SlideShare a Scribd company logo
Frukostseminarium
Digital Strategi
 Patrik Blomberg, 20 februari 2013
Dagens innehåll
1.  Kort om Alenio
2.  Utblick
3.  Digitalisering av kundprocesser
4.  Exempel
5.  Digital strategi – förslag på upplägg
1  2  3  4  5
Kort om Alenio
Alenio är ett konsultbolag som
leder digital verksamhetsutveckling.
  Vi stöttar våra kunder med
strategi, koncept & genomförande.
Vi bidrar med
• Expertkompetens och utblick
• Idé, analys och beslutsunderlag
• Ledarskap i utveckling och förändring
• Modernt projektarbete – innovationsteam & lean projects
• Oberoende från leverantörer och produkter
»De utmanar oss och ställer rätt frågor.
Alenio har hjälpt oss att lägga och genomföra
planer som gett Stockholmsmässans digitala
            x
    kommunikation ett rejält lyft.«

         Helena Nilsson
    marknads- och kommunikationschef
1  2  3  4  5
Utblick
Digitalt ekosystem i förändring:
Utmanar – och skapar möjligheter!
Smarta telefoner driver utvecklingen
Nya destinationer för innehållet
Nya skärmar påverkar våra beteenden
…nya affärsmodeller…
… nya sätt att jobba med marknadsföring…
Digitala tjänster stärker kundrelationen
Tjänster i molnet minskar tröskeln att komma igång
Diskussion       • Diskutera två-och-två
       • Vilka digitala utmaningar har ni?
1  2  3  4  5
 Digitalisering
av kundprocesser
Nu digitaliseras alla kundprocesser
• Ömsesidig nytta
 – enklare för kunden och bättre affärer
• Hållbar utveckling
• Potential
 – produkt, paketering, prissättning och distribution
• Ställer helt nya krav på att förstå kundernas
 intentioner, beteende och förutsättningar
http://desonance.wordpress.com by Mel Edwards
Forrester, North American Technographics Retail Online Survey
Ställer nya krav
Från självservice till
 kundupplevelse
Fokuserar på
övergången mellan
   kanaler
Formulera mål som
 styr i rätt riktning
Nya krav på
kundgränssnitt och
  medarbetare
1  2  3  4  5
Exempel
Telia
Vad är ditt servicelöfte i respektive kanal?
1  2  3  4  5
 Förslag på
arbetsprocess
Strategi för digitala kanaler
   Utveckling                        Närvaro i
    digitala                         digitala
    medier                          medier
            Kund-
            resan
                                Organisation
     Affärs- och         Vad vi vill       & arbetssätt
     varumärkes-         uppnå 2013-
     strategier           2015       Prioriterade initiativ
  Utgångspunkter                Digitala kanalernas roll
Steg 1:
Skapa en gemensam bild av nuläget
          • Nuläge internt
            • SWOT-analys
            • Input från affärsplaner
          • Nuläget externt
            • Användarbeteende
            • Konkurrentanalys
            • Utblick – vad gör andra?
            • Utvecklingen digitala kanaler
          • Vilka är de största drivkrafterna för
           förändring?
          • Formulera en gemensam
           ”problemdefinition”
En bra användarupplevelse erbjuder låg friktion
Steg 2:
   Definiera målgrupper utifrån beteende
                        • Utgå från faktiskt beteende när ni gör
                         indelningen, t ex
                          • Motiv till besök
                          • Vilka förutsättningar & situationer som
                           karaktäriserar deras beteende

                        • Input kring affärsförutsättningar
                          • Nya marknader eller produkter?
                          • Andra målgruppsprioriteringar?
                          • Ändrade förutsättningar på marknaden

                        • Sammanfatta motiven till förändring
http://desonance.wordpress.com by Mel Edwards
Steg 3:
Formulera mål och förtydliga önskat läge
           • Bestäm vilken roll de digitala kanalerna
            skall ha. Det kan skilja mellan olika
            målgrupper.
            • Relation till andra kanaler?
            • Vilka affärer vill vi göra i digitala kanaler?
            • Vilka kundresor skall vi främst stödja?

           • Definiera vad ni vill uppnå
            • En bättre användarupplevelse?
            • Öka försäljningen?
            • Färre samtal till kundservice?
            • Konsolidera tekniska plattformar?

           • Förtydliga önskade effekter och
            formulera relevanta KPI:er.
Steg 4:
    Förtydliga och analysera framgångsfaktorer
                                    • Utgå från tidigare formulerade mål.
                                    • Gör noggrann analys kring vilka de
                                     viktigaste framgångsfaktorerna är när
                                     det gäller att uppnå dessa mål:
                                     • Ökad räckvidd via sociala kanaler?
                                     • Ökad digital närvaro ute på nätet?
                                     • Bättre integration med övrig
                                      kommunikation?
                                     • Fler självservicetjänster?
                                     • Förbättrad användarupplevelse?
                                     • Intern kompetens och kultur?
                                     • Ineffektiv utvecklingsprocess?
                                     • Bättre integration mot egna system?


http://www.emediavitals.com/whitepapers/chief-digital-officer-council
Steg 5:
Utforma konceptuell målbild digitala kanaler
           • Visualisera hypotes kring lösning. Gärna
            i form av ”scenarier”
             • Utgår från användarens perspektiv
             • Kreativt sätt att jobba med problemlösning
             • Tar ner eventuella ”flummiga” diskussioner
              till konkreta vägval och förslag
             • Underlättar feedback både från användare
              och kring genomförbarhet

           • Att jobba med skisser
             • Feedback på samma nivå som skisserna
             • Ökar möjligheterna att ”sälja in” ett förslag
Steg 6:
Genomförandeplan med budgetestimat
                                                                              • Förtydliga hur närvaron och dialogen i
 A. Utveckla nya märkeswebbplatser                                         Beställare: xxxx
                                                                               digitala medier kommer att se ut.
 Syfte                                   Lösning


                                                                              • Formulera satsningsområden
 Utveckla en dynamisk webbplats som sedan grafiskt             • Införande av publiceringsverktyget MOSS
 anpassas för de olika märkeswebbplatserna                 • Gemensam plattform avseende innehåll och funktioner.
                                       Vissa element specifika för de olika webbplatserna.
 Målgrupper                                 • Förtydligad integrationsnivå med GA och stora ÅF
 Privat och Små – Försäljning och Självservice          1  2   • Effektivare beräkning och köpprocess med incitament,


                                                                               •
                                       förklaringar och stöd till användaren

 Måluppfyllelse
                                      • Stegvis utveckling av kundservicetjänster

                    Föreslagna utvecklingsområden stödjer
 Satsningen ska bidra till uppfyllelsen av följande mål:
                                      • Enkel och snabb uppdatering av innehåll                       Syfte
 • Högre grad av teckning på nätet genom påverkan och
                    prioriterade segment. projekt / satsningar
                                                                               •
                             Relaterade
  genomarbetad användardialog
 • Ökad andel avslut på lämnade offerter
 • Ökad andel kunder sköter serviceärenden på nätet
               Utvecklingsområde
                        Där behovet
                                      • Återanvändning av verktyg från Portalprojektet
                                      • Återanvändning av köpprocess
                                     Översikt &
                                             Relations-
                                             byggande
                                                    Börja spara och
                                                      utveckla    Självservice
                                                                      Digitalt
                                                                                 Åtgärder / krav
 • Märkswebbplatserna upplevs vara det bästa valet
           Segment          uppstår         prognos                             erbjudande
                                            kommunikation   engagemang                                                                               •
                                      Tidsuppskattning
 Åtgärder / Aktiviteter
           Premiepension              x       • Förstudie      x% heltid      x månader
                                                                                 Aktiivteter
          Intention, ej kund
 • Inför gemensamt publiceringssystem                    • Genomförande    x% heltid      x månader
 • Tydliggör köpprocess Tjänstepension            x       x         x                        x

                                                                               •
 • Inför kundservicetjänster                        Kostnadsuppskattning
            Privat pension och
 • Skapa relevant innehåll,Fondsparande
  och användbara funktioner
              tydlig struktur         x       x
                                         Förstudie:
                                               x
                                                  Genomförande:
                                                                       x          Beställare och budget
                      Premiepension          (x)0,X MSEKx          (x)
                                                    0,X MSEK
        Startar sparande /
                                                                              • Skissa på tidplan med prioriteringar
           gör val
                      Tjänstepension  x       x         x        x
                                                                     59
                    Privat pension och
                      Fondsparande   x       x         x        x


                                                                               • Business case / affärskalkyl kan göras
                       Kundfrågor /
                       administrera
                       engagemang
                                      x         x        x        x
          Självservice
                     Ska gå i pension  x       x         x        x        x       x
                      Få utbetalning                  x                x            44    inom ramen för respektive projekt
                                                                               • Visa på den totala investeringen som
                                                                                krävs för respektive satsning.
                                                                               • Summera per år
Steg 7:
Beskriv konsekvenser för organisationen
           • Vad krävs för att lyckas med föreslagna
            projekt och nå önskade effekter?
           • I projektverksamheten
            • Jobba mer strukturerat, resurser, styrgrupp…
            • Interna resurser & eldsjälar
           • I linjeverksamheten
            • Styrmodell – hur fattar vi beslut
            • Ansvar & roller
            • Kompetens, stödverktyg
           • Följa upp och rapportera önskade effekter
            • Vilka är de mest relevanta mätpunkterna?
            • Vad är genomförbart?
            • Viktigt med jämförbarhet och att tänka över
             kanalerna
Organisation kring digitala kanaler
   Affärsteam
   Innovations-
   team
   Webbteam
Sammanfattning
• Det krävs ett helhetsperspektiv för att skapa en framgångsrik
 strategi för digitala medier
• Förutsättning att inkludera tydlig handlingsplan med
 prioriteringar
• Se förankring som ett resultat av delaktighet
• Jobba konkret med idéer kring konceptuella lösningar,
 gärna med stöd i form av skisser.
• Skapa en struktur för feedback genom hela processen.
 • Bra med input från olika delar av verksamheten
 • Transparens ger trovärdighet
• Tydlig bild av vilka beslut ni vill ha och var de skall fattas
Tack!
Patrik Blomberg
0702-55 18 70
@Patrikb
se.linkedin.com/in/patrikblomberg

More Related Content

Viewers also liked

E-Waste
E-WasteE-Waste
E-Waste
brookedarrow
 
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
muzaffertahir9
 
Be happy! Счастье - это просто выбор.
Be happy! Счастье - это просто выбор.Be happy! Счастье - это просто выбор.
Be happy! Счастье - это просто выбор.
Alena Simonova
 
Al Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
Al Fazl International 23rd September 2016 - WeeklyAl Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
Al Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
muzaffertahir9
 
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
Christer Pettersson
 
Donald Trump
Donald TrumpDonald Trump
Donald Trump
quickrabbit5
 
The Happy At Work Manifesto
The Happy At Work ManifestoThe Happy At Work Manifesto
The Happy At Work Manifesto
janenhenk
 
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTXPut Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
Jessica Dobias Aries
 
Al Fazl International Weekly 14 August 2015
Al Fazl International Weekly 14 August 2015Al Fazl International Weekly 14 August 2015
Al Fazl International Weekly 14 August 2015
muzaffertahir9
 
Centerpiece slideshow
Centerpiece slideshowCenterpiece slideshow
Centerpiece slideshow
megkovalcik
 
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor HuiMarsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
Jamal Mirza
 
Torsten schollmayer online marketing 2012_light
Torsten schollmayer online marketing 2012_lightTorsten schollmayer online marketing 2012_light
Torsten schollmayer online marketing 2012_lightTorsten Schollmayer
 
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla LabsKongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
ecommerce poland expo
 
Las hamacas encantadas
Las hamacas encantadasLas hamacas encantadas
Las hamacas encantadaslupistrupiso
 
Imágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
Imágenes de futuro, Prospectiva e InnovacionImágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
Imágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
Mario Guillo
 
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1Document1 IRAN89 STORY BOOK 1
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1paown
 
Social Economy Community
Social Economy CommunitySocial Economy Community
Social Economy Community
NorfolkRCC
 
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTHREVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
muzaffertahir9
 
Рій "СТРІЛА", СШ №23
Рій "СТРІЛА", СШ №23Рій "СТРІЛА", СШ №23

Viewers also liked (20)

E-Waste
E-WasteE-Waste
E-Waste
 
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
Al Fazl International 20 May 2016 (Weekly UK)
 
Be happy! Счастье - это просто выбор.
Be happy! Счастье - это просто выбор.Be happy! Счастье - это просто выбор.
Be happy! Счастье - это просто выбор.
 
Al Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
Al Fazl International 23rd September 2016 - WeeklyAl Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
Al Fazl International 23rd September 2016 - Weekly
 
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
Content marketing för e handel - frukostseminarium DIBS och arvato financial ...
 
AYMANALSUHET CV2017
AYMANALSUHET CV2017AYMANALSUHET CV2017
AYMANALSUHET CV2017
 
Donald Trump
Donald TrumpDonald Trump
Donald Trump
 
The Happy At Work Manifesto
The Happy At Work ManifestoThe Happy At Work Manifesto
The Happy At Work Manifesto
 
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTXPut Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
Put Power in Your Presentation- ALA Expo 9.3.2015 (1).PPTX
 
Al Fazl International Weekly 14 August 2015
Al Fazl International Weekly 14 August 2015Al Fazl International Weekly 14 August 2015
Al Fazl International Weekly 14 August 2015
 
Centerpiece slideshow
Centerpiece slideshowCenterpiece slideshow
Centerpiece slideshow
 
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor HuiMarsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
Marsia 10 - Ustad Qamar* Jalalvi - Masnad Aaraey Falak Jab Shab e Ashoor Hui
 
Torsten schollmayer online marketing 2012_light
Torsten schollmayer online marketing 2012_lightTorsten schollmayer online marketing 2012_light
Torsten schollmayer online marketing 2012_light
 
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla LabsKongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
Kongres Mobilny: Piotr Biegun, Whalla Labs
 
Las hamacas encantadas
Las hamacas encantadasLas hamacas encantadas
Las hamacas encantadas
 
Imágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
Imágenes de futuro, Prospectiva e InnovacionImágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
Imágenes de futuro, Prospectiva e Innovacion
 
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1Document1 IRAN89 STORY BOOK 1
Document1 IRAN89 STORY BOOK 1
 
Social Economy Community
Social Economy CommunitySocial Economy Community
Social Economy Community
 
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTHREVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH
 
Рій "СТРІЛА", СШ №23
Рій "СТРІЛА", СШ №23Рій "СТРІЛА", СШ №23
Рій "СТРІЛА", СШ №23
 

Similar to Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi

Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
Crescando
 
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Crescando
 
2011 09-26 - digitala sociala medier
2011 09-26 - digitala sociala medier2011 09-26 - digitala sociala medier
2011 09-26 - digitala sociala medier
Thomas Larsson
 
Webbstrategidagarna 2009 2
Webbstrategidagarna 2009 2Webbstrategidagarna 2009 2
Webbstrategidagarna 2009 2
Bjorn Elmberg
 
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
Erik Ekholm
 
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Crescando
 
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Crescando
 
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRLVad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
Malin Ström
 
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
Joakim Jansson
 
Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman
 
B2B och sociala medier
B2B och sociala medierB2B och sociala medier
B2B och sociala medier
Johan Helander
 
Strategier för digitala medier - Kicki Strandh
Strategier för digitala medier - Kicki StrandhStrategier för digitala medier - Kicki Strandh
Strategier för digitala medier - Kicki StrandhSveriges Kommunikatörer
 
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikationSeminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Hallvarsson Halvarsson
 
Community Management
Community ManagementCommunity Management
Community Management
Pernilla Åström
 
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
DigJourney
 
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
Stephan Philipson
 
Företagspresentation merico 140103
Företagspresentation merico 140103Företagspresentation merico 140103
Företagspresentation merico 140103Henrik Smedberg
 
En berättelse om UX roll i organisationer
En berättelse om UX roll i organisationerEn berättelse om UX roll i organisationer
En berättelse om UX roll i organisationer
gabrieljonsson
 

Similar to Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi (20)

Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
Sälj och marknad tillsammans - Smart Content marketing 2024 - Crescando 23112...
 
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
Gemensam kundsinsikt ger mer affärer | Webbinarium Crescando 240215
 
2011 09-26 - digitala sociala medier
2011 09-26 - digitala sociala medier2011 09-26 - digitala sociala medier
2011 09-26 - digitala sociala medier
 
Webbstrategidagarna 2009 2
Webbstrategidagarna 2009 2Webbstrategidagarna 2009 2
Webbstrategidagarna 2009 2
 
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
Skapa Seminar Online Communication2009 11 19 006
 
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
 
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
 
Webbanalys & SEO
Webbanalys & SEOWebbanalys & SEO
Webbanalys & SEO
 
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRLVad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
Vad är Social Business? | Malin Ström | CUIRL
 
Session 13 Patrik Gottfridsson
Session 13 Patrik GottfridssonSession 13 Patrik Gottfridsson
Session 13 Patrik Gottfridsson
 
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
SKL LEDA no 1 DigJourney 160926
 
Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
 
B2B och sociala medier
B2B och sociala medierB2B och sociala medier
B2B och sociala medier
 
Strategier för digitala medier - Kicki Strandh
Strategier för digitala medier - Kicki StrandhStrategier för digitala medier - Kicki Strandh
Strategier för digitala medier - Kicki Strandh
 
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikationSeminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
Seminarium: Hållbarhetsredovisning och effektiv CSR-kommunikation
 
Community Management
Community ManagementCommunity Management
Community Management
 
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformationKonkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
Konkurrensstark med digitala lösningar. #ledadigitaltransformation
 
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
Nöjd kund är bästa tillväxt strategin
 
Företagspresentation merico 140103
Företagspresentation merico 140103Företagspresentation merico 140103
Företagspresentation merico 140103
 
En berättelse om UX roll i organisationer
En berättelse om UX roll i organisationerEn berättelse om UX roll i organisationer
En berättelse om UX roll i organisationer
 

Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi

 • 1. Frukostseminarium Digital Strategi Patrik Blomberg, 20 februari 2013
 • 2.
 • 3.
 • 4. Dagens innehåll 1. Kort om Alenio 2. Utblick 3. Digitalisering av kundprocesser 4. Exempel 5. Digital strategi – förslag på upplägg
 • 5. 1 2 3 4 5 Kort om Alenio
 • 6. Alenio är ett konsultbolag som leder digital verksamhetsutveckling. Vi stöttar våra kunder med strategi, koncept & genomförande.
 • 7. Vi bidrar med • Expertkompetens och utblick • Idé, analys och beslutsunderlag • Ledarskap i utveckling och förändring • Modernt projektarbete – innovationsteam & lean projects • Oberoende från leverantörer och produkter
 • 8. »De utmanar oss och ställer rätt frågor. Alenio har hjälpt oss att lägga och genomföra planer som gett Stockholmsmässans digitala x kommunikation ett rejält lyft.« Helena Nilsson marknads- och kommunikationschef
 • 9. 1 2 3 4 5 Utblick
 • 10. Digitalt ekosystem i förändring: Utmanar – och skapar möjligheter!
 • 11. Smarta telefoner driver utvecklingen
 • 12. Nya destinationer för innehållet
 • 13. Nya skärmar påverkar våra beteenden
 • 15. … nya sätt att jobba med marknadsföring…
 • 16. Digitala tjänster stärker kundrelationen
 • 17. Tjänster i molnet minskar tröskeln att komma igång
 • 18.
 • 19. Diskussion • Diskutera två-och-två • Vilka digitala utmaningar har ni?
 • 20. 1 2 3 4 5 Digitalisering av kundprocesser
 • 21.
 • 22. Nu digitaliseras alla kundprocesser • Ömsesidig nytta – enklare för kunden och bättre affärer • Hållbar utveckling • Potential – produkt, paketering, prissättning och distribution • Ställer helt nya krav på att förstå kundernas intentioner, beteende och förutsättningar
 • 24. Forrester, North American Technographics Retail Online Survey
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. Från självservice till kundupplevelse
 • 31. Formulera mål som styr i rätt riktning
 • 32. Nya krav på kundgränssnitt och medarbetare
 • 33. 1 2 3 4 5 Exempel
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Telia
 • 39. Vad är ditt servicelöfte i respektive kanal?
 • 40. 1 2 3 4 5 Förslag på arbetsprocess
 • 41. Strategi för digitala kanaler Utveckling Närvaro i digitala digitala medier medier Kund- resan Organisation Affärs- och Vad vi vill & arbetssätt varumärkes- uppnå 2013- strategier 2015 Prioriterade initiativ Utgångspunkter Digitala kanalernas roll
 • 42. Steg 1: Skapa en gemensam bild av nuläget • Nuläge internt • SWOT-analys • Input från affärsplaner • Nuläget externt • Användarbeteende • Konkurrentanalys • Utblick – vad gör andra? • Utvecklingen digitala kanaler • Vilka är de största drivkrafterna för förändring? • Formulera en gemensam ”problemdefinition”
 • 43. En bra användarupplevelse erbjuder låg friktion
 • 44. Steg 2: Definiera målgrupper utifrån beteende • Utgå från faktiskt beteende när ni gör indelningen, t ex • Motiv till besök • Vilka förutsättningar & situationer som karaktäriserar deras beteende • Input kring affärsförutsättningar • Nya marknader eller produkter? • Andra målgruppsprioriteringar? • Ändrade förutsättningar på marknaden • Sammanfatta motiven till förändring http://desonance.wordpress.com by Mel Edwards
 • 45. Steg 3: Formulera mål och förtydliga önskat läge • Bestäm vilken roll de digitala kanalerna skall ha. Det kan skilja mellan olika målgrupper. • Relation till andra kanaler? • Vilka affärer vill vi göra i digitala kanaler? • Vilka kundresor skall vi främst stödja? • Definiera vad ni vill uppnå • En bättre användarupplevelse? • Öka försäljningen? • Färre samtal till kundservice? • Konsolidera tekniska plattformar? • Förtydliga önskade effekter och formulera relevanta KPI:er.
 • 46. Steg 4: Förtydliga och analysera framgångsfaktorer • Utgå från tidigare formulerade mål. • Gör noggrann analys kring vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är när det gäller att uppnå dessa mål: • Ökad räckvidd via sociala kanaler? • Ökad digital närvaro ute på nätet? • Bättre integration med övrig kommunikation? • Fler självservicetjänster? • Förbättrad användarupplevelse? • Intern kompetens och kultur? • Ineffektiv utvecklingsprocess? • Bättre integration mot egna system? http://www.emediavitals.com/whitepapers/chief-digital-officer-council
 • 47. Steg 5: Utforma konceptuell målbild digitala kanaler • Visualisera hypotes kring lösning. Gärna i form av ”scenarier” • Utgår från användarens perspektiv • Kreativt sätt att jobba med problemlösning • Tar ner eventuella ”flummiga” diskussioner till konkreta vägval och förslag • Underlättar feedback både från användare och kring genomförbarhet • Att jobba med skisser • Feedback på samma nivå som skisserna • Ökar möjligheterna att ”sälja in” ett förslag
 • 48. Steg 6: Genomförandeplan med budgetestimat • Förtydliga hur närvaron och dialogen i A. Utveckla nya märkeswebbplatser Beställare: xxxx digitala medier kommer att se ut. Syfte Lösning • Formulera satsningsområden Utveckla en dynamisk webbplats som sedan grafiskt • Införande av publiceringsverktyget MOSS anpassas för de olika märkeswebbplatserna • Gemensam plattform avseende innehåll och funktioner. Vissa element specifika för de olika webbplatserna. Målgrupper • Förtydligad integrationsnivå med GA och stora ÅF Privat och Små – Försäljning och Självservice 1 2 • Effektivare beräkning och köpprocess med incitament, • förklaringar och stöd till användaren Måluppfyllelse • Stegvis utveckling av kundservicetjänster Föreslagna utvecklingsområden stödjer Satsningen ska bidra till uppfyllelsen av följande mål: • Enkel och snabb uppdatering av innehåll Syfte • Högre grad av teckning på nätet genom påverkan och prioriterade segment. projekt / satsningar • Relaterade genomarbetad användardialog • Ökad andel avslut på lämnade offerter • Ökad andel kunder sköter serviceärenden på nätet Utvecklingsområde Där behovet • Återanvändning av verktyg från Portalprojektet • Återanvändning av köpprocess Översikt & Relations- byggande Börja spara och utveckla Självservice Digitalt Åtgärder / krav • Märkswebbplatserna upplevs vara det bästa valet Segment uppstår prognos erbjudande kommunikation engagemang • Tidsuppskattning Åtgärder / Aktiviteter Premiepension x • Förstudie x% heltid x månader Aktiivteter Intention, ej kund • Inför gemensamt publiceringssystem • Genomförande x% heltid x månader • Tydliggör köpprocess Tjänstepension x x x x • • Inför kundservicetjänster Kostnadsuppskattning Privat pension och • Skapa relevant innehåll,Fondsparande och användbara funktioner tydlig struktur x x Förstudie: x Genomförande: x Beställare och budget Premiepension (x)0,X MSEKx (x) 0,X MSEK Startar sparande / • Skissa på tidplan med prioriteringar gör val Tjänstepension x x x x 59 Privat pension och Fondsparande x x x x • Business case / affärskalkyl kan göras Kundfrågor / administrera engagemang x x x x Självservice Ska gå i pension x x x x x x Få utbetalning x x 44 inom ramen för respektive projekt • Visa på den totala investeringen som krävs för respektive satsning. • Summera per år
 • 49. Steg 7: Beskriv konsekvenser för organisationen • Vad krävs för att lyckas med föreslagna projekt och nå önskade effekter? • I projektverksamheten • Jobba mer strukturerat, resurser, styrgrupp… • Interna resurser & eldsjälar • I linjeverksamheten • Styrmodell – hur fattar vi beslut • Ansvar & roller • Kompetens, stödverktyg • Följa upp och rapportera önskade effekter • Vilka är de mest relevanta mätpunkterna? • Vad är genomförbart? • Viktigt med jämförbarhet och att tänka över kanalerna
 • 50. Organisation kring digitala kanaler Affärsteam Innovations- team Webbteam
 • 51. Sammanfattning • Det krävs ett helhetsperspektiv för att skapa en framgångsrik strategi för digitala medier • Förutsättning att inkludera tydlig handlingsplan med prioriteringar • Se förankring som ett resultat av delaktighet • Jobba konkret med idéer kring konceptuella lösningar, gärna med stöd i form av skisser. • Skapa en struktur för feedback genom hela processen. • Bra med input från olika delar av verksamheten • Transparens ger trovärdighet • Tydlig bild av vilka beslut ni vill ha och var de skall fattas
 • 52. Tack! Patrik Blomberg 0702-55 18 70 @Patrikb se.linkedin.com/in/patrikblomberg