SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Araling Panliunan
Grade 7
Second Periodical Exam
S.Y. 2012-2013
Pangalan________________________________________Seksyon__________Marka________
Panuto: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangungusap at isulat sa patlang ang letrang
naglalaman ng tamang sagot.
_____1.Sa panahon ng pamahalaan ni gobernador Jose Basco, pinagtuunan ang mga paraan sa
pagbabago sa larangan ng a. Pulitika b. Kabuhayan c. Kultura d.
pakikipagkalakalan
_____2. Ang rehiyong ito sa Malay Peninsula unang nagtatag ng pakikipagkalakalan ang
Portuges, Kastila, Ingles at Olandes sa Timog-Silangang Asya. Tinagurian itong Spice
Island dahil sa pangunahing produktong inaangkat ng mga Europeo upang dalhin sa
Europa.a. Moluccas b. Bahamas c. Canary Islands d. Amerika
______3.Ano ang destinasyon ng mga galyong nagdadala ng mga kalakal mula sa Tsina-
patungong Europa sa pamamagitan ng Galleon Trade.
a. Maynila-Seville b. Maynila-Acapulco c. Maynila-Mexico d. Maynila-Macao
______4.Ang pagbabayad ng wastong buwis ay mahalaga para sa;
a. maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan
b. kaayusan ng kapaligiran
c. kasiyahan ng mga opisyal ng pamahalaan
d. mabilis na pakikipagkalakalan
______5. Halos buong Pilipinas ay napasailalim sa kolonyalisasyon ng mga Espanyol sa loob ng
mahabang panahon. Dahil dito nag-iwan din ang mga Esopanyol ng pinakamalaking
impluwensya sa mga Pilipino ito ang;
a. pagkain ng tinapay at mga lutong kanluranin
b. pagkaroon ng isang organisadong pamahalaan
c. Kristiyanismo at paniniwala sa iisang Diyos
d. pagpapahalaga sa mga pagdiriwang tulad ng pista
_____6.Sa pag-aaral ng kasaysayan ay lagging may punto de bista sa pangyayari. Ngunit ano
naman ang perspektibo.a. laging may pananaw b. walang ebidensya
c. kailangang nakabasi sa ebidensya d. lahat ng nabanggit
_____7. Ito ay ang paglipat ng mga katutubong tirahan mula sa kalat-kalat at malalayong lugar
tungo sa mga siksik na komunidad.
a. reduccion b. rekonsentrasyon c. pagkokordon d. pag-migrate
_____8. Ito ay spiliting pagsilbi o pagtrabaho sa iba’t-ibang proyekto ng gobyerno tulad ng
pagkuha ng kahoy para sa mga sasakyang pandagat, paggawa ng mga sasakyang ito,
paggawa ng tulay, kalsada at iba pang imprastraktura.
a. Bandala b. encomiennda c. kalakalan d. Polo
_____9. Ang tawag sa ibinayad ng Pilipinong sakop ng ecomienda sa pamamagitan, ng
produkto tulad ng bigas, manok at ginto.
a. tribute b. interest c. utang d. lahat nga nabanggit
_____10. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit kinasuklaman ng mga Pilipino ang
tribute? a. ito ay nakatulong sa pag-unlad n gating bansa.
b. ito ang sagisag ng pagka-alipin ng mga Pilipino sa Espanya.
c. dahil nagging magkaibigan ang mga Pilipino at Ecomiendero
d. dahil mura lang ang binabayaran.
____11. Ito ang namamahala sa lupain ng mga prayle
a. peninsulares b. insulares c. inquilino d. middle class
____12. Saan sa sumusunod ang mahalaga sa ekspedisyon ni Magellan.
a. napatunayan na ang mundo ay bilog b. namatay si Megellan
b. napuntahan ang Pilipinas d. umunlad ang Pilipinas
____13.Ito ay ang sapilitang pagbili ng produkto ng mga katutubo.
a. kalakalang galyeon b. obras pias c. polo d. bandala system
___14.Sa labanan sa Mactan, napatunayan na;
a. ang mga Pilipino ay taksil b. hindi pa lubos na napalaganap ang kristiyanismo
c. ang mga Pilipino ay matapang
d. hindi lahat ng mga Pilipino ay sang-ayon na mapasailalim sa kapanyarihan ng spain.
___15. Ang may pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Espanyol ay si;
a. Diego Silang b. Francisco Maniago c. Tamblot d. Francisco Dagohoy
___16. Ang katolisismong ipinakilala ng Kastila sa Pilipinas ay tinatawag na “Folk Catholicism”
ang ibig sabihin ay; a. nagbabago b. naniniwala sa tikbalang
c. naniniwala sa anito d. nahaluan ng katotobong tradisyon
___17. Noong panahon ng Kastila, may pribilihiyo ang mga alcalde na makipagkalakalan sa
pamamagitan ng kalakalang galyon. Ano ang tawag sa pribilihiyong ito;
a. indulto de comercio b. obras pias c. monopoly d. bandala
___18.Upang mapadali ang pagsakop sa Pilipinas, gumamit ng relihiyon ang mga Kastilang
conquistador. Anong rehiyon ito?
a. Aglipayanismo b. Katolisismo c. Budismo d. Protestantismo
___19. Hindi nagging matagumpay ang unang pag-aalsa na isinagawa ng mga Pilipino laban sa
mga Kastila. Ang mga sumusunod ay ang dahilan ng kanilang pagkabigo maliban sa isa.
Ano ito?a. wala silang kasanayan bilang mga sundalo b. hindi sila organisado
c. mas maraming mga sundalong Kastila kaysa mga Pilipino
d. mas makapangyarihan ang mga Kastila kay sa mga Pilipino
____20. Ang pagsakop ng Kastila sa Pilipinas ay nagging simula ng maraming pagbabago lalo
na sa pamumuhay ng mga Pilipino na ginawa tayong alipin. Kung ikaw ay nabuhay
noong panahong iyon ano ang iyong gagawin?
a. susuntukin ang mga Kastila b. lalabanan ko dahil wala silang karapatan
c. susundin ang kanilang kagustuhan
d. ipagtanggol ko ang bansa laban sa mga mananakop
___21.Sa pulo ng Homonhon unang dumating ang Kastila noong Marso 17, 1521. Anong
lalawigan ang may sakop nito?
a. Eastern Samar b. Southern Leyte c. Sorsogon d. Albay
___22.Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa pagbabago ng mga Pilipino ng tanggapin nila
ang Kristiyanismo? a. nagbago ang pananaw sa buhay
b. nagkaroon ng moralidad
c. nagging pala-utang d. nagging matulungin
___23. Ang bandala ay sapilitang pagbili ng mga tao ng kanilang produkto sa pamahalaang
Kastila na may takdang dami. Ano ang nagging bunga ng patakarang ito sa kabuhayan
ng mga Pilipino. a. tumaas ang nalikom na buwis
b. nagging mabait ang mga Kastila
c. umunlad ang kabuhayan ng bansa
d. naghirap at inapi ang mga Pilipino
__24. Kinatawan ng hari o viceroy ng Mexico upang siyasatin ang kalagayang umiiral sa
kolonyal at ang mga sumbong na iniharap laban sa Gov. hen at iba pang pinuno.
a. principalia b. residencia c. principalia d. visitador
___25. Sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas sa pamagitan ng krus at espada. Ano ang
kahulugan nito? a. ginamitan t de ayo ng puwersa at relihiyon
b. itak at krus na kahoy
c. pangangalaga sa ating likas na yaman
d. pagbibigay ng pabuya
___26. Kaninong ekspedisyon na sumunod kay Magellan na inabot ng kamalasan dahil nasa laot
pa lamang marami ng kapiatan ang namatay at talong barko na ang nawala.
a. Sebastian Cabot b. Jeofre de Loisa c. Miguel Lopez de Legaspi d. Ruy Villalobos
___27. Tawag sa mga mamamayan na nabibilang sa mga maykaya sa buhay na nakapag-aral
sa mga colegio at unibersidad at nagkaroon ng pagkakataon na makalahok sa mga
gawaing nasyonalismo.
a. peninsulares b. cacique c. indio d. illustrado
___28.Ito ang tanggapan na tumitingin kung ang mga kilos o Gawain ng mga pinuno ng
pamahalaan ay naayon sa batas at moralidad ng mga taong pinaglilingkuran.
a. Residencia b. Royal Audiencia c. Encomeinda d. Lalwigan
____29.Ang gustong sumapi sa isang orden ngunit tinangihan ng mga prayle kaya tinatag niya
ang Confradia de San Jose. a. Dagohoy b. Hermano Pule c. Tamblot d. Maniago
____30. Naganap ang sandugaan sa pagitan ni Miguel Lopez de Legaspi at Sikatuna noong
Marso 15, 1565. Saan ito naganap . a. Butuan b. Bohol c. Limasawa d. Homonhon
____31. Ano ang tawag sa binabayaran para hindi ka maka Sali sa tinatwag na Polo Y Servicio.
a. Tributo b. Cedula c. Buwis d. Falla
____32. Anong pamahalaan ang ipinalit ng mga Espanyol sa dating pamahalaang barangay.
a. komonwelt b. demokratiko c. sentral d. monarkiya
___33. Sadyang ipinagkait ng mga Espanyol ang malawakang edukasyon sa Pilipinas upang
a. makatipid b. hindi mag rebelled ang mga Pilipino
c. sila lang kilalaning matalinong tao d. takpan ang kamalian
___34. Ang laban sa Mactan nagpapatunay na ang mga Pilipino ay;
a. taksil b. matapang c. hindi sang-ayon sa kristiyanismo
d. hindi lahat ng Pilipino ay sang-ayon sa kapangyarihan ng Espanya.
___35. Kung mayor ang tawag sa pinuno ng bayan sa kasalukuyan, ano naman noong panahon
ng Kastila. a. gobernadorcillo b. cabeza de barangay c. alacalde Mayor d. Gov. Hen
II. Panuto: Analohiya: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang
36. Raja Kulambo: Limasawa; Rajah Humabon: _____a. Laguna b. Cavite c. Leyte d. Cebu
37. Dagohoy: Bohol; Diego Silang:_____a. Mindoro b. Samar c. Ilocos d. Benguet
38. ____: Florante at Laura; Modestro de Castro: Urbana at Felisa
a. Pedro Bukaneg b. Mariano Ponce c. Francisco Baltazar d. Jose Rizal
39. Tomas Pinpin: Prinsipe ng manunulat;_____:Unang makatang Pilipino
a. Gaspar Aquino de Belen b. Jose Vergara c. Bagong Bata d. Francisco baltazar
40. Doctrina Kristiyana: Unang aklat na nalimbag; _____:Unang pahayagan na nalimbag
a. Del Superior Gobierno b. La Solidaridad c. Kalayaan d. Esperanza
41. Sulayman: Karapatan; ____: Relihiyon
a. Silang b. Tamblot c. Sumoroy d. Agraryo
42. ___: Unang Gov. Hen. sa Pilipinas ; Antonio de Urbiztando: Huling Gov. Hen
a. Primo de Rivera b. Jose Blanco c. Miguel Lopez de Legaspi d. Guido Lavezares
43. Santa Potenciana: Colegio ng mga kababaehan; ______: Colegio ng mga kalalakihan
a. UST b. Atenio de Manila c. Colegio de Letran d. Colegio de Manila
44. Corriegiemento: Lalawigang magulo; ______: Lalawigang mapayapa
a. ayuntameinto b. entamiento c. mentamiento d. yuntamiento
45. Moro-Moro: Ayaw ng Kristiyano at Muslim; ______: Paghihirap kay Kristo
a. Sarzuela b. Awit c. Senakulo d. pasyon
46. JuandelaConcepcion:,HistoriaGeneraldePhilipinas ;___: Conquest of the Philippine
Island.a. Padre Valderama b. Padre Diaz c. Padre Clemente d. Padre Dela Cruz
47. Magellan palatandaan: 1941; Lapu-Lapu na palatandaan:_____
a. 1954 b.1955 c. 1957 d.1958
48. _____: taga tala sa paglalakbay ni Magellan; Enrique: Interpreter
a. Antonio Pigafetta b. Sebastian del Cano c. Valderama d. Diego Barbosa
49. Aktor.Sinoangkumilos; _ _ _ _ _ nagdulot ng epekto o resulta.
a. Sanhi b. Epekto c.Pagkilos d. Pagsunod
50.Lakandula: Tondo; ________:Maynila
a. Humabon b. Tupaz c. Zula d. Sulayman
Araling Panliunan II
Second Periodical Exam
S.Y. 2012-2013
Pangalan________________________________________Seksyon_________Marka________
Panuto: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangungusap at isulat sa patlang ang letrang
naglalaman ng tamang sagot.
____1. Nagpatuloy ang mga Arkeologo sa paghukay ng mga artifact. Bakit isinasailalim sa
Radiocarbon o Pottassium-Argon dating ang mga artifact na nahuhukay mula sa sinaunang
panahon.
a. nakakadagdag ang mga artifact sa negosyo ng mga arkeologo
b. napaghambing ang mga artifact
c. natitiyak kung gaano katanda ang artifact d. mapaganda ang mga artifact
___2. Malaki ang bahaging ginampanan ni Charles Darwin sa pagpapatunay sa teorya ng
ebolusyon. Alin sa mga sumusunod ang binansagang “lunduyan ng ebolusyon”
a. Asia b. Africa c. Austria d. Europe
___3. Mayaman ang kultura ng mga sinaunang tao sa iba’t-ibang panahon. Paano ipinamalas ng
Homo Sapiens ang kanyang talino sa panahon ng Paleolitiko.
a. gumawa sila ng mga kagamitan mula sa bato b. nagparami ng lahi
b. nagsimulang mangalap ng pagkain d. nangaso sila ng hayop sa gubat
___4.Mas lamang sa pinagkukunang ng pagkain ang sinaunang tao sa panahon ng Mesolitiko
kaysa Paleolitiko. Bakit ito nasabi?
a. nagkaroon ng teknolohiya sa pagtatanin
b. mas maraming halaman at punongkahoy ang tumubo
c. natuklasan ang pagtatanim ng palay
d. nadagdagan ang uri ng pagkain sa dagat at ilog
___5.Sa paglipas ng panahon ay natuklasan ng sinaunang tao ang paggamit ng metal. Sino ang
nakadiskubre sa paggamit ng bakal. a. Hebrew b. Hittite c. Assyrian d. Hindu
___6. Bakit may mga kabihasnan na itinuturing na isang alamat lamanag?
a. walang talaa ukol sa kanilang hari b. walang tala sa pagbubuwis
c. walang tala tungkol sa kanilang nakaraan d. lahat ng nabanggit
___7. Ang Yuan ang siyang unang dinastiyang banyaga sa China. Paano ito napatunayan?
a. naitatag ito sa labas ng Tsina b. nawasak ito ng banyaga
c. tinatag ito ng mga Mongol d. a at b
___8. Kung ang bansang Tsina ay hango sa pangalan ng Dinastiyang Chi’in. Anong dinsatiya
naman hinango ang pangalang Korea?
a. Yorko b. Koryo c. Kugoryo d. Kukuryo
___9. Ang mga Assyrian ay kinakatatakutan dahil sa;
a. malupit at mabagsik sa mga kalaban b. gumagamit ng sadata na yari sa bakal
c. organisado ang military d. nakasakay sa chariot
___10.Ito ang pinaghalong kulturang Asyano at Griyego.
a. Mongol b. Hellenic c. Persia d. India
___11. Ano ang tawag sa sistemang naghahati-hati sa mga tao sa iba’t-ibang lebel ng kabuhayan
sa India.a. piyudal b. shoganato c. caste d. fief
___12. Ang tawag sa lalawigang pinamumunuan ng mga gobernador sibil at miltar sa Persia sa
panahon ni Darius. a. Ciudad b. Metropolis c. Satraps d. Satraphy
___13.Sa panahong ito nagawa ang Grand Canal na nag-uugnay sa Huang Ho at Yangtze.
a. Sung b. Sui c. Ming d. Chou
___14. Alin sa mga sumusunod ang proseso ng “natural selection”
a. sa pamagitan ng radyisyon b. paggalang ng Diyos
c. muling isisilang d. pagbabago ng geneplasm
___15.Marami ang mga tribong matatagpuan at naninirahan sa Fertile Cresent. Sino ang
tinaguriang “Greatest Traders of Antiquity”.
a. Sumerians b. Assyrians c. Babylonians d. Phoenicians
___16. Iba’t-ibang dinastiya ang namayani sa China. Alin sa mga sumusunod ang
pinaniniwalaang kauna-unahang dinastiya ng bansa bagaman walang sapat na ebidensya
ang nagpapatunay na ito ay nabuo.
a. Xia/Chia b. Shang/Chang c. Zhou/Chou d. Qin
___17. Ang mga sumusunod ay mga pagbabagong isinagawa ni Asoka sa panahon ng kanyang
paghahari maliban sa;
a. binigyan niya ng katahimikan ang nasasakupan sa halip na digmaan
b. binago ang sistemang caste
c. hinikayat niya ang mga nasasakupan na maging mabait at malalahanin sa pamilya
d. nagpqtayo siya ng mga monument at dambana para sa Buddhismo
___18.Maraming kontribusyon ang naiimbag ng sinaunang kabihasnan ng Babylonian sa Asya.
Ano ang pangunahing kontribusyon nila na may kaugnayan sa pambabatas.
a. cuneiform b. kodigo ni Hammurabi c. kodigo ni Maragtas d. kodigo ni Asoka
___19.Ang dinatiya sa Tsinan a tinaguriang gintong panahon dahil muling umunlad at mas
lalong umusbong ang kulturang Tsino. a. Yuan b. Chiin c. Manchiu d. Tang
___20. Sa kanila nagsimula an gang paniniwala sa iisang Diyos.
a. Phonecian b. Chaldean c. Hebrew d. Hindu
___21. Ang nagtatag ng dinastiyang alipin sa India.
a. Mahmud b. Kut-ub-din c. Tamerlane d. Akbar
___22. Ang tawag sa templong sambahan at alayan ng sakripisyo ng mga Sumerian.
a. Mosque b, Ziggurat c. Angkor Watt d. Borobudur
____23. Maliban sa katawagang Neolithic Revolution, ang Panahong Neolitiko ay kilala din
bilang Urban Revolution. Alin ang nagpapatunay nito
a. nutuklasan ang sistema ng pagsulat b. tumaas ang antas ng kabuhayan
c. bumuo ng mga lungsod ang mga sinaunang tao
d. dumating ang mga Europeong manlalakbay
___24. Sa sistemang ito hinati ang mga lupain sa Japan sa mga lalawigan o distrito at
ipinagkaloob niya ito sa kanyang mga tagasunod na tinawag na daimyo.
a. Shogunato b. Imperyalismo c. Piyudalismo d. kolonyalismo
___25. Pinatay niya ang kanyang mga kapatid at namuno sa paghihimagsik laban sa kanyang
ama upang maluklok sa trono.
a. Shah-Jahan b. Aurangzeb c. Quatb-ud-din Aybek d. Asoka
____26. Kaninong panunungkulan na ang Persia ay nakatikim ng maningning na kaaunlaran?
a. Alexander b. Cyrus c. Xerxes d. Darius
___27.Sa dinastiyang ito pinasunog ang lahat ng aklat tungkol san a unang kasaysayan ng
Tsina. a. Yuan b. Manchu c. Shang d. Chou
___28. Ang koreanong makabayan na namuno sa isang rebelyon noong 918 upang patalsikin
ang mga intsik sa hilagang korea. a. Ki Tze b. Yi Tai-Jo c. Tangun d. Wang Kien
____29.Si Yoritomo ay isang pinuno ng Japan na nagtatag ng sistemang Shogunato na sa
ilalim nito ay isang pamahalaang militar. Ipangkaloob sa kanya ang titulo na;
a. Sei-i-tai-Shogun b. Shogun-tai-i Sei c. Tai-i-Sei Shogun d. I-Tai-Sei-Shogun
____30. Ang Hammurabi Code ay pinakamahalagang ambag ng Imperyong Babylonian I. Paano
ginagamit ang kodigo sa lipunan.
a. paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalan
b. ginawang alipin ang may sala
c. pagpataw ng Capital Punishment sa may sala
d. pinapalayas sa lipunan ang may sala
___31. Ano ang kahalagahan ng mga kontribusyon ng mga sinauang kabihasnang Asya sa
sangkatauhan.
a. Pagsulong sa kasaysayan ng mga unang sibilisasyon
b. Pagpairal ng kalakasan sa paglupig ng mga kalabang imperyo
c. Pagpakita ng maningning na kultura sa material na karangyaan
d. Pag-unlad ng kaalaman tungkol sa heograpiya at kapaligiran ng iba’t-ibang lugar
___32. Mahabang proseso ng ebolusyon ng tao ang naganap buhat sa Ramapithecus hanggang
sa malataong nilalang. Ano ang dahilan nito.
a. klima b. pagkain c. panahon d. lahat ng nabanggit
___33.Ang nagging unang hari ng mga Vietnamese.
a. Tibodo I b. Khmer Varman c. RadenWijaya d. Lac Long Quang
___34.Sa kanayang panahon lumawak ang teritoryo ng Thailand.
a. Gojong b. Buddha Yodfa c.Sejong d. Daewongun
___35.Ang nagdugtong nito ang ilog Huang Ho at ilog Yangtze.
a. slik road b. red sea c. grand canal d. royal canal
II. Isulat sa patlang kung saang sebilisasyon umusbong ang mga sumusunod>
______________________________36. Nakilala ang apat na dikilang Pilosopo
______________________________37. Nabuo ang Zero.at Algebra
______________________________38.Harding Pagdausdos
______________________________39. Nabuo ang tawag na Khan
______________________________40. Naimbento ang imprenta na naigagalaw na
______________________________41.Hanging Garden
______________________________42. Golden Daric
______________________________44. Pagtatag ng Burubudor
______________________________45. Nauso ang bahay n ager
______________________________46. Civil Service Examination
______________________________47. Cuneiform
______________________________48. Shogun
______________________________49. Angkor Wat
______________________________50. Nagkaroon ng tatlong kaharian

More Related Content

What's hot

Araling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with PretestAraling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with Pretest
Jerome Alvarez
 
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
gladysclyne
 
Ikalawang markahan
Ikalawang markahanIkalawang markahan
Ikalawang markahan
Mel Lye
 

What's hot (20)

Araling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with PretestAraling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with Pretest
 
Set b.hekasi.5
Set b.hekasi.5Set b.hekasi.5
Set b.hekasi.5
 
Araling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with PretestAraling Panlipunan Third Year with Pretest
Araling Panlipunan Third Year with Pretest
 
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
Unang markahan sa Araling PAnlipunan 8 (Kasaysayan sa Daigdig)
 
Ap 1 third grading(1st yr)
Ap 1 third grading(1st yr)Ap 1 third grading(1st yr)
Ap 1 third grading(1st yr)
 
Pre test(2nd yr.)
Pre test(2nd yr.)Pre test(2nd yr.)
Pre test(2nd yr.)
 
Ap 3 rd grading
Ap 3 rd gradingAp 3 rd grading
Ap 3 rd grading
 
Grade 8 Learning Module in Araling Panlipunan - Complete
Grade 8 Learning Module in Araling Panlipunan - CompleteGrade 8 Learning Module in Araling Panlipunan - Complete
Grade 8 Learning Module in Araling Panlipunan - Complete
 
Ikalawang markahan
Ikalawang markahanIkalawang markahan
Ikalawang markahan
 
Ap 1 first grading (first year)
Ap 1 first grading (first year)Ap 1 first grading (first year)
Ap 1 first grading (first year)
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Ap 2 nd grading
Ap 2 nd gradingAp 2 nd grading
Ap 2 nd grading
 
Ap 4th grading
Ap 4th gradingAp 4th grading
Ap 4th grading
 
Ap 1 st grading
Ap 1 st gradingAp 1 st grading
Ap 1 st grading
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
 
Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)
 
1st quarter Araling Panlipunan 7
1st quarter Araling Panlipunan 71st quarter Araling Panlipunan 7
1st quarter Araling Panlipunan 7
 
FILIPINO6_ST1_Q2.docx
FILIPINO6_ST1_Q2.docxFILIPINO6_ST1_Q2.docx
FILIPINO6_ST1_Q2.docx
 
Ap 9 lm
Ap 9 lmAp 9 lm
Ap 9 lm
 
AP G8/G9 lm q1
AP G8/G9 lm q1AP G8/G9 lm q1
AP G8/G9 lm q1
 

Viewers also liked (6)

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST SECOND QUARTER
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST SECOND QUARTERK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST SECOND QUARTER
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST SECOND QUARTER
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN SCIENCE
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN SCIENCEK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN SCIENCE
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN SCIENCE
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
 

Similar to Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013

PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
reese101010ten
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Corazon Junio
 

Similar to Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013 (20)

PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
 
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx12312312312341234th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docx
 
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docxAP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
 
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 6.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 6.docxPRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 6.docx
PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 6.docx
 
AP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptxAP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptx
 
Araling panlipunan 6
Araling panlipunan 6Araling panlipunan 6
Araling panlipunan 6
 
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
 
AP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docxAP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docx
 
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docxTOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
 
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docxDIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q1.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q1.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q1.docx
 
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
 
ARALING-PANLIPUNAN.pptx
ARALING-PANLIPUNAN.pptxARALING-PANLIPUNAN.pptx
ARALING-PANLIPUNAN.pptx
 
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa PilipinasAP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
 
Isang mahabang pagsususlit para sa Ikapitong Baitang
Isang mahabang pagsususlit para sa Ikapitong BaitangIsang mahabang pagsususlit para sa Ikapitong Baitang
Isang mahabang pagsususlit para sa Ikapitong Baitang
 
AP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docxAP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docx
 
Questions-for-Grade-4-6 VILLACONSUELO ES (1).docx
Questions-for-Grade-4-6 VILLACONSUELO ES (1).docxQuestions-for-Grade-4-6 VILLACONSUELO ES (1).docx
Questions-for-Grade-4-6 VILLACONSUELO ES (1).docx
 

Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013

 • 1. Araling Panliunan Grade 7 Second Periodical Exam S.Y. 2012-2013 Pangalan________________________________________Seksyon__________Marka________ Panuto: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangungusap at isulat sa patlang ang letrang naglalaman ng tamang sagot. _____1.Sa panahon ng pamahalaan ni gobernador Jose Basco, pinagtuunan ang mga paraan sa pagbabago sa larangan ng a. Pulitika b. Kabuhayan c. Kultura d. pakikipagkalakalan _____2. Ang rehiyong ito sa Malay Peninsula unang nagtatag ng pakikipagkalakalan ang Portuges, Kastila, Ingles at Olandes sa Timog-Silangang Asya. Tinagurian itong Spice Island dahil sa pangunahing produktong inaangkat ng mga Europeo upang dalhin sa Europa.a. Moluccas b. Bahamas c. Canary Islands d. Amerika ______3.Ano ang destinasyon ng mga galyong nagdadala ng mga kalakal mula sa Tsina- patungong Europa sa pamamagitan ng Galleon Trade. a. Maynila-Seville b. Maynila-Acapulco c. Maynila-Mexico d. Maynila-Macao ______4.Ang pagbabayad ng wastong buwis ay mahalaga para sa; a. maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan b. kaayusan ng kapaligiran c. kasiyahan ng mga opisyal ng pamahalaan d. mabilis na pakikipagkalakalan ______5. Halos buong Pilipinas ay napasailalim sa kolonyalisasyon ng mga Espanyol sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito nag-iwan din ang mga Esopanyol ng pinakamalaking impluwensya sa mga Pilipino ito ang; a. pagkain ng tinapay at mga lutong kanluranin b. pagkaroon ng isang organisadong pamahalaan c. Kristiyanismo at paniniwala sa iisang Diyos d. pagpapahalaga sa mga pagdiriwang tulad ng pista _____6.Sa pag-aaral ng kasaysayan ay lagging may punto de bista sa pangyayari. Ngunit ano naman ang perspektibo.a. laging may pananaw b. walang ebidensya c. kailangang nakabasi sa ebidensya d. lahat ng nabanggit _____7. Ito ay ang paglipat ng mga katutubong tirahan mula sa kalat-kalat at malalayong lugar tungo sa mga siksik na komunidad. a. reduccion b. rekonsentrasyon c. pagkokordon d. pag-migrate _____8. Ito ay spiliting pagsilbi o pagtrabaho sa iba’t-ibang proyekto ng gobyerno tulad ng pagkuha ng kahoy para sa mga sasakyang pandagat, paggawa ng mga sasakyang ito, paggawa ng tulay, kalsada at iba pang imprastraktura. a. Bandala b. encomiennda c. kalakalan d. Polo _____9. Ang tawag sa ibinayad ng Pilipinong sakop ng ecomienda sa pamamagitan, ng produkto tulad ng bigas, manok at ginto. a. tribute b. interest c. utang d. lahat nga nabanggit _____10. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit kinasuklaman ng mga Pilipino ang tribute? a. ito ay nakatulong sa pag-unlad n gating bansa. b. ito ang sagisag ng pagka-alipin ng mga Pilipino sa Espanya. c. dahil nagging magkaibigan ang mga Pilipino at Ecomiendero d. dahil mura lang ang binabayaran.
 • 2. ____11. Ito ang namamahala sa lupain ng mga prayle a. peninsulares b. insulares c. inquilino d. middle class ____12. Saan sa sumusunod ang mahalaga sa ekspedisyon ni Magellan. a. napatunayan na ang mundo ay bilog b. namatay si Megellan b. napuntahan ang Pilipinas d. umunlad ang Pilipinas ____13.Ito ay ang sapilitang pagbili ng produkto ng mga katutubo. a. kalakalang galyeon b. obras pias c. polo d. bandala system ___14.Sa labanan sa Mactan, napatunayan na; a. ang mga Pilipino ay taksil b. hindi pa lubos na napalaganap ang kristiyanismo c. ang mga Pilipino ay matapang d. hindi lahat ng mga Pilipino ay sang-ayon na mapasailalim sa kapanyarihan ng spain. ___15. Ang may pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Espanyol ay si; a. Diego Silang b. Francisco Maniago c. Tamblot d. Francisco Dagohoy ___16. Ang katolisismong ipinakilala ng Kastila sa Pilipinas ay tinatawag na “Folk Catholicism” ang ibig sabihin ay; a. nagbabago b. naniniwala sa tikbalang c. naniniwala sa anito d. nahaluan ng katotobong tradisyon ___17. Noong panahon ng Kastila, may pribilihiyo ang mga alcalde na makipagkalakalan sa pamamagitan ng kalakalang galyon. Ano ang tawag sa pribilihiyong ito; a. indulto de comercio b. obras pias c. monopoly d. bandala ___18.Upang mapadali ang pagsakop sa Pilipinas, gumamit ng relihiyon ang mga Kastilang conquistador. Anong rehiyon ito? a. Aglipayanismo b. Katolisismo c. Budismo d. Protestantismo ___19. Hindi nagging matagumpay ang unang pag-aalsa na isinagawa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ang mga sumusunod ay ang dahilan ng kanilang pagkabigo maliban sa isa. Ano ito?a. wala silang kasanayan bilang mga sundalo b. hindi sila organisado c. mas maraming mga sundalong Kastila kaysa mga Pilipino d. mas makapangyarihan ang mga Kastila kay sa mga Pilipino ____20. Ang pagsakop ng Kastila sa Pilipinas ay nagging simula ng maraming pagbabago lalo na sa pamumuhay ng mga Pilipino na ginawa tayong alipin. Kung ikaw ay nabuhay noong panahong iyon ano ang iyong gagawin? a. susuntukin ang mga Kastila b. lalabanan ko dahil wala silang karapatan c. susundin ang kanilang kagustuhan d. ipagtanggol ko ang bansa laban sa mga mananakop ___21.Sa pulo ng Homonhon unang dumating ang Kastila noong Marso 17, 1521. Anong lalawigan ang may sakop nito? a. Eastern Samar b. Southern Leyte c. Sorsogon d. Albay ___22.Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa pagbabago ng mga Pilipino ng tanggapin nila ang Kristiyanismo? a. nagbago ang pananaw sa buhay b. nagkaroon ng moralidad c. nagging pala-utang d. nagging matulungin ___23. Ang bandala ay sapilitang pagbili ng mga tao ng kanilang produkto sa pamahalaang Kastila na may takdang dami. Ano ang nagging bunga ng patakarang ito sa kabuhayan ng mga Pilipino. a. tumaas ang nalikom na buwis b. nagging mabait ang mga Kastila c. umunlad ang kabuhayan ng bansa d. naghirap at inapi ang mga Pilipino
 • 3. __24. Kinatawan ng hari o viceroy ng Mexico upang siyasatin ang kalagayang umiiral sa kolonyal at ang mga sumbong na iniharap laban sa Gov. hen at iba pang pinuno. a. principalia b. residencia c. principalia d. visitador ___25. Sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas sa pamagitan ng krus at espada. Ano ang kahulugan nito? a. ginamitan t de ayo ng puwersa at relihiyon b. itak at krus na kahoy c. pangangalaga sa ating likas na yaman d. pagbibigay ng pabuya ___26. Kaninong ekspedisyon na sumunod kay Magellan na inabot ng kamalasan dahil nasa laot pa lamang marami ng kapiatan ang namatay at talong barko na ang nawala. a. Sebastian Cabot b. Jeofre de Loisa c. Miguel Lopez de Legaspi d. Ruy Villalobos ___27. Tawag sa mga mamamayan na nabibilang sa mga maykaya sa buhay na nakapag-aral sa mga colegio at unibersidad at nagkaroon ng pagkakataon na makalahok sa mga gawaing nasyonalismo. a. peninsulares b. cacique c. indio d. illustrado ___28.Ito ang tanggapan na tumitingin kung ang mga kilos o Gawain ng mga pinuno ng pamahalaan ay naayon sa batas at moralidad ng mga taong pinaglilingkuran. a. Residencia b. Royal Audiencia c. Encomeinda d. Lalwigan ____29.Ang gustong sumapi sa isang orden ngunit tinangihan ng mga prayle kaya tinatag niya ang Confradia de San Jose. a. Dagohoy b. Hermano Pule c. Tamblot d. Maniago ____30. Naganap ang sandugaan sa pagitan ni Miguel Lopez de Legaspi at Sikatuna noong Marso 15, 1565. Saan ito naganap . a. Butuan b. Bohol c. Limasawa d. Homonhon ____31. Ano ang tawag sa binabayaran para hindi ka maka Sali sa tinatwag na Polo Y Servicio. a. Tributo b. Cedula c. Buwis d. Falla ____32. Anong pamahalaan ang ipinalit ng mga Espanyol sa dating pamahalaang barangay. a. komonwelt b. demokratiko c. sentral d. monarkiya ___33. Sadyang ipinagkait ng mga Espanyol ang malawakang edukasyon sa Pilipinas upang a. makatipid b. hindi mag rebelled ang mga Pilipino c. sila lang kilalaning matalinong tao d. takpan ang kamalian ___34. Ang laban sa Mactan nagpapatunay na ang mga Pilipino ay; a. taksil b. matapang c. hindi sang-ayon sa kristiyanismo d. hindi lahat ng Pilipino ay sang-ayon sa kapangyarihan ng Espanya. ___35. Kung mayor ang tawag sa pinuno ng bayan sa kasalukuyan, ano naman noong panahon ng Kastila. a. gobernadorcillo b. cabeza de barangay c. alacalde Mayor d. Gov. Hen II. Panuto: Analohiya: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang 36. Raja Kulambo: Limasawa; Rajah Humabon: _____a. Laguna b. Cavite c. Leyte d. Cebu 37. Dagohoy: Bohol; Diego Silang:_____a. Mindoro b. Samar c. Ilocos d. Benguet 38. ____: Florante at Laura; Modestro de Castro: Urbana at Felisa a. Pedro Bukaneg b. Mariano Ponce c. Francisco Baltazar d. Jose Rizal 39. Tomas Pinpin: Prinsipe ng manunulat;_____:Unang makatang Pilipino a. Gaspar Aquino de Belen b. Jose Vergara c. Bagong Bata d. Francisco baltazar
 • 4. 40. Doctrina Kristiyana: Unang aklat na nalimbag; _____:Unang pahayagan na nalimbag a. Del Superior Gobierno b. La Solidaridad c. Kalayaan d. Esperanza 41. Sulayman: Karapatan; ____: Relihiyon a. Silang b. Tamblot c. Sumoroy d. Agraryo 42. ___: Unang Gov. Hen. sa Pilipinas ; Antonio de Urbiztando: Huling Gov. Hen a. Primo de Rivera b. Jose Blanco c. Miguel Lopez de Legaspi d. Guido Lavezares 43. Santa Potenciana: Colegio ng mga kababaehan; ______: Colegio ng mga kalalakihan a. UST b. Atenio de Manila c. Colegio de Letran d. Colegio de Manila 44. Corriegiemento: Lalawigang magulo; ______: Lalawigang mapayapa a. ayuntameinto b. entamiento c. mentamiento d. yuntamiento 45. Moro-Moro: Ayaw ng Kristiyano at Muslim; ______: Paghihirap kay Kristo a. Sarzuela b. Awit c. Senakulo d. pasyon 46. JuandelaConcepcion:,HistoriaGeneraldePhilipinas ;___: Conquest of the Philippine Island.a. Padre Valderama b. Padre Diaz c. Padre Clemente d. Padre Dela Cruz 47. Magellan palatandaan: 1941; Lapu-Lapu na palatandaan:_____ a. 1954 b.1955 c. 1957 d.1958 48. _____: taga tala sa paglalakbay ni Magellan; Enrique: Interpreter a. Antonio Pigafetta b. Sebastian del Cano c. Valderama d. Diego Barbosa 49. Aktor.Sinoangkumilos; _ _ _ _ _ nagdulot ng epekto o resulta. a. Sanhi b. Epekto c.Pagkilos d. Pagsunod 50.Lakandula: Tondo; ________:Maynila a. Humabon b. Tupaz c. Zula d. Sulayman
 • 5. Araling Panliunan II Second Periodical Exam S.Y. 2012-2013 Pangalan________________________________________Seksyon_________Marka________ Panuto: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangungusap at isulat sa patlang ang letrang naglalaman ng tamang sagot. ____1. Nagpatuloy ang mga Arkeologo sa paghukay ng mga artifact. Bakit isinasailalim sa Radiocarbon o Pottassium-Argon dating ang mga artifact na nahuhukay mula sa sinaunang panahon. a. nakakadagdag ang mga artifact sa negosyo ng mga arkeologo b. napaghambing ang mga artifact c. natitiyak kung gaano katanda ang artifact d. mapaganda ang mga artifact ___2. Malaki ang bahaging ginampanan ni Charles Darwin sa pagpapatunay sa teorya ng ebolusyon. Alin sa mga sumusunod ang binansagang “lunduyan ng ebolusyon” a. Asia b. Africa c. Austria d. Europe ___3. Mayaman ang kultura ng mga sinaunang tao sa iba’t-ibang panahon. Paano ipinamalas ng Homo Sapiens ang kanyang talino sa panahon ng Paleolitiko. a. gumawa sila ng mga kagamitan mula sa bato b. nagparami ng lahi b. nagsimulang mangalap ng pagkain d. nangaso sila ng hayop sa gubat ___4.Mas lamang sa pinagkukunang ng pagkain ang sinaunang tao sa panahon ng Mesolitiko kaysa Paleolitiko. Bakit ito nasabi? a. nagkaroon ng teknolohiya sa pagtatanin b. mas maraming halaman at punongkahoy ang tumubo c. natuklasan ang pagtatanim ng palay d. nadagdagan ang uri ng pagkain sa dagat at ilog ___5.Sa paglipas ng panahon ay natuklasan ng sinaunang tao ang paggamit ng metal. Sino ang nakadiskubre sa paggamit ng bakal. a. Hebrew b. Hittite c. Assyrian d. Hindu ___6. Bakit may mga kabihasnan na itinuturing na isang alamat lamanag? a. walang talaa ukol sa kanilang hari b. walang tala sa pagbubuwis c. walang tala tungkol sa kanilang nakaraan d. lahat ng nabanggit ___7. Ang Yuan ang siyang unang dinastiyang banyaga sa China. Paano ito napatunayan? a. naitatag ito sa labas ng Tsina b. nawasak ito ng banyaga c. tinatag ito ng mga Mongol d. a at b ___8. Kung ang bansang Tsina ay hango sa pangalan ng Dinastiyang Chi’in. Anong dinsatiya naman hinango ang pangalang Korea? a. Yorko b. Koryo c. Kugoryo d. Kukuryo ___9. Ang mga Assyrian ay kinakatatakutan dahil sa; a. malupit at mabagsik sa mga kalaban b. gumagamit ng sadata na yari sa bakal c. organisado ang military d. nakasakay sa chariot ___10.Ito ang pinaghalong kulturang Asyano at Griyego. a. Mongol b. Hellenic c. Persia d. India ___11. Ano ang tawag sa sistemang naghahati-hati sa mga tao sa iba’t-ibang lebel ng kabuhayan sa India.a. piyudal b. shoganato c. caste d. fief ___12. Ang tawag sa lalawigang pinamumunuan ng mga gobernador sibil at miltar sa Persia sa panahon ni Darius. a. Ciudad b. Metropolis c. Satraps d. Satraphy
 • 6. ___13.Sa panahong ito nagawa ang Grand Canal na nag-uugnay sa Huang Ho at Yangtze. a. Sung b. Sui c. Ming d. Chou ___14. Alin sa mga sumusunod ang proseso ng “natural selection” a. sa pamagitan ng radyisyon b. paggalang ng Diyos c. muling isisilang d. pagbabago ng geneplasm ___15.Marami ang mga tribong matatagpuan at naninirahan sa Fertile Cresent. Sino ang tinaguriang “Greatest Traders of Antiquity”. a. Sumerians b. Assyrians c. Babylonians d. Phoenicians ___16. Iba’t-ibang dinastiya ang namayani sa China. Alin sa mga sumusunod ang pinaniniwalaang kauna-unahang dinastiya ng bansa bagaman walang sapat na ebidensya ang nagpapatunay na ito ay nabuo. a. Xia/Chia b. Shang/Chang c. Zhou/Chou d. Qin ___17. Ang mga sumusunod ay mga pagbabagong isinagawa ni Asoka sa panahon ng kanyang paghahari maliban sa; a. binigyan niya ng katahimikan ang nasasakupan sa halip na digmaan b. binago ang sistemang caste c. hinikayat niya ang mga nasasakupan na maging mabait at malalahanin sa pamilya d. nagpqtayo siya ng mga monument at dambana para sa Buddhismo ___18.Maraming kontribusyon ang naiimbag ng sinaunang kabihasnan ng Babylonian sa Asya. Ano ang pangunahing kontribusyon nila na may kaugnayan sa pambabatas. a. cuneiform b. kodigo ni Hammurabi c. kodigo ni Maragtas d. kodigo ni Asoka ___19.Ang dinatiya sa Tsinan a tinaguriang gintong panahon dahil muling umunlad at mas lalong umusbong ang kulturang Tsino. a. Yuan b. Chiin c. Manchiu d. Tang ___20. Sa kanila nagsimula an gang paniniwala sa iisang Diyos. a. Phonecian b. Chaldean c. Hebrew d. Hindu ___21. Ang nagtatag ng dinastiyang alipin sa India. a. Mahmud b. Kut-ub-din c. Tamerlane d. Akbar ___22. Ang tawag sa templong sambahan at alayan ng sakripisyo ng mga Sumerian. a. Mosque b, Ziggurat c. Angkor Watt d. Borobudur ____23. Maliban sa katawagang Neolithic Revolution, ang Panahong Neolitiko ay kilala din bilang Urban Revolution. Alin ang nagpapatunay nito a. nutuklasan ang sistema ng pagsulat b. tumaas ang antas ng kabuhayan c. bumuo ng mga lungsod ang mga sinaunang tao d. dumating ang mga Europeong manlalakbay ___24. Sa sistemang ito hinati ang mga lupain sa Japan sa mga lalawigan o distrito at ipinagkaloob niya ito sa kanyang mga tagasunod na tinawag na daimyo. a. Shogunato b. Imperyalismo c. Piyudalismo d. kolonyalismo ___25. Pinatay niya ang kanyang mga kapatid at namuno sa paghihimagsik laban sa kanyang ama upang maluklok sa trono. a. Shah-Jahan b. Aurangzeb c. Quatb-ud-din Aybek d. Asoka ____26. Kaninong panunungkulan na ang Persia ay nakatikim ng maningning na kaaunlaran? a. Alexander b. Cyrus c. Xerxes d. Darius ___27.Sa dinastiyang ito pinasunog ang lahat ng aklat tungkol san a unang kasaysayan ng Tsina. a. Yuan b. Manchu c. Shang d. Chou
 • 7. ___28. Ang koreanong makabayan na namuno sa isang rebelyon noong 918 upang patalsikin ang mga intsik sa hilagang korea. a. Ki Tze b. Yi Tai-Jo c. Tangun d. Wang Kien ____29.Si Yoritomo ay isang pinuno ng Japan na nagtatag ng sistemang Shogunato na sa ilalim nito ay isang pamahalaang militar. Ipangkaloob sa kanya ang titulo na; a. Sei-i-tai-Shogun b. Shogun-tai-i Sei c. Tai-i-Sei Shogun d. I-Tai-Sei-Shogun ____30. Ang Hammurabi Code ay pinakamahalagang ambag ng Imperyong Babylonian I. Paano ginagamit ang kodigo sa lipunan. a. paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalan b. ginawang alipin ang may sala c. pagpataw ng Capital Punishment sa may sala d. pinapalayas sa lipunan ang may sala ___31. Ano ang kahalagahan ng mga kontribusyon ng mga sinauang kabihasnang Asya sa sangkatauhan. a. Pagsulong sa kasaysayan ng mga unang sibilisasyon b. Pagpairal ng kalakasan sa paglupig ng mga kalabang imperyo c. Pagpakita ng maningning na kultura sa material na karangyaan d. Pag-unlad ng kaalaman tungkol sa heograpiya at kapaligiran ng iba’t-ibang lugar ___32. Mahabang proseso ng ebolusyon ng tao ang naganap buhat sa Ramapithecus hanggang sa malataong nilalang. Ano ang dahilan nito. a. klima b. pagkain c. panahon d. lahat ng nabanggit ___33.Ang nagging unang hari ng mga Vietnamese. a. Tibodo I b. Khmer Varman c. RadenWijaya d. Lac Long Quang ___34.Sa kanayang panahon lumawak ang teritoryo ng Thailand. a. Gojong b. Buddha Yodfa c.Sejong d. Daewongun ___35.Ang nagdugtong nito ang ilog Huang Ho at ilog Yangtze. a. slik road b. red sea c. grand canal d. royal canal II. Isulat sa patlang kung saang sebilisasyon umusbong ang mga sumusunod> ______________________________36. Nakilala ang apat na dikilang Pilosopo ______________________________37. Nabuo ang Zero.at Algebra ______________________________38.Harding Pagdausdos ______________________________39. Nabuo ang tawag na Khan ______________________________40. Naimbento ang imprenta na naigagalaw na ______________________________41.Hanging Garden ______________________________42. Golden Daric ______________________________44. Pagtatag ng Burubudor ______________________________45. Nauso ang bahay n ager ______________________________46. Civil Service Examination ______________________________47. Cuneiform ______________________________48. Shogun ______________________________49. Angkor Wat ______________________________50. Nagkaroon ng tatlong kaharian