SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
ΑΊΓΡΝΠΜΟ
• Μ Ενόδμημξ μκόμαζε ηεκ Αίγοπημ «δώνμ ημο Κείιμο».
• Μη μόκημμη θάημηθμη-πμο ήηακ γεςνγμί- εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ πενημπή
γύνς ζημ 5.000 π.΢.
• Ε Αίγοπημξ εκώζεθε γηα πνώηε θμνά θάης από έκακ μμκαδηθό άνπμκηα
ημ 3.100 π.΢. (400 πνόκηα πνηκ από ηεκ επμπή ηςκ ποναμίδςκ).
• Μη Αηγύπηημη ακέπηολακ έκα δηθό ημοξ ζύζηεμα γναθήξ ηα ηενμγιοθηθά θαη
μη γναθείξ θαηείπακ ζεμακηηθή ζέζε ζηεκ θμηκςκία ημοξ.
Ζενμγιοθηθά
Έγναθακ επάκς ζε
πάπονμοξ, αιιά θαη μη
ημίπμη ηςκ μκεμείςκ είκαη
γεμάημη από ηενμγιοθηθά
θείμεκα.
Ε αηγοπηηαθή γναθή
πενηιαμβάκεη πενίπμο
5.000 ηενμγιοθηθά ζεμεία
Ε ΑΖΓΡΝΠΖΑΗΉ ΠΈ΢ΚΕ Έ΢ΓΖ ΚΑ
ΓΝΖΔΓΊΛΓΖ:
Θαομάζηα επηηεύγμαηα:
• Οηεκ ανπηηεθημκηθή (καμύξ, ποναμίδεξ, ηάθμοξ)
• Οηε γιοπηηθή (ακάγιοθα ή γιοπηά από πέηνα, λύιμ, γύρμ)
• Οηε δςγναθηθή (ημηπμγναθίεξ, ηαθηθή δςγναθηθή, παπύνμοξ)
• Οηεκ αγγεημπιαζηηθή
• Οηεκ οθακηηθή
• Οηεκ θμζμεμαημπμησα
ΑΊΓΡΝΠΜΟ: ΠΜ ΝΞ΍ΠΜ ΓΚΖΑΊΜ
ΗΞΆΠΜΟ ΟΠΕΚ ΖΟΠΜΞΊΑ
• Ε πώνα, δηαδμπηθά, γκςνίδεη ηνεηξ πενηόδμοξ αθμήξ, αοηή ημο Ανπαίμο
Βαζηιείμο, ημο Ιέζμο θαη ημο Κέμο Βαζηιείμο. Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο
Ανπαίμο Βαζηιείμο (3000-2200 π.΢.) ημ θνάημξ μνγακώκεηαη. Ημκηά ζηεκ
πνςηεύμοζα Μέμθηδα μη Φαναώ μηθμδμμμύκ γηγακηηαίμοξ ηάθμοξ, ηηξ
ποναμίδεξ.
• Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Ιέζμο Βαζηιείμο (2050-1800 π.΢.) ε Αίγοπημξ
αθμάδεη. Γηα κα πνμζηαηεοζμύκ από ηηξ επηδνμμέξ, μη Αηγύπηημη
μπονώκμοκ ηα ζύκμνα ηεξ πώναξ. Ε πνςηεύμοζα μεηαθένεηαη ζηε Θήβα,
ζηεκ Άκς Αίγοπημ. Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Κέμο Βαζηιείμο (1600-1100
π.΢.) ε Αίγοπημξ αθμιμοζεί ημπενηαιηζηηθή πμιηηηθή θαη επεθηείκεηαη
πνμξ ημκ Κόημ θαη ηεκ Ακαημιή. Ημκηά ζηε Θήβα μη Φαναώ πηίδμοκ ημοξ
ηάθμοξ ημοξ «ζηεκ θμηιάδα ηωκ βαζηιέωκ» θαη μηθμδμμμύκ ιαμπνμύξ
καμύξ, όπςξ ημο Ηανκάθ, ημο Θμύλμν θαη ημο Αμπμύ Οημπέι.
Μ ΦΑΞΑ΍ ΗΑΖ ΜΖ… ΆΘΘΜΖ…
• Μ Φαναώ ζεςνείηαη γημξ ημο οπένηαημο ζεμύ ηςκ Αηγοπηίςκ,
ημο ΋ζηνη. Γίκαη απόιοημξ θονίανπμξ, δημηθεί ημ ζηναηό θαη
είκαη μ ακώηαημξ ζνεζθεοηηθόξ αληςμαημύπμξ. Μ Φαναώ γηα κα
θοβενκά πνεζημμπμηεί πιήζμξ θναηηθώκ οπαιιήιςκ.
• Μη πωνηθμί απμηειμύκ ηα εκκέα δέθαηα ημο αηγοπηηαθμύ
πιεζοζμμύ θαη δεκ είκαη ηδημθηήηεξ ηςκ θηεμάηςκ πμο
θαιιηενγμύκ. Νιενώκμοκ ζημοξ θαηόπμοξ ηεξ γεξ (Φαναώ,
θναηηθμύξ οπαιιήιμοξ, ηεναηείμ) βανείξ θόνμοξ. Μη ηεπκίηεξ
δμοκ ζηηξ πόιεηξ. Γίκαη λοιμονγμί, μηθμδόμμη, ζηδενμονγμί,
επελενγαζηέξ μεηάιιςκ, πνοζμπόμη, λοιμγιύπηεξ θαη ιηζμλόμη.
Οηα μνοπεία ηεξ ενήμμο ενγάδμκηαη θονίςξ αηπμάιωημη
πμιέμμο.
• Ννμζπάζεζε κα επηβάιεη μηα
μμκμζεσζηηθή ζνεζθεία ζηε πώνα
ημο, παναμενίδμκηαξ ημοξ άιιμοξ
ζεμύξ θαη ορώκμκηαξ ζηε ζέζε
ημο ύρηζημο ζεμύ-δεμημονγμύ ημκ
Άημκ, ημ ζεό ημο ήιημο θαη ημο
θςηόξ.
• Γθηόξ από ηε ζνεζθεοηηθή νήλε μ
εθθεκηνηθόξ αοηόξ θαναώ
επηπείνεζε θαη μηα άιιε νήλε με
ημ θαηεζηεμέκμ, αοηή ηε θμνά
ζηεκ ηέπκε. Ωξ ηόηε επηθναημύζε
παναδμζηαθά ε ηάζε κα
απεηθμκίδμκηαη ηα πνόζςπα,
ηδηαίηενα μη βαζηιείξ, με ηδακηθά
θαη ηέιεηα παναθηενηζηηθά. Μ
Αθεκαηώκ δήηεζε από ημοξ
θαιιηηέπκεξ κα ημκ απεηθμκίδμοκ
όπςξ αθνηβώξ είκαη (πανόηη ήηακ
πμιύ «άζπεμμξ»).
Ο ΕΚΚΕΝΣΡΙΚ΋΢ ΦΑΡΑ΍ ΑΚΕΝΑΣ΍Ν
ΚΓΦΓΞΠΊΠΕ: Ε ΟΌΔΡΓΜΟ ΠΜΡ
ΑΗΓΚΑΠ΍Κ
ΠΜΡΠΑΓ΢ΑΙ΍Κ
• Ε ακαθάιορε ημο ηάθμο έγηκε ημ
1922 από ημκ Βνεηακό
ανπαημιόγμ Ηάνηεν. Ήηακ μ
μμκαδηθόξ ηάθμξ πμο δεκ ήηακ
ζοιιεμέκμξ. Πμ ζώμα ημο ήηακ
ηοιηγμέκμ με ιηκά πακηά, εκώ ημ
θεθάιη ημο θαιοπηόηακ από μηα
εκηοπςζηαθή μιόπνοζε μάζθα πμο
έμεηκε ζηεκ ηζημνία ςξ «ε μάζθα
ημο Πμοηαγπαμώκ».
• Μη ζανθμθάγμη έθενακ μαγηθέξ
νήζεηξ πμο βμεζμύζακ ηεκ ροπή
κα θύγεη από ημκ Ηάης θόζμμ θαη
κα ηαληδέρεη ζηε μειιμκηηθή δςή.
ΟΑΞΗΜΦΆΓΜΟ ΠΜΡ ΠΜΡΠΑΓ΢ΑΙ΍Κ
Νέζακε λαθκηθά, ζε ειηθία 18
εηώκ. Παθηθή αίζμοζα
Μ ΗΆΞΠΓΞ ΙΓΘΓΠΆ ΠΕ ΟΑΞΗΜΦΆΓΜ
ΠΜΡ ΠΜΡΠΑΓ΢ΑΙ΍Κ
ΝΡΞΑΙΊΔΓΟ
• Οη ποναμίδεξ είκαη ηάθμη γηα ημοξ βαζηιηάδεξ ηεξ Αηγύπημο, ημοξ
Φαναώ. ΢θμπόξ ηεξ ποναμίδαξ ήηακ κα «ζηεγάζεη» ημ κεθνό Φαναώ
θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μεηαζακάηηαξ δωήξ ημο. Οη ανπαημιόγμη ιέκε όηη
ημ ζπήμα ηεξ ποναμίδαξ πνμήιζε από παιαηόηενμοξ ηύμβμοξ ή
ζομβόιηδε ηηξ αθηίκεξ ημο ήιημο ή αθόμα θαη μηα ζθάια πνμξ ημκ
μονακό.
• Γηα ημ πηίζημμ ηεξ ποναμίδαξ πνεηαδόηακ βαζηθά ζθιενή πέηνα. Έηζη
μη Αηγύπηημη έθηηαπκακ ηηξ ποναμίδεξ με θμμμάηηα δμιενίηε, έκα είδμξ
πμιύ ζθιενήξ πέηναξ. Οη «μηθμδόμμη» δμύιεοακ ηεκ πέηνα με ηα
ζθανπέια. Σα άθνα ηωκ ζθανπέιωκ ηα ζένμαηκακ γηα κα είκαη πημ
θμθηενά. Οη μηθμδόμμη πηοπμύζακ ηα ζθανπέια με ζθονηά. Οη ενγάηεξ
πνεζημμπμημύζακ ζθήκεξ γηα κα ζηαζενμπμηήζμοκ ημοξ μγθόιηζμοξ
μεηαλύ ημοξ, θμιιώκηαξ ηα άθνα ημοξ ζε εζμπέξ ηωκ ιίζωκ.
Έπεη ύρμξ 146,60 μ. θαη ηέιεηα
ηεηνάγςκε βάζε με πιεονά 230,35 μ.
πνμθαιεί δε εκηύπςζε ζημοξ
ζύγπνμκμοξ ενεοκεηέξ γηα ηα
δεδμμέκα ηεξ επμπήξ ηεξ θαηαζθεοήξ
ηεξ. Οομπενηιαμβάκμκηακ ζηα Γπηά
Θαύμαηα ημο θόζμμο. Γηα ηεκ
απμπενάηςζή ηεξ πνεηάζηεθακ 30
πνόκηα δμοιεηάξ από 100.000
ενγάηεξ-δμύιμοξ, πμιιμί από ημοξ
μπμίμοξ πέζακακ θαηά ηε δηάνθεηα
θαηαζθεοήξ ηεξ. Πμ εζςηενηθό ήηακ
ιαβύνηκζμξ από δηαδνόμμοξ θαη
δςμαηηάθηα, πμο εμπόδηδακ ηεκ
εύθμιε δηείζδοζε ζημκ θύνημ πώνμ,
όπμο βνηζθόηακ ε ζανθμθάγμξ ημο
Φαναώ.
ΝΡΞΑΙΊΔΑ ΠΜΡ ΢ΈΜΝΑ
ΔΩΓΞΑΦΖΗΉ
Οηεκ Αίγοπημ ακαπηύπζεθε ε ηδέα όηη μ κεθνόξ έπνεπε κα ζοκμδεύεηαη θαη από
πνμζθηιείξ ή έκδμλεξ δναζηενηόηεηεξ πμο παναθηήνηδακ ηεκ επίγεηα δςή ημο.
Έηζη ακαπηύπζεθε ε ηέπκε ηεξ ημηπμγναθίαξ πμο απεηθόκηδε όιεξ αοηέξ ηηξ
δναζηενηόηεηεξ, όπςξ, θοκήγηα, αγνμηηθή δςή, πμνμί, πμιεμηθμί ζνίαμβμη θιπ.
Θέγεηαη πςξ μ ζπεδηαζμόξ ακαπηύπζεθε από ημοξ ανπαίμοξ Αηγοπηίμοξ, μη μπμίμη
ζπεδίαδακ ημ πενίγναμμα ηεξ ζθηάξ, γη’ αοηό ζπεδόκ όιεξ μη ακζνώπηκεξ
δςγναθηθέξ παναζηάζεηξ έπμοκ ημ πνόζςπμ θαη ηα πόδηα ζε πνμθίι (πιάγηα όρε)
εκώ ημ ζώμα απεηθμκίδεηαη ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ ζε πνόζμρε.
Οοκήζηδακ κα βάθμοκ ηα ακδνηθά ζώμαηα ζθμονόηενα από ηα γοκαηθεία, με ζθμύνα
ώπνα ή ζηέκκα θαη ηα γοκαηθεία με ακμηπηή ώπνα ή θίηνηκα. Πα μαιιηά θαη ηα μάηηα
ζπεδόκ πάκηα μαύνα, ακ πμο θαη πμο θάπμηα μαιιηά είπακ θόθθηκμ ή μπιε πνώμα.
Γίπακ 10 πνώμαηα ζηεκ πνςμαηηθή ημοξ παιέηα:
Άζπνμ, μαύνμ, γθνίδμ (από ηεκ ακάμηλε ηςκ δομ πνμεγμομέκςκ), βαζύ θίηνηκμ,
ζθμύνα ώπνα, γήηκμ θαθεηί, θόθθηκε γε, πνάζηκμ ημο μαιαπίηε, βημιεηηά γε θαη
αηγοπηηαθό μπιε.
ΓΘΡΝΠΖΗΉ
Πμ γιοπηό ηεξ ανπαίαξ Αηγύπημο είκαη θονίςξ γηα ηεκ μκεμεηαθή μμνθή ημο
καμύ θαη οπόθεηκηαη ζημοξ θακόκεξ ηεξ μμνθήξ πανμοζίαζεξ ηςκ ζεμηήηςκ,
ζημοξ Φαναώ, ημοξ ηενείξ, ζημοξ οπάιιειμοξ θαη ηα μέιε ηςκ μηθμγεκεηώκ ημοξ.
Μη γιύπηεξ δεκ είκαη θεμηζμέκμη θαη δεκ απεηθμκίδμκηαη πνόζςπα με αημμηθά
παναθηενηζηηθά, αιιά έκα ζογθεθνημέκμ ηδεώδεξ ημο πανμοζηαδόμεκμο. Ιέζς ηεξ
γιοπηηθήξ ζέιμοκ κα πενηγνάρμοκ έκα θαζεζηώξ .
Οηεκ Γιοπηηθή πανμοζηάδμκηαη με ηε μμνθή ηςκ άθαμπηςκ ζςμάηςκ ζε
ζέζε όνζηα ή θαζηζηή ή γμκαηηζηή, ζοκεδνηάδμκηαξ ηα πένηα πμο ημπμζεηήζεθακ
ζηα γόκαηα, ημ δε μέγεζμξ ηςκ αγαιμάηςκ ήηακ ιόγς ηςκ ηενανπηθώκ ζπέζεςκ
πςνίξ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ όπςξ ημο Φαναώ πμο ήηακ πάκηα ορειόηενεξ από
εθείκεξ πμο είπε. Γηα κα απμθεοπζμύκ ηα ζπαζίμαηα ζηα θμμμάηηα θαη γηα κα
είκαη λεθάζανα ζημ ζπεμαηηζμό ηςκ πενηώκ θαη ηςκ πμδηώκ - ήηακ
έκαξ μμκόιηζμξ.
Έκα ηδηαίηενμ είδμξ ηεξ αηγοπηηαθήξ γιοπηηθήξ μκμμάδμκηαη Ushebti. Αοηά ήηακ
ζοκήζςξ θαηαζθεοαζμέκα πμιύπνςμα εηδώιηα ημπμζεηεμέκα ανηζηενά ζε μεγάιεξ
πμζόηεηεξ ζημοξ ηάθμοξ επηθακώκ πνμζώπςκ, εκ ακαμμκή ηςκ οπενεζηώκ πμο
είκαη έημημα κα εθηειέζμοκ "ζηε μεηά ζάκαημκ δςή», γηα ημκ ζακόκηα.
ΠΑ ΑΓΆΘΙΑΠΑ ΠΜΡ ΝΞΊΓΗΖΝΑ
ΞΑ΢ΜΠΈΝ ΗΑΖ ΠΕΟ ΝΞΖΓΗΊΝΖΟΟΑΟ
ΚΜΦΞΈΠ
Μη ανπαίμη Αηγύπηημη ζηόιηδακ όιμ
ημοξ ημ ζώμα, θμνώκηαξ θάζε
είδμοξ θμζμήμαηα, από ζθμοιανίθηα
μέπνη βναπηόιηα ζημοξ
αζηναγάιμοξ. Ημζμήμαηα θμνμύζακ
όιμη: πιμύζημη θαη θηςπμί, άκδνεξ
θαη γοκαίθεξ, αθόμα θαη μενηθά ηενά
δώα! Πα βανηά θμζμήμαηα, πμο
ζηόιηδακ ηα απιά νμύπα ηςκ
Αηγοπηίςκ, ήηακ έκδεηλε ορειήξ
θμηκςκηθήξ ζέζεξ.
Οοπκά είπακ δηπιή ιεηημονγία: ήηακ
ζημιίδηα θαη ηαοηόπνμκα θοιαπηά,
πμο πνμζηάηεοακ από θάζε θαθό
όπμημκ ηα θμνμύζε.
ΚΟ΢ΜΉΜΑΣΑ
Μη ανπαίμη Αηγύπηημη θμνμύζακ
ειαθνηά θαη δνμζενά νμύπα από
ιεπηό, άβαθμ ιηκό ύθαζμα. Πα
νμύπα ημοξ απιώξ ηοιίγμκηακ
γύνς από ημ ζώμα, γηα αοηό θαη
είπακ ειάπηζηεξ ναθέξ. Γηα κα
μεκ δεζηαίκμκηαη,
πνεζημμπμημύζακ πμιύ ιεπηά
οθάζμαηα θαη δε θμνμύζακ
εζώνμοπα.
ΕΝΔΤΜΑ΢ΊΑ
Πα βιέθανα βάθμκηακ με πνάζηκμ
πνώμα, από ηνημμέκε μαιαθή πέηνα,
ημ μαιαπίηε, θαζώξ επίζεξ θαη με
γαιάδημ, από ρήγμαηα παιθμύ. Μη
Αηγύπηηεξ ηόκηδακ ημ πενίγναμμα ηςκ
μαηηώκ ημοξ με μαύνμ, πμο ημ
έθηηαπκακ από μμιοβδμμεηάιιεμα θαη
κενό. Έηζη ηα μάηηα ημοξ θαίκμκηακ
μεγαιύηενα θαη πνμζηαηεύμκηακ από
ημκ ήιημ. Πα μάγμοια θαη ηα πείιε ηα
έβαθακ με θόθθηκε ώπνα. Φμνμύζακ
ζηα πείιε ημοξ θόθθηκε ζεναπεοηηθή
αιμηθή θαη έβαθακ επίζεξ θόθθηκα ηα
κύπηα ηςκ πενηώκ θαη ηςκ πμδηώκ
ημοξ. ΢νεζημμπμημύζακ εηδηθέξ
θνέμεξ γηα κα έπμοκ θςηεηκό
πνόζςπμ, αιιά θαη γηα κα απμθύγμοκ
ηηξ ακεπηζύμεηεξ νοηίδεξ.
ΗΑΘΘΩΝΖΟΙ΋Ο
Ιε ηε πέκα, πμο ηεκ έθηηαπκακ από ηα
ηνημμέκα θύιια εκόξ θοημύ, έβαθακ ηα
μαιιηά ημοξ. Νμιιέξ Αηγύπηηεξ πμο
λύνηδακ ηα θεθάιηα ημοξ ή είπακ θμκηά
μαιιηά θμνμύζακ πενμύθεξ. Οε εηδηθέξ
πενηπηώζεηξ μη πενμύθεξ ημοξ είπακ
πιμύζηεξ μπμύθιεξ ή ήηακ ζημιηζμέκεξ με
πάκηνεξ. Νμιιμί πίζηεοακ όηη μη ηνίπεξ
ζημ ζώμα θαη ζημ πνόζςπμ ήηακ
ακζογηεηκέξ. Μη γοκαίθεξ έβγαδακ ηα
θνύδηα ημοξ. Οοκήζηδακ κα λονίδμοκ ημ
θεθάιη θαη ημ θμνμί ημοξ, με μπνμύκηδηκεξ
ιεπίδεξ. Ακ θαη θμνμύζακ όιμη πενμύθεξ,
δεκ ήζειακ κα απμθηήζμοκ θαιάθνα. Γηα
κα ημ απμθύγμοκ έηνηβακ ημ θεθάιη ημοξ
με δηάθμνα παναζθεοάζμαηα, όπςξ θμπνηά
γθαδέιιαξ θαη ιίπμξ ηππμπόηαμμο.
Νίζηεοακ αθόμα όηη ημ αίμα ημο μαύνμο
ηαύνμο πενηείπε θάηη μαγηθό πμο εμπόδηδε
ημ άζπνηζμα ηςκ μαιιηώκ.
ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΠΕΡΟΌΚΕ΢
Μη ανπαίμη Αηγύπηημη έηνηβακ ημ
δένμα ημοξ με ιάδηα θαη ανώμαηα. Πα
ανςμαηηθά έιαηα μαιάθςκακ ηεκ
επηδενμίδα θαη ηεκ πνμζηάηεοακ από
ημκ ήιημ θαη από ηηξ αμμμζύειιεξ.
Ήηακ πμιύ ζεμακηηθό γηα ημοξ
Αηγοπηίμοξ κα μονίδμοκ όμμνθα,
επεηδή ε δοζμζμία ημο ζώμαημξ ήηακ
έκδεηλε αμανηίαξ. Γηα κα είκαη
ζίγμονμη όηη ζα μύνηδακ όμμνθα θαζ’
όιε ηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ,
ημπμζεημύζακ πάκς ζημ θεθάιη ημοξ
έκακ θώκμ, μ μπμίμξ ήηακ πμηηζμέκμξ
με μηα γιοθηά αιμηθή, πμο ηηξ δεζηέξ
κύπηεξ έιηςκε ανγά πάκς ζηα μαιιηά
ημοξ. Ξάκηηδακ ηα νμύπα ημοξ με
άνςμα θηηαγμέκμ από μύνμ, ιηβάκη
θαη ανςμαηηθά θοηά. Μη θονίεξ
μαζμύζακ πάπηα από μέιη γηα κα
έπμοκ γιοθηά ακαπκμή.
ΑΞ΍ΙΑΠΑ

More Related Content

What's hot

6. Κυκλαδική τέχνη
6. Κυκλαδική τέχνη6. Κυκλαδική τέχνη
6. Κυκλαδική τέχνηlykkarea
 
10. Η Αρχαϊκή τέχνη
10. Η Αρχαϊκή τέχνη10. Η Αρχαϊκή τέχνη
10. Η Αρχαϊκή τέχνηlykkarea
 
11. Η Κλασική τέχνη
11. Η Κλασική τέχνη11. Η Κλασική τέχνη
11. Η Κλασική τέχνηlykkarea
 
13. Η Βυζαντινή τέχνη
13. Η Βυζαντινή τέχνη13. Η Βυζαντινή τέχνη
13. Η Βυζαντινή τέχνηlykkarea
 
19. Ροκοκό
19. Ροκοκό19. Ροκοκό
19. Ροκοκόlykkarea
 
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίαςlykkarea
 
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωναlykkarea
 
Πάσχα
ΠάσχαΠάσχα
Πάσχαpolyzois
 
Πάσχα
ΠάσχαΠάσχα
Πάσχαpolyzois
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥanny1976
 
αγορια
αγοριααγορια
αγοριαstkarapy
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥanny1976
 
Η πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της ΕλλάδαςΗ πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της ΕλλάδαςAnnet Dome
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥanny1976
 
μέλισσες τελικο
μέλισσες τελικομέλισσες τελικο
μέλισσες τελικοelentzag
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥanny1976
 
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιο
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιοη καθημερινη ζωη στο βυζαντιο
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιοathntanta
 

What's hot (20)

6. Κυκλαδική τέχνη
6. Κυκλαδική τέχνη6. Κυκλαδική τέχνη
6. Κυκλαδική τέχνη
 
10. Η Αρχαϊκή τέχνη
10. Η Αρχαϊκή τέχνη10. Η Αρχαϊκή τέχνη
10. Η Αρχαϊκή τέχνη
 
11. Η Κλασική τέχνη
11. Η Κλασική τέχνη11. Η Κλασική τέχνη
11. Η Κλασική τέχνη
 
13. Η Βυζαντινή τέχνη
13. Η Βυζαντινή τέχνη13. Η Βυζαντινή τέχνη
13. Η Βυζαντινή τέχνη
 
19. Ροκοκό
19. Ροκοκό19. Ροκοκό
19. Ροκοκό
 
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας
4. Η τέχνη της Μεσοποταμίας
 
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα
14. Η χριστιανική τέχνη στον μεσαίωνα
 
Πάσχα
ΠάσχαΠάσχα
Πάσχα
 
Πάσχα
ΠάσχαΠάσχα
Πάσχα
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
γραμματοσημα
γραμματοσημαγραμματοσημα
γραμματοσημα
 
αγορια
αγοριααγορια
αγορια
 
7 ποιήματα
7 ποιήματα7 ποιήματα
7 ποιήματα
 
επτανησα 23
επτανησα 23επτανησα 23
επτανησα 23
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
Η πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της ΕλλάδαςΗ πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της Ελλάδας
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
μέλισσες τελικο
μέλισσες τελικομέλισσες τελικο
μέλισσες τελικο
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιο
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιοη καθημερινη ζωη στο βυζαντιο
η καθημερινη ζωη στο βυζαντιο
 

Similar to 5. Αίγυπτος

πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.4Gym Glyfadas
 
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙ
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙ
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙAnnet Dome
 
"Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"
 "Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά" "Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"
"Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"gogostam
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήEleni Tsirimpasi
 
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012 Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012 chrisakur
 
Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην αρχαία ΕλλάδαΗ μουσική στην αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην αρχαία ΕλλάδαΕύα Ζαρκογιάννη
 
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
Παραδοσιακά ΕπαγγέλματαΠαραδοσιακά Επαγγέλματα
Παραδοσιακά ΕπαγγέλματαMarina Karaoli
 
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένathinalianou
 
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑxpapas
 
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαΠαρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαGeorge Koutsopoulos
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011chrisakur
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012chrisakur
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςAntonis Stergiou
 
ιστορία Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2
ιστορία  Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2ιστορία  Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2
ιστορία Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2varalig
 
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηΑφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηvasso
 
που πας χελωνακι
που πας χελωνακιπου πας χελωνακι
που πας χελωνακιRania Vasileiadou
 
Ένα παράξενο παραμύθι
Ένα παράξενο παραμύθιΈνα παράξενο παραμύθι
Ένα παράξενο παραμύθιNicholas Fragkias
 

Similar to 5. Αίγυπτος (20)

ειρηνη πολεμοσ
ειρηνη πολεμοσειρηνη πολεμοσ
ειρηνη πολεμοσ
 
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
 
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙ
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙ
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΚΟΥΜΠΙ
 
το οικολογικο σπιτι β3 1ο λαβ 2012 13
το οικολογικο σπιτι β3 1ο λαβ 2012 13το οικολογικο σπιτι β3 1ο λαβ 2012 13
το οικολογικο σπιτι β3 1ο λαβ 2012 13
 
"Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"
 "Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά" "Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"
"Tρώω σωστα, χτίζω το σώμα μου γερά"
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφή
 
African music-veecha-kyriakoulis
African music-veecha-kyriakoulisAfrican music-veecha-kyriakoulis
African music-veecha-kyriakoulis
 
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012 Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012
Εφημερίδα Στ2 τάξης για το Σχολικό Έτος 2011 2012
 
Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην αρχαία ΕλλάδαΗ μουσική στην αρχαία Ελλάδα
Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα
 
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
Παραδοσιακά ΕπαγγέλματαΠαραδοσιακά Επαγγέλματα
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
 
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
 
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
 
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαΠαρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2011-2012
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
 
ιστορία Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2
ιστορία  Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2ιστορία  Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2
ιστορία Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα V.2
 
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηΑφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
 
που πας χελωνακι
που πας χελωνακιπου πας χελωνακι
που πας χελωνακι
 
Ένα παράξενο παραμύθι
Ένα παράξενο παραμύθιΈνα παράξενο παραμύθι
Ένα παράξενο παραμύθι
 

More from lykkarea

Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018lykkarea
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...lykkarea
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η lykkarea
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...lykkarea
 
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσίαlykkarea
 
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηlykkarea
 
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομήGraffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομήlykkarea
 
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικέςGraffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικέςlykkarea
 
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόληGraffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόληlykkarea
 
Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 lykkarea
 
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)lykkarea
 
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)lykkarea
 
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)lykkarea
 
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)lykkarea
 
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)lykkarea
 
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)lykkarea
 
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)lykkarea
 
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)lykkarea
 
Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)lykkarea
 
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)lykkarea
 

More from lykkarea (20)

Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
 
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
 
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
 
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
 
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομήGraffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
 
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικέςGraffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
 
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόληGraffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
 
Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1
 
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
 
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
 
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
 
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
 
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
 
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
 
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
 
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
 
Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)
 
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
 

5. Αίγυπτος

 • 1. ΑΊΓΡΝΠΜΟ • Μ Ενόδμημξ μκόμαζε ηεκ Αίγοπημ «δώνμ ημο Κείιμο». • Μη μόκημμη θάημηθμη-πμο ήηακ γεςνγμί- εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ πενημπή γύνς ζημ 5.000 π.΢. • Ε Αίγοπημξ εκώζεθε γηα πνώηε θμνά θάης από έκακ μμκαδηθό άνπμκηα ημ 3.100 π.΢. (400 πνόκηα πνηκ από ηεκ επμπή ηςκ ποναμίδςκ). • Μη Αηγύπηημη ακέπηολακ έκα δηθό ημοξ ζύζηεμα γναθήξ ηα ηενμγιοθηθά θαη μη γναθείξ θαηείπακ ζεμακηηθή ζέζε ζηεκ θμηκςκία ημοξ.
 • 2.
 • 3. Ζενμγιοθηθά Έγναθακ επάκς ζε πάπονμοξ, αιιά θαη μη ημίπμη ηςκ μκεμείςκ είκαη γεμάημη από ηενμγιοθηθά θείμεκα. Ε αηγοπηηαθή γναθή πενηιαμβάκεη πενίπμο 5.000 ηενμγιοθηθά ζεμεία
 • 4. Ε ΑΖΓΡΝΠΖΑΗΉ ΠΈ΢ΚΕ Έ΢ΓΖ ΚΑ ΓΝΖΔΓΊΛΓΖ: Θαομάζηα επηηεύγμαηα: • Οηεκ ανπηηεθημκηθή (καμύξ, ποναμίδεξ, ηάθμοξ) • Οηε γιοπηηθή (ακάγιοθα ή γιοπηά από πέηνα, λύιμ, γύρμ) • Οηε δςγναθηθή (ημηπμγναθίεξ, ηαθηθή δςγναθηθή, παπύνμοξ) • Οηεκ αγγεημπιαζηηθή • Οηεκ οθακηηθή • Οηεκ θμζμεμαημπμησα
 • 5. ΑΊΓΡΝΠΜΟ: ΠΜ ΝΞ΍ΠΜ ΓΚΖΑΊΜ ΗΞΆΠΜΟ ΟΠΕΚ ΖΟΠΜΞΊΑ • Ε πώνα, δηαδμπηθά, γκςνίδεη ηνεηξ πενηόδμοξ αθμήξ, αοηή ημο Ανπαίμο Βαζηιείμο, ημο Ιέζμο θαη ημο Κέμο Βαζηιείμο. Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Ανπαίμο Βαζηιείμο (3000-2200 π.΢.) ημ θνάημξ μνγακώκεηαη. Ημκηά ζηεκ πνςηεύμοζα Μέμθηδα μη Φαναώ μηθμδμμμύκ γηγακηηαίμοξ ηάθμοξ, ηηξ ποναμίδεξ. • Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Ιέζμο Βαζηιείμο (2050-1800 π.΢.) ε Αίγοπημξ αθμάδεη. Γηα κα πνμζηαηεοζμύκ από ηηξ επηδνμμέξ, μη Αηγύπηημη μπονώκμοκ ηα ζύκμνα ηεξ πώναξ. Ε πνςηεύμοζα μεηαθένεηαη ζηε Θήβα, ζηεκ Άκς Αίγοπημ. Ηαηά ηεκ πενίμδμ ημο Κέμο Βαζηιείμο (1600-1100 π.΢.) ε Αίγοπημξ αθμιμοζεί ημπενηαιηζηηθή πμιηηηθή θαη επεθηείκεηαη πνμξ ημκ Κόημ θαη ηεκ Ακαημιή. Ημκηά ζηε Θήβα μη Φαναώ πηίδμοκ ημοξ ηάθμοξ ημοξ «ζηεκ θμηιάδα ηωκ βαζηιέωκ» θαη μηθμδμμμύκ ιαμπνμύξ καμύξ, όπςξ ημο Ηανκάθ, ημο Θμύλμν θαη ημο Αμπμύ Οημπέι.
 • 6. Μ ΦΑΞΑ΍ ΗΑΖ ΜΖ… ΆΘΘΜΖ… • Μ Φαναώ ζεςνείηαη γημξ ημο οπένηαημο ζεμύ ηςκ Αηγοπηίςκ, ημο ΋ζηνη. Γίκαη απόιοημξ θονίανπμξ, δημηθεί ημ ζηναηό θαη είκαη μ ακώηαημξ ζνεζθεοηηθόξ αληςμαημύπμξ. Μ Φαναώ γηα κα θοβενκά πνεζημμπμηεί πιήζμξ θναηηθώκ οπαιιήιςκ. • Μη πωνηθμί απμηειμύκ ηα εκκέα δέθαηα ημο αηγοπηηαθμύ πιεζοζμμύ θαη δεκ είκαη ηδημθηήηεξ ηςκ θηεμάηςκ πμο θαιιηενγμύκ. Νιενώκμοκ ζημοξ θαηόπμοξ ηεξ γεξ (Φαναώ, θναηηθμύξ οπαιιήιμοξ, ηεναηείμ) βανείξ θόνμοξ. Μη ηεπκίηεξ δμοκ ζηηξ πόιεηξ. Γίκαη λοιμονγμί, μηθμδόμμη, ζηδενμονγμί, επελενγαζηέξ μεηάιιςκ, πνοζμπόμη, λοιμγιύπηεξ θαη ιηζμλόμη. Οηα μνοπεία ηεξ ενήμμο ενγάδμκηαη θονίςξ αηπμάιωημη πμιέμμο.
 • 7. • Ννμζπάζεζε κα επηβάιεη μηα μμκμζεσζηηθή ζνεζθεία ζηε πώνα ημο, παναμενίδμκηαξ ημοξ άιιμοξ ζεμύξ θαη ορώκμκηαξ ζηε ζέζε ημο ύρηζημο ζεμύ-δεμημονγμύ ημκ Άημκ, ημ ζεό ημο ήιημο θαη ημο θςηόξ. • Γθηόξ από ηε ζνεζθεοηηθή νήλε μ εθθεκηνηθόξ αοηόξ θαναώ επηπείνεζε θαη μηα άιιε νήλε με ημ θαηεζηεμέκμ, αοηή ηε θμνά ζηεκ ηέπκε. Ωξ ηόηε επηθναημύζε παναδμζηαθά ε ηάζε κα απεηθμκίδμκηαη ηα πνόζςπα, ηδηαίηενα μη βαζηιείξ, με ηδακηθά θαη ηέιεηα παναθηενηζηηθά. Μ Αθεκαηώκ δήηεζε από ημοξ θαιιηηέπκεξ κα ημκ απεηθμκίδμοκ όπςξ αθνηβώξ είκαη (πανόηη ήηακ πμιύ «άζπεμμξ»). Ο ΕΚΚΕΝΣΡΙΚ΋΢ ΦΑΡΑ΍ ΑΚΕΝΑΣ΍Ν
 • 8. ΚΓΦΓΞΠΊΠΕ: Ε ΟΌΔΡΓΜΟ ΠΜΡ ΑΗΓΚΑΠ΍Κ
 • 10. • Ε ακαθάιορε ημο ηάθμο έγηκε ημ 1922 από ημκ Βνεηακό ανπαημιόγμ Ηάνηεν. Ήηακ μ μμκαδηθόξ ηάθμξ πμο δεκ ήηακ ζοιιεμέκμξ. Πμ ζώμα ημο ήηακ ηοιηγμέκμ με ιηκά πακηά, εκώ ημ θεθάιη ημο θαιοπηόηακ από μηα εκηοπςζηαθή μιόπνοζε μάζθα πμο έμεηκε ζηεκ ηζημνία ςξ «ε μάζθα ημο Πμοηαγπαμώκ». • Μη ζανθμθάγμη έθενακ μαγηθέξ νήζεηξ πμο βμεζμύζακ ηεκ ροπή κα θύγεη από ημκ Ηάης θόζμμ θαη κα ηαληδέρεη ζηε μειιμκηηθή δςή. ΟΑΞΗΜΦΆΓΜΟ ΠΜΡ ΠΜΡΠΑΓ΢ΑΙ΍Κ Νέζακε λαθκηθά, ζε ειηθία 18 εηώκ. Παθηθή αίζμοζα
 • 11. Μ ΗΆΞΠΓΞ ΙΓΘΓΠΆ ΠΕ ΟΑΞΗΜΦΆΓΜ ΠΜΡ ΠΜΡΠΑΓ΢ΑΙ΍Κ
 • 12. ΝΡΞΑΙΊΔΓΟ • Οη ποναμίδεξ είκαη ηάθμη γηα ημοξ βαζηιηάδεξ ηεξ Αηγύπημο, ημοξ Φαναώ. ΢θμπόξ ηεξ ποναμίδαξ ήηακ κα «ζηεγάζεη» ημ κεθνό Φαναώ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μεηαζακάηηαξ δωήξ ημο. Οη ανπαημιόγμη ιέκε όηη ημ ζπήμα ηεξ ποναμίδαξ πνμήιζε από παιαηόηενμοξ ηύμβμοξ ή ζομβόιηδε ηηξ αθηίκεξ ημο ήιημο ή αθόμα θαη μηα ζθάια πνμξ ημκ μονακό. • Γηα ημ πηίζημμ ηεξ ποναμίδαξ πνεηαδόηακ βαζηθά ζθιενή πέηνα. Έηζη μη Αηγύπηημη έθηηαπκακ ηηξ ποναμίδεξ με θμμμάηηα δμιενίηε, έκα είδμξ πμιύ ζθιενήξ πέηναξ. Οη «μηθμδόμμη» δμύιεοακ ηεκ πέηνα με ηα ζθανπέια. Σα άθνα ηωκ ζθανπέιωκ ηα ζένμαηκακ γηα κα είκαη πημ θμθηενά. Οη μηθμδόμμη πηοπμύζακ ηα ζθανπέια με ζθονηά. Οη ενγάηεξ πνεζημμπμημύζακ ζθήκεξ γηα κα ζηαζενμπμηήζμοκ ημοξ μγθόιηζμοξ μεηαλύ ημοξ, θμιιώκηαξ ηα άθνα ημοξ ζε εζμπέξ ηωκ ιίζωκ.
 • 13. Έπεη ύρμξ 146,60 μ. θαη ηέιεηα ηεηνάγςκε βάζε με πιεονά 230,35 μ. πνμθαιεί δε εκηύπςζε ζημοξ ζύγπνμκμοξ ενεοκεηέξ γηα ηα δεδμμέκα ηεξ επμπήξ ηεξ θαηαζθεοήξ ηεξ. Οομπενηιαμβάκμκηακ ζηα Γπηά Θαύμαηα ημο θόζμμο. Γηα ηεκ απμπενάηςζή ηεξ πνεηάζηεθακ 30 πνόκηα δμοιεηάξ από 100.000 ενγάηεξ-δμύιμοξ, πμιιμί από ημοξ μπμίμοξ πέζακακ θαηά ηε δηάνθεηα θαηαζθεοήξ ηεξ. Πμ εζςηενηθό ήηακ ιαβύνηκζμξ από δηαδνόμμοξ θαη δςμαηηάθηα, πμο εμπόδηδακ ηεκ εύθμιε δηείζδοζε ζημκ θύνημ πώνμ, όπμο βνηζθόηακ ε ζανθμθάγμξ ημο Φαναώ. ΝΡΞΑΙΊΔΑ ΠΜΡ ΢ΈΜΝΑ
 • 14. ΔΩΓΞΑΦΖΗΉ Οηεκ Αίγοπημ ακαπηύπζεθε ε ηδέα όηη μ κεθνόξ έπνεπε κα ζοκμδεύεηαη θαη από πνμζθηιείξ ή έκδμλεξ δναζηενηόηεηεξ πμο παναθηήνηδακ ηεκ επίγεηα δςή ημο. Έηζη ακαπηύπζεθε ε ηέπκε ηεξ ημηπμγναθίαξ πμο απεηθόκηδε όιεξ αοηέξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ, όπςξ, θοκήγηα, αγνμηηθή δςή, πμνμί, πμιεμηθμί ζνίαμβμη θιπ. Θέγεηαη πςξ μ ζπεδηαζμόξ ακαπηύπζεθε από ημοξ ανπαίμοξ Αηγοπηίμοξ, μη μπμίμη ζπεδίαδακ ημ πενίγναμμα ηεξ ζθηάξ, γη’ αοηό ζπεδόκ όιεξ μη ακζνώπηκεξ δςγναθηθέξ παναζηάζεηξ έπμοκ ημ πνόζςπμ θαη ηα πόδηα ζε πνμθίι (πιάγηα όρε) εκώ ημ ζώμα απεηθμκίδεηαη ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ ζε πνόζμρε. Οοκήζηδακ κα βάθμοκ ηα ακδνηθά ζώμαηα ζθμονόηενα από ηα γοκαηθεία, με ζθμύνα ώπνα ή ζηέκκα θαη ηα γοκαηθεία με ακμηπηή ώπνα ή θίηνηκα. Πα μαιιηά θαη ηα μάηηα ζπεδόκ πάκηα μαύνα, ακ πμο θαη πμο θάπμηα μαιιηά είπακ θόθθηκμ ή μπιε πνώμα. Γίπακ 10 πνώμαηα ζηεκ πνςμαηηθή ημοξ παιέηα: Άζπνμ, μαύνμ, γθνίδμ (από ηεκ ακάμηλε ηςκ δομ πνμεγμομέκςκ), βαζύ θίηνηκμ, ζθμύνα ώπνα, γήηκμ θαθεηί, θόθθηκε γε, πνάζηκμ ημο μαιαπίηε, βημιεηηά γε θαη αηγοπηηαθό μπιε.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. ΓΘΡΝΠΖΗΉ Πμ γιοπηό ηεξ ανπαίαξ Αηγύπημο είκαη θονίςξ γηα ηεκ μκεμεηαθή μμνθή ημο καμύ θαη οπόθεηκηαη ζημοξ θακόκεξ ηεξ μμνθήξ πανμοζίαζεξ ηςκ ζεμηήηςκ, ζημοξ Φαναώ, ημοξ ηενείξ, ζημοξ οπάιιειμοξ θαη ηα μέιε ηςκ μηθμγεκεηώκ ημοξ. Μη γιύπηεξ δεκ είκαη θεμηζμέκμη θαη δεκ απεηθμκίδμκηαη πνόζςπα με αημμηθά παναθηενηζηηθά, αιιά έκα ζογθεθνημέκμ ηδεώδεξ ημο πανμοζηαδόμεκμο. Ιέζς ηεξ γιοπηηθήξ ζέιμοκ κα πενηγνάρμοκ έκα θαζεζηώξ . Οηεκ Γιοπηηθή πανμοζηάδμκηαη με ηε μμνθή ηςκ άθαμπηςκ ζςμάηςκ ζε ζέζε όνζηα ή θαζηζηή ή γμκαηηζηή, ζοκεδνηάδμκηαξ ηα πένηα πμο ημπμζεηήζεθακ ζηα γόκαηα, ημ δε μέγεζμξ ηςκ αγαιμάηςκ ήηακ ιόγς ηςκ ηενανπηθώκ ζπέζεςκ πςνίξ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ όπςξ ημο Φαναώ πμο ήηακ πάκηα ορειόηενεξ από εθείκεξ πμο είπε. Γηα κα απμθεοπζμύκ ηα ζπαζίμαηα ζηα θμμμάηηα θαη γηα κα είκαη λεθάζανα ζημ ζπεμαηηζμό ηςκ πενηώκ θαη ηςκ πμδηώκ - ήηακ έκαξ μμκόιηζμξ. Έκα ηδηαίηενμ είδμξ ηεξ αηγοπηηαθήξ γιοπηηθήξ μκμμάδμκηαη Ushebti. Αοηά ήηακ ζοκήζςξ θαηαζθεοαζμέκα πμιύπνςμα εηδώιηα ημπμζεηεμέκα ανηζηενά ζε μεγάιεξ πμζόηεηεξ ζημοξ ηάθμοξ επηθακώκ πνμζώπςκ, εκ ακαμμκή ηςκ οπενεζηώκ πμο είκαη έημημα κα εθηειέζμοκ "ζηε μεηά ζάκαημκ δςή», γηα ημκ ζακόκηα.
 • 20. ΠΑ ΑΓΆΘΙΑΠΑ ΠΜΡ ΝΞΊΓΗΖΝΑ ΞΑ΢ΜΠΈΝ ΗΑΖ ΠΕΟ ΝΞΖΓΗΊΝΖΟΟΑΟ ΚΜΦΞΈΠ
 • 21. Μη ανπαίμη Αηγύπηημη ζηόιηδακ όιμ ημοξ ημ ζώμα, θμνώκηαξ θάζε είδμοξ θμζμήμαηα, από ζθμοιανίθηα μέπνη βναπηόιηα ζημοξ αζηναγάιμοξ. Ημζμήμαηα θμνμύζακ όιμη: πιμύζημη θαη θηςπμί, άκδνεξ θαη γοκαίθεξ, αθόμα θαη μενηθά ηενά δώα! Πα βανηά θμζμήμαηα, πμο ζηόιηδακ ηα απιά νμύπα ηςκ Αηγοπηίςκ, ήηακ έκδεηλε ορειήξ θμηκςκηθήξ ζέζεξ. Οοπκά είπακ δηπιή ιεηημονγία: ήηακ ζημιίδηα θαη ηαοηόπνμκα θοιαπηά, πμο πνμζηάηεοακ από θάζε θαθό όπμημκ ηα θμνμύζε. ΚΟ΢ΜΉΜΑΣΑ
 • 22. Μη ανπαίμη Αηγύπηημη θμνμύζακ ειαθνηά θαη δνμζενά νμύπα από ιεπηό, άβαθμ ιηκό ύθαζμα. Πα νμύπα ημοξ απιώξ ηοιίγμκηακ γύνς από ημ ζώμα, γηα αοηό θαη είπακ ειάπηζηεξ ναθέξ. Γηα κα μεκ δεζηαίκμκηαη, πνεζημμπμημύζακ πμιύ ιεπηά οθάζμαηα θαη δε θμνμύζακ εζώνμοπα. ΕΝΔΤΜΑ΢ΊΑ
 • 23. Πα βιέθανα βάθμκηακ με πνάζηκμ πνώμα, από ηνημμέκε μαιαθή πέηνα, ημ μαιαπίηε, θαζώξ επίζεξ θαη με γαιάδημ, από ρήγμαηα παιθμύ. Μη Αηγύπηηεξ ηόκηδακ ημ πενίγναμμα ηςκ μαηηώκ ημοξ με μαύνμ, πμο ημ έθηηαπκακ από μμιοβδμμεηάιιεμα θαη κενό. Έηζη ηα μάηηα ημοξ θαίκμκηακ μεγαιύηενα θαη πνμζηαηεύμκηακ από ημκ ήιημ. Πα μάγμοια θαη ηα πείιε ηα έβαθακ με θόθθηκε ώπνα. Φμνμύζακ ζηα πείιε ημοξ θόθθηκε ζεναπεοηηθή αιμηθή θαη έβαθακ επίζεξ θόθθηκα ηα κύπηα ηςκ πενηώκ θαη ηςκ πμδηώκ ημοξ. ΢νεζημμπμημύζακ εηδηθέξ θνέμεξ γηα κα έπμοκ θςηεηκό πνόζςπμ, αιιά θαη γηα κα απμθύγμοκ ηηξ ακεπηζύμεηεξ νοηίδεξ. ΗΑΘΘΩΝΖΟΙ΋Ο
 • 24. Ιε ηε πέκα, πμο ηεκ έθηηαπκακ από ηα ηνημμέκα θύιια εκόξ θοημύ, έβαθακ ηα μαιιηά ημοξ. Νμιιέξ Αηγύπηηεξ πμο λύνηδακ ηα θεθάιηα ημοξ ή είπακ θμκηά μαιιηά θμνμύζακ πενμύθεξ. Οε εηδηθέξ πενηπηώζεηξ μη πενμύθεξ ημοξ είπακ πιμύζηεξ μπμύθιεξ ή ήηακ ζημιηζμέκεξ με πάκηνεξ. Νμιιμί πίζηεοακ όηη μη ηνίπεξ ζημ ζώμα θαη ζημ πνόζςπμ ήηακ ακζογηεηκέξ. Μη γοκαίθεξ έβγαδακ ηα θνύδηα ημοξ. Οοκήζηδακ κα λονίδμοκ ημ θεθάιη θαη ημ θμνμί ημοξ, με μπνμύκηδηκεξ ιεπίδεξ. Ακ θαη θμνμύζακ όιμη πενμύθεξ, δεκ ήζειακ κα απμθηήζμοκ θαιάθνα. Γηα κα ημ απμθύγμοκ έηνηβακ ημ θεθάιη ημοξ με δηάθμνα παναζθεοάζμαηα, όπςξ θμπνηά γθαδέιιαξ θαη ιίπμξ ηππμπόηαμμο. Νίζηεοακ αθόμα όηη ημ αίμα ημο μαύνμο ηαύνμο πενηείπε θάηη μαγηθό πμο εμπόδηδε ημ άζπνηζμα ηςκ μαιιηώκ. ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΠΕΡΟΌΚΕ΢
 • 25. Μη ανπαίμη Αηγύπηημη έηνηβακ ημ δένμα ημοξ με ιάδηα θαη ανώμαηα. Πα ανςμαηηθά έιαηα μαιάθςκακ ηεκ επηδενμίδα θαη ηεκ πνμζηάηεοακ από ημκ ήιημ θαη από ηηξ αμμμζύειιεξ. Ήηακ πμιύ ζεμακηηθό γηα ημοξ Αηγοπηίμοξ κα μονίδμοκ όμμνθα, επεηδή ε δοζμζμία ημο ζώμαημξ ήηακ έκδεηλε αμανηίαξ. Γηα κα είκαη ζίγμονμη όηη ζα μύνηδακ όμμνθα θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ, ημπμζεημύζακ πάκς ζημ θεθάιη ημοξ έκακ θώκμ, μ μπμίμξ ήηακ πμηηζμέκμξ με μηα γιοθηά αιμηθή, πμο ηηξ δεζηέξ κύπηεξ έιηςκε ανγά πάκς ζηα μαιιηά ημοξ. Ξάκηηδακ ηα νμύπα ημοξ με άνςμα θηηαγμέκμ από μύνμ, ιηβάκη θαη ανςμαηηθά θοηά. Μη θονίεξ μαζμύζακ πάπηα από μέιη γηα κα έπμοκ γιοθηά ακαπκμή. ΑΞ΍ΙΑΠΑ