SlideShare a Scribd company logo
Fa.iranfreedom
‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫عی‬ ‫جم‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬
‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬
‫یرماه‬ ‫ت‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫رش‬ ‫ذی‬ ‫پ‬ ‫نامه‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورای‬ ‫یت‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫سازمان‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ای‬ ‫پ‬
‫سمی‬ ‫ر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫عراق‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬.
‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫طور‬ ‫ی‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ن‬ ‫یه‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫مالق‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬
‫یق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫درآوردن‬.
‫در‬ ‫آن‬ ،‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ازجوی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬
‫یزان‬ ‫م‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫قه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ندی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬
‫ار‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫داده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ،‫ات‬ ‫روای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫م‬
‫ه‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫شی‬ ‫خ‬ ‫ب‬
‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫دی‬ ‫جدی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫تمال‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬
‫اواخر‬ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اوای‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دی‬ ‫شدی‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫جدا‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫نزوی‬ ‫م‬
‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫شه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫عی‬ ‫واق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫نهان‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ت‬ ‫سواال‬ ‫یات‬ ‫ه‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ،‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫مطرح‬ ‫شده‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬
‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫آماده‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫راز‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟‬ ‫داری‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫الم‬‫اع‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ارت‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یدان‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ای‬‫ه‬‫یرو‬ ‫ن‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دی‬ ‫یون‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫ید؟‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫قای‬ ‫رف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سی‬ ‫سو‬ ‫جا‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫العات‬‫اط‬ «‫کاری‬ ‫م‬
‫»ه‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫جوخه‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دازی‬ ‫یران‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫کی‬ ‫دی‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟‬ ‫زی‬ ‫یاوی‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خون‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫رآن‬ ‫ق‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خوان‬
‫تر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫خوان‬ ‫ب‬
‫واهی‬ ‫گ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫زاده‬ ‫مهدی‬ ‫نها‬ ‫ت‬ ‫ده‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫مرگ؛‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫ید‬ ‫حم‬ ‫وری‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫دورس‬
‫شرحی‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫هها‬ ‫مون‬ ‫ن‬
‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ی‬ ‫اق‬ ‫ب‬ ‫ده‬ ‫مان‬ ‫شرح‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ه‬‫راهرو‬ ‫تظر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫رده‬ ‫ب‬
‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫دن‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫اعدام‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫می‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫له‬ ‫جم‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫نجه‬ ‫ک‬ ‫ش‬
‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫ت‬ ‫روای‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ،‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫اوه‬ ‫ک‬ ‫ثاری‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صرع‬ ،‫ود‬ ‫ب‬
‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫گری‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نهای‬ ‫ت‬ ‫راه‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫شد‬ .
‫خ‬ ‫اری‬ ‫ت‬ ‫یق‬ ‫دق‬ ‫اعدامهای‬ ‫عی‬‫تهجم‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ،‫ست‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهای‬ ‫زار‬ ‫گ‬ ،‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعدامها‬
‫ا‬
‫ح‬‫ال‬‫احتما‬ ‫ین‬ ‫ب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ه‬‫داد‬. ‫جدول‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ،‫تخت‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ،‫هران‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬.
‫زارش‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫گوی‬ ‫ی‬ ‫م‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫مدت‬
‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫تی‬ ‫وق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫حظه‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫مرا‬ ‫ین‬ ‫ای‬ ‫پ‬
‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عددی‬‫ت‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫ین‬ ‫زم‬ ‫نده‬ ‫راک‬ ‫پ‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬.
‫حدود‬ ۱۲ ‫ی‬ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫اال‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫آوردن‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬
‫تن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ه‬‫ا‬ ‫پ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫یدن‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫جان‬
‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬
‫من‬ ‫عدادی‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫د‬ ‫یدادن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫یار‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫تری‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬
‫د‬ ‫شون‬ . [‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫له‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ری‬ ‫ف‬ ‫زد‬: «‫نها‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫سری‬
‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫!ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫چه‬ ‫شد‬ .
‫گر‬ ‫دی‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫یز‬ ‫چ‬ ‫عدی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫م‬ ‫صورت‬
‫آب‬ ‫می‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫مرا‬ ‫یرون‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهادت‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ،‫مورخان‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫احزاب‬ ‫چپ‬
‫ترش‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫شهادت‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫]آل‬
‫ین‬ ‫س‬ ‫یرح‬ ‫ام‬ ‫بودی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫اعدامها‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ،‫برد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫خاطرات‬ ‫خود‬ ‫یح‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫یدهد‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫دی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ضرب‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫یده‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫ب‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬.
‫در‬ ۱۴ ‫مرداد‬ ۱۳۶۷، ‫م‬ ‫کری‬ ‫بدال‬ ‫ع‬ ‫سوی‬ ‫مو‬ ،‫لی‬ ‫ی‬ ‫اردب‬ ‫یس‬ ‫رئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وان‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬
‫شورای‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫ضای‬ ‫ق‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫ا‬
‫ح‬‫ا‬‫ًاهر‬ ‫در‬ ‫بههای‬ ‫خط‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫عه‬‫جم‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫ًاهر‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫زب‬ ‫د‬ ‫ران‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ترده‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ود‬ ‫ب‬.
‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫وئ‬ ‫ت‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫آزادی‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ید‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫وا‬‫ہ‬ ‫ے۔‬‫ہ‬
‫را‬ ‫یب‬ ‫العات‬‫اط‬ ‫تریب‬ ‫ش‬ ‫عه‬ ‫مراج‬ ‫ن‬ ‫دیک‬:- https://fa.iranfreedom.org/

More Related Content

Similar to قتل عام ۶۷

ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
shahabsalimian
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
maqsood hasni
 
میری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیںمیری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیں
maqsood hasni
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
VogelDenise
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
VogelDenise
 
کشمیر.docx
کشمیر.docxکشمیر.docx
کشمیر.docx
smartworker2
 
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
Sage Razvi
 
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئینگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
کانون آرمان شریعتی
 
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
maqsood hasni
 
مطالعہءاقبال
مطالعہءاقبالمطالعہءاقبال
مطالعہءاقبال
maqsood hasni
 
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
 رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
maqsood hasni
 
د اسلام نواقض
د اسلام نواقضد اسلام نواقض
د اسلام نواقض
Ayubiemal
 
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکانامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
yar72
 
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضاتمیں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
maqsood hasni
 
Surah al Hashr 2021 Urdu
Surah al Hashr 2021 UrduSurah al Hashr 2021 Urdu
Surah al Hashr 2021 Urdu
SHAISTA_HASAN
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
muslimthaer
 

Similar to قتل عام ۶۷ (20)

ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
 
Mirza tameezuddin
Mirza tameezuddinMirza tameezuddin
Mirza tameezuddin
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 
میری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیںمیری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیں
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
 
کشمیر.docx
کشمیر.docxکشمیر.docx
کشمیر.docx
 
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
 
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئینگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
 
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
 
مطالعہءاقبال
مطالعہءاقبالمطالعہءاقبال
مطالعہءاقبال
 
Karvan islam
Karvan islamKarvan islam
Karvan islam
 
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
 رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
 
د اسلام نواقض
د اسلام نواقضد اسلام نواقض
د اسلام نواقض
 
Persian Essay
Persian EssayPersian Essay
Persian Essay
 
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکانامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
 
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضاتمیں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
 
Surah al Hashr 2021 Urdu
Surah al Hashr 2021 UrduSurah al Hashr 2021 Urdu
Surah al Hashr 2021 Urdu
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
 

More from MohammadRizwan126

Trolleys
TrolleysTrolleys
Best Coding Education
Best Coding EducationBest Coding Education
Best Coding Education
MohammadRizwan126
 
Tower Crane Perak
Tower Crane PerakTower Crane Perak
Tower Crane Perak
MohammadRizwan126
 
泰國菜 荃灣
泰國菜 荃灣泰國菜 荃灣
泰國菜 荃灣
MohammadRizwan126
 
course evaluation survey
course evaluation surveycourse evaluation survey
course evaluation survey
MohammadRizwan126
 
course by course evaluation
course by course evaluationcourse by course evaluation
course by course evaluation
MohammadRizwan126
 
荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜
MohammadRizwan126
 
Treatment for lung cancer
Treatment for lung cancerTreatment for lung cancer
Treatment for lung cancer
MohammadRizwan126
 
Create a metaverse world
Create a metaverse worldCreate a metaverse world
Create a metaverse world
MohammadRizwan126
 
Build metaverse worlds
Build metaverse worldsBuild metaverse worlds
Build metaverse worlds
MohammadRizwan126
 
niche perfume
niche perfumeniche perfume
niche perfume
MohammadRizwan126
 
Stalking.docx
Stalking.docxStalking.docx
Stalking.docx
MohammadRizwan126
 
Rainbow Mountain tours
Rainbow Mountain toursRainbow Mountain tours
Rainbow Mountain tours
MohammadRizwan126
 
ヒトプラセンタクリーム
ヒトプラセンタクリームヒトプラセンタクリーム
ヒトプラセンタクリーム
MohammadRizwan126
 
Rainbow Mountain tours
Rainbow Mountain toursRainbow Mountain tours
Rainbow Mountain tours
MohammadRizwan126
 
Brain technology in Birmingham.docx
Brain technology in Birmingham.docxBrain technology in Birmingham.docx
Brain technology in Birmingham.docx
MohammadRizwan126
 
I Love You My Best Friend.docx
I Love You My Best Friend.docxI Love You My Best Friend.docx
I Love You My Best Friend.docx
MohammadRizwan126
 
Wooden pallet supplier
Wooden pallet supplierWooden pallet supplier
Wooden pallet supplier
MohammadRizwan126
 
Choquequirao trek
Choquequirao trekChoquequirao trek
Choquequirao trek
MohammadRizwan126
 
economics notes.pdf
economics notes.pdfeconomics notes.pdf
economics notes.pdf
MohammadRizwan126
 

More from MohammadRizwan126 (20)

Trolleys
TrolleysTrolleys
Trolleys
 
Best Coding Education
Best Coding EducationBest Coding Education
Best Coding Education
 
Tower Crane Perak
Tower Crane PerakTower Crane Perak
Tower Crane Perak
 
泰國菜 荃灣
泰國菜 荃灣泰國菜 荃灣
泰國菜 荃灣
 
course evaluation survey
course evaluation surveycourse evaluation survey
course evaluation survey
 
course by course evaluation
course by course evaluationcourse by course evaluation
course by course evaluation
 
荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜
 
Treatment for lung cancer
Treatment for lung cancerTreatment for lung cancer
Treatment for lung cancer
 
Create a metaverse world
Create a metaverse worldCreate a metaverse world
Create a metaverse world
 
Build metaverse worlds
Build metaverse worldsBuild metaverse worlds
Build metaverse worlds
 
niche perfume
niche perfumeniche perfume
niche perfume
 
Stalking.docx
Stalking.docxStalking.docx
Stalking.docx
 
Rainbow Mountain tours
Rainbow Mountain toursRainbow Mountain tours
Rainbow Mountain tours
 
ヒトプラセンタクリーム
ヒトプラセンタクリームヒトプラセンタクリーム
ヒトプラセンタクリーム
 
Rainbow Mountain tours
Rainbow Mountain toursRainbow Mountain tours
Rainbow Mountain tours
 
Brain technology in Birmingham.docx
Brain technology in Birmingham.docxBrain technology in Birmingham.docx
Brain technology in Birmingham.docx
 
I Love You My Best Friend.docx
I Love You My Best Friend.docxI Love You My Best Friend.docx
I Love You My Best Friend.docx
 
Wooden pallet supplier
Wooden pallet supplierWooden pallet supplier
Wooden pallet supplier
 
Choquequirao trek
Choquequirao trekChoquequirao trek
Choquequirao trek
 
economics notes.pdf
economics notes.pdfeconomics notes.pdf
economics notes.pdf
 

قتل عام ۶۷

 • 1. Fa.iranfreedom ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫عی‬ ‫جم‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬ ‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫یرماه‬ ‫ت‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫رش‬ ‫ذی‬ ‫پ‬ ‫نامه‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورای‬ ‫یت‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫سازمان‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ‫سمی‬ ‫ر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫عراق‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫طور‬ ‫ی‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ن‬ ‫یه‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫مالق‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫یق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫درآوردن‬. ‫در‬ ‫آن‬ ،‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ازجوی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫یزان‬ ‫م‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫قه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ندی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫داده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ،‫ات‬ ‫روای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫شی‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫دی‬ ‫جدی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫تمال‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اوای‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دی‬ ‫شدی‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫جدا‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫شه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫عی‬ ‫واق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫نهان‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ت‬ ‫سواال‬ ‫یات‬ ‫ه‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ،‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫مطرح‬ ‫شده‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫آماده‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫راز‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟‬ ‫داری‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫الم‬‫اع‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ارت‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یدان‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ای‬‫ه‬‫یرو‬ ‫ن‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دی‬ ‫یون‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫ید؟‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫قای‬ ‫رف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سی‬ ‫سو‬ ‫جا‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫العات‬‫اط‬ «‫کاری‬ ‫م‬ ‫»ه‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫جوخه‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دازی‬ ‫یران‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫کی‬ ‫دی‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟‬ ‫زی‬ ‫یاوی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خون‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫رآن‬ ‫ق‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خوان‬ ‫تر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫خوان‬ ‫ب‬ ‫واهی‬ ‫گ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫زاده‬ ‫مهدی‬ ‫نها‬ ‫ت‬ ‫ده‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫مرگ؛‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫ید‬ ‫حم‬ ‫وری‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫دورس‬ ‫شرحی‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫هها‬ ‫مون‬ ‫ن‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ی‬ ‫اق‬ ‫ب‬ ‫ده‬ ‫مان‬ ‫شرح‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ه‬‫راهرو‬ ‫تظر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫دن‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫اعدام‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫می‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫له‬ ‫جم‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫نجه‬ ‫ک‬ ‫ش‬
 • 2. ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫ت‬ ‫روای‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ،‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫اوه‬ ‫ک‬ ‫ثاری‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صرع‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫گری‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نهای‬ ‫ت‬ ‫راه‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫شد‬ . ‫خ‬ ‫اری‬ ‫ت‬ ‫یق‬ ‫دق‬ ‫اعدامهای‬ ‫عی‬‫تهجم‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ،‫ست‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهای‬ ‫زار‬ ‫گ‬ ،‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعدامها‬ ‫ا‬ ‫ح‬‫ال‬‫احتما‬ ‫ین‬ ‫ب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ه‬‫داد‬. ‫جدول‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ،‫تخت‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ،‫هران‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬. ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫گوی‬ ‫ی‬ ‫م‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫مدت‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫تی‬ ‫وق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫حظه‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫مرا‬ ‫ین‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عددی‬‫ت‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫ین‬ ‫زم‬ ‫نده‬ ‫راک‬ ‫پ‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬. ‫حدود‬ ۱۲ ‫ی‬ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫اال‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫آوردن‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ه‬‫ا‬ ‫پ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫یدن‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬ ‫من‬ ‫عدادی‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫د‬ ‫یدادن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫یار‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫تری‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫شون‬ . [‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫له‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ری‬ ‫ف‬ ‫زد‬: «‫نها‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫!ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫چه‬ ‫شد‬ . ‫گر‬ ‫دی‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫یز‬ ‫چ‬ ‫عدی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫م‬ ‫صورت‬ ‫آب‬ ‫می‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫مرا‬ ‫یرون‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهادت‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ،‫مورخان‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫احزاب‬ ‫چپ‬ ‫ترش‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫شهادت‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫]آل‬ ‫ین‬ ‫س‬ ‫یرح‬ ‫ام‬ ‫بودی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫اعدامها‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ،‫برد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫خاطرات‬ ‫خود‬ ‫یح‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یدهد‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫دی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ضرب‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫یده‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬. ‫در‬ ۱۴ ‫مرداد‬ ۱۳۶۷، ‫م‬ ‫کری‬ ‫بدال‬ ‫ع‬ ‫سوی‬ ‫مو‬ ،‫لی‬ ‫ی‬ ‫اردب‬ ‫یس‬ ‫رئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وان‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫شورای‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫ضای‬ ‫ق‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫ح‬‫ا‬‫ًاهر‬ ‫در‬ ‫بههای‬ ‫خط‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫عه‬‫جم‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫ًاهر‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫زب‬ ‫د‬ ‫ران‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ترده‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫وئ‬ ‫ت‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫آزادی‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ید‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫وا‬‫ہ‬ ‫ے۔‬‫ہ‬ ‫را‬ ‫یب‬ ‫العات‬‫اط‬ ‫تریب‬ ‫ش‬ ‫عه‬ ‫مراج‬ ‫ن‬ ‫دیک‬:- https://fa.iranfreedom.org/