SlideShare a Scribd company logo
Pekařiznačekzaměstnavatelů
BrandBakers
Brand / Business / Design
Proč pečeme
Brand / Business / Design
Chceme změnit svět náborové komunikace.
Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou byznysu, nikoli
zdroji. A energii je potřeba spíše přitahovat, než nabírat.
Věříme, že ti, kteří se k sobě hodí a
sdílejí společné poslání, mohou
vytvořit firemní kulturu,
ve které se rodí inovace
generující dlouhodobý
růst a skutečnou
hodnotu.
Jak pečeme
Opravdově
Namísto přehnaných slibů
a barvení skutečnosti na růžovo
hledáme to skutečné, co firmy
mají a mohou lidem nabídnout.
Značka zaměstnavatele je pro nás
společným jmenovatelem toho, jak
firmu vnímají nejen lidé na trhu
práce, ale i samotní zaměstnanci.
Proto vždy začínáme právě u nich.
Jednoduše
Složité věci podle nás většinou
nefungují. Vždy proto klientům
přinášíme jen taková řešení, která
jsou schopni realizovat, ať již
sami či s naší pomocí.
Věříme, že v jednoduchosti je síla.
I když dělat věci jednoduše
občas bolí.
Se skutečným přínosem
Chceme více, než jen šířit myšlenky,
inspirovat a dávat rady. Naše práce
je prostředkem, na jehož konci má
být konkrétní přínos pro klienta.
Nesnažíme se proto dělat jen hezké
věci, ale především věci, které
fungují.
Brand / Business / Design
Jsme pekaři značek zaměstnavatelů.
Pomáháme firmám přitahovat ty správné lidi.
K tomu je potřeba umět se jako zaměstnavatel
představit a předložit lidem
přitažlivou nabídku.
A to je náš denní chleba.
Co pečeme?
Brand / Business / Design
O tolik mají společnosti se
silnou zaměstnavatelskou značkou
nižší náklady na nábor .
ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?,
TALENT LINKEDIN BLOG 2011
5043Tolik společností v ČR měří
výkonnost značky zaměstnavatele
podle délky náboru.
ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015,
BRANDBAKERS 2015
44 Tolik společností v ČR hodnotí
kvalitu uchazečů jako přínos
značky zaměstnavatele.
ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015,
BRANDBAKERS 2015
56
Přínosy přitažlivé zaměstnavatelské značky
Tolik společností měří
angažovanost zaměstnanců
jako hlavní ROI parametr strategie
značky zaměstnavatele.
ZDROJ: EMPLOYER BRANDING GLOBAL TRENDS STUDY,
EMPLOYER BRAND INTERNATIONAL 2014
% %
% %
28O tolik menší fluktuaci mají
společnosti se silnou značkou
zaměstnavatele.
ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?,
TALENT LINKEDIN BLOG 2011
%
Brand / Business / Design
PROČ
KAM CO
KDO
JAK
OSOBNOS
T
PŘÍSLIB
ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK
ESENCEM
APA KONTAKTNÍCH MÍST
DNA
ZNAČKY
OSOBNOST
charakteristiky určující
jazyk a formu komunikace
zaměstnavatele
PŘÍSLIB
formulace jedinečné nabídky
zaměstnavatele
ESENCE
klíčová hodnota, která je
cítit ze všeho, co společnost
dělá a říká
ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK
charakteristiky zážitku,
který má kandidát získávat
vždy v kontaktu se
zaměstnavatelem
MAPA KONTAKTNÍCH MÍST
nejdůležitější kontaktní místa
v náborovém procesu
PROČ
smysl existence firmy
JAK
hlavní parametry, které
zaměstnavatele odlišují
od konkurence
CO
kategorie, ve které chce být
zaměstnavatel vnímán
KDO
osobnostní charakteristiky
správného kandidáta
KAM
představení toho, kam
společnost směřuje, jaká je
její vize
Hlavní parametry zaměstnavatelské značky
Brand / Business / Design
Pečení značky pro nás představuje
dlouhodobý systematický proces.
Začínáme vždy poznáním, které
nám poskytne jasný obrázek o firmě
a jejích zaměstnancích, kandidátech
a jejich rozhodovacím procesu při
výběru zaměstnavatele, konkurenci,
její nabídce a náborové komunikaci.
Na poznání stavíme smysluplnou
strategii, která definuje jasný cíl
v podobě dosažitelného ideálu
značky a určí cestu,
jak jej dosáhnout.
Teprve poté si vyhrneme rukávy
a jdeme krok za krokem péct
vše, co je k vybudování značky
potřeba – v náborovém procesu
a s ním spojené
komunikaci.
Jaký postup a ingredience v pečení značek používáme?
1. Poznání 2. Strategie 3. Realizace
Brand / Business / Design
Poznání
• Co říkají data, kterými firma disponuje
• Jak firmu, její nabídku a firemní kulturu vnímají zaměstnanci
• Kdo jsou kandidáti, jak a podle jakých kritérií si vybírají zaměstnavatele
• Co nabízejí a říkají hlavní konkurenti, v čem jsou silní a kde jsou jejich slabiny
• Jak vypadá současný náborový proces společnosti a jaký zážitek v něm kandidáti získávají
Strategie
• BrandBook – ucelené představení zaměstnavatelské značky
• Strategie pro přenos značkového zážitku v místech kontaktu s kandidáty
• Komunikační strategie
• Základní obsah komunikace značky
Realizace
• Design kontaktních míst náborového procesu
• Obsah náborové komunikace
• Program doporučení
• Kariérní www stránky
• Tištěné náborové materiály
• Kariérní profily na sociálních sítích
• Veletrhy pracovních příležitostí
• Náborové kampaně
• Atd.
Brand / Business / Design
Kdo jsou naši pekaři?
Brand / Business / Design
Petr Hovorka
Značkový stratég
Petr formuluje parametry ideálu
konkrétní zaměstnavatelské značky
a strategii k jejímu dosažení.
Hana Hásová
Obchodní manažerka
Hanka pečuje o naše klienty,
stará se o jejich potřeby a nabízí
jim řešení problémů.
Jiří Landa
Komunikační stratég
Jirka pomáhá firmám komunikovat
tak, aby jim lidé rozuměli všude,
kde s nimi přicházejí do styku.
David Šimák
Výzkumník a stratég
David pomáhá firmám poznat
sebe sama, kandidáty a konkurenci.
Hledá ten správný kontext.
Klára Thielová
Projektová manažerka
Klára komunikuje s klienty a vede
workshopy, které jsou nedílnou součástí
každého našeho projektu.
Goran Patlejch
Grafický designér
Svým designem dává komunikaci
značky tvář, která vyjadřuje to,
co je uvnitř.
Lucie Stoberová
Produkční
Lucka řídí každodenní produkci
materiálů potřebných k budování
značky.
Xénia Křížová
Redaktorka
Xénia tvoří značkový obsah
komunikace, stará se o to, aby naši
klienti měli se svým publikem co sdílet.
Pár ukázek toho, co jsme upekli / Nutricia
Naše zadání
Když jsme v roce 2013 začali s Nutricií spolupraco-
vat, bylo naším zadáním přenést nadšení panující
uvnitř, mezi zaměstnanci, ven, směrem ke kandidá-
tům. Respektive zvýšit podíl správných kandidátů
odpovídajících firemní kultuře na celkovém počtu
uchazečů. Zaměstnanci Nutricie silně vnímají poslá-
ní společnosti a hodnoty, které se zrcadlí ve firem-
ní kultuře.
„Cultural fit“ je proto při výběru nových zaměstnan-
ců zcela zásadní. Proto bylo našim hlavním úkolem
nastavit náborový proces a komunikaci tak, aby
do Nutricie proudili ti správní lidé, kterým je blízké
poslání společnosti a kteří se ve firemní kultuře
budou cítit jako ryba ve vodě.
Naše řešení
Vytvořili jsme dvacetičlenný projektový tým, ve kte-
rém byli jak zástupci HR, tak i ostatních oddělení
společnosti a který nám pomohl získat důležité
informace, poskytl zpětnou vazbu a rozhýbal ostat-
ní zaměstnance Nutricie.
Ve fázi poznání jsme se zaměřili především na
vnímání společnosti zaměstnanci. Analyzovali
jsme data z průzkumů spokojenosti, vedli rozho-
vory, uskutečnili dotazníkové šetření a interní
workshop s projektovým týmem, účastnili se nábo-
rového procesu.
Výsledná zjištění jsme představili projektovému
týmu a vedli o nich diskusi. Ve strategické části
projektu jsme charakterizovali parametry zaměst-
navatelské značky Nutricia, vytvořili komunikační
strategii a základní představení společnosti.
Následně jsme navrhli design konkrétních kon-
taktních míst náborového procesu tak, aby kan-
didáti získávali ten správný značkový zážitek a
dokázali identifikovat, zda se svou osobností do
Nutricie hodí či nikoliv. Nakonec jsme vytvořili
kompletní web společnosti a jeho obsah, jednodu-
ché interní materiály, které slouží jako značková
pravidla pro práci personalistů a HR marketérů.
• výzkum
• BrandBook
• komunikační strategie
• design náborového procesu
• komunikační strategie
• obsah komunikace
• kariérní www
ZVÝŠIT PODÍL SPRÁVNÝCH
LIDÍ NA CELKOVÉM POČTU
KANDIDÁTŮ
www.nutricia.cz
Brand / Business / Design
• výzkum
• BrandBook
• obsah komunikace
• komunikační strategie
Pár ukázek toho, co jsme upekli / IFE
Naše zadání
IFE dosud nebyla ve svém regionu, natož pak
v celé ČR, známým zaměstnavatelem. Lidé příliš
netušili, co společnost dělá, co jako zaměstnavatel
nabízí, jaká je její firemní kultura. Zkrátka, neznali
důvod, proč si IFE vybrat za svého zaměstnavatele.
To se negativně odráželo i na vnímání společnosti
vlastními zaměstnanci, přestože IFE patří ve svém
oboru mezi absolutní špičku. Společnost také
plánovala rozšiřovat výrobu, a bylo tedy potřeba
připravit půdu pro nábor nových zaměstnanců.
Naše řešení
Společně s vedením jsme se rozhodli zapojit
intenzivně zaměstnance, s nimi charakterizovat
IFE jako zaměstnavatele, formulovat značku,
kterou chce společnost systematicky na trhu budo-
vat a která jim dává smysl, určit jasně směr, kterým
se bude HR marketing a nábor IFE v příštích letech
ubírat, popsat a nastavit konkrétní kroky. Připravili
jsme projekt zaměstnavatelské značky, který má
tři fáze: poznání, strategii a realizaci. Velký důraz
klademe na interní komunikaci, která zajišťuje, že
všichni zaměstnanci chápou význam projektu a
svou roli v něm.
V první fázi jsme se zaměřili na poznání součas-
ného stavu IFE a vnímání společnosti zaměstnanci,
cílové skupiny kandidátů a hlavní konkurenty. Mo-
mentálně pracujeme na strategii, především tvorbě
BrandBooku, tvorbě základního obsahu komuni-
kace značky a komunikační strategii.
POSÍLIT HRDOST
ZAMĚSTNANCŮ A BÝT
ZAMĚSTNAVATELEM,
NA KTERÉHO SE STOJÍ
FRONTA
Brand / Business / Design
• výzkum
• BrandBook
• komunikační strategie
• obsah komunikace
• náborové kampaně
• interní komunikace
Pár ukázek toho, co jsme upekli / Faurecia
Naše zadání
Přestože patří Faurecia mezi největší a nejvýznam-
nější firmy ve svém oboru, nebyla na začátku naší
spolupráce známým zaměstnavatelem, lidé si ji
nedokázali zařadit ani do kategorie automotive.
Nebylo výjimkou, že na dotaz „Kdo je Faurecia?“
odpověděl respondent „Nevím, asi něco z farma-
cie.“ Společnost dlouhodobě roste a patří mezi výz-
namné inovátory. Přísun talentů je pro její budouc-
nost tedy klíčový. Nábor lidí představoval pro Fau-
recii dlouhodobě problém, a to zejména co se týká
náboru absolventů vysokých škol a zkušených
technicky zaměřených odborníků.
Naše řešení
S HR týmem jsme se dohodli, že začneme od pod-
lahy, tedy, že jasně formulujeme zaměstnavatel-
skou značku, kterou bude společnost dlouhodobě
na trhu budovat, připravíme strategii pro náborový
proces a komunikaci s cílovými skupinami kandidá-
tů a zapojíme zaměstnance, aby mohl později vznik-
nout například funkční program doporučení. K to-
mu bylo potřeba řešit od začátku spolupráce dílčí
aktuální problémy spojené s náborem v jednot-
livých výrobních závodech a nastavit režim a formu
interní komunikace, která by dokázala zapojit
zaměstnance a udržet je ve hře. Projekt značky od-
startoval velkým interním výzkumem, do kterého
byli formou rozhovorů a dotazníkového šetření za-
pojeni všichni zaměstnanci. Analyzovali jsme dis-
ponibilní data společnosti, rozhodovací proces
kandidátů i komunikaci a nabídku konkurence, ná-
borový proces Faurecie. V současné době pracu-
jeme na přípravě strategie. Paralelně s projektem
značky realizujeme interní komunikaci v jednotli-
vých závodech a připravili a spustili jsme náboro-
vou kampaň „Pojeďte s námi“, cílenou na studenty
vybraných vysokých škol. Hlavními aktéry této kam-
paně jsou mladí zaměstnanci Faurecie se svými
příběhy (success stories). Pracujeme na dílčích
kampaních k podpoře náboru v jednotlivých závo-
dech. Zásadním způsobem měníme vnímání
společnosti na trhu i uvnitř mezi zaměstnanci.
NASTARTOVAT PŘÍSUN
TALENTŮ DO JEDNÉ
Z NEJVĚTŠÍCH AUTOMOTIVE
SPOLEČNOSTÍ
www.pojedtesnami.cz
Brand / Business / Design
• komunikační strategie
• obsah komunikace
• studentský časopis
• newslettery pro studenty
a vedení středních škol
Pár ukázek toho, co jsme upekli / VŠO
Naše zadání
VŠO dlouhodobě rostla a stala se pátou největší
soukromou vysokou školou v ČR. V roce 2012, kdy
jsme naši spolupráci se školou započali, bylo jasné,
že tento trend nemůže pokračovat věčně. Konku-
rence na trhu vysokých škol je enormní a demogra-
fická křivka věští spíše tragické scénáře. Mezi lety
2012 a 2015 se totiž počet devatenáctiletých pro-
padl o celých 26 %. VŠO byla dlouhodobě aktivní,
pokud jde o marketingové kampaně. Billboardy,
on-line bannery a inzeráty byly a jsou studentům
stále na očích. Zdálo se však, že na boj s konku-
rencí a demografickou křivkou nebudou stačit.
Našim úkolem tedy bylo nastavit a realizovat se
studenty takový způsob komunikace, který je do-
káže zaujmout a hlavně přimět k podání přihlášky
ke studiu.
Naše řešení
Obsah, obsah, sales, sales. Takto jednoduše a direk-
tivně by se dal pojmenovat přístup, který v komuni-
kaci VŠO již třetím rokem razíme. Autentický a pro
studenty atraktivní obsah je pro komunikaci alfou a
omegou. Proto jsme iniciovali na půdě školy vznik
redakční rady, složené ze zástupců vedení školy,
pedagogů i studentů. Naší redakci dávají tipy a ná-
měty na zajímavé akce, osobnosti, studijní i obo-
rová témata. Píšeme články, děláme rozhovory, fo-
tíme. Zkrátka, tvoříme obsah, který lidem pomáhá,
baví je i informuje. Díky tomu s nimi dokážeme
udržet dlouhodobý kontakt a o to nám jde. Vytvořili
jsme koncept „roadshow“ prezentací na středních
školách, vybrali prezentátory z řad studentů VŠO,
připravili a nacvičili prezentace pro středoškoláky a
vyrazili na nekonečné přednáškové turné. Vedle
prezentací na středních školách se pak VŠO
účastní i studijních veletrhů, především Gaudea-
mu. Prostřednictvím soutěží sbíráme kontakty na
středoškoláky, budujeme a spravujeme databázi
kontaktů na ředitele a pedagogické pracovníky
středních škol, zapojili jsme samotné studenty
VŠO. Díky obsahu, který nepřetržitě tvoříme,
můžeme napříč databází získaných kontaktů šířit
atraktivní newsletter pro středoškoláky i pro vedení
a pedagogické pracovníky SŠ. Vydáváme student-
ský časopis, který studentům pomáhá, baví je a
buduje vztah mezi nimi a vedením školy.
Snad dílem naší práce a přístupu se v případě VŠO
žádný tragický scénář nekoná. Škola si udržuje
i v nelehkých letech stabilní přísun nových studen-
tů a své značce buduje jasné a nezpochybnitelné
místo na slunci.
JAK SE VYPOŘÁDAT
S KLESAJÍCÍ DEMOGRAFICKOU
KŘIVKOU A PŘIVÉST VÍCE
STUDENTŮ
Brand / Business / Design
Co dalšího pečeme?
Výzkum trendů
HR marketingu v ČR
Každoročně prostřednictvím
našeho výzkumu sledujeme, co se
děje a bude dít v HR marketingu
v České republice.
Workshopy
Na naší tradiční triádě workshopů
„HR marketing zítřka“ uvádíme
personalisty hlouběji do světa
budování zaměstnavatelských
značek, děláme workshopy na
míru konkrétním firmám a jejich
potřebám
Blog a měsíční newsletter
Píšeme články, hledáme zajímavosti
a případové studie v Čechách i
zahraničí, přinášíme personalistům
inspiraci a konkrétní tipy, jak dělat
svou práci lépe.
Brand / Business / Design
Jiří Landa
Jirka je dobrodruhem, který v životě dělal ledacos. Studoval marketing, pracoval jako uklízeč záchodků v největším
kasinu na jižní polokouli, tiskový produkční, account manager, obchodník či copywriter, 7 let vedl reklamní agenturu.
Tak dlouho chtěl budovat spotřebitelské značky, až nakonec nadobro zakotvil u značek zaměstnavatelů.
Je spoluzakladatelem BrandBakers a komunikačním stratégem. Pomáhá firmám komunikovat tak, aby jim lidé
rozuměli. Pokud zrovna nepeče značky, tráví čas s rodinou, na tenisovém kurtu nebo na rybách.
Petr Hovorka
Petr svou cestu k pečení značek zaměstnavatelů hledal 15 let. Vedl a
spoluvlastnil největší české kalendářové nakladatelství, spoluzaložil
agenturu specializovanou na interní komunikaci, aby nakonec zjistil, že
jeho povoláním jsou značky zaměstnavatelů a jeho místo je u pekařské
pece v BrandBakers. Petr se věnuje především tvorbě BrandBooků,
tedy značkových strategií, a hledá pro pekaře nové výzvy. Své
pracovní aktivity prokládá rodinou a vychutnáváním života.
Je nenapravitelný gurmán.
Pekaři zakladatelé
"Na společnou cestu nás
svedl osud a touha změnit
svět náborové komunikace."
Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit
BrandBakers, s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2
www.brandbakers.cz
Petr Hovorka
+420 602 271 011
petr.hovorka@brandbakers.cz
Jiří Landa
+420 734 158 585
jiri.landa@brandbakers.cz
Brand / Business / Design

More Related Content

What's hot

BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
BrandBakers
 
Učíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskůmUčíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskům
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketingPetr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaciPetr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
BrandBakers
 
2017 trendy Employer Brandingu 2017
2017 trendy Employer Brandingu 20172017 trendy Employer Brandingu 2017
2017 trendy Employer Brandingu 2017
BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
BrandBakers
 
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavateleNábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Petr Hovorka
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers
 
BrandBook společnosti AspectWorks
BrandBook společnosti AspectWorksBrandBook společnosti AspectWorks
BrandBook společnosti AspectWorks
BrandBakers
 
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
BrandBakers
 
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
BrandBakers
 
Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017
BrandBakers
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
BrandBakers
 
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikaceBrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídekPetr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka
 

What's hot (20)

BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
 
Učíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskůmUčíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskům
 
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketingPetr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
 
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaciPetr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
 
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
 
2017 trendy Employer Brandingu 2017
2017 trendy Employer Brandingu 20172017 trendy Employer Brandingu 2017
2017 trendy Employer Brandingu 2017
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
 
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavateleNábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
 
BrandBook společnosti AspectWorks
BrandBook společnosti AspectWorksBrandBook společnosti AspectWorks
BrandBook společnosti AspectWorks
 
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
 
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
 
Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
 
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikaceBrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
 
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídekPetr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
 

Similar to BrandBakers - představení pekařů (společnosti)

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
Martin Trita
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Petr Hovorka
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
Petr Hovorka
 
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
Petr Hovorka
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
BrandBakers
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Petr Hovorka
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka
 
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH
 
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Petr Hovorka
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka
 
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers
 
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
BrandBakers
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
BrandBakers
 

Similar to BrandBakers - představení pekařů (společnosti) (20)

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
 
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
 
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
 
Core Questions
Core QuestionsCore Questions
Core Questions
 
Branding Manual
Branding ManualBranding Manual
Branding Manual
 
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding Manual
 
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
 
Prezentace CQ
Prezentace CQPrezentace CQ
Prezentace CQ
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
 

More from BrandBakers

Jak vest hybridni tymy?
Jak vest hybridni tymy?Jak vest hybridni tymy?
Jak vest hybridni tymy?
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop obsah komunikace
EBX2019 – workshop obsah komunikaceEBX2019 – workshop obsah komunikace
EBX2019 – workshop obsah komunikace
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop persony kandidatu
EBX2019 – workshop persony kandidatuEBX2019 – workshop persony kandidatu
EBX2019 – workshop persony kandidatu
BrandBakers
 
EBX2019 – Vizualni zaznam konference
EBX2019 – Vizualni zaznam konferenceEBX2019 – Vizualni zaznam konference
EBX2019 – Vizualni zaznam konference
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop firemni kultura
EBX2019 – workshop firemni kulturaEBX2019 – workshop firemni kultura
EBX2019 – workshop firemni kultura
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop tvorba EVP
EBX2019 – workshop tvorba EVPEBX2019 – workshop tvorba EVP
EBX2019 – workshop tvorba EVP
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
EBX2019 – workshop Mereni HR marketinguEBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
BrandBakers
 
EBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
EBX2019 – workshop gamifikovany onboardingEBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
EBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
BrandBakers
 
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.comEBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
BrandBakers
 
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald'sEBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
BrandBakers
 
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakersEBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
BrandBakers
 
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / TesenaEBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
BrandBakers
 
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVELEBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
BrandBakers
 
EBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
EBX2019 – Veronika Horáková / Air BankEBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
EBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
BrandBakers
 
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmyBrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers
 
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketingInspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
BrandBakers
 
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. MatějovskýEBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
BrandBakers
 
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
BrandBakers
 
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. PremusEBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
BrandBakers
 
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. PolášekEBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
BrandBakers
 

More from BrandBakers (20)

Jak vest hybridni tymy?
Jak vest hybridni tymy?Jak vest hybridni tymy?
Jak vest hybridni tymy?
 
EBX2019 – workshop obsah komunikace
EBX2019 – workshop obsah komunikaceEBX2019 – workshop obsah komunikace
EBX2019 – workshop obsah komunikace
 
EBX2019 – workshop persony kandidatu
EBX2019 – workshop persony kandidatuEBX2019 – workshop persony kandidatu
EBX2019 – workshop persony kandidatu
 
EBX2019 – Vizualni zaznam konference
EBX2019 – Vizualni zaznam konferenceEBX2019 – Vizualni zaznam konference
EBX2019 – Vizualni zaznam konference
 
EBX2019 – workshop firemni kultura
EBX2019 – workshop firemni kulturaEBX2019 – workshop firemni kultura
EBX2019 – workshop firemni kultura
 
EBX2019 – workshop tvorba EVP
EBX2019 – workshop tvorba EVPEBX2019 – workshop tvorba EVP
EBX2019 – workshop tvorba EVP
 
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
EBX2019 – workshop Mereni HR marketinguEBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
EBX2019 – workshop Mereni HR marketingu
 
EBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
EBX2019 – workshop gamifikovany onboardingEBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
EBX2019 – workshop gamifikovany onboarding
 
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.comEBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
EBX2019 – Lucie Chladová / Kiwi.com
 
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald'sEBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
EBX2019 – Rastislav Tesár / McDonald's
 
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakersEBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
EBX2019 – Jiří Landa / BrandBakers
 
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / TesenaEBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
EBX2019 – Klára Siegelová a Marcel Veselka / Tesena
 
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVELEBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
EBX2019 – Dominika Mýtna a Slaven Elcić / EYELEVEL
 
EBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
EBX2019 – Veronika Horáková / Air BankEBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
EBX2019 – Veronika Horáková / Air Bank
 
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmyBrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmy
 
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketingInspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
Inspirativni pociny / znacka zamestnavatele a poctivy HR marketing
 
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. MatějovskýEBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
EBE2018- Dělej, co tě baví/Decathlon - J. Matějovský
 
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
EBE2018 - Když HR ryby plavou proti full-time proudu/Atlas Copco - H. Štefano...
 
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. PremusEBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
 
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. PolášekEBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
EBE2018 - Nové možnosti, nový styl. #innogystyl/innogy - A. Polášek
 

BrandBakers - představení pekařů (společnosti)

 • 2. Proč pečeme Brand / Business / Design Chceme změnit svět náborové komunikace. Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou byznysu, nikoli zdroji. A energii je potřeba spíše přitahovat, než nabírat. Věříme, že ti, kteří se k sobě hodí a sdílejí společné poslání, mohou vytvořit firemní kulturu, ve které se rodí inovace generující dlouhodobý růst a skutečnou hodnotu.
 • 3. Jak pečeme Opravdově Namísto přehnaných slibů a barvení skutečnosti na růžovo hledáme to skutečné, co firmy mají a mohou lidem nabídnout. Značka zaměstnavatele je pro nás společným jmenovatelem toho, jak firmu vnímají nejen lidé na trhu práce, ale i samotní zaměstnanci. Proto vždy začínáme právě u nich. Jednoduše Složité věci podle nás většinou nefungují. Vždy proto klientům přinášíme jen taková řešení, která jsou schopni realizovat, ať již sami či s naší pomocí. Věříme, že v jednoduchosti je síla. I když dělat věci jednoduše občas bolí. Se skutečným přínosem Chceme více, než jen šířit myšlenky, inspirovat a dávat rady. Naše práce je prostředkem, na jehož konci má být konkrétní přínos pro klienta. Nesnažíme se proto dělat jen hezké věci, ale především věci, které fungují. Brand / Business / Design
 • 4. Jsme pekaři značek zaměstnavatelů. Pomáháme firmám přitahovat ty správné lidi. K tomu je potřeba umět se jako zaměstnavatel představit a předložit lidem přitažlivou nabídku. A to je náš denní chleba. Co pečeme? Brand / Business / Design
 • 5. O tolik mají společnosti se silnou zaměstnavatelskou značkou nižší náklady na nábor . ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?, TALENT LINKEDIN BLOG 2011 5043Tolik společností v ČR měří výkonnost značky zaměstnavatele podle délky náboru. ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015, BRANDBAKERS 2015 44 Tolik společností v ČR hodnotí kvalitu uchazečů jako přínos značky zaměstnavatele. ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015, BRANDBAKERS 2015 56 Přínosy přitažlivé zaměstnavatelské značky Tolik společností měří angažovanost zaměstnanců jako hlavní ROI parametr strategie značky zaměstnavatele. ZDROJ: EMPLOYER BRANDING GLOBAL TRENDS STUDY, EMPLOYER BRAND INTERNATIONAL 2014 % % % % 28O tolik menší fluktuaci mají společnosti se silnou značkou zaměstnavatele. ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?, TALENT LINKEDIN BLOG 2011 % Brand / Business / Design
 • 6. PROČ KAM CO KDO JAK OSOBNOS T PŘÍSLIB ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK ESENCEM APA KONTAKTNÍCH MÍST DNA ZNAČKY OSOBNOST charakteristiky určující jazyk a formu komunikace zaměstnavatele PŘÍSLIB formulace jedinečné nabídky zaměstnavatele ESENCE klíčová hodnota, která je cítit ze všeho, co společnost dělá a říká ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK charakteristiky zážitku, který má kandidát získávat vždy v kontaktu se zaměstnavatelem MAPA KONTAKTNÍCH MÍST nejdůležitější kontaktní místa v náborovém procesu PROČ smysl existence firmy JAK hlavní parametry, které zaměstnavatele odlišují od konkurence CO kategorie, ve které chce být zaměstnavatel vnímán KDO osobnostní charakteristiky správného kandidáta KAM představení toho, kam společnost směřuje, jaká je její vize Hlavní parametry zaměstnavatelské značky Brand / Business / Design
 • 7. Pečení značky pro nás představuje dlouhodobý systematický proces. Začínáme vždy poznáním, které nám poskytne jasný obrázek o firmě a jejích zaměstnancích, kandidátech a jejich rozhodovacím procesu při výběru zaměstnavatele, konkurenci, její nabídce a náborové komunikaci. Na poznání stavíme smysluplnou strategii, která definuje jasný cíl v podobě dosažitelného ideálu značky a určí cestu, jak jej dosáhnout. Teprve poté si vyhrneme rukávy a jdeme krok za krokem péct vše, co je k vybudování značky potřeba – v náborovém procesu a s ním spojené komunikaci. Jaký postup a ingredience v pečení značek používáme? 1. Poznání 2. Strategie 3. Realizace Brand / Business / Design
 • 8. Poznání • Co říkají data, kterými firma disponuje • Jak firmu, její nabídku a firemní kulturu vnímají zaměstnanci • Kdo jsou kandidáti, jak a podle jakých kritérií si vybírají zaměstnavatele • Co nabízejí a říkají hlavní konkurenti, v čem jsou silní a kde jsou jejich slabiny • Jak vypadá současný náborový proces společnosti a jaký zážitek v něm kandidáti získávají Strategie • BrandBook – ucelené představení zaměstnavatelské značky • Strategie pro přenos značkového zážitku v místech kontaktu s kandidáty • Komunikační strategie • Základní obsah komunikace značky Realizace • Design kontaktních míst náborového procesu • Obsah náborové komunikace • Program doporučení • Kariérní www stránky • Tištěné náborové materiály • Kariérní profily na sociálních sítích • Veletrhy pracovních příležitostí • Náborové kampaně • Atd. Brand / Business / Design
 • 9. Kdo jsou naši pekaři? Brand / Business / Design Petr Hovorka Značkový stratég Petr formuluje parametry ideálu konkrétní zaměstnavatelské značky a strategii k jejímu dosažení. Hana Hásová Obchodní manažerka Hanka pečuje o naše klienty, stará se o jejich potřeby a nabízí jim řešení problémů. Jiří Landa Komunikační stratég Jirka pomáhá firmám komunikovat tak, aby jim lidé rozuměli všude, kde s nimi přicházejí do styku. David Šimák Výzkumník a stratég David pomáhá firmám poznat sebe sama, kandidáty a konkurenci. Hledá ten správný kontext. Klára Thielová Projektová manažerka Klára komunikuje s klienty a vede workshopy, které jsou nedílnou součástí každého našeho projektu. Goran Patlejch Grafický designér Svým designem dává komunikaci značky tvář, která vyjadřuje to, co je uvnitř. Lucie Stoberová Produkční Lucka řídí každodenní produkci materiálů potřebných k budování značky. Xénia Křížová Redaktorka Xénia tvoří značkový obsah komunikace, stará se o to, aby naši klienti měli se svým publikem co sdílet.
 • 10. Pár ukázek toho, co jsme upekli / Nutricia Naše zadání Když jsme v roce 2013 začali s Nutricií spolupraco- vat, bylo naším zadáním přenést nadšení panující uvnitř, mezi zaměstnanci, ven, směrem ke kandidá- tům. Respektive zvýšit podíl správných kandidátů odpovídajících firemní kultuře na celkovém počtu uchazečů. Zaměstnanci Nutricie silně vnímají poslá- ní společnosti a hodnoty, které se zrcadlí ve firem- ní kultuře. „Cultural fit“ je proto při výběru nových zaměstnan- ců zcela zásadní. Proto bylo našim hlavním úkolem nastavit náborový proces a komunikaci tak, aby do Nutricie proudili ti správní lidé, kterým je blízké poslání společnosti a kteří se ve firemní kultuře budou cítit jako ryba ve vodě. Naše řešení Vytvořili jsme dvacetičlenný projektový tým, ve kte- rém byli jak zástupci HR, tak i ostatních oddělení společnosti a který nám pomohl získat důležité informace, poskytl zpětnou vazbu a rozhýbal ostat- ní zaměstnance Nutricie. Ve fázi poznání jsme se zaměřili především na vnímání společnosti zaměstnanci. Analyzovali jsme data z průzkumů spokojenosti, vedli rozho- vory, uskutečnili dotazníkové šetření a interní workshop s projektovým týmem, účastnili se nábo- rového procesu. Výsledná zjištění jsme představili projektovému týmu a vedli o nich diskusi. Ve strategické části projektu jsme charakterizovali parametry zaměst- navatelské značky Nutricia, vytvořili komunikační strategii a základní představení společnosti. Následně jsme navrhli design konkrétních kon- taktních míst náborového procesu tak, aby kan- didáti získávali ten správný značkový zážitek a dokázali identifikovat, zda se svou osobností do Nutricie hodí či nikoliv. Nakonec jsme vytvořili kompletní web společnosti a jeho obsah, jednodu- ché interní materiály, které slouží jako značková pravidla pro práci personalistů a HR marketérů. • výzkum • BrandBook • komunikační strategie • design náborového procesu • komunikační strategie • obsah komunikace • kariérní www ZVÝŠIT PODÍL SPRÁVNÝCH LIDÍ NA CELKOVÉM POČTU KANDIDÁTŮ www.nutricia.cz Brand / Business / Design
 • 11. • výzkum • BrandBook • obsah komunikace • komunikační strategie Pár ukázek toho, co jsme upekli / IFE Naše zadání IFE dosud nebyla ve svém regionu, natož pak v celé ČR, známým zaměstnavatelem. Lidé příliš netušili, co společnost dělá, co jako zaměstnavatel nabízí, jaká je její firemní kultura. Zkrátka, neznali důvod, proč si IFE vybrat za svého zaměstnavatele. To se negativně odráželo i na vnímání společnosti vlastními zaměstnanci, přestože IFE patří ve svém oboru mezi absolutní špičku. Společnost také plánovala rozšiřovat výrobu, a bylo tedy potřeba připravit půdu pro nábor nových zaměstnanců. Naše řešení Společně s vedením jsme se rozhodli zapojit intenzivně zaměstnance, s nimi charakterizovat IFE jako zaměstnavatele, formulovat značku, kterou chce společnost systematicky na trhu budo- vat a která jim dává smysl, určit jasně směr, kterým se bude HR marketing a nábor IFE v příštích letech ubírat, popsat a nastavit konkrétní kroky. Připravili jsme projekt zaměstnavatelské značky, který má tři fáze: poznání, strategii a realizaci. Velký důraz klademe na interní komunikaci, která zajišťuje, že všichni zaměstnanci chápou význam projektu a svou roli v něm. V první fázi jsme se zaměřili na poznání součas- ného stavu IFE a vnímání společnosti zaměstnanci, cílové skupiny kandidátů a hlavní konkurenty. Mo- mentálně pracujeme na strategii, především tvorbě BrandBooku, tvorbě základního obsahu komuni- kace značky a komunikační strategii. POSÍLIT HRDOST ZAMĚSTNANCŮ A BÝT ZAMĚSTNAVATELEM, NA KTERÉHO SE STOJÍ FRONTA Brand / Business / Design
 • 12. • výzkum • BrandBook • komunikační strategie • obsah komunikace • náborové kampaně • interní komunikace Pár ukázek toho, co jsme upekli / Faurecia Naše zadání Přestože patří Faurecia mezi největší a nejvýznam- nější firmy ve svém oboru, nebyla na začátku naší spolupráce známým zaměstnavatelem, lidé si ji nedokázali zařadit ani do kategorie automotive. Nebylo výjimkou, že na dotaz „Kdo je Faurecia?“ odpověděl respondent „Nevím, asi něco z farma- cie.“ Společnost dlouhodobě roste a patří mezi výz- namné inovátory. Přísun talentů je pro její budouc- nost tedy klíčový. Nábor lidí představoval pro Fau- recii dlouhodobě problém, a to zejména co se týká náboru absolventů vysokých škol a zkušených technicky zaměřených odborníků. Naše řešení S HR týmem jsme se dohodli, že začneme od pod- lahy, tedy, že jasně formulujeme zaměstnavatel- skou značku, kterou bude společnost dlouhodobě na trhu budovat, připravíme strategii pro náborový proces a komunikaci s cílovými skupinami kandidá- tů a zapojíme zaměstnance, aby mohl později vznik- nout například funkční program doporučení. K to- mu bylo potřeba řešit od začátku spolupráce dílčí aktuální problémy spojené s náborem v jednot- livých výrobních závodech a nastavit režim a formu interní komunikace, která by dokázala zapojit zaměstnance a udržet je ve hře. Projekt značky od- startoval velkým interním výzkumem, do kterého byli formou rozhovorů a dotazníkového šetření za- pojeni všichni zaměstnanci. Analyzovali jsme dis- ponibilní data společnosti, rozhodovací proces kandidátů i komunikaci a nabídku konkurence, ná- borový proces Faurecie. V současné době pracu- jeme na přípravě strategie. Paralelně s projektem značky realizujeme interní komunikaci v jednotli- vých závodech a připravili a spustili jsme náboro- vou kampaň „Pojeďte s námi“, cílenou na studenty vybraných vysokých škol. Hlavními aktéry této kam- paně jsou mladí zaměstnanci Faurecie se svými příběhy (success stories). Pracujeme na dílčích kampaních k podpoře náboru v jednotlivých závo- dech. Zásadním způsobem měníme vnímání společnosti na trhu i uvnitř mezi zaměstnanci. NASTARTOVAT PŘÍSUN TALENTŮ DO JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH AUTOMOTIVE SPOLEČNOSTÍ www.pojedtesnami.cz Brand / Business / Design
 • 13. • komunikační strategie • obsah komunikace • studentský časopis • newslettery pro studenty a vedení středních škol Pár ukázek toho, co jsme upekli / VŠO Naše zadání VŠO dlouhodobě rostla a stala se pátou největší soukromou vysokou školou v ČR. V roce 2012, kdy jsme naši spolupráci se školou započali, bylo jasné, že tento trend nemůže pokračovat věčně. Konku- rence na trhu vysokých škol je enormní a demogra- fická křivka věští spíše tragické scénáře. Mezi lety 2012 a 2015 se totiž počet devatenáctiletých pro- padl o celých 26 %. VŠO byla dlouhodobě aktivní, pokud jde o marketingové kampaně. Billboardy, on-line bannery a inzeráty byly a jsou studentům stále na očích. Zdálo se však, že na boj s konku- rencí a demografickou křivkou nebudou stačit. Našim úkolem tedy bylo nastavit a realizovat se studenty takový způsob komunikace, který je do- káže zaujmout a hlavně přimět k podání přihlášky ke studiu. Naše řešení Obsah, obsah, sales, sales. Takto jednoduše a direk- tivně by se dal pojmenovat přístup, který v komuni- kaci VŠO již třetím rokem razíme. Autentický a pro studenty atraktivní obsah je pro komunikaci alfou a omegou. Proto jsme iniciovali na půdě školy vznik redakční rady, složené ze zástupců vedení školy, pedagogů i studentů. Naší redakci dávají tipy a ná- měty na zajímavé akce, osobnosti, studijní i obo- rová témata. Píšeme články, děláme rozhovory, fo- tíme. Zkrátka, tvoříme obsah, který lidem pomáhá, baví je i informuje. Díky tomu s nimi dokážeme udržet dlouhodobý kontakt a o to nám jde. Vytvořili jsme koncept „roadshow“ prezentací na středních školách, vybrali prezentátory z řad studentů VŠO, připravili a nacvičili prezentace pro středoškoláky a vyrazili na nekonečné přednáškové turné. Vedle prezentací na středních školách se pak VŠO účastní i studijních veletrhů, především Gaudea- mu. Prostřednictvím soutěží sbíráme kontakty na středoškoláky, budujeme a spravujeme databázi kontaktů na ředitele a pedagogické pracovníky středních škol, zapojili jsme samotné studenty VŠO. Díky obsahu, který nepřetržitě tvoříme, můžeme napříč databází získaných kontaktů šířit atraktivní newsletter pro středoškoláky i pro vedení a pedagogické pracovníky SŠ. Vydáváme student- ský časopis, který studentům pomáhá, baví je a buduje vztah mezi nimi a vedením školy. Snad dílem naší práce a přístupu se v případě VŠO žádný tragický scénář nekoná. Škola si udržuje i v nelehkých letech stabilní přísun nových studen- tů a své značce buduje jasné a nezpochybnitelné místo na slunci. JAK SE VYPOŘÁDAT S KLESAJÍCÍ DEMOGRAFICKOU KŘIVKOU A PŘIVÉST VÍCE STUDENTŮ Brand / Business / Design
 • 14. Co dalšího pečeme? Výzkum trendů HR marketingu v ČR Každoročně prostřednictvím našeho výzkumu sledujeme, co se děje a bude dít v HR marketingu v České republice. Workshopy Na naší tradiční triádě workshopů „HR marketing zítřka“ uvádíme personalisty hlouběji do světa budování zaměstnavatelských značek, děláme workshopy na míru konkrétním firmám a jejich potřebám Blog a měsíční newsletter Píšeme články, hledáme zajímavosti a případové studie v Čechách i zahraničí, přinášíme personalistům inspiraci a konkrétní tipy, jak dělat svou práci lépe. Brand / Business / Design
 • 15. Jiří Landa Jirka je dobrodruhem, který v životě dělal ledacos. Studoval marketing, pracoval jako uklízeč záchodků v největším kasinu na jižní polokouli, tiskový produkční, account manager, obchodník či copywriter, 7 let vedl reklamní agenturu. Tak dlouho chtěl budovat spotřebitelské značky, až nakonec nadobro zakotvil u značek zaměstnavatelů. Je spoluzakladatelem BrandBakers a komunikačním stratégem. Pomáhá firmám komunikovat tak, aby jim lidé rozuměli. Pokud zrovna nepeče značky, tráví čas s rodinou, na tenisovém kurtu nebo na rybách. Petr Hovorka Petr svou cestu k pečení značek zaměstnavatelů hledal 15 let. Vedl a spoluvlastnil největší české kalendářové nakladatelství, spoluzaložil agenturu specializovanou na interní komunikaci, aby nakonec zjistil, že jeho povoláním jsou značky zaměstnavatelů a jeho místo je u pekařské pece v BrandBakers. Petr se věnuje především tvorbě BrandBooků, tedy značkových strategií, a hledá pro pekaře nové výzvy. Své pracovní aktivity prokládá rodinou a vychutnáváním života. Je nenapravitelný gurmán. Pekaři zakladatelé "Na společnou cestu nás svedl osud a touha změnit svět náborové komunikace."
 • 16. Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit BrandBakers, s.r.o. Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2 www.brandbakers.cz Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz Jiří Landa +420 734 158 585 jiri.landa@brandbakers.cz Brand / Business / Design