SlideShare a Scribd company logo
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
7 lipca 2019
Szkoła przyjazna wodzie
„AKTYWNI BŁĘKITNI”
Program promujący przynależność do sieci szkół zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gdańsku
propagujących proekologiczne i bezpieczne zachowania w zakresie gospodarki wodnej.
Organizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
PROGRAM SZKOŁA PRZYJAZNA
WODZIE „AKTYWNI BŁĘKITNI”
• Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym proekologiczne
zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych
wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej szkół podstawowych województwa
pomorskiego, części województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
• Program umożliwia realizację edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie
ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z
zasobów wodnych oraz zakłada możliwość prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych.
• Koncepcja szkoły promującej zachowania proekologiczne wynika bezpośrednio z założeń
promocji dbałości o środowisko naturalne, a w szczególności dbałości o wodę.
• Upowszechnienie aktywnych zachowań: sprzątania rzek
oraz zbiorników wodnych i terenów przyległych.
• Koncepcja szkoły promującej znajomość
zasad bezpiecznej rekreacji nad wodą
i reguł bezpiecznego uprawiania sportów
wodnych.
PROJEKT
SKIEROWANY
DO SZKÓŁ NA
OBSZARZE
DZIAŁANIA
PAŃSTWOWEGO
GOSPODARSTW
A WODNEGO
WODY POLSKIE
RZGW
W GDAŃSKU
Woj. pomorskie:
• Bytowski
• Chojnicki
• Człuchowski
• m. Gdynia
• m. Gdańsk
• Gdański
• m. Sopot
• Kartuski
• Kościerski
• Kwidzyński
• Lęborski
• Nowodworski
• Pucki
• m. Słupsk
• Słupski
• Starogardzki
• Sztumski
• Tczewski
• Wejherowski
Woj. kujawsko-
pomorskie
• Aleksandrowski
• Brodnicki
• Bydgoski
• m. Bydgoszcz
• Chełmiński
• Golubsko -
Dobrzyński
• m. Grudziądz
• Grudziądzki
• Inowrocławski
• Lipnowski
• Rypiński
• Świecki
• m. Toruń
• Toruński
• Tucholski
• Wąbrzeski
• Włocławski
Woj. warmińsko - mazurskie
• m. Elbląg
• Elbląski
• Działdowski
• Nowomiejski
• Ostródzki
• Iławski
• Lidzbarski
• Braniewski
• Bartoszycki
CEL PROGRAMU:
STWORZENIE SIECI SZKÓŁ
„SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”
Szkoła przyjazna wodzie, to szkoła, która
we współpracy z rodzicami uczniów,
nauczycielami i uczniami oraz
społecznością lokalną systematycznie
i planowo działa na rzecz edukacji
ekologicznej, w szczególności w zakresie
dbałości o wodę i znajomości zasad
bezpiecznego korzystania z rekreacji
wodnej. Przynależność do sieci szkół
przyjaznych wodzie będzie potwierdzana
certyfikatem wydawanym przez PGW
Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
MODEL SZKOŁY „AKTYWNI BŁĘKITNI”
Podejmowanie działań
1. Upowszechnienie idei szkół promujących
ekologiczne zachowania i postawy,
w szczególności dotyczące dbałości o zasoby
wodne.
2. Wyrobienie wśród uczniów nawyków
bezpiecznego i aktywnego korzystania z
zasobów wodnych. Zaznajomienie z szeroko
rozumianą gospodarką wodną.
3. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą
z zakresu edukacji o zrównoważonym rozwoju
w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej
i zapobieganiu skutkom suszy.
4. Wyrobienie umiejętności odróżniania
pozytywnych i negatywnych zmian
w środowisku naturalnym.
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ
1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
2. Edukacja w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą poprzez wspólną zabawę
oraz udział w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego zorganizowanych we
współpracy z przedstawicielami służb ratowniczych: Straży Pożarnej lub Policji.
3. Organizacja nauki i pracy sprzyjająca dbałości o środowisko naturalne w tym dbałość o
zużycie wody, uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na zdrowie i
życie ludzi.
4. Przygotowanie i uczestnictwo w akcji „Strażnik czystych wód. Aktywizacja uczniów oraz ich
rodziców poprzez udział w sprzątaniu rzek, jezior, zbiorników wodnych”. Proponowane
terminy: 22.03 Dzień Wody; 22.04 Dzień Ziemi, 11.05 Dzień Bez Śmiecenia. Opis warunków
uczestnictwa w akcji zawarty zostanie w Regulaminie Programu.
5. Rozwijanie nawyku dbania o stan środowiska, w szczególności zużycie wody w domu,
szkole i w miejscach użyteczności publicznej.
6. Edukacja uczniów i pracowników w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu
skutkom suszy. Organizacja konkursów plastycznych dla uczniów.
7. Promowanie zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu,
skakanie do wody…). Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami
propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
EWALUACJA
Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska, w tym w
szczególności zasad oszczędzania wody oraz dbałości o nią. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w
zajęciach.
Aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w zakresie czystości rzek,
jezior, zbiorników wodnych. Udział w akcjach sprzątania „Strażnik czystych wód”.
Pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda, w tym wiedzy na temat powodzi, suszy.
Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach.
Ankiety przed przystąpieniem do programu i po przeprowadzeniu zajęć.
Uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby
ratownicze. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT
SZKOŁY PRZYJAZNEJ WODZIE
„AKTYWNI BŁĘKITNI”
• Uczniowie biorący udział w programie będą zaznajomieni z zagrożeniami jakie niesie woda,
w tym z ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi: powódź, susza.
• Uczniowie poznają zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym
miejscu, skakanie do wody itp.) oraz bezpiecznego uprawiania sportów wodnych,
uczestniczą w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanego przez
przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej.
• Uczniowie będą wiedzieć jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (wyrabiają dobre
nawyki). Aktywnie włączają się w akcje sprzątania rzek i zbiorników wodnych oraz terenów
przyległych „Strażnik czystych wód”.
• Uczniowie mają możliwość zapoznania się z mechanizmami działania obiektów
hydrotechnicznych
• Szkoła biorąca udział w programie współpracuje z organizacjami zapewniającymi
wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną lub sama go organizuje.
DZIAŁANIA
SKIEROWANE
DO NAUCZYCIELI
Różnorodność narzędzi
1. BEZPŁATNY PAKIET MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH:
• SCENARIUSZE ZAJĘĆ (materiały dydaktyczne: Jak sobie radzić z
powodzią),
• PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE: Woda źródłem życia, Kropla do kropli,
• ULOTKI (np. Rodzinny Plan Powodziowy, Informacyjne - Wody
Polskie Gospodarzem naszych wód),
• MULTIMEDIALNA POMOC DYDAKTYCZNA MŁODY HYDROLOG
• INTERAKTYWNA GRA EDUKACJNA pt. Wiesz więcej o powodzi
lepiej się chronisz.
2. MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA WYBRANYCH OBIEKTÓW
HYDROTECHNICZNYCH ZARZADZANYCH PRZEZ PGW Wody
Polskie, RZGW GDAŃSK – TERENOWE ZAJĘCIA
EDUKACYJNE.
3. NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSÓW
PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU.
4. MOZLIWOŚĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH
SPECJALISTÓW/ EKSPERTÓW Z ZAKRESU ICHTIOLOGI I
OCHRONY ŚRODOWISKA.
Możliwość zwiedzania obiektów
Hydrotechnicznych będących w zarządzie Wód Polskich*
• WĘZEŁ WODNY BIAŁA GÓRA (śluza i jaz na połączeniu Nogatu i Wisły położony jest na granicy powiatów malborskiego i kwidzyńskiego)
• HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ składający się ze: śluzy, jazu ulgowego, jazu farny, przepławki.
• POCHYLNIA KĄTY
• ŚLUZA I JAZ MIŁOMŁYN
• STOPIEŃ CZERSKO POLSKIE
• ŚLUZA I JAZ ZIELONA POŁOŻONE SĄ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA, GMINA MIŁOMŁYN
• POCHYLNIA BUCZYNIEC
• JAZ IŁAWA
• WROTA BEZPIECZEŃSTWA/ awaryjne Ligowo
• STOPIEŃ WODNY MYLOF (rzeka BRDA, BRUSY, KUJAWSKO POMORSKIE)
• STOPIEŃ WODNY SZONOWO (GMINA MALBORK, WOJ. POMORSKIE)
• POCHYLNIA CAŁUNY JEST PIĄTĄ Z POCHYLNI KANAŁU ELBLĄSKIEGO (OD STRONY MIŁOMŁYNA)
• POCHYLNIA JELENIE, POŁOŻONA W KM 43.80 - 44.36 KANAŁU ELBLĄSKIEGO JEST CZWARTĄ
• ŚLUZA MAŁA RUŚ ZNAJDUJE SIĘ W MIEJSCOWOŚCI ZWIERZEWO, NA OBSZARZE GMINY OSTRÓDA
• POCHYLNIA OLEŚNICA/ ŚRODKOWA POCHYLNIA KANAŁU ELBLĄSKIEGO
• STOPIEŃ WODNY RAKOWIEC POŁOŻONY JEST W 23+950 KILOMETRZE RZEKI NOGAT (MALBORK)
• SAMOCZYNNE WROTA PRZECIWPOWODZIOWE TZW. ŻUŁAWSKIE
• ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA POŁOŻONA W GMINIE STEGNA, WOJ. POMORSKIE.
• STOPIEŃ KAMIENNA GRODZA W GDAŃSKU NA RZECE MOTŁAWIE (STOPIEŃ WODNY MICHAŁOWO
POŁOŻONY GRANICY WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO I WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO)
• ŚLUZA I PRZELEW MŁYŃSKI OSTRÓDA POŁOŻONE SĄ W OSTRÓDZIE
• JAZ SAMBOROWO (WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 10 KM NA ZACHÓD OD OSTRÓDY)
• WROTA AWARYJNE ZAGADKA (MOZGOWO) POŁOŻONE SĄ NA SZLAKU MIŁOMŁYN - IŁAWA.
* Zgodnie z regulaminem zwiedzania obiektów hydrotechnicznych
…....
• PORUSZANIE TEMATYKI UJĘTEJ W PROGRAMIE
PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI
• ANGAŻOWANIE RODZICÓW W DZIAŁANIA
ZWIAZANE Z WYRABIANIEM POPRAWNYCH POSTAW
Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ REKREACJI NAD WODĄ I
ZACHĘCANIE DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH
• UDOSTĘPNIANIE ULOTEK, PUBLIKACJI,
PODAWANIE LINKÓW DO STRON INTERNETOWYCH
POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE EDUKCJI WODNEJ.
DZIAŁANIA SKIEROWANE
DO RODZICÓW
PATRONATY
Patronat Honorowy:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Pomorski Kurator Oświaty,
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Patronat Merytoryczny: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Patronat Medialny Radio Gdańsk
Partnerzy programu
Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie
Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie
Dziękuję za uwagę
PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, tel. 58 326 18 88
e-mail: media.gdansk@wody.gov.pl
Zapraszamy do współpracy

More Related Content

Similar to Aktywni blekitni

Prezentacja działań ekologicznych
Prezentacja działań ekologicznychPrezentacja działań ekologicznych
Prezentacja działań ekologicznych
razemdlaskierniewic
 
Roczny plan_pracy_2018 _2019
 Roczny plan_pracy_2018 _2019 Roczny plan_pracy_2018 _2019
Roczny plan_pracy_2018 _2019
wiosenka
 
Edukacja Ekologiczna na Targówku
Edukacja Ekologiczna na TargówkuEdukacja Ekologiczna na Targówku
Edukacja Ekologiczna na Targówku
SP114
 
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjab
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjabMarka slaskie maleogrodki-prezentacjab
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjab
SmallGradens
 
Marka slaskie maleogrodki-prezentacja
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjaMarka slaskie maleogrodki-prezentacja
Marka slaskie maleogrodki-prezentacja
SmallGradens
 
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
admkb
 
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskieAkademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
Polska Zielona Sieć / Polish Green Network
 
Ekologia w SP Jaworznia
Ekologia w SP JaworzniaEkologia w SP Jaworznia
Ekologia w SP Jaworznia
Iwona Zalewska - Lech
 
Ekologia
EkologiaEkologia
Ekologia
Renata Mazur
 
Ekologia w jaworzni
Ekologia w jaworzniEkologia w jaworzni
Ekologia w jaworzni
Renata Mazur
 
Edukacja ekologiczna w giminach
Edukacja ekologiczna w giminachEdukacja ekologiczna w giminach
Edukacja ekologiczna w giminach
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
 
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdfMoja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
malgos1
 
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYKNasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach
 
Adaptacja do zmian klimatu2
Adaptacja do zmian klimatu2Adaptacja do zmian klimatu2
Adaptacja do zmian klimatu2
fundacjafdpa
 
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie SzaflaryRok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
 
Podsumowanie III modułu
Podsumowanie III modułuPodsumowanie III modułu
Podsumowanie III modułu
matikon
 
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
Uniwersytet Otwarty AGH
 
Fabryka wody prezentacja
Fabryka wody  prezentacjaFabryka wody  prezentacja
Fabryka wody prezentacja
Grzegorz Kluczyński
 

Similar to Aktywni blekitni (20)

Prezentacja działań ekologicznych
Prezentacja działań ekologicznychPrezentacja działań ekologicznych
Prezentacja działań ekologicznych
 
Roczny plan_pracy_2018 _2019
 Roczny plan_pracy_2018 _2019 Roczny plan_pracy_2018 _2019
Roczny plan_pracy_2018 _2019
 
Edukacja Ekologiczna na Targówku
Edukacja Ekologiczna na TargówkuEdukacja Ekologiczna na Targówku
Edukacja Ekologiczna na Targówku
 
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjab
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjabMarka slaskie maleogrodki-prezentacjab
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjab
 
Marka slaskie maleogrodki-prezentacja
Marka slaskie maleogrodki-prezentacjaMarka slaskie maleogrodki-prezentacja
Marka slaskie maleogrodki-prezentacja
 
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
 
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskieAkademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
Akademia 3R - okiem reportera - SP nr 4, Zambrów, woj. podlaskie
 
Ekologia w SP Jaworznia
Ekologia w SP JaworzniaEkologia w SP Jaworznia
Ekologia w SP Jaworznia
 
Ekologia
EkologiaEkologia
Ekologia
 
Ekologia w jaworzni
Ekologia w jaworzniEkologia w jaworzni
Ekologia w jaworzni
 
Edukacja ekologiczna w giminach
Edukacja ekologiczna w giminachEdukacja ekologiczna w giminach
Edukacja ekologiczna w giminach
 
ETE
ETEETE
ETE
 
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdfMoja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
Moja szkoła nosi imię przyjaciół ziemipdf
 
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYKNasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Nasze zdrowie - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
 
Adaptacja do zmian klimatu2
Adaptacja do zmian klimatu2Adaptacja do zmian klimatu2
Adaptacja do zmian klimatu2
 
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie SzaflaryRok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
Rok Ekologii i Świadomości ekologicznej w Gminie Szaflary
 
Podsumowanie III modułu
Podsumowanie III modułuPodsumowanie III modułu
Podsumowanie III modułu
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
Tradycja i współczesność interdyscyplinarnej współpracy
 
Fabryka wody prezentacja
Fabryka wody  prezentacjaFabryka wody  prezentacja
Fabryka wody prezentacja
 

More from RadioGdansk

02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
RadioGdansk
 
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdflato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
RadioGdansk
 
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowychPostanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
RadioGdansk
 
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
RadioGdansk
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
RadioGdansk
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
RadioGdansk
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
RadioGdansk
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
RadioGdansk
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
RadioGdansk
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
RadioGdansk
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
RadioGdansk
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
RadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
RadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
RadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
RadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
RadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
RadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
RadioGdansk
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
RadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
RadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
02_2024_projekt_2_1_.pdf bla bla bla bla
 
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdflato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
lato_s_ro_dmies_cie_50x70cm_2024_2_1_.pdf
 
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowychPostanowienie sądu ws. środków abonamentowych
Postanowienie sądu ws. środków abonamentowych
 
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy TczewPismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
Pismo współpracujących kandydatów na wójta gminy Tczew
 
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdfRadio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
Radio Gdansk _wybory samorzadowe 2024_ plan emisji_ wszystkie spoty.pdf
 
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psamiOświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
Oświadczenie Animalsów dotyczące kierownika, który znęcał się nad psami
 
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy SylvaOświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
Oświadczenie do Radia Gdańsk firmy Sylva
 
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 

Aktywni blekitni

 • 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7 lipca 2019 Szkoła przyjazna wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” Program promujący przynależność do sieci szkół zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gdańsku propagujących proekologiczne i bezpieczne zachowania w zakresie gospodarki wodnej. Organizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
 • 2. PROGRAM SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE „AKTYWNI BŁĘKITNI” • Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym proekologiczne zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej szkół podstawowych województwa pomorskiego, części województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. • Program umożliwia realizację edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych oraz zakłada możliwość prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych. • Koncepcja szkoły promującej zachowania proekologiczne wynika bezpośrednio z założeń promocji dbałości o środowisko naturalne, a w szczególności dbałości o wodę. • Upowszechnienie aktywnych zachowań: sprzątania rzek oraz zbiorników wodnych i terenów przyległych. • Koncepcja szkoły promującej znajomość zasad bezpiecznej rekreacji nad wodą i reguł bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.
 • 3. PROJEKT SKIEROWANY DO SZKÓŁ NA OBSZARZE DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTW A WODNEGO WODY POLSKIE RZGW W GDAŃSKU Woj. pomorskie: • Bytowski • Chojnicki • Człuchowski • m. Gdynia • m. Gdańsk • Gdański • m. Sopot • Kartuski • Kościerski • Kwidzyński • Lęborski • Nowodworski • Pucki • m. Słupsk • Słupski • Starogardzki • Sztumski • Tczewski • Wejherowski Woj. kujawsko- pomorskie • Aleksandrowski • Brodnicki • Bydgoski • m. Bydgoszcz • Chełmiński • Golubsko - Dobrzyński • m. Grudziądz • Grudziądzki • Inowrocławski • Lipnowski • Rypiński • Świecki • m. Toruń • Toruński • Tucholski • Wąbrzeski • Włocławski Woj. warmińsko - mazurskie • m. Elbląg • Elbląski • Działdowski • Nowomiejski • Ostródzki • Iławski • Lidzbarski • Braniewski • Bartoszycki
 • 4. CEL PROGRAMU: STWORZENIE SIECI SZKÓŁ „SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE” Szkoła przyjazna wodzie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną systematycznie i planowo działa na rzecz edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Przynależność do sieci szkół przyjaznych wodzie będzie potwierdzana certyfikatem wydawanym przez PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
 • 5. MODEL SZKOŁY „AKTYWNI BŁĘKITNI” Podejmowanie działań 1. Upowszechnienie idei szkół promujących ekologiczne zachowania i postawy, w szczególności dotyczące dbałości o zasoby wodne. 2. Wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. Zaznajomienie z szeroko rozumianą gospodarką wodną. 3. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. 4. Wyrobienie umiejętności odróżniania pozytywnych i negatywnych zmian w środowisku naturalnym.
 • 6. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ 1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 2. Edukacja w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą poprzez wspólną zabawę oraz udział w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego zorganizowanych we współpracy z przedstawicielami służb ratowniczych: Straży Pożarnej lub Policji. 3. Organizacja nauki i pracy sprzyjająca dbałości o środowisko naturalne w tym dbałość o zużycie wody, uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na zdrowie i życie ludzi. 4. Przygotowanie i uczestnictwo w akcji „Strażnik czystych wód. Aktywizacja uczniów oraz ich rodziców poprzez udział w sprzątaniu rzek, jezior, zbiorników wodnych”. Proponowane terminy: 22.03 Dzień Wody; 22.04 Dzień Ziemi, 11.05 Dzień Bez Śmiecenia. Opis warunków uczestnictwa w akcji zawarty zostanie w Regulaminie Programu. 5. Rozwijanie nawyku dbania o stan środowiska, w szczególności zużycie wody w domu, szkole i w miejscach użyteczności publicznej. 6. Edukacja uczniów i pracowników w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Organizacja konkursów plastycznych dla uczniów. 7. Promowanie zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody…). Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
 • 7. EWALUACJA Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska, w tym w szczególności zasad oszczędzania wody oraz dbałości o nią. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach. Aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w zakresie czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych. Udział w akcjach sprzątania „Strażnik czystych wód”. Pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda, w tym wiedzy na temat powodzi, suszy. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach. Ankiety przed przystąpieniem do programu i po przeprowadzeniu zajęć. Uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
 • 8. DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ WODZIE „AKTYWNI BŁĘKITNI” • Uczniowie biorący udział w programie będą zaznajomieni z zagrożeniami jakie niesie woda, w tym z ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi: powódź, susza. • Uczniowie poznają zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp.) oraz bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, uczestniczą w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanego przez przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej. • Uczniowie będą wiedzieć jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (wyrabiają dobre nawyki). Aktywnie włączają się w akcje sprzątania rzek i zbiorników wodnych oraz terenów przyległych „Strażnik czystych wód”. • Uczniowie mają możliwość zapoznania się z mechanizmami działania obiektów hydrotechnicznych • Szkoła biorąca udział w programie współpracuje z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną lub sama go organizuje.
 • 9. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI Różnorodność narzędzi 1. BEZPŁATNY PAKIET MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH: • SCENARIUSZE ZAJĘĆ (materiały dydaktyczne: Jak sobie radzić z powodzią), • PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE: Woda źródłem życia, Kropla do kropli, • ULOTKI (np. Rodzinny Plan Powodziowy, Informacyjne - Wody Polskie Gospodarzem naszych wód), • MULTIMEDIALNA POMOC DYDAKTYCZNA MŁODY HYDROLOG • INTERAKTYWNA GRA EDUKACJNA pt. Wiesz więcej o powodzi lepiej się chronisz. 2. MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA WYBRANYCH OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH ZARZADZANYCH PRZEZ PGW Wody Polskie, RZGW GDAŃSK – TERENOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE. 3. NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU. 4. MOZLIWOŚĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH SPECJALISTÓW/ EKSPERTÓW Z ZAKRESU ICHTIOLOGI I OCHRONY ŚRODOWISKA.
 • 10. Możliwość zwiedzania obiektów Hydrotechnicznych będących w zarządzie Wód Polskich* • WĘZEŁ WODNY BIAŁA GÓRA (śluza i jaz na połączeniu Nogatu i Wisły położony jest na granicy powiatów malborskiego i kwidzyńskiego) • HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ składający się ze: śluzy, jazu ulgowego, jazu farny, przepławki. • POCHYLNIA KĄTY • ŚLUZA I JAZ MIŁOMŁYN • STOPIEŃ CZERSKO POLSKIE • ŚLUZA I JAZ ZIELONA POŁOŻONE SĄ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA, GMINA MIŁOMŁYN • POCHYLNIA BUCZYNIEC • JAZ IŁAWA • WROTA BEZPIECZEŃSTWA/ awaryjne Ligowo • STOPIEŃ WODNY MYLOF (rzeka BRDA, BRUSY, KUJAWSKO POMORSKIE) • STOPIEŃ WODNY SZONOWO (GMINA MALBORK, WOJ. POMORSKIE) • POCHYLNIA CAŁUNY JEST PIĄTĄ Z POCHYLNI KANAŁU ELBLĄSKIEGO (OD STRONY MIŁOMŁYNA) • POCHYLNIA JELENIE, POŁOŻONA W KM 43.80 - 44.36 KANAŁU ELBLĄSKIEGO JEST CZWARTĄ • ŚLUZA MAŁA RUŚ ZNAJDUJE SIĘ W MIEJSCOWOŚCI ZWIERZEWO, NA OBSZARZE GMINY OSTRÓDA • POCHYLNIA OLEŚNICA/ ŚRODKOWA POCHYLNIA KANAŁU ELBLĄSKIEGO • STOPIEŃ WODNY RAKOWIEC POŁOŻONY JEST W 23+950 KILOMETRZE RZEKI NOGAT (MALBORK) • SAMOCZYNNE WROTA PRZECIWPOWODZIOWE TZW. ŻUŁAWSKIE • ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA POŁOŻONA W GMINIE STEGNA, WOJ. POMORSKIE. • STOPIEŃ KAMIENNA GRODZA W GDAŃSKU NA RZECE MOTŁAWIE (STOPIEŃ WODNY MICHAŁOWO POŁOŻONY GRANICY WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO I WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO) • ŚLUZA I PRZELEW MŁYŃSKI OSTRÓDA POŁOŻONE SĄ W OSTRÓDZIE • JAZ SAMBOROWO (WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 10 KM NA ZACHÓD OD OSTRÓDY) • WROTA AWARYJNE ZAGADKA (MOZGOWO) POŁOŻONE SĄ NA SZLAKU MIŁOMŁYN - IŁAWA. * Zgodnie z regulaminem zwiedzania obiektów hydrotechnicznych
 • 11. ….... • PORUSZANIE TEMATYKI UJĘTEJ W PROGRAMIE PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI • ANGAŻOWANIE RODZICÓW W DZIAŁANIA ZWIAZANE Z WYRABIANIEM POPRAWNYCH POSTAW Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ REKREACJI NAD WODĄ I ZACHĘCANIE DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH • UDOSTĘPNIANIE ULOTEK, PUBLIKACJI, PODAWANIE LINKÓW DO STRON INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE EDUKCJI WODNEJ. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW
 • 12. PATRONATY Patronat Honorowy: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pomorski Kurator Oświaty, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Patronat Merytoryczny: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Patronat Medialny Radio Gdańsk Partnerzy programu Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie
 • 13. Dziękuję za uwagę PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, tel. 58 326 18 88 e-mail: media.gdansk@wody.gov.pl Zapraszamy do współpracy