Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. Η Νεολιθική εποχή

1,242 views

Published on

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αντιγόνη Κριπαροπούλου

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. Η Νεολιθική εποχή

 1. 1. H Νεολιθική Εποτή: 8.000-3000π.τ. Οη άκζνςπμη ηεξ Νεμιηζηθήξ Γπμπήξ άνπηζακκα θαιιηενγμύκ ηε γε, ελεμένςζακ μνηζμέκα δώα θαη μνγάκςζακ ημοξπνώημοξ μηθηζμμύξ, μέκμκηαξ πηα μόκημα ζε μία πενημπή.Οη ανπαηόηενεξ θμηκςκίεξ εμθακίζηεθακ (ακάμεζαζημ 10.000 θαη ημ 6000 π.Υ.) ζηεκ πενημπή πμοαπιώκεηαη από ηεκ παναιία ηεξ ΢ονίαξ θαη ημοΛηβάκμο μέπνη θαη ηε Μεζμπμηαμία. Η πενημπήαοηή είκαη γκςζηή ςξ ε Γύθμνε Ημηζέιεκμξ.
 2. 2. ΢ηεκ Γύθμνε Ημηζέιεκμδεμημονγήζεθακ μη πνώημηζοκμηθηζμμί….…Γθεί ανγόηενα ελεμενώζεθακ δώα θαηθαιιηενγήζεθακ θοηά.Γθεί μ άκζνςπμξ ακαθάιορε δύμ πμιύ ζεμακηηθέξηεπκηθέξ: πώξ κα δμοιεύεη (κα θάκεη ιεία) ηεκπέηνα, γηα κα θηηάλεη θαιύηενα ενγαιεία, θαη πώξκα δμοιεύεη ημκ πειό, γηα κα θηηάλεη αγγεία θαηζθεύε. Ο κέμξ ηνόπμξ δςήξ θαη μη κέεξ ηεπκηθέξγεκκήζεθακ ζηεκ Γγγύξ Ακαημιή θαη από εθείπέναζακ ζημκ ειιαδηθό πώνμ θαη ζηεκ οπόιμηπεΓονώπε.
 3. 3. Καηά ηεκ πενίμδμ αοηή ζοκακηάμε μηθηζμμύξπμο απμηειμύκηαη……από θαιύβεξθηηαγμέκεξ με λύιηκαδμθάνηα, ζηέγεξ απόθιαδηά δέκηνςκ θαηεοζύγναμμε δηάηαλεεπάκς ζε βαζηθμύξάλμκεξ θοθιμθμνίαξ(πνώημε μμνθήμνγάκςζεξ πόιεξ)
 4. 4. Γεκηθά δηαθνίκμομε δομ είδεμκεμεηαθώκ μηθμδμμεμάηςκ:1. ηηξ θολωηές καηαζκεσές με πέηνεξ πμοζηενίδμκηαη ε μηα πάκς ζηεκ άιιε, πςνίξζοκδεηηθό οιηθό ακάμεζά ημοξ2. ηα μεγαλιθικά οικοδομήμαηα μεηενάζηημοξ μγθόιηζμοξ ημπμζεηεμέκμοξμνηδόκηηα επάκς ζε μνζμζηάηεξ
 5. 5. H κοιμωμία και ο ηρόπος ζωήςOη πημ πμιιμί κεμιηζηθμί μηθηζμμί ήηακμηθνμί, μη θάημηθμί ημοξ ιίγμη θαη επαναγςγή ειάπηζηε.Mεγάιε ζεμαζία γηα ηε δςή ηςκ ακζνώπςκείπακ ε γε θαη ημ κενό. Γη’ αοηό δηάιεγακπεδηκέξ πενημπέξ θμκηά ζε πεγέξ, ζεπμηάμηα ή ζε παναιίεξ.
 6. 6. Θεζζαλία: Η ζωή ζηη μεολιθικήπερίοδο«Οη άκζνςπμη πνμπςνμύκ ζηεκθαιιηένγεηα ζηηενώκ, μζπνίςκ,θανπώκ, εκώ πανάιιειαακαπηύζζεηαη θαη ε θηεκμηνμθίαμε ηεκ ελεμένςζε αηγμπνμβάηςκ,βμμεηδώκ, πμίνςκ θαη άιιςκδώςκ. ΢ηηξ θαζεμενηκέξδναζηενηόηεηέξ ημοξζογθαηαιέγεηαη ε οθακηηθή,θαζώξ θαη ε θαιαζμπιεθηηθή.Ανπαημιμγηθά εονήμαηα, όπςξ ηαπεκία, ηα ζθμκδύιηα θαη ηααπμηοπώμαηα ζηηξ βάζεηξ ηςκαγγείςκ από οθάζμαηα, ράζεξ θαηθαιάζηα επηβεβαηώκμοκ ηηξδναζηενηόηεηεξ αοηέξ»(Λεςκίδαξ Υαηδεαγγειάθεξ).
 7. 7. Ακαπανάζηαζε κεμιηζηθμύμηθηζμμύ ζημ Δημήκη (Θεζζαιία).
 8. 8. Πώξ έθηηαπκε ζπίηηαμ κεμιηζηθόξ άκζνςπμξ;Xνεζημμπμημύζε δηάθμνα οιηθά, όπςξ πέηνεξ (κηόπηεξ πάκηα)παιίθηα θαη βόηζαια, θη αθόμε πιάθεξ θαη πιίκζμοξ (ημύβια) απόπειό πμο είπε ζηεγκώζεη ζημκ ήιημ. Αοηά ηα οιηθά ακηέπμοκ ζημπνόκμ (ανπαημιμγηθά εονήμαηα). Υνεζημμπμημύζε όμςξ θαη άιιαοιηθά, όπςξ δένμαηα, ράζεξ θαη λύιμ, πμο δε δηαηενμύκηαη ζημπνόκμ. Από όζα γκςνίδμομε, ηα κεμιηζηθά ζπίηηα ήηακ μηθνά, με έκαή δύμ δςμάηηα, θαη είπακ ζηέγεξ θονίςξ από άπονμ.Οη άκηνεξ θαη μη γοκαίθεξ έθακακ δηαθμνεηηθέξ δμοιεηέξ.Οη γοκαίθεξ θνόκηηδακ ηα παηδηά θαη μάδεοακ θανπμύξ, έθηηαπκακοθάζμαηα θαη έπιεθακ θαιάζηα. Οη άκηνεξ θοκεγμύζακ θαηράνεοακ, έθακακ γεςνγηθέξ ενγαζίεξ, έπηηδακ θαη δμύιεοακ ηεκπέηνα.
 9. 9. Ακαπανάζηαζε κεμιηζηθμύ ζπηηημύ ζημΑζακαζάθεημ Ανπαημιμγηθό ΜμοζείμΒόιμο
 10. 10. Κεναμηθή΢ηε Νεμιηζηθή Γπμπήοπάνπμοκ ήδε ηεπκίηεξπμο θηηάπκμοκ πμιύόμμνθα πήιηκα αγγείαδηαθμζμεμέκα μεδηάθμνα γεςμεηνηθάζπέδηα. Οη γοαιηζμέκεξεπηθάκεηέξ ημοξ είκαηδηαθμζμεμέκεξ μεγναμμέξ θαη θαμπύιεξ
 11. 11. ΓονήμαηαΝεόηενε Νεμιηζηθή πενίμδμξ(5300-4800 π.Υ.), ΓιιάδαΜμκαδηθό αγγείμ με πόδη θαηπώμα, 4.200-4050 π.Υ.Ρμομακία
 12. 12. Οη «κεμιηζηθμί» άκζνςπμη….Δεκ λένμομε ηη γιώζζα μηιμύζακ μη κεμιηζηθμίάκζνςπμη πμο δμύζακ ζημκ ειιαδηθό πώνμ ή πμηαήηακ ε ζνεζθεία ημοξ. Σα ιίγα πμο λένμομε γηα ηεδςή ημοξ ηα γκςνίδμομε από ηα ηαθηθά έζημα (πώξδειαδή ζοκήζηδακ κα ζάβμοκ ημοξ κεθνμύξ ημοξ)θαη από θάπμηα ακηηθείμεκα, όπςξ είκαη ηα εηδώιηα(μηθνά αγάιμαηα).΢ηε Νεμιηζηθή Γπμπή έζαβακ ημοξ κεθνμύξζοκήζςξ ζε ιάθθμοξ ζημ πώμα. Μαδί ημοξ έβαδακακηηθείμεκα, ενγαιεία, θμζμήμαηα θαη αγγεία, πμοζήμενα ηα βιέπμομε ζηα μμοζεία.
 13. 13. Ταθή μεκρού ζε ζσμεζηαλμέμηζηάζη από ηη Φοιροκοιηία (Κύπρος)
 14. 14. Πιαζηηθή ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΟΥ «ΣΤΟΦΑΣΤΗ»Μμκαδηθό μκεμεηαθό εηδώιημ ηεξκεμιηζηθήξ επμπήξ (4500-3300π.Υ.), πμο πανηζηάκεη ακδνηθή μμνθήζε ζνόκμ. Σα παναθηενηζηηθά ημοπνμζώπμο ημο απμδίδμκηαη μεπιαζηηθόηεηα, εκώ ηα γέκηα, ημζςναθηθό ηόλμ θαη ε εβηθή πώνααπμδίδμκηαη με εγπανάλεηξ. Σεζομβαηηθή ημο μκμμαζία μθείιεη ζηεζηάζε ημο: ημ ανηζηενό πένη,ιογηζμέκμ αθύζηθα πνμξ ηα θάης,αθμομπάεη ζημ γόκαημ, εκώ ημ δελί,ακαζεθςμέκμ, αγγίδεη ημ θεθάιη. Σμεηδώιημ βνέζεθε θάης από άγκςζηεξζοκζήθεξ θαη πνμκμιμγείηαη ζηεκΣειηθή Νεμιηζηθή πενίμδμ (4500-3300 π.Υ.).
 15. 15. Πήιηκμ εηδώιημ γοκαηθείαξ μμνθήξ απόηε Θεζζαιία, 6000–5000 π.Υ. πενίπμο.Βένμηα (Μαθεδμκία), Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ.Σα πενηζζόηενα εηδώιηα πμοέπμοκ βνεζεί πανηζηάκμοκγοκαίθεξ. Ίζςξ πανηζηάκμοκηε Μεηένα Θεά. Γίκαη ε ζεάπμο ιάηνεοακ μη άκζνςπμηαπό ηε Μεζμπμηαμία μέπνηηεκ Γονώπε. Μπμνεί όμςξηα εηδώιηα κα είκαη απιώξπαηπκίδηα.
 16. 16. «Η θμονμηνόθμξ»Πήιηκμ εηδώιημ γοκαίθαξθαζηζηήξ ζε ζθαμκί με βνέθμξζηεκ αγθαιηά. ΢έζθιμΘεζζαιίαξ, 4800-4500 π.Υ.Σμ ζύμπιεγμα απεηθμκίδεη ημηενό δίδομμ, ηε μάκα με ημ παηδίηεξ, ζηεκ ύζηαηε θάζε ηεξπνμεημημαζίαξ γηα ημ ζειαζμό.Σμ ένγμ είκαη μμκαδηθό.Απμπκέεη δοκαμηζμό θαηαοζηενόηεηα, εοαηζζεζία θαηηνοθενόηεηα.
 17. 17. ΚοζμήμαηαΥμηνμθμηηία-ΚύπνμξΗ ανπαημιμγηθή ζθαπάκε απμθάιορεζηεκ Κύπνμ ανθεηά ιίζηκα ακηηθείμεκαηα μπμία πνεζίμεοακ γηα ηεκπνμζςπηθή θόζμεζε ηςκ κεμιηζηθώκΚοπνίςκ. Σα πημ ζοκεζηζμέκαθμζμήμαηα ήηακ ηα πενηδέναηα, ηαεκώηηα (ζθμοιανίθηα), θαη μη πενόκεξ(θανθίηζεξ), μη μπμίεξ πνεζίμεοακ γηαημ ζηενέςμα ηςκ εκδομάηςκ. Τπήνπακεπίζεξ ακανηήμαηα (μεκηαγηόκ) θαηδαθηοιίδηα. Σα κεμιηζηθά αοηάθμζμήμαηα θηηάπκμκηακ απόιίζμοξ, (π.π. πηθνόιηζμ)εμηπμιύηημμοξ ιίζμοξ θανκεόιημδεμηάλια ή άιια θμπύιηα θαη πμιύπηζακόκ από άιια θζανηά οιηθά (όπςξπ.π. ζπμηκί) ηα μπμία, όπςξ είκαηθοζηθό, έπμοκ απμιεζζεί.Πενηδέναηα ηα μπμία βνέζεθακ πάκς ζεζθειεημύξ γοκαηθώκ ζημ κεμιηζηθό μηθηζμόηεξ Υμηνμθμηηίαξ. Απμηειμύκηαη απόδεκηάιηα θαη πάκηνεξ από θανκεόιημ.Κοπνηαθό Μμοζείμ, Λεοθςζία.
 18. 18. Νεμιηζηθέξ ζθναγίδεξ.Η έμπκεοζε θαηαζθεοήξ θαη πνήζεξζθναγίδςκ ζεμεηώκεηαη ζημκ ειιαδηθόπώνμ ήδε από ηεκ ΑνπαηόηενεΝεμιηζηθή. Οη ζθναγίδεξθαηαζθεοάδμκηαη από πειό ή μαιαθόιίζμ. Η πνήζε ηςκ ζθναγίδςκ ζηηξγεςνγμθηεκμηνμθηθέξ θμηκςκίεξ ηεξΝεμιηζηθήξ πνμβιεμαηίδεη αθόμε ημοξανπαημιόγμοξ, μηα θαη μέπνη ζηηγμήξδεκ έπμοκ βνεζεί απμηοπώμαηα(ζθναγίζμαηα) αοηώκ ηςκ ζθναγίδςκπάκς ζε άθζανηε ύιε (π.ππειόξ), πμο κα απμδεηθκύεη ηεκακάγθε δήιςζεξ ηεξ ηδημθηεζίαξ. Σμγεγμκόξ ζα πνέπεη κα ζοζπεηηζζεί μεηεκ μηθμκμμία θαη ηε δμμή ηεξκεμιηζηθήξ θμηκςκίαξ, ε μπμία ανπίδεηκα δηαθμνμπμηείηαη μόιηξ θαηά ηηξηειεοηαίεξ θάζεηξ ηεξ Νεμιηζηθήξ.
 19. 19. ΢έζθιμ: Οη πνώημη θάημηθμηεγθαηαζηάζεθακ ζηα μέζα ηεξ 7εξ πηιηεηίαξπ.Υ.Σα ζπίηηα ήηακ πνόπεηνεξ θαιύβεξ, από ηηξ μπμίεξ ζώδμκηαη μόκμαβαζή μνύγμαηα, ηάθνμη γηα ιεπηά ζεμέιηα ηεηνάπιεονμο ζπηηημύ,θοθιηθμί ιάθθμη θαη ιείρακα ζομπαγμύξ πειμύ, πμο μάιιμκ είπεπνεζημμπμηεζεί ζηα ημηπώμαηα ηςκ θηηζμάηςκ.΢ημκ μηθηζμό βνέζεθακ ειάπηζηα ακηηθείμεκα, όπςξ ιεπίδεξ από μρηακόθαη πονηηόιηζμ, ενγαιεία από πέηνεξ θαη μζηά δώςκ θαη ειάπηζηαπήιηκα εηδώιηα θαη θαίκεηαη όηη μη άκζνςπμη ηεξ πενηόδμο δμύζακαπμθιεηζηηθά από ηε γεςνγία θαη ηεκ θηεκμηνμθία. Σα αγγεία είκαηπεηνμπμίεηα, θονίςξ γναπηά, θαη ε ηεπκηθή ημο ρεζίμαηόξ ημοξ έπεηβειηηςζεί, έπμκηαξ ςξ απμηέιεζμα ζαομάζηα θόθθηκα πνώμαηα, πμοζπεμάηηδακ μμηίβα επάκς ζε οπόιεοθμ βάζμξ. Οη θάημηθμηπνεζημμπμημύζακ πενηζζόηενα ιίζηκα ενγαιεία, εκώ αθζμκόηενα ήηακθαη ηα ενγαιεία από μρηακό, πμο πνμενπόηακ από ηε Μήιμ. Ο μηθηζμόξθαηαζηνάθεθε από θςηηά πνμξ ημ ηέιμξ ηεξ 5εξ πηιηεηίαξ π.Υ. θαηενεμώζεθε γηα πενηζζόηενμ από 500 πνόκηα.
 20. 20. Μέγανμ κεμιηζηθήξ επμπήξ ζημ΢έζθιμ.
 21. 21. «Οηθία ημο Κεναμέα»ΣέζκλοΣμ μηθμδόμεμα, πμο ζομβαηηθάμκμμάδεηαη «Οηθία ημο Κεναμέα»,είκαη από ηα πημ εκδηαθένμκηαζημκ πνμσζημνηθό μηθηζμό ημο΢έζθιμο. Βνίζθεηαη ζηεκ θμνοθήημο ιόθμο Καζηνάθη, δίπια ζημθεκηνηθό μεγανμεηδέξ μηθμδόμεμαημο μηθηζμμύ θαη μθείιεη ηεκμκμμαζία ημο ζημκ πνώημακαζθαθέα ημο πώνμο, Υν.Σζμύκηα, πμο ημ παναθηήνηζε«θεναμεηθόκ ενγαζηήνημκ»,επεηδή ζημ εζςηενηθό ημοδηαηενήζεθακ πμιιά αγγεία ιόγςηεξ λαθκηθήξ θαηαζηνμθήξ ημοαπό θςηηά.Μέζε Νεμιηζηθή πενίμδμξ5700-5400 π.Υ.
 22. 22. ΔημήκηΗ πνώηε εγθαηάζηαζε ζημ ιόθμ πνμκμιμγείηαη ζημ ηέιμξ ηεξ 5εξπηιηεηίαξ π.Υ., ζηε Νεόηενε Νεμιηζηθή πενίμδμ. Ήηακ μίαμνγακςμέκε θμηκόηεηα 200-300 αηόμςκ, πμο δμύζακ ζε 30-40ζπίηηα θαη αζπμιμύκηακ θονίςξ με ηε γεςνγία θαη ηεκ θηεκμηνμθία,αιιά θαη με ηεκ αιηεία, ιόγς ηεξ μηθνήξ απόζηαζεξ από ηε ζάιαζζα.Σμ Δημήκη λεπςνίδεη από ημοξ άιιμοξ κεμιηζηθμύξ μηθηζμμύξ γηαηίεμθακίδεη έκα μμκαδηθό ανπηηεθημκηθό ζημηπείμ, ημοξ 6ιηζόθηηζημοξ πενηβόιμοξ, πμο είπακ μηθμδμμεζεί γύνς από ημκμηθηζμό θαηά δεύγε, πμιύ πηζακόκ γηα κα ζηενίδμοκ ημ έδαθμξ θαηκα μνίδμοκ ημ πώνμ. Ακάμεζά ημοξ ήηακ θηηζμέκα ηα ζπίηηα, εκώ ζημθέκηνμ βνηζθόηακ μία εονύπςνε αοιή. Η θεναμηθή, πμο βνέζεθεζημκ μηθηζμό, γκςζηή ςξ θεναμηθή «Δημεκίμο», παναθηενίδεηαη απόαγγεία με ζθμύνα δηαθόζμεζε από γεςμεηνηθά μμηίβα, πμο θαιύπηεηόιε ηεκ ακμηπηόπνςμε επηθάκεηά ημοξ. Βνέζεθε θαη μεγάιμξανηζμόξ ενγαιείςκ από μρηακό, πονηηόιηζμ, πέηνα θαη μζηό, εηδώιηαθαη θμζμήμαηα. Οη ηαθηθέξ ζοκήζεηεξ ηςκ θαημίθςκ δεκ είκαηγκςζηέξ. Μέζα ζημκ μηθηζμό βνέζεθακ ιίγεξ ηαθέξ μηθνώκ παηδηώκημπμζεηεμέκεξ ζε αγγεία.
 23. 23. Δημήκη
 24. 24. Τζαηάλ Φογιούκ (Μικρά Αζία)Eίδαμε παναπάκς όηη μη κεμιηζηθμί μηθηζμμί ήηακ μηθνμί θαη μη θάημηθμί ημοξιίγμη. O πιεζοζμόξ ζοκήζςξ δεκ είκαη μεγαιύηενμξ από 1.000 άημμα. Γη’αοηό είκαη μμκαδηθόξ θαη εκηοπςζηαθόξ μ μηθηζμόξ ημο Σζαηάι Υμογημύθ,πμο είπε πμιύ μεγάιε έθηαζε (200.000 ηεηναγςκηθά μέηνα). Σμ ΣζαηάιΥμγημύθ βνίζθεηαη ζηε ζεμενηκή κόηηα Σμονθία θαηπνμκμιμγείηαη ζηεκ 6ε πηιηεηία π.Υ. πενίπμο. ΋ηακ βνέζεθε μ μηθηζμόξ, μηανπαημιόγμη οπμιόγηζακ όηη μ πιεζοζμόξ ημο ήηακ 5 με 6 πηιηάδεξ θάημηθμη.Σμ Σζαηάι Υμγημύθ ιμηπόκ ήηακ ημ ίδημ μεγάιμ με μηα ζεμενηκή πόιε.Σμ Σζαηάι Υμγημύθ είκαη μ μμκαδηθόξ μηθηζμόξ όπμο βνέζεθακπμιιά ζημηπεία γηα ηε ζνεζθεία θαη ηηξ ηειεημονγίεξ ηςκκεμιηζηθώκ ακζνώπςκ. ΢ημοξ κεμιηζηθμύξ μηθηζμμύξ ζημκειιαδηθό πώνμ δεκ έπμομε βνεη ακάιμγα ζημηπεία.
 25. 25. Τζαηάλ Φογιούκ (Μικρά Αζία)
 26. 26. Τζαηάλ Φογιούκ
 27. 27. Μεγαιηζηθά κλεκεία:ΜάιηαΤο ζσγθρόηεκα Ġgantijaβρίζθεηαη ζηο λεζί Γθόδο θαηαποηειείηαη από δύο λαούς, οηοποίοη είλαη οη παιαηόηεροη απόιοσς. Παιαηόηεροη αθόκα θαηαπό ηης πσραμίδες ηεςΑηγύπηοσ θαη απόηο Stonehenge, ποσθαηαζθεσάζηεθε δσο τηιηάδεςτρόνια αργόηερα.Καηαζκεσάζηηκαν θαηά ηεδηάρθεηα ηες ΝεοιηζηθήςΕποτής (3600-2500π.Χ.) γεγολός ποσ θαζηζηάασηούς ηοσς ναούς πάλω από5500 εηώλ.
 28. 28. Μεγαιηζηθό μκεμείμ:΢ηόμοκπεκηδ
 29. 29. To ΢ηόμοκπεκηδ….…Γίκαη έκα από ηα εκηοπςζηαθόηενα κεμιηζηθά μεγαιηζηθά μκεμείαζημκ θόζμμ.Οη ιόγμη γηα ημοξ μπμίμοξ θαηαζθεοάζηεθε είκαη άγκςζημη, ακ θαη μηοπμζέζεηξ πμο οπάνπμοκ είκαη πμιιέξ. (Λαηνεοηηθόξ πώνμξ;Αζηνμκμμηθό παναηενεηήνημ; Κάηη άιιμ;)Βνίζθεηαη ημπμζεηεμέκμ ζηεκ πεδηάδα Salisbury, ζηεκκμηημδοηηθή Αγγιία, γύνς ζηηξ 2,5 ώνεξ απόζηαζε από ημ Λμκδίκμ.Σμ μοζηήνημ με αοηό ημ μκεμείμ δεκ είκαη μόκμ γηα πμημκ ιόγμθαηαζθεοάζηεθε. Γίκαη θαη ημ γεγμκόξ πςξ, ζύμθςκα με όζαγκςνίδμομε μέπνη ηώνα γηα ημκ πμιηηηζμό ηςκ ακζνώπςκ ημ 3000π.Υ., δεκ μπμνμύμε κα ελεγήζμομε πώξ μπόνεζακ κα μεηαθένμοκημοξ ηενάζηημοξ μγθόιηζμοξ θαη πώξ θαηόνζςζακ κα ημοξζεθώζμοκ γηα κα ημοξ ημπμζεηήζμοκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ.
 30. 30. «Μοζηήνημ»….Η θαηαζθεοή ημο πςνίζηεθε ζε ηνία μένε θαηπνεηάζηεθακ ζοκμιηθά 25 γεκηέξ γηα καμιμθιενςζεί. Η πνώηε θάζε ηεξ θαηαζθεοήξημο έγηκε ηεκ πενίμδμ 2950-2900 π.Υ. όπμοδεμημονγήζεθε μ θύθιμξ ηεξ θαηαζθεοήξ,δηαμέηνμο 100 μέηνςκ θαη ημπμζεηήζεθακ λύιαζε 56 ηνύπεξ πμο δεμημονγήζεθακ γύνς απόηεκ πενηθένεηα ημο θύθιμο. Η δεύηενε θάζεθάιορε ηεκ πενίμδμ 2900-2400 π.Υ. όπμοημπμζεηήζεθακ μη πνώηεξ πέηνεξ θαηδεμημονγήζεθε θαη ημ θέκηνμ ημο μκεμείμο μεηεκ ημπμζέηεζε λύιςκ. Σέιμξ ζηεκ Σνίηε θάζεπμο δηήνθεζε μεηαλύ 2550-1600ημπμζεηήζεθακ θαη μη οπόιμηπεξ πέηνεξ θαηπήνε ηεκ ζεμενηκή ημο μμνθή.Η πημ ζεμακηηθή εμένα ημο ΢ηόμοκπεηδ πάκηςξείκαη ε ανπή ημο ζενηκμύ ειημζηαζίμο (21Ιμοκίμο). Ο ιόγμξ; Γθείκε ηεκ εμένα, ηεκ ώναηεξ ακαημιήξ, μ ήιημξ εοζογναμμίδεηαη πιήνςξμε ηηξ ηενάζηηεξ πέηνεξ θαη, πενκώκηαξακάμεζα από θάπμηα ακμίγμαηα, πέθηεη επάκςζε έκα ζογθεθνημέκμ ζεμείμ ημο μκεμείμο.

×