SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
-ร่าง- 
พระราชบัญญัติการกลับไป 
ใช้สิทธิ ในบำาเหน็จบำานาญ 
ตามพระราช 
บัญญัติบำาเหน็จบำานาญ 
ข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 พ.ศ.... 
1
- ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำาเหน็จ 
บำานาญ ตาม พ.ร.บ. บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 พ.ศ. ... 
- ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ 
ขอใช้สิทธิรับบำานาญ ตาม พ.ร.บ.บำาเหน็จ 
บำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ... 
- แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
2 
ขอบเขตเนื้อหา
Undo : สูตรบำานาญ 
สูตรบำานาญสมาชิก กบข. 
เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X 
อายุราชการ 
50 
ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
ส่งผลให้บำานาญสูตร กบข. < บำานาญสูตร 
ดั้งเดิม 
รัฐชดเชย 
ให้ 
1. ให้เงินประเดิม 2% + 
ดอกผล 
2. ให้เงินชดเชย 2% + 
ดอกผล 
+ รัฐจูงใจให้ออม 
3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 
15 %) + ดอกผล 
4. ให้เงินสมทบ 3% + 
ดอกผล 
สูตรบำานาญดงั้เดิมตาม 
พรบ.บำาเหน็จบำานาญ 2494 
เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ 
ราชการ 
50 
ไม่เกิน 100% เงินเดือน 
เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้ 
รับ 
วิธีการ 
กลับไปใช้ 
สูตรเดิม 
บำานาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน 
เสียชีวิตเท่านั้น 
3
ข้าราชการ 
สมาชิก กบข. 
1,187,668 คน 
สมัครใจ 
767,867 คน 
ตามกฎหมาย 
419,801 คน 
ผู้รับบำานาญ 
สมาชิก กบข. 
211,472 คน 
สมัครใจ 
209,842 คน 
ตามกฎหมาย 
1,630 คน 
977,709 
คน 
ผู้มีสิทธิ Undo 
4
เหตุผลที่ต้องมีโครงการ 
Undo ? 
เพื่อให้ ข้าราชการ ผู้รับบำานาญ และ 
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
(รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. แบบสมัคร 
ใจ) 
สามารถกลับไปใช้สิทธิ 
พ.ร.บ. บำาเหน็จบำานาญ 2494 ได้ 
5
ผู้มีสิทธิ Undo 
1. ข้าราชการ 
2. ผู้รับบำานาญ 
3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
**ที่เป็นสมาชิก กบข. แบบสมัครใจ** 
(รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 
2540) 
6
ข้าราชการ 
1.1 ข้าราชการ 
(รับราชการก่อน 27 มีนาคม 2540 และ 
สมัครใจเป็นสมาชิก กบข.) 
ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ 
พ.ร.บ. 
มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
7
1.2 ข้าราชการที่ออกจากราชการไป 
เนื่องจาก 
- ไปรับราชการตาม กม.ว่าด้วยการรับราชการทหาร 
- ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา 
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
- ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
- อยู่ในระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำาสั่งให้ออก ปลด 
ออก 
หรือไล่ออกจากราชการ 
(ก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ และ 
กลับเข้ารับราชการหลังวันที่ 30 กันยายน 2557) 
ให้แสดงความประสงค์ 
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ 
8 
ข้าราชการ
1.3 ข้าราชการที่ออกจากราชการนอกจากข้อ 
1.2 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ หลังวันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
ยกเว้น กรณีถึงแก่ความตาย หรือ 
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 
ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึง 
วันก่อนออกจากราชการ 
9 
ข้าราชการ
2. ผู้รับบำานาญ 
(ซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. และรับบำานาญสูตร กบข.) 
ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ 
พ.ร.บ. 
มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
10 
ผู้รับบำานาญ
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
3.1 มีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิรับ 
บำานาญเหตุทดแทน ตาม พ.ร.บ. 2494 
ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ 
วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
3.2 กรณีออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดเพื่อรับ 
บำานาญเหตุทดแทนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 
ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึงวันก่อนวันออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 
11
การแสดงความประสงค์ 
ให้แสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กำาหนด 
ผู้ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว 
จะถอนคืนการแสดงความประสงค์ไม่ได้ 
ถ้าผู้แสดงความประสงค์ 
ถึงแก่ความตายก่อน 1 ต.ค. 57 
ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์เป็นอันสิ้นผล 
12
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ กบข. 
1.1 ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัครใจ) 
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
1.2 ข้าราชการที่ออกจากราชการไปเนื่องจาก... 
(รับราชการทหาร/ ครม.อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ/ 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ระหว่างร้อง 
ทุกข์ 
หรือ อุทธรณ์คำาสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และ 
กลับเข้ารับราชการหลัง 30 กันยายน 2557) 
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันถัดจากวันแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ 
1.3 ข้าราชการที่ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
ข้อ1.2 
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันออกจากราชการ 
13
สิทธิในการรับบำานาญ พ.ร.บ. 
2494 
1. ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัคร 
ใจ) 
ตั้งแต่วันออกจากราชการ 
2. ผู้รับบำานาญ (รับบำานาญสูตร กบข.) 
ตั้งแต่วันออกจากราชการ 
3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
ตั้งแต่วันออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 
14
สิทธิเกี่ยวกับเงินจาก กบข. 
1. ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัคร 
ใจ) 
- มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและ 
ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
- ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม 
เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดัง 
กล่าว 
15
สิทธิเกี่ยวกับเงินจาก กบข. 
2. ผู้รับบำานาญ (รับบำานาญสูตร กบข.) 
- ต้องคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผล 
ประโยชน์ 
ของเงินดังกล่าว และเงินบำานาญที่ได้รับตาม พ.ร.บ.2539 
โดยวิธีการหักกลบลบกัน กับเงินบำานาญ พ.ร.บ.2494 
- ไม่ต้องคืนเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงิน 
สะสม 
ซึ่งได้รับไปแล้ว 
- กรณีหักกลบลบกันแล้ว “ต้องคืนเงิน” 
ให้ส่งคืนแก่ส่วนราชการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
16
สิทธิในการได้รับเงินจาก กบข. 
3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
- ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ 
ของเงินดังกล่าว และต้องคืนเงินสมทบและผลประโยชน์ 
ของ 
เงินสมทบ ให้แก่ส่วนราชการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 
- สำาหรับทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุน 
เบี้ยหวัดเพื่อรับบำานาญเหตุทดแทนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 
ให้คืนเงินสมทบและผลประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
ในวันก่อนออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 
17
การแสดงความประสงค์สิ้นผล 
(ถ้า) 
1. ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
2. ไม่คืนเงินให้ส่วนราชการภายในกำาหนดเวลา 
กรณีคืนเงินซึ่งได้ส่งคืนให้แก่ส่วนราชการแล้ว 
แต่ผู้แสดงความประสงค์ถึงแก่ความตาย 
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
กรมบัญชีกลางจะจ่ายคืนให้ผู้มีสิทธิรับมรดกของ 
ผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
18
เงินที่ส่วนราชการได้รับต้องนำาส่งคลังหรือ 
ไม่ 
เงินที่ส่วนราชการได้รับจาก 
- ผู้รับบำานาญ / ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 
เงินที่กรมบัญชีกลางได้รับจากส่วนราชการ 
- ตามมาตรา 13 (ผู้รับบำานาญส่งคืน) 
- ตามมาตรา 14 (ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดส่งคืน) 
*** ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งคลังตามกฎหมาย *** 
19
หลักเกณฑ์ 
Undo 
20
ข้าราชการ 
(ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 
1. ให้ใช้สิทธิเลือก **ตั้งแต่วันที่กฎหมาย 
มีผลใช้บังคับ** ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
2. มีสิทธิได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. 
ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 
3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบ 
ทบ 
และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำาไปใส่ 
ใน 
บัญชีเงินสำารอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ภาระบำานาญต่อไป 21
4. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 
5. เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ 
บำานาญ จะได้รับบำานาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสีย 
ชีวิต 
6. ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ 
ไม่ว่ากรณีใด(ขอลาออก หรือ ถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้ 
สิทธิเลือกได้ ***ก่อนวันออกจากราชการนั้น*** 
แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ 
ออก) 
22
7. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความ 
ตาย 
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือ ก่อนวันออกจาก 
ราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก หรือ 
วันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดง 
ความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ (เป็นอันสิ้นผล) 
23
วันที่กฎหมาย 
วันที่ขอออก หรือถูกสั่งให้ 
ใช้บังคับ ออกจากราชการ 
30 กันยายน 2557 
วันที่เลือก Undo 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
เลือก 
Undo 
สมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง 
สมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง 
สมาชิกภาพ 
กบข. ยังมีอยู่ 
วันที่เลือก Undo 
เลือก 
Undo 
ไม่มีผล 
ใช้บังคับ 
ไม่มีผล 
ใช้บังคับ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
กฎหมาย 
บำาเหน็จ 
บำานาญ 
กฎหมาย 
กบข. 
กฎหมาย 
กบข. 
แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี 
เงินสำารอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ 
ออกจากราชการ 
ได้รับบำานาญ 
สูตรเดิม 
ข้าราชการ 
24
ข้าราชการ 
ข้าราชการที่ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตาม 
พรฎ. ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ 
ไปทำาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์คำ่าสั่ง 
ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ 
25
เป็นข้าราชการ กบข.อยู่ก่อนวันที่ 
กฎหมาย กบข. Undo ใช้บังคับ และกลับ 
เข้ารับราชการใหม่หลังวันที่ 30 กย. 57 
ให้แสดงความประสงค์ได้ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ 
วันที่กฎหมายใช้ 
บังคับ 
วันที่ 
30 กันยายน 57 
60 
วัน 
26
ผู้รับบำานาญ 
(ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 
1. ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่ ***วันที่กฎหมาย 
มีผลใช้บังคับ*** ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
2. ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไป 
แล้ว 
3. ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ 
(ที่มีสิทธิได้รับในวันที่ออกจากราชการ) 
ดอกผลของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วให้รัฐ 
โดยวิธีหักกลบลบกัน 
(ที่มีสิทธิได้รับในวันที่ออกจากราชการ) 
4. ได้รับบำานาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก 
ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
โดยวิธีหักกลบลบกัน 
27
5. เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 
5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำาระคืนให้รัฐ ให้ชำาระ 
คืน 
ภายใน 30 มิถุนายน 2557 
5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กำาหนด (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) 
ให้ผู้รับบำานาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน 
ส่วนราชการของตน เพื่อนำาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง 
เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้ 
แผ่นดิน 
และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำาเงินที่ได้รับ 
คืน 
จากผู้รับบำานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำานาญ 
28 
ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำาส่งเข้าบัญชีเงินสำารอง
6. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความ 
ตาย 
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดง 
ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ (เป็นอันสิ้นผล) 
และหากได้คืนเงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงิน 
ดังกล่าวให้กับทายาทต่อไป 
7. จะได้รับบำานาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 
เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต 
29
วันที่กฎหมาย 
ใช้บังคับ 
ผู้รับบำานาญ 
วันที่เลือก Undo 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
เลือก 
Undo 
สมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง 
สมาชิกภาพ 
กบข. ยังมีอยู่ 
ไม่มีผล 
ใช้บังคับ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
กฎหมาย 
บำาเหน็จ 
บำานาญ 
กฎหมาย 
กบข. 
กฎหมาย 
กบข. 
ได้เงินคืน 
ได้บำานาญสูตรเดิม 
วันที่ 
30 กันยายน 57 
30 มิย. 
57 
คืนเงิน 
30
ผู้รับเบี้ยหวัด 
ทหารที่ออกจากกองหนุน 
เบี้ยหวัดเพื่อรับบำาเหน็จ 
บำานาญเหตุทดแทน 
ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ 
31
วันที่กฎหมายใช้ 
บังคับ 
เลือก 
Undo 
วันที่เลือก Undo 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
พ้นจากกอง 
หนุนมีเบี้ยหวัด 
วันที่เสีย วันที่เสียชีวิต 
ชีวิต 
สมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง 
สมาชิกภาพ 
กบข. ยังมีอยู่ 
ไม่มีผล 
ใช้บังคับ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
กฎหมาย 
บำาเหน็จ 
บำานาญ 
กฎหมาย 
กบข. 
กฎหมาย 
กบข. 
วันที่ 
30 กันยายน 57 
30 มิย. 
57 
คืนเงินสมทบ+ ผล 
ประโยชน์ 
(ไม่มีกรณีได้เงินคืน) 
ได้รับเบี้ยหวัด 
และได้รับ 
เงินสะสม/สมทบ 
และผลประโยชน์ 
จาก กบข. ไป 
แล้ว 
ได้บำานาญสูตรเดิม 
จนเสียชีวิต 
กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 1 ตุลาคม 2557 
กบข. ส่ง 
เงินประเดิม 
เงินชดเชย 
+ผลประโยชน์ 
เข้าบัญชีเงิน 
สำารอง 
32
กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 30 มิถุนายน 2557 
วันที่กฎหมายใช้บังคับ 
เลือก 
Undo 
วันที่เลือก Undo 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
กฎหมาย 
บำาเหน็จ 
บำานาญ 
วันที่เสีย วันที่เสียชีวิต 
ชีวิต 
สมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง 
สมาชิกภาพ 
กบข. ยังมีอยู่ 
ไม่มีผล 
ใช้บังคับ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
สมาชิก 
ภาพ 
กบข. 
ยังมีอยู่ 
กฎหมาย 
บำาเหน็จ 
บำานาญ 
กฎหมาย 
กบข. 
กฎหมาย 
กบข. 
วันที่ 
30 กันยายน 57 
30 มิย. 
57 
คืนเงินสบทบ+ผล 
ประโยชน์ 
(ไม่มีกรณีได้เงิน 
คืน) 
ได้รับเบี้ยหวัด 
และได้รับ 
เงินสะสม/สมทบ 
และผลประโยชน์ 
จาก กบข. ไป 
แล้ว 
วันที่พ้นจาก 
กองหนุน 
มีเบี้ยหวัด 
ได้บำานาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต 
วันที่เสียชีวิต 
กบข. ส่ง 
เงินประเดิม เงินชดเชย 
+ผลประโยชน์ 
เข้าบัญชีเงินสำารอง 
33
หลักเกณฑ์ 
Redo 
34
Redo แบบเดินหน้า 
การรับสมัคร 
การคำานวณเงินประเดิม 
การได้รับเงินชดเชย 
การสะสมเงิน 
การได้รับเงินสบทบ 
ตั้งแต่ กม.มีผลบังคับใช้ ถึง 30 ก.ย. 2557 หรือ 
ภายใน 60 วันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการ (แล้วแต่ 
กรณี) 
เริ่มรับราชการ 
ถึง30 ก.ย. 2557 
1 ต.ค. 2557 
ทุกประเด็นเริ่มต้นที่ 1 ตุลาคม 2557 
ยกเว้นประเด็นรับสมัครและคำานวณ 
เงินประเดิม เริ่มต้นที่ 30 กันยายน 2557 35
รวมเงินประเดิมทั้งสิ้นกรณี Redo 
зѥѼьњц чҖњѕѝѬші 
ѯкѧьюі ѣѯчѧєѲў єҕ 
ѱчѕѲнҖѯкѧьѯчѪѠьєѨз 
Ѱј ѣѲнҖѠѤші ѥѯкѧьѯё ѧѷє 
ѯкѧьѯчѪѠьѰј ѣѠѤші ѥ 
яј шѠэѰъь ѯмј ѨѷѕшѥєъѨѷ 
ѯдѧчеѩѸьлі ѧк 
ช่วงที่ 3 
њѤьѯеҖѥіѤэі ѥндѥі 
єѨьѥз є 
дѤьѕѥѕь 
нҕњкъѨѷ 
нҕњкъѨѷ 
зѥѼьњц чҖњѕѝѬші ѯкьѧюі ѣѯчєѧ нҕњкъѷѨ 
Ѱј ѣ Factor ѯчѨѕњдѤьдѤэ 
еҖѥі ѥндѥі 
ъѷѨѝєзѤі ѲлѯеѥҖдэе 
ѯєѪѷѠюҍ 
ьѼѥѯкѧьюі ѣѯчѧєъѨѷзѼѥьњц ѳчҖѲьнҕњкъѨѷ ѳю 
зѥѼьњц чҖњѕѝѬші чѠдѯэѕѸѨъэшҖьѱчѕѲнҖ 
ѠѤші ѥяј шѠэѰъьѯмј ѨѷѕъѨѷдэе ъѼѥѳчҖ 
зѪѠюі ѣєѥц % шҕѠюҍ 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 
36
ผลที่เกิดขึ้น 
ข้าราชการ Redo 
ปี 58 
ข้าราชการ Do 
ปี 40 
เงินประเดิม+ผลประโยชน์ 
เงินชดเชย+ผลประโยชน์ เงินประเดิม 
เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 
Fact จาก Statement กบข. 
ณ 30 กย. 57 
ผลการคำานวณเงินประเดิม 
ช่วงที่ 1 - 3 
37
วันที่ประกาศ 
ให้ Redo 30 กันยายน 2557 
วันที่เลือก Redo 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
เลือก 
Redo 
สมาชิกภาพ 
กบข. เริ่มต้น 
ไม่มีสถานภาพ 
สมาชิก กบข. 
ยังไม่มี 
สมาชิกภาพ 
กบข. 
กฎหมา 
ยกบข. 
กฎหมาย 
2494 
คำานวณเงินประเดิม 
ส่งเข้า กบข. 
เริ่มต้นส่งเงินชดเชย 
เงินสะสมและสบทบ 
เข้า กบข. 
กฎหมาย 
2494 
ยังไม่มี 
สมาชิกภาพ 
กบข. 
กฎหมาย 
2494 
วันที่เสีย 
ชีวิต 
ยังไม่มี 
สมาชิกภาพ 
กบข. 
ออกจากราชการได้รับ 
บำาบาญ สูตร กบข. 
และเงินก้อนจาก กบข. 
Redo 
38
-ร่าง- 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
แสดงความประสงค์ 
ขอใช้สิทธิรับบำานาญ 
ตาม พ.ร.บ.บำาเหน็จ 
บำานาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ... 
39
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความ 
ประสงค์ 
1. กรณีข้าราชการ Undo 
2. กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo 
3. กรณีข้าราชการ Redo 
**สำาหรับสมาชิก กบข. แบบสมัครใจ** 
(รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540) 
40
กรณีข้าราชการ Undo 
1.ข้าราชการ 
- ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ ข.1) 
ที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
- พร้อมสำาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารตนเอง 
(ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำา หรือบัญชีร่วมกับผู้อื่น) 
- ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 (กรณีปกติ) 
- ก่อนวันออกจากราชการ (กรณีออกก่อน 30 
ก.ย.57) 
- ภายใน 60 วันหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการ 
(ออกและกลับเข้ารับราชการหลัง 30 ก.ย. 57) 
41
กรณีข้าราชการ Undo 
2.ส่วนราชการผู้เบิก 
- ถ่ายสำาเนาแบบ ข.1 + รับรองสำาเนาให้ 
ข้าราชการใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 
ชุด 
- บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับ 
แบบ (แบบ ข.2) พิมพ์ให้ข้าราชการ 1 ชุด 
- รวบรวมแบบ ข.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ 
ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด 
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 หรือ 
ตามความเหมาะสม 42
3.สำานักงานคลังจังหวัด 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ข.1 
- ออกใบรับรองสิทธิ (แบบ ข.3) 
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบ 
และส่งต่อให้ข้าราชการ 
- ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อฯ 
จากระบบ e-pension ให้กรมบัญชีกลาง 
- เก็บรักษาแบบ ข.1 ไว้ที่สำานักงาน 
43 
กรณีข้าราชการ Undo
4.กรมบัญชีกลาง 
- สรุปรายชื่อข้าราชการส่งให้ กบข. 
ผ่านระบบ e-pension 
5. กบข. 
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ข้าราชการ 
(เงินสะสม + ผลประโยชน์) 
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินสำารอง 
(เงินประเดิม + เงินชดเชย + เงินสมทบ + ผลประโยชน์) 
44 
กรณีข้าราชการ Undo
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo 
1. กรณีผู้รับบำานาญ 
- ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ บ.1) 
ที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
1. กรณีผู้รับเบี้ยหวัด 
- ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ บ.1) 
ที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือ 
ก่อนวันย้ายประเภท (ย้ายไปเป็นผู้รับบำานาญเหตุ 
ทดแทน) 
แล้วแต่กรณี 45
2.ส่วนราชการผู้เบิก 
- ถ่ายสำาเนาแบบ บ.1 + รับรองสำาเนาให้ผู้รับบำานาญ /ผู้รับเบี้ยหวัด 
ใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 ชุด 
- บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับแบบ 
กรณีได้รับเงินคืน พิมพ์แบบ บ.2 ให้ผู้รับบำานาญ 1 ชุด 
กรณีต้องส่งเงินให้รัฐ พิมพ์แบบ บ.3 ให้ผู้รับบำานาญ 1 ชุด 
(ผู้รับบำานาญต้องส่งเงินคืนภายใน 30 มิ.ย. 57) 
กรณีผู้รับเบี้ยหวัด พิมพ์แบบ บ.7 ให้ผู้รับเบี้ยหวัด 1 ชุด (คืนเงินภายใน 30 
มิ.ย.57) 
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด และ 
นำาเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน Undo (ชื่อส่วนราชการ)” 
- ถอนเงินทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนและทำาใบฝากเงิน (pay-in slip) 
นำาเงินดังกล่าวฝากคลัง เข้าบัญชี “เงินรับคืนของกรมบัญชีกลาง”+บันทึก 
GFMIS 
- รวบรวมแบบ บ.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ + pay-in slip 
ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด 
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 หรือ ตามความเหมาะสม 
46 
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
3.สำานักงานคลังจังหวัด 
(กรณีผู้รับบำานาญ) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ บ.1 
- ออกใบรับรองสิทธิ 
กรณีได้รับเงินส่วนเพิ่ม (แบบ บ.4) 
กรณีนำาเงินมาคืน (แบบ บ.5) 
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบและส่งต่อ 
ให้ผู้รับบำานาญ 
- ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อผู้รับบำานาญ 
ทั้งกรณีได้รับเงินเพิ่ม/กรณีต้องนำาเงินมาคืนส่งให้กรมบัญชี 
กลาง 
- เก็บรักษาแบบ บ.1 ไว้ที่สำานักงาน 
47 
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
3.สำานักงานคลังจังหวัด 
(กรณีผู้รับเบี้ยหวัด) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ บ.1 
- ออกใบรับรองสิทธิ (แบบ บ.8) 
กรณีนำาเงินมาคืน (เงินสมทบ + ผลประโยชน์) 
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบและส่งต่อให้ 
ผู้รับเบี้ยหวัด 
- ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อผู้เบี้ยหวัด 
กรณีต้องนำาเงินมาคืนส่งให้กรมบัญชีกลาง 
- เก็บรักษาแบบ บ.1 ไว้ที่สำานักงาน 
48 
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
4.ทายาท 
กรณีผู้รับบำานาญ/กรณีผู้รับเบี้ยหวัด 
- ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 
- ผู้มีสิทธิรับมรดก(ทายาท) 
ยื่นแบบ บ.6 เพื่อขอรับเงินคืน 
ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 
49 
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
5.กรมบัญชีกลาง 
- กรณีผู้รับบำานาญได้รับเงินส่วนเพิ่ม จะโอนเข้าเงินเข้า 
บัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู้รับบำานาญที่รับบำานาญอยู่ใน 
ปัจจุบัน 
- แจ้งผลโดยการส่ง SMS หรือ E-mail 
- สรุปรายชื่อผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด ส่งให้ กบข. ผ่า 
นระบบฯ 
- กรณีมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินจ่ายคืน จะเบิกเงินส่งให้ 
กบข. 
6. กบข. 
- กรณีได้รับเงินคงเหลือในบัญชีเงินจ่ายคืน 
จากกรมบัญชีกลางให้โอนเข้าบัญชีเงินสำารอง 
50 
กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
กรณีข้าราชการ Redo 
1.ข้าราชการ 
ยื่นแบบ ส.1 ที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
กรณีปกติ 
- ให้ยื่นแบบ ส.1 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 (มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 
57) 
กรณีออกจากราชการฯ เพื่อไป... 
1. ได้รับอนุมัติจาก ครม.ให้ปฏิบัติงานใด ๆ ตาม พรฎ. 
2.ไปรับราชการทหาร 
3.ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4.อยู่ระหว่างร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์คำาสั่งฯ 
และกลับเข้ารับราชการหลัง 30 ก.ย. 2557 
- ให้ยื่นแบบ ส.1 ภายใน 60 วันหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการ 
(มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นแบบ ส.1) 
51
2.ส่วนราชการผู้เบิก 
- ถ่ายสำาเนาแบบ ส.1 + รับรองสำาเนาให้ 
ข้าราชการใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 
ชุด 
- บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับ 
แบบ 
(แบบ ส.2) ให้ข้าราชการ 1 ชุด 
- รวบรวมแบบ ส.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ 
ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด 
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 
15 
หรือตามความเหมาะสม 
52 
กรณีข้าราชการ Redo
3.สำานักงานคลังจังหวัด 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ส.1 
- ออกใบรับรองการสมัครเป็นสมาชิก กบข. 
(แบบ ส.3) ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก 
เพื่อตรวจสอบและส่งต่อให้ข้าราชการ 
-ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อ 
ข้าราชการ 
จากระบบ e-pension ส่งให้กรมบัญชีกลาง 
- เก็บรักษาแบบ ส.1 ไว้ที่สำานักงาน 
53 
กรณีข้าราชการ Redo
กรณีข้าราชการ Redo 
4.กรมบัญชีกลาง 
- สรุปรายชื่อข้าราชการส่งให้ กบข. 
ผ่านระบบ e-pension 
- คำานวณเงินประเดิม + เบิกเงินประเดิม 
ส่งให้ กบข. 
5. กบข. 
- โอนเงินประเดิมเข้าบัญชีรายบุคคลให้ 
ข้าราชการ 54
ประเด็นเพิ่มเติม - คิดเฉพาะเงินบำานาญเท่านั้น 
- ไม่นำา ชคบ. และเงินบำาเหน็จดำารงชีพครั้งที่ 1 และ 2 
ที่ได้รับไปแล้ว มารวมคำานวณในขั้นตอนการขอ Undo 
แต่จะนำามาคิดคำานวณให้ในภายหลัง 
-ไม่คิดดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก้อนที่จะต้องคืน และ 
ผลต่างเงินบำานาญที่จะได้รับคืน 
Undo กับผู้รับบำานาญสมาชิก กบข. ที่มีเวลาทวีคูณ แล้วไม่ได้แจ้ง 
*** ให้แจ้งเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการคำานวณเงินหักกลบลบ 
กัน และบำานาญสูตร 2494 ที่จะได้รับต่อไป 
เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. หรือกรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี 
ได้รับการยกเว้นภาษี ตามมติ ครม. 
(ที่นำาไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีก็ไม่ต้องคืน) 
55
แนวปฏิบัติ 
การเตรียมความพร้อม 
“ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ 
ผู้รับบำานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด 
ในสังกัดทราบ” 
56
วิธีการตรวจสอบ 
ประมาณการ 
ในระบบ Undo 
57
วิธีการตรวจสอบประมาณการในระบบ 
Undo 
58 
เลือกระบบ Undo > สอบถาม > สอบถามบำานาญสมาชิก กบข. กับบำานาญ พรบ.2494
59 
วิธีการตรวจสอบประมาณการในระบบ 
Undo 
ให้ระบุ : เลขประจำาตัวประชาชน 
และ 
วันเดือนปีเกิด 
สั่งพิมพ์
กรณีข้อมูลสำาหรับ Undo ครบถ้วน (ต้องส่งคืน 
เงิน) 
60
กรณีข้อมูลสำาหรับ Undo ครบถ้วน (ได้รับเงินคืน) 
61
ตัวอย่าง 
62 
กรณีได้รับเงิน 
สมมุติ 
บำานาญสูตร กบข. = 25,000 
บำานาญสูตร ปกติ = 32,000 
ออกจากราชการมา 10 ปี (120 เดือน) 
บำานาญสูตร กบข. 3,000,000 
บำานาญสูตร ปกติ 3,840,000 
ผลต่าง 840,000 
หัก เงินที่รับไป 
จาก กบข. แล้ว 400,000 
จะได้รับเงินจากรัฐ 440,000 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 
จะได้บำานาญ 32,000 ไปตลอด 
ชีวิต 
กรณีต้องคืน 
สมมุติ 
บำานาญสูตร กบข. = 20,000 
บำานาญสูตร ปกติ = 23,000 
ออกจากราชการมา 5 ปี (60 เดือน) 
บำานาญสูตร กบข. 1,200,000 
บำานาญสูตร ปกติ 1,380,000 
ผลต่าง 180,000 
หัก เงินที่รับไป 
จาก กบข. แล้ว 280,000 
ต้องนำาเงินมาคืนรัฐ 100,000 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 
จะได้บำานาญ 23,000 ไปตลอด 
ชีวิต
63 
การให้คำาปรึกษาเบื้อง 
ต้นและวิธีแก้ไขปัญหา
ส่วนราชการต้นสังกัด 
ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ Undo 
เพื่อสอบถามประมาณการ ปรากฏว่า 
1. ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ Undo 
2. ไม่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 
เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
64
ส่วนราชการต้นสังกัด 
- ให้ตรวจสอบที่ระบบบำาเหน็จบำานาญ 
สอบถามบัตรกลางว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง 
- หากข้อมูลในบัตรกลางไม่ครบถ้วน 
ให้ส่วนราชการผู้เบิกและผู้รับบำานาญ 
ให้ดำาเนินการ ดังนี้ 
1. หาหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน เช่น 
หนังสือสั่งจ่ายบำานาญ สมุดประวัติ (ก.พ. 
7) 
หนังสือแจ้งการโอนเงินจาก กบข. ฯลฯ 
2. ส่งหลักฐานดังกล่าวไปให้ กรมบัญชีกลาง 
สำานักบริหารการรับ- จ่ายเงินภาครัฐ 
65
1. หากพบว่าฐานข้อมูลกลางไม่ถูกต้อง เช่น ประเภทขอรับเงินเป็น 03, 
14 
- ประเภท 03 คือ บำานาญปกติ (พ.ร.บ.2494) 
- ประเภท 14 คือ บำาเหน็จดำารงชีพ 
(ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก+หลักฐาน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไข) 
2. หากพบว่าฐานข้อมูลกลางถูกต้อง คือ ประเภทขอรับเงินเป็น 11, 15 
แต่ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการคำานวณไม่ครบถ้วน 
เช่น ไม่มีเงินเฉลี่ย 60 เดือน / ไม่มีเวลาราชการ 
- ประเภท 11 คือ บำานาญสมาชิก กบข. 
- ประเภท 15 คือ บำาเหน็จดำารงชีพสมาชิก กบข. 
(ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก+หลักฐาน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไข) 
3. สำาหรับกรณีฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักฐานใด ๆ 
ให้รวบรวมรายชื่อส่งสำานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชี 
กลาง 
(แนะนำาให้ติดต่อ กบข. เพื่อขอสำาเนาหนังสือสั่งจ่ายบำานาญ ก่อน) 
66 
ส่วนราชการต้นสังกัด
4. กรณีผู้รับบำานาญมีเวลาราชการทวีคูณ หรือได้ปรับฐานเงินเดือน 
ให้รีบดำาเนินการขอรับบำานาญเพิ่มก่อนเข้าโครงการ Undo 
(ติดต่อส่วนราชการผู้ขอ เพื่อยื่นแบบ 5316 ขอรับบำานาญเพิ่มเติม) 
5. เรื่องอื่น ๆ 
ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก 
- การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิก 
- การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
ติดต่อนายทะเบียนผู้รับบำาเหน็จบำานาญ 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้รับบำานาญ 
- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
- การบันทึกทายาท/ผู้อยู่ในอุปการะให้ครบถ้วน 
- การแสดงเจตนาผู้รับบำาเหน็จตกทอด 
- การแสดงเจตนาผู้ได้รับเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
67 
ส่วนราชการต้นสังกัด
Q&A 
68
กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000 
สำานักกฎหมาย 
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ 
ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำาเหน็จ 
บำานาญ 
ต่อเบอร์ 
4361 4383 4443 หรือ 
6847 
สำานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาค 
รัฐ 
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 
ต่อเบอร์ 
4512 4532 4538 หรือ 4509 
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 
ต่อเบอร์ 
4246 4247 4248 หรือ 4250 
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 
ต่อเบอร์ 
6200 6203 6206 หรือ 6208 
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4 
ต่อเบอร์ 
4210 4213 4340 หรือ 6401 
Call Center 
โทร. 02 270 6400 - 
3

More Related Content

Viewers also liked

พนักงานราชการ
พนักงานราชการพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
luxjang
 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
Rawiwan Promlee
 
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
ธวัช บุตรศรี
 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
peter dontoom
 

Viewers also liked (18)

บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
 
แนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย สพฐ.
แนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย สพฐ.แนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย สพฐ.
แนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย สพฐ.
 
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
 
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียน
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียนการแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียน
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียน
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุงรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
 
พนักงานราชการ
พนักงานราชการพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
 
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบวิชาชีพครูแนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
 
สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไปสอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
7ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาok
 
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
 
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 120 ข้อ (สอบครูดอทคอม ติวสอบครูผู้ช่วย)
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 120 ข้อ (สอบครูดอทคอม ติวสอบครูผู้ช่วย)แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 120 ข้อ (สอบครูดอทคอม ติวสอบครูผู้ช่วย)
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 120 ข้อ (สอบครูดอทคอม ติวสอบครูผู้ช่วย)
 
สรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษาสรุปวิชาการศึกษา
สรุปวิชาการศึกษา
 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ (20)

รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารรวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
 
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษารวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
 
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค กคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอนคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชกา

 • 1. -ร่าง- พระราชบัญญัติการกลับไป ใช้สิทธิ ในบำาเหน็จบำานาญ ตามพระราช บัญญัติบำาเหน็จบำานาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.... 1
 • 2. - ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำาเหน็จ บำานาญ ตาม พ.ร.บ. บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ... - ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำานาญ ตาม พ.ร.บ.บำาเหน็จ บำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ... - แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 2 ขอบเขตเนื้อหา
 • 3. Undo : สูตรบำานาญ สูตรบำานาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำานาญสูตร กบข. < บำานาญสูตร ดั้งเดิม รัฐชดเชย ให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล สูตรบำานาญดงั้เดิมตาม พรบ.บำาเหน็จบำานาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ ราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้ รับ วิธีการ กลับไปใช้ สูตรเดิม บำานาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน เสียชีวิตเท่านั้น 3
 • 4. ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน สมัครใจ 767,867 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน ผู้รับบำานาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน สมัครใจ 209,842 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน 977,709 คน ผู้มีสิทธิ Undo 4
 • 5. เหตุผลที่ต้องมีโครงการ Undo ? เพื่อให้ ข้าราชการ ผู้รับบำานาญ และ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. แบบสมัคร ใจ) สามารถกลับไปใช้สิทธิ พ.ร.บ. บำาเหน็จบำานาญ 2494 ได้ 5
 • 6. ผู้มีสิทธิ Undo 1. ข้าราชการ 2. ผู้รับบำานาญ 3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด **ที่เป็นสมาชิก กบข. แบบสมัครใจ** (รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540) 6
 • 7. ข้าราชการ 1.1 ข้าราชการ (รับราชการก่อน 27 มีนาคม 2540 และ สมัครใจเป็นสมาชิก กบข.) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 7
 • 8. 1.2 ข้าราชการที่ออกจากราชการไป เนื่องจาก - ไปรับราชการตาม กม.ว่าด้วยการรับราชการทหาร - ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ - ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน - อยู่ในระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำาสั่งให้ออก ปลด ออก หรือไล่ออกจากราชการ (ก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ และ กลับเข้ารับราชการหลังวันที่ 30 กันยายน 2557) ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ 8 ข้าราชการ
 • 9. 1.3 ข้าราชการที่ออกจากราชการนอกจากข้อ 1.2 ไม่ว่ากรณีใด ๆ หลังวันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ยกเว้น กรณีถึงแก่ความตาย หรือ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึง วันก่อนออกจากราชการ 9 ข้าราชการ
 • 10. 2. ผู้รับบำานาญ (ซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. และรับบำานาญสูตร กบข.) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 10 ผู้รับบำานาญ
 • 11. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 3.1 มีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิรับ บำานาญเหตุทดแทน ตาม พ.ร.บ. 2494 ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 3.2 กรณีออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดเพื่อรับ บำานาญเหตุทดแทนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึงวันก่อนวันออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 11
 • 12. การแสดงความประสงค์ ให้แสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำาหนด ผู้ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว จะถอนคืนการแสดงความประสงค์ไม่ได้ ถ้าผู้แสดงความประสงค์ ถึงแก่ความตายก่อน 1 ต.ค. 57 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์เป็นอันสิ้นผล 12
 • 13. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ กบข. 1.1 ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัครใจ) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 1.2 ข้าราชการที่ออกจากราชการไปเนื่องจาก... (รับราชการทหาร/ ครม.อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ/ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ระหว่างร้อง ทุกข์ หรือ อุทธรณ์คำาสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และ กลับเข้ารับราชการหลัง 30 กันยายน 2557) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันถัดจากวันแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ 1.3 ข้าราชการที่ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นนอกจาก ข้อ1.2 สิ้นสุดลงตั้งแต่วันออกจากราชการ 13
 • 14. สิทธิในการรับบำานาญ พ.ร.บ. 2494 1. ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัคร ใจ) ตั้งแต่วันออกจากราชการ 2. ผู้รับบำานาญ (รับบำานาญสูตร กบข.) ตั้งแต่วันออกจากราชการ 3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตั้งแต่วันออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 14
 • 15. สิทธิเกี่ยวกับเงินจาก กบข. 1. ข้าราชการ (สมาชิก กบข. แบบสมัคร ใจ) - มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและ ผลประโยชน์ของเงินสะสม - ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดัง กล่าว 15
 • 16. สิทธิเกี่ยวกับเงินจาก กบข. 2. ผู้รับบำานาญ (รับบำานาญสูตร กบข.) - ต้องคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผล ประโยชน์ ของเงินดังกล่าว และเงินบำานาญที่ได้รับตาม พ.ร.บ.2539 โดยวิธีการหักกลบลบกัน กับเงินบำานาญ พ.ร.บ.2494 - ไม่ต้องคืนเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงิน สะสม ซึ่งได้รับไปแล้ว - กรณีหักกลบลบกันแล้ว “ต้องคืนเงิน” ให้ส่งคืนแก่ส่วนราชการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 16
 • 17. สิทธิในการได้รับเงินจาก กบข. 3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด - ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว และต้องคืนเงินสมทบและผลประโยชน์ ของ เงินสมทบ ให้แก่ส่วนราชการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 - สำาหรับทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุน เบี้ยหวัดเพื่อรับบำานาญเหตุทดแทนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้คืนเงินสมทบและผลประโยชน์แก่ส่วนราชการ ในวันก่อนออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด เพื่อรับบำานาญเหตุทดแทน 17
 • 18. การแสดงความประสงค์สิ้นผล (ถ้า) 1. ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 2. ไม่คืนเงินให้ส่วนราชการภายในกำาหนดเวลา กรณีคืนเงินซึ่งได้ส่งคืนให้แก่ส่วนราชการแล้ว แต่ผู้แสดงความประสงค์ถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กรมบัญชีกลางจะจ่ายคืนให้ผู้มีสิทธิรับมรดกของ ผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 18
 • 19. เงินที่ส่วนราชการได้รับต้องนำาส่งคลังหรือ ไม่ เงินที่ส่วนราชการได้รับจาก - ผู้รับบำานาญ / ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด เงินที่กรมบัญชีกลางได้รับจากส่วนราชการ - ตามมาตรา 13 (ผู้รับบำานาญส่งคืน) - ตามมาตรา 14 (ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดส่งคืน) *** ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งคลังตามกฎหมาย *** 19
 • 21. ข้าราชการ (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 1. ให้ใช้สิทธิเลือก **ตั้งแต่วันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ** ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 2. มีสิทธิได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบ ทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำาไปใส่ ใน บัญชีเงินสำารอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำานาญต่อไป 21
 • 22. 4. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 5. เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำานาญ จะได้รับบำานาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสีย ชีวิต 6. ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด(ขอลาออก หรือ ถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ ***ก่อนวันออกจากราชการนั้น*** แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ ออก) 22
 • 23. 7. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความ ตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือ ก่อนวันออกจาก ราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก หรือ วันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ (เป็นอันสิ้นผล) 23
 • 24. วันที่กฎหมาย วันที่ขอออก หรือถูกสั่งให้ ใช้บังคับ ออกจากราชการ 30 กันยายน 2557 วันที่เลือก Undo วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ วันที่เลือก Undo เลือก Undo ไม่มีผล ใช้บังคับ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำาเหน็จ บำานาญ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำารอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ ออกจากราชการ ได้รับบำานาญ สูตรเดิม ข้าราชการ 24
 • 25. ข้าราชการ ข้าราชการที่ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตาม พรฎ. ว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ ไปทำาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์คำ่าสั่ง ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ 25
 • 26. เป็นข้าราชการ กบข.อยู่ก่อนวันที่ กฎหมาย กบข. Undo ใช้บังคับ และกลับ เข้ารับราชการใหม่หลังวันที่ 30 กย. 57 ให้แสดงความประสงค์ได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ วันที่กฎหมายใช้ บังคับ วันที่ 30 กันยายน 57 60 วัน 26
 • 27. ผู้รับบำานาญ (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 1. ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่ ***วันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ*** ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2. ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไป แล้ว 3. ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ (ที่มีสิทธิได้รับในวันที่ออกจากราชการ) ดอกผลของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน (ที่มีสิทธิได้รับในวันที่ออกจากราชการ) 4. ได้รับบำานาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน 27
 • 28. 5. เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำาระคืนให้รัฐ ให้ชำาระ คืน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำาหนด (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) ให้ผู้รับบำานาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการของตน เพื่อนำาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำาเงินที่ได้รับ คืน จากผู้รับบำานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำานาญ 28 ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำาส่งเข้าบัญชีเงินสำารอง
 • 29. 6. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความ ตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ (เป็นอันสิ้นผล) และหากได้คืนเงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงิน ดังกล่าวให้กับทายาทต่อไป 7. จะได้รับบำานาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต 29
 • 30. วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ ผู้รับบำานาญ วันที่เลือก Undo วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำาเหน็จ บำานาญ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. ได้เงินคืน ได้บำานาญสูตรเดิม วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงิน 30
 • 31. ผู้รับเบี้ยหวัด ทหารที่ออกจากกองหนุน เบี้ยหวัดเพื่อรับบำาเหน็จ บำานาญเหตุทดแทน ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ 31
 • 32. วันที่กฎหมายใช้ บังคับ เลือก Undo วันที่เลือก Undo วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต พ้นจากกอง หนุนมีเบี้ยหวัด วันที่เสีย วันที่เสียชีวิต ชีวิต สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำาเหน็จ บำานาญ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงินสมทบ+ ผล ประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไป แล้ว ได้บำานาญสูตรเดิม จนเสียชีวิต กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 1 ตุลาคม 2557 กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงิน สำารอง 32
 • 33. กรณีวันพ้นจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 30 มิถุนายน 2557 วันที่กฎหมายใช้บังคับ เลือก Undo วันที่เลือก Undo วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต กฎหมาย บำาเหน็จ บำานาญ วันที่เสีย วันที่เสียชีวิต ชีวิต สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ ไม่มีผล ใช้บังคับ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำาเหน็จ บำานาญ กฎหมาย กบข. กฎหมาย กบข. วันที่ 30 กันยายน 57 30 มิย. 57 คืนเงินสบทบ+ผล ประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงิน คืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไป แล้ว วันที่พ้นจาก กองหนุน มีเบี้ยหวัด ได้บำานาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำารอง 33
 • 35. Redo แบบเดินหน้า การรับสมัคร การคำานวณเงินประเดิม การได้รับเงินชดเชย การสะสมเงิน การได้รับเงินสบทบ ตั้งแต่ กม.มีผลบังคับใช้ ถึง 30 ก.ย. 2557 หรือ ภายใน 60 วันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการ (แล้วแต่ กรณี) เริ่มรับราชการ ถึง30 ก.ย. 2557 1 ต.ค. 2557 ทุกประเด็นเริ่มต้นที่ 1 ตุลาคม 2557 ยกเว้นประเด็นรับสมัครและคำานวณ เงินประเดิม เริ่มต้นที่ 30 กันยายน 2557 35
 • 36. รวมเงินประเดิมทั้งสิ้นกรณี Redo зѥѼьњц чҖњѕѝѬші ѯкѧьюі ѣѯчѧєѲў єҕ ѱчѕѲнҖѯкѧьѯчѪѠьєѨз Ѱј ѣѲнҖѠѤші ѥѯкѧьѯё ѧѷє ѯкѧьѯчѪѠьѰј ѣѠѤші ѥ яј шѠэѰъь ѯмј ѨѷѕшѥєъѨѷ ѯдѧчеѩѸьлі ѧк ช่วงที่ 3 њѤьѯеҖѥіѤэі ѥндѥі єѨьѥз є дѤьѕѥѕь нҕњкъѨѷ нҕњкъѨѷ зѥѼьњц чҖњѕѝѬші ѯкьѧюі ѣѯчєѧ нҕњкъѷѨ Ѱј ѣ Factor ѯчѨѕњдѤьдѤэ еҖѥі ѥндѥі ъѷѨѝєзѤі ѲлѯеѥҖдэе ѯєѪѷѠюҍ ьѼѥѯкѧьюі ѣѯчѧєъѨѷзѼѥьњц ѳчҖѲьнҕњкъѨѷ ѳю зѥѼьњц чҖњѕѝѬші чѠдѯэѕѸѨъэшҖьѱчѕѲнҖ ѠѤші ѥяј шѠэѰъьѯмј ѨѷѕъѨѷдэе ъѼѥѳчҖ зѪѠюі ѣєѥц % шҕѠюҍ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 36
 • 37. ผลที่เกิดขึ้น ข้าราชการ Redo ปี 58 ข้าราชการ Do ปี 40 เงินประเดิม+ผลประโยชน์ เงินชดเชย+ผลประโยชน์ เงินประเดิม เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 Fact จาก Statement กบข. ณ 30 กย. 57 ผลการคำานวณเงินประเดิม ช่วงที่ 1 - 3 37
 • 38. วันที่ประกาศ ให้ Redo 30 กันยายน 2557 วันที่เลือก Redo วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต วันที่เสีย ชีวิต เลือก Redo สมาชิกภาพ กบข. เริ่มต้น ไม่มีสถานภาพ สมาชิก กบข. ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. กฎหมา ยกบข. กฎหมาย 2494 คำานวณเงินประเดิม ส่งเข้า กบข. เริ่มต้นส่งเงินชดเชย เงินสะสมและสบทบ เข้า กบข. กฎหมาย 2494 ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. กฎหมาย 2494 วันที่เสีย ชีวิต ยังไม่มี สมาชิกภาพ กบข. ออกจากราชการได้รับ บำาบาญ สูตร กบข. และเงินก้อนจาก กบข. Redo 38
 • 39. -ร่าง- หลักเกณฑ์และวิธีการ แสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำานาญ ตาม พ.ร.บ.บำาเหน็จ บำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ... 39
 • 40. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความ ประสงค์ 1. กรณีข้าราชการ Undo 2. กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo 3. กรณีข้าราชการ Redo **สำาหรับสมาชิก กบข. แบบสมัครใจ** (รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540) 40
 • 41. กรณีข้าราชการ Undo 1.ข้าราชการ - ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ ข.1) ที่ส่วนราชการต้นสังกัด - พร้อมสำาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารตนเอง (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำา หรือบัญชีร่วมกับผู้อื่น) - ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 (กรณีปกติ) - ก่อนวันออกจากราชการ (กรณีออกก่อน 30 ก.ย.57) - ภายใน 60 วันหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการ (ออกและกลับเข้ารับราชการหลัง 30 ก.ย. 57) 41
 • 42. กรณีข้าราชการ Undo 2.ส่วนราชการผู้เบิก - ถ่ายสำาเนาแบบ ข.1 + รับรองสำาเนาให้ ข้าราชการใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 ชุด - บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับ แบบ (แบบ ข.2) พิมพ์ให้ข้าราชการ 1 ชุด - รวบรวมแบบ ข.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 หรือ ตามความเหมาะสม 42
 • 43. 3.สำานักงานคลังจังหวัด - ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ข.1 - ออกใบรับรองสิทธิ (แบบ ข.3) ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบ และส่งต่อให้ข้าราชการ - ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อฯ จากระบบ e-pension ให้กรมบัญชีกลาง - เก็บรักษาแบบ ข.1 ไว้ที่สำานักงาน 43 กรณีข้าราชการ Undo
 • 44. 4.กรมบัญชีกลาง - สรุปรายชื่อข้าราชการส่งให้ กบข. ผ่านระบบ e-pension 5. กบข. - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ข้าราชการ (เงินสะสม + ผลประโยชน์) - โอนเงินเข้าบัญชีเงินสำารอง (เงินประเดิม + เงินชดเชย + เงินสมทบ + ผลประโยชน์) 44 กรณีข้าราชการ Undo
 • 45. กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo 1. กรณีผู้รับบำานาญ - ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ บ.1) ที่ส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 1. กรณีผู้รับเบี้ยหวัด - ยื่นแบบแสดงความประสงค์ (แบบ บ.1) ที่ส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือ ก่อนวันย้ายประเภท (ย้ายไปเป็นผู้รับบำานาญเหตุ ทดแทน) แล้วแต่กรณี 45
 • 46. 2.ส่วนราชการผู้เบิก - ถ่ายสำาเนาแบบ บ.1 + รับรองสำาเนาให้ผู้รับบำานาญ /ผู้รับเบี้ยหวัด ใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 ชุด - บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับแบบ กรณีได้รับเงินคืน พิมพ์แบบ บ.2 ให้ผู้รับบำานาญ 1 ชุด กรณีต้องส่งเงินให้รัฐ พิมพ์แบบ บ.3 ให้ผู้รับบำานาญ 1 ชุด (ผู้รับบำานาญต้องส่งเงินคืนภายใน 30 มิ.ย. 57) กรณีผู้รับเบี้ยหวัด พิมพ์แบบ บ.7 ให้ผู้รับเบี้ยหวัด 1 ชุด (คืนเงินภายใน 30 มิ.ย.57) - ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด และ นำาเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน Undo (ชื่อส่วนราชการ)” - ถอนเงินทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนและทำาใบฝากเงิน (pay-in slip) นำาเงินดังกล่าวฝากคลัง เข้าบัญชี “เงินรับคืนของกรมบัญชีกลาง”+บันทึก GFMIS - รวบรวมแบบ บ.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ + pay-in slip ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 หรือ ตามความเหมาะสม 46 กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
 • 47. 3.สำานักงานคลังจังหวัด (กรณีผู้รับบำานาญ) - ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ บ.1 - ออกใบรับรองสิทธิ กรณีได้รับเงินส่วนเพิ่ม (แบบ บ.4) กรณีนำาเงินมาคืน (แบบ บ.5) ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบและส่งต่อ ให้ผู้รับบำานาญ - ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อผู้รับบำานาญ ทั้งกรณีได้รับเงินเพิ่ม/กรณีต้องนำาเงินมาคืนส่งให้กรมบัญชี กลาง - เก็บรักษาแบบ บ.1 ไว้ที่สำานักงาน 47 กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
 • 48. 3.สำานักงานคลังจังหวัด (กรณีผู้รับเบี้ยหวัด) - ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ บ.1 - ออกใบรับรองสิทธิ (แบบ บ.8) กรณีนำาเงินมาคืน (เงินสมทบ + ผลประโยชน์) ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อตรวจสอบและส่งต่อให้ ผู้รับเบี้ยหวัด - ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อผู้เบี้ยหวัด กรณีต้องนำาเงินมาคืนส่งให้กรมบัญชีกลาง - เก็บรักษาแบบ บ.1 ไว้ที่สำานักงาน 48 กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
 • 49. 4.ทายาท กรณีผู้รับบำานาญ/กรณีผู้รับเบี้ยหวัด - ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ผู้มีสิทธิรับมรดก(ทายาท) ยื่นแบบ บ.6 เพื่อขอรับเงินคืน ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 49 กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
 • 50. 5.กรมบัญชีกลาง - กรณีผู้รับบำานาญได้รับเงินส่วนเพิ่ม จะโอนเข้าเงินเข้า บัญชี เงินฝากธนาคารของผู้รับบำานาญที่รับบำานาญอยู่ใน ปัจจุบัน - แจ้งผลโดยการส่ง SMS หรือ E-mail - สรุปรายชื่อผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด ส่งให้ กบข. ผ่า นระบบฯ - กรณีมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินจ่ายคืน จะเบิกเงินส่งให้ กบข. 6. กบข. - กรณีได้รับเงินคงเหลือในบัญชีเงินจ่ายคืน จากกรมบัญชีกลางให้โอนเข้าบัญชีเงินสำารอง 50 กรณีผู้รับบำานาญ/ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
 • 51. กรณีข้าราชการ Redo 1.ข้าราชการ ยื่นแบบ ส.1 ที่ส่วนราชการต้นสังกัด กรณีปกติ - ให้ยื่นแบบ ส.1 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2557 (มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 57) กรณีออกจากราชการฯ เพื่อไป... 1. ได้รับอนุมัติจาก ครม.ให้ปฏิบัติงานใด ๆ ตาม พรฎ. 2.ไปรับราชการทหาร 3.ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 4.อยู่ระหว่างร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์คำาสั่งฯ และกลับเข้ารับราชการหลัง 30 ก.ย. 2557 - ให้ยื่นแบบ ส.1 ภายใน 60 วันหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการ (มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นแบบ ส.1) 51
 • 52. 2.ส่วนราชการผู้เบิก - ถ่ายสำาเนาแบบ ส.1 + รับรองสำาเนาให้ ข้าราชการใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นแบบ 1 ชุด - บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension + ออกใบรับ แบบ (แบบ ส.2) ให้ข้าราชการ 1 ชุด - รวบรวมแบบ ส.1 + ออกใบสรุปรายชื่อ ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ส่งทุกวันที่ 1 และ 15 หรือตามความเหมาะสม 52 กรณีข้าราชการ Redo
 • 53. 3.สำานักงานคลังจังหวัด - ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ ส.1 - ออกใบรับรองการสมัครเป็นสมาชิก กบข. (แบบ ส.3) ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อตรวจสอบและส่งต่อให้ข้าราชการ -ส่งข้อมูลและออกรายงานสรุปรายชื่อ ข้าราชการ จากระบบ e-pension ส่งให้กรมบัญชีกลาง - เก็บรักษาแบบ ส.1 ไว้ที่สำานักงาน 53 กรณีข้าราชการ Redo
 • 54. กรณีข้าราชการ Redo 4.กรมบัญชีกลาง - สรุปรายชื่อข้าราชการส่งให้ กบข. ผ่านระบบ e-pension - คำานวณเงินประเดิม + เบิกเงินประเดิม ส่งให้ กบข. 5. กบข. - โอนเงินประเดิมเข้าบัญชีรายบุคคลให้ ข้าราชการ 54
 • 55. ประเด็นเพิ่มเติม - คิดเฉพาะเงินบำานาญเท่านั้น - ไม่นำา ชคบ. และเงินบำาเหน็จดำารงชีพครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับไปแล้ว มารวมคำานวณในขั้นตอนการขอ Undo แต่จะนำามาคิดคำานวณให้ในภายหลัง -ไม่คิดดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก้อนที่จะต้องคืน และ ผลต่างเงินบำานาญที่จะได้รับคืน Undo กับผู้รับบำานาญสมาชิก กบข. ที่มีเวลาทวีคูณ แล้วไม่ได้แจ้ง *** ให้แจ้งเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการคำานวณเงินหักกลบลบ กัน และบำานาญสูตร 2494 ที่จะได้รับต่อไป เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. หรือกรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ได้รับการยกเว้นภาษี ตามมติ ครม. (ที่นำาไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีก็ไม่ต้องคืน) 55
 • 56. แนวปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม “ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ผู้รับบำานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด ในสังกัดทราบ” 56
 • 58. วิธีการตรวจสอบประมาณการในระบบ Undo 58 เลือกระบบ Undo > สอบถาม > สอบถามบำานาญสมาชิก กบข. กับบำานาญ พรบ.2494
 • 59. 59 วิธีการตรวจสอบประมาณการในระบบ Undo ให้ระบุ : เลขประจำาตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด สั่งพิมพ์
 • 60. กรณีข้อมูลสำาหรับ Undo ครบถ้วน (ต้องส่งคืน เงิน) 60
 • 62. ตัวอย่าง 62 กรณีได้รับเงิน สมมุติ บำานาญสูตร กบข. = 25,000 บำานาญสูตร ปกติ = 32,000 ออกจากราชการมา 10 ปี (120 เดือน) บำานาญสูตร กบข. 3,000,000 บำานาญสูตร ปกติ 3,840,000 ผลต่าง 840,000 หัก เงินที่รับไป จาก กบข. แล้ว 400,000 จะได้รับเงินจากรัฐ 440,000 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 จะได้บำานาญ 32,000 ไปตลอด ชีวิต กรณีต้องคืน สมมุติ บำานาญสูตร กบข. = 20,000 บำานาญสูตร ปกติ = 23,000 ออกจากราชการมา 5 ปี (60 เดือน) บำานาญสูตร กบข. 1,200,000 บำานาญสูตร ปกติ 1,380,000 ผลต่าง 180,000 หัก เงินที่รับไป จาก กบข. แล้ว 280,000 ต้องนำาเงินมาคืนรัฐ 100,000 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 จะได้บำานาญ 23,000 ไปตลอด ชีวิต
 • 64. ส่วนราชการต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบ Undo เพื่อสอบถามประมาณการ ปรากฏว่า 1. ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ Undo 2. ไม่สามารถสอบถามข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 64
 • 65. ส่วนราชการต้นสังกัด - ให้ตรวจสอบที่ระบบบำาเหน็จบำานาญ สอบถามบัตรกลางว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง - หากข้อมูลในบัตรกลางไม่ครบถ้วน ให้ส่วนราชการผู้เบิกและผู้รับบำานาญ ให้ดำาเนินการ ดังนี้ 1. หาหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน เช่น หนังสือสั่งจ่ายบำานาญ สมุดประวัติ (ก.พ. 7) หนังสือแจ้งการโอนเงินจาก กบข. ฯลฯ 2. ส่งหลักฐานดังกล่าวไปให้ กรมบัญชีกลาง สำานักบริหารการรับ- จ่ายเงินภาครัฐ 65
 • 66. 1. หากพบว่าฐานข้อมูลกลางไม่ถูกต้อง เช่น ประเภทขอรับเงินเป็น 03, 14 - ประเภท 03 คือ บำานาญปกติ (พ.ร.บ.2494) - ประเภท 14 คือ บำาเหน็จดำารงชีพ (ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก+หลักฐาน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไข) 2. หากพบว่าฐานข้อมูลกลางถูกต้อง คือ ประเภทขอรับเงินเป็น 11, 15 แต่ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการคำานวณไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีเงินเฉลี่ย 60 เดือน / ไม่มีเวลาราชการ - ประเภท 11 คือ บำานาญสมาชิก กบข. - ประเภท 15 คือ บำาเหน็จดำารงชีพสมาชิก กบข. (ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก+หลักฐาน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไข) 3. สำาหรับกรณีฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักฐานใด ๆ ให้รวบรวมรายชื่อส่งสำานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชี กลาง (แนะนำาให้ติดต่อ กบข. เพื่อขอสำาเนาหนังสือสั่งจ่ายบำานาญ ก่อน) 66 ส่วนราชการต้นสังกัด
 • 67. 4. กรณีผู้รับบำานาญมีเวลาราชการทวีคูณ หรือได้ปรับฐานเงินเดือน ให้รีบดำาเนินการขอรับบำานาญเพิ่มก่อนเข้าโครงการ Undo (ติดต่อส่วนราชการผู้ขอ เพื่อยื่นแบบ 5316 ขอรับบำานาญเพิ่มเติม) 5. เรื่องอื่น ๆ ติดต่อส่วนราชการผู้เบิก - การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิก - การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ติดต่อนายทะเบียนผู้รับบำาเหน็จบำานาญ - การปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้รับบำานาญ - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ - การบันทึกทายาท/ผู้อยู่ในอุปการะให้ครบถ้วน - การแสดงเจตนาผู้รับบำาเหน็จตกทอด - การแสดงเจตนาผู้ได้รับเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 67 ส่วนราชการต้นสังกัด
 • 69. กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000 สำานักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำาเหน็จ บำานาญ ต่อเบอร์ 4361 4383 4443 หรือ 6847 สำานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาค รัฐ ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 ต่อเบอร์ 4512 4532 4538 หรือ 4509 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 ต่อเบอร์ 4246 4247 4248 หรือ 4250 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 ต่อเบอร์ 6200 6203 6206 หรือ 6208 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4 ต่อเบอร์ 4210 4213 4340 หรือ 6401 Call Center โทร. 02 270 6400 - 3