SlideShare a Scribd company logo
วันภาษาไทยแห่งชาติ

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวเสด็จพระราชดาเนินมายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               ่
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึก
ถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คาไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ี คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาและความสาคัญ
      ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คาไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม
ทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชา
สามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นเป็น
อย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสตอนหนึ่งความว่า
     “ เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้าน
รักษาภาษานีก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
       ้
ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธใช้ หมายความว่า วิธีใช้คามาประกอบประโยค นับเป็นปัญหา
                       ี
ที่สาคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ารวยพอ จึงต้องมีการ
บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...สาหรับคาใหม่ท่ตั้งขึ้นมีความจาเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคาที่ง่ายๆก็ควร
                    ี
จะมี ควรจะใช้คาเก่าๆที่เรามีอยูแล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยงยาก”
                ่               ุ่

รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสาคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒
วัตถุประสงค์
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนัก
                        ่
ภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และ
พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖
                         ่
รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสาคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ
วัฒนธรรมอันล้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป
๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการ
เรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มี สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจาชาติ
และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม สพม.๓๖
       ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ภาษาชาติ
                  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  มีกิจกรรมให้นกเรียนเข้าร่วมดังนี้
         ั
  ๑. ประกวดการเขียนเรียงความ
  ๒. ประกวดการแต่งคาประพันธ์
  ๓. ประกวดการคัดลายมือ
  ๔. ประกวดภาพวาด
  ๕. การแข่งขันการเปิ ดสารานุกรม
  ๖. จัดบอร์ดนิทรรศการ
  ๗. ประกวดพระ – นางในวรรณคดี
  ๘. ประกวดร้องเพลงในวรรณคดี
   ทุกห้องต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ คน/๑ กิจกรรม คะแนนรวม ๔๐ คะแนน
๑. รางวัลชนะเลิศ = ๕ คะแนน     ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑,๒      = ๕ คะแนน
๓. เข้าร่วมการแข่งขัน = ๓ คะแนน ๔. ไม่เข้าร่วมกิจกรรม       = ๐ คะแนน
*** รายการที่ ๑ – ๔ ก้าหนดส่งผลงานก่อนวันที่ ..... กรกฎาคม ๒๕๕๕
   รายการที่ ๖ จัดบอร์ดนิทรรศการประจ้าห้องโฮมรูมแจ้งได้ที่ ครูนพรัตน์  ปราศัย
   จัดผลงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ...... กรกฎาคม ๒๕๕๕
     รายละเอียดการแข่งขันดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องภาษาไทยและห้องสมุด
เกณฑ์การประกวดผลงาน
     กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ภาษาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
              วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
   โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖
๑.การเขียนเรียงความ หัวข้อ “ภาษาไทยในโลกออนไลน์”
   ๑. ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
     ๑.๑.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) กาหนด ความยาว ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔
หรือไม่ต่ากว่า ๓๐ บรรทัด
     ๑.๒.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) กาหนด ความยาว ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔
หรือไม่ต่ากว่า ๖๐ บรรทัด
   ๒. เกณฑ์การใช้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ พิจารณารายการต่างๆ ดังนี้
    ๑)องค์ประกอบ
    ๒)เนือหา
      ้
    ๓)ความคิดสร้างสรรค์
    ๔)การใช้ภาษา
    ๕)อักขรวิธี
    ๖)ความสะอาด
***ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒.การแต่งคาประพันธ์ (บทร้อยกรอง) “ภาษาไทยในโลกออนไลน์”
 ๒.๑ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
    ๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๓)
       กลอนสุภาพ ความยาว ๒ บท
    ๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๔-ม.๖)
       กลอนสุภาพ ความยาว ๔ บท
- ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ของผู้อื่น
 ๒.๒เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
หลักเกณฑ์การตรวจบทร้อยกรอง เพื่อพิจารณาเลือกและตัดสินผลงานนักเรียน (คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน)
พิจารณารายการต่างๆ ดังนี้
๑)ฉันทลักษณ์ ๑๐ คะแนน
  ๒)อักขรวิธี ๑๐คะแนน
  ๓)กวีโวหาร ๑๐ คะแนน
  ๔)เนือหา ๑๐ คะแนน
     ้
  ๕)ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน
รายละเอียดการให้คะแนน
๑)ฉันทลักษณ์ (๑๐ คะแนน) ยึดฉันทลักษณ์บังคับเป็นสาคัญ ดังนี้
    ๑.๑แต่งครบจานวนบทที่กาหนด
    ๑.๒การสัมผัสระหว่างบท (สัมผัสนอก)
    ๑.๓การสัมผัสนอก ไม่ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาว เช่น
        ไอ สัมผัส อาย
        อา สัมผัส อาม
        เอน สัมผัส เอ็น เป็นต้น
    ๑.๔การสัมผัสซ้าทั้งรูปละเสียง เช่น กรณี กับปรานี
    ๑.๕การไม่ชิงสัมผัส เป็นการสัมผัสก่อนถึงตาแหน่งสัมผัสบังคับ โดยใช้สระดียวกันมารับสัมผัสก่อน
ถึงตาแหน่งสัมผัสที่บังคับ
    ๑.๖การไม่สัมผัสเลือน คือ มีการใช้คาสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน มักปรากฏอยูในวรรครับ (ที๒)
                                         ่       ่
และวรรคส่ง (ที๔)่
๒)อักขรวิธี (๑๐ คะแนน) เขียนสะกดการันต์ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๓)กวีโวหาร (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้
    ๓.๑สัมผัสราบรื่น
    ๓.๒เล่นอักษร เล่นคา ที่ช่วยให้ไพเราะยิ่งขึ้น
    ๓.๓ใช้โวหารต่างๆ ช่วยให้เนือหามีความหมายลึกซึงกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบใช้บุคลาธิษฐาน
                  ้         ้
ฯลฯ
    ๓.๔การใช้ภาษาหรือคา ไม่ใช้ภาษาหรือคาที่ผิดหลักภาษาไทย เช่นภาษาพูดศัพท์แสลง หรือคาไม่
สุภาพ คาหยาบ
๔)เนื้อหา (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้
๕).ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้
    ๕.๑เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ มีเหตุผล อยูในขอบเขตของชื่อเรื่อง
                        ่
    ๕.๒เสนอถ้อยคาและภาษา แสดงถึงความภาคภูมิใจ และเชิดชูสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้
๕.๓เสนอแนวคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น แนวคิดในการดารงชีวิตการปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ***ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓.การประกวด/แข่งขันการสร้างภาพ ๓ มิติ ด้วยดินน้ามัน
     ๓.๑ระดับชั้นและขนาดภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
       ๓.๑.๑ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน”
       ๓.๑.๒ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน”
     ๓.๒ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
      ๓.๒.๑ประเภททีมๆละ 3-5 คน
      ๓.๒.๒อย่างน้อยห้องละ ๑ ทีม
     ๓.๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     ๓.๔เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
       หลักเกณฑ์การตรวจภาพวาด เพือพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานนักเรียนช่วงชันที่ ๑-
                     ่                      ้
ช่วงชั้นที่๒ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณารายการต่าง ๆ ดังนี้
      ๑)เนือหาสาระ
         ้                  ๑๐ คะแนน
      ๒)องค์ประกอบศิลป์              ๑๐ คะแนน
      ๓)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์         ๑๐ คะแนน
      ๔)ความประณีต ความสมบูรณ์ของชินงาน
                      ้      ๑๐ คะแนน
**ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๔.การประกวดการคัดลายมือ
๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๓ ระดับ/ประเภท ดังนี้
    ๑.๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)(ได้รับเกียรติบัตร)
    ๑.๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)(ได้รับเกียรติบัตร)
    ๑.๓ ประเภทบุคคลทั่วไป (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล )
๒.เกณฑ์การให้คะแนน
    ๒.๑ความถูกต้องตามรูปแบบ ๔๐ คะแนน
      ๒.๑.๑ตรงตามต้นแบบ (เนือหาผิดหักตาแหน่งละ ๒ คะแนน)
                   ้
      ๒.๑.๒ตรงตามตัวอักษร (กระทรวงศึกษาธิการ ผิดหักตะแหน่งละ ๒ คะแนน)
   ๒.๒ความถูกต้องของการวางสระ วรรณยุกต์ (วางตาแหน่งผิด หักตาแหน่งละ ๒ คะแนน)
 ๒๐ คะแนน
   ๒.๓ความสม่าเสมอของช่องไฟ (ไม่สม่าเสมอ หักตาแหน่งละ ๑ คะแนน) ๒๐ คะแนน
   ๒.๔ความสะอาดห้ามขูดขีดเพิ่มตัวอักษร หรือเขียนฉีกคา(หักตาแหน่งละ ๒ คะแนน) ๒๐คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
    ๓.นักเรียนรับแบบการคัดลายมือและบทคัดลายมือที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
**ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๕.การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
   ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
         ๑.๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) แข่งในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
         ๑.๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) แข่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     ๒.เกณฑ์การแข่งขัน
        ๒.๑ให้นักเรียนทุกห้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ห้องละ ๒ คน/ทีม
        ๒.๒เข้าร่วมการแข่งขันที่ห้องสมุดโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม (รายละเอียดจะแจ้งให้ภายหลัง)
๖.การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
     ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
        ๑.๑ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
        ๑.๒ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
     ๒.เกณฑ์การแข่งขัน
        ๒.๑.ให้นักเรียนทุกห้องจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ วันสุนทรภู่ ,วันภาษาไทย, การ
อนุรักษ์ภาษาไทย,เอกลักษณ์ไทย
        ๒.๒.ให้นักเรียนทุกห้องจัดบอร์ดนิทรรศการที่ห้องโฮมรูมของนักเรียน (แจ้งได้ท่ครูนพรัตน์
                                             ี
ปราศรัย และจัดผลงานให้เสร็จสินก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
                 ้
๗ .การประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย
      ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
        ๑.๑ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
        ๑.๒ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
      ๒.เกณฑ์การแข่งขันพิจารณาตามรายการดังต่อไปนี้
        ๒.๑ นักร้อง (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น
           ๒.๑.๑อักขรวิธี / การใช้ภาษาไทย     ๑๐ คะแนน
           ๒.๑.๒จังหวะ/ทานอง     ๑๕ คะแนน
           ๒.๑.๓น้าเสียง ๑๕ คะแนน
           ๒.๑.๔ลีลา ท่าทางประกอบ ๑๐ คะแนน
๒.๒หางเครื่อง (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น
         ๒.๒.๑ความพร้อมเพรียง ๑๕ คะแนน
         ๒.๒.๒ความสวยงามท่าทางประกอบ ๑๕ คะแนน
         ๒.๒.๓ความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเครื่องแต่งกาย ๑๐ คะแนน
         ๒.๒.๔หางเครื่องมีจานวนครบตามกาหนดอย่างน้อย ๔ คนขึ้นไป ๑๐ คะแนน

๘. ขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อรับรางวัลการแต่งกายแบบ
ไทยๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
  ๑. ประเภทบุคลากร
  ๒. ประเภทนักเรียน
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ได้สวมชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง(วันศุกร์)
บทคัดลายมือ ในการประกวดการคัดลายมือ

         วันภาษาไทย ภาษาชาติและวันสุนทรภู่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

         วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สพม. ๓๖                   คามั่นสัญญา
                 ถึงม้วยดินสินฟ้ามหาสมุทร
                       ้
                ไม่สินสุดความรักสมัครสมาน
                   ้
                 แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
                ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

                แม้เนือเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
                   ้
                 พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
                 แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
                 เชยผกาโกสุมประทุมทอง

                แม้เป็นถ้าอาไพใคร่เป็นหงส์
                 จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
               ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
                เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป
หมายเหตุ ทุกประเภทคัดลายมือ               พระอภัยมณี สุนทรภู่ ผูประพันธ์
                                       ้
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
แบบคัดลายมือ ในการประกวดการคัดลายมือ

     วันภาษาไทย ภาษาชาติและวันสุนทรภู่                       ผู้ส่งเข้าประกวด ประเภท ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย (                        ) ประชาชนทั่วไป
                                                         พระอภัยมณี : สุนทรภู่
          ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕                         ชื่อ- สกุล..............................................................ชั้น..............เลขที.่ .................

       โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สพม.๓๖
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
เพลงในวรรณคดีไทย

๑. เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ๒. เพลงยอยศพระลอ
๓. เพลงคามั่นสัญญา ๔. เพลงตามรอยสุนทรภู่
๕. เพลงผู้ชนะสิบทิศ    ๖. เพลงไก่ฟ้า
๗. เพลงอิเหนาราพึง     ๘. เพลงปาหนัน
๙. เพลงกุสุมาอธิษฐาน    ๑๐. เพลงห่วงรัก
๑๑. เพลงศกุนตลา       ๑๒. หัวใจทศกัณฐ์
๑๓. เพลงบุเรงนองพ่ายรัก   ๑๔.เพลงวันทอง
๑๕. เพลงใต้ร่มมลุลี

More Related Content

What's hot

คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
pupphawittayacom
 
กาพย์ยานี
กาพย์ยานีกาพย์ยานี
กาพย์ยานี
khorntee
 
ทักษะการอ่าน
ทักษะการอ่านทักษะการอ่าน
ทักษะการอ่าน
0872191189
 
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียนแบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
ssuser456899
 
ประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัย
Yanee Chaiwongsa
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee
 
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
thkitiya
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
Sivagon Soontong
 

What's hot (20)

หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 
กาพย์ยานี
กาพย์ยานีกาพย์ยานี
กาพย์ยานี
 
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
 
ทักษะการอ่าน
ทักษะการอ่านทักษะการอ่าน
ทักษะการอ่าน
 
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียนแบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
แบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศ ม.๒ นักเรียน
 
ประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัย
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
 
142968777910465
142968777910465142968777910465
142968777910465
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
 
การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาสุขศึกษาชั้นม.3
การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาสุขศึกษาชั้นม.3การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาสุขศึกษาชั้นม.3
การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาสุขศึกษาชั้นม.3
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
 

Similar to เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
pentanino
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
phornphan1111
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
phornphan1111
 
Report54 1-edit
Report54 1-editReport54 1-edit
Report54 1-edit
kruchaily
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
Thitiwat Paisan
 

Similar to เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55 (20)

Thai
ThaiThai
Thai
 
Thai
ThaiThai
Thai
 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 
Portfolio 26 6-11
Portfolio 26 6-11Portfolio 26 6-11
Portfolio 26 6-11
 
หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1หลักสูตรwin win1
หลักสูตรwin win1
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
 
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูลคู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
คู่มือครู เล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล
 
แฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงาน
 
Unit3
Unit3Unit3
Unit3
 
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7.pdf
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7.pdfแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7.pdf
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7.pdf
 
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7(1).pdf
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7(1).pdfแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7(1).pdf
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7(1).pdf
 
Ep open house2012-english skills competition
Ep open house2012-english skills competitionEp open house2012-english skills competition
Ep open house2012-english skills competition
 
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
 
Vitdoc11 10-55p1
Vitdoc11 10-55p1Vitdoc11 10-55p1
Vitdoc11 10-55p1
 
Report54 1-edit
Report54 1-editReport54 1-edit
Report54 1-edit
 
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
บทคัดย่อการอ่านสามหมู่
 
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
 
Physical
PhysicalPhysical
Physical
 
53
5353
53
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
 

More from โก๋แก่ มันทุกเม็ด (7)

การใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทยการใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทย
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทยโครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
 
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
 
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
 
การสร้างงาน Adobe flash cs3
การสร้างงาน Adobe flash cs3การสร้างงาน Adobe flash cs3
การสร้างงาน Adobe flash cs3
 
Obec Award
Obec AwardObec Award
Obec Award
 
Learning by project
Learning by projectLearning by project
Learning by project
 

เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55

 • 1. วันภาษาไทยแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวเสด็จพระราชดาเนินมายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ่ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึก ถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คาไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาและความสาคัญ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช ดาเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คาไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม ทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชา สามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นเป็น อย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสตอนหนึ่งความว่า “ เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้าน รักษาภาษานีก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้อง ้ ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธใช้ หมายความว่า วิธีใช้คามาประกอบประโยค นับเป็นปัญหา ี ที่สาคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ารวยพอ จึงต้องมีการ บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...สาหรับคาใหม่ท่ตั้งขึ้นมีความจาเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคาที่ง่ายๆก็ควร ี จะมี ควรจะใช้คาเก่าๆที่เรามีอยูแล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยงยาก” ่ ุ่ รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสาคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ วัตถุประสงค์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนัก ่ ภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และ พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ ่ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
 • 2. ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสาคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ วัฒนธรรมอันล้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการ เรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มี สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจาชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
 • 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม สพม.๓๖ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ภาษาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีกิจกรรมให้นกเรียนเข้าร่วมดังนี้ ั ๑. ประกวดการเขียนเรียงความ ๒. ประกวดการแต่งคาประพันธ์ ๓. ประกวดการคัดลายมือ ๔. ประกวดภาพวาด ๕. การแข่งขันการเปิ ดสารานุกรม ๖. จัดบอร์ดนิทรรศการ ๗. ประกวดพระ – นางในวรรณคดี ๘. ประกวดร้องเพลงในวรรณคดี ทุกห้องต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ คน/๑ กิจกรรม คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ๑. รางวัลชนะเลิศ = ๕ คะแนน ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑,๒ = ๕ คะแนน ๓. เข้าร่วมการแข่งขัน = ๓ คะแนน ๔. ไม่เข้าร่วมกิจกรรม = ๐ คะแนน *** รายการที่ ๑ – ๔ ก้าหนดส่งผลงานก่อนวันที่ ..... กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายการที่ ๖ จัดบอร์ดนิทรรศการประจ้าห้องโฮมรูมแจ้งได้ที่ ครูนพรัตน์ ปราศัย จัดผลงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ...... กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดการแข่งขันดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องภาษาไทยและห้องสมุด
 • 4. เกณฑ์การประกวดผลงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ภาษาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ๑.การเขียนเรียงความ หัวข้อ “ภาษาไทยในโลกออนไลน์” ๑. ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑.๑.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) กาหนด ความยาว ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ หรือไม่ต่ากว่า ๓๐ บรรทัด ๑.๒.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) กาหนด ความยาว ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ หรือไม่ต่ากว่า ๖๐ บรรทัด ๒. เกณฑ์การใช้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) หลักเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ พิจารณารายการต่างๆ ดังนี้ ๑)องค์ประกอบ ๒)เนือหา ้ ๓)ความคิดสร้างสรรค์ ๔)การใช้ภาษา ๕)อักขรวิธี ๖)ความสะอาด ***ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒.การแต่งคาประพันธ์ (บทร้อยกรอง) “ภาษาไทยในโลกออนไลน์” ๒.๑ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๓) กลอนสุภาพ ความยาว ๒ บท ๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๔-ม.๖) กลอนสุภาพ ความยาว ๔ บท - ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ของผู้อื่น ๒.๒เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) หลักเกณฑ์การตรวจบทร้อยกรอง เพื่อพิจารณาเลือกและตัดสินผลงานนักเรียน (คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน) พิจารณารายการต่างๆ ดังนี้
 • 5. ๑)ฉันทลักษณ์ ๑๐ คะแนน ๒)อักขรวิธี ๑๐คะแนน ๓)กวีโวหาร ๑๐ คะแนน ๔)เนือหา ๑๐ คะแนน ้ ๕)ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน ๑)ฉันทลักษณ์ (๑๐ คะแนน) ยึดฉันทลักษณ์บังคับเป็นสาคัญ ดังนี้ ๑.๑แต่งครบจานวนบทที่กาหนด ๑.๒การสัมผัสระหว่างบท (สัมผัสนอก) ๑.๓การสัมผัสนอก ไม่ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาว เช่น ไอ สัมผัส อาย อา สัมผัส อาม เอน สัมผัส เอ็น เป็นต้น ๑.๔การสัมผัสซ้าทั้งรูปละเสียง เช่น กรณี กับปรานี ๑.๕การไม่ชิงสัมผัส เป็นการสัมผัสก่อนถึงตาแหน่งสัมผัสบังคับ โดยใช้สระดียวกันมารับสัมผัสก่อน ถึงตาแหน่งสัมผัสที่บังคับ ๑.๖การไม่สัมผัสเลือน คือ มีการใช้คาสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน มักปรากฏอยูในวรรครับ (ที๒) ่ ่ และวรรคส่ง (ที๔)่ ๒)อักขรวิธี (๑๐ คะแนน) เขียนสะกดการันต์ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๓)กวีโวหาร (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ ๓.๑สัมผัสราบรื่น ๓.๒เล่นอักษร เล่นคา ที่ช่วยให้ไพเราะยิ่งขึ้น ๓.๓ใช้โวหารต่างๆ ช่วยให้เนือหามีความหมายลึกซึงกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบใช้บุคลาธิษฐาน ้ ้ ฯลฯ ๓.๔การใช้ภาษาหรือคา ไม่ใช้ภาษาหรือคาที่ผิดหลักภาษาไทย เช่นภาษาพูดศัพท์แสลง หรือคาไม่ สุภาพ คาหยาบ ๔)เนื้อหา (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ ๕).ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ ๕.๑เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ มีเหตุผล อยูในขอบเขตของชื่อเรื่อง ่ ๕.๒เสนอถ้อยคาและภาษา แสดงถึงความภาคภูมิใจ และเชิดชูสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้
 • 6. ๕.๓เสนอแนวคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น แนวคิดในการดารงชีวิตการปฏิบัติให้เป็น ประโยชน์ต่อสังคม ***ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๓.การประกวด/แข่งขันการสร้างภาพ ๓ มิติ ด้วยดินน้ามัน ๓.๑ระดับชั้นและขนาดภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๓.๑.๑ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน” ๓.๑.๒ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน” ๓.๒ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน ๓.๒.๑ประเภททีมๆละ 3-5 คน ๓.๒.๒อย่างน้อยห้องละ ๑ ทีม ๓.๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ๓.๔เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) หลักเกณฑ์การตรวจภาพวาด เพือพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานนักเรียนช่วงชันที่ ๑- ่ ้ ช่วงชั้นที่๒ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณารายการต่าง ๆ ดังนี้ ๑)เนือหาสาระ ้ ๑๐ คะแนน ๒)องค์ประกอบศิลป์ ๑๐ คะแนน ๓)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน ๔)ความประณีต ความสมบูรณ์ของชินงาน ้ ๑๐ คะแนน **ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๔.การประกวดการคัดลายมือ ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๓ ระดับ/ประเภท ดังนี้ ๑.๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)(ได้รับเกียรติบัตร) ๑.๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)(ได้รับเกียรติบัตร) ๑.๓ ประเภทบุคคลทั่วไป (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ) ๒.เกณฑ์การให้คะแนน ๒.๑ความถูกต้องตามรูปแบบ ๔๐ คะแนน ๒.๑.๑ตรงตามต้นแบบ (เนือหาผิดหักตาแหน่งละ ๒ คะแนน) ้ ๒.๑.๒ตรงตามตัวอักษร (กระทรวงศึกษาธิการ ผิดหักตะแหน่งละ ๒ คะแนน) ๒.๒ความถูกต้องของการวางสระ วรรณยุกต์ (วางตาแหน่งผิด หักตาแหน่งละ ๒ คะแนน) ๒๐ คะแนน ๒.๓ความสม่าเสมอของช่องไฟ (ไม่สม่าเสมอ หักตาแหน่งละ ๑ คะแนน) ๒๐ คะแนน ๒.๔ความสะอาดห้ามขูดขีดเพิ่มตัวอักษร หรือเขียนฉีกคา(หักตาแหน่งละ ๒ คะแนน) ๒๐คะแนน
 • 7. รวม ๑๐๐ คะแนน ๓.นักเรียนรับแบบการคัดลายมือและบทคัดลายมือที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย **ส่งผลงานก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๕.การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑.๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) แข่งในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑.๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) แข่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒.เกณฑ์การแข่งขัน ๒.๑ให้นักเรียนทุกห้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ห้องละ ๒ คน/ทีม ๒.๒เข้าร่วมการแข่งขันที่ห้องสมุดโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม (รายละเอียดจะแจ้งให้ภายหลัง) ๖.การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑.๑ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ๑.๒ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ๒.เกณฑ์การแข่งขัน ๒.๑.ให้นักเรียนทุกห้องจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ วันสุนทรภู่ ,วันภาษาไทย, การ อนุรักษ์ภาษาไทย,เอกลักษณ์ไทย ๒.๒.ให้นักเรียนทุกห้องจัดบอร์ดนิทรรศการที่ห้องโฮมรูมของนักเรียน (แจ้งได้ท่ครูนพรัตน์ ี ปราศรัย และจัดผลงานให้เสร็จสินก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ้ ๗ .การประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย ๑.ระดับชั้น แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑.๑ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ๑.๒ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ๒.เกณฑ์การแข่งขันพิจารณาตามรายการดังต่อไปนี้ ๒.๑ นักร้อง (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น ๒.๑.๑อักขรวิธี / การใช้ภาษาไทย ๑๐ คะแนน ๒.๑.๒จังหวะ/ทานอง ๑๕ คะแนน ๒.๑.๓น้าเสียง ๑๕ คะแนน ๒.๑.๔ลีลา ท่าทางประกอบ ๑๐ คะแนน
 • 8. ๒.๒หางเครื่อง (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น ๒.๒.๑ความพร้อมเพรียง ๑๕ คะแนน ๒.๒.๒ความสวยงามท่าทางประกอบ ๑๕ คะแนน ๒.๒.๓ความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเครื่องแต่งกาย ๑๐ คะแนน ๒.๒.๔หางเครื่องมีจานวนครบตามกาหนดอย่างน้อย ๔ คนขึ้นไป ๑๐ คะแนน ๘. ขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อรับรางวัลการแต่งกายแบบ ไทยๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑. ประเภทบุคลากร ๒. ประเภทนักเรียน หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ได้สวมชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง(วันศุกร์)
 • 9. บทคัดลายมือ ในการประกวดการคัดลายมือ วันภาษาไทย ภาษาชาติและวันสุนทรภู่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สพม. ๓๖ คามั่นสัญญา ถึงม้วยดินสินฟ้ามหาสมุทร ้ ไม่สินสุดความรักสมัครสมาน ้ แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา แม้เนือเย็นเป็นห้วงมหรรณพ ้ พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา เชยผกาโกสุมประทุมทอง แม้เป็นถ้าอาไพใคร่เป็นหงส์ จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป หมายเหตุ ทุกประเภทคัดลายมือ พระอภัยมณี สุนทรภู่ ผูประพันธ์ ้ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 • 10. แบบคัดลายมือ ในการประกวดการคัดลายมือ วันภาษาไทย ภาษาชาติและวันสุนทรภู่ ผู้ส่งเข้าประกวด ประเภท ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย ( ) ประชาชนทั่วไป พระอภัยมณี : สุนทรภู่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชื่อ- สกุล..............................................................ชั้น..............เลขที.่ ................. โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม สพม.๓๖ .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
 • 11. เพลงในวรรณคดีไทย ๑. เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ๒. เพลงยอยศพระลอ ๓. เพลงคามั่นสัญญา ๔. เพลงตามรอยสุนทรภู่ ๕. เพลงผู้ชนะสิบทิศ ๖. เพลงไก่ฟ้า ๗. เพลงอิเหนาราพึง ๘. เพลงปาหนัน ๙. เพลงกุสุมาอธิษฐาน ๑๐. เพลงห่วงรัก ๑๑. เพลงศกุนตลา ๑๒. หัวใจทศกัณฐ์ ๑๓. เพลงบุเรงนองพ่ายรัก ๑๔.เพลงวันทอง ๑๕. เพลงใต้ร่มมลุลี