajar masih di tahap   membantu                             100% Lulus  2.   Kuiz Sains
.                          baik berbanding   subjek   Sains –
  sederhana.         meningkatkan
                          tahun-tahun     Sains    100%
                pencapaian                                  3.    Ujian
                          sebelumnya.
                cemerlang dalam                                  bulanan
                subjek Sains.
1. Bank soalan
                       Pada tahun 2009   Bilangan   Cuma 20%           dan jawapan
               Memperbanyakkan
                       lebih banyak bahan  dan bentuk  bahan telah Bahan       bagi subjek
3  Pelajar lemah memahami  bahan Sains yang
                       rujukan tambahan   bahan yang  disediakan ditambah      Sains.
.  Bahasa Inggeris.     mudah difahami
                       dapat disediakan   dapat     oleh    sehingga 60%
               oleh pelajar.
                       oleh panitia.    disediakan.  panitia.          2. Penyediaan
                                                        Bantu
                                                        mengajar
SK BUKIT GARAM

                     PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                           MATA PELAJARAN : SAINS


ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah tidak memberangsangkan dari segi peratusan Kelulusan.

STRATEGI :

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains.
    PROGRAM /             TANGGUNG           KOS /     OUTPUT             PELAN
BIL           TERAS PIPP        TEMPOH                        KPI
    PROJEK               JAWAB           SUMBER     (HASIL)           KONTIGENSI

                                                          Perlaksanaan
                                                  Peratusan
                                                          bengkel
                   Pn.Nurul                   Peningkatan   bagi Sains
   Bengkel dan                     3 kali                          kefahaman dan
             Membangunkan Hidayati                   prestasi    menuju ke
1   ceramah teknik                   dalam                          ceramah teknik
             modal insan Ching                     pencapaian   arah 95%
   menjawab Sains.                   setahun                         menjawab soalan
                   Abdullah                   subjek Sains.  atau lebih
                                                          Sains yang
                                                  baik lagi.
                                                          berkesan.
                                                  Peratusan
                                                          Mewujudkan
                   Pn.Nurul                   Peningkatan   bagi Sains
                                                          jadual khas untuk
             Membangunkan Hidayati      Jun hingga        prestasi    menuju ke
2   Klinik Sains.                                                pelajar yang
             modal insan. Ching        Ogos           pencapaian   arah 95%
                                                          lemah dalam
                   Abdullah                   subjek sains.  atau lebih
                                                          Sains.
                                                  baik lagi.
ISU STRATEGIK 2 :

Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana.

STRATEGI :

Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar.    PROGRAM /              TANGGUNG           KOS /   OUTPUT            PELAN
BIL            TERAS PIPP        TEMPOH                     KPI
    PROJEK                JAWAB           SUMBER   (HASIL)          KONTIGENSI

                                                 Peratusan
                                         Peningkatan   bagi Sains  Menjawab soalan
   Tutorial subjek  Membangunkan Semua guru      Jan hingga      prestasi    menuju ke  topikal setiap kali
1
   Sains.       modal insan. Sains        Ogos         pencapaian   arah 95%   selesai suatu
                                         subjek Sains.  atau lebih  topik
                                                 baik lagi.
                                                 Peratusan
                                         Peningkatan   bagi Sains
                              Feb                        Soalan kuiz
             Membangunkan Semua Guru                 prestasi    menuju ke
2   Kuiz Sains                      hingga                       setiap kali selesai
             modal insan. Sains                   pencapaian   arah 95%
                              Ogos                        topik.
                                         subjek Sains  atau lebih
                                                 baik lagi.
ISU STRATEGIK 3 :

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

STRATEGI   :

Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.    PROGRAM /             TANGGUNG          KOS /  OUTPUT             PELAN
BIL           TERAS PIPP        TEMPOH                     KPI
    PROJEK               JAWAB          SUMBER  (HASIL)           KONTIGENSI

                                                      Guru panitia
                                               Peratusan  Sains
                                       Pelajar tahu  bagi Sains  menyediakan
   Bank soalan dan
            Membangunkan Semua guru                cari jawapan  menuju ke  nota khas soalan
1   jawapan bagi                    Mei-ogos
            Modal insan. Sains                  sebenar bagi  arah 95%   dan jawapan
   subjek Sains.
                                       subjek Sains.  atau lebih  Sains
                                               baik lagi.  berorientasikan
                                                      UPSR.
                                                      Guru panitia
                                       Bahan bantu
                                               Peningkatan Sains
                                       mengajar
                                               sehingga 60% Bekerjasama
   Penyediaan                     Feb         Sains
            Membangunkan Semua guru                        bahan bantu menyediakan
2   bahan bantu                     hingga       semakin
            modal insan. Sains                          mengajar   bahan-bahan P &
   mengajar.                      Mei         banyak
                                               yang     P untuk
                                       digunakan
                                               disediakan. kegunaan
                                       oleh guru.
                                                      bersama.
SK BUKIT GARAM

                       PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                             MATA PELAJARAN : SAINS

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek /      :  Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains.
Program

Rasional        :  Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah
              berkesan menjawab oalan Sains berasaskan UPSR.

Objektif        :  1  Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan sistematik.
              .

              2  Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel
              .  dan ceramah.

Tempoh / Tarikh     :  1 kali setahun.

Kumpulan Sasaran    :  Murid tahun 6


LANGKAH           PROSES KERJA           TANGGUNGJAWAB         TEMPOH     STATUS
   1     Perbincangan & penyediaan kertas kerja    Cik Kasmini Kassim     1 hari
   2     Urusan peruntukan kewangan.         Cik Kasmini Kassim     1 hari
   3     Surat-menyurat (penceramah)         Cik Kasmini Kassim     1 minggu
   4     Pengesahan kehadiran penceramah       Cik Kasmini Kassim     1 minggu
   5     Jadual/atur cara program           Cik Kasmini Kassim     1 hari
   6     Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel    Semua guru Sains      3 hari sebelum
        a) alat siaraya                             tarikh
        b) persediaan tempat                           pelaksanaan.
        c) pengurusan bahan
   7.     Pelaksanaan ceramah             Cik Kasmini Kassim     1 hari
   8.     Laporan pelaksanaan             Cik Kasmini Kassim     1 minggu selepas
                                             pelaksanaan
                                             program.
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek /      :  Klinik Sains
Program

Rasional         :  Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana.

Objektif         :  1  Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri.
               .

               2  Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam.
               .

Tempoh / Tarikh     :  Jan hingga Ogos

Kumpulan Sasaran     :  Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.
LANGKAH            PROSES KERJA            TANGGUNGJAWAB        TEMPOH    STATUS
   1     Jadual                     Pn. Nurul Hidayati    1 hari
                                Ching Abdullah
   2     Pelaksanaan                   Pn. Nurul Hidayati    1 hari
                                Ching Abdullah
   3     Laporan pelaksanaan               Pn. Nurul Hidayati    Jan hingga Ogos
                                Ching Abdullah
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek /      :  Tutorial subjek Sains
Program

Rasional         :  Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana.

Objektif         :  1  Meningkatkan kemahiran Sains proses pelajar.
               .

               2  Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran
               .  Sains proses(khusus Bahagian B) dengan sistematik.


Tempoh / Tarikh     :  Feb hingga Ogos

Kumpulan Sasaran     :  Murid Tahun 6
LANGKAH            PROSES KERJA           TANGGUNGJAWAB        TEMPOH     STATUS
   1     Jadual                     Pn. Nurul Hidayati    1 hari
                                Ching Abdullah
   2     Pelaksanaan                   Pn. Nurul Hidayati    1 hari
                                Ching Abdullah
   3     Laporan pelaksanaan               Pn. Nurul Hidayati    Feb hingga Ogos
                                Ching Abdullah
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek /      :  Kuiz Sains
Program

Rasional         :  Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap
               sederhana.

Objektif         :  1  Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya.
               .

               2  Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal.
               .

Tempoh / Tarikh     :  Feb hngga Ogos

Kumpulan Sasaran     :  Murid tahun 6
LANGKAH           PROSES KERJA            TANGGUNGJAWAB       TEMPOH  STATUS
   1     Jadual                      Pn. Nurul Hidayati   1 hari
                                 Ching Abdullah
   2     Pelaksanaan                   Semua guru sains    1 hari
   3     Laporan pelaksanaan               Pn. Nurul Hidayati   1 hari
                                 Ching Abdullah
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek /      :  Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains.
Program

Rasional        :  Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam
              Bahasa Inggeris .

Objektif        :  1  Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh
              .  pelajar.

              2  Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains.
              .

Tempoh / Tarikh     :  3 bulan proses penyediaan.

Kumpulan Sasaran    :  Murid tahun 6
LANGKAH           PROSES KERJA            TANGGUNGJAWAB       TEMPOH     STATUS
   1     Pelaksanaan                  Semua guru Sains     3 Bulan
   2     Laporan pelaksanaan              Pn. Nurul Hidayati    Selepas 3 bulan
                               Ching Abdullah      pelaksanaan
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek /    :  Penyediaan Bahan Bantu Mengajar
Program

Rasional      :  Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah
            memahami Bahasa Inggeris.

Objektif      :  1  Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami
            .  oleh pelajar.

            2  Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan
            .  memudahkan tugas guru yang mengajar.

Tempoh / Tarikh   :  Feb hingga Mei

Kumpulan Sasaran  :  Semua pelajar
SK BUKIT GARAM

                          PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK

                                MATA PELAJARAN : SAINS

No.         Tactical Plan                      Time Frame
                          Jan  Feb  Mac  Apr  May June July   Aug  Sept  Oct  Nov
1   Streaming test/Diagnostic test / Monthly/  X   X   X   X   X  X   X   X
   Gerak Gempur/ Trial UPSR
2   Topical teaching according to the syllabus  X  X   X   X   X
   given
3   PEKA assessments               X   X   X   X   X  X
4   Motivation and answering techniques         X   X   X   X    X  X  X
5   Extra classes                X   X   X   X   X  X    X  X   X
6   Examination                              X  X    X  X
     a. Learning to score (LTS)
     b. Question papers from other states

More Related Content

Similar to Cth perancangan-sn

91898631 modul-sce3104-topik-1-12
91898631 modul-sce3104-topik-1-1291898631 modul-sce3104-topik-1-12
91898631 modul-sce3104-topik-1-12Hailmi Othman
 
Soalan lazim kpm
Soalan lazim kpmSoalan lazim kpm
Soalan lazim kpm
Siti Afiqah Sheikh
 
overview p p amali sains spm 2015
overview p p amali sains spm 2015overview p p amali sains spm 2015
overview p p amali sains spm 2015
Cynthia Ling
 
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
H-g Haris Haris
 
Intervensi KBAT
Intervensi KBATIntervensi KBAT
Intervensi KBAT
Stephanie Unsil
 
Fizik pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
Fizik  pelan strategik fizik spm 2018 sbpitFizik  pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
Fizik pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
hazwani odeyh
 
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Hemah Naidu
 
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
Rosell Roseliana Rusli
 
Soalan lazim kssr
Soalan lazim kssrSoalan lazim kssr
Soalan lazim kssr
izah123
 
Modul dst t3
Modul dst t3Modul dst t3
Modul dst t3
zryhebat12
 
Tunjang sains dan teknologi
Tunjang sains dan teknologiTunjang sains dan teknologi
Tunjang sains dan teknologiNor Shahida
 
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satuTaklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satuSam Pasir Panjang
 
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdfModul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
HALIZAHBINTIRAMTHANM1
 
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolahSaidah Bahrin
 
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
Rosell Roseliana Rusli
 
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2 Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2 OneNita Zuriah
 

Similar to Cth perancangan-sn (20)

SCE3108
SCE3108SCE3108
SCE3108
 
Auna pmka 1
Auna pmka 1Auna pmka 1
Auna pmka 1
 
91898631 modul-sce3104-topik-1-12
91898631 modul-sce3104-topik-1-1291898631 modul-sce3104-topik-1-12
91898631 modul-sce3104-topik-1-12
 
Soalan lazim kpm
Soalan lazim kpmSoalan lazim kpm
Soalan lazim kpm
 
overview p p amali sains spm 2015
overview p p amali sains spm 2015overview p p amali sains spm 2015
overview p p amali sains spm 2015
 
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
Contoh Pelan Strategik DST Tahun 1
 
Intervensi KBAT
Intervensi KBATIntervensi KBAT
Intervensi KBAT
 
Fizik pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
Fizik  pelan strategik fizik spm 2018 sbpitFizik  pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
Fizik pelan strategik fizik spm 2018 sbpit
 
Misi & swot
Misi & swotMisi & swot
Misi & swot
 
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
 
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
 
Soalan lazim kssr
Soalan lazim kssrSoalan lazim kssr
Soalan lazim kssr
 
Modul dst t3
Modul dst t3Modul dst t3
Modul dst t3
 
Tunjang sains dan teknologi
Tunjang sains dan teknologiTunjang sains dan teknologi
Tunjang sains dan teknologi
 
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satuTaklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
 
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdfModul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK.pdf
 
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah
10377646 contoh-perancangan-kokurikulum-sekolah
 
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
Pelan Strategik Panitia Sains 2016-2018
 
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2 Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2
Soalan Lazim KSSR TMK Tahap 2
 
Soalan lazim KSSR TMK
Soalan lazim KSSR TMKSoalan lazim KSSR TMK
Soalan lazim KSSR TMK
 

Cth perancangan-sn

 • 1. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Bukit Garam menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2015. MISI SEKOLAH Memberi kesempurnaan pendidikan anak didik melalui pengurusan pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan insan yang cemerlang dan seimbang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan VISI PANITIA Subjek Sains cemerlang dalam peperiksaan UPSR. MISI PANITIA 1 Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Sains . 2 Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan . dalam mata pelajaran Sains. TARGET PERATUSAN MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2011 TAHUN TARGET UPSR PERATUSAN 2011 100%
 • 2. PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2009 PANITIA MATA PELAJARAN GRED A B C D E % Lulus GPMP BILANGAN 4 20 53 - - 100 2.64 5.2 26 68.8 - - PERATUS
 • 3. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Guru sains mempunyai pengalaman mengajar sains. W1. TOV pelajar berasaskan keputusan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana sahaja. S2. Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen. W2. Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek Sains dan bahasa Inggeris. PELUANG (O) CABARAN (T) O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains adalah lebih mencukupi . T1 Pelajar lemah dalam menjawab soalan bahagian B. O2. Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada panitia Sains. O3. Setiap guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P T2. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar. T3. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses Sains T4.. Murid lemah dalam istilah Sains dan konsep Sains
 • 4. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenal pasti ialah : 1. Pencapaian pelajar dalam PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana dan kelemahan dalam Bahagian B jelas dinampak. 2. Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. 3. Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.
 • 5. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS MATLAMAT SASARAN ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2011 STRATEGI STRATEGIK 2011 1. Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains Pada tahun 2011 2. Klinik Meningkatkan Pencapaian pelajar yang Peratusan yang Peratusan Peratusan Sains. pencapaian 1 akan meduduki UPSR diperolehi adalah UPSR bagi UPSR cemerlang pelajar 100% Lulus . kurang baik dalam PKSR 2 baik berbanding subjek Sains – 3. Teknik dalam subjek Tahun 5 (2010) tahun-tahun Sains 100% menjawab Sains sebelumnya. akan sentiasa di bagi setiap kali murid menjawab latihan dalam kelas. Meningkatkan kemahiran Sains 1. Tutorial Pada tahun 2011 Proses Pelajar dan subjek Sains. Peratusan yang Peratusan Peratusan Kemahiran Sains Proses ini dapat 2 diperolehi adalah UPSR bagi UPSR Pelajar masih di tahap membantu 100% Lulus 2. Kuiz Sains . baik berbanding subjek Sains – sederhana. meningkatkan tahun-tahun Sains 100% pencapaian 3. Ujian sebelumnya. cemerlang dalam bulanan subjek Sains.
 • 6. 1. Bank soalan Pada tahun 2009 Bilangan Cuma 20% dan jawapan Memperbanyakkan lebih banyak bahan dan bentuk bahan telah Bahan bagi subjek 3 Pelajar lemah memahami bahan Sains yang rujukan tambahan bahan yang disediakan ditambah Sains. . Bahasa Inggeris. mudah difahami dapat disediakan dapat oleh sehingga 60% oleh pelajar. oleh panitia. disediakan. panitia. 2. Penyediaan Bantu mengajar
 • 7. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah tidak memberangsangkan dari segi peratusan Kelulusan. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains. PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN BIL TERAS PIPP TEMPOH KPI PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI Perlaksanaan Peratusan bengkel Pn.Nurul Peningkatan bagi Sains Bengkel dan 3 kali kefahaman dan Membangunkan Hidayati prestasi menuju ke 1 ceramah teknik dalam ceramah teknik modal insan Ching pencapaian arah 95% menjawab Sains. setahun menjawab soalan Abdullah subjek Sains. atau lebih Sains yang baik lagi. berkesan. Peratusan Mewujudkan Pn.Nurul Peningkatan bagi Sains jadual khas untuk Membangunkan Hidayati Jun hingga prestasi menuju ke 2 Klinik Sains. pelajar yang modal insan. Ching Ogos pencapaian arah 95% lemah dalam Abdullah subjek sains. atau lebih Sains. baik lagi.
 • 8. ISU STRATEGIK 2 : Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana. STRATEGI : Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar. PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN BIL TERAS PIPP TEMPOH KPI PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI Peratusan Peningkatan bagi Sains Menjawab soalan Tutorial subjek Membangunkan Semua guru Jan hingga prestasi menuju ke topikal setiap kali 1 Sains. modal insan. Sains Ogos pencapaian arah 95% selesai suatu subjek Sains. atau lebih topik baik lagi. Peratusan Peningkatan bagi Sains Feb Soalan kuiz Membangunkan Semua Guru prestasi menuju ke 2 Kuiz Sains hingga setiap kali selesai modal insan. Sains pencapaian arah 95% Ogos topik. subjek Sains atau lebih baik lagi.
 • 9. ISU STRATEGIK 3 : Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar. PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN BIL TERAS PIPP TEMPOH KPI PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI Guru panitia Peratusan Sains Pelajar tahu bagi Sains menyediakan Bank soalan dan Membangunkan Semua guru cari jawapan menuju ke nota khas soalan 1 jawapan bagi Mei-ogos Modal insan. Sains sebenar bagi arah 95% dan jawapan subjek Sains. subjek Sains. atau lebih Sains baik lagi. berorientasikan UPSR. Guru panitia Bahan bantu Peningkatan Sains mengajar sehingga 60% Bekerjasama Penyediaan Feb Sains Membangunkan Semua guru bahan bantu menyediakan 2 bahan bantu hingga semakin modal insan. Sains mengajar bahan-bahan P & mengajar. Mei banyak yang P untuk digunakan disediakan. kegunaan oleh guru. bersama.
 • 10. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains. Program Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab oalan Sains berasaskan UPSR. Objektif : 1 Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan sistematik. . 2 Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel . dan ceramah. Tempoh / Tarikh : 1 kali setahun. Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Perbincangan & penyediaan kertas kerja Cik Kasmini Kassim 1 hari 2 Urusan peruntukan kewangan. Cik Kasmini Kassim 1 hari 3 Surat-menyurat (penceramah) Cik Kasmini Kassim 1 minggu 4 Pengesahan kehadiran penceramah Cik Kasmini Kassim 1 minggu 5 Jadual/atur cara program Cik Kasmini Kassim 1 hari 6 Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel Semua guru Sains 3 hari sebelum a) alat siaraya tarikh b) persediaan tempat pelaksanaan. c) pengurusan bahan 7. Pelaksanaan ceramah Cik Kasmini Kassim 1 hari 8. Laporan pelaksanaan Cik Kasmini Kassim 1 minggu selepas pelaksanaan program.
 • 11.
 • 12. PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / : Klinik Sains Program Rasional : Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana. Objektif : 1 Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri. . 2 Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam. . Tempoh / Tarikh : Jan hingga Ogos Kumpulan Sasaran : Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun. LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Jadual Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah 2 Pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah 3 Laporan pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati Jan hingga Ogos Ching Abdullah
 • 13. PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / : Tutorial subjek Sains Program Rasional : Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. Objektif : 1 Meningkatkan kemahiran Sains proses pelajar. . 2 Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran . Sains proses(khusus Bahagian B) dengan sistematik. Tempoh / Tarikh : Feb hingga Ogos Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Jadual Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah 2 Pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah 3 Laporan pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati Feb hingga Ogos Ching Abdullah
 • 14. PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / : Kuiz Sains Program Rasional : Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap sederhana. Objektif : 1 Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya. . 2 Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal. . Tempoh / Tarikh : Feb hngga Ogos Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Jadual Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah 2 Pelaksanaan Semua guru sains 1 hari 3 Laporan pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati 1 hari Ching Abdullah
 • 15. PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / : Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Program Rasional : Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam Bahasa Inggeris . Objektif : 1 Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh . pelajar. 2 Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains. . Tempoh / Tarikh : 3 bulan proses penyediaan. Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1 Pelaksanaan Semua guru Sains 3 Bulan 2 Laporan pelaksanaan Pn. Nurul Hidayati Selepas 3 bulan Ching Abdullah pelaksanaan
 • 16. PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / : Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Program Rasional : Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. Objektif : 1 Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami . oleh pelajar. 2 Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan . memudahkan tugas guru yang mengajar. Tempoh / Tarikh : Feb hingga Mei Kumpulan Sasaran : Semua pelajar
 • 17. SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS No. Tactical Plan Time Frame Jan Feb Mac Apr May June July Aug Sept Oct Nov 1 Streaming test/Diagnostic test / Monthly/ X X X X X X X X Gerak Gempur/ Trial UPSR 2 Topical teaching according to the syllabus X X X X X given 3 PEKA assessments X X X X X X 4 Motivation and answering techniques X X X X X X X 5 Extra classes X X X X X X X X X 6 Examination X X X X a. Learning to score (LTS) b. Question papers from other states