SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА НУХТ
Розглянуто моделі і методи, які застосовуються в системах штучного
інтелекту. Значну увагу приділено питанням проектування систем штучного
інтелекту, розгляду основних напрямів розвитку інтелектуальних систем.
Всі головні положення підручника розглядаються з використанням
навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами.
Булгакова О. С. Методи та системи штучного інтелекту: теорія та
практика : навчальний посібник / О. С. Булгакова, В. В. Зосімов,
В. О. Поздєєв ; Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 356 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
РОЗДІЛ II. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ
РОЗДІЛ III. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ
РОЗДІЛ IV. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ
РОЗДІЛ V. СИСТЕМИ FUZZY LOGIC
РОЗДІЛ VI. ЕВОЛЮЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Присвячено питанням створення і застосування інформаційних систем, їхнім
основним структурним елементам. Викладено основні поняття і загальні
положення, питання створення та експлуатації, проектування
інформаційного забезпечення, архітектури та моделювання, тестування та
якості інформаційних систем, особливостей інтелектуальних інформаційних
систем та їх застосування для підприємств і організацій, підтримки
прийняття рішень.
Величко О. М. Інтелектуальні інформаційні системи: структура і
застосування : підручник / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко ; Державний
університет телекомунікацій. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 728 с.
ЗМІСТ
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 2. СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГЛАВА 3. ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГЛАВА 4. АРХІТЕКТУРА І МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГЛАВА 5. ТЕСТУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГЛАВА 6. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГЛАВА 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ГЛАВА 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Присвячено ключовим питанням організації бізнесу в інтернет - платіжним
системам, маркетингу, рекламі, безпеці інформації. Докладно розглянуто
принципи побудови глобальної мережі, принципи шифрування інформації,
пошук інформації в ній, правові аспекти Е-комерції в Україні, інтернет-
магазини, бізнес-портали, торговельні майданчики, інтернет-логістика,
туристичні бюро, дистанційне навчання та інші інтернет-послуги.
Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навчальний
посібник / А. М. Грехов ; Національний авіаційний університет,
Інститут післядипломного навчання, Бізнес-школа НАУ. – Київ :
Кондор, 2022. – 310 с.
ЗМІСТ
МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС
1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Е-БІЗНЕСУ ТА Е-КОМЕРЦІЇ
1.2. СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТ І ВЕБ
1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1.4. ПРАВОВІ АСПЕКТИ Е-КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
2.1. ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ
2.2. ТОРГОВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ, БІЗНЕС ПОРТАЛИ, КРАМНИЦІ, ТУРИСТИЧНІ БЮРО ТА ПОСЛУГИ
Розглянуті питання основ програмування мікроконтролерних та
робототехнічних систем на базі мікроконтролерів сімейства AVR. Подано
принципи програмування та симуляцій роботи мікроконтролерних та
робототехнічних систем.
Засорнов О. С. Програмування мікроконтролерних та
робототехнічних систем : навчальний посібник / О. С. Засорнов,
І. О. Засорнова. – Київ : Кондор, 2023. – 280 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ
2. ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ
3. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
ЧАСТИНА 2. ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
2. ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ
3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Присвячено розробці дискримінаційних та генеративних нейромережевих
математичних моделей звукових сигналів. Розглянуто методи визначення
інформативних ознак та вилучення даних цифрового звукового сигналу.
Описано застосування нейронних мереж автокодувальників як на етапі
попередньої обробки даних, так і на етапі класифікації. Розв’язано задачі
класифікації звукових даних із використанням згорткових нейронних мереж
та генерації нових зразків даних із застосуванням автокодувальників.
Еволюційні методи використано для оптимізації гіперпараметрів нейронних
мереж та їх ансамблів. Наведено приклади роботи інструментальної
системи на відкритих наборах даних ESC-50 та UrbanSound8k.
Кривохата А. Г. Нейромережеві математичні моделі у задачах
обробки звукових сигналів : монографія / А. Г. Кривохата, О. В. Кудін,
С. В. Чопоров ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя :
Гельветика, 2020. – 120 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗВУКОВИХ
ДАНИХ
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ
РОЗДІЛ 3. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
РОЗДІЛ 4. НЕЙРОЕВОЛЮЦІЙНА ГІБРИДНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
Розкрито кібербезпеку як інноваційну систему віртуальності сучасного
інформаційного простору. Показано правову ентропію як кібербезпекове
явище якісно нового семантичного стану особи, держави та суспільства в
процесі їх самовизначення. Акцентовано, що кібербезпекове управління
інвестиційним ризиком є якісним забезпеченням антикорупційної
інфраструктури України та країн світу. При цьому автор передбачає нову
загрозу — аерокосмічний тероризм. В результаті цього, мають бути
створені якісно нові наносупутники.
Лісовська Ю. П. Кібербезпека: ризики та заходи : навчальний
посібник / Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2021. – 272 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ІНФОРМОЛОГІЧНА СИСТЕМА В СУЧАСНОСТІ
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ 3. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ 4. КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ В ПРАКТИЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
РОЗДІЛ 5. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СВІТОВОГО ПРОЦЕСУ
Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її
місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних
інформаційних систем (ГІС)— сучасної інформаційної технології роботи з
просторово-координованою інформацією, подана характеристика
аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також
функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного
ГІС-забезпечення.
Світличний О. О. Основи геоінформатики : навчальний посібник /
О. О. Світличний, С. В. Плоницький. – Суми : Університетська книга,
2023. – 304 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЧАСТИНА III. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ
ЧАСТИНА IV. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ І ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Наведено основи стандартизації, метрології, управління якістю,
сертифікації та загальні характеристики НАССР, а також основи
законодавчої бази національної системи стандартизації. Розглянуто
теоретичні основи та методи стандартизації, різновиди методів, засобів і
способів вимірювань у метрології, нормативно-правові, організаційні та
методологічні основи стандартизації та сертифікації в Україні.
Салавеліс А. Д. Стандартизація, метрологія та сертифікація :
підручник / А. Д. Салавеліс, С. М. Павловський ; Одеський
національний технологічний університет. – Одеса : Олді-плюс, 2023.
– 212 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ З. МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
РОЗДІЛ 6. МЕТРОЛОГІЯ: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗДІЛ 7. ВИДИ ТА МЕТОДИ ВИМІРІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХИБОК ВИМІРІВ
Подано загальні відомості про інтернет-журналістику, основні поняття
комунікативних маркерів та класифікації соціально-комунікаційних
одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом.
Досенко А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери :
навчально-методичний посібник / А. Досенко, І. Погребняк ;
Київський університет імені Б. Грінченка. – Київ : ЦУЛ, 2021. –
184 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПЛАТФОРМИ СУЧАСНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
РОЗДІЛ 2. ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ. ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ
РОЗДІЛ 3. ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ЯК КОМУНІКАТИВНА СФЕРА. КОНОТАЦІЯ МЕРЕЖІ
РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
РОЗДІЛ 6. АМАТОРСЬКИЙ МЕДІА-МАТЕРІАЛ. ЕТИКА АМАТОРСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
РОЗДІЛ 7. АВТОКОМУНІКАЦІЯ БЛОГЕРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Присвячено основам системного аналізу і прийняттю оптимальних рішень.
Викладені основні поняття системного аналізу, його методологія, основні
методи та їх застосування. Розглянуто питання моделювання систем,
методи оптимізації складних ієрархічних систем. Окремо розглянуто
питання щодо теоретичних основ прийняття рішень, методологія
розв’язання багатокритеріальних задач, методологія прийняття рішень в
умовах ризику і невизначеності, питання щодо особливостей прийняття
рішень.
Величко О. М. Основи системного аналізу і прийняття
оптимальних рішень : підручник / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко ;
Державний університет телекомунікацій. – Херсон : Олді-плюс,
2022. – 672 с.
ЗМІСТ
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 2. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
ГЛАВА З. МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
ГЛАВА 4. МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
ГЛАВА 5. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
ГЛАВА 6. МЕТОДИ АНАЛІЗУ СКЛАДНИКІВ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ
Акцентується увага на: видах, рівнях та напрямах використання економіко-
математичного моделювання, принципах та моделі прийняття фінансових
рішень в умовах невизначеності, методах прийняття фінансові рішень,
управлінні фінансовими ризиками в умовах невизначеності, моделюванння
фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів, методах
контролю й діагностики прийняття ефективних фінансових рішень,
моделюванні концептуальне фінансових рішень в умовах невизначеності на
прикладі реальних фінансові економічних ситуацій.
Хома І. Б. Моделювання фінансових рішень в умовах
невизначеності / Modeling financial decisions in conditions of
uncertainty : навчальний посібник / І. Б. Хома, Л. П. Бондаренко,
О. М. Чубка ; Національний університет "Львівська політехніка". –
Київ : Кондор, 2023. – 284 с.
ЗМІСТ
ТЕМА 1. МОДЕЛЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ. ВИДИ І СТРУКТУРНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕМА 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, РІВНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЦЕС І
МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
ТЕМА 3. ВИБІРКА І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ. ОЦІНКА
ПРИДАТНОСТІ МОДЕЛІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ТЕМА 4. ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Висвітлено питання прогнозування та планування економічного розвитку :
мікроекономічний та макроекономічний рівні.
Prognostication and planning of economic development:
microeconomic and macroeconomic levels : multi-authored
monograph. Vol. 2 / O. Hryvksvska, H. Obydenko, O. Gryshchenko [et al.] ;
edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov ; Aleksandras stulginskis
university, Business and rural development management institute. –
Kaunas, Lithuania : Baltija Publishing, 2019. – 480 p.
ЗМІСТ
3. BUSINESS MANAGEMENT: PLANNING AND FORECASTING
3.1. FORECASTING THE LEVEL OF FINANCIAL COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
3.2. CRM-SYSTEMS AS AN INNOVATIVE INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN THE
VARIABLE CONDITIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
3.3. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
ОПИС
3.4. PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT SYSTEM PLANNING
3.5. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
3.6. ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN
ECONOMY
Викладено вузлові проблеми теоретико-методологічної бази
спеціалізованого туризму та його окремих видів. Містить у собі програму
навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці
спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для
туризму; дві основі частини, в яких викладається матеріал щодо
традиційних та нових видів спеціалізованого туризму, загальні підсумки та
список рекомендованих джерел.
Борисова О. В. Спеціалізований туризм : навчальний посібник /
О. В. Борисова ; Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва. – Київ : Кондор, 2023. – 310 с.
ЗМІСТ
ТЕМА 1. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ
ТЕМА 2. НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
ЧАСТИНА І. ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ
ТЕМА 3. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ
ТЕМА 4. СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
ТЕМА 5. АЛЬПІНІЗМ
ТЕМА 6. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ
ТЕМА 7. ОСВІТНІЙ ТУРИЗМ
ЧАСТИНА II. НОВІТНІ ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ
Узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування
сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної
діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку
сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад
основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для
вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й
закордонні джерела, новітній світовий досвід з організації сільського
зеленого туризму, чинне законодавство.
Гапоненко Г. І. Сільський зелений туризм : навчальний посібник /
Г. І. Гапоненко, А. Ю. Парфіненко, І. М. Шамара. – Суми :
Університетська книга, 2023. – 178 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ
РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
РОЗДІЛ 7. ЯКІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
РОЗДІЛ 8. ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
Висвітлено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо
управління інформаційними потоками туристичних підприємств. У роботі
запропоновано комплексний підхід до управління їх зовнішніми
інформаційними потоками, що грунтується на використанні сформованого
комплексу інформаційних сигналів для туристичного ринку; розроблено
оптимізаційну та інформаційну моделі сайту як засобу управління
інформаційними потоками і як інформаційного сигналу; розроблено моделі
інформаційного потоку, модель зовнішніх інформаційних потоків
туристичних підприємств, моделі внутрішніх інформаційних потоків
туроператора і турагента; запропоновано підхід до визначення
результативності удосконалення управління інформаційними потоками.
Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних
підприємств : монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська
книга, 2023. – 200 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Висвітлено етапи історії світового та вітчизняного туризму - від
подорожей у стародавні часи дотепер. Висвітлено процеси зародження й
розвитку туризму в Україні та світі, виникнення туристичних підприємств,
створення міжнародних туристичних організацій, глобалізації туризму.
Узагальнено історичний досвід різних народів у туристичній галузі.
Лиман С. І. Історія туризму : навчальний посібник / С. І. Лиман,
А. Ю. Парфіненко, І. С. Посохов ; Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. – Суми : Університетська книга,
2023. – 372 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»
РОЗДІЛ 2. ПОДОРОЖІ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДОРОЖЕЙ У СЕРЕДНІ ВІКИ. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ПАЛОМНИЦТВО І ХРЕСТОВІ ПОХОДИ
РОЗДІЛ 4. НЕПАЛОМНИЦЬКІ ПОДОРОЖІ В СЕРЕДНІ ВІКИ
РОЗДІЛ 5. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ
РОЗДІЛ 6. ПОДОРОЖІ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА
РОЗДІЛ 7. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ.
РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У 1914-1945 РР.
РОЗДІЛ 9. РОЗВИТОК МАСОВОГО ТУРИЗМУ У 1945-1991 РР.
Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та
інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму та місце
всіх європейських держав на туристичному ринку світу.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний
посібник : у 4 т. Т. 1 : Європа / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ;
Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон :
Олді-плюс, 2021. – 282 с.
ЗМІСТ
ЄВРОПА
ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА
ТЕМА 2. ПІВДЕННА ЄВРОПА
ТЕМА 3. ЗАХІДНА ЄВРОПА
ТЕМА 4. ПІВНІЧНА ЄВРОПА
Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та
інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце
держав Азії та Океанії на туристичному ринку світу.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник :
у 4 т. Т. 2 : Азія та Океанія / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ;
Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон :
Олді-плюс, 2021. – 190 с.
ЗМІСТ
АЗІЯ
ТЕМА 1. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПІВДЕННИЙ КАВКАЗ ТА ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ
ТЕМА 2. СХІДНА АЗІЯ
ТЕМА 3. ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ
ТЕМА 4. ПІВДЕННА АЗІЯ
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
ТЕМА 5. АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та
інфраструктурі ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце всіх
американських держав на туристичному ринку світу.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник :
у 4 т. Т. 3 : Америка / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ; Київський
національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс,
2021. – 270 с.
ЗМІСТ
АМЕРИКА
ТЕМА 1. АНГЛО-АМЕРИКА
ТЕМА 2. МЕКСИКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
ТЕМА 3. КАРИБИ
ТЕМА 4. ПІВДЕННА АМЕРИКА
Подано сучасні країнознавчі відомості, інформацію про природні та
історико-культурні туристичні ресурси, головні передумови розвитку
туризму й місце всіх африканських і близькосхідних держав на туристичному
ринку світу.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник :
у 4 т. Т. 4 : Африка і Близький Схід / В. І. Стафійчук,
О. Ю. Малиновська ; Київський національний університет імені
Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 280 с.
ЗМІСТ
АФРИКА І БЛИЗЬКИЙ СХІД
ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АФРИКА
ТЕМА 2. ТРОПІЧНА АФРИКА
ТЕМА 3. БЛИЗЬКИЙ СХІД
Розглянуто питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості,
характер використання та місце у туристичній діяльності. Виділено
ключові розділи: характеристика та географія природних рекреаційних
ресурсів, їх застосування у туризмі, можливості оцінки природно-
рекреаційного середовища для потреб туризму; культурно-історичні ресурси
- класифікація, види ресурсів, географія їх поширення. Окремим розділом
охарактеризовано індустрію туризму, суб’єкти туристичної діяльності, а
також планування та управління рекреаційними територіями.
Ярьоменко С. Г. Туристичні ресурси України : навчальний
посібник / С. Г. Ярьоменко ; Одеський національний економічний
університет. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 472 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО РЕСУРСОЗНАВСТВА
РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 4. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ
РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема
оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів
вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання
мерчандайзингу. Мерчандайзинг - не тільки «мистецтво торгувати», це вже
елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в
системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник
може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й
аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам.
Божкова В. В. Мерчандайзинг : навчальний посібник /
В. В. Божкова, Т. О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2022. –
125 с.
ЗМІСТ
§ 1. ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
§ 2. МАРКЕТИНГ ТОРГОВЕЛЬНИХ КАНАЛІВ (TRADE CHANNEL MARKETING)
§ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КОМПАНІЇ
§ 4. ІНСТРУМЕНТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА МІСЦЯХ ПРОДАЖУ
§ 5. БАЗОВІ ОДИНИЦІ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ. РОЛЬ ФЕЙСИНГУ Й SKU НА МІСЦЯХ ПРОДАЖУ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ
§ 6. POS-МАТЕРІАЛИ
Містить теоретичні відомості всіх розділів вищої математики. Виклад
теоретичного матеріалу послідовний і розкриває зміст кожного поняття.
Литвин І. І. Вища математика : навчальний посібник / І. І. Литвин,
О. М. Конончук, Г. О. Желізняк ; Державний комітет зв'язку та
інформатизації України, Львівський коледж державного
університету інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ :
ЦУЛ, 2022. – 368 с.
ЗМІСТ
1. СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ
2. НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ
3. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА
4. ФУНКЦІЇ. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ
5. ПОХІДНА. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ
6. ДИФЕРЕНЦІАЛ
7. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
8. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
9. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ
Розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й
найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання
спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових
спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та
фізико-хімічного аналізу продуктів харчування. Містить приклади
розв’язування задач, контрольні вправи, задачі та тести.
Слободнюк Р. Є. Аналітична хімія та аналіз харчової продукції :
навчальний посібник / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук ;
Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Київ :
Кондор, 2023. – 336 с.
ЗМІСТ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ
2. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
3. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ
4. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
5. АНАЛІЗ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Включає основні положення токсикологічної хімії. Розглянуто структура й
напрямки токсикологічної хімії, класифікація отрут та отруєнь, хімічні
методи детоксикації, хімічна будова та фізіологічна дія наркотичних і
сильнодіючих речовин, представлена загальна характеристика отруєнь при
вживанні лікарських засобів, застосуванні побутових та технологічних
речовин, пестицидів, отруєння токсинами бактеріального, тваринного,
рослинного походження, побічні ефекти при застосуванні компонентів
біологічно активних добавок, отруєння грибами.
Шевряков М. В. Основи токсикологічної хімії : навчальний
посібник / М. В. Шевряков. – стереотипне. – Херсон : Олді-плюс,
2021. – 256 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
ГЛАВА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУТ. ТОКСИЧНІ ДОЗИ
ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУЄНЬ
ГЛАВА 4. МЕТОДИ ДЕТОКСИКАЦІЇ. АНТИДОТИ
ЧАСТИНА II. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КСЕНОБІОТИКІВ
ГЛАВА 1. НАРКОТИЧНІ І СИЛЬНОДІЮЧІ РЕЧОВИНИ
ГЛАВА 2. ОТРУЄННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві - вагома складова частина
навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві», що визначає
комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, технічних,
інформаційних і економічних заходів, реалізацію яких спрямовано на
ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії при виробництві продукції АПК, зокрема галузі
тваринництва.
Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві : підручник /
Б. В. Болтянський, О. Г. Скляр, Р. В. Скляр [та ін.] ; Таврійський
державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного. –
Київ : Кондор, 2020. – 404 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ЕНЕРГОРЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
РОЗДІЛ 2. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ- ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ З. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХОДУ НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОРМОВИРОБНИЦТВІ ТА
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ
Наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних
електротехнічних систем із зосередженими параметрами, а також зібрано
чимало гарних зразків урізноманітнених та цікавих вправ, прикладів і задач з
теорії нелінійних кіл, розв’язаних цими методами. Видання вирізняється
тим, що цілеспрямовано формує у читача вміння знаходити правильні та
найраціональніші шляхи під час розв’язування задач різної складності і
тематики: в ньому чи не вперше зроблено спробу розкрити суть та
закономірності власне розвитку процесу розв’язування прикладних задач
теорії нелінійних електричних і магнітних кіл в поєднані з ефективними
формами донесення напрацьованих методик, способів та прийомів до
читача.
Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Методи
розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та
задачах : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький,
В. В. Кухарчук ; Вінницький національний технічний університет. –
Стереотипне видвння. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 262 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
РОЗДІЛ 2. МАГНІТНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
РОЗДІЛ 3. УСТАЛЕНІ РЕЖИМИ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ
РОЗДІЛ 4. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
Викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних
електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами за допомогою
найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD
та МісгоСар. Наведено приклади розрахунку складних кіл, які є занадто
трудомісткими при ручних розрахунках.
Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні
розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з
розподіленими параметрами : навчальний посібник / С. Ш. Кацив,
Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; Вінницький національний
технічний університет. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 148 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КОМП’ЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ НЕЛІНІЙНИХ КІЛ ТА КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ
ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ MATHCAD
1.1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ MATHCAD
1.2. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.3. РОЗРАХУНОК МАГНІТНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.4. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ
1.5. РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.6. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В КОЛАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Розглянуто сучасне холодильне обладнання, що використовується у сфері
виробництва та продажу продуктів харчування. Висвітлені питання
практичного застосування холодильного обладнання, яке знайшло найбільш
широке застосування на підприємствах торгівлі, готельно-ресторанного
бізнесу, харчової та переробної індустрії. Розглянуто його номенклатуру,
конструкцію, будову та принцип дії. Наведено алгоритми розрахунку та
підбору.
Семенюк Д. П. Холодильне обладнання : підручник / Д. П. Семенюк,
О. В. Петренко ; Харківський державний університет харчування та
торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2021. – 633 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
РОЗДІЛ 2. ХОЛОДИЛЬНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ТА
КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
РОЗДІЛ 3. ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОБУТУ
РОЗДІЛ 4. ФРИЗЕРИ. ЛЬОДОГЕНЕРАТОРИ
РОЗДІЛ 5. ХОЛОДИЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
РОЗДІЛ 6. СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ
РОЗДІЛ 7. СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
РОЗДІЛ 8. ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Розглянуто питання, пов’язані з побудовою циклів холодильних установок,
що забезпечують високу ефективність їх використання. Наведені принципи
вдосконалення термодинамічних циклів холодильних установок, що
дозволяють суттєво підвищити ефективність їх роботи. Розглянуто
основне і допоміжне устаткування суднових холодильних установок,
тепловикористовуючі холодильні установки, суднові установки
кондиціювання повітря і морське транспортування зріджених газів
рефрижераторними газовозами. Розглянуто вдосконалення
термодинамічних циклів холодильних машин і процесів реконденсації пари
рефрижераторних газовозів, в принципі придатні і для берегових сховищ
зріджених газів та великих морозильників, використовуємих для
біозбереження швидкопсуючих продуктів.
Вассерман О. А. Холодильні установки та їх інноваційні цикли :
монографія / О. А. Вассерман, О. Г. Синько. – Одеса : Фенікс, 2022. –
428 с.
ЗМІСТ
1. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
2. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ШТУЧНОГО ХОЛОДУ
3. РОБОЧІ РЕЧОВИНИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
4. СХЕМИ І ЦИКЛИ УСТАНОВОК НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНІКИ
5. СУДНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ КОМПРЕСОРИ
Викладено закономірності пресування заготівок виробів з порошків металів,
сплавів, керамічних матеріалів і твердих тугоплавких сполук. Розглянуто
теоретичні та технологічні засади процесів і наведено характеристики,
будову та принцип дії використовуваного обладнання.
Степанчук А. М. Теорія і технологія пресування порошкових
матеріалів : навчальний посібник / А. М. Степанчук ; Національний
технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
– Київ : ЦУЛ, 2022. – 336 с.
ЗМІСТ
1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ
2. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЩІЛЬНОСТІ ПРЕСОВОК ВІД ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ
ПРЕСУВАННЯ
3. ПРАКТИКА ПРЕСУВАННЯ
4. ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ
5. ІМПУЛЬСНІ (ВИСОКОШВИДКІСНІ) МЕТОДИ ПРЕСУВАННЯ
6. ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ ПРОКАТКОЮ
7. МУНДШТУЧНЕ ТА ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ
8. ФОРМУВАННЯ ШЛІКЕРНИМ ЛИТТЯМ
9. ВІБРАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ
Складається із чотирьох частин: механічні передачі, деталі обертального
руху, з’єднання деталей машин та основи конструювання. Розглянуто основи
кінематичного та силового розрахунку механічних передач, деталей
загального призначення, і з’єднань деталей машин.
Борозенець Г. М. Деталі машин : навчальний посібник /
Г. М. Борозенець, В. М. Павлов, І. В. Семак ; Національний авіаційний
університет. – Київ : Кондор, 2021. – 220 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЧАСТИНА II. ДЕТАЛІ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ
ЧАСТИНА III. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ЧАСТИНА IV. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ
Результатом роботи є створення на основі наукового пошуку та
практичних випробувань систем (методів, матеріалів) очищення питної та
стічних вод різного походження для комплексного контролю якості води,
моніторингу гідроекосистем, створення нових екологічно безпечних процесів
та підходів до очищення води, організації ресурсоощадних систем
водоспоживання. Проведені фундаментальні та прикладні дослідження
способів водопідготовки та очищення стічних вод: реагентними,
мембранними, електрохімічними, плазмохімічними методами,
високоефективними модифікованими сорбентами на основі оксигідроксидів
металів та екологічно безпечними комбінованими біосорбентами на основі
компонентів рослинної сировини, модифікованими неорганічними
нанокластерами/наночастинками металів знезаражуючої дії.
Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та
нерозчинних полютантів : монографія / І. М. Трус, В. В. Галиш,
М. І. Скиба [та ін.]. – Київ : Кондор, 2023. – 272 с.
ЗМІСТ
1. МЕМБРАННІ МЕТОДИ - ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ
2. РЕАГЕНТНІ МЕТОДИ ЗНЕСОЛЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ШАХТНИХ ВОД
3. МОДИФІКОВАНІ БІОСОРБЕНТИ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ НИЗЬКОАКТИВНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
4. ВИКОРИСТАННЯ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ ПРИ РОЗРОБЦІ
МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ І СТІЧНИХ ВОД
5. МАТЕРІАЛИ З КАПІЛЯРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ
Представлено відомі на сьогоднішній день методи обробки рідин - теорія,
розрахункові формули, обладнання для проведення процесів, технологічні
схеми. Особлива увага приділяється підготовці води для котелень, а також
очищенню стічних вод підприємств теплоенергетики, побутових стоків та
інших виробництв.
Обробка технологічних рідин та стічних вод : навчальний
посібник / С. С. Рижков, К. В. Луняка, В. С. Самохвалов, С. М. Літвак ;
за загальною редакцією С. С. Рижкова, Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова. – Херсон : Олді плюс,
2021. – 316 с.
ЗМІСТ
ГЛАВА І. МЕТОДИ ОБРОБКИ РІДИН
ГЛАВА II. ОБРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН
ГЛАВА III. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Висвітлено створення маловідходних технологій очищення води від іонів
важких металів з метою раціонального використання водних ресурсів.
Ефективне вилучення важких металів дозволяє зменшити надходження
важких металів у природні водойми та покращити їх стан. В роботі
використані доступні, недорогі методи, що забезпечують високий ступінь
очищення води - реагентні та сорбційні. Досить гостро стоїть питання
утилізації осадів стічних вод, що містять важкі метали. Саме розгляду
питань комплексного вирішення очищення стічних вод та утилізації осадів
присвячена монографія.
Трус І. М. Розробка методів переробки осадів та відпрацьованих
біосорбентів для створення маловідходних технологій очищення
води : монографія / І. М. Трус, В. В. Галиш, М. Д. Гомеля. – Київ :
Кондор, 2023. – 116 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З
СТІЧНИХ ВОД
РОЗДІЛ 2. МАЛОВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
РОЗДІЛ 3. МАЛОВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Розглянуто методи дослідження складу молока і молочних продуктів, а
також окремих важливих процесів, що відбуваються при їх виробництві та
переробці. Особлива увага надається сучасним методам дослідження молока
та його біохімічним перетворенням. У вступі до кожної лабораторно-
практичної роботи дається пояснення принципу методу та механізму
хімічних, біохімічних та фізичних процесів, які досліджуються.
Пелих В. Г. Технологія переробки молока : навчально-методичний
посібник до виконання лабораторно-практичних робіт / В. Г. Пелих,
В. М. Ковбасенко, І. О. Балабанова ; Херсонський державний аграрно-
економічний університет, Кафедра технології переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції. – Херсон : Олді-плюс,
2022. – 166 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ
РОЗДІЛ 2. КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
РОЗДІЛ 3. МОЛОЧНІ КОНСЕРВИ І СУХІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
РОЗДІЛ 4. МОРОЗИВО
РОЗДІЛ 5. ВЕРШКОВЕ МАСЛО
РОЗДІЛ 6. СИЧУЖНІ СИРИ
Висвітлено новий спосіб отримання комбінованого молочно-рослинного
виробу — м’якого сичужного сирного продукту, виготовленого за
традиційною технологією та із застосуванням заморожування. Новий сирний
продукт володіє покращеними органолептичними характеристиками,
сталими фізико-хімічними властивостями, високою біологічною цінністю,
зниженою собівартістю виробництва, безперервністю знаходження на
споживчому ринку, що досягається інноваційним рішенням — сумісним
використанням низки властивостей сухого знежиреного молока,
концентрату ядра арахісу, борошна кукурудзяного та заморожування.
Технологія сирного продукту замороженого з додаванням
концентрату ядра арахісу : монографія / М. В. Обозна, Д. О. Бідюк,
М. Ф. Перцевой [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2023. – 158 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СИРНИХ
ПРОДУКТІВ З РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ
РОЗДІЛ 2. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО З РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО ТА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ЯКОСТІ
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ ТА
ЗАМОРОЖУВАННЯ
Розглянуто основні принципи проектування закладів харчування, наведено
нормативи визначення площ та складу приміщень, їх функціональний
взаємозв’язок. Викладено також основи проектування інтер’єрів закладів
харчування.
Грицюк Л. С. Проектування закладів харчування : навчальний
посібник / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Національний
університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2012. – 184 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПЛАНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГОХАРЧУВАННЯ ЗАКРИТОГО ТИПУ
РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Викладено рекомендації щодо організації виконання курсової роботи, зокрема
сформульовані основні вимоги щодо академічної доброчесності, наведені
етапи виконання курсової роботи. Описано змістове наповнення кожного
розділу курсової роботи з готельної справи. Сформульовано вимоги до змісту
курсової роботи з ресторанної справи (організація виробництва на
підприємствах ресторанного господарства), зокрема наведена методика
щодо розробки концепції закладу ресторанного господарства та
формулювання унікальної торговельної пропозиції.
Дишкантюк О. В. Курсова робота з готельної та ресторанної
справи: етапи виконання, структура, правила оформлення :
навчальний посібник / О. В. Дишкантюк ; Міжнародний
Гуманітарний університет, Кафедра готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу. – Одеса : Олді-плюс, 2022. – 120 с.
ЗМІСТ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ
3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА)
4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕНКЕТІВ
5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ)
Викладено рекомендації щодо організації виконання кваліфікаційної роботи
бакалавра, зокрема сформульовані основні вимоги щодо академічної
доброчесності, зазначені етапи виконання роботи. Описано змістове
наповнення кожного розділу кваліфікаційної роботи з готельно-ресторанної
справи, зокрема приведена методика щодо розробки концепції закладу
готельно-ресторанного господарства та формулювання унікальної
торгівельної пропозиції. Технологічний розділ містить відомості щодо
моделювання інфраструктурної складової проекту, методики розрахунків
показників експлуатаційної програми підприємства.
Дишкантюк О. В. Кваліфікаційна робота бакалавра з готельно-
ресторанної справи: етапи виконання, структура, правила
оформлення : навчальний посібник / О. В. Дишкантюк,
Л. А. Тітомир ; Міжнародний Гуманітарний університет, Кафедра
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Одеса : Олді-
плюс, 2022. – 196 с.
ЗМІСТ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
3. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку
ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального
суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у
технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими
підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми
функціонування різноманітних суб’єктів господарювання в ринковій
економіці.
Економіка ресторанного господарства : навчальний посібник /
Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, І. В. Мілаш ;
Харківський державний університет харчування та торгівлі. – 2-ге
видання, стереотипне. – Харків : Світ книг, 2022. – 389 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТА ТОВАРООБОРОТ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 3. СИРОВИННІ ТА ТОВАРНІ РЕСУРСИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 5. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 6. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 7. ДОХОДИ ТА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Представлено інноваційні професійні рішення щодо розроблення бізнес-ідей
та формування концепцій готелів; вибору вигідних локацій; використання
ефективних та енергоощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських
технологій; формування асортименту готельних послуг; проектування
операційних, сервісних та управлінських процесів; управління доходами та
витратами; планування і діагностики показників господарської діяльності;
оцінювання окупності інвестиційних проектів.
HoReCa : навчальний посібник : у 3 т. Т. 1 : Готелі / А. А. Мазаракі,
С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко [та ін.] ; за редакцією
А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний
університет. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Київ :
КНТЕУ, 2017. – 412 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. СЕРВІС КОНЦЕПЦІЯ
1. ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ. ФРОНТ ОФІС (FRONT ОFFICE)
2. ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ. БЕК ОФІС (BACK ОFFICE)
3. СЕРВІС (SERVICE)
4. РЕСТОРАНИ. БАРИ. (FOOD AND BEVERAGE (F &B)
РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРА. ДИЗАЙН
РОЗДІЛ 3. РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ (REVENUE MANAGEMENT)
Розглянуто питання щодо формування характерних особливостей
національних кухонь народів світу, на які впливають географічне положення
країни, кліматичні та економічні умови, історичні традиції тощо, а також
залежать від основного виду господарської діяльності тієї або іншої країни.
Наведено дані щодо використання традиційної продовольчої сировини,
способи кулінарно-технологічної обробки, що застосовуються в процесі
приготування напівфабрикатів і готової до споживання продукції, в
найбільш відомих національних кухнях народів світу, особливості
оформлення та подавання страв.
Етнічна кулінарія : навчальний посібник / А. А. Мазаракі,
М. Ф. Кравченко, Т. І. Юдіна [та ін.] ; за редакцією А. А. Мазаракі ;
Київський національний торговельно-економічний університет. –
Київ : КНТЕУ, 2021. – 456 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
РОЗДІЛ 2. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ
РОЗДІЛ 3. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АМЕРИКИ
РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ
Викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками бюджетних коштів — бюджетними установами відповідно
до вимог НП(С)БО в державному секторі. Розглянуто основні засади
здійснення державного фінансового контролю в Україні.
Облік і контроль в бюджетних установах : підручник /
Т. Г. Мельник, О. Л. Михальська, С. І. Травінська, Є. А. Фещенко ;
Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Київ :
Кондор, 2023. – 460 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів
формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру
і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу
увагу приділено впливу облікової політики на показники фінансової звітності
та оцінку фінансового стану підприємства.
Облікова політика підприємства : навчальний посібник /
Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк ; Полтавський
університет економіки і торгівлі. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 312 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
ТЕМА 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТЕМА 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ТЕМА 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ТЕМА 4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЧАСТИНА 2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
ТЕМА 5. ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 6. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКУ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Викладено теоретико-методологічні й практичні питання щодо
забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Розглянуто ключові
поняття інноваційного розвитку, основні концепції інноваційної теорії,
особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сучасні організаційні
форми інноваційного розвитку та їх ефективність, ринок інновацій та його
інфраструктура, державна підтримка інноваційного підприємства,
стратегії інноваційного розвитку, ризики в інноваційній діяльності та
управління ними, інтелектуальна власність як складова економічної безпеки
інноваційної діяльності.
Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний
посібник / О. Г. Череп ; Запорізький національний університет. –
Київ : Кондор, 2019. – 548 с.
ЗМІСТ
ТЕМА 1. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 5. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РЕАКЦІЇ ТА МОТИВИ НОВОВВЕДЕНЬ. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 6. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 7. МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Викладені теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Велика
увага приділяється аналізу базових термінів і понять. Сутність управління
якістю розглядається на основі системного, структурного, ентропійного,
функціонального, логічного, модельного, проектного, діяльнісного,
процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та інших
наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну
від традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування,
акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних
систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології
досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень.
Костюченко М. П. Теоретико-методологічні аспекти управління
якістю : навчальний посібник : в 2 т. Ч. 1 / М. П. Костюченко. –
видання 2-ге, зі змінами та доповненнями. – Київ : Кондор, 2019. –
424 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
РОЗДІЛ 3. ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
РОЗДІЛ 4. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ЕРГАТИВНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНІЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМАХ
РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Велику увагу приділено аналізу базових термінів і понять. Сутність
управління якістю розглянуто на основі системного, структурного,
ентропійного, функціонального, логічного, модельного, проектного,
діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та
інших наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На
відміну від традиційних посібників з управління якістю економічного
спрямування, акцент ставиться на підвищення якості переважно складних
технічних систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології
досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління
якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю
якості та процесах розгортання функцій якості (QFD).
Костюченко М. П. Теоретико-методологічні аспекти управління
якістю : навчальний посібник : в 2 т. Ч. 2 / М. П. Костюченко. –
видання 2-ге, зі змінами та доповненнями. – Київ : Кондор, 2019. –
392 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
РОЗДІЛ 4. КВАЛІМЕТРІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ
РОЗДІЛ 5. ЕЛЕМЕНТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ
Висвітлено основні питання з організації та логістики перевезень,
представлені теоретико-методологічні засади систем транспортної
логістики, розглянуті всі елементи, що забезпечують їх ефективне
функціонування в сучасних умовах. Дає можливість студентам опанувати
питання організації систем вантажних та пасажирських перевезень з
врахуванням ефективного управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими потоками з мінімальними загальними витратами та високим
рівнем якості транспортних послуг.
Організація та логістика перевезень : підручник /
М. С. Ізтелеуова, І. В. Грицук, П. М. Арімбекова, Л. А. Тарандушка. –
Херсон : Олді-плюс, 2021. – 264 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ГЕНЕЗИС ЛОГІСТИКИ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛЬНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ
РОЗДІЛ 4. ТРАНСПОРТ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВАНТАЖІВ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ
РОЗДІЛ 6. ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ
РОЗДІЛ 8. КОМПЛЕКСИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
Викладено теоретичні основи використання вторинної сировини та відходів
у галузях харчової промисловості в ролі основної сировини для
енергоефективних інноваційних технологій. Наведено приклади реальних
ресурсозберігаючих технологій на підприємствах харчової промисловості та
в умовах агропромислових комплексів. Охарактеризована їхня роль в аспекті
загальнодержавної політики екологізації, енергетичної незалежності та
економічного розвитку.
Пустовойтенко В. П. Енергоефективні технології в харчовій
промисловості : підручник / В. П. Пустовойтенко, О. О. Серьогін,
В. Б. Кисельов ; Таврійський національний університет імені
В. І. Вернадського. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 548 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
РОЗДІЛ 2. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЦІ
РОЗДІЛ 4. АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
РОЗДІЛ 5. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
РОЗДІЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ТА ВІДХОДІВ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ ХАРЧОПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА АГРАРНОГО
КОМПЛЕКСУ
Наведено приклади проведення досліджень у різних видах харчової продукції.
Сучасні досягнення харчової науки : навчальний посібник /
В. І. Ладика, Л. З. Шильман, Ф. В. Перцевой [та ін.] ; Сумський
національний аграрний університет. – Херсон : Олді-плюс, 2022. –
352 с.
ЗМІСТ
1. ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ
ІОНОТРОПНОГО ГЕЛЕУТВОРЕННЯ
2. ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОГО ТИСКУ
3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ НА
ОСНОВІ КРОХМАЛЮ
4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ «ЖИРИ: ОТРИМАННЯ, ПЕРЕРОБКА, ВИКОРИСТАННЯ»
5. ТЕХНОЛОГІЯ ГАРЯЧИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ НА ОСНОВІ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ
6. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАСТ ЗАКУСОЧНИХ
7. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕКТИНУ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ
8. ТЕХНОЛОГІЇ ЇСТІВНОЇ ПЛІВКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом
зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої
інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні
альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень.
Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями
з питань методології комп’ютеризованої підготовки і прийняття рішень та
набуття практичних вмінь і навичок щодо використання сучасних методів
та засобів підготовки рішень у практичній діяльності фахівців різних сфер
народного господарства.
Єремєєв І. С. Автоматизовані системи управління технологічними
процесами : навчальний посібник / І. С. Єремєєв, В. Б. Кисельов. –
Одеса : Гельветика, 2021. – 324 с.
ЗМІСТ
ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМА 2. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ОСНОВНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ
ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ ТП
ТЕМА 5. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
ТЕМА 6. МОДЕЛІ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ. КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМА 7. ВЕРИФІКАЦІЯ І ВАЛІДАЦІЯ МОДЕЛЕЙ
Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації
відповідно до вимог стандартів СКД України (ДСТУ) та міжнародних (ISO).
Містить необхідні відомості з оформлення робочих креслеників деталей,
креслеників складаних одиниць, схем і текстових документів. Наведено
основні дані до розробки креслеників з урахуванням технологічної,
конструкторської підготовки та міжнародного досвіду.
Козяр М. М. Інженерна графіка. Машинобудівне креслення :
підручник / М. М. Козяр, О. Р. Стрілець, А. П. Сафоник ; Національний
університет водного господарства та природокористування. –
Херсон : Олді-плюс, 2022. – 476 с.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. КОНСТРУКТОРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ
РОЗДІЛ 3. ДЕЯКІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КРЕСЛЕНИКАХ
РОЗДІЛ 4. РОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ
РОЗДІЛ 5. НЕРОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ
РОЗДІЛ 6. КРЕСЛЕНИКИ: ДЕТАЛЕЙ МАШИН, СКЛАДАНОЇ ОДИНИЦІ
Складається з двох частин. У першій частині розглянуто теорію і методи
побудови на площині зображень просторових геометричних об’єктів, а
також методи графічних рішень задач. У другій частині розглянуто методи
та правила розробки конструкторської документації. Містить електронну
версію з трирівневим викладанням навчального матеріалу з використанням
сучасних технологій мультимедіа та анімації.
Основи інженерної графіки з елементами професійного
конструювання : підручник / І. О. Чермних, В. І. Нестеренко,
О. О. Краєвська [та ін.] ; Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2020. – 240 с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ. ПРЕДМЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І
МЕТОДИ
1. МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ
2. КОМПЛЕКСНИЙ КРЕСЛЕНИК
3. ПРОЕКТУВАННЯ ТОЧКИ
4. ПРОЕКТУВАННЯ ПРЯМОЇ
5. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ
6. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ
Двічі життя Амоса Декера змінювалося докорінно. Першого разу - коли
раптово обірвалася його кар'єра професійного футболіста: його назавжди
вибили з поля в першій же грі, але це мало ще й несподіваний побічний ефект:
відтоді він пам'ятає геть усі події свого життя, не може забути
анічогісінько. А другий раз трапився майже двадцять років по тому: Декер,
який став поліцейським, одного дня повернувся додому - і потрапив у
справжній нічний кошмар: його дружина, маленька донечка і брат дружини
виявилися брутально вбитими. Так і не знайшовши вбивцю, Декер кидає
поліцію і перебивається підробітками приватного детектива. Але за рік у
поліцію приходить чоловік, який зізнається в потрійному вбивстві. Декер
хапається за свій шанс дізнатися, що ж насправді сталося тієї ночі. От
тільки для цього йому доведеться принести надто велику жертву.
Балдаччі Д. Пам'ятливець : роман : переклад з англійської /
Д. Балдаччі. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 520 с.
Рік тому у старому ґардівському пальті, із тверезим розумом і блиском в
очах, Джек Тейлор залишив Ґолвей, сподіваючись знайти нове життя в
Лондоні. І ось тепер він повертається — у шкіряній куртці на плечах, з
пачкою сигарет у кишені, кількома грамами кокаїну на поясі й з пінтою пива
в думках. Так багато всього для нових звершень… Тож невдовзі Джек знову
занурюється у стан алкогольно-наркотичної феєрії, виринаючи назовні лише
раз на декілька днів, щоб остаточно не втратити зв’язок із реальністю. В
один із таких рідкісних моментів «прояснення» він отримує чергову справу.
.
Бруен К. Убивства тінкерів : переклад з англійської / К. Бруен. –
Харків : Жорж, 2021. – 288 с.
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024

More Related Content

Similar to Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024

мехедок діана. бюллетень
мехедок діана. бюллетеньмехедок діана. бюллетень
мехедок діана. бюллетень
DianaMahedok
 
Гуржий Овчарук
Гуржий Овчарук Гуржий Овчарук
Гуржий Овчарук
Olga Berezhnaya
 

Similar to Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024 (20)

Фасетна класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання студенті...
Фасетна класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання студенті...Фасетна класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання студенті...
Фасетна класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання студенті...
 
avtoreferat_Dubovenko
avtoreferat_Dubovenkoavtoreferat_Dubovenko
avtoreferat_Dubovenko
 
мехедок діана. бюллетень
мехедок діана. бюллетеньмехедок діана. бюллетень
мехедок діана. бюллетень
 
Гуржий Овчарук
Гуржий Овчарук Гуржий Овчарук
Гуржий Овчарук
 
комп сис-мережі
комп сис-мережікомп сис-мережі
комп сис-мережі
 
Lecture1
Lecture1Lecture1
Lecture1
 
іуст 2013
іуст 2013іуст 2013
іуст 2013
 
Aref kovalenko
Aref kovalenkoAref kovalenko
Aref kovalenko
 
еккібер спеціаліст 2013
еккібер спеціаліст 2013еккібер спеціаліст 2013
еккібер спеціаліст 2013
 
Aref миронюк випр. 12.04
Aref миронюк випр. 12.04Aref миронюк випр. 12.04
Aref миронюк випр. 12.04
 
Запрограмуй своє навчання
Запрограмуй своє навчанняЗапрограмуй своє навчання
Запрограмуй своє навчання
 
Воронкін О.С. Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії
Воронкін О.С. Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономіїВоронкін О.С. Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії
Воронкін О.С. Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії
 
Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії в інтегрованому ку...
Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії в інтегрованому ку...Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії в інтегрованому ку...
Табличний процесор як засіб моделювання задач з астрономії в інтегрованому ку...
 
MSTIoE 2017.pdf
MSTIoE 2017.pdfMSTIoE 2017.pdf
MSTIoE 2017.pdf
 
смпр
смпрсмпр
смпр
 
Aref rozlomii
Aref rozlomiiAref rozlomii
Aref rozlomii
 
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
 
«Штрихи до портрета вченого»
«Штрихи до портрета вченого» «Штрихи до портрета вченого»
«Штрихи до портрета вченого»
 
Aref
ArefAref
Aref
 
Дубовой Володимир Михайлович
Дубовой Володимир МихайловичДубовой Володимир Михайлович
Дубовой Володимир Михайлович
 

More from Науково-технічна бібліотека НУХТ

Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковкиКомп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
Prykladna_mekhanika.pdf
Prykladna_mekhanika.pdfPrykladna_mekhanika.pdf
Вождь французького романтизму
Вождь французького романтизмуВождь французького романтизму
Вождь французького романтизму
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
Без мови немає народу
Без мови немає народуБез мови немає народу
Без мови немає народу
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
Щасливець літературної долі
Щасливець літературної доліЩасливець літературної долі
Щасливець літературної долі
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохороннаБіотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 

More from Науково-технічна бібліотека НУХТ (20)

Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковкиКомп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
11_12_2023.pptx
11_12_2023.pptx11_12_2023.pptx
11_12_2023.pptx
 
Computer science.pdf
Computer science.pdfComputer science.pdf
Computer science.pdf
 
Food_technology.pdf
Food_technology.pdfFood_technology.pdf
Food_technology.pdf
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 5-7 2023.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 5-7 2023.pptxВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 5-7 2023.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 5-7 2023.pptx
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 4-23.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 4-23.pptxВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 4-23.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 4-23.pptx
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ1-3-23.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ1-3-23.pptxВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ1-3-23.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ1-3-23.pptx
 
Holodilna tehnika.pdf
Holodilna tehnika.pdfHolodilna tehnika.pdf
Holodilna tehnika.pdf
 
Prykladna_mekhanika.pdf
Prykladna_mekhanika.pdfPrykladna_mekhanika.pdf
Prykladna_mekhanika.pdf
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ12-22.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ12-22.pptxВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ12-22.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ12-22.pptx
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ10-112022.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ10-112022.pptxВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ10-112022.pptx
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ10-112022.pptx
 
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 2.ppt
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 2.pptВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 2.ppt
ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 2.ppt
 
Європа – наш спільний дім
Європа – наш спільний дімЄвропа – наш спільний дім
Європа – наш спільний дім
 
Вождь французького романтизму
Вождь французького романтизмуВождь французького романтизму
Вождь французького романтизму
 
Без мови немає народу
Без мови немає народуБез мови немає народу
Без мови немає народу
 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 
Щасливець літературної долі
Щасливець літературної доліЩасливець літературної долі
Щасливець літературної долі
 
Імператор залізних строф
Імператор залізних строфІмператор залізних строф
Імператор залізних строф
 
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохороннаБіотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейсиДмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Collaborator.pro
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Collaborator.pro
 

Recently uploaded (17)

Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейсиДмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 

Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024

 • 2. Розглянуто моделі і методи, які застосовуються в системах штучного інтелекту. Значну увагу приділено питанням проектування систем штучного інтелекту, розгляду основних напрямів розвитку інтелектуальних систем. Всі головні положення підручника розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами. Булгакова О. С. Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика : навчальний посібник / О. С. Булгакова, В. В. Зосімов, В. О. Поздєєв ; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 356 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ РОЗДІЛ II. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ РОЗДІЛ III. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ РОЗДІЛ IV. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ РОЗДІЛ V. СИСТЕМИ FUZZY LOGIC РОЗДІЛ VI. ЕВОЛЮЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
 • 3. Присвячено питанням створення і застосування інформаційних систем, їхнім основним структурним елементам. Викладено основні поняття і загальні положення, питання створення та експлуатації, проектування інформаційного забезпечення, архітектури та моделювання, тестування та якості інформаційних систем, особливостей інтелектуальних інформаційних систем та їх застосування для підприємств і організацій, підтримки прийняття рішень. Величко О. М. Інтелектуальні інформаційні системи: структура і застосування : підручник / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко ; Державний університет телекомунікацій. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 728 с. ЗМІСТ ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 2. СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛАВА 3. ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛАВА 4. АРХІТЕКТУРА І МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛАВА 5. ТЕСТУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛАВА 6. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЛАВА 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ГЛАВА 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 • 4. Присвячено ключовим питанням організації бізнесу в інтернет - платіжним системам, маркетингу, рекламі, безпеці інформації. Докладно розглянуто принципи побудови глобальної мережі, принципи шифрування інформації, пошук інформації в ній, правові аспекти Е-комерції в Україні, інтернет- магазини, бізнес-портали, торговельні майданчики, інтернет-логістика, туристичні бюро, дистанційне навчання та інші інтернет-послуги. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навчальний посібник / А. М. Грехов ; Національний авіаційний університет, Інститут післядипломного навчання, Бізнес-школа НАУ. – Київ : Кондор, 2022. – 310 с. ЗМІСТ МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС 1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Е-БІЗНЕСУ ТА Е-КОМЕРЦІЇ 1.2. СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТ І ВЕБ 1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 1.4. ПРАВОВІ АСПЕКТИ Е-КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 2.1. ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ 2.2. ТОРГОВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ, БІЗНЕС ПОРТАЛИ, КРАМНИЦІ, ТУРИСТИЧНІ БЮРО ТА ПОСЛУГИ
 • 5. Розглянуті питання основ програмування мікроконтролерних та робототехнічних систем на базі мікроконтролерів сімейства AVR. Подано принципи програмування та симуляцій роботи мікроконтролерних та робототехнічних систем. Засорнов О. С. Програмування мікроконтролерних та робототехнічних систем : навчальний посібник / О. С. Засорнов, І. О. Засорнова. – Київ : Кондор, 2023. – 280 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ 2. ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ 3. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 2. ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 2. ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ 3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
 • 6. Присвячено розробці дискримінаційних та генеративних нейромережевих математичних моделей звукових сигналів. Розглянуто методи визначення інформативних ознак та вилучення даних цифрового звукового сигналу. Описано застосування нейронних мереж автокодувальників як на етапі попередньої обробки даних, так і на етапі класифікації. Розв’язано задачі класифікації звукових даних із використанням згорткових нейронних мереж та генерації нових зразків даних із застосуванням автокодувальників. Еволюційні методи використано для оптимізації гіперпараметрів нейронних мереж та їх ансамблів. Наведено приклади роботи інструментальної системи на відкритих наборах даних ESC-50 та UrbanSound8k. Кривохата А. Г. Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів : монографія / А. Г. Кривохата, О. В. Кудін, С. В. Чопоров ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – 120 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗВУКОВИХ ДАНИХ РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ РОЗДІЛ 3. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ РОЗДІЛ 4. НЕЙРОЕВОЛЮЦІЙНА ГІБРИДНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
 • 7. Розкрито кібербезпеку як інноваційну систему віртуальності сучасного інформаційного простору. Показано правову ентропію як кібербезпекове явище якісно нового семантичного стану особи, держави та суспільства в процесі їх самовизначення. Акцентовано, що кібербезпекове управління інвестиційним ризиком є якісним забезпеченням антикорупційної інфраструктури України та країн світу. При цьому автор передбачає нову загрозу — аерокосмічний тероризм. В результаті цього, мають бути створені якісно нові наносупутники. Лісовська Ю. П. Кібербезпека: ризики та заходи : навчальний посібник / Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2021. – 272 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ІНФОРМОЛОГІЧНА СИСТЕМА В СУЧАСНОСТІ РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ РОЗДІЛ 3. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ РОЗДІЛ 4. КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ В ПРАКТИЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ РОЗДІЛ 5. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СВІТОВОГО ПРОЦЕСУ
 • 8. Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС)— сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення. Світличний О. О. Основи геоінформатики : навчальний посібник / О. О. Світличний, С. В. Плоницький. – Суми : Університетська книга, 2023. – 304 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА І. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЧАСТИНА III. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСТИНА IV. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ І ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 • 9. Наведено основи стандартизації, метрології, управління якістю, сертифікації та загальні характеристики НАССР, а також основи законодавчої бази національної системи стандартизації. Розглянуто теоретичні основи та методи стандартизації, різновиди методів, засобів і способів вимірювань у метрології, нормативно-правові, організаційні та методологічні основи стандартизації та сертифікації в Україні. Салавеліс А. Д. Стандартизація, метрологія та сертифікація : підручник / А. Д. Салавеліс, С. М. Павловський ; Одеський національний технологічний університет. – Одеса : Олді-плюс, 2023. – 212 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ РОЗДІЛ З. МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОЗДІЛ 6. МЕТРОЛОГІЯ: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДІЛ 7. ВИДИ ТА МЕТОДИ ВИМІРІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХИБОК ВИМІРІВ
 • 10. Подано загальні відомості про інтернет-журналістику, основні поняття комунікативних маркерів та класифікації соціально-комунікаційних одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом. Досенко А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навчально-методичний посібник / А. Досенко, І. Погребняк ; Київський університет імені Б. Грінченка. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 184 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПЛАТФОРМИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РОЗДІЛ 2. ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ РОЗДІЛ 3. ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ЯК КОМУНІКАТИВНА СФЕРА. КОНОТАЦІЯ МЕРЕЖІ РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ РОЗДІЛ 6. АМАТОРСЬКИЙ МЕДІА-МАТЕРІАЛ. ЕТИКА АМАТОРСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗДІЛ 7. АВТОКОМУНІКАЦІЯ БЛОГЕРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО- КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД
 • 11. Присвячено основам системного аналізу і прийняттю оптимальних рішень. Викладені основні поняття системного аналізу, його методологія, основні методи та їх застосування. Розглянуто питання моделювання систем, методи оптимізації складних ієрархічних систем. Окремо розглянуто питання щодо теоретичних основ прийняття рішень, методологія розв’язання багатокритеріальних задач, методологія прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності, питання щодо особливостей прийняття рішень. Величко О. М. Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень : підручник / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко ; Державний університет телекомунікацій. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 672 с. ЗМІСТ ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 2. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ГЛАВА З. МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ГЛАВА 4. МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ГЛАВА 5. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ГЛАВА 6. МЕТОДИ АНАЛІЗУ СКЛАДНИКІВ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ
 • 12. Акцентується увага на: видах, рівнях та напрямах використання економіко- математичного моделювання, принципах та моделі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності, методах прийняття фінансові рішень, управлінні фінансовими ризиками в умовах невизначеності, моделюванння фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів, методах контролю й діагностики прийняття ефективних фінансових рішень, моделюванні концептуальне фінансових рішень в умовах невизначеності на прикладі реальних фінансові економічних ситуацій. Хома І. Б. Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності / Modeling financial decisions in conditions of uncertainty : навчальний посібник / І. Б. Хома, Л. П. Бондаренко, О. М. Чубка ; Національний університет "Львівська політехніка". – Київ : Кондор, 2023. – 284 с. ЗМІСТ ТЕМА 1. МОДЕЛЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ. ВИДИ І СТРУКТУРНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМА 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, РІВНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЦЕС І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ТЕМА 3. ВИБІРКА І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ. ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ МОДЕЛІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТЕМА 4. ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
 • 13. Висвітлено питання прогнозування та планування економічного розвитку : мікроекономічний та макроекономічний рівні. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels : multi-authored monograph. Vol. 2 / O. Hryvksvska, H. Obydenko, O. Gryshchenko [et al.] ; edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov ; Aleksandras stulginskis university, Business and rural development management institute. – Kaunas, Lithuania : Baltija Publishing, 2019. – 480 p. ЗМІСТ 3. BUSINESS MANAGEMENT: PLANNING AND FORECASTING 3.1. FORECASTING THE LEVEL OF FINANCIAL COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 3.2. CRM-SYSTEMS AS AN INNOVATIVE INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN THE VARIABLE CONDITIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT 3.3. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС 3.4. PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT SYSTEM PLANNING 3.5. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 3.6. ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMY
 • 14. Викладено вузлові проблеми теоретико-методологічної бази спеціалізованого туризму та його окремих видів. Містить у собі програму навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для туризму; дві основі частини, в яких викладається матеріал щодо традиційних та нових видів спеціалізованого туризму, загальні підсумки та список рекомендованих джерел. Борисова О. В. Спеціалізований туризм : навчальний посібник / О. В. Борисова ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Київ : Кондор, 2023. – 310 с. ЗМІСТ ТЕМА 1. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕМА 2. НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ЧАСТИНА І. ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ ТЕМА 3. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ТЕМА 4. СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ТЕМА 5. АЛЬПІНІЗМ ТЕМА 6. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ТЕМА 7. ОСВІТНІЙ ТУРИЗМ ЧАСТИНА II. НОВІТНІ ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ
 • 15. Узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, новітній світовий досвід з організації сільського зеленого туризму, чинне законодавство. Гапоненко Г. І. Сільський зелений туризм : навчальний посібник / Г. І. Гапоненко, А. Ю. Парфіненко, І. М. Шамара. – Суми : Університетська книга, 2023. – 178 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ РОЗДІЛ 7. ЯКІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ РОЗДІЛ 8. ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
 • 16. Висвітлено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо управління інформаційними потоками туристичних підприємств. У роботі запропоновано комплексний підхід до управління їх зовнішніми інформаційними потоками, що грунтується на використанні сформованого комплексу інформаційних сигналів для туристичного ринку; розроблено оптимізаційну та інформаційну моделі сайту як засобу управління інформаційними потоками і як інформаційного сигналу; розроблено моделі інформаційного потоку, модель зовнішніх інформаційних потоків туристичних підприємств, моделі внутрішніх інформаційних потоків туроператора і турагента; запропоновано підхід до визначення результативності удосконалення управління інформаційними потоками. Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних підприємств : монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2023. – 200 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • 17. Висвітлено етапи історії світового та вітчизняного туризму - від подорожей у стародавні часи дотепер. Висвітлено процеси зародження й розвитку туризму в Україні та світі, виникнення туристичних підприємств, створення міжнародних туристичних організацій, глобалізації туризму. Узагальнено історичний досвід різних народів у туристичній галузі. Лиман С. І. Історія туризму : навчальний посібник / С. І. Лиман, А. Ю. Парфіненко, І. С. Посохов ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Суми : Університетська книга, 2023. – 372 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» РОЗДІЛ 2. ПОДОРОЖІ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДОРОЖЕЙ У СЕРЕДНІ ВІКИ. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ПАЛОМНИЦТВО І ХРЕСТОВІ ПОХОДИ РОЗДІЛ 4. НЕПАЛОМНИЦЬКІ ПОДОРОЖІ В СЕРЕДНІ ВІКИ РОЗДІЛ 5. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ РОЗДІЛ 6. ПОДОРОЖІ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА РОЗДІЛ 7. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У 1914-1945 РР. РОЗДІЛ 9. РОЗВИТОК МАСОВОГО ТУРИЗМУ У 1945-1991 РР.
 • 18. Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму та місце всіх європейських держав на туристичному ринку світу. Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник : у 4 т. Т. 1 : Європа / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 282 с. ЗМІСТ ЄВРОПА ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА ТЕМА 2. ПІВДЕННА ЄВРОПА ТЕМА 3. ЗАХІДНА ЄВРОПА ТЕМА 4. ПІВНІЧНА ЄВРОПА
 • 19. Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце держав Азії та Океанії на туристичному ринку світу. Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник : у 4 т. Т. 2 : Азія та Океанія / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 190 с. ЗМІСТ АЗІЯ ТЕМА 1. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПІВДЕННИЙ КАВКАЗ ТА ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ ТЕМА 2. СХІДНА АЗІЯ ТЕМА 3. ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ ТЕМА 4. ПІВДЕННА АЗІЯ АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ ТЕМА 5. АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
 • 20. Подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурі ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце всіх американських держав на туристичному ринку світу. Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник : у 4 т. Т. 3 : Америка / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 270 с. ЗМІСТ АМЕРИКА ТЕМА 1. АНГЛО-АМЕРИКА ТЕМА 2. МЕКСИКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА ТЕМА 3. КАРИБИ ТЕМА 4. ПІВДЕННА АМЕРИКА
 • 21. Подано сучасні країнознавчі відомості, інформацію про природні та історико-культурні туристичні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце всіх африканських і близькосхідних держав на туристичному ринку світу. Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навчальний посібник : у 4 т. Т. 4 : Африка і Близький Схід / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська ; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 280 с. ЗМІСТ АФРИКА І БЛИЗЬКИЙ СХІД ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АФРИКА ТЕМА 2. ТРОПІЧНА АФРИКА ТЕМА 3. БЛИЗЬКИЙ СХІД
 • 22. Розглянуто питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості, характер використання та місце у туристичній діяльності. Виділено ключові розділи: характеристика та географія природних рекреаційних ресурсів, їх застосування у туризмі, можливості оцінки природно- рекреаційного середовища для потреб туризму; культурно-історичні ресурси - класифікація, види ресурсів, географія їх поширення. Окремим розділом охарактеризовано індустрію туризму, суб’єкти туристичної діяльності, а також планування та управління рекреаційними територіями. Ярьоменко С. Г. Туристичні ресурси України : навчальний посібник / С. Г. Ярьоменко ; Одеський національний економічний університет. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 472 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО РЕСУРСОЗНАВСТВА РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ РОЗДІЛ 4. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 • 23. Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. Мерчандайзинг - не тільки «мистецтво торгувати», це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам. Божкова В. В. Мерчандайзинг : навчальний посібник / В. В. Божкова, Т. О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2022. – 125 с. ЗМІСТ § 1. ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА § 2. МАРКЕТИНГ ТОРГОВЕЛЬНИХ КАНАЛІВ (TRADE CHANNEL MARKETING) § 3. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КОМПАНІЇ § 4. ІНСТРУМЕНТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА МІСЦЯХ ПРОДАЖУ § 5. БАЗОВІ ОДИНИЦІ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ. РОЛЬ ФЕЙСИНГУ Й SKU НА МІСЦЯХ ПРОДАЖУ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ § 6. POS-МАТЕРІАЛИ
 • 24. Містить теоретичні відомості всіх розділів вищої математики. Виклад теоретичного матеріалу послідовний і розкриває зміст кожного поняття. Литвин І. І. Вища математика : навчальний посібник / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк ; Державний комітет зв'язку та інформатизації України, Львівський коледж державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ : ЦУЛ, 2022. – 368 с. ЗМІСТ 1. СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ 2. НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ 3. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА 4. ФУНКЦІЇ. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ 5. ПОХІДНА. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 6. ДИФЕРЕНЦІАЛ 7. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ 8. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ 9. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ
 • 25. Розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування. Містить приклади розв’язування задач, контрольні вправи, задачі та тести. Слободнюк Р. Є. Аналітична хімія та аналіз харчової продукції : навчальний посібник / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Київ : Кондор, 2023. – 336 с. ЗМІСТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ 2. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 3. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ 4. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ 5. АНАЛІЗ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 • 26. Включає основні положення токсикологічної хімії. Розглянуто структура й напрямки токсикологічної хімії, класифікація отрут та отруєнь, хімічні методи детоксикації, хімічна будова та фізіологічна дія наркотичних і сильнодіючих речовин, представлена загальна характеристика отруєнь при вживанні лікарських засобів, застосуванні побутових та технологічних речовин, пестицидів, отруєння токсинами бактеріального, тваринного, рослинного походження, побічні ефекти при застосуванні компонентів біологічно активних добавок, отруєння грибами. Шевряков М. В. Основи токсикологічної хімії : навчальний посібник / М. В. Шевряков. – стереотипне. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 256 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ГЛАВА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУТ. ТОКСИЧНІ ДОЗИ ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУЄНЬ ГЛАВА 4. МЕТОДИ ДЕТОКСИКАЦІЇ. АНТИДОТИ ЧАСТИНА II. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КСЕНОБІОТИКІВ ГЛАВА 1. НАРКОТИЧНІ І СИЛЬНОДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ГЛАВА 2. ОТРУЄННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
 • 27. Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві - вагома складова частина навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві», що визначає комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, технічних, інформаційних і економічних заходів, реалізацію яких спрямовано на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних відновлюваних джерел енергії при виробництві продукції АПК, зокрема галузі тваринництва. Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві : підручник / Б. В. Болтянський, О. Г. Скляр, Р. В. Скляр [та ін.] ; Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного. – Київ : Кондор, 2020. – 404 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ЕНЕРГОРЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ РОЗДІЛ 2. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ- ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ РОЗДІЛ З. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХОДУ НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОРМОВИРОБНИЦТВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ
 • 28. Наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічних систем із зосередженими параметрами, а також зібрано чимало гарних зразків урізноманітнених та цікавих вправ, прикладів і задач з теорії нелінійних кіл, розв’язаних цими методами. Видання вирізняється тим, що цілеспрямовано формує у читача вміння знаходити правильні та найраціональніші шляхи під час розв’язування задач різної складності і тематики: в ньому чи не вперше зроблено спробу розкрити суть та закономірності власне розвитку процесу розв’язування прикладних задач теорії нелінійних електричних і магнітних кіл в поєднані з ефективними формами донесення напрацьованих методик, способів та прийомів до читача. Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; Вінницький національний технічний університет. – Стереотипне видвння. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 262 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ РОЗДІЛ 2. МАГНІТНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ РОЗДІЛ 3. УСТАЛЕНІ РЕЖИМИ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ РОЗДІЛ 4. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
 • 29. Викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD та МісгоСар. Наведено приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами : навчальний посібник / С. Ш. Кацив, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; Вінницький національний технічний університет. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 148 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КОМП’ЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ НЕЛІНІЙНИХ КІЛ ТА КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ MATHCAD 1.1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ MATHCAD 1.2. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.3. РОЗРАХУНОК МАГНІТНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.4. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ 1.5. РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.6. РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В КОЛАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
 • 30. Розглянуто сучасне холодильне обладнання, що використовується у сфері виробництва та продажу продуктів харчування. Висвітлені питання практичного застосування холодильного обладнання, яке знайшло найбільш широке застосування на підприємствах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, харчової та переробної індустрії. Розглянуто його номенклатуру, конструкцію, будову та принцип дії. Наведено алгоритми розрахунку та підбору. Семенюк Д. П. Холодильне обладнання : підручник / Д. П. Семенюк, О. В. Петренко ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2021. – 633 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ РОЗДІЛ 2. ХОЛОДИЛЬНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ТА КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ РОЗДІЛ 3. ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОБУТУ РОЗДІЛ 4. ФРИЗЕРИ. ЛЬОДОГЕНЕРАТОРИ РОЗДІЛ 5. ХОЛОДИЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ РОЗДІЛ 6. СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ РОЗДІЛ 7. СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ РОЗДІЛ 8. ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 • 31. Розглянуто питання, пов’язані з побудовою циклів холодильних установок, що забезпечують високу ефективність їх використання. Наведені принципи вдосконалення термодинамічних циклів холодильних установок, що дозволяють суттєво підвищити ефективність їх роботи. Розглянуто основне і допоміжне устаткування суднових холодильних установок, тепловикористовуючі холодильні установки, суднові установки кондиціювання повітря і морське транспортування зріджених газів рефрижераторними газовозами. Розглянуто вдосконалення термодинамічних циклів холодильних машин і процесів реконденсації пари рефрижераторних газовозів, в принципі придатні і для берегових сховищ зріджених газів та великих морозильників, використовуємих для біозбереження швидкопсуючих продуктів. Вассерман О. А. Холодильні установки та їх інноваційні цикли : монографія / О. А. Вассерман, О. Г. Синько. – Одеса : Фенікс, 2022. – 428 с. ЗМІСТ 1. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 2. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ШТУЧНОГО ХОЛОДУ 3. РОБОЧІ РЕЧОВИНИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 4. СХЕМИ І ЦИКЛИ УСТАНОВОК НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНІКИ 5. СУДНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ КОМПРЕСОРИ
 • 32. Викладено закономірності пресування заготівок виробів з порошків металів, сплавів, керамічних матеріалів і твердих тугоплавких сполук. Розглянуто теоретичні та технологічні засади процесів і наведено характеристики, будову та принцип дії використовуваного обладнання. Степанчук А. М. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів : навчальний посібник / А. М. Степанчук ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : ЦУЛ, 2022. – 336 с. ЗМІСТ 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ 2. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЩІЛЬНОСТІ ПРЕСОВОК ВІД ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПРЕСУВАННЯ 3. ПРАКТИКА ПРЕСУВАННЯ 4. ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ 5. ІМПУЛЬСНІ (ВИСОКОШВИДКІСНІ) МЕТОДИ ПРЕСУВАННЯ 6. ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ ПРОКАТКОЮ 7. МУНДШТУЧНЕ ТА ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ 8. ФОРМУВАННЯ ШЛІКЕРНИМ ЛИТТЯМ 9. ВІБРАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ
 • 33. Складається із чотирьох частин: механічні передачі, деталі обертального руху, з’єднання деталей машин та основи конструювання. Розглянуто основи кінематичного та силового розрахунку механічних передач, деталей загального призначення, і з’єднань деталей машин. Борозенець Г. М. Деталі машин : навчальний посібник / Г. М. Борозенець, В. М. Павлов, І. В. Семак ; Національний авіаційний університет. – Київ : Кондор, 2021. – 220 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА І. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНА II. ДЕТАЛІ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЧАСТИНА III. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЧАСТИНА IV. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ
 • 34. Результатом роботи є створення на основі наукового пошуку та практичних випробувань систем (методів, матеріалів) очищення питної та стічних вод різного походження для комплексного контролю якості води, моніторингу гідроекосистем, створення нових екологічно безпечних процесів та підходів до очищення води, організації ресурсоощадних систем водоспоживання. Проведені фундаментальні та прикладні дослідження способів водопідготовки та очищення стічних вод: реагентними, мембранними, електрохімічними, плазмохімічними методами, високоефективними модифікованими сорбентами на основі оксигідроксидів металів та екологічно безпечними комбінованими біосорбентами на основі компонентів рослинної сировини, модифікованими неорганічними нанокластерами/наночастинками металів знезаражуючої дії. Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів : монографія / І. М. Трус, В. В. Галиш, М. І. Скиба [та ін.]. – Київ : Кондор, 2023. – 272 с. ЗМІСТ 1. МЕМБРАННІ МЕТОДИ - ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ 2. РЕАГЕНТНІ МЕТОДИ ЗНЕСОЛЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ШАХТНИХ ВОД 3. МОДИФІКОВАНІ БІОСОРБЕНТИ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ НИЗЬКОАКТИВНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 4. ВИКОРИСТАННЯ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ ПРИ РОЗРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ І СТІЧНИХ ВОД 5. МАТЕРІАЛИ З КАПІЛЯРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ
 • 35. Представлено відомі на сьогоднішній день методи обробки рідин - теорія, розрахункові формули, обладнання для проведення процесів, технологічні схеми. Особлива увага приділяється підготовці води для котелень, а також очищенню стічних вод підприємств теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв. Обробка технологічних рідин та стічних вод : навчальний посібник / С. С. Рижков, К. В. Луняка, В. С. Самохвалов, С. М. Літвак ; за загальною редакцією С. С. Рижкова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Херсон : Олді плюс, 2021. – 316 с. ЗМІСТ ГЛАВА І. МЕТОДИ ОБРОБКИ РІДИН ГЛАВА II. ОБРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН ГЛАВА III. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
 • 36. Висвітлено створення маловідходних технологій очищення води від іонів важких металів з метою раціонального використання водних ресурсів. Ефективне вилучення важких металів дозволяє зменшити надходження важких металів у природні водойми та покращити їх стан. В роботі використані доступні, недорогі методи, що забезпечують високий ступінь очищення води - реагентні та сорбційні. Досить гостро стоїть питання утилізації осадів стічних вод, що містять важкі метали. Саме розгляду питань комплексного вирішення очищення стічних вод та утилізації осадів присвячена монографія. Трус І. М. Розробка методів переробки осадів та відпрацьованих біосорбентів для створення маловідходних технологій очищення води : монографія / І. М. Трус, В. В. Галиш, М. Д. Гомеля. – Київ : Кондор, 2023. – 116 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З СТІЧНИХ ВОД РОЗДІЛ 2. МАЛОВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ РОЗДІЛ 3. МАЛОВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
 • 37. Розглянуто методи дослідження складу молока і молочних продуктів, а також окремих важливих процесів, що відбуваються при їх виробництві та переробці. Особлива увага надається сучасним методам дослідження молока та його біохімічним перетворенням. У вступі до кожної лабораторно- практичної роботи дається пояснення принципу методу та механізму хімічних, біохімічних та фізичних процесів, які досліджуються. Пелих В. Г. Технологія переробки молока : навчально-методичний посібник до виконання лабораторно-практичних робіт / В. Г. Пелих, В. М. Ковбасенко, І. О. Балабанова ; Херсонський державний аграрно- економічний університет, Кафедра технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 166 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ РОЗДІЛ 2. КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ РОЗДІЛ 3. МОЛОЧНІ КОНСЕРВИ І СУХІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ РОЗДІЛ 4. МОРОЗИВО РОЗДІЛ 5. ВЕРШКОВЕ МАСЛО РОЗДІЛ 6. СИЧУЖНІ СИРИ
 • 38. Висвітлено новий спосіб отримання комбінованого молочно-рослинного виробу — м’якого сичужного сирного продукту, виготовленого за традиційною технологією та із застосуванням заморожування. Новий сирний продукт володіє покращеними органолептичними характеристиками, сталими фізико-хімічними властивостями, високою біологічною цінністю, зниженою собівартістю виробництва, безперервністю знаходження на споживчому ринку, що досягається інноваційним рішенням — сумісним використанням низки властивостей сухого знежиреного молока, концентрату ядра арахісу, борошна кукурудзяного та заморожування. Технологія сирного продукту замороженого з додаванням концентрату ядра арахісу : монографія / М. В. Обозна, Д. О. Бідюк, М. Ф. Перцевой [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2023. – 158 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СИРНИХ ПРОДУКТІВ З РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ РОЗДІЛ 2. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО З РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО ТА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ЯКОСТІ РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ
 • 39. Розглянуто основні принципи проектування закладів харчування, наведено нормативи визначення площ та складу приміщень, їх функціональний взаємозв’язок. Викладено також основи проектування інтер’єрів закладів харчування. Грицюк Л. С. Проектування закладів харчування : навчальний посібник / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 184 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПЛАНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГОХАРЧУВАННЯ ЗАКРИТОГО ТИПУ РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
 • 40. Викладено рекомендації щодо організації виконання курсової роботи, зокрема сформульовані основні вимоги щодо академічної доброчесності, наведені етапи виконання курсової роботи. Описано змістове наповнення кожного розділу курсової роботи з готельної справи. Сформульовано вимоги до змісту курсової роботи з ресторанної справи (організація виробництва на підприємствах ресторанного господарства), зокрема наведена методика щодо розробки концепції закладу ресторанного господарства та формулювання унікальної торговельної пропозиції. Дишкантюк О. В. Курсова робота з готельної та ресторанної справи: етапи виконання, структура, правила оформлення : навчальний посібник / О. В. Дишкантюк ; Міжнародний Гуманітарний університет, Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Одеса : Олді-плюс, 2022. – 120 с. ЗМІСТ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ 3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА) 4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕНКЕТІВ 5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ)
 • 41. Викладено рекомендації щодо організації виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, зокрема сформульовані основні вимоги щодо академічної доброчесності, зазначені етапи виконання роботи. Описано змістове наповнення кожного розділу кваліфікаційної роботи з готельно-ресторанної справи, зокрема приведена методика щодо розробки концепції закладу готельно-ресторанного господарства та формулювання унікальної торгівельної пропозиції. Технологічний розділ містить відомості щодо моделювання інфраструктурної складової проекту, методики розрахунків показників експлуатаційної програми підприємства. Дишкантюк О. В. Кваліфікаційна робота бакалавра з готельно- ресторанної справи: етапи виконання, структура, правила оформлення : навчальний посібник / О. В. Дишкантюк, Л. А. Тітомир ; Міжнародний Гуманітарний університет, Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Одеса : Олді- плюс, 2022. – 196 с. ЗМІСТ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 3. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 • 42. Розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми функціонування різноманітних суб’єктів господарювання в ринковій економіці. Економіка ресторанного господарства : навчальний посібник / Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, І. В. Мілаш ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – 2-ге видання, стереотипне. – Харків : Світ книг, 2022. – 389 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТА ТОВАРООБОРОТ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДІЛ 3. СИРОВИННІ ТА ТОВАРНІ РЕСУРСИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДІЛ 5. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДІЛ 6. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДІЛ 7. ДОХОДИ ТА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 • 43. Представлено інноваційні професійні рішення щодо розроблення бізнес-ідей та формування концепцій готелів; вибору вигідних локацій; використання ефективних та енергоощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських технологій; формування асортименту готельних послуг; проектування операційних, сервісних та управлінських процесів; управління доходами та витратами; планування і діагностики показників господарської діяльності; оцінювання окупності інвестиційних проектів. HoReCa : навчальний посібник : у 3 т. Т. 1 : Готелі / А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко [та ін.] ; за редакцією А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний університет. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 412 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. СЕРВІС КОНЦЕПЦІЯ 1. ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ. ФРОНТ ОФІС (FRONT ОFFICE) 2. ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ. БЕК ОФІС (BACK ОFFICE) 3. СЕРВІС (SERVICE) 4. РЕСТОРАНИ. БАРИ. (FOOD AND BEVERAGE (F &B) РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРА. ДИЗАЙН РОЗДІЛ 3. РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ (REVENUE MANAGEMENT)
 • 44. Розглянуто питання щодо формування характерних особливостей національних кухонь народів світу, на які впливають географічне положення країни, кліматичні та економічні умови, історичні традиції тощо, а також залежать від основного виду господарської діяльності тієї або іншої країни. Наведено дані щодо використання традиційної продовольчої сировини, способи кулінарно-технологічної обробки, що застосовуються в процесі приготування напівфабрикатів і готової до споживання продукції, в найбільш відомих національних кухнях народів світу, особливості оформлення та подавання страв. Етнічна кулінарія : навчальний посібник / А. А. Мазаракі, М. Ф. Кравченко, Т. І. Юдіна [та ін.] ; за редакцією А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 456 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН РОЗДІЛ 2. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ РОЗДІЛ 3. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АМЕРИКИ РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНА КУЛІНАРІЯ КРАЇН АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ
 • 45. Викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів — бюджетними установами відповідно до вимог НП(С)БО в державному секторі. Розглянуто основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Облік і контроль в бюджетних установах : підручник / Т. Г. Мельник, О. Л. Михальська, С. І. Травінська, Є. А. Фещенко ; Київський національний університет імені Т. Шевченка. – Київ : Кондор, 2023. – 460 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ РОЗДІЛ 3. ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
 • 46. Розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства. Облікова політика підприємства : навчальний посібник / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк ; Полтавський університет економіки і торгівлі. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 312 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ТЕМА 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТЕМА 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТЕМА 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТЕМА 4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТИНА 2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТЕМА 5. ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 6. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • 47. Викладено теоретико-методологічні й практичні питання щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Розглянуто ключові поняття інноваційного розвитку, основні концепції інноваційної теорії, особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сучасні організаційні форми інноваційного розвитку та їх ефективність, ринок інновацій та його інфраструктура, державна підтримка інноваційного підприємства, стратегії інноваційного розвитку, ризики в інноваційній діяльності та управління ними, інтелектуальна власність як складова економічної безпеки інноваційної діяльності. Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник / О. Г. Череп ; Запорізький національний університет. – Київ : Кондор, 2019. – 548 с. ЗМІСТ ТЕМА 1. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 5. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РЕАКЦІЇ ТА МОТИВИ НОВОВВЕДЕНЬ. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕМА 6. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕМА 7. МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
 • 48. Викладені теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Велика увага приділяється аналізу базових термінів і понять. Сутність управління якістю розглядається на основі системного, структурного, ентропійного, функціонального, логічного, модельного, проектного, діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та інших наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну від традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень. Костюченко М. П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю : навчальний посібник : в 2 т. Ч. 1 / М. П. Костюченко. – видання 2-ге, зі змінами та доповненнями. – Київ : Кондор, 2019. – 424 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОЗДІЛ 3. ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РОЗДІЛ 4. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ЕРГАТИВНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНІЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМАХ РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
 • 49. Велику увагу приділено аналізу базових термінів і понять. Сутність управління якістю розглянуто на основі системного, структурного, ентропійного, функціонального, логічного, модельного, проектного, діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та інших наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну від традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю якості та процесах розгортання функцій якості (QFD). Костюченко М. П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю : навчальний посібник : в 2 т. Ч. 2 / М. П. Костюченко. – видання 2-ге, зі змінами та доповненнями. – Київ : Кондор, 2019. – 392 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗДІЛ 4. КВАЛІМЕТРІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ РОЗДІЛ 5. ЕЛЕМЕНТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ
 • 50. Висвітлено основні питання з організації та логістики перевезень, представлені теоретико-методологічні засади систем транспортної логістики, розглянуті всі елементи, що забезпечують їх ефективне функціонування в сучасних умовах. Дає можливість студентам опанувати питання організації систем вантажних та пасажирських перевезень з врахуванням ефективного управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками з мінімальними загальними витратами та високим рівнем якості транспортних послуг. Організація та логістика перевезень : підручник / М. С. Ізтелеуова, І. В. Грицук, П. М. Арімбекова, Л. А. Тарандушка. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 264 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ГЕНЕЗИС ЛОГІСТИКИ РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛЬНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ РОЗДІЛ 4. ТРАНСПОРТ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВАНТАЖІВ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ РОЗДІЛ 6. ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ РОЗДІЛ 8. КОМПЛЕКСИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
 • 51. Викладено теоретичні основи використання вторинної сировини та відходів у галузях харчової промисловості в ролі основної сировини для енергоефективних інноваційних технологій. Наведено приклади реальних ресурсозберігаючих технологій на підприємствах харчової промисловості та в умовах агропромислових комплексів. Охарактеризована їхня роль в аспекті загальнодержавної політики екологізації, енергетичної незалежності та економічного розвитку. Пустовойтенко В. П. Енергоефективні технології в харчовій промисловості : підручник / В. П. Пустовойтенко, О. О. Серьогін, В. Б. Кисельов ; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 548 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ РОЗДІЛ 2. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЦІ РОЗДІЛ 4. АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА РОЗДІЛ 5. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОЗДІЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ТА ВІДХОДІВ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ ХАРЧОПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ
 • 52. Наведено приклади проведення досліджень у різних видах харчової продукції. Сучасні досягнення харчової науки : навчальний посібник / В. І. Ладика, Л. З. Шильман, Ф. В. Перцевой [та ін.] ; Сумський національний аграрний університет. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 352 с. ЗМІСТ 1. ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІОНОТРОПНОГО ГЕЛЕУТВОРЕННЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОГО ТИСКУ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КРОХМАЛЮ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ «ЖИРИ: ОТРИМАННЯ, ПЕРЕРОБКА, ВИКОРИСТАННЯ» 5. ТЕХНОЛОГІЯ ГАРЯЧИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ НА ОСНОВІ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАСТ ЗАКУСОЧНИХ 7. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕКТИНУ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ 8. ТЕХНОЛОГІЇ ЇСТІВНОЇ ПЛІВКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
 • 53. Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань методології комп’ютеризованої підготовки і прийняття рішень та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання сучасних методів та засобів підготовки рішень у практичній діяльності фахівців різних сфер народного господарства. Єремєєв І. С. Автоматизовані системи управління технологічними процесами : навчальний посібник / І. С. Єремєєв, В. Б. Кисельов. – Одеса : Гельветика, 2021. – 324 с. ЗМІСТ ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМА 2. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ОСНОВНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ ТП ТЕМА 5. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТЕМА 6. МОДЕЛІ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ. КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМА 7. ВЕРИФІКАЦІЯ І ВАЛІДАЦІЯ МОДЕЛЕЙ
 • 54. Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів СКД України (ДСТУ) та міжнародних (ISO). Містить необхідні відомості з оформлення робочих креслеників деталей, креслеників складаних одиниць, схем і текстових документів. Наведено основні дані до розробки креслеників з урахуванням технологічної, конструкторської підготовки та міжнародного досвіду. Козяр М. М. Інженерна графіка. Машинобудівне креслення : підручник / М. М. Козяр, О. Р. Стрілець, А. П. Сафоник ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Херсон : Олді-плюс, 2022. – 476 с. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. КОНСТРУКТОРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНИКІВ РОЗДІЛ 3. ДЕЯКІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КРЕСЛЕНИКАХ РОЗДІЛ 4. РОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ РОЗДІЛ 5. НЕРОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ РОЗДІЛ 6. КРЕСЛЕНИКИ: ДЕТАЛЕЙ МАШИН, СКЛАДАНОЇ ОДИНИЦІ
 • 55. Складається з двох частин. У першій частині розглянуто теорію і методи побудови на площині зображень просторових геометричних об’єктів, а також методи графічних рішень задач. У другій частині розглянуто методи та правила розробки конструкторської документації. Містить електронну версію з трирівневим викладанням навчального матеріалу з використанням сучасних технологій мультимедіа та анімації. Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання : підручник / І. О. Чермних, В. І. Нестеренко, О. О. Краєвська [та ін.] ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2020. – 240 с. ЗМІСТ ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ. ПРЕДМЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ 1. МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ 2. КОМПЛЕКСНИЙ КРЕСЛЕНИК 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТОЧКИ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ПРЯМОЇ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ 6. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ
 • 56. Двічі життя Амоса Декера змінювалося докорінно. Першого разу - коли раптово обірвалася його кар'єра професійного футболіста: його назавжди вибили з поля в першій же грі, але це мало ще й несподіваний побічний ефект: відтоді він пам'ятає геть усі події свого життя, не може забути анічогісінько. А другий раз трапився майже двадцять років по тому: Декер, який став поліцейським, одного дня повернувся додому - і потрапив у справжній нічний кошмар: його дружина, маленька донечка і брат дружини виявилися брутально вбитими. Так і не знайшовши вбивцю, Декер кидає поліцію і перебивається підробітками приватного детектива. Але за рік у поліцію приходить чоловік, який зізнається в потрійному вбивстві. Декер хапається за свій шанс дізнатися, що ж насправді сталося тієї ночі. От тільки для цього йому доведеться принести надто велику жертву. Балдаччі Д. Пам'ятливець : роман : переклад з англійської / Д. Балдаччі. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 520 с.
 • 57. Рік тому у старому ґардівському пальті, із тверезим розумом і блиском в очах, Джек Тейлор залишив Ґолвей, сподіваючись знайти нове життя в Лондоні. І ось тепер він повертається — у шкіряній куртці на плечах, з пачкою сигарет у кишені, кількома грамами кокаїну на поясі й з пінтою пива в думках. Так багато всього для нових звершень… Тож невдовзі Джек знову занурюється у стан алкогольно-наркотичної феєрії, виринаючи назовні лише раз на декілька днів, щоб остаточно не втратити зв’язок із реальністю. В один із таких рідкісних моментів «прояснення» він отримує чергову справу. . Бруен К. Убивства тінкерів : переклад з англійської / К. Бруен. – Харків : Жорж, 2021. – 288 с.