SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại ubnd
Dưới đây là một danh sách 210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại UBND (Ủy ban Nhân dân)
mà bạn có thể tham khảo:
1. Tổ chức và quản lý hồ sơ văn bản tại UBND.
2. Nghiệp vụ lưu trữ và bảo quản tài liệu văn phòng.
3. Xử lý và giải quyết công văn đến, đi tại UBND.
4. Công tác lưu hồ sơ kết quả giải quyết công việc tại UBND.
5. Cơ chế giám sát, đôn đốc việc xử lý công văn tại UBND.
6. Xây dựng kế hoạch công tác văn phòng UBND.
7. Thực hiện công tác tiếp nhận công dân tại UBND.
8. Nghiệp vụ xử lý giấy phép kinh doanh tại UBND.
9. Quản lý thông tin, sự kiện trong hệ thống cổng thông tin điện tử UBND.
10. Công tác bảo mật thông tin và phòng ngừa rủi ro thông tin tại UBND.
11. Phối hợp giữa các phòng ban trong việc triển khai nhiệm vụ tại UBND.
12. Quản lý tài sản văn phòng và trang thiết bị tại UBND.
13. Công tác văn bản hóa và biên soạn văn bản tại UBND.
14. Xử lý các văn bản pháp lý tại UBND.
15. Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ tại UBND.
16. Công tác quản lý thông tin về dân số và hộ khẩu tại UBND.
17. Phối hợp cùng các cơ quan trong công tác phát triển kinh tế - xã hội tại UBND.
18. Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng UBND.
19. Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin tại UBND.
20. Xây dựng kế hoạch và đề án của UBND.
21. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại UBND.
22. Quản lý và giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc UBND.
23. Đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại UBND.
24. Nghiệp vụ xử lý hồ sơ đầu tư tại UBND.
25. Công tác xử lý văn bản và thông tin bí mật tại UBND.
26. Phân công và quản lý nhiệm vụ công việc tại UBND.
27. Nghiệp vụ xử lý và cấp giấy phép xây dựng tại UBND.
28. Công tác quản lý và bố trí cán bộ trong UBND.
29. Xử lý văn bản, giấy tờ liên quan đến du lịch và du lịch tại UBND.
30. Thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại UBND.
31. Nghiệp vụ xử lý và cấp giấy phép kinh doanh tại UBND.
32. Quản lý thông tin phục vụ hội nghị, họp tại UBND.
33. Đề xuất các biện pháp quản lý và cải tiến quy trình công việc tại UBND.
34. Xử lý văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường tại UBND.
35. Quản lý văn bản điều hành chương trình, dự án tại UBND.
36. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư tại UBND.
37. Công tác quản lý thông tin thống kê, báo cáo tại UBND.
38. Xử lý văn bản pháp quy, quyết định của UBND.
39. Quản lý hồ sơ công việc của lãnh đạo UBND.
40. Công tác xử lý, phân loại văn bản đến, đi tại UBND.
41. Đề xuất giải pháp phối hợp giữa UBND với các địa phương khác.
42. Xử lý văn bản và thông tin về hỗ trợ xã hội tại UBND.
43. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin tài chính tại UBND.
44. Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị tại UBND.
45. Đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
46. Xử lý văn bản và thông tin về quy hoạch, đô thị tại UBND.
47. Quản lý thông tin về dự án, chương trình tại UBND.
48. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin liên quan đến kinh tế, tài chính tại UBND.
49. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
50. Xử lý văn bản và thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND.
51. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết văn bản tại UBND.
52. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin liên quan đến kế hoạch, đề án tại UBND.
53. Quản lý thông tin và thực hiện công tác đối ngoại tại UBND.
54. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về pháp luật tại UBND.
55. Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
56. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
57. Đề xuất các giải pháp quản lý văn bản và thông tin tại UBND.
58. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND.
59. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND.
60. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ thông tin tại UBND.
61. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
62. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND.
63. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
64. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND.
65. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND.
66. Xử lý văn bản và thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
67. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
68. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND.
69. Quản lý thông tin về quân sự, dân sự tại UBND.
70. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND.
71. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
72. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đối ngoại, hợp tác quốc tế tại UBND.
73. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
74. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
75. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND.
76. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND.
77. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
78. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
79. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND.
80. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND.
81. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
82. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND.
83. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND.
84. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND.
85. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
86. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND.
87. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
88. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND.
89. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND.
90. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
91. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
92. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND.
93. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND.
94. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND.
95. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
96. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND.
97. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND.
98. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND.
99. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
100. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND.
101. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
102. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
103. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND.
104. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND.
105. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
106. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
107. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
108. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND.
109. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND.
110. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
111. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
112. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND.
113. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND.
114. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
115. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND.
116. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND.
117. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND.
118. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
119. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND.
120. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
121. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND.
122. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND.
123. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
124. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
125. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND.
126. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND.
127. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND.
128. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
129. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND.
130. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND.
131. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND.
132. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
133. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND.
134. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
135. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
136. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND.
137. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND.
138. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
139. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
140. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
141. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND.
142. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND.
143. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
144. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
145. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND.
146. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND.
147. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
148. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND.
149. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND.
150. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND.
151. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
152. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND.
153. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
154. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND.
155. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND.
156. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
157. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
158. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND.
159. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND.
160. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND.
161. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
162. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND.
163. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND.
164. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND.
165. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
166. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND.
167. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
168. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
169. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND.
170. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND.
171. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
172. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
173. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
174. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND.
175. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND.
176. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
177. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
178. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND.
179. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND.
180. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
181. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND.
182. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND.
183. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND.
184. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
185. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND.
186. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
187. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND.
188. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND.
189. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
190. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
191. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND.
192. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND.
193. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND.
194. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
195. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND.
196. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND.
197. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND.
198. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
199. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND.
200. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
201. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
202. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND.
203. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND.
204. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
205. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND.
206. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
207. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND.
208. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND.
209. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
210. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND.
Mỗi đề tài trên đều có thể được điều chỉnh, sửa đổi hoặc phát triển thêm để phù hợp với yêu cầu cụ thể
của chương trình thực tập và UBND mà bạn tham gia. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện báo cáo
thực tập quản trị văn phòng tại UBND!

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Luận văn: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, HOT
Luận văn: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, HOTLuận văn: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, HOT
Luận văn: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, HOT
 
Báo cáo kiến tập tại UBND Huyện Kinh Môn
Báo cáo kiến tập tại UBND Huyện Kinh MônBáo cáo kiến tập tại UBND Huyện Kinh Môn
Báo cáo kiến tập tại UBND Huyện Kinh Môn
 
Luận văn: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Quận 10 TPHCM, HOT
Luận văn: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Quận 10 TPHCM, HOTLuận văn: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Quận 10 TPHCM, HOT
Luận văn: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Quận 10 TPHCM, HOT
 
Luận án: Quản lý về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam
Luận án: Quản lý về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt NamLuận án: Quản lý về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam
Luận án: Quản lý về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam
 
Luận văn: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Luận văn: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Luận văn: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Luận văn: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
 
Báo cáo thực tập tại UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập tại UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú ThọBáo cáo thực tập tại UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Báo cáo thực tập tại UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
 
Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, HOT
Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, HOTLuận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, HOT
Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, HOT
 
Khóa luận: Công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND, UBND, HAY, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND, UBND, HAY, 9 ĐIỂMKhóa luận: Công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND, UBND, HAY, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND, UBND, HAY, 9 ĐIỂM
 
Đề tài: Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Thị xã Hà Tiên
Đề tài: Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Thị xã Hà TiênĐề tài: Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Thị xã Hà Tiên
Đề tài: Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Thị xã Hà Tiên
 
Đề tài: Pháp luật về đăng ký khai sinh trên địa bàn Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồ...
Đề tài: Pháp luật về đăng ký khai sinh trên địa bàn Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồ...Đề tài: Pháp luật về đăng ký khai sinh trên địa bàn Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồ...
Đề tài: Pháp luật về đăng ký khai sinh trên địa bàn Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồ...
 
Đề tài: Đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã – Thực trạng tại UBND xã Phước Sang...
Đề tài: Đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã – Thực trạng tại UBND xã Phước Sang...Đề tài: Đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã – Thực trạng tại UBND xã Phước Sang...
Đề tài: Đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã – Thực trạng tại UBND xã Phước Sang...
 
Tổ chức và hoạt động của văn phòng UBND cấp huyện, HAY
Tổ chức và hoạt động của văn phòng UBND cấp huyện, HAYTổ chức và hoạt động của văn phòng UBND cấp huyện, HAY
Tổ chức và hoạt động của văn phòng UBND cấp huyện, HAY
 
Luận văn: Quản lý Nhà nước về chứng thực tại quận Gò Vấp, 9đ
Luận văn: Quản lý Nhà nước về chứng thực tại quận Gò Vấp, 9đ Luận văn: Quản lý Nhà nước về chứng thực tại quận Gò Vấp, 9đ
Luận văn: Quản lý Nhà nước về chứng thực tại quận Gò Vấp, 9đ
 
Đề tài: Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban ...
Đề tài: Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban ...Đề tài: Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban ...
Đề tài: Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban ...
 
Luận văn: Thực hiện chính sách cải cách hành chính tại Lai Châu
Luận văn: Thực hiện chính sách cải cách hành chính tại Lai ChâuLuận văn: Thực hiện chính sách cải cách hành chính tại Lai Châu
Luận văn: Thực hiện chính sách cải cách hành chính tại Lai Châu
 
Luận văn: Thực hiện pháp luật tiếp công dân của UBND cấp xã
Luận văn: Thực hiện pháp luật tiếp công dân của UBND cấp xãLuận văn: Thực hiện pháp luật tiếp công dân của UBND cấp xã
Luận văn: Thực hiện pháp luật tiếp công dân của UBND cấp xã
 
Đề tài: Hoạt động chứng thực tại UBND phường 3 quận Gò Vấp thực trạng và giải...
Đề tài: Hoạt động chứng thực tại UBND phường 3 quận Gò Vấp thực trạng và giải...Đề tài: Hoạt động chứng thực tại UBND phường 3 quận Gò Vấp thực trạng và giải...
Đề tài: Hoạt động chứng thực tại UBND phường 3 quận Gò Vấp thực trạng và giải...
 
Luận văn: Pháp luật quản lý về hộ tịch tại quận Hai Bà Trưng, 9đ
Luận văn: Pháp luật quản lý về hộ tịch tại quận Hai Bà Trưng, 9đLuận văn: Pháp luật quản lý về hộ tịch tại quận Hai Bà Trưng, 9đ
Luận văn: Pháp luật quản lý về hộ tịch tại quận Hai Bà Trưng, 9đ
 
Luận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAY
Luận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAYLuận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAY
Luận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAY
 
Báo cáo thực tập tại Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ngành Luật (Dịch...
Báo cáo thực tập tại Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ngành Luật (Dịch...Báo cáo thực tập tại Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ngành Luật (Dịch...
Báo cáo thực tập tại Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ngành Luật (Dịch...
 

Similar to 210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân

Similar to 210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân (14)

Bỏ Túi 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường Cho Sinh Viên Thực Tập
Bỏ Túi 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường Cho Sinh Viên Thực TậpBỏ Túi 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường Cho Sinh Viên Thực Tập
Bỏ Túi 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường Cho Sinh Viên Thực Tập
 
Tổng Hợp Các Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Ubnd Xã, Mới Nhất
Tổng Hợp Các Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Ubnd Xã, Mới NhấtTổng Hợp Các Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Ubnd Xã, Mới Nhất
Tổng Hợp Các Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Ubnd Xã, Mới Nhất
 
Liệt Kê 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Ubnd Xã, Điểm Cao
Liệt Kê 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Ubnd Xã, Điểm CaoLiệt Kê 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Ubnd Xã, Điểm Cao
Liệt Kê 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Ubnd Xã, Điểm Cao
 
Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND...
Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND...Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND...
Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND...
 
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Huyện, Từ Sinh Viên Khá Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Huyện, Từ Sinh Viên Khá GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Huyện, Từ Sinh Viên Khá Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Huyện, Từ Sinh Viên Khá Giỏi
 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP...
 
Chính sách quản lý về Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, 9đ
Chính sách quản lý về Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, 9đChính sách quản lý về Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, 9đ
Chính sách quản lý về Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, 9đ
 
Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác văn thư - lưu trữ cấp phường (...
Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác văn thư - lưu trữ cấp phường (...Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác văn thư - lưu trữ cấp phường (...
Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác văn thư - lưu trữ cấp phường (...
 
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc SơnBáo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
 
Hoạt động lưu trữ hồ sơ tại ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - TẢI FREE ZALO: 0...
Hoạt động lưu trữ hồ sơ tại ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - TẢI FREE ZALO: 0...Hoạt động lưu trữ hồ sơ tại ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - TẢI FREE ZALO: 0...
Hoạt động lưu trữ hồ sơ tại ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - TẢI FREE ZALO: 0...
 
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc SơnBáo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
Báo cáo thực tập ngành Hành chính văn thư Văn phòng HĐND-UBND Huyện Sóc Sơn
 
Ngành hành chính văn thư văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân - TẢI FR...
Ngành hành chính văn thư văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân - TẢI FR...Ngành hành chính văn thư văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân - TẢI FR...
Ngành hành chính văn thư văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân - TẢI FR...
 
Luận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh An Giang, 9 ĐIỂM
Luận văn:  Quản lý Nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh An Giang, 9 ĐIỂMLuận văn:  Quản lý Nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh An Giang, 9 ĐIỂM
Luận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh An Giang, 9 ĐIỂM
 
Luận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch tỉnh An Giang, HAY, 9đ
Luận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch tỉnh An Giang, HAY, 9đLuận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch tỉnh An Giang, HAY, 9đ
Luận văn: Quản lý Nhà nước về hộ tịch tỉnh An Giang, HAY, 9đ
 

More from Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562

More from Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562 (20)

Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
 
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
 
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
 
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
 
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
 
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
 
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
 
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
 
200 đề tài luật kế toán, HAY
200 đề tài luật kế toán, HAY200 đề tài luật kế toán, HAY
200 đề tài luật kế toán, HAY
 
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
 
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
 
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành du lịch, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành du lịch, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành du lịch, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành du lịch, HAY
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
 
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
22 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TIẾNG ANH VÀO 10 SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH NĂM HỌC 2023-2...
 
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt NamĐào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÁCH BẰ...
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÁCH BẰ...PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÁCH BẰ...
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÁCH BẰ...
 
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại...
 
NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của n...
NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của n...NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của n...
NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của n...
 
Tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công...
Tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công...Tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công...
Tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công...
 
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
 
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠC...
 

210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân

  • 1. 210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại ubnd Dưới đây là một danh sách 210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại UBND (Ủy ban Nhân dân) mà bạn có thể tham khảo: 1. Tổ chức và quản lý hồ sơ văn bản tại UBND. 2. Nghiệp vụ lưu trữ và bảo quản tài liệu văn phòng. 3. Xử lý và giải quyết công văn đến, đi tại UBND. 4. Công tác lưu hồ sơ kết quả giải quyết công việc tại UBND. 5. Cơ chế giám sát, đôn đốc việc xử lý công văn tại UBND. 6. Xây dựng kế hoạch công tác văn phòng UBND. 7. Thực hiện công tác tiếp nhận công dân tại UBND. 8. Nghiệp vụ xử lý giấy phép kinh doanh tại UBND. 9. Quản lý thông tin, sự kiện trong hệ thống cổng thông tin điện tử UBND. 10. Công tác bảo mật thông tin và phòng ngừa rủi ro thông tin tại UBND. 11. Phối hợp giữa các phòng ban trong việc triển khai nhiệm vụ tại UBND. 12. Quản lý tài sản văn phòng và trang thiết bị tại UBND. 13. Công tác văn bản hóa và biên soạn văn bản tại UBND. 14. Xử lý các văn bản pháp lý tại UBND. 15. Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ tại UBND. 16. Công tác quản lý thông tin về dân số và hộ khẩu tại UBND. 17. Phối hợp cùng các cơ quan trong công tác phát triển kinh tế - xã hội tại UBND. 18. Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng UBND. 19. Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin tại UBND. 20. Xây dựng kế hoạch và đề án của UBND. 21. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại UBND. 22. Quản lý và giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc UBND. 23. Đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại UBND. 24. Nghiệp vụ xử lý hồ sơ đầu tư tại UBND. 25. Công tác xử lý văn bản và thông tin bí mật tại UBND. 26. Phân công và quản lý nhiệm vụ công việc tại UBND.
  • 2. 27. Nghiệp vụ xử lý và cấp giấy phép xây dựng tại UBND. 28. Công tác quản lý và bố trí cán bộ trong UBND. 29. Xử lý văn bản, giấy tờ liên quan đến du lịch và du lịch tại UBND. 30. Thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại UBND. 31. Nghiệp vụ xử lý và cấp giấy phép kinh doanh tại UBND. 32. Quản lý thông tin phục vụ hội nghị, họp tại UBND. 33. Đề xuất các biện pháp quản lý và cải tiến quy trình công việc tại UBND. 34. Xử lý văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường tại UBND. 35. Quản lý văn bản điều hành chương trình, dự án tại UBND. 36. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư tại UBND. 37. Công tác quản lý thông tin thống kê, báo cáo tại UBND. 38. Xử lý văn bản pháp quy, quyết định của UBND. 39. Quản lý hồ sơ công việc của lãnh đạo UBND. 40. Công tác xử lý, phân loại văn bản đến, đi tại UBND. 41. Đề xuất giải pháp phối hợp giữa UBND với các địa phương khác. 42. Xử lý văn bản và thông tin về hỗ trợ xã hội tại UBND. 43. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin tài chính tại UBND. 44. Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị tại UBND. 45. Đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 46. Xử lý văn bản và thông tin về quy hoạch, đô thị tại UBND. 47. Quản lý thông tin về dự án, chương trình tại UBND. 48. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin liên quan đến kinh tế, tài chính tại UBND. 49. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 50. Xử lý văn bản và thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND. 51. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết văn bản tại UBND. 52. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin liên quan đến kế hoạch, đề án tại UBND. 53. Quản lý thông tin và thực hiện công tác đối ngoại tại UBND. 54. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về pháp luật tại UBND. 55. Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 56. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND.
  • 3. 57. Đề xuất các giải pháp quản lý văn bản và thông tin tại UBND. 58. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND. 59. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND. 60. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ thông tin tại UBND. 61. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 62. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND. 63. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 64. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND. 65. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND. 66. Xử lý văn bản và thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. 67. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 68. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND. 69. Quản lý thông tin về quân sự, dân sự tại UBND. 70. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND. 71. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 72. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đối ngoại, hợp tác quốc tế tại UBND. 73. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 74. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 75. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND. 76. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND. 77. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 78. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. 79. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND. 80. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND. 81. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 82. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND. 83. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND. 84. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND. 85. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 86. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND.
  • 4. 87. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 88. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND. 89. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND. 90. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 91. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 92. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND. 93. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND. 94. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND. 95. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 96. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND. 97. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND. 98. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND. 99. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 100. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND. 101. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 102. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND. 103. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND. 104. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND. 105. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 106. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 107. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 108. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND. 109. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND. 110. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 111. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. 112. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND. 113. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND. 114. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 115. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND. 116. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND.
  • 5. 117. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND. 118. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 119. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND. 120. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 121. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND. 122. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND. 123. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 124. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 125. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND. 126. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND. 127. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND. 128. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 129. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND. 130. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND. 131. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND. 132. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 133. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND. 134. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 135. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND. 136. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND. 137. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND. 138. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 139. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 140. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 141. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND. 142. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND. 143. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 144. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. 145. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND. 146. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND.
  • 6. 147. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 148. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND. 149. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND. 150. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND. 151. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 152. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND. 153. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 154. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND. 155. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND. 156. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 157. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 158. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND. 159. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND. 160. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND. 161. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 162. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND. 163. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND. 164. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND. 165. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 166. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND. 167. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 168. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND. 169. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND. 170. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND. 171. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 172. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 173. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 174. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND. 175. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND. 176. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND.
  • 7. 177. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. 178. Quản lý thông tin về pháp luật, lệnh trích tại UBND. 179. Xử lý văn bản và thông tin về du lịch, du lịch tại UBND. 180. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 181. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kế hoạch, đề án tại UBND. 182. Quản lý thông tin về dân số, hộ khẩu tại UBND. 183. Xử lý văn bản và thông tin về công nghệ thông tin tại UBND. 184. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 185. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về đầu tư, kinh doanh tại UBND. 186. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 187. Xử lý văn bản và thông tin về khoa học, công nghệ tại UBND. 188. Quản lý thông tin về kinh tế, xã hội tại UBND. 189. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND. 190. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 191. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về văn hóa, thể thao tại UBND. 192. Quản lý thông tin về giáo dục, đào tạo tại UBND. 193. Xử lý văn bản và thông tin về bảo vệ môi trường tại UBND. 194. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 195. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về công nghệ kỹ thuật tại UBND. 196. Quản lý thông tin về an ninh, trật tự tại UBND. 197. Xử lý văn bản và thông tin về xây dựng, kiến trúc tại UBND. 198. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 199. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về giao thông, vận tải tại UBND. 200. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 201. Xử lý văn bản và thông tin về y tế, chăm sóc sức khỏe tại UBND. 202. Quản lý thông tin về cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại UBND. 203. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về nông nghiệp, nông thôn tại UBND. 204. Đề xuất giải pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 205. Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tại UBND. 206. Xử lý văn bản và thông tin về kỹ thuật khoa học tại UBND.
  • 8. 207. Quản lý thông tin về báo chí, truyền thông tại UBND. 208. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về ngân sách, tài chính tại UBND. 209. Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tiếp nhận, giải quyết công văn tại UBND. 210. Công tác xử lý, lưu trữ thông tin về thương mại, tiêu dùng tại UBND. Mỗi đề tài trên đều có thể được điều chỉnh, sửa đổi hoặc phát triển thêm để phù hợp với yêu cầu cụ thể của chương trình thực tập và UBND mà bạn tham gia. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại UBND!