Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป

90,014 views

Published on

สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป

Published in: Education

สอบครูดอทคอม(อ.บวร) แนวข้อสอบพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. 1. 1 คําชี้แจง 1) ขอสอบมีทั้งหมด 150 ขอใชเวลาใน การทําขอสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 2)ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองและทําเครื่อง หมายกากบาท(x) ในกระดาษคําตอบ ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย 1. ขอใดเปนคําประสม ก. แมว ข. ตา ค. ลูกเสือ ง. เขา 2. ขอใดใชลักษณะนามไดอยางถูกตอง ก. ธนาคารนี้บริการลูกคาทุกระดับประทับใจ ข. เลื่อนอันนี้ไมคมเลยยะเลื่อยไมก็ไมเขาดวย ค. แมนี้คนนี้นั่งสมาธิทุกวันนาเลื่อมใส ง. รถชนกันมีคนตายหลายศพ 3. ขอใดตองมีตัวการันตทั้งสองคํา ก. ดํารง จํานง ข. สิงโต โล ค. วัยเยา สังวร ง. เล อาวร 4. ขอใดมีความหมายเหมือนกันทุกคํา ก. ปจจามิตร สวัสดี ข. ไพรี พนา ค. กุญชร คช ง. สินธุ สินธพ แนวขอสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ครูผูสอน) 5. บานเมืองที่อุดมสมบูรณดวยขาวปลาอาหารตรงกับ สํานวนในขอใด ก. ขาวเหลือเกลืออิ่ม ข. ขาวใหมปลามัน ค. ขาวแดงแกงรอน ง. ขาวยากหมากแพง 6. “ นายแพทยสุรชัยไดพูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็ง ปอดวาสาเหตุใหญของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตรา เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดไดอยางมาก นอกจาก นี้ยังไมเปนอันตรายแกผูอยูไกลเคียงและเปน ประโยชนตอเศรษฐกิจทั้งสวนตัวและสวนรวมอีก ดวย..” จุดประสงคของนายแพทยสุรชัยคือขอใด ก. ใหกําลังใจคนสูบบุหรี่ ข. อธิบายโทษของการสูบบุหรี่ ค. ชักชวนใหเลิกสูบบุหรี่ ง. ชี้แจงเรื่องการสูบบุหรี่ 7. ประโยคใดไมมีขอบกพรองเกี่ยวกับความหมาย ของคํา ก. อยาจอดรถขัดขวางการจราจร ข. จิ๋มชอบรับประทานอาหารจุกจิก ค. ไมมีใครคาดคิดวาเหตุการณรายแรงเชนนั้น จะอุบัติขึ้น ง. กุงทะเลเปนสัตวน้ําจืดที่ราคาแพง
 2. 2. 2 8. ประโยคในขอใดใชถอยคําไดถูกตอง ? ก. คนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา กันทุกคน ข. เธอบนพึมพําเมื่อทราบวาครูไมอนุญาตให จัดงานวันปใหม ค. การเรียนในคณะอักษรศาสตรสวนมากจะ เรียนเกี่ยวกับภาษาเปนสวนใหญ ง. นางแบบคนนี้มีหนาตาคมคายกันจริง 9. ขอใดใชถอยคําไดเหมาะสม ? ก. เธอทําเรื่อย ๆ อยางนี้เมื่อไหรงานจะเสร็จ ข. น้ําในลําธารไหลเนือย ๆ อยางนี้ทุกวัน ค. ผมชอบมานั่งที่ศาลาริมน้ําเพราะมีลมพัด เอื่อย ๆ เย็นสบาย ง. ดูทาทางของเขาจะเนือย ๆ กับงานนี้ 10. ขอใดใชถอยคําไดถูกตอง ก. คณะกรรมการกําลังไตสวนผูตองหา ข. ตํารวจสืบสวนตามจับคนรายขโมยทอง หุมพระราชยานไดแลว ค. ศาลนัดสอบสวนปากคําของโจทยและจําเลย ง. ครูสอบสวนนักเรียนที่ถูกกลาวหาวาทุจริตใน การสอบ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ 11. ทําหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน ก. นายจาตุรนต ฉายแสง ข. นายอดิศัย โพธารามิก ค. นายรุง แกวแดง ง. นายปองพล อดิเรกสาร 12. นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมี กีประการ ก. 5 ประการ ข. 6 ประการ ค. 8 ประการ ง. 9 ประการ 13. กําหนดการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ ก. กรกฎาคม 2549 ข. สิงหาคม 2549 ค. กันยายน 2549 ง. ตุลาคม 2549 14. ป 2549 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนปใด ก. ปแหงการปฏิรูปการเรียนรู ข. ปแหงการปฏิรูปการศึกษา ค. ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน ง. ปแหงการจัดการเรียนการสอน 15. วันที่ 9 มิถุนายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯทรงครองศิริราชสมบัติครบกี่ป ก. 40 ป ข. 50 ป ค. 60 ป ง. 80 ป
 3. 3. 3 16. ขอใดตอไปนี้ตางจากพวก ก. GPAX ข. ADMISSION ค. A-NET O-NET ง. I C L 17. ใครไมไดเปนหัวหนาพรรคการเมือง ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ข. ร.ต.อ เฉลิม อยูบํารุง ค. พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร ง. ร.ต.อ.ปุรชัย เปยมสมบูรณ 18. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนนอยกวาสมาชิกสภา ผูแทนราษฏรเขตเลือกตั้งกี่คน ก. 100 คน ข. 200 คน ค. 300 คน ง. 400 คน 19. ไมใชนโยบายประหยัดพลังงาน ก. ไบซิเคิล เลน ข. แก็สโซฮอล ค. เอส เอม อี ง. ปดปมตอนสี่ทุม 20. การเปดตลาดการคาเสรี(FTA) เกี่ยวของกับเรื่องใด ก. การเมื่อง การปกครอง ข. สังคม ค. การศึกษา ง. เศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน 21. หนวยควบคุมคอมพิวเตอรเทียบไดกับสวนใด ก. สมอง ข. เสนประสาท ค. หัวใจ ง. เสนเลือด 22. RAM มาจากคําใด ก. Read Access Memory ข. Read Add Memory ค. Read Application Memory ง. Random Access Memory 23. ผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลดวย คอมพิวเตอรคือ ก. ขอนิเทศ ข. รายงาน ค. ขอมูล ง. สารสนเทศ 24. ขอใดไมใชโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร ก. UNIX ข. WINDOWS ค. LINUK ง. DOS 25.ไวรัสคอมพิวเตอรหมายถึงขอใด ก. เชื้อที่สามารถติดไดทั้งคนและเครื่อง คอมพิวเตอร ข. ระบบปฏิบัติการตอขอมูล ค. โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น ง. เปนชื่อที่ใชเรียกเปรียบเทียบ ไมมีผลกับ การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 26. เราควรเลือกใชโปรแกรมภาษาใดเพื่อนําไปใช พัฒนาโปรแกรมดานบัญชี ก. BASIC ข. ASSEMBLY ค. COBOL ง. FORTRAN
 4. 4. 4 27. โปรแกรมที่ใชในการดานนําเสนอ ก. WORD ข. EXCEL ค. POWERPOINT ง. ACCESS 28. SAVE เปนคําสั่งใชทําอะไร ก. บันทึกแฟมขอมูล ข. เปดแฟมขอมูล ค. แกไขแฟมขอมูล ง. ลบแฟมขอมูล 29. ขอใดเปนการเรียงลําดับขั้นตอนคัดลอกขอมูลที่ ถูกตอง ก. ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก – คําสั่งวาง ข. คําสั่งวาง – ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก ค. ระบายขอมูล- คําสั่งวาง – คําสั่งคัดลอก ง. ไมมีขอใดถูก 30. คําสั่ง Border ใชทําอะไร ก. ตกแตงตาราง ข. ปรับขนาดตาราง ค. ใสสีตารางและตัวหนังสือ ง. ทําแลเงาตาราง ความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 31. หนังสือราชการมีกี่ประเภท ก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภท ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท 32. การขอรายละเอียดเพิ่มเติมควรใชหนังสือใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก ค. หนังสือประทับตรา ง. หนังสือสั่งการ 33. ขอใดไมใชหนังสือสั่งการ ก. ประกาศ ข. คําสั่ง ค. ระเบียบ ง. ขอบังคับ 34. ระเบียบวาระแรกของรายงานการประชุมฯ ก. เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ ข. เรื่องสืบเนื่อง ค. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ง. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 35. เมื่อไดรับหนังสือแลวใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว จัดอยูในชั้นความเร็วของหนังสือราชการตามขอใด ก. ดวนพิเศษ ข. ดวนที่สุด ค. ดวนมาก ง. ดวน 36. การจัดทําหนังสื่อราชการเรื่องหนึ่งตองทําสําเนา เอาไวกี่ฉบับ ก. ไมตองทํา ข. 1 ฉบับ ค. 2 ฉบับ ง. 3 ฉบับ 37. ขั้นตอนแรกของการรับหนังสือราชการคือขอใด ก. ประทับตรารับหนังสือ ข. ลงทะเบียนหนังสือรับ ค. จัดลําดับความสําคัญ ง. แจงใหผูเกี่ยวของดําเนินการ
 5. 5. 5 38. หนังสือราชการโดยปกติแลวตองเก็บรักษาไว อยางนอยกี่ป ก. 1 ป ข. 5 ป ค. 10 ป ง. 20 ป 39. การเขียนหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรีจะใชคําขึ้นตน วาอยางไร ก. กราบเรียน ข. เรียน ค. นมัสการ ง. ถึง 40. ประเภทของหนังสือราชการที่กําหนดใหมตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 คือขอใด ก. หนังสือราชการอิเลคทรอนิกส ข. หนังสือที่สวนราชการจัดทําเพิ่มเติม ค. หนังสือความลับพิเศษ ง. หนังสือทวงถามเรื่องสําคัญ ความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยพนักงานราชการ 41. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน ราชการใชวิธีการใด ก. การสรรหา ข. การคัดเลือก ค. การเลือกสรร ง. การสรรหาหรือการเลือกสรร 42. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปนหนวยงานระดับใด ก. กระทรวง ข. กรม ค. กอง ง. สํานัก 43. พนักงานราชการมีกี่ประเภท ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท 44. พนักงานราชการมีกี่กลุมตําแหนง ก. 4 กลุมตําแหนง ข. 5 กลุมตําแหนง ค. 6 กลุมตําแหนง ง. 7 กลุมตําแหนง 45. ชื่อตําแหนงพนักงานราชการที่มีหนาที่ปฏิบัติการ สอนเหมือนครู ก. ครูพี่เลี้ยง ข. ครูผูชวย ค. ครูผูสอน ง. ผูสอน 46. ตําแหนงพนักงานราชการทดแทนลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จัดอยูในกลุมใด ก. บริการ ข. เทคนิค ค. บริหารทั่วไป ง. วิชาชีพเฉพาะ 47. พนักงานราชการตามขอ 45 จัดอยูในกลุมใด ก. บริการ ข. เทคนิค ค. บริหารทั่วไป ง. วิชาชีพเฉพาะ 48. บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคา ตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปน พนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหสวนราชการ ก. พนักงานเจาหนาที่ ข. เจาหนาที่ของรัฐ
 6. 6. 6 ค. พนักงานราชการ ง. พนักงานของรัฐ 49.งานบริการจัดอยูในกลุมพนักงานราชการ ประเภทใด ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการพิเศษ ค. พนักงานราชการเฉพาะ ง. พนักงานราชการบริการทั่วไป 50. พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใช ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ เพื่อ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ เรื่องของสวนราชการหรือมีความจําเปนตองใชบุคคล ในลักษณะดังกลาว ก. พนักงานราชการทั่วไป ข. พนักงานราชการเทคนิค ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการเฉพาะ 51. กลุมงานตามลักษณะและผลผลิตของงานของ พนักงานราชการมีกี่กลุม ก. 2 กลุม ข. 4 กลุม ค. 5 กลุม ง. 6 กลุม 52. ผูที่จะเปนพนักงานราชการได ตองมีอายุไมต่ํากวา กี่ป ก. 16 ป ข. 18 ป ค. 20 ป ง. 21 ป 53. กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กําหนดไวเปน ระยะเวลากี่ป ก. 2 ป ข. 3 ป ค. 4 ป ง. 5 ป 54. หนวยงานที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ สรรหาพนักงานราชการ ก. ก.พ.ร. ข. ค.พ.ร. ค. ก.พ. ง. สวนราชการนั้นๆ 55. พนักงานราชการครูผูสอนปฏิบัติหนาที่ตามขอใด ก. การจัดการเรียนการสอนและการสง เสริมการเรียนการสอน ข. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ค. อบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ง. ถูกทุกขอ 56. เงินไดรายเดือนของพนักงานราชการเรียกวา ก. เงินเดือน ข. คาตอบแทน ค. สิทธิประโยชน ง. ถูกทุกขอ 57. สิทธิประโยชนของพนักงานราชการมีกี่ประเภท ก. 2 ประเภท ข. 5 ประเภท ค. 7 ประเภท ง. 9 ประเภท
 7. 7. 7 58. ขอใดไมใชสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ ก. คาตอบแทน ข. การลา ค. เบี้ยประชุม ง. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 59. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราช การกําหนดใหมีการประเมินปละกี่ครั้ง ก. 1 ครั้ง ข. 2 ครั้ง ค. 3 ครั้ง ง. 4 ครั้ง 60. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราช การทั่วไปกระทําไดกี่กรณี ก. 1 กรณี ข. 2 กรณี ค. 3 กรณี ง. 4 กรณี 61. กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ ก. ประจําป- เลื่อนขั้นคาจาง ข. ประจําป – ตอสัญญา ค. เลื่อนคาจาง- ตอสัญญา ง. ครึ่งป – ประจําป- ตอสัญญา 62.หากประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ แลวไมผานตองออกจากงาน สวนราชการตองแจง พนักงานราชการทราบภายในกี่วัน ก. 5 วัน ข. 7 วัน ค. 10 วัน ง. 15 วัน 63. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองรายงานผลการ ดําเนินการจางพนักงานราชการ ปญหา อุปสรรค ขอ เสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนใดของทุกป ก. มกราคม ข. กุมภาพันธ ค. ตุลาคม ง. ธันวาคม 64. ขอใดคือไมใชความผิดวินัยไมรายแรงของ พนักงานราชการ ก. ภาคทัณฑ ข. ลดเงินคาตอบแทน ค. ลดขั้นเงินคาตอบแทน ง. ไลออก 65. ขอใดคือโทษวินัยรายแรงสําหรับพนักงานราชการ ก. ปลดออก ข. ใหออก ค. ไลออก ง. ไลออกและปลดออก 66. เหตุของการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานราชการ ก. ครบกําหนดสัญญาจาง ข. พนักงานราชการขาดคุณสมบัติ ค. พนักงานราชการตาย ง. ถูกทุกขอ 67. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) มีจํานวนกี่คน ก. 11 คน ข. 13 คน ค. 15 คน ง. 19 คน
 8. 8. 8 68. พนักงานราชการเริ่มมีตั้งแตเมือใด ก. ปงบประมาณ 2545 ข. ปงบประมาณ 2547 ค. ปงบประมาณ 2548 ง. ปงบประมาณ 2549 69.เปนงานที่ปฏิบัติในระดับตนที่ไมสลับซับซอน หรือมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัด เจนและไมตองใชทักษะเฉพาะดาน เปนลักษณะของ พนักงานราชการกลุมใด ก. กลุมงานบริการ ข. กลุมงานเทคนิค ค. กลุมงานบริหารทั่วไป ง. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 70.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับพนักงานราชการกลุมงาน บริหารทั่วไป ตองมีวุฒิไมต่ํากวาระดับใด ก. ม.ศ.3 หรือเทียบเทา ข. ปวช. ค. ปวส. ง. ปริญญาตรี 71.เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไดแกขอใด ก. ชุดสากลนิยม ข. ชุดปกติขาว ค. ชุดเต็มยศ ง. ชุดสีกากีคอพับ 72. เจาหนาที่ของรัฐมีกีประเภท ก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภท ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท 73.การเลื่อนขั้นคาจางของพนักงานราชการดําเนินการ ตามขอใด ก. ปละ 1 ครั้ง ข. ปละ 2 ครั้ง ค. ปละ 3 ครั้ง ง. ปละ 4 ครั้ง 74. กรณีมีผลงานดีเดนพนักงานราชการควรไดรับคา ตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกเทาใด ก. 1-2% ข. 2-3 % ค. 3-4 % ง. 3-5 % 75.สิทธิประโยชนวาดวยการลาของพนักงานราชการ มีกี่ประเภท ก. 3 ประเภท ข. 5 ประเภท ค. 7 ประเภท ง. 9 ประเภท 76.ขอใดไมใชประเภทการลาของพนักงานราชการ ก. การลาปวย ข. การลาคลอดบุตร ค. ลาเพื่อไปรับราชการทหาร ง. ลาศึกษาตอ 77. พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผอนไดกี่วัน ก. 10 วัน ข. 10 วันทําการ ค. 20 วัน ง. 20 วันทําการ
 9. 9. 9 78. พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผอนได 90 วัน แตจะ ไดรับคาตอบแทนระหวางลาจากสวนราชการ 45 วัน ที่เหลือรับจากหนวยงานใด ก. กระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง ค. สํานักงานประกันสังคม ง. ไมมีสิทธิไดรับ 79. เมื่อพนักงานราชการมีคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติ หนาที่ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน จะมีสิทธิประโยชน ตามขอใด ก. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ข. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ค. คาเบี้ยประชุม ง. คาใชจายการฝกอบรม 80.เงินเดือนขั้นแรกของพนักงานราชการครูผูชวยคือ ขอใด ก. 6,410 บาท ข. 7,460 บาท ค. 9,140 บาท ง. 9,160 บาท ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 81. พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมาย ที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด ก. มาตรา 43 ข. มาตรา 81 ค. มาตรา 289 ง. มาตรา 336 82. ขอใดคือรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ 2542 ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษาตามอัธยาศัย ค. การศึกษานอกระบบ ง. ถูกทุกขอ 83. จุดเนนของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 คือขอใด ก. ความรูคูคุณธรรม ข. ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู ค. ความรูกระบวนการเรียนรู และบูรณาการ ง. ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม 84. พรบ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สอดคลอง กับขอใดมากที่สุด ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองกับ รธน. ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย 85. ขอใดไมใชองคประกอบที่ทําผูสอนปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ก. ภาระงานและคุณภาพการทํางานของผูสอน ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ ค. ความพรอมของชุมชน ง. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 86. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา ก. คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง ค. คนเกง คนดี มีความสุข ง. คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู
 10. 10. 10 87. การจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหนักเรียน มีคุณภาพ คําวาคุณภาพหมายถึง ขอใด ก. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง ค. มีการนําหลักสูตรไปใช ง. มีการใชสื่อประกอบการสอน 88. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค ตามขอใด ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผล การเรียน 89.สิ่งใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุดในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู ก. หลักสูตร ข. แผนการสอน ค. จุดประสงคการเรียนรู ง. สื่อการเรียนการสอน 90..ขอใดกลาวไมถูกตองตามแนวทางปฏิรูปการ เรียนรู ก. การจัดการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนที่ตั้ง ข. การเรียนรูเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ค. การจัดการเรียนรูถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ง. ครูผูสอนสําคัญที่สุด 91. จัดใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการ เรียนรูของเด็กขอความดังกลาวเกี่ยวของกับหลักสูตร ในขอใด ก. หลักการ ข. จุดมุงหมาย ค. เนื้อหาสาระ ง. แนวทางการจัดการเรียนรู 92. ขอใดไมใชเอกสารหลักสูตร ก. คูมือครู ข. แผนการสอน ค. หนังสือเรียน ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ 93. ขอใดไมใชประเภทของสื่อการสอน ก. วัสดุ ข. อุปกรณ ค. วิธีการ ง. นวัตกรรม 94. ขอใดคือสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟตแวร ก. เครื่องฉายสไลด ข. เครื่องวีดีโอ ค. เครื่องปบันทึกเสียง ง. คอมพิวเตอรชวยสอน 95. เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจาก การเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด ก. การสํารวจเด็กรายบุคคล ข. การเรียนรูบูรณาการ ค. โครงสราง ง. แฟมสะสมงาน 96. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการ แลว ขอใดสําคัญที่สุด ก. ประสิทธิภาพ ข. ประสิทธิผล ค. ประหยัด ง. คุมคา
 11. 11. 11 97. ขอใดไมใชหลักการสําคัญของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. การมีสวนรวม ข. การกระจายอํานาจ ค. การกํากับติดตามประเมินผล ง. การยึดผูเรียนเปนสําคัญ 98. เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน ทานคิดวาควรจะมีการประเมินผล การจัดการศึกษาระดับใดบาง ก. ระดับสถานศึกษา ข. ระดับเขตพื้นที่ฯ ค. ระดับชาติ ง. ถูกทุกขอ 99. กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับ มาตรฐานและสาระการเรียนรู ก. ชวงชั้นที่ 1 ข. ชวงชั้นที่ 2 ค. ชวงชั้นที่ 3 ง. ชวงชั้นที่ 4 100. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ก. ผูบริหารสถานศึกษา ข. ผูปกครอง ชุมชน ค. คณะกรรมการสถานศึกษา ง. ทุกฝายรวมกัน 101. ใครเปนผูออกแบบการเรียนการสอนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ผูบริหารโรงเรียน ข. ครูผูสอน ค. สถานศึกษา ง. กรมวิชาการ 102. ผลลัพธที่อันเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษา ก. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู ข. สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม ค. สรางผูเรียนใหพรอมเปนผูบริโภคตัดสินใจ แบบมี ขอมูลและเปนอิสระ ง. ถูกทุกขอ 103. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือจบการศึกษาชั้นใด ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ข. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ค. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ง. ขอ ข และ ขอ ค ถูก 104. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกี่ยวกับ ชวงชั้นไวตามขอใด ก. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ชั้น ข. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ชั้น ค. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ชั้น ง. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ชั้น 105. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ผูสอน ข. ผูชี้นํา ค. ผูถายทอดความรู ง. ผูสงเสริมชวยเหลือ 106. กิจกรรมแนะแนวจัดอยูในกลุมใดของโครงสราง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. สาระการเรียนรู ข. มาตรฐานการเรียนรู ค. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ง. กิจกรรมเสริมผูเรียน
 12. 12. 12 107.พฤติกรรมและการกระทําดานการปฏิบัติงาน ของนักเรียนคือขอใด ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย ค. ทักษะพิสัย ง. บูรณาการ 108.ขอใดเปนคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผล นักเรียนทีดี ก. แฟมสะสมงาน ข. สถานการณ เงื่อนไข ค. เปนปรนัย ง. แบบทดสอบ 109. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกวา อะไร ก. มาตรฐาน ข. กลุมการเรียน ค. สาระการเรียนรู ง. กลุมสาระเรียนรุ 110. ทานจะจัดประเภทของคอมพิวเตอรชวย สอน(CAI) เขากับกลุมใด ก. ฮาตแวร ข. ซอฟตแวร ค. นวัตกรรม ง. เทคโนโลยี 111.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด ก. สื่อและประสบการณเรียนรูจากภาพยนตร ข. สื่อและประสบการณเรียนรูการศึกษานอก สถานที่ ค. สื่อและประสบการณเรียนรูจากการแสดง ละคร ง. สื่อและประสบการณจากการสาธิต 112. หากมีความมุงหมายที่จะใหนักเรียนสามารถ ตัดสินใจและแกปญหาไดดวยตนเองควรใชบริการ แนะแนวขอใด ก. บริการสนเทศ ข. บริการใหคําปรึกษา ค. บริการแกปญหา ปองกันปญหาและสงเสริม พัฒนานักเรียน ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน 113.ขอใดไมใชประเภทของสื่อการเรียนการสอนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. สื่อประสม ข. สื่อวัสดุสิ่งพิมพ ค. สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ง. สื่ออื่นๆ 114.“นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีจิตใจที่ดีงาม เปนบุคคลที่อยูรวมในสังคมกับผูอื่นอยางมีความสุข” ขอความที่กลาวจัดอยูในระบบและกระบวนการเรียน การสอนในขอใด ก. ปจจัยนําเขา ข. กระบวนการ ค. ผลกระทบ ง. ผลผลิต 115.สิงที่ตองศึกษาอันดับแรกเมื่อไดรับการบรรจุแตง ตั้งเปนพนักงานราชการครูผูสอน ก. ทําความรูจักกับเพื่อนครูและผูบริหาร ข. หาบานพักบานเชาที่สมฐานนะ ค. ไปซอปปงเพื่อหาเครื่องแตงกายที่เหมาะสม กับฐานะ ง. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
 13. 13. 13 116. จัดเพื่อปองกัน แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียน ก. ระบบงานแนะแนว ข. ประเภทงานแนะแนว ค. วัตถุประสงคงานแนะแนว ง. จุดเนนงานแนะแนว 117.ขอบขายงานแนะแนวในสถานศึกษาใดที่เนน แกปญหาเฉพาะดานเฉพาะกลุม ก. งานศึกษารวบรวมขอมูล ข. งานสารสนเทศ ค. งานใหคําปรึกษา ง. งานติดตามประเมินผล 118.ขอใดคือการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ก. Formative ข. Summative ค. Authentic Assessment ง. National Assessment 119."นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 คน ออกเสียง คอ เปน ฟ สาเหตุเพราะที่บานอานออกเสียง เชนนั้น ขอความดังกลาวนาจะอยูในกระบวนการใด ของการวิจัย ก. ปญหาและสาเหตุ ข. วัตถุประสงค ค. การวางแผนดําเนินการ ง. ผลการดําเนินงาน 120. ขอใดคือทักษะพื้นฐานความเปนมนุษยตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ทักษะการอาน การเขียน ข. ทักษะการคิดคํานวณ ค. ทักษะในการดําเนินชีวิต ง. ทักษะดานการสื่อสาร 121.ขอใดเปนบทบาทของครูในการจัดกระบวนการ เรียนรู ก. เรียนรูอยางกระตือรือรน ข. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู ค. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ง. เอาใจใสใหกําลังใจในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู 122.บุคคลใดมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดกระบวน การเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพ ก. ผูเรียน ข. ผูสอน ค. ผูบริหาร ง. ผูปกครอง ชุมชน 123. มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีกี่กลุมสาระ ก. 4 กลุมสาระ ข. 6 กลุมสาระ ค. 8 กลุมสาระ ง. 10 กลุมสาระ 124. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความสําคัญและ บทบาทของสื่อการเรียนรู ก. ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงาย ขึ้น รวดเร็วขึ้น ข. ชวยใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง สงเสริมให เกิดความคิดสรางสรรค ค. ชวยใหผูเรียนบูรณาการการเรียนรูตางๆให เชื่อมโยงกัน ง. ถูกทุกขอ
 14. 14. 14 125.บุคคลใดตอไปนี้ที่สามารถผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรูได ก. ครูผูสอน ข. นักเรียน ค. ชุมชน ง. ถูกทุกขอ 126. ขอใดตอไปนี้คือแหลงเรียนรูและศูนยกลางการ เรียนรู ก. หองสมุด ข. อินเตอรเน็ต ค. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ง. ถูกทุกขอ 127. จะคนควาเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือจะใชสือการเรียน รูใดถึงจะรวดเร็วที่สุด ก. หองสมุด ข. อินเตอรเน็ต ค. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ง. ถูกทุกขอ 128. ขอใดคือประเภทของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. หนังสือเรียน-สื่อสิ่งพิมพ-เทคโนโลยี ข. สื่อสิงพิมพ - สื่อเทคโนโลยี - สื่ออื่นๆ ค. หนังสือเรียน-สื่อเทคโนโลยี-สื่ออื่นๆ ง. เอกสาร-สื่อเทคโนโลยี-สื่ออื่นๆ 129. ขอใดตอไปนี้เปนสื่อการเรียนรูประเภทสิ่งพิมพ ก. แผนพับโปสเตอร ข. วีดีทัศน ค. ซีดีรอม ง. อินเตอรเน็ต 130. ขอใดตอไปนี้เปนวิธีการประเมินผล ก. การซักถาม ข. แบบสังเกต ค. คําถามแบบเช็ครายการ ง. ขอทดสอบ 131. ขอใดถูกตองที่สุด เมื่อกลาวถึงการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน ค. ครูหลายคนตางคนตางสอนในวิชาของตนเอง ง. ครูหลายคนชวยกันสอนในวิชาเดียวกัน 132. วิชาที่มีความจําเปนอันดับหลังสุด ในการที่จะ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหสามารถแขงขันกับตาง ประเทศได ก. ภาษาอังกฤษ ข. คณิตศาสตร ค. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ง. ภาษาไทย 133.จุดมุงหมายที่สําคัญของการวัดและประเมินผล การเรียนที่สงผลตอครูคือขอใด ก. ตัดสินผลการเรียน ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน ค. คนหาขอบกพรองของนักเรียน ง. แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 134. การตรวจสอบคุณภาพของขอทดสอบ ก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกตอง ของเนื้อหา ข. ความเชื่อมั่นของขอทดสอบ ค. ความยากงายของขอทดสอบ ง. ความสอดคลองของขอสอบกับตาราง วิเคราะหเนื้อหา
 15. 15. 15 135. การประเมินในขอใดสําคัญที่สุด ก. การปรับปรุง แกไขพัฒนาผูเรียน ข. การพัฒนาระบบการใหระดับคะแนน ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ง. การตัดสินใหผานและไมผานในการสอบ ปลายป 136. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรม ดานทักษะกระบวนการคือขอใด ก. แบบสังเกต ข. แบบสัมภาษณ ค. แบบสํารวจรายการ ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 137. แบบทดสอบเลือกตอบเหมาะสําหรับวัด พฤติกรรมใด ก. พิมพภาพใบไมได ข. ฉีกประติดภาพสัตวได ค. บอกชื่อเสนชนิดตาง ๆ ได ง. เขียนภาพบานในอนาคตได 138.ขอใดเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของการประเมิน ผลตอระบบการเรียนการสอน ก. เพื่อบงบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร ข. เพื่อบงบอกประสิทธิภาพของครู ค. เพื่อรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 139.เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติขอใดที่นิยมใชทั่วไป ก. แบบทดสอบ ข. แบบรายงานตนเอง ค. แบบมาตรประเมินคา ง. แบบสอบถาม/สัมภาษณ 140. พฤติกรรมดานจิตพิสัยขั้นรับรูสัมพันธสอดคลอง กับพฤติกรรมดานพุทธพิสัยระดับใด ก. วิเคราะห ข. นําไปใช ค. ประเมินคา ง. ความรู ความจํา 141.กิจกรรมใดใชเวลาเรียนตางจากพวก ก. กิจกรรมลูกเสือ ข. กิจกรรมอิสระ ค. กิจกรรมแกปญหา ง. กิจกรรมแนะแนว 142.ขอใดเปนปญหาของครูที่สงผลตอการเรียนการ สอนนอยที่สุด ก. มีชั่วโมงสอนมากและปฏิบัติภารกิจซึ่งนอก เหนือการเรียนการสอน ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน ค. ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองความแตกตาง ง. ครูมีขวัญกําลังใจต่ําเนื่องจากปญหาคา ครองชีพ 143.“ครูสมศรี ตองการจะสอนใหนักเรียนในหอง เรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทานคิดวา ควรจะใชวิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด ก. ทดลอง ข. บรรยาย ค. สาธิต ง. ศึกษานอกสถานที่
 16. 16. 16 144. ขอทดสอบที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะอยางใน ขอใดมากที่สุด 148.ขอความตอไปนี้ขอใดเปนจุดประสงคเชิงพฤติ กรรมที่บงบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียน ในขั้นที่สุดที่สุดก. ความเชื่อมั่น ข. ความยากงาย ค. อํานาจจําแนก ง. ถูกทุกขอ 145.ขอใดไมใชจุดเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามแนวใหม ก. ความสามารถทางความคิด วิเคราะห ข. ความสามารถในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง ค. ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ง. ความสามารถในการอานคลองเขียนคลอง 146. การวางแผนการสอนเรื่อง “การทําความสะอาด ปากและฟน” จุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดของเรื่อง นี้คืออะไร ก. นักเรียนบอกวิธีการแปรงฟนที่ถูกตองได ข. นักเรียนรูจักรักษาความสะอาดปากและฟน ค. นักเรียนแปรงฟนไดถูกวิธี ง. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟน 147.ขอใดแสดงวาครูใชจิตวิทยาในการสอนมากที่สุด ก. สอนในสิ่งที่มีความหมายตอเด็ก ข. สอนในสงที่เด็กสนใจ ค. สอนโดยสรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจ ง. สอนใหเด็กนําไปใชไดจริง ก. บอกลักษณะที่เดนชัดของพืชใบเลี้ยงคูได ข. จําแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูได ง. อธิบายความแตกตางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ ใบเลี้ยงคูได ง. ยกตัวอยางชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูได 149.วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวของกับเวลามากที่สุด ก. ทดลอง ข. บรรยาย ค. สาธิต ง. บทบาทสมมติ 150. ขอใดเกี่ยวของกับทฤษฏีการเรียนรูของพาฟลอฟ (Paviov) ก. Readiness ข. Exercise ค. Effect ง. Conditioning

×