SlideShare a Scribd company logo
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 
4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ 
Μπακάλης Κώστας 
history-logotexnia.blogspot.com
▲ Η Ακρόπ ολη της Αθήνας στα αρχαϊκά χρόνια
Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
4. Αθήνα  από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
ΕΔΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• Το έδαφος της Αττικής ήταν κυρίως ορεινό με μικρές και φτωχέςπ εδιάδες. 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
• Οικισμοί αναπ τύχθηκαν εκεί όπ ου υπ ήρχαν οι δυνατότητες να ζήσουν άνθρωπ οι. 
ΥΠΑΙΘΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
• Στις λιγοστέςπ εδιάδες οι κάτοικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία, ενώ στις κάπ ως 
ορεινές με την κτηνοτροφία. 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
• Η ανεπ άρκεια γεωργικήςπ αραγωγής οδήγησε στην ενασχόληση με το θαλάσσιο 
εμπ όριο. Τα εκτεταμέναπ αράλια ευνόησαν την ανάπ τυξη της ναυτιλίας και του 
εμπ ορίου
4. Αθήνα  από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
▲ Εικονίζεται αθηναϊκόπ ολεμικόπ λοίο. Ταπ λοία διέθετανπ ανιά, αλλά ανέπ τυσσαν 
ταχύτητα κυρίως με κωπ ηλασία. Το βασικό όπ λο αυτών τωνπ λοίων ήταν το έμβολο, 
π ου τοπ οθετούσαν στην π λώρη. Μελανόμορφο αγγείο του τέλους του6ου αιώναπ. Χ. 
Λονδίνο (Μεγάλη Βρετανία),
4. Αθήνα  από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Ερώτηση 1: Η διαμόρφωση του χώρου της Αττικής προσδιόρισε και τις ασχολίες 
των κατοίκων. Δικαιολογήστε γιατί η σχέση χώρου και ασχολιών των κατοίκων 
δεν έχει σήμερα τόσο μεγάλη ισχύ. 
Γιατί άραγε; 
▲ Αναζητήστε στο λεξικό 
τη λέξη τηλεργασία.
Συνοικισμός 
Οι διάσπαρτοι οικισμοί, κατά 
την παράδοση, συνενώθηκαν σε 
ένα κράτος από το Θησέα. 
(μύθος)  
Σε ανάμνηση της συνένωσης οι 
Αθηναίοι γιόρταζαν τα 
Παναθήναια*. 
Φυλετικά οι Αθηναίοι ήταν 
Ίωνες.
◄ Στο κέντρο της σύνθεσης της α' όψης του 
αγγείου ο Θησέας έχει δαμάσει κρατώντας 
απ ό το κέρατο το Μινώταυρο. Στο δεξί του 
χέρι κρατάει σπ αθί με το οπ οίο ετοιμάζεται 
να τον θανατώσει. Δεξιάπ ιθανόν η Αριάδνη. 
Πηγή:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos% 
20Politismos/AR/ar.ag/Antimenes-6.htm.
Η πομπή των Παναθηναίων από τον 
Κεραμεικό στην Ακρόπολη
Β. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
• Τη βασιλεία, πρώτο 
πολίτευμα, 
διαδέχτηκε 
ειρηνικά η 
αριστοκρατία. 
• Τελευταίος 
βασιλιάς υπήρξε ο 
Κόδρος.
1. Οι Εννέα άρχοντες  
 Άρχων – βασιλιάς: αρμοδιότητες θρησκευτικές. 
 Επώνυμος άρχων: υπεύθυνος για τη σύγκληση της 
Εκκλησίας του Δήμου. 
 Πολέμαρχος: αρμόδιος για στρατιωτικά θέματα. 
 Έξι θεσμοθέτες: με δικαστικές αρμοδιότητες. 
2. Άρειος Πάγος: επέβλεπε την τήρηση των νόμων. 
3. Η Εκκλησία του Δήμου: Συνέλευση των Αθηναίων 
πολιτών (περιορισμένη δύναμη τώρα)
Συμβουλευθείτε κάποια 
εγκυκλοπαίδεια και απαντήστε 
στα ερωτήματα: 
α) Γιατί πήρε την ονομασία αυτή 
ο Άρειος Πάγος; 
β) Τι είναι σήμερα ο Άρειος 
Πάγος; 
γ) Ποια τοπική διοίκηση της 
Στερεάς Ελλάδας (Νοέμβριος 
1821) έφερε το ίδιο όνομα;
4. Αθήνα  από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟ ΚΥΛΩΝΕΙΟ ΑΓΟΣ
Έμποροι και βιοτέχνες, οι 
οποίοι με την ανάπτυξη του 
ναυτικού εμπορίου 
αποκτούν μεγάλη 
οικονομική δύναμη, 
διεκδικούν την πολιτική 
εξουσία από τους ευγενείς. 
Χρεωμένοι αγρότες 
απαιτούν κατάργηση 
χρεών, καθώς τα 
ανεξόφλητα χρέη οδηγούν 
σε δουλεία.
 Στη δυναμική των λαϊκών διεκδικήσεων υπάρχει ο 
κίνδυνος παροχέτευσή τους σε ιδιοτελείς σκοπούς. 
Ο Κύλωνας αποτυγχάνει να γίνει τύραννος (632 π.Χ.) και 
δραπετεύει στα Μέγαρα (όπου τύραννος ήταν ο Θεογένης). 
Οι οπαδοί του, αν και ικέτες στους βωμούς, θανατώνονται 
(Κυλώνειο άγος).
Ικεσία – άσυλο στην αρχαιότητα: 
 Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, το πρόσωπο 
που κατέφευγε ως ικέτης στους βωμούς των θεών ήταν 
απαραβίαστο, έστω κι αν είχε διαπράξει σοβαρότατα 
αδικήματα. Αυτή η άγραφη αρχή παραβιάστηκε στην 
περίπτωση των οπαδών του Κύλωνα που τους θανάτωσαν, 
αν και είχαν καταφύγει ως ικέτες στους βωμούς. Η μιαρή 
αυτή πράξη( = άγος) έμεινε γνωστή ως «Κυλώνειο άγος». 
 Σκεφτείτε πάνω στο κίνημα του Κύλωνα ως τρόπου 
κατάληψης της εξουσίας. Αποτελεί μοναδική περίπτωση ή 
εκφράζει ένα γενικότερο φαινόμενο;
► Τι σημαίνει ο όρος ικέτης, άσυλο σήμερα; 
• Ικέτης: πρόσωπο που 
ζητάει βοήθεια, που 
θερμοπαρακαλεί. 
• Άσυλο: τόπος ιερός και 
απαραβίαστος 
Σήμερα: 
πανεπιστημιακό, 
πολιτικό, 
οικογενειακό
Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΔΡΑΚΟΝΤΑ
Στην Αθήνα επικρατεί 
αναστάτωση: 
Οι Μεγαρείς καταλαμβάνουν 
τη Σαλαμίνα. 
Η κατάσταση στην Αθήνα 
λόγω των χρεών και των 
αδικιών σε βάρος των 
πολιτών εκτραχύνεται  
Αίτημα για κατάργηση 
των χρεών και καταγραφή 
νόμων.
Οι ευγενείς, για να 
εκτονώσουν τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια, αναθέτουν στο 
Δράκοντα (624 π.Χ.) να 
καταγράψει τους ως τότε 
άγραφους νόμους (Νόμοι 
του Δράκοντα). 
Η ανάγκη ανάθεσης στον 
Δράκοντα της ευθύνης για 
καταγραφή των νόμων μπορεί 
να αξιολογηθεί ως αποτέλεσμα 
πίεσης και λαϊκής διεκδίκησης. 
▲ Η επ ιγραφή με τους νόμους του 
Δράκοντα, τέλος5ου αιώναπ. Χ. 
Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ 
Πολιτικά δικαιώματα δίνονταν σε αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να φέρουν 
όπλα. Εννέα άρχοντες και ταμίες εκλέγονταν όσοι είχαν περιουσία μεγαλύτερη 
από δέκα μνες… Ο Άρειος Πάγος ήταν φύλακας των νόμων και έλεγχε τους 
άρχοντες, ώστε να κυβερνούν σύμφωνα με τους νόμους… Όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, τα δάνεια συνάπτονταν με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία και η γη 
ήταν στα χέρια λίγων. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 4 
Τι εννοούμε σήμερα όταν λέμε 
ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
πάρει δρακόντεια μέτρα; 
Μπορείτε να εξηγήσετε το 
νόημα ιστορικά;
Μνα: μονάδα βάρους & νόμισμα 
• 1 τάλαντο = 60 μνες 
• 1 μνα = 50 στατήρες 
• 1 στατήρας = 2 δραχμές 
• 1 δραχμή = 6 οβελούς 
• 1 οβελός = νόμισμα με τη 
μικρότερη αξία

More Related Content

What's hot

4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
Kvarnalis75
 
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
Kvarnalis75
 
3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός
Kvarnalis75
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
Kvarnalis75
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
Kvarnalis75
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
Kvarnalis75
 
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
Kvarnalis75
 
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
Kvarnalis75
 
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείταιTο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
Than Kioufe
 
2. Κυκλαδικός πολιτισμός
2. Κυκλαδικός πολιτισμός2. Κυκλαδικός πολιτισμός
2. Κυκλαδικός πολιτισμός
Kvarnalis75
 
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
Kvarnalis75
 
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννησηΓεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Kvarnalis75
 
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
Kvarnalis75
 
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
Kvarnalis75
 
9. Τα γράμματα
9. Τα γράμματα9. Τα γράμματα
9. Τα γράμματα
Kvarnalis75
 
4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
Kvarnalis75
 
H συμμαχία της Δήλου
H συμμαχία της ΔήλουH συμμαχία της Δήλου
H συμμαχία της Δήλου
irinikel
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
Kvarnalis75
 
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
Dimitra Stefani
 
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Kvarnalis75
 

What's hot (20)

4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
 
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
 
3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
 
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
 
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
4. Η ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟIΝΩΝIΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ ΖΩΗ
 
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείταιTο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
Tο δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται
 
2. Κυκλαδικός πολιτισμός
2. Κυκλαδικός πολιτισμός2. Κυκλαδικός πολιτισμός
2. Κυκλαδικός πολιτισμός
 
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
5. Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ο ΑΘΗΝΑIΟΣ ΚΑI Η ΕΡΓΑΣIΑ - Η ΑΘΗΝΑ ΓIΟΡΤΑΖΕI
 
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννησηΓεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
 
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
 
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ ΣIΚΕΛIΑ (415-413 π.Χ.) - Ο ΔΕΚΕΛΕIΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (413-404 π...
 
9. Τα γράμματα
9. Τα γράμματα9. Τα γράμματα
9. Τα γράμματα
 
4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
 
H συμμαχία της Δήλου
H συμμαχία της ΔήλουH συμμαχία της Δήλου
H συμμαχία της Δήλου
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
 
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
8 οριστικη αποκρουση περσω σχεδιαγραμμα κι ερωτησεις
 
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
 

Viewers also liked

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατίαΙστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
Κατερίνα Προκοπίου
 
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατιααθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
mavraroda
 
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία ΑθήναH εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
irinikel
 
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι ΛειτουργίεςΗ λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
irinikel
 
Αρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνηΑρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνη
irinikel
 
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματοςΗ δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
irinikel
 
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατίαΑθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
irinikel
 
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
vserdaki
 
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμωνΈλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
vserdaki
 
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχής
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχήςΗ τεχνη της αρχαϊκής εποχής
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχής
vserdaki
 
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
vserdaki
 
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Maria Froudaraki
 
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
vserdaki
 
B' Aποικισμός
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
irinikel
 

Viewers also liked (15)

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατίαΙστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία
 
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
 Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
 
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατιααθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
αθηνα. απο τη βασιλεια στην αριστοκρατια
 
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία ΑθήναH εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
H εκπαίδευση, η εργασία και οι γιορτές στην αρχαία Αθήνα
 
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι ΛειτουργίεςΗ λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
Η λειτουργία του πολιτεύματος- οι Λειτουργίες
 
Αρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνηΑρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνη
 
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματοςΗ δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η δημιουργία της πόλης-κράτους και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατίαΑθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα, η πορεία προς τη δημοκρατία
 
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
Αθήνα:Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία , Η πορεία προς τη δημοκρατία (ενότητ...
 
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμωνΈλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
Έλληνες και Πέρσες - Η σύγκρουση των δύο κόσμων
 
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχής
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχήςΗ τεχνη της αρχαϊκής εποχής
Η τεχνη της αρχαϊκής εποχής
 
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
Η αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων - Ο β ελληνικός αποικισμός
 
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
 
B' Aποικισμός
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
 

Similar to 4. Αθήνα από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptxΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
MariaLekka2
 
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-ΚλεισθένηςΑθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Keti Viska
 
Η ΑΘΗΝΑ
Η ΑΘΗΝΑΗ ΑΘΗΝΑ
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜτα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
daskalaBM
 
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
Gina28z
 
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑΑρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
varalig
 
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατίαΑθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Than Kioufe
 
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
ιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειουιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειου
depav
 
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της ΚαππαδοκίαςΠροχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
neraidenia
 
κιλκίς έως 1912
κιλκίς έως 1912κιλκίς έως 1912
κιλκίς έως 1912
georbal
 
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοιΑρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
elnas
 
A. κιλκίς έως 1912
A. κιλκίς έως 1912A. κιλκίς έως 1912
A. κιλκίς έως 1912
eytyxia
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατίαΑθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
Than Kioufe
 
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΗ ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
mavroedi
 
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
Ελενη Λιουσα
 
Τρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμοςΤρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμος
Angeliki Chroni
 
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
varalig
 

Similar to 4. Αθήνα από τη βασιλεία στην αριστοκρατία (20)

ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptxΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑσιλεια στην αριστοκρατια.pptx
 
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-ΚλεισθένηςΑθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
 
Η ΑΘΗΝΑ
Η ΑΘΗΝΑΗ ΑΘΗΝΑ
Η ΑΘΗΝΑ
 
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜτα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
τα αρχαϊκά χρόνια , δασκάλαΒΜ
 
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
αρχαϊκη εποχη (800 – 479)
 
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑΑρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
Αρχαϊκή εποχή (800 479 π. Χ.) 4. Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
 
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατίαΑθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
 
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
Ιστορία Δ΄. 2. 12. ΄΄Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας΄΄
 
ιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειουιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειου
 
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της ΚαππαδοκίαςΠροχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
 
κιλκίς έως 1912
κιλκίς έως 1912κιλκίς έως 1912
κιλκίς έως 1912
 
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοιΑρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οι περσικοί πόλεμοι
 
A. κιλκίς έως 1912
A. κιλκίς έως 1912A. κιλκίς έως 1912
A. κιλκίς έως 1912
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
 
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατίαΑθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
Αθήνα: Η πορεία προς τη δημοκρατία
 
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΗ ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 
OI TYRANNOI KAI TA ERGA TOYS
OI TYRANNOI KAI TA ERGA TOYSOI TYRANNOI KAI TA ERGA TOYS
OI TYRANNOI KAI TA ERGA TOYS
 
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
 
Τρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμοςΤρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμος
 
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης
 

More from Kvarnalis75

2. Κρήτη
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. Κρήτη
Kvarnalis75
 
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
Kvarnalis75
 
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Kvarnalis75
 
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
Kvarnalis75
 
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
Kvarnalis75
 
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
Kvarnalis75
 
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
Kvarnalis75
 
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
Kvarnalis75
 
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
Kvarnalis75
 
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
Kvarnalis75
 
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Kvarnalis75
 
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
Kvarnalis75
 
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Kvarnalis75
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Kvarnalis75
 
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
Kvarnalis75
 
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
Kvarnalis75
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
Kvarnalis75
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Kvarnalis75
 
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
Kvarnalis75
 
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Kvarnalis75
 

More from Kvarnalis75 (20)

2. Κρήτη
2. Κρήτη2. Κρήτη
2. Κρήτη
 
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
 
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
 
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
 
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
 
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
 
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
 
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
 
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του ...
 
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
 
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξηςΗ στίξη - Τα σημεία στίξης
Η στίξη - Τα σημεία στίξης
 
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
 
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
 
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
 
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονο...
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
 
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
Δομή - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και Παραδείγματα με ασκήσεις Πανελ...
 
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
 
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
 

4. Αθήνα από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

 • 1. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ Μπακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com
 • 2. ▲ Η Ακρόπ ολη της Αθήνας στα αρχαϊκά χρόνια
 • 5. ΕΔΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ • Το έδαφος της Αττικής ήταν κυρίως ορεινό με μικρές και φτωχέςπ εδιάδες. ΟΙΚΙΣΜΟΙ • Οικισμοί αναπ τύχθηκαν εκεί όπ ου υπ ήρχαν οι δυνατότητες να ζήσουν άνθρωπ οι. ΥΠΑΙΘΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ • Στις λιγοστέςπ εδιάδες οι κάτοικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία, ενώ στις κάπ ως ορεινές με την κτηνοτροφία. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ • Η ανεπ άρκεια γεωργικήςπ αραγωγής οδήγησε στην ενασχόληση με το θαλάσσιο εμπ όριο. Τα εκτεταμέναπ αράλια ευνόησαν την ανάπ τυξη της ναυτιλίας και του εμπ ορίου
 • 7. ▲ Εικονίζεται αθηναϊκόπ ολεμικόπ λοίο. Ταπ λοία διέθετανπ ανιά, αλλά ανέπ τυσσαν ταχύτητα κυρίως με κωπ ηλασία. Το βασικό όπ λο αυτών τωνπ λοίων ήταν το έμβολο, π ου τοπ οθετούσαν στην π λώρη. Μελανόμορφο αγγείο του τέλους του6ου αιώναπ. Χ. Λονδίνο (Μεγάλη Βρετανία),
 • 9. Ερώτηση 1: Η διαμόρφωση του χώρου της Αττικής προσδιόρισε και τις ασχολίες των κατοίκων. Δικαιολογήστε γιατί η σχέση χώρου και ασχολιών των κατοίκων δεν έχει σήμερα τόσο μεγάλη ισχύ. Γιατί άραγε; ▲ Αναζητήστε στο λεξικό τη λέξη τηλεργασία.
 • 10. Συνοικισμός Οι διάσπαρτοι οικισμοί, κατά την παράδοση, συνενώθηκαν σε ένα κράτος από το Θησέα. (μύθος)  Σε ανάμνηση της συνένωσης οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Παναθήναια*. Φυλετικά οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες.
 • 11. ◄ Στο κέντρο της σύνθεσης της α' όψης του αγγείου ο Θησέας έχει δαμάσει κρατώντας απ ό το κέρατο το Μινώταυρο. Στο δεξί του χέρι κρατάει σπ αθί με το οπ οίο ετοιμάζεται να τον θανατώσει. Δεξιάπ ιθανόν η Αριάδνη. Πηγή:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos% 20Politismos/AR/ar.ag/Antimenes-6.htm.
 • 12. Η πομπή των Παναθηναίων από τον Κεραμεικό στην Ακρόπολη
 • 14. • Τη βασιλεία, πρώτο πολίτευμα, διαδέχτηκε ειρηνικά η αριστοκρατία. • Τελευταίος βασιλιάς υπήρξε ο Κόδρος.
 • 15. 1. Οι Εννέα άρχοντες   Άρχων – βασιλιάς: αρμοδιότητες θρησκευτικές.  Επώνυμος άρχων: υπεύθυνος για τη σύγκληση της Εκκλησίας του Δήμου.  Πολέμαρχος: αρμόδιος για στρατιωτικά θέματα.  Έξι θεσμοθέτες: με δικαστικές αρμοδιότητες. 2. Άρειος Πάγος: επέβλεπε την τήρηση των νόμων. 3. Η Εκκλησία του Δήμου: Συνέλευση των Αθηναίων πολιτών (περιορισμένη δύναμη τώρα)
 • 16. Συμβουλευθείτε κάποια εγκυκλοπαίδεια και απαντήστε στα ερωτήματα: α) Γιατί πήρε την ονομασία αυτή ο Άρειος Πάγος; β) Τι είναι σήμερα ο Άρειος Πάγος; γ) Ποια τοπική διοίκηση της Στερεάς Ελλάδας (Νοέμβριος 1821) έφερε το ίδιο όνομα;
 • 18. Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΥΛΩΝΕΙΟ ΑΓΟΣ
 • 19. Έμποροι και βιοτέχνες, οι οποίοι με την ανάπτυξη του ναυτικού εμπορίου αποκτούν μεγάλη οικονομική δύναμη, διεκδικούν την πολιτική εξουσία από τους ευγενείς. Χρεωμένοι αγρότες απαιτούν κατάργηση χρεών, καθώς τα ανεξόφλητα χρέη οδηγούν σε δουλεία.
 • 20.  Στη δυναμική των λαϊκών διεκδικήσεων υπάρχει ο κίνδυνος παροχέτευσή τους σε ιδιοτελείς σκοπούς. Ο Κύλωνας αποτυγχάνει να γίνει τύραννος (632 π.Χ.) και δραπετεύει στα Μέγαρα (όπου τύραννος ήταν ο Θεογένης). Οι οπαδοί του, αν και ικέτες στους βωμούς, θανατώνονται (Κυλώνειο άγος).
 • 21. Ικεσία – άσυλο στην αρχαιότητα:  Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, το πρόσωπο που κατέφευγε ως ικέτης στους βωμούς των θεών ήταν απαραβίαστο, έστω κι αν είχε διαπράξει σοβαρότατα αδικήματα. Αυτή η άγραφη αρχή παραβιάστηκε στην περίπτωση των οπαδών του Κύλωνα που τους θανάτωσαν, αν και είχαν καταφύγει ως ικέτες στους βωμούς. Η μιαρή αυτή πράξη( = άγος) έμεινε γνωστή ως «Κυλώνειο άγος».  Σκεφτείτε πάνω στο κίνημα του Κύλωνα ως τρόπου κατάληψης της εξουσίας. Αποτελεί μοναδική περίπτωση ή εκφράζει ένα γενικότερο φαινόμενο;
 • 22. ► Τι σημαίνει ο όρος ικέτης, άσυλο σήμερα; • Ικέτης: πρόσωπο που ζητάει βοήθεια, που θερμοπαρακαλεί. • Άσυλο: τόπος ιερός και απαραβίαστος Σήμερα: πανεπιστημιακό, πολιτικό, οικογενειακό
 • 24. Στην Αθήνα επικρατεί αναστάτωση: Οι Μεγαρείς καταλαμβάνουν τη Σαλαμίνα. Η κατάσταση στην Αθήνα λόγω των χρεών και των αδικιών σε βάρος των πολιτών εκτραχύνεται  Αίτημα για κατάργηση των χρεών και καταγραφή νόμων.
 • 25. Οι ευγενείς, για να εκτονώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αναθέτουν στο Δράκοντα (624 π.Χ.) να καταγράψει τους ως τότε άγραφους νόμους (Νόμοι του Δράκοντα). Η ανάγκη ανάθεσης στον Δράκοντα της ευθύνης για καταγραφή των νόμων μπορεί να αξιολογηθεί ως αποτέλεσμα πίεσης και λαϊκής διεκδίκησης. ▲ Η επ ιγραφή με τους νόμους του Δράκοντα, τέλος5ου αιώναπ. Χ. Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς
 • 26. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ Πολιτικά δικαιώματα δίνονταν σε αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να φέρουν όπλα. Εννέα άρχοντες και ταμίες εκλέγονταν όσοι είχαν περιουσία μεγαλύτερη από δέκα μνες… Ο Άρειος Πάγος ήταν φύλακας των νόμων και έλεγχε τους άρχοντες, ώστε να κυβερνούν σύμφωνα με τους νόμους… Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα δάνεια συνάπτονταν με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία και η γη ήταν στα χέρια λίγων. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 4 Τι εννοούμε σήμερα όταν λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει δρακόντεια μέτρα; Μπορείτε να εξηγήσετε το νόημα ιστορικά;
 • 27. Μνα: μονάδα βάρους & νόμισμα • 1 τάλαντο = 60 μνες • 1 μνα = 50 στατήρες • 1 στατήρας = 2 δραχμές • 1 δραχμή = 6 οβελούς • 1 οβελός = νόμισμα με τη μικρότερη αξία