SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
‫آسپارتاز‬
Aspartase
sepideh Azizi ‫تنظمی‬:
‫یزی‬‫ز‬‫ع‬ ‫سپیده‬
‫تاد‬‫اس‬‫اهامن‬‫ر‬:‫انرجاین‬ ‫دکرت‬ ‫خامن‬Graduate Adviser
Dr.Anarjani
‫ش‬
‫آنزیم‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫سرعت‬ ‫بار‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬.‫نظری‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬
‫برسند‬ ‫تعادل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫پذیرند‬ ‫برگشت‬.‫یک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬‫سان‬
‫م‬ ‫زیاد‬ ‫واکنش‬ ‫سرعت‬ ‫ولی‬ ‫نکرده‬ ‫تغییر‬ ‫پایدار‬ ‫حالت‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫شود‬ ‫ی‬.
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مفیدی‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آنزیم‬ ‫صدها‬ ‫حاوی‬ ‫زنده‬ ‫سلول‬ ‫هر‬‫این‬ ‫که‬
‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫مناسبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫عمل‬.
‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫طبیعت‬
‫ا‬ ‫البته‬ ، ‫هستند‬ ‫باال‬ ‫ملکولی‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬‫ستثناهایی‬
‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫ریبوزومی‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫مانند‬ ‫هست‬RNA‫است‬.‫گروه‬ ‫نیازمند‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫دا‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫کوآنزیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫پپتیدی‬ ‫غیر‬‫نوع‬ ‫رای‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫پروستتیک‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫آپوآنزیم‬ ‫و‬ ‫هولوآنزیم‬ ‫های‬.
‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬ ‫مکانیسم‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫و‬ ‫آنزیم‬ ‫بین‬ ‫پیچیده‬ ‫ترکیب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬Substrate))
‫است‬.‫همر‬ ‫به‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫آنزیم‬ ،‫تجزیه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مزبور‬ ‫ی‬ ‫پیچیده‬ ‫ترکیب‬‫ی‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫اه‬
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫عمل‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫حاصله‬.
‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫طبیعت‬
‫بو‬ ‫اختصاصی‬ ‫نماید‬ ‫عمل‬ ‫کاتالیزور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫آنزیمی‬ ‫چنانچه‬‫آن‬ ‫دن‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مطلق‬.‫واکن‬ ‫سوبسترا‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آنزیم‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬‫ش‬
‫دهد‬ ‫نشان‬.‫است‬ ‫نسبی‬ ‫آنزیم‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫مواردی‬ ‫چنین‬ ‫در‬.
‫کاتالیزوری‬ ‫عمل‬
‫در‬ ‫عملشان‬ ‫مکانیسم‬ ‫بسته‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬۶‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬:
۱)‫اکسیدوریداکتازها‬:‫ئیدروژن‬ ‫انتقال‬ ‫کاتالیزور‬‫دیگرن‬ ‫ملکول‬ ‫به‬ ‫ملکول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫الکترون‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ،‫د‬.
۲)‫ترانسفرازها‬:‫ملکو‬ ‫به‬ ‫ملکولی‬ ‫از‬ ‫فسفات‬ ‫و‬ ‫آمینو‬ ، ‫استیل‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫انتقال‬ ‫کاتالیزور‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫ل‬
‫باشند‬.
۳)‫هیدورالزها‬:‫کنند‬ ‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫ی‬ ‫تجزیه‬ ‫واکنشهای‬.‫چرب‬ ‫هیدرولیز‬ ،‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫نمونه‬‫ها‬ ‫ی‬
‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫عادی‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬.
۴)‫ها‬ ‫لیاز‬:‫آمیناسیون‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫دیکربوکسیالسیون‬ ‫مانند‬ ‫ئیدرولیزی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫تجزیه‬ ‫کاتالیزوری‬‫بعهده‬ ‫را‬
‫دارند‬.
۵)‫ایزومرازها‬:‫سازد‬ ‫می‬ ‫ممکن‬ ‫موضعی‬ ‫و‬ ‫نوری‬ ‫ایزومرهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ملکولی‬ ‫داخل‬ ‫تبدیالت‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬.
‫اپیمرازها‬ ‫مانند‬.
۶)‫لیگازها‬:‫ی‬ ‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫سلول‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معینی‬ ‫مواد‬ ‫سنتز‬ATP‫دارند‬ ‫دخالت‬.
‫لیازها‬:
‫های‬ ‫پیوند‬ ‫برش‬C-C, C-O, C-S‫و‬C-N‫پیوند‬ ‫نوع‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫گانه‬ ‫دو‬ ‫پیوند‬ ‫پیدایش‬ ‫موجب‬‫دو‬
‫دکربوکس‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫اسامی‬ ‫است‬ ‫طبقه‬ ‫این‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫اساس‬ ‫یافته‬ ‫تشکیل‬ ‫گانه‬‫آلدوالز‬ ‫و‬ ‫یالز‬
‫باشد‬ ‫می‬.
‫دکربوکسیالزها‬:‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫برداشت‬.
‫آلدوالز‬:‫آلدوالز‬ ‫داریم‬ ‫آلدوالز‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬A‫است‬ ‫موجود‬ ‫درماهیچه‬ ‫که‬
‫و‬‫آلدوالز‬B‫باشد‬ ‫می‬ ‫درکبد‬ ‫فقط‬ ‫که‬.
‫یک‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬‫لیاز‬‫را‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫شیمیایی‬ ‫پیوندهای‬ ‫شکستن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنزیمی‬‫جز‬ ‫هایی‬‫ه‬
‫ی‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫دوگانه‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ ‫آبکافت‬‫ساختمان‬ ‫ک‬
‫شود‬‫می‬ ‫حلقوی‬.
‫شماره‬‫آنزیمی‬ ‫عمل‬‫شماره‬‫نام‬ ‫و‬‫آنزیم‬
4.1‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬–‫کربن‬4.1.1.1 Pyruvate decarboxylase
4.1.1.4 Acetoacetate decarboxylase
Phosphoketalase4.1.2.9
Aldolase4.1.2.7
4.2‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬-‫اکسیژن‬4.2.1.2 Fumarate hydratase
4.3‫پیوند‬ ‫قطع‬‫کربن‬-‫ازت‬4.3.1.1 Aspartate ammonia lyase asparta
4.4‫پیوند‬ ‫قطع‬‫کربن‬-‫سولفور‬Cycteine desulfhydrase4.4.1.1
4.5‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬-‫هالوژن‬Dehydrochlorinase4.5.1.1 DDT
=
L-aspartate fumarate
+ NH(3)
L-aspartate → fumarate + NH(3)
Reactions
Aspartate → alanine + CO2
+ CO2
Aspartate alanine
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫گیاهان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مخمر‬ ، ‫ها‬ ‫باکتری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنزیمی‬.
‫را‬ ‫فوماریک‬ ‫اسید‬ ‫و‬ ‫آمونیاک‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫واکنش‬ ‫آسپارتاز‬‫آمونی‬ ‫افزودن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬‫اک‬
‫نموده‬ ‫کاتالیز‬‫و‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫آسپارتیک‬.
‫گویئد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫لیاز‬ ‫آمونیا‬ ‫آسپارتات‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫فرم‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫آسپارتاز‬ ‫آنزیم‬D-‫سیس‬ ‫ایزومر‬ ‫که‬ ‫اسید‬ ‫مالیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫آسپارتیک‬
‫کند‬ ‫اثر‬ ‫است‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬.
Aspartase
‫آسپارتاز‬
Aspartate ammonia-lyase
EC number 4.3.1.1
CAS number 9027-30-9
‫نی‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬ ‫که‬ ‫لیاز‬ ‫آمونیا‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ، ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫ها‬ ‫لیاز‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬‫را‬ ‫تروژن‬
‫میشکند‬.‫آنزیم‬ ‫این‬ ‫سیستماتیک‬ ‫نام‬L-aspartate ammonia-lyase (fumarate-forming)‫است‬.
‫کند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫نیتروژن‬ ‫متابولیسم‬ ‫و‬ ‫آسپارتات‬ ‫و‬ ‫آالنین‬ ‫متابولیسم‬ ‫در‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬.
‫وجود‬‫آنزیم‬‫آسپارتات‬‫آمونیا‬‫لیاز‬‫در‬‫سلول‬‫های‬‫بدن‬‫بسیار‬‫حائزه‬‫اهمیت‬‫است‬‫چرا‬‫که‬‫ب‬‫ه‬‫وسیله‬
‫آن‬‫می‬‫توانند‬‫اسید‬‫آمینه‬‫آسپارتات‬‫را‬‫سنتز‬‫نمایند‬،‫این‬‫در‬‫حالی‬‫است‬‫که‬‫سلولهای‬‫س‬‫رطانی‬‫فاقد‬
‫این‬‫آنزیم‬‫هستند‬‫وبه‬‫همین‬‫دلیل‬‫نمیتوانند‬‫اسید‬‫آمینه‬‫آسپارتات‬‫را‬‫سنتز‬‫کنند‬‫و‬‫بنابراین‬‫این‬‫اسید‬
‫آمینه‬‫را‬‫از‬‫خون‬‫دریافت‬‫میکنند‬‫موجب‬‫ایجاد‬‫سرطان‬‫خون‬‫می‬‫شوند‬.‫با‬‫تزریق‬‫آسپارژیناز‬‫به‬
‫خون‬،‫میزان‬‫آسپارتات‬‫خون‬‫کاهش‬‫میابد‬‫و‬‫درنتیجه‬‫سلولهای‬‫سرطانی‬‫نمیتوانند‬‫رشد‬‫ک‬‫نند‬.
‫سلولهای‬‫نرمال‬‫که‬‫آنزیم‬‫آسپارتات‬‫آمونیا‬‫لیاز‬‫را‬‫دارند‬‫در‬‫اثر‬‫این‬‫درمان‬‫آسیب‬‫نمی‬‫بی‬‫نند‬.
‫واکنش‬‫های‬‫آسپارتاز‬‫به‬‫دلیل‬‫برگشت‬‫پذیر‬‫بودن‬‫و‬‫شرایط‬‫انجامشان‬(‫دمای‬25 C‫و‬7=PH
‫و‬...)‫این‬‫امکان‬‫را‬‫فراهم‬‫میسازند‬‫تا‬‫از‬‫این‬‫آنزیم‬‫برای‬‫سنتز‬L-aspartate‫از‬‫فومارات‬‫و‬
‫آمونیاک‬‫استفاده‬‫شود‬.‫برای‬‫مثال‬‫با‬‫آنزیم‬‫تولید‬‫شده‬‫توسط‬E. Coli‫یا‬H. alvei.
‫آسپارتاز‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬:
‫کریالمی‬ ‫پلی‬ ‫انداختن‬ ‫بدام‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ثابت‬ ‫با‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫واکنش‬‫کاراگینان‬ ‫و‬ ‫د‬
‫نسب‬ ‫سطحی‬ ‫جذب‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫آمین‬ ‫دی‬ ‫هگزامتیلن‬ ‫و‬ ‫گولوتارآلدهید‬ ‫عرضی‬ ‫اتصال‬ ‫با‬‫رزین‬ ‫به‬ ‫ت‬
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫فرمالدهید‬ ‫فنول‬.‫تولید‬ ‫برای‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫واکنش‬ ‫در‬L-phenylalanine
‫است‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اسپارتاز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.
‫تشکیل‬ ‫واسطۀ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اسپارتاز‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬L-aspartic acid‫از‬
‫و‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬‫آمیناز‬ ‫ترانس‬‫به‬ ‫آمینی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫واسطۀ‬‫پیروویک‬ ‫فنیل‬ ‫اسید‬‫است‬.‫این‬
‫اعضای‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫تمام‬ ‫توسط‬ ‫واکنش‬E-coli‫میکنن‬ ‫تهیه‬ ‫اسپارتاز‬ ‫و‬ ‫آمیناز‬ ‫ترانس‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬‫د‬
‫میشود‬ ‫کاتالیز‬.‫تا‬ ‫آالنین‬ ‫فنیل‬0.24M‫با‬97%‫میشود‬ ‫انباشته‬ ‫تبدیل‬.‫آمی‬ ‫دهنده‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫ن‬
L-Aspartase‫ک‬ ‫امونیاک‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫گران‬ ‫نسبتا‬‫ارزانتر‬ ‫ه‬
‫قر‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫اقتصادی‬ ‫آنزیمی‬ ‫دو‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫جایگزین‬ ‫بود‬‫گرفت‬ ‫ار‬.
‫در‬ ‫اسپارتاز‬e_coli‫م‬ ‫اسید‬ ‫کربوکسیلیک‬ ‫تری‬ ‫سیکل‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫نا‬ ‫کاهش‬ ‫بوسیله‬‫تواند‬ ‫ی‬
‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫هترولوژس‬ ‫پروتئین‬ ‫حالت‬.‫به‬ ‫دیگری‬ ‫اسید‬ ‫کربوکسیلیک‬ ‫هیج‬‫از‬ ‫غیر‬
‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫شناخته‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫فومارات‬Weiner et al‫امکان‬ ‫درباره‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫آمونیاک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نوکلئوفیل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آمینی‬ ‫مواد‬ ‫جانشینی‬N-substituted
‫است‬ ‫کرده‬ ‫مطالعه‬ ‫اسید‬ ‫اسپارتیک‬.‫تبدیل‬ ‫بهترین‬(‫مطلوب‬ ‫تبدیل‬)‫هیدرو‬ ‫توسط‬‫و‬ ‫آمین‬ ‫کسیل‬
‫است‬ ‫کمتر‬ ‫آمین‬ ‫متیل‬ ‫و‬ ‫آمین‬ ‫متوکسیل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سرعت‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫هیدرازین‬.‫تم‬‫ام‬
‫بوسیله‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫باال‬N-substituted L-aspartic acids
‫میگیرد‬ ‫شکل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
‫با‬ ‫فومارات‬ ‫به‬ ‫هیدرارمین‬ ‫و‬ ‫آمین‬ ‫کسیل‬ ‫هیدرو‬ ‫اضافی‬(k(act)‫مشابه‬)‫اضافه‬ ‫آمونیاک‬ ‫مثل‬
‫اندازه‬ ‫اما‬ ‫میشود‬Kx‫برابر‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫نوکلئوفیل‬ ‫برای‬2‫تا‬4‫است‬ ‫بیشتر‬.‫بیشت‬ ‫خالص‬ ‫انانتو‬‫ر‬
‫شود‬ ‫ایزوله‬ ‫کردن‬ ‫استری‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آمین‬ ‫متوکسیل‬ ‫مثل‬.‫معروف‬ ‫های‬ ‫اسید‬ ‫آمینو‬(‫رایج‬)
‫نمیدهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬.‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫محصوالت‬N-hydroxyaspartic acid‫که‬ ‫است‬ ‫بدین‬ ‫گواه‬
‫است‬ ‫دشواری‬ ‫کار‬ ‫ثباتی‬ ‫بی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ایزوله‬.
‫های‬ ‫کننده‬ ‫شیرین‬ ‫مثل‬ ‫غذا‬ ‫افزودنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫اسپارتاز‬‫کم‬
‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫کالری‬.
‫پپتیداز‬ ‫کربوکسی‬ ‫با‬ ‫آسپارتاز‬ ‫همچنین‬A‫در‬ ‫اسپارتام‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫الکترودها‬ ‫در‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اسپارتات‬ ‫کلی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬.
‫تهیه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫کاربرد‬‫نوترکیب‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬‫باشد‬.
‫منابع‬:
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17067433?dopt=AbstractPlus. Retrieved February 14,
2010
• JIMENO, J., LABARO, M.J. and SOLLBERGER, H. (1995). Antagonistic interactions
between propionic acid bacteria and non-starter lactic acid bacteria Lait 75, 401–413.
• STADHOUDERS, J. (1990). The manufacturing method for cheese and the sensitivity to
butyric acid fermentation. Bull. IDF 251, 32– 36.
• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005274477900213
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005274473900922
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030441656990141X
Aspartase

More Related Content

Viewers also liked (9)

Application of Enzymes in food industry
Application of Enzymes in food industryApplication of Enzymes in food industry
Application of Enzymes in food industry
 
Modern Cheese-Making
Modern Cheese-MakingModern Cheese-Making
Modern Cheese-Making
 
Role of enzymes in dairy industries
Role of enzymes in dairy industriesRole of enzymes in dairy industries
Role of enzymes in dairy industries
 
Effect of Temperature and pH on enzyme activity
Effect of Temperature and pH on enzyme activityEffect of Temperature and pH on enzyme activity
Effect of Temperature and pH on enzyme activity
 
Cheese making
Cheese makingCheese making
Cheese making
 
Cheese production
Cheese productionCheese production
Cheese production
 
Protease Enzyme Application in Food Processing
Protease Enzyme Application in Food Processing Protease Enzyme Application in Food Processing
Protease Enzyme Application in Food Processing
 
Chocolates presentation
Chocolates presentationChocolates presentation
Chocolates presentation
 
Chocolate Presentation
Chocolate PresentationChocolate Presentation
Chocolate Presentation
 

Similar to Aspartase (6)

87413981228-متابولیسم-اسید-پیروویک-و-بیوسنتز-گلیکوژن-جلسه-پنجم-.pptx
87413981228-متابولیسم-اسید-پیروویک-و-بیوسنتز-گلیکوژن-جلسه-پنجم-.pptx87413981228-متابولیسم-اسید-پیروویک-و-بیوسنتز-گلیکوژن-جلسه-پنجم-.pptx
87413981228-متابولیسم-اسید-پیروویک-و-بیوسنتز-گلیکوژن-جلسه-پنجم-.pptx
 
Enzaym presentation pcb 2
Enzaym presentation pcb 2Enzaym presentation pcb 2
Enzaym presentation pcb 2
 
شحمیات
شحمیاتشحمیات
شحمیات
 
پاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptxپاور فیزیولوژی.pptx
پاور فیزیولوژی.pptx
 
Paclitaxel: Biotechnology of production in plants and fungi
Paclitaxel: Biotechnology of production in plants and fungiPaclitaxel: Biotechnology of production in plants and fungi
Paclitaxel: Biotechnology of production in plants and fungi
 
فیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptxفیزیولوژِی 1.pptx
فیزیولوژِی 1.pptx
 

Aspartase

 • 1.
 • 2. ‫آسپارتاز‬ Aspartase sepideh Azizi ‫تنظمی‬: ‫یزی‬‫ز‬‫ع‬ ‫سپیده‬ ‫تاد‬‫اس‬‫اهامن‬‫ر‬:‫انرجاین‬ ‫دکرت‬ ‫خامن‬Graduate Adviser Dr.Anarjani ‫ش‬
 • 3. ‫آنزیم‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫سرعت‬ ‫بار‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬.‫نظری‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫برسند‬ ‫تعادل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫پذیرند‬ ‫برگشت‬.‫یک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬‫سان‬ ‫م‬ ‫زیاد‬ ‫واکنش‬ ‫سرعت‬ ‫ولی‬ ‫نکرده‬ ‫تغییر‬ ‫پایدار‬ ‫حالت‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫شود‬ ‫ی‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مفیدی‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آنزیم‬ ‫صدها‬ ‫حاوی‬ ‫زنده‬ ‫سلول‬ ‫هر‬‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫مناسبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫عمل‬. ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫طبیعت‬ ‫ا‬ ‫البته‬ ، ‫هستند‬ ‫باال‬ ‫ملکولی‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬‫ستثناهایی‬ ‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫ریبوزومی‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫مانند‬ ‫هست‬RNA‫است‬.‫گروه‬ ‫نیازمند‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دا‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫کوآنزیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫پپتیدی‬ ‫غیر‬‫نوع‬ ‫رای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫پروستتیک‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫آپوآنزیم‬ ‫و‬ ‫هولوآنزیم‬ ‫های‬.
 • 4. ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬ ‫مکانیسم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫و‬ ‫آنزیم‬ ‫بین‬ ‫پیچیده‬ ‫ترکیب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬Substrate)) ‫است‬.‫همر‬ ‫به‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫آنزیم‬ ،‫تجزیه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مزبور‬ ‫ی‬ ‫پیچیده‬ ‫ترکیب‬‫ی‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫اه‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫عمل‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫حاصله‬. ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫طبیعت‬ ‫بو‬ ‫اختصاصی‬ ‫نماید‬ ‫عمل‬ ‫کاتالیزور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ّه‬‫د‬‫ما‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫آنزیمی‬ ‫چنانچه‬‫آن‬ ‫دن‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مطلق‬.‫واکن‬ ‫سوبسترا‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آنزیم‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬‫ش‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬.‫است‬ ‫نسبی‬ ‫آنزیم‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫مواردی‬ ‫چنین‬ ‫در‬.
 • 5. ‫کاتالیزوری‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫عملشان‬ ‫مکانیسم‬ ‫بسته‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬۶‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬: ۱)‫اکسیدوریداکتازها‬:‫ئیدروژن‬ ‫انتقال‬ ‫کاتالیزور‬‫دیگرن‬ ‫ملکول‬ ‫به‬ ‫ملکول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫الکترون‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ،‫د‬. ۲)‫ترانسفرازها‬:‫ملکو‬ ‫به‬ ‫ملکولی‬ ‫از‬ ‫فسفات‬ ‫و‬ ‫آمینو‬ ، ‫استیل‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫انتقال‬ ‫کاتالیزور‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫ل‬ ‫باشند‬. ۳)‫هیدورالزها‬:‫کنند‬ ‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫ی‬ ‫تجزیه‬ ‫واکنشهای‬.‫چرب‬ ‫هیدرولیز‬ ،‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫نمونه‬‫ها‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫عادی‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫پروتئین‬ ‫و‬. ۴)‫ها‬ ‫لیاز‬:‫آمیناسیون‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫دیکربوکسیالسیون‬ ‫مانند‬ ‫ئیدرولیزی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫تجزیه‬ ‫کاتالیزوری‬‫بعهده‬ ‫را‬ ‫دارند‬. ۵)‫ایزومرازها‬:‫سازد‬ ‫می‬ ‫ممکن‬ ‫موضعی‬ ‫و‬ ‫نوری‬ ‫ایزومرهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ملکولی‬ ‫داخل‬ ‫تبدیالت‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬. ‫اپیمرازها‬ ‫مانند‬. ۶)‫لیگازها‬:‫ی‬ ‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫سلول‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معینی‬ ‫مواد‬ ‫سنتز‬ATP‫دارند‬ ‫دخالت‬.
 • 6. ‫لیازها‬: ‫های‬ ‫پیوند‬ ‫برش‬C-C, C-O, C-S‫و‬C-N‫پیوند‬ ‫نوع‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫گانه‬ ‫دو‬ ‫پیوند‬ ‫پیدایش‬ ‫موجب‬‫دو‬ ‫دکربوکس‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫اسامی‬ ‫است‬ ‫طبقه‬ ‫این‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫اساس‬ ‫یافته‬ ‫تشکیل‬ ‫گانه‬‫آلدوالز‬ ‫و‬ ‫یالز‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫دکربوکسیالزها‬:‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫برداشت‬. ‫آلدوالز‬:‫آلدوالز‬ ‫داریم‬ ‫آلدوالز‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫است‬ ‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫آنزیم‬ ‫عمل‬A‫است‬ ‫موجود‬ ‫درماهیچه‬ ‫که‬ ‫و‬‫آلدوالز‬B‫باشد‬ ‫می‬ ‫درکبد‬ ‫فقط‬ ‫که‬. ‫یک‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬‫لیاز‬‫را‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫شیمیایی‬ ‫پیوندهای‬ ‫شکستن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنزیمی‬‫جز‬ ‫هایی‬‫ه‬ ‫ی‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫دوگانه‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کاتالیز‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ ‫آبکافت‬‫ساختمان‬ ‫ک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫حلقوی‬.
 • 7. ‫شماره‬‫آنزیمی‬ ‫عمل‬‫شماره‬‫نام‬ ‫و‬‫آنزیم‬ 4.1‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬–‫کربن‬4.1.1.1 Pyruvate decarboxylase 4.1.1.4 Acetoacetate decarboxylase Phosphoketalase4.1.2.9 Aldolase4.1.2.7 4.2‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬-‫اکسیژن‬4.2.1.2 Fumarate hydratase 4.3‫پیوند‬ ‫قطع‬‫کربن‬-‫ازت‬4.3.1.1 Aspartate ammonia lyase asparta 4.4‫پیوند‬ ‫قطع‬‫کربن‬-‫سولفور‬Cycteine desulfhydrase4.4.1.1 4.5‫کربن‬ ‫پیوند‬ ‫قطع‬-‫هالوژن‬Dehydrochlorinase4.5.1.1 DDT
 • 8. = L-aspartate fumarate + NH(3) L-aspartate → fumarate + NH(3) Reactions Aspartate → alanine + CO2 + CO2 Aspartate alanine
 • 9. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫گیاهان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مخمر‬ ، ‫ها‬ ‫باکتری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنزیمی‬. ‫را‬ ‫فوماریک‬ ‫اسید‬ ‫و‬ ‫آمونیاک‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫واکنش‬ ‫آسپارتاز‬‫آمونی‬ ‫افزودن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬‫اک‬ ‫نموده‬ ‫کاتالیز‬‫و‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫آسپارتیک‬. ‫گویئد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫لیاز‬ ‫آمونیا‬ ‫آسپارتات‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬ ‫به‬. ‫فرم‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫آسپارتاز‬ ‫آنزیم‬D-‫سیس‬ ‫ایزومر‬ ‫که‬ ‫اسید‬ ‫مالیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫آسپارتیک‬ ‫کند‬ ‫اثر‬ ‫است‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬. Aspartase ‫آسپارتاز‬
 • 10. Aspartate ammonia-lyase EC number 4.3.1.1 CAS number 9027-30-9 ‫نی‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬ ‫که‬ ‫لیاز‬ ‫آمونیا‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ، ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫ها‬ ‫لیاز‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬‫را‬ ‫تروژن‬ ‫میشکند‬.‫آنزیم‬ ‫این‬ ‫سیستماتیک‬ ‫نام‬L-aspartate ammonia-lyase (fumarate-forming)‫است‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫نیتروژن‬ ‫متابولیسم‬ ‫و‬ ‫آسپارتات‬ ‫و‬ ‫آالنین‬ ‫متابولیسم‬ ‫در‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬.
 • 11. ‫وجود‬‫آنزیم‬‫آسپارتات‬‫آمونیا‬‫لیاز‬‫در‬‫سلول‬‫های‬‫بدن‬‫بسیار‬‫حائزه‬‫اهمیت‬‫است‬‫چرا‬‫که‬‫ب‬‫ه‬‫وسیله‬ ‫آن‬‫می‬‫توانند‬‫اسید‬‫آمینه‬‫آسپارتات‬‫را‬‫سنتز‬‫نمایند‬،‫این‬‫در‬‫حالی‬‫است‬‫که‬‫سلولهای‬‫س‬‫رطانی‬‫فاقد‬ ‫این‬‫آنزیم‬‫هستند‬‫وبه‬‫همین‬‫دلیل‬‫نمیتوانند‬‫اسید‬‫آمینه‬‫آسپارتات‬‫را‬‫سنتز‬‫کنند‬‫و‬‫بنابراین‬‫این‬‫اسید‬ ‫آمینه‬‫را‬‫از‬‫خون‬‫دریافت‬‫میکنند‬‫موجب‬‫ایجاد‬‫سرطان‬‫خون‬‫می‬‫شوند‬.‫با‬‫تزریق‬‫آسپارژیناز‬‫به‬ ‫خون‬،‫میزان‬‫آسپارتات‬‫خون‬‫کاهش‬‫میابد‬‫و‬‫درنتیجه‬‫سلولهای‬‫سرطانی‬‫نمیتوانند‬‫رشد‬‫ک‬‫نند‬. ‫سلولهای‬‫نرمال‬‫که‬‫آنزیم‬‫آسپارتات‬‫آمونیا‬‫لیاز‬‫را‬‫دارند‬‫در‬‫اثر‬‫این‬‫درمان‬‫آسیب‬‫نمی‬‫بی‬‫نند‬. ‫واکنش‬‫های‬‫آسپارتاز‬‫به‬‫دلیل‬‫برگشت‬‫پذیر‬‫بودن‬‫و‬‫شرایط‬‫انجامشان‬(‫دمای‬25 C‫و‬7=PH ‫و‬...)‫این‬‫امکان‬‫را‬‫فراهم‬‫میسازند‬‫تا‬‫از‬‫این‬‫آنزیم‬‫برای‬‫سنتز‬L-aspartate‫از‬‫فومارات‬‫و‬ ‫آمونیاک‬‫استفاده‬‫شود‬.‫برای‬‫مثال‬‫با‬‫آنزیم‬‫تولید‬‫شده‬‫توسط‬E. Coli‫یا‬H. alvei. ‫آسپارتاز‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬:
 • 12. ‫کریالمی‬ ‫پلی‬ ‫انداختن‬ ‫بدام‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ثابت‬ ‫با‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫واکنش‬‫کاراگینان‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫نسب‬ ‫سطحی‬ ‫جذب‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫آمین‬ ‫دی‬ ‫هگزامتیلن‬ ‫و‬ ‫گولوتارآلدهید‬ ‫عرضی‬ ‫اتصال‬ ‫با‬‫رزین‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫فرمالدهید‬ ‫فنول‬.‫تولید‬ ‫برای‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫واکنش‬ ‫در‬L-phenylalanine ‫است‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اسپارتاز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫تشکیل‬ ‫واسطۀ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اسپارتاز‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬L-aspartic acid‫از‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬‫آمیناز‬ ‫ترانس‬‫به‬ ‫آمینی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫واسطۀ‬‫پیروویک‬ ‫فنیل‬ ‫اسید‬‫است‬.‫این‬ ‫اعضای‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫تمام‬ ‫توسط‬ ‫واکنش‬E-coli‫میکنن‬ ‫تهیه‬ ‫اسپارتاز‬ ‫و‬ ‫آمیناز‬ ‫ترانس‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬‫د‬ ‫میشود‬ ‫کاتالیز‬.‫تا‬ ‫آالنین‬ ‫فنیل‬0.24M‫با‬97%‫میشود‬ ‫انباشته‬ ‫تبدیل‬.‫آمی‬ ‫دهنده‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫ن‬ L-Aspartase‫ک‬ ‫امونیاک‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫فوماریک‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫گران‬ ‫نسبتا‬‫ارزانتر‬ ‫ه‬ ‫قر‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫اقتصادی‬ ‫آنزیمی‬ ‫دو‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫جایگزین‬ ‫بود‬‫گرفت‬ ‫ار‬.
 • 13. ‫در‬ ‫اسپارتاز‬e_coli‫م‬ ‫اسید‬ ‫کربوکسیلیک‬ ‫تری‬ ‫سیکل‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫نا‬ ‫کاهش‬ ‫بوسیله‬‫تواند‬ ‫ی‬ ‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫هترولوژس‬ ‫پروتئین‬ ‫حالت‬.‫به‬ ‫دیگری‬ ‫اسید‬ ‫کربوکسیلیک‬ ‫هیج‬‫از‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫شناخته‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫فومارات‬Weiner et al‫امکان‬ ‫درباره‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫آمونیاک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نوکلئوفیل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آمینی‬ ‫مواد‬ ‫جانشینی‬N-substituted ‫است‬ ‫کرده‬ ‫مطالعه‬ ‫اسید‬ ‫اسپارتیک‬.‫تبدیل‬ ‫بهترین‬(‫مطلوب‬ ‫تبدیل‬)‫هیدرو‬ ‫توسط‬‫و‬ ‫آمین‬ ‫کسیل‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫آمین‬ ‫متیل‬ ‫و‬ ‫آمین‬ ‫متوکسیل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سرعت‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫هیدرازین‬.‫تم‬‫ام‬ ‫بوسیله‬ ‫ها‬ ‫واکنش‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫باال‬N-substituted L-aspartic acids ‫میگیرد‬ ‫شکل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
 • 14. ‫با‬ ‫فومارات‬ ‫به‬ ‫هیدرارمین‬ ‫و‬ ‫آمین‬ ‫کسیل‬ ‫هیدرو‬ ‫اضافی‬(k(act)‫مشابه‬)‫اضافه‬ ‫آمونیاک‬ ‫مثل‬ ‫اندازه‬ ‫اما‬ ‫میشود‬Kx‫برابر‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫نوکلئوفیل‬ ‫برای‬2‫تا‬4‫است‬ ‫بیشتر‬.‫بیشت‬ ‫خالص‬ ‫انانتو‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫ایزوله‬ ‫کردن‬ ‫استری‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آمین‬ ‫متوکسیل‬ ‫مثل‬.‫معروف‬ ‫های‬ ‫اسید‬ ‫آمینو‬(‫رایج‬) ‫نمیدهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬.‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫محصوالت‬N-hydroxyaspartic acid‫که‬ ‫است‬ ‫بدین‬ ‫گواه‬ ‫است‬ ‫دشواری‬ ‫کار‬ ‫ثباتی‬ ‫بی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ایزوله‬. ‫های‬ ‫کننده‬ ‫شیرین‬ ‫مثل‬ ‫غذا‬ ‫افزودنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫اسپارتاز‬‫کم‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫کالری‬. ‫پپتیداز‬ ‫کربوکسی‬ ‫با‬ ‫آسپارتاز‬ ‫همچنین‬A‫در‬ ‫اسپارتام‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫الکترودها‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اسپارتات‬ ‫کلی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬. ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫کاربرد‬‫نوترکیب‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬‫باشد‬.
 • 15. ‫منابع‬: • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17067433?dopt=AbstractPlus. Retrieved February 14, 2010 • JIMENO, J., LABARO, M.J. and SOLLBERGER, H. (1995). Antagonistic interactions between propionic acid bacteria and non-starter lactic acid bacteria Lait 75, 401–413. • STADHOUDERS, J. (1990). The manufacturing method for cheese and the sensitivity to butyric acid fermentation. Bull. IDF 251, 32– 36. • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005274477900213 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005274473900922 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030441656990141X