SlideShare a Scribd company logo
ACHIZIȚII NOI
ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN
BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
ELABORARE: MARGARETA CEBOTARI,
SECȚIA DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE
ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Direcția Cercetare și Dezvoltare
în Biblioteconomie și Științe ale Informării
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică: tradiția trecutului
la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie
bibliografică / Nionila Dalinițchi, Angelina Catana, Silvia
Gorceag [et al.] ; coord. de ediție: Elena Bordian ; Institutul
Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică. – Chișinău : INCE, 2020. – 272 p. : fig.,
fot. – ISBN 978-9975-3463-4-4.
• Monografia constituie un volum jubiliar, ce reflectă
activitatea instituției în cele cinci decenii de existență,
scoate în evidență generațiile de bibliotecari care au
activat și au contribuit la transformarea bibliotecii într-o
instituție modernă de informare și documentare pentru
diferite categorii de utilizatori.
• Lucrarea este structurată în șapte capitole care cumulează
1739 de titluri bibliografice, în care se estimează
activitatea profesională, științifică și editorială a
bibliotecarilor BRTȘ, de asemenea sunt incluse și referințe
despre instituția dată, reflectate în presa tipărită și
electronică.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Casiadi, Oleg. Deontologia cercetării științifice și metodologia
elaborării lucrării științifice : Suport de curs / Oleg Casiadi. –
Chişinău : Print-Caro, 2021. – 344 p. – ISBN 978-9975-56-
898-2.
• Lucrarea a fost recomandată spre publicare de Senatul
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii
Moldova.
• Dr. Oleg Casiadi a structurat lucrarea în 13 capitole de
bază: Apariția și legitățile dezvoltării științei; Teoria și
metodologia științei; Metode specifice de cercetare
științifică; Principiile metodologice ale cercetării
științifice; Normele etice și valorile științei. Deontologia
cercetării științifice; Plagiatul în legislația Republicii
Moldova și România; Codul cu privire la știință și inovare;
Tendințele dezvoltării societății în secolul XXI etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Ionel, Aurelia. A livraria do Convento da Arrábida: 1542-
1834 / Aurelia Ionel. – Lisboa : Colibri, 2020. – 96 p. –
(Ciência da informação ; CI 10). – ISBN 978-989-689-956-1.
• Autoarea este originară din satul Bălăurești din Republica
Moldova, actualmente trăiește și lucrează în Portugalia.
Aurelia Ionel este absolventă a facultății de
Biblioteconomie și Bibliografie a Universității de Stat din
Republica Moldova (1989), magistru în Științe de
Documentare și Informare (2019) a Universității de Litere
din municipiul Lisboa.
• Studiul reflectă istoria Bibliotecii Mănăstirii din orașul
Arrábida, editat în cadrul colecției Știința Informației.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Kulikovski, Lidia. Ludicul în activitatea bibliotecii publice:
Vademecum pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski. –
Chişinău : [S. n.], 2020. – 210 p. – (Colecția de buzunar, ISBN
978-9975-3451-3-2). – ISBN 978-9975-3450-5-7.
• Ghidul vine în ajutor bibliotecarilor la inovarea proceselor
și activităților bibliotecii publice ca mediu ludic de
cunoaștere și dezvoltare.
• Bibliotecarii, animatori ai jocurilor, vor regăsi informații
utile despre: istoria și teoria jocului din prisma
bibliologico-biblioteconomică, definiții și funcții ale
jocului, categorii de jocuri, utilizatorii jocului, amenajarea
spațiului de joacă în biblioteci, materiale și resurse ludice,
activități ludice etc.
• În ajutorul lor vor fi și sfaturile prezentate de autor în
Boxa cu lecturi, Boxa cu exemple, Boxa cu modele, Boxa cu
sfaturi incluse în cuprinsul ghidului.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Lectura și scările : Culegere de articole : [în vol.] / Biblioteca
Națională a Republicii Moldova, Clubul Literar „Homo
Aestheticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant
științific, prefață: Iulian Filip ; coordonator de ediție:
Victoria Vasilica. – Chișinău : [S. n.], 2021. – Vol. 2. – 232 p. :
fig., fot., color, tab. – ISBN 978-9975-3510-2-7.
• Lucrarea include comunicările participanților la ediția a
treia a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru
cultură, cunoaștere și dezvoltare”, organizată în cadrul
proiectului cultural Programul Național LecturaCentral-
2021.
• Volumul este structurat în capitole conform tematicii
abordate în articole, reflectând aspecte teoretice și practice
ale fenomenului lecturii, experiențe de promovare a
lecturii pe meridianele lumii, metode și tehnici de
promovare a lecturii, impresii de lectură, îndemnuri la
lectură etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Schweighöfer, Britta. Educația tinerilor și adulților conform Agendei
2030 și obiectivelor de dezvoltare durabilă : Rolul, contribuția și
potențialul pentru viitor : Studiu / Britta Schweighöfer ; șef de red. și
concept: Anja Thöne ; responsabil de ediție: Adela Scutaru-Guțu. –
Chişinău : Epigraf, 2021. – 72 p. : fig. – ISBN 978-9975-60-400-0.
• Studiul a fost realizat cu scopul de a pune în evidență rolul
semnificativ al educației în rândul generației tinere și a
adulților în vederea realizării ODD. Aceste obiective sunt
corelate cu învățarea pe tot parcursul vieții și pot fi
îndeplinite cu succes în cazul când tinerii și adulții învață
cum să acționeze în scopul implementării în țara lor a
Agendei 2030.
• Studiul a fost inițiat și monitorizat de serviciul public și
guvernamental DVV International: Moldova,
reprezentanța în Republica Moldova a Asociaţiei Germane
pentru Educaţia Adulţilor.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Национальные библиотеки стран СНГ, 2011-2018 /
Российская государственная библиотека ; Библиотечная
Ассамблея Евразии ; [сост.: Н. П. Игумнова, С. П.
Меньщикова, М. П. Нерюева]. – Москва : Пашков дом,
2020. – 172 p. : tab. – ISBN 978-5-7510-0789-8.
• Volumul continuă colecția de publicații profesionale
despre situația la zi și dezvoltarea bibliotecilor naționale a
țărilor membre ale Comunității Statelor Independente
(CSI).
• Informațiile prezentate de fiecare țară includ: adresa
bibliotecii naționale, statutul bibliotecii, legislația în
domeniul biblioteconomic adoptată în perioada respectivă,
date statistice ale activității de servire a utilizatorilor,
proiecte, modernizarea bibliotecilor, activități culturale și
educative organizate, activități de cercetare științifică,
publicațiile bibliotecii, organizarea instruirii profesionale
continue a bibliotecarilor etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Кузьмин, Е. И. Доступ к правовой и иной социально
значимой информации в библиотеках России : Развитие
правовой культуры граждан : Аналитический доклад / Е.
И. Кузьмин, Т. А. Мурована. – Москва : МЦБС, 2011. –
288 р. – ISBN 978-5-91515-041-4.
În volum sunt raportate rezultatele Proiectului Național
organizat de Ministerul Culturii al Federației Ruse, în
colaborarea cu Asociația Bibliotecilor din Federația Rusă,
care a avut drept scop realizarea unor evenimente complexe
de dezvoltare/ diversificare a activității centrelor de acces la
informații juridice și alte informații de importanță socială,
realizat în baza bibliotecilor municipale în anul 2010.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Точка притяжения - Библиотека „Ицик Мангер” : 30 лет со дня
основания / aвторы-сост.: Анна Бацманова, Мирослава Метляева ;
коорд.: Мариана Харжевски, Лидия Куликовски ; ред.: Татьяна
Искимжи ; Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, Biblioteca „Ițic
Mangher”. – Chişinău : [S. n.], 2021. – 278 p. : fot. – ISBN 978-9975-
3493-2-1
• Volumul prezintă informații care confirmă activitatea diversă și
valoarea unicii bibliotecii de carte evreiască de nivel național, care a
reușit timp de 30 de ani să fie un adevărat centru cultural și
educațional pentru o gamă largă de cetățeni ai Republicii Moldova.
• Personalități notorii a culturii atât din Republica Moldova, cât și de
peste hotarele ei, au adresat mesaje de felicitare bibliotecii „Ițic
Mangher”, accentuând rolul ei important în fortificarea comunicarii
între culturile lumii.
• Compartimentul bibliografic inserat în volum, care cuprinde 985 de
titluri ale articolelor despre activitatea bibliotecii, publicate în ediții
seriale editate în anii 1991-2020, sporește valoarea informațională a
lucrării date.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI
ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
PUBLICAȚII SERIALE
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Buletin bibliologic / Biblioteca Națională a Republicii Moldova,
Direcția Cercetare în Biblioteconomie și Știința Informării ;
alcătuitor: Margareta Cebotari ; redactor: Raisa Plăieșu. –
Chișinău, 2021. – Nr. 26. – 76 p. – ISSN 1857-1492.
• Publicația constituie un excelent suport informațional
bibliografic atât pentru organizarea instruirilor profesionale,
cât și pentru instruirea informală a bibliotecarilor, deschizînd
conținutul edițiilor periodice de specialitate din colecțiile
Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
• Ediția a 26-a a Buletinului bibliologic include 280 de descrieri
analitice din publicațiile seriale din domeniul biblioteconomiei
și științelor informări achiziționate în colecțiile BNRM în anul
2019. Au fost elaborate trei indexuri auxiliare: de nume, de
subiecte și de ediții periodice bibliografiate.
• Suplimentar a fost elaborată și anexată în lucrare lista
bibliografică a cărților de specialitate achiziționate în colecția
DCDB în anii 2019-2020.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотека и закон : Журнал-справочник : Тексты
документов, комментарии, консультации. – Москва : Изд-
во «Либер-Дом», 2021. – (Вып. 50, № 1 / 2021). – 380 с. –
ISSN 1560-6972.
• Statutul Asociației Bibliotecarilor din Rusia în redacție
nouă, recomandări ale asociației în privința activității
bibliotecilor în perioada post-COVID, conceptul
dezvoltării bibliotecilor instituțiilor superioare de
învățământ se regăsesc în primul capitol al acestei ediții.
• Următoarele capitole includ documente și informații
pertinente despre: organizarea serviciilor de bibliotecă
pentru copii de vârsta 0-18 ani - recomandări IFLA;
concepția de creare și funcționare a centrelor de formare
profesională continuă a specialiștilor și managerilor din
domeniul culturii; instruirea specialiștilor în domeniul
biblioteconomic în cadrul proiectului federal „Oameni de
creație”; standarde în domeniul biblioteconomic referitor
la organizarea și structura bibliotecilor electronice,
terminologia serviciilor bibliografice ale bibliotecii etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie, științe ale informării
și cultură / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din
Chișinău. – 2019. – Vol. 74, Nr 3. – 206 p. – ISSN 1811-900X.
• Temele abordate în revistă sunt diverse, de real interes
pentru comunitatea biblioteconomică și se referă la
potențialul ascuns de impact al activității bibliotecilor
publice asupra membrilor comunității, prin organizarea
unor campanii/ proiecte masive de promovare a
cunoașterii și formare personală, prin lectură și joc.
• În articolele din cuprinsul acestui număr al revistei autorii
au descris amănunțit diverse aspecte ale organizării și
impactului valoros asupra publicului chișinăuian a
activităților organizate de filialele BM „B. P. Hasdeu” în
cadrul programului/proiectului estival „Provocarea Verii”
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie, științe ale informării
și cultură / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din
Chișinău. – 2019. – Vol. 75, Nr 4. – 201 p. – ISSN 1811-900X.
Domeniul teoretic și practic al aspectului de comunicare
„biblioteca publică și știința participativă” este prezentat de
autorii acestui număr al revistei, cuprinzând astfel de teme de
interes pentru specialiștii bibliotecilor din Republica
Moldova:
• Evoluția dinamică a științei și creativității în timp și spațiu
• Știința deschisă și bibliotecile
• Funcționarea serviciilor moderne de promovare a științei
în biblioteci
• Biblioteca publică și știința participativă
• Mobilizarea bibliotecilor pentru Știința Deschisă, pentru
Știința cetățenilor etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотековедение : Журнал Российской
государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, №
3. – С. 225-336. – Mod de acces:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/80
Informații despre activitatea bibliotecilor din țările CSI
prezentate în acest număr au următoarele axe de conținut:
• Activitatea științifică în bibliotecile centrale ale regiunilor
constitutive ale Federației Ruse: fundamentarea legală,
forme de organizare, probleme cheie.
• Utilizatorii moderni ai bibliotecilor și spațiul de acces
deschis la informații.
• Contentul/conținutul video propriu al bibliotecilor:
tendințe și perspective de utilizare.
• „Dezvoltarea profesională a specialiștilor din biblioteci în
cadrul proiectului federal „Oamenii creativi”.
• Tur virtual al Bibliotecii de Stat din Rusia.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотековедение : Журнал Российской
государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, №
4. – С. 337-449. – Mod de acces:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/81/showToc
Subiectele expuse în articolele din revistă sunt actuale și de
importanță strategică în dezvoltarea bibliotecilor:
• Aspectul arhitectural al bibliotecii este mesajul ei către
societate. Cum să actualizeze spațiul arhitectural al
bibliotecii pentru a crește competitivitatea acesteia se
gândesc profesioniștii bibliotecilor din întreaga lume,
venind cu modele de transformari creative și atractive.
• Pe site-urile instituțiilor științifice și în sistemele
informaționale deschise există multe documente științifice
care nu au formă tipărită. Se propune organizarea
serviciilor de informare în biblioteci pentru documentele
nepublicate, folosind sistemul de Difuzare Selectivă a
Informației (DSI).
• Construirea bibliotecilor viitorului: Banca de idei IFLA
Global Vision
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотековедение : Журнал Российской
государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, №
5. – С. 450-559. – Mod de acces:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/82/showToc
• Specialiștii în domeniu au posibilitatea de a se informa
despre practica conservării, restaurării și promovării
colecțiilor de patrimoniu în Biblioteca și Arhivele Canadei.
• Abordarea altui subiect stringent, apărut în activitatea
bibliotecilor, se referă la criza pandemică, care a schimbat
starea industriei cărții din întreaga lume, inclusiv în
aspectul interacțiunii cu publicul cititor. Revizuirea
politicii de publicare și optimizare a resurselor interne ale
bibliotecilor sunt inevitabile.
• Atât editorii, cât și bibliotecile își sporesc semnificativ
prezența online și lucrează pentru a dezvolta o varietate de
servicii online.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотековедение : Журнал Российской
государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69,
№ 6. – С. 560-672.
Subiecte majore sunt reflectate în cuprinsul ultimului număr
al revistei din anul 2020:
• Sprijinirea cercetării științifice ca direcție importantă a
activității bibliotecii
• Concurența ca unul din instrumentele eficiente și cu
autoritate pentru evaluarea, încurajarea și stimularea
activității științifice în instituțiile de cultură.
• Bibliotecile ca instituții științifice eficiente.
• Popularizarea poveștilor/ benzilor desenate în Rusia și
rolul lor în formarea unui mediu de bibliotecă loial
membrilor comunității.
• Analiza și construirea imaginii bibliotecii prin metoda
interviurilor cu utilizatorul. Metodologia de utilizare a
unui astfel de instrument și rezultatele unui interviu
semistructurat sunt prezentate în cuprinsul revistei și pot
deveni baza campaniilor publicitare ale bibliotecii.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 13. – 44 с.
Promovarea lecturii este subiectul central al articolelor din
acest număr al revistei:
• Istoria apariției și dezvoltării editării cărților pentru copii
• Algoritmi de căutare și evaluare a informațiilor, care pot
să ajute activităţile de cercetare ale elevilor de liceu
• Ediții bibliofile din biblioteci personale
• Psihologie + ... bibliotecă. Astăzi studiile psihologice,
antrenamentele, consultațiile au devenit parte din viața
populației, deci și a activității bibliotecilor.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 14. – 44 с.
Tema numărului: Biblioteconomia online
Subiectele abordate în articole reflectă informații despre
necesitatea organizării instruirii profesionale continue în
format online:
• Masa rotunda de discuții: Experiență în stăpânirea unui
nou format de dezvoltare profesională
• Cum să aduci o carte mai aproape de o persoană, cum să
faci un pas către cititorul tău, cum să intri într-un dialog
constructiv cu el și să stabilești o astfel de comunicare care
să aducă satisfacție ambelor părți, cititorului și bibliotecii
– acestea sunt alte subiecte aflate în vizorul
bibliotecarilor, reflectate în articolele din acest număr al
revistei.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 15. – 44 с.
Tema numărului: Povești despre cărți
Subiecte abordate în articolele din acest număr:
• Interacțiune și parteneriat între biblioteci și muzee.
• Despre experiența muncii de reabilitare a persoanelor cu
dizabilități cu deficiențe de vedere și auz simultane, prin
utilizarea lecturilor cărților speciale.
• Stagiuni teatrale / spectacole prezentate în bibliotecii.
• Ce mijloace vizuale aleg bibliotecile pentru a motiva un
potențial cititor să dialogheze/ viziteze cît mai des
biblioteca? Bibliotecile se concentrează pe un mediu real
sau simulat în care se poate stabili acest dialog?
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 16. – 44 с.
Tema numărului: Lectura pentru copii.
Odată cu modernizarea activității bibliotecilor, analiza
problemelor legate de lectură capătă un sens deosebit de
profund. Studiul lecturii în rândul populației tinere, și mai
ales a satelor, este întotdeauna relevant și necesar. În acest
număr al revistei se regăsesc diverse informații de interes
pentru bibliotecari: Evoluție sau degradare a literaturii
pentru copii și a lecturii copiilor?; Cluburile de lectură în
biblioteci – o oportunitate de autodezvoltare și auto-
realizare a copiilor și adolescenților; „VTeme” – noi
formate de comunicare: importanța și impactul
organizării discuțiilor în format teibl-tok pentru tineri
(masa rotundă de discuții).
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 17. – 44 с.
Tema numărului: Studii regionale al tradițiilor locale /
istoria locală și bibliotecile
• Conform tematicii acestui număr, în articolele prezentate
de specialiști în domeniu sunt analizate problemele și
succesele organizării și dezvoltării activităților de studiere
a valorilor istorice, literare, morale din localitatea aflată în
aria de servire a bibliotecii:
• Biblioteca – sursă electronică de știri locale / istorie locală.
• Importanța activităților expoziționale de picturi ale
oamenilor de creație din localitate în bibliotecă.
• Postări online literare ale bibliotecilor: din istoricul
apariției și dezvoltării grupurilor de discuții literare sub
egida bibliotecilor, din rețeaua socială „VKontakte”.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 18 – 44 с.
Tema numărului: Centenarul Bibliotecii de Stat din
Rusia pentru nevăzători
• Autorii articolelor prezintă argumente despre
necesitatea bibliotecilor specializate, care contribuie la
echitatea socială, prin promovarea lecturii pentru toți
membrii comunității.
• Problema este că există extrem de puține publicații
disponibile pentru nevăzători. Sursa principală a unor
astfel de publicații pentru ei este biblioteca.
• Bibliotecarii trebuie să fie pregătiți să facă față
provocării vremurilor de modernizare a procesului de
lectură, să vină cu activități care să contribuie la
compaterea analfabetismului funcțional.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 19. – 44 с.
Tema numărului: Capitala bibliotecilor regiunii Leningrad
Informațiile din cuprinsul revistei prezintă unele rezultate și
impactul dezvoltării bibliotecilor din regiune:
• Drumul cărții în biblioteci este bazat pe proiecte de
dezvoltare continuă a serviciilor oferite publicului.
Proiectul modernizării Bibliotecii științifice universale
regionale din Leningrad, care a început în urmă cu șase
ani, este implementat anual în cadrul programului de stat
„Dezvoltarea culturii în regiunea Leningrad”.
• Acest proiect este evenimentul cheie și cel mai mare al
anului în sfera bibliotecilor din regiune, fiind și cea mai
importantă platformă de discuții pentru comunitatea
profesională a bibliotecarilor.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 20. – 44 с.
Informațiile cuprinse în acest număr al revistei se referă la
politicile de dezvoltare a bibliotecilor aflate în vizorul
Forumului bibliotecilor publice din Federația Rusă, ediția a
VIII-a, cu genericul „Bibliotecile municipale ale noii
generații: viziune regională”, organizat la Sankt Petersburg
la 13 noiembrie 2020 sub motto-ul: „Cele mai bune practici,
rezultate și perspective”. Concluziile Forumului:
• este necesară o formulă de bibliotecă-model de ultimă
generație, formulă argumentată din punct de vedere
științific și practic;
• este nevoie de un mecanism financiar real pentru trecerea
de la biblioteci-model la o modernizare pe scară largă a
serviciilor de bibliotecă;
• sistemul de management al bibliotecii moderne are nevoie
de modernizare etc.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 21 – 44 с.
Tema numărului: Mitologia timpului
• Subiectele articolelor din acest număr sunt mai
neobișnuite, în atenția publicului fiind aduse informații
din istoria miturilor despre cărți și biblioteci, sunt
dezvăluite tainele apariției / scrierii unor publicații care au
avut priză la public în anumite perioade de timp, anume
prin descrieri ale unor lumi alternative vieții reale.
• În același timp, ediții de excepție de traduceri recente ale
miturilor antice continuă să prezinte un motiv de atracție
a cititorilor la bibliotecile care dețin în colecții astfel de
lucrări.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 22. – 44 с.
Tema numărului: 100 de ani ai Bibliotecii Științifice
Universale din Crimeea
Deținând o colecție unică de publicații rare și valoroase, care
constituie un subiect de mândrie deosebită, biblioteca
desfășoară activități de salvgardare a memoriei locale/ istoriei
locale a regiunii. Se acordă multă atenție creării unei arhive
digitale de documente locale.
Alte subiecte abordate în acest număr:
• Modelarea patrimoniului național în mediul electronic:
propuneri pentru „Strategia de dezvoltare a
biblioteconomiei până în 2030”
• Legile despre bibliotecile naționale
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 23. – 44 с.
Tema numărului: Noi practici de bibliotecă
Autorii articolelor vin să demonstreze că bibliotecile treptat
se transformă și în instituții sociale, unde, în condiții bine
amenajate se pot întâlni și dialoga oameni cu aceleași
interese. La crearea a astfel de condiții contribuie din plin
implementarea Proiectului Național „Cultura”.
Alte subiecte de interes din acest număr: bibliotecile din
Finlanda și Estonia în contextul inovaţiei şi tradiţiei; lansarea
unei noi cărți a lui Yu Nesbo. Principala trăsătură a talentului
acestui remarcabil scriitor norvegian este capacitatea de a
crea o tensiune dramatică atât de puternică, încât este
imposibil să te desprinzi de cărțile sale.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Библиотечное дъло / Российская Национальная
Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 24. – 44 с.
Tema numărului: Oamenii și pisicile
• Relațiile oamenilor cu unele dintre animale au avut
forme diferite, dar în cele din urmă s-au transformat
într-un cerc vicios: de la închinare la domesticire și
apoi înapoi la închinare. O pisică, cu o putere
inexplicabilă, trezește un sentiment de afecțiune într-o
persoană. Nu este de mirare că multe dintre creațiile
omului îi datorează succesul acestei muze sălbatice:
jucându-se cu capacul mobil al stiloului, ea a ajutat
stiloul scriitorului să se miște cu încredere după gând.
• Din paginile acestui număr al revistei vom afla istorii
despre scriitori remarcabili și alte personalități din
diverse domenii ale științei și culturii care au fost
frapați și atașați puternic de aceste vietăți minunate.
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Вестник БАЕ : Научно-практический журнал
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 3. – 70
с.
Revista include un vast volum de informații de analiză și
sinteză a activității bibliotecilor naționale din CSI:
• Bibliotecile naționale ale statelor membre CSI: un
viitor comun în mediul informațional
• Bibliotecile Naționale ale CSI în 2019: informații
statistice
• Structurile organizatorice ale celor mai mari biblioteci
naționale
Alte articole de interes pentru bibliotecari incluse în acest
număr al revistei se referă la:
• Promovarea cărții și a lecturii: forme și metode ale
bibliotecilor din Belarus
• Lectura în familie – una dintre formele de dezvoltare a
interesului cititorului
• Cum se creează o bibliotecă-model de la zero?
ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA
CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
2021, SEMESTRUL 2
Вестник БАЕ : Научно-практический журнал
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 4. – 72 с.
În acest număr regăsim informații despre perspective și
priorități pentru dezvoltarea cooperării în sfera culturii în
țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI), urmate
de o analiză a lucrărilor Adunării Generale a Membrilor
Asamleei Bibliotecilor Eurasiatice, ediția a XXIV-a.
În compartimentul BIBLIOTECĂ. FONDURI. CITITORI
sunt prezentate informații axate pe subiecte de interes pentru
specialiștii din biblioteci:
• Lectura copiilor și adolescenților din Republica Belarus
• Rolul cărții în conservarea și dezvoltarea culturii naționale
a Tadjikistanului
• Rolul publicațiilor de patrimoniu în dezvoltarea și
promovarea valorilor naționale

More Related Content

What's hot

Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Metode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilorMetode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilor
Cristina
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
National Library of Republic of Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
National Library of Republic of Moldova
 
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
DIB ULIM
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
DIB ULIM
 

What's hot (20)

Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCOBibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
Bibliotecile schimbă vieţi - Irina BITCENCO
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Biblioteca ...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
 
Metode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilorMetode moderne de promovare a colectiilor
Metode moderne de promovare a colectiilor
 
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă - baza dezvoltării comunități...
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Știi...
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
 
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
 
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia SitaruAnul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
Anul Bibliologic - gânduri aniversare. Lidia Sitaru
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 

Similar to Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 2021, semestrul 2

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, ...
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ.  Trimestrul 2, ...Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ.  Trimestrul 2, ...
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca Drept
 
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 2021, semestrul 2 (20)

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
 
Comunicat seminar
Comunicat seminarComunicat seminar
Comunicat seminar
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
 
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
Comunicat final Conferinte Zonale, 22-30 mai 2023
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie ...
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ. Trimestrul IV, 2019
 
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
BNRM. Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblio...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 3
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
 
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, ...
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ.  Trimestrul 2, ...Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ.  Trimestrul 2, ...
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ. Trimestrul 2, ...
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
 
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturiiOrdin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANUBiblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera OsoianuBiblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliograficăLectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul LecturiiProgramul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

More from Biblioteca Națională a Republicii Moldova (19)

Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
 
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
Aplicaţiile Web 2.0 în activitatea bibliotecilor publice – un trend sau o ne...
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
 
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizăriProgramul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
Programul Național LecturaCentral Edția a V-a, 2022: realizări
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
 
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтенияПриоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
Приоритеты, формы и методы продвижения книги и чтения
 
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
Положение о проведении конкурсов в рамках Национальной Программы LecturaСentr...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
 
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
Bibliotecile publice - actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. DR...
 
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
Anul Bibliologic 2020 prin prisma indicatorilor statisticii și de performanță...
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 2
 
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
Mă informez Particip la proiecte: Info buletin nr. 8, 2020
 
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturiiOrdin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
Ordin 291 din_10.03.20 cu privire la promovarea lecturii
 
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANUBiblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
Biblioteca și timpul polițelor de plătit - Vera OSOIANU
 
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera OsoianuBiblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
Biblioteca în situații de criză - Vera Osoianu
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
 
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliograficăLectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere. Listă bibliografică
 
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul LecturiiProgramul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
Programul activităților prilejuite de consemnarea anului 2020 - Anul Lecturii
 

Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 2021, semestrul 2

 • 1. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 ELABORARE: MARGARETA CEBOTARI, SECȚIA DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII Biblioteca Națională a Republicii Moldova Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării
 • 2. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică / Nionila Dalinițchi, Angelina Catana, Silvia Gorceag [et al.] ; coord. de ediție: Elena Bordian ; Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică. – Chișinău : INCE, 2020. – 272 p. : fig., fot. – ISBN 978-9975-3463-4-4. • Monografia constituie un volum jubiliar, ce reflectă activitatea instituției în cele cinci decenii de existență, scoate în evidență generațiile de bibliotecari care au activat și au contribuit la transformarea bibliotecii într-o instituție modernă de informare și documentare pentru diferite categorii de utilizatori. • Lucrarea este structurată în șapte capitole care cumulează 1739 de titluri bibliografice, în care se estimează activitatea profesională, științifică și editorială a bibliotecarilor BRTȘ, de asemenea sunt incluse și referințe despre instituția dată, reflectate în presa tipărită și electronică.
 • 3. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Casiadi, Oleg. Deontologia cercetării științifice și metodologia elaborării lucrării științifice : Suport de curs / Oleg Casiadi. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 344 p. – ISBN 978-9975-56- 898-2. • Lucrarea a fost recomandată spre publicare de Senatul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. • Dr. Oleg Casiadi a structurat lucrarea în 13 capitole de bază: Apariția și legitățile dezvoltării științei; Teoria și metodologia științei; Metode specifice de cercetare științifică; Principiile metodologice ale cercetării științifice; Normele etice și valorile științei. Deontologia cercetării științifice; Plagiatul în legislația Republicii Moldova și România; Codul cu privire la știință și inovare; Tendințele dezvoltării societății în secolul XXI etc.
 • 4. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Ionel, Aurelia. A livraria do Convento da Arrábida: 1542- 1834 / Aurelia Ionel. – Lisboa : Colibri, 2020. – 96 p. – (Ciência da informação ; CI 10). – ISBN 978-989-689-956-1. • Autoarea este originară din satul Bălăurești din Republica Moldova, actualmente trăiește și lucrează în Portugalia. Aurelia Ionel este absolventă a facultății de Biblioteconomie și Bibliografie a Universității de Stat din Republica Moldova (1989), magistru în Științe de Documentare și Informare (2019) a Universității de Litere din municipiul Lisboa. • Studiul reflectă istoria Bibliotecii Mănăstirii din orașul Arrábida, editat în cadrul colecției Știința Informației.
 • 5. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Kulikovski, Lidia. Ludicul în activitatea bibliotecii publice: Vademecum pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski. – Chişinău : [S. n.], 2020. – 210 p. – (Colecția de buzunar, ISBN 978-9975-3451-3-2). – ISBN 978-9975-3450-5-7. • Ghidul vine în ajutor bibliotecarilor la inovarea proceselor și activităților bibliotecii publice ca mediu ludic de cunoaștere și dezvoltare. • Bibliotecarii, animatori ai jocurilor, vor regăsi informații utile despre: istoria și teoria jocului din prisma bibliologico-biblioteconomică, definiții și funcții ale jocului, categorii de jocuri, utilizatorii jocului, amenajarea spațiului de joacă în biblioteci, materiale și resurse ludice, activități ludice etc. • În ajutorul lor vor fi și sfaturile prezentate de autor în Boxa cu lecturi, Boxa cu exemple, Boxa cu modele, Boxa cu sfaturi incluse în cuprinsul ghidului.
 • 6. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Lectura și scările : Culegere de articole : [în vol.] / Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Clubul Literar „Homo Aestheticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant științific, prefață: Iulian Filip ; coordonator de ediție: Victoria Vasilica. – Chișinău : [S. n.], 2021. – Vol. 2. – 232 p. : fig., fot., color, tab. – ISBN 978-9975-3510-2-7. • Lucrarea include comunicările participanților la ediția a treia a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, organizată în cadrul proiectului cultural Programul Național LecturaCentral- 2021. • Volumul este structurat în capitole conform tematicii abordate în articole, reflectând aspecte teoretice și practice ale fenomenului lecturii, experiențe de promovare a lecturii pe meridianele lumii, metode și tehnici de promovare a lecturii, impresii de lectură, îndemnuri la lectură etc.
 • 7. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Schweighöfer, Britta. Educația tinerilor și adulților conform Agendei 2030 și obiectivelor de dezvoltare durabilă : Rolul, contribuția și potențialul pentru viitor : Studiu / Britta Schweighöfer ; șef de red. și concept: Anja Thöne ; responsabil de ediție: Adela Scutaru-Guțu. – Chişinău : Epigraf, 2021. – 72 p. : fig. – ISBN 978-9975-60-400-0. • Studiul a fost realizat cu scopul de a pune în evidență rolul semnificativ al educației în rândul generației tinere și a adulților în vederea realizării ODD. Aceste obiective sunt corelate cu învățarea pe tot parcursul vieții și pot fi îndeplinite cu succes în cazul când tinerii și adulții învață cum să acționeze în scopul implementării în țara lor a Agendei 2030. • Studiul a fost inițiat și monitorizat de serviciul public și guvernamental DVV International: Moldova, reprezentanța în Republica Moldova a Asociaţiei Germane pentru Educaţia Adulţilor.
 • 8. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Национальные библиотеки стран СНГ, 2011-2018 / Российская государственная библиотека ; Библиотечная Ассамблея Евразии ; [сост.: Н. П. Игумнова, С. П. Меньщикова, М. П. Нерюева]. – Москва : Пашков дом, 2020. – 172 p. : tab. – ISBN 978-5-7510-0789-8. • Volumul continuă colecția de publicații profesionale despre situația la zi și dezvoltarea bibliotecilor naționale a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). • Informațiile prezentate de fiecare țară includ: adresa bibliotecii naționale, statutul bibliotecii, legislația în domeniul biblioteconomic adoptată în perioada respectivă, date statistice ale activității de servire a utilizatorilor, proiecte, modernizarea bibliotecilor, activități culturale și educative organizate, activități de cercetare științifică, publicațiile bibliotecii, organizarea instruirii profesionale continue a bibliotecarilor etc.
 • 9. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Кузьмин, Е. И. Доступ к правовой и иной социально значимой информации в библиотеках России : Развитие правовой культуры граждан : Аналитический доклад / Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. – Москва : МЦБС, 2011. – 288 р. – ISBN 978-5-91515-041-4. În volum sunt raportate rezultatele Proiectului Național organizat de Ministerul Culturii al Federației Ruse, în colaborarea cu Asociația Bibliotecilor din Federația Rusă, care a avut drept scop realizarea unor evenimente complexe de dezvoltare/ diversificare a activității centrelor de acces la informații juridice și alte informații de importanță socială, realizat în baza bibliotecilor municipale în anul 2010.
 • 10. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Точка притяжения - Библиотека „Ицик Мангер” : 30 лет со дня основания / aвторы-сост.: Анна Бацманова, Мирослава Метляева ; коорд.: Мариана Харжевски, Лидия Куликовски ; ред.: Татьяна Искимжи ; Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, Biblioteca „Ițic Mangher”. – Chişinău : [S. n.], 2021. – 278 p. : fot. – ISBN 978-9975- 3493-2-1 • Volumul prezintă informații care confirmă activitatea diversă și valoarea unicii bibliotecii de carte evreiască de nivel național, care a reușit timp de 30 de ani să fie un adevărat centru cultural și educațional pentru o gamă largă de cetățeni ai Republicii Moldova. • Personalități notorii a culturii atât din Republica Moldova, cât și de peste hotarele ei, au adresat mesaje de felicitare bibliotecii „Ițic Mangher”, accentuând rolul ei important în fortificarea comunicarii între culturile lumii. • Compartimentul bibliografic inserat în volum, care cuprinde 985 de titluri ale articolelor despre activitatea bibliotecii, publicate în ediții seriale editate în anii 1991-2020, sporește valoarea informațională a lucrării date.
 • 11. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 PUBLICAȚII SERIALE
 • 12. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Buletin bibliologic / Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Direcția Cercetare în Biblioteconomie și Știința Informării ; alcătuitor: Margareta Cebotari ; redactor: Raisa Plăieșu. – Chișinău, 2021. – Nr. 26. – 76 p. – ISSN 1857-1492. • Publicația constituie un excelent suport informațional bibliografic atât pentru organizarea instruirilor profesionale, cât și pentru instruirea informală a bibliotecarilor, deschizînd conținutul edițiilor periodice de specialitate din colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. • Ediția a 26-a a Buletinului bibliologic include 280 de descrieri analitice din publicațiile seriale din domeniul biblioteconomiei și științelor informări achiziționate în colecțiile BNRM în anul 2019. Au fost elaborate trei indexuri auxiliare: de nume, de subiecte și de ediții periodice bibliografiate. • Suplimentar a fost elaborată și anexată în lucrare lista bibliografică a cărților de specialitate achiziționate în colecția DCDB în anii 2019-2020.
 • 13. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотека и закон : Журнал-справочник : Тексты документов, комментарии, консультации. – Москва : Изд- во «Либер-Дом», 2021. – (Вып. 50, № 1 / 2021). – 380 с. – ISSN 1560-6972. • Statutul Asociației Bibliotecarilor din Rusia în redacție nouă, recomandări ale asociației în privința activității bibliotecilor în perioada post-COVID, conceptul dezvoltării bibliotecilor instituțiilor superioare de învățământ se regăsesc în primul capitol al acestei ediții. • Următoarele capitole includ documente și informații pertinente despre: organizarea serviciilor de bibliotecă pentru copii de vârsta 0-18 ani - recomandări IFLA; concepția de creare și funcționare a centrelor de formare profesională continuă a specialiștilor și managerilor din domeniul culturii; instruirea specialiștilor în domeniul biblioteconomic în cadrul proiectului federal „Oameni de creație”; standarde în domeniul biblioteconomic referitor la organizarea și structura bibliotecilor electronice, terminologia serviciilor bibliografice ale bibliotecii etc.
 • 14. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și cultură / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău. – 2019. – Vol. 74, Nr 3. – 206 p. – ISSN 1811-900X. • Temele abordate în revistă sunt diverse, de real interes pentru comunitatea biblioteconomică și se referă la potențialul ascuns de impact al activității bibliotecilor publice asupra membrilor comunității, prin organizarea unor campanii/ proiecte masive de promovare a cunoașterii și formare personală, prin lectură și joc. • În articolele din cuprinsul acestui număr al revistei autorii au descris amănunțit diverse aspecte ale organizării și impactului valoros asupra publicului chișinăuian a activităților organizate de filialele BM „B. P. Hasdeu” în cadrul programului/proiectului estival „Provocarea Verii”
 • 15. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și cultură / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău. – 2019. – Vol. 75, Nr 4. – 201 p. – ISSN 1811-900X. Domeniul teoretic și practic al aspectului de comunicare „biblioteca publică și știința participativă” este prezentat de autorii acestui număr al revistei, cuprinzând astfel de teme de interes pentru specialiștii bibliotecilor din Republica Moldova: • Evoluția dinamică a științei și creativității în timp și spațiu • Știința deschisă și bibliotecile • Funcționarea serviciilor moderne de promovare a științei în biblioteci • Biblioteca publică și știința participativă • Mobilizarea bibliotecilor pentru Știința Deschisă, pentru Știința cetățenilor etc.
 • 16. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, № 3. – С. 225-336. – Mod de acces: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/80 Informații despre activitatea bibliotecilor din țările CSI prezentate în acest număr au următoarele axe de conținut: • Activitatea științifică în bibliotecile centrale ale regiunilor constitutive ale Federației Ruse: fundamentarea legală, forme de organizare, probleme cheie. • Utilizatorii moderni ai bibliotecilor și spațiul de acces deschis la informații. • Contentul/conținutul video propriu al bibliotecilor: tendințe și perspective de utilizare. • „Dezvoltarea profesională a specialiștilor din biblioteci în cadrul proiectului federal „Oamenii creativi”. • Tur virtual al Bibliotecii de Stat din Rusia.
 • 17. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, № 4. – С. 337-449. – Mod de acces: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/81/showToc Subiectele expuse în articolele din revistă sunt actuale și de importanță strategică în dezvoltarea bibliotecilor: • Aspectul arhitectural al bibliotecii este mesajul ei către societate. Cum să actualizeze spațiul arhitectural al bibliotecii pentru a crește competitivitatea acesteia se gândesc profesioniștii bibliotecilor din întreaga lume, venind cu modele de transformari creative și atractive. • Pe site-urile instituțiilor științifice și în sistemele informaționale deschise există multe documente științifice care nu au formă tipărită. Se propune organizarea serviciilor de informare în biblioteci pentru documentele nepublicate, folosind sistemul de Difuzare Selectivă a Informației (DSI). • Construirea bibliotecilor viitorului: Banca de idei IFLA Global Vision
 • 18. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, № 5. – С. 450-559. – Mod de acces: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/82/showToc • Specialiștii în domeniu au posibilitatea de a se informa despre practica conservării, restaurării și promovării colecțiilor de patrimoniu în Biblioteca și Arhivele Canadei. • Abordarea altui subiect stringent, apărut în activitatea bibliotecilor, se referă la criza pandemică, care a schimbat starea industriei cărții din întreaga lume, inclusiv în aspectul interacțiunii cu publicul cititor. Revizuirea politicii de publicare și optimizare a resurselor interne ale bibliotecilor sunt inevitabile. • Atât editorii, cât și bibliotecile își sporesc semnificativ prezența online și lucrează pentru a dezvolta o varietate de servicii online.
 • 19. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотековедение : Журнал Российской государственной библиотеки. – Москва, 2020. – Том 69, № 6. – С. 560-672. Subiecte majore sunt reflectate în cuprinsul ultimului număr al revistei din anul 2020: • Sprijinirea cercetării științifice ca direcție importantă a activității bibliotecii • Concurența ca unul din instrumentele eficiente și cu autoritate pentru evaluarea, încurajarea și stimularea activității științifice în instituțiile de cultură. • Bibliotecile ca instituții științifice eficiente. • Popularizarea poveștilor/ benzilor desenate în Rusia și rolul lor în formarea unui mediu de bibliotecă loial membrilor comunității. • Analiza și construirea imaginii bibliotecii prin metoda interviurilor cu utilizatorul. Metodologia de utilizare a unui astfel de instrument și rezultatele unui interviu semistructurat sunt prezentate în cuprinsul revistei și pot deveni baza campaniilor publicitare ale bibliotecii.
 • 20. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 13. – 44 с. Promovarea lecturii este subiectul central al articolelor din acest număr al revistei: • Istoria apariției și dezvoltării editării cărților pentru copii • Algoritmi de căutare și evaluare a informațiilor, care pot să ajute activităţile de cercetare ale elevilor de liceu • Ediții bibliofile din biblioteci personale • Psihologie + ... bibliotecă. Astăzi studiile psihologice, antrenamentele, consultațiile au devenit parte din viața populației, deci și a activității bibliotecilor.
 • 21. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 14. – 44 с. Tema numărului: Biblioteconomia online Subiectele abordate în articole reflectă informații despre necesitatea organizării instruirii profesionale continue în format online: • Masa rotunda de discuții: Experiență în stăpânirea unui nou format de dezvoltare profesională • Cum să aduci o carte mai aproape de o persoană, cum să faci un pas către cititorul tău, cum să intri într-un dialog constructiv cu el și să stabilești o astfel de comunicare care să aducă satisfacție ambelor părți, cititorului și bibliotecii – acestea sunt alte subiecte aflate în vizorul bibliotecarilor, reflectate în articolele din acest număr al revistei.
 • 22. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 15. – 44 с. Tema numărului: Povești despre cărți Subiecte abordate în articolele din acest număr: • Interacțiune și parteneriat între biblioteci și muzee. • Despre experiența muncii de reabilitare a persoanelor cu dizabilități cu deficiențe de vedere și auz simultane, prin utilizarea lecturilor cărților speciale. • Stagiuni teatrale / spectacole prezentate în bibliotecii. • Ce mijloace vizuale aleg bibliotecile pentru a motiva un potențial cititor să dialogheze/ viziteze cît mai des biblioteca? Bibliotecile se concentrează pe un mediu real sau simulat în care se poate stabili acest dialog?
 • 23. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 16. – 44 с. Tema numărului: Lectura pentru copii. Odată cu modernizarea activității bibliotecilor, analiza problemelor legate de lectură capătă un sens deosebit de profund. Studiul lecturii în rândul populației tinere, și mai ales a satelor, este întotdeauna relevant și necesar. În acest număr al revistei se regăsesc diverse informații de interes pentru bibliotecari: Evoluție sau degradare a literaturii pentru copii și a lecturii copiilor?; Cluburile de lectură în biblioteci – o oportunitate de autodezvoltare și auto- realizare a copiilor și adolescenților; „VTeme” – noi formate de comunicare: importanța și impactul organizării discuțiilor în format teibl-tok pentru tineri (masa rotundă de discuții).
 • 24. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 17. – 44 с. Tema numărului: Studii regionale al tradițiilor locale / istoria locală și bibliotecile • Conform tematicii acestui număr, în articolele prezentate de specialiști în domeniu sunt analizate problemele și succesele organizării și dezvoltării activităților de studiere a valorilor istorice, literare, morale din localitatea aflată în aria de servire a bibliotecii: • Biblioteca – sursă electronică de știri locale / istorie locală. • Importanța activităților expoziționale de picturi ale oamenilor de creație din localitate în bibliotecă. • Postări online literare ale bibliotecilor: din istoricul apariției și dezvoltării grupurilor de discuții literare sub egida bibliotecilor, din rețeaua socială „VKontakte”.
 • 25. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 18 – 44 с. Tema numărului: Centenarul Bibliotecii de Stat din Rusia pentru nevăzători • Autorii articolelor prezintă argumente despre necesitatea bibliotecilor specializate, care contribuie la echitatea socială, prin promovarea lecturii pentru toți membrii comunității. • Problema este că există extrem de puține publicații disponibile pentru nevăzători. Sursa principală a unor astfel de publicații pentru ei este biblioteca. • Bibliotecarii trebuie să fie pregătiți să facă față provocării vremurilor de modernizare a procesului de lectură, să vină cu activități care să contribuie la compaterea analfabetismului funcțional.
 • 26. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 19. – 44 с. Tema numărului: Capitala bibliotecilor regiunii Leningrad Informațiile din cuprinsul revistei prezintă unele rezultate și impactul dezvoltării bibliotecilor din regiune: • Drumul cărții în biblioteci este bazat pe proiecte de dezvoltare continuă a serviciilor oferite publicului. Proiectul modernizării Bibliotecii științifice universale regionale din Leningrad, care a început în urmă cu șase ani, este implementat anual în cadrul programului de stat „Dezvoltarea culturii în regiunea Leningrad”. • Acest proiect este evenimentul cheie și cel mai mare al anului în sfera bibliotecilor din regiune, fiind și cea mai importantă platformă de discuții pentru comunitatea profesională a bibliotecarilor.
 • 27. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 20. – 44 с. Informațiile cuprinse în acest număr al revistei se referă la politicile de dezvoltare a bibliotecilor aflate în vizorul Forumului bibliotecilor publice din Federația Rusă, ediția a VIII-a, cu genericul „Bibliotecile municipale ale noii generații: viziune regională”, organizat la Sankt Petersburg la 13 noiembrie 2020 sub motto-ul: „Cele mai bune practici, rezultate și perspective”. Concluziile Forumului: • este necesară o formulă de bibliotecă-model de ultimă generație, formulă argumentată din punct de vedere științific și practic; • este nevoie de un mecanism financiar real pentru trecerea de la biblioteci-model la o modernizare pe scară largă a serviciilor de bibliotecă; • sistemul de management al bibliotecii moderne are nevoie de modernizare etc.
 • 28. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 21 – 44 с. Tema numărului: Mitologia timpului • Subiectele articolelor din acest număr sunt mai neobișnuite, în atenția publicului fiind aduse informații din istoria miturilor despre cărți și biblioteci, sunt dezvăluite tainele apariției / scrierii unor publicații care au avut priză la public în anumite perioade de timp, anume prin descrieri ale unor lumi alternative vieții reale. • În același timp, ediții de excepție de traduceri recente ale miturilor antice continuă să prezinte un motiv de atracție a cititorilor la bibliotecile care dețin în colecții astfel de lucrări.
 • 29. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 22. – 44 с. Tema numărului: 100 de ani ai Bibliotecii Științifice Universale din Crimeea Deținând o colecție unică de publicații rare și valoroase, care constituie un subiect de mândrie deosebită, biblioteca desfășoară activități de salvgardare a memoriei locale/ istoriei locale a regiunii. Se acordă multă atenție creării unei arhive digitale de documente locale. Alte subiecte abordate în acest număr: • Modelarea patrimoniului național în mediul electronic: propuneri pentru „Strategia de dezvoltare a biblioteconomiei până în 2030” • Legile despre bibliotecile naționale
 • 30. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 23. – 44 с. Tema numărului: Noi practici de bibliotecă Autorii articolelor vin să demonstreze că bibliotecile treptat se transformă și în instituții sociale, unde, în condiții bine amenajate se pot întâlni și dialoga oameni cu aceleași interese. La crearea a astfel de condiții contribuie din plin implementarea Proiectului Național „Cultura”. Alte subiecte de interes din acest număr: bibliotecile din Finlanda și Estonia în contextul inovaţiei şi tradiţiei; lansarea unei noi cărți a lui Yu Nesbo. Principala trăsătură a talentului acestui remarcabil scriitor norvegian este capacitatea de a crea o tensiune dramatică atât de puternică, încât este imposibil să te desprinzi de cărțile sale.
 • 31. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Библиотечное дъло / Российская Национальная Библиотека, Санкт Петербург. – 2020. – № 24. – 44 с. Tema numărului: Oamenii și pisicile • Relațiile oamenilor cu unele dintre animale au avut forme diferite, dar în cele din urmă s-au transformat într-un cerc vicios: de la închinare la domesticire și apoi înapoi la închinare. O pisică, cu o putere inexplicabilă, trezește un sentiment de afecțiune într-o persoană. Nu este de mirare că multe dintre creațiile omului îi datorează succesul acestei muze sălbatice: jucându-se cu capacul mobil al stiloului, ea a ajutat stiloul scriitorului să se miște cu încredere după gând. • Din paginile acestui număr al revistei vom afla istorii despre scriitori remarcabili și alte personalități din diverse domenii ale științei și culturii care au fost frapați și atașați puternic de aceste vietăți minunate.
 • 32. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Вестник БАЕ : Научно-практический журнал Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 3. – 70 с. Revista include un vast volum de informații de analiză și sinteză a activității bibliotecilor naționale din CSI: • Bibliotecile naționale ale statelor membre CSI: un viitor comun în mediul informațional • Bibliotecile Naționale ale CSI în 2019: informații statistice • Structurile organizatorice ale celor mai mari biblioteci naționale Alte articole de interes pentru bibliotecari incluse în acest număr al revistei se referă la: • Promovarea cărții și a lecturii: forme și metode ale bibliotecilor din Belarus • Lectura în familie – una dintre formele de dezvoltare a interesului cititorului • Cum se creează o bibliotecă-model de la zero?
 • 33. ACHIZIȚII NOI ÎN COLECȚIA CENTRULUI DE INFORMARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII 2021, SEMESTRUL 2 Вестник БАЕ : Научно-практический журнал Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2020. – № 4. – 72 с. În acest număr regăsim informații despre perspective și priorități pentru dezvoltarea cooperării în sfera culturii în țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI), urmate de o analiză a lucrărilor Adunării Generale a Membrilor Asamleei Bibliotecilor Eurasiatice, ediția a XXIV-a. În compartimentul BIBLIOTECĂ. FONDURI. CITITORI sunt prezentate informații axate pe subiecte de interes pentru specialiștii din biblioteci: • Lectura copiilor și adolescenților din Republica Belarus • Rolul cărții în conservarea și dezvoltarea culturii naționale a Tadjikistanului • Rolul publicațiilor de patrimoniu în dezvoltarea și promovarea valorilor naționale