Holodilna tehnika.pdf

Н
Науково-технічна бібліотека НУХТНауково-технічна бібліотека НУХТ
ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ
освітня програма
Навчальна та наукова література
з фонду Науково-технічної бібліотеки НУХТ
Мета освітньої програми «Холодильні техніки та технології» – підготовка фахівців, які мають необхідні
універсальні знання та компетенції для проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах,
енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, здатних до комплексного розв’язання
складних задач і проблем розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем
холодопостачання та холодоспоживання.
Освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-
технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і
спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних
інновацій.
Ресурс містить добірку навчальних та наукових (друкованих) видань з фонду науково-технічної бібліотеки,
що будуть в нагоді здобувачам, які навчаються за освітньою програмою «Холодильні техніки та технології»
освітнього ступеня «Бакалавр».
Віртуальна виставка
укладач : О. М. Рудовська
Автоматизація виробничих процесів :
навч. посібник / Б. М. Гончаренко, С. І.
Осадчий, Л. Г. Віхрова та ін. – Кіровоград :
Видавництво В. Ф. Лисенко, 2016. – 352 с.
У навчальному посібнику викладено загальні
питання автоматизації, методи автоматизованого
контролю технологічних параметрів, основи теорії
автоматизованого регулювання, технічні засоби
автоматизації, в тому числі мікропроцесорні,
питання проектування систем автоматизації:
типові схеми автоматизації технологічних процесів
харчової промисловості. Книга розрахована на
студентів спеціальності «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології», а також для
студентів спеціальностей «Прикладна механіка»,
«Галузеве машинобудування», «Харчові технології»
тощо, які не спеціалізуються в галузі автоматизації
виробничих процесів, але яким для роботи в умовах
комп’югерно-інтегрованого виробництва необхідні
базові знання з названих проблем.
Автоматизація виробничих процесів :
підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В.
М. Сідлецький, С. М. Швед. – Київ : Ліра-К,
2015. – 378 с.
Висвітлено загальні питання автоматизації
виробничих процесів, описано автоматичний контроль
технологічних параметрів, автоматизовані системи
регулювання, технічні засоби автоматизації, основи
проектування автоматизованих систем. Розглянуто
основи автоматизації виробництва із застосуванням
мікропроцесорних промислових контролерів і
принципи побудови комп'ютерно-інтегрованих систем
управління з використанням автоматизованих
робочих місць оператора-технолога. Для студентів
вищих навчальних закладів освіти, які спеціалізуються
в галузі автоматизації виробництва, а також для
студентів - технологів, енергетиків, механіків та
інших, які повинні мати знання для роботи в умовах
комп'ютерно-інтегрованого автоматизованого
виробництва і вміти сформулювати вимоги до
впровадження нових і модернізації існуючих систем
автоматизації.
Автоматизація виробничих процесів :
підручник / О. І. Черевко, Л. В. Кіптела, В.
М. Михайлов, О. Є. Загорулько. – Харків :
ХДУХТ, 2014. – 186 с.
Викладено методи автоматичного вимірювання
технологічних параметрів харчових виробництв.
Розглянуто елементи теорії й техніки
автоматичного регулювання виробничих процесів.
Наведено основи проектування систем
автоматизації, приклади систем автоматизації
типових технологічних процесів харчових
виробництв. Розглянуто схеми автоматизації
торгово-технологічного обладнання галузі.
Підручник розраховано на студентів інженерно-
механічних й інженерно - технологічних
спеціальностей ВНЗ харчової промисловості й
підприємств харчування.
Автоматизація технологічних процесів і
виробництв харчової промисловості :
підручник / А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, І. В.
Ельперін, В. Д. Цюцюра. – Київ : Аграрна
освіта, 2001. – 224 с.
В підручнику висвітлено питання автоматизації
технологічних процесів і виробництв харчової
промисловості, описано автоматизований контроль
технологічних параметрів, автоматичні системи
регулювання, технічні засоби автоматизації, основи
проектування автоматизованих систем різного рівня
та призначення. На основі системного підходу
розглянуто основи автоматизації виробництва із
застосуванням сучасних комп’ютерно-інтегрованих
структур, створених на основі мікропроцесорів. Для
студентів навчальних закладів, які спеціалізуються на
галузі автоматизації виробництва.
Гончаренко, Б. М. Автоматизація
виробничих процесів харчових технологій :
підручник / Б. М. Гончаренко, А. П.
Ладанюк. – Київ : НУХТ, 2014. – 530 с.
Розглянуто основи метрології та вимірювальної
техніки, принципи побудови схем автоматичного
контролю й керування, принципи дії, технічні та
метрологічні характеристики вимірювальних
перетворювачів і приладів контролю температури,
тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних
властивостей речовин, основи проектування
автоматизованих систем. Висвітлено основи теорії
автоматичного керування, алгоритми й об’єкти,
методи моделювання систем керування, проблеми
стійкості та якості систем автоматичного
керування. Розглянуто основи сучасних
мікропроцесорних засобів та комп’ютерно-
інтегрованих систем на базі мереж. Наведено приклади
схем автоматизації різних харчових технологічних
процесів. Для студентів, які навчаються за напрямом
«Інженерна механіка», у тому числі «Пакувальна
техніка», «Харчова технологія та інженерія» і
«Біотехнологія».
Андріяшик, М. В. Курс фізики модульно-
рейтингова система навчання : підручник /
М. В. Андріяшик, Б. І. Вербицький, А. М.
Король. – Київ : Фламенко, 2008. – 530 с.
Дане видання побудовано на базі теоретичного
матеріалу підручника для вищих технічних навчальних
закладів А. М. Король і М. В. Андріяшик “Фізика” (Київ,
2006 р.), доповненого задачами і тестовими завданнями,
які можуть бути використані як при організації
самостійної роботи студентів, так і на аудиторних
практичних заняттях. Сюди входять також
методичні вказівки до виконання типових
лабораторних робіт.
Фізика. Задачник-практикум : навч. посібник
/ Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М.
Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ : НУХТ, 2017. –
579 с.
Наведено методичні поради щодо розв’язування
різних типів фізичних задач, приклади їх розв’язування.
Задачі згруповано за основними розділами курсу фізики.
Наведено необхідний теоретичний матеріал (формули)
для розв’язування. Містить професійно орієнтовані задачі
для студентів ВНЗ харчових технологій, задачі для
розв’язування в аудиторії та самостійної роботи.
Афтанділянц, Є. Г. Матеріалознавство :
підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В.
Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон : Олді-
плюс, 2013. – 612 с.
Підручник написаний у відповідності до програми
курсу «Матеріалознавство» для студентів технічних
та технологічних напрямів підготовки та
спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто
кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану
подвійних систем, процеси формування структури
металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів,
технології об'ємної та поверхневої термічної обробки
матеріалів. Наведено класифікацію, властивості,
маркування, призначення найбільш поширених
іноземних матеріалів та надано інформацію щодо
відповідності української, європейської, американської га
японської систем позначення матеріалів. Представлено
корозійностійкі, жаростійкі, жароміцні сталі та
сплави. Наведено основи комп'ютерного
матеріалознавства. Надано опис структури,
властивостей і застосування полімерів, пластмас,
гуми, деревини, клеїв, неорганічного скла, лакофарбових і
електроізоляційних матеріалів.
Башта, А. В. Опір матеріалів у розрахунках
на міцність, жорсткість і стійкість : навч.-
метод. посібник / А. В. Башта. – 2-ге вид.,
доп. – Київ : Інкос, 2012. – 234 с.
Висвітлено основні теми та питання проведення
розрахунків на міцність і жорсткість елементів
конструкцій і деталей машин і механізмів. Наведено
приклади розв’язання типових задач на розтяг (стиск)
стержня, кручення вала, згинання консольної та
двохопорної балок, кручення та згинання вала,
визначення переміщень у статично визначних і
невизначних балках і рамах, стійкість стиснутих
стержнів, розрахунок рамних конструкцій за ударних
навантажень, а також варіанти завдань для самостійної
роботи студентів. Для студентів інженерно-технічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
Писаренко, Г. С. Опір матеріалів : підручник
/ Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Є. С.
Уманський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ :
Вища школа, 2004. – 655 с.
Викладено основні питання опору матеріалів.
Наведено загальні методи визначення переміщень і метод
сил, питання пружних коливань, розрахунки при
повторнозмінних і ударних навантаженнях. Висвітлено
елементи теорії тонкостінних оболонок, основи механіки
руйнування, подано докладно проаналізовані приклади.
Введено нові нормативно затверджені терміни. Для
студентів механічних спеціальностей вищих навчальних
закладів.
Більченко, О. В. Матеріалознавство : навч.
посібник / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І.
Лобода. – Київ : Кондор, 2009. – 154 с.
Даний навчальний посібник підготовлено
відповідно до навчальної програми курсу
"Матеріалознавство" для студентів-заочників
машинобудівних та металургійних спеціальностей.
Він містить програму навчальної дисципліни,
методичні рекомендації по її засвоєнню та контрольні
запитання для самоперевірки.
Сологуб, М. А. Матеріалознавство та
технологія матеріалів : підручник / А. М.
Сологуб. – Київ : НУХТ, 2015. – 399 с.
Для студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямами підготовки та
спеціальностями галузі знань «Енергетика та
енергетичне машинобудування». Може бути корисний
для студентів інших механічних спеціальностей.
Матеріалознавство та матеріали у харчовій
промисловості : підручник / В. А. Косенко,
Н. Ф. Кущевська, С. В. Кадомський та ін. –
Київ : Ун-т "Україна", 2017. – 383 с.
У підручнику наведено основні положення загального
матеріалознавства, охарактеризовано властивості,
структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових
металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних
матеріалів, наноматеріалів та композиційних
матеріалів, які використовуються у харчовій
промисловості. Призначено для студентів вищих
навчальних закладів галузей знань 13 "Механічна
інженерія", 16 "Хімічна та біоінженерія" та 18
"Виробництво та технології".
Матеріалознавство та основи технології
переробки природної сировини у
непродовольчі товари : навч. посібник / Г. В.
Астапова, К. А. Астапова, Л. Г. Саркісян та ін. -
Київ : ЦУЛ, 2020. - 120 с.
Надано принципово нову комплексну
характеристику матеріалознавства природних ресурсів і
сировини. Обґрунтовано систему взаємодії механізму
використання відтворення природних ресурсів та
управління екологоекономічної діяльності. Технологічні
основи переробки природної сировини у непродовольчі
товари та принципи раціонального природокористування
й відтворення природних ресурсів.
Павлище, В. Т. Основи конструювання та
розрахунок деталей машин : підручник / В. Т.
Павлище. – 2-ге вид., перероб. – Львів :
Афіша, 2003. – 560 с.
Викладено загальні основи конструювання і
розрахунку деталей та окремих елементів машин
загального призначення. Розглянуто методи розрахунків
з'єднань деталей і пружних елементів, механічних
передач, валів та їхніх опор, а також подано основи
конструювання приводів машин. Для студентів вищих
навчальних закладів, що навчаються за інженерно-
технічними спеціальностями.
Павловський, М. А. Теоретична механіка :
підручник / М. А. Павловський. – 2-ге вид.,
стер. – Київ : Техніка, 2004. – 512 с.
Докладно розглянуті електродинамічні аналогії,
рівняння Лагранжа-Максвелла, методи дослідження
нелінійних коливань. Поряд із векторною формою
викладення матеріалу автор широко застосовує
матричну, що сприяє використанню комп’ютерних
технологій, а також дає змогу розглядати теоретичну
механіку як основу моделювання процесів у природі,
техніці та технології. Наведені деякі нові результати
наукових досліджень, отримані автором та його учнями.
В підручнику викладено повний курс теоретичної
механіки. Особливістю підручника е тісний зв’язок
теоретичної механіки з багатьма розділами суміжних
дисциплін: математики, фізики, теорії гіроскопів ,
електротехніки та ін. Завдяки вдалій методиці викладу
підручник в обсязі, що в 1,5-2 рази менший традиційних
підручників, містить значно більше інформації.
Переяславцев, О. М. Основи теоретичної
механіки та опору матеріалів : навч. посібник
/ О. М. Переяславцев, А. А. Бондаренко, О. О.
Островський. – Вінниця : Нова книга, 2007. –
472 с.
У посібнику в стислій формі подано основні
поняття і положення основ теоретичної механіки та
опру матеріалів. Для студентів вищих технічних
навчальних закладів усіх форм навчання; також може
бути корисний аспірантам, викладачам та інженерно-
технічним працівникам.
Полянський, С. К. Експлуатаційні матеріали
: підручник / С. К. Полянський, В. М.
Коваленко. – Київ : Либідь, 2003. – 448 с.
Систематизовано основні відомості про паливо-
мастильні матеріали (включаючи газоподібні та
перспективні види палива), гумотехнічні вироби,
лакофарбові матеріали і клеї.
Попович, В. В. Технологія конструкційних
матеріалів і матеріалознавство : підручник /
В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів : Світ,
2006. – 624 с.
У підручнику подано основні відомості про
виробництво чорних і кольорових металів, про будову,
властивості металів, сплавів і неметалевих матеріалів.
Описано ливарне виробництво, обробку металів
тиском, зварювальне виробництво, обробку різанням.
Висвітлено автоматизацію механічної обробки, методи
електрофізичної та електрохімічної обробки металів, а
також виготовлення виробів з полімерних матеріалів.
Для студентів технічних спеціальностей вищих
навчальних закладів різних форм навчання.
Кіницький, Я. Т. Короткий курс теорії
механізмів і машин : підручник / Я. Т.
Кіницький. – Львів : Афіша, 2004. – 272 с.
Підручник складається з 13 розділів, в яких
викладені основні поняття та визначення курсу,
структура і класифікація механізмів, загальні методи
кінематичного і динамічного дослідження механізмів,
наведені основні відомості з теорії регулювання ходу
машин і тертя в них. Окремі розділи присвячені
аналізу та синтезу кулачкових, зубчастих, важільних
механізмів, їхньому зрівноваженню, теорії машин.
Матеріали підручника подано на основі використання
як графічних, так і аналітичних методів. Перші -
краще розкривають фізичний зміст проблеми, другі -
дозволяють більш широко використовувати Сучасні
ЕОМ. Призначений для студентів інженерно-
технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
України.
Бовсуновський, А. П. Електротехнічні
матеріали : короткий довідник : навч.-
метод. посібник / А. П. Бовсуновський. –
Київ : НУХТ, 2012. – 36 с.
Наведено дані про склад, фізичні, механічні і
хімічні властивості основних матеріалів, які
використовують у електротехніці.
Бондаренко, А. А. Збірник завдань
розрахунково-графічних робіт з теоретичної
механіки : навч. посібник / А. А. Бондаренко,
О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. – Вінниця
: Нова книга, 2004. – 288 с.
В посібнику в стислій формі подано теоретичні
відомості, які є основою до розв’язання завдань, наведені
приклади виконання цих завдань, значна частина яких
відповідає практичним ситуаціям.
Бондаренко, А. А. Теоретична механіка : підручник / А. А.
Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. — Київ :
Знання, 2004. – Ч. 1 :
Статика. Кінематика. – 599 с.
Бондаренко, А. А.
Теоретична механіка :
підручник / А. А.
Бондаренко, О. О. Дубінін,
О. М. Переяславцев. — Київ :
Знання, 2004. – Ч. 2 :
Динаміка — 590 с.
Це фундаментальний
підручник з теоретичної механіки.
Крім основних розділів курсу
теоретичної механіки до
підручника включено нові розділи, у
яких розглядаються основи статики, кінематики і динаміки суцільного
середовища. Розраховано насамперед на студентів механічних
спеціальностей. Підручник буде корисний всім, хто вивчає теоретичну
механіку, а також аспірантам, викладачам механіки вищих навчальних
закладів, інженерно-технічним працівникам.
Буляндра, О. Ф. Збірник задач з технічної
термодинаміки : навч. посібник / О. Ф.
Буляндра. – Київ : НУХТ, 2015. – 394 с.
Для студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямами «Теплоенергетика» та
«Енергомашинобудування». Може бути корисний для
майбутніх фахівців з інженерно-технічних
спеціальностей, які вивчають теплотехнічні
дисципліни, а також для інженерно-технічних
працівників енергетичних спеціальностей.
Буляндра, О. Ф. Технічна термодинаміка :
підручник / О. Ф. Буляндра. – Київ :
Техніка, 2001. – 320 с.
У підручнику викладено теоретичні основи
термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та
реальних газів як закритих, так і проточних систем.
Наведено диференціальні рівняння термодинаміки.
Детально розглянуто властивості реальних робочих
тіл (водяної пари, газових сумішей). Наведено
теоретичні положення розрахунку основних
параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього
згоряння, газотурбінних та паросилових установок і
холодильних машин. Ефективність перетворення
енергії в теплових машинах розглядається як на основі
енергетичного, так і ексергетичного методів.
Константінов, С. М. Збірник задач з
технічної термодинаміки та теплообміну /
С. М. Константінов, Р. В. Луцик. – Київ :
Освіта України, 2009. – 544 с.
Розглянуто основні закони і формули, необхідні
для розв’язання задач, наведено приклади розв'язання
типових задач, подано задачі для самостійного
розв'язання та для контрольних робіт. Для студентів
вищих технічних навчальних закладів.
Копань, В. С. Композиційні матеріали : навч.
посібник / В. С. Копань. – Київ : Пульсари,
2004. – 200 с.
У посібнику розглядаються властивості
композициійних волокнистих, багатошарових,
мікрокристалічних і нанокристалічних матеріалів, які
складаються з металів, керамік, полімерів та інших
речовин. Даються обгрунтовані рекомендації щодо
застосування композиційних матеріалів у авіації,
космічній і ядерній техніках, медицині та інших
галузях. Розглянуто фізико-хімічні основи їх одержання.
Косенко, В. А. Наноматеріали та
нанотехнології: історичний аспект, методи
одержання та дослідження, застосування в
харчовій галузі : навч. посібник / В. А.
Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев.
– 2-ге вид. випр. та дод. – Київ : Наукова
столиця, 2020. – 400 с.
Костюк, В. С. Прикладна механіка та основи
конструювання : навч. посібник / В. С.
Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк. – Київ :
Кондор, 2018. – 226 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні
питання теоретичної механіки, теорії механізмів і
машин, опору матеріалів, деталей машин,
стандартизації та взаємозамінності, проектування та
конструювання деталей, елементів та передаточних
механізмів машин. Видання розраховано на студентів
спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форми
навчання, а також може бути використано для інших не
машинобудівних спеціальностей.
Кулінченко, В. Р. Теплопередача з
елементами масообміну (теорія і практика
процесу) : підручник / В. Р. Кулінченко, О.
Ю. Шевченко, В. А. Піддубний. – Київ :
Фенікс, 2014. – 918 с.
Підручник відповідає навчальній програмі, єдиній
для різних технічних спеціальностей. Розглянуто
основи теорії переносу теплоти і речовини в
нерухомому і рухомому середовищах, а також перенос
теплоти радіаційним шляхом. Викладені сучасні
методи розрахунку процесів тепло і масообміну, які
стосуються різних технічних застосувань, особливо
для областей нової техніки і технології.
Кущевська, Н. Ф. Теоретичні основи
термодинаміки, теплообміну та
теплопередачі : підручник / Н. Ф. Кущевська,
Д.-М. Я. Брускова, В. В. Малишев. – Київ : Ун-
т "Україна", 2022. – 424 с.
Тепломасообмінні процеси та обладнання
переробного та харчового виробництва :
навч. посібник / І. П. Паламарчук, П. С.
Берник, З. А. Стоцько, В. В. Яськов. – Львів :
Бескид, 2006. – 368 с.
Василенко, С. М. Основи тепломасообміну :
підручник / С. М. Василенко, А. І. Українець,
В. В. Олішевський. – Київ : НУХТ, 2004. – 250 с.
Розглянуто теоретичні та фізичні засади процесів
тепломасообміну, методи їх розрахунку. Викладено
основні положення вчення про теплопровідність,
конвективний теплообмін в однофазних течіях,
теплообмін під час фазових перетворень, променевий
теплообмін, а також основи масообміну. Значну увагу
приділено методам аналізу процесів тепломасообміну, в
тому числі методам математичного моделювання,
основам теорії граничного шару, теорії подібності. Для
студентів і магістрантів спеціальностей
«Теплоенергетика» та «Холодильні машини і
установки» вищих навчальних закладів. Може бути
корисний також для студентів та магістрантів інших
спеціальностей, а також для наукових та інженерно-
технічних працівників, які досліджують та обчислюють
процеси тепломасообміну.
Березін, Л. М. Теоретична механіка : навч.
посібник / Л. М. Березін, С. О. Кошель. – Київ :
ЦУЛ, 2021. – 218 с.
В посібнику розкривається зміст ключових тем у
відповідності до вимог програми курсу для студентів
напрямів підготовки "Прикладна механіка" та "Галузеве
машинобудування". При цьому допускається можливість
використання видання студентами технологічних
спеціальностей та різних форм навчання. Розглянуто
питання дисципліни, які відповідають вимогам до знань
та вмінь з даного курсу, що пред'являються студентам
машинобудівних та технологічних спеціальностей з
корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної
роботи студентів. Книга складається з трьох розділів та
27 глав. Для зручності вивчення та повторення курсу
найважливіші терміни винесені в предметний покажчик.
При підготовці даного видання авторами переглянуто
весь текст, враховані зауваження та внесені необхідні
уточнення в термінології курсу українською мовою.
Токар, А. М. Теоретична механіка. Динаміка:
методи і задачі : навч. посібник / А. М.
Токар. – Київ : Либідь, 2006. – 440 с.
Викладено динаміку механічного руху. Виділено
три методи динаміки: запільних теорем Ньютона,
фіктивних сил Д’Аламбера й узагальнених координат
Лагранжа для голономних систем. Крім того,
розглянуто загальні рівняння Аппеля для неголономних
систем. Рівновага вивчається у зв’язку з принципом
Д’Аламбера. Практичне застосування методів
динаміки проілюстровано на низці прикладних задач
механіки. Для студентів інженерних спеціальностей
вищих навчальних закладів.
Гідрогазодинаміка : монографія / С. М.
Василенко, В. Р. Кулінченко, О. Ю.
Шевченко, В. А. Піддубний. – Київ : Кондор,
2016. – 676 с.
Містить теоретичні основи отримані на
підставі підвищеного і загального знання математики.
Викладені основні закони і рівняння руху рідин і газів.
Описані закономірності одномірного, дво- і тримірного
руху нестисливої ньютонівської і реологічної рідини.
Подані основні поняття теорії подібності. Висвітлені
основи приграничного шару під час ламінарного і
турбулентного режимів руху.
Константінов, Ю. М. Технічна механіка
рідини і газу : підручник / Ю. М.
Константінов, О. О. Гіжа. – Київ : Вища школа,
2002. – 277с.
Розглянуто рівновагу і рух нестисливої й стисливої
рідини, гідравлічні опори, рух води в трубах і відкритих
руслах, а також осідання твердих частинок у рідині та
фільтрування рідини. Наведено основні методи
розрахунку напірних трубопроводів, каналів і безнапірних
водовідвідних труб при рівномірному русі води,
розрахунки отворів та водозливів. Викладено основи
гідравлічного моделювання.
Джигирей, В. С. Екологія та охорона
навколишнього природного середовища :
навч. посібник / В. С. Джигирей. – 5-те вид.,
випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.
Розглядаються основні концепції екології та
наслідки впливу діяльності людини на довкілля.
Наводяться структура та зміст природоохоронного
законодавства, розкриваються основи взаємодії
промислових підприємств із навколишнім середовищем,
методи і засоби охорони та раціонального використання
землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи
контролю та стимулювання природоохоронної
діяльності.
Білявський, Г. О. Основи екології :
підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй,
І. Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с.
Підручник підготовлено з урахуванням положень
Концепції екологічної освіти України й вимог та
рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-
збалансованого розвитку людства в XXI столітті.
Сутність, структура й роль сучасної екології
розглядаються з позиції її бачення як нової філософії
життя, нової комплексної науки про виживання
людства на планеті Земля, головним завданням якої є
пізнання законів розвитку й функціонування біосфери
як цілісної системи під впливом природних та
антропогенних факторів. Для студентів вищих
навчальних закладів.
Біоенергетичні проекти: від ідеї до
втілення : практ. посібник / Р. Тормосов, І.
Черниш, А. Шпаков та ін. – Київ : Поліграф
плюс, 2015. – 208 с.
Детально розкрито технічні, правові, організаційні,
екологічні, фінансово-економічні та соціальні аспекти
заміщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у
комунальній теплоенергетиці. Розглянуто
використання біомаси для потреб централізованого
теплопостачання як комплексне завдання, що потребує
системного вирішення та сучасних підходів. Подано
інформацію про інноваційні технічні рішення з
перебудови наявної газової котельні на високоефективну
комбіновану мультипаливну котельню для надійного та
якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону.
Описано створення ресурсно-логістичної
інфраструктури проектів із використанням біопалива у
системах централізованого теплопостачання. Надано
відомості про визначення вартості місцевої біомаси та
реальних джерел фінансування біоенергетичних
проектів. Охарактеризовано методи залучення до участі
в них місцевих громад для перемоги над газовою
залежністю як українських міст, так і країни в цілому.
Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика:
основи теорії та задачі : навч. посібник / Д.
Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. –
Львів : Магнолія 2006, 2009. – 188 с.
Викладено основи теорії, принципи
функціонування, побудову та використання
нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру,
енергії води, біопалива, геотермальної енергії. До
кожного розділу подано приклади реальних задач за
матеріалом розділу та їх розв’язання.
Екологічне інспектування : підручник / М.
О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк,
О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014.
– 400 с.
У підручнику викладено основні поняття,
принципи та завдання, процедуру екологічного
інспектування, наведено характеристику, функції,
структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено
питання інспекторській перевірок з охорони
навколишнього середовища та раціонального
природокористування. Смисловим ядром підручника є
комплексний аналіз видів екологічних інспекторських
перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу
сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та
завдання.
Екологічне інспектування: практикум :
навч. посібник / М. О. Клименко, А. М.
Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. –
Херсон : Олді-плюс, 2014. – 228 с.
У навчальному посібнику представлені практичні
та лабораторні роботи, які направлені на формування
вмінь у студентів планувати, проводити
інспекторські перевірки з питань дотримання
екологічного законодавства суб’єктами діяльності,
застосовувати заходи впливу за результатами
перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження,
виміри та лабораторні дослідження, розраховувати
розміри відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок скоєння правопорушень екологічного
характеру. Посібник призначено для студентів
напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування».
Запольський, А. К. Екологізація харчових
виробництв : підручник / А. К. Запольський,
А. І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. –
423 с.
Висвітлено актуальні питання екологізації
харчових виробництв, схарактеризовано екологічну
ситуацію в Україні. Наведено характеристику основних
харчових продуктів та принципи раціонального
харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці
та якості харчових продуктів. Детально розглянуто
теоретичні й практичні питання оптимізації та
автоматизації технологічних процесів виробництва
харчових продуктів. Значну увагу приділено
заощадженню природних ресурсів на всіх стадіях
виробництва, економії витрат сировини, палива та
енергії, виробництву екологічно безпечної харчової
продукції, утилізації відходів виробництва, мінімізації
розсіюваних і неутилізовуваних відходів тощо.
Ґрунтовно розглянуто питання щодо здійснення
екологічного менеджменту на харчових підприємствах
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Зацерклянний, М. М. Процеси захисту
навколишнього середовища : підручник / М.
М. Зацерклянний, О. М. Зацерклянний, Т. Б.
Столевич. – Одеса : Фенікс, 2017. – 454 с.
У підручнику висвітлені процеси захисту
атмосфери від викидів шкідливих речовин, гідросфери
від скидів, літосфери від відходів, навколишнього
середовища від енергетичних впливів. Підручник може
бути використаний у якості основної навчальної
літератури при вивченні і курсовому проектуванні з
дисципліни «Процеси і апарати захисту навколишнього
природнього середовища», при дипломному проектуванні
і в якості додаткової навчальної літератури при
вивченні дисципліни «Екологія» студентами
інженерних спеціальностей. Він може бути корисним
для працівників природоохоронних органів, інших
спеціально уповноважених державних органів у галузі
охорони навколишнього природного середовища,
громадських екологічних формувань, юридичних та
фізичних осіб.
Левківський, С. С. Раціональне
використання і охорона водних ресурсів :
підручник / С. С. Левківський, М. М. Падун.
– Київ : Либідь, 2006. – 280 с.
У підручнику подано відомості про водні ресурси і
водний баланс, сформульовано головні принципи і
показники використання й охорони водних ресурсів.
Висвітлюються питання обліку та планування
використання водних ресурсів, водогосподарського
районування, прогнозування та моделювання у водному
господарстві, формування і функціонування
водогосподарських комплексів і систем, їх техніко-
економічного обґрунтування. Значну увагу приділено
проблемам охорони та відтворення водних ресурсів. Для
студентів вищих навчальних закладів.
Ломницька, Я. Ф. Склад та хімічний контроль
об'єктів довкілля : навч. посібник / Я. Ф.
Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. –
Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 589 с.
У навчальному посібнику охарактеризовано грунти,
води, повітря, рослинність як об'єкти довкілля, їхній
речовинний склад, форми, у яких перебувають хімічні
елементи. Описано основні причини забруднення довкілля
та суть процесів, що лежать в основі їх очищення.
Охарактеризовано способи відбору проб різних об'єктів
довкілля, підготовку проб до аналізу. Приведено загальні
підходи до виконання аналізу окремих об'єктів довкілля на
вміст макро- та мікроелементів, токсичних неорганічних
та органічних речовин.
Перспективи впровадження чистих
вугільних технологій в енергетику України
= Prospects for the implementation of clean coal
technologies in the energy sector of Ukraine :
монографія / І. А. Вольчин, Н. І. Дунаєвська,
Л. С. Гапонич та ін. – Київ : ГНОЗІС, 2013. –
308 с.
У монографії проаналізовано сучасний стан та
визначені проблеми розвитку вугільних електростанцій
України. Розглянуто ринок енергетичного вугілля в
Україні. Наведено огляд вимог національного і
Європейського екологічного законодавства щодо захисту
довкілля та сучасні комерційні технології очищення
димових газів від забруднюючих речовин. Проаналізовано
сучасний стан та тенденції.
Підготовка проектних пропозицій із чистої
енергії : практ. посібник / Р. Тормосов, А.
Колієнко, К. Сафіуліна та ін. – Київ :
Поліграф плюс, 2015. – 176 с.
Запропоновано низку проектів із чистої енергії у
найбільш доцільних, з огляду на зменшення
енергоспоживання та скорочення викидів CO2, у сферах
міського господарства. Надано детальні рекомендації із
підготовки техніко-економічного обґрунтування
проектів із чистої енергії для визначення найбільш
економічно, соціально або екологічно доцільних.
Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи
: словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В.
Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624 с.
Пропонована книга - це найбільш повний словник-
довідник термінів і зрозуміти (близько 4500) у галузі
екології та охорони природи, виданий в Україні
українською мовою. У словникових статтях у стислій
формі подається науково обгрунтоване тлумачення
змісту термінів і зрозуміти, що ввійшли в українську
літературну мову як складова частина загальної
наукової термінології. Видання має академічний
характер. Розраховано на широке коло фахівців різних
спеціальностей. Книга буде корисною також
студентам, аспірантам, науковцям та викладачам
вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх
шкіл, усім, хто цікавиться проблемами екології.
Нетрадиційні електрохімічні системи
перетворення енергії : монографія / Є. В.
Кузьмінський, Г. Я. Колбасов, Я. Ю. Тевтуль,
Н. Б. Голуб. – Київ : Академперіодика, 2002. –
182 с.
Монографія присвячена сучасним проблемам
електрохімічної енергетики. У роботі узагальнені
результати власних досліджень і літературні дані про
електрохімічні системи прямого перетворення
сонячної, теплової та хімічної енергії в електричну,
наведено термодинамічний опис електрохімічної
системи як основи прямого перетворення видів енергії.
Обгрунтовано критерії цілеспрямованого вибору
нетрадиційних високоефективних електрохімічних
енергоперетворюючих систем.
Інтенсифікація тепло- масообмінних
процесів в харчових технологіях :
монографія / А. І. Соколенко, А. А. Мазаракі,
О. Ю. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2011. – 536 с.
В монографії представлено теоретичне підгрунтя
способів інтенсифікації тепло-масообмінних процесів в
рідинних, газорідинних системах і системах з
додаванням твердої фази на основі створення і
підтримання перехідних процесів. Значна увага
приділена питанням теплової, вакуумної та обробки
середовищ в умовах різкого зниження тиску, а також дії
високих тисків. Монографія призначена для працівників
харчової і переробної промисловості, а також для
студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних
закладів в напрямку харчових технологій та інженерії.
Лозовський, А. П. Основи холодильних
технологій : навч. посібник / А. П.
Лозовський, О. М. Іванов. – Суми :
Університетська книга, 2012. – 149 с.
У посібнику викладено основи холодильних
технологій у переробній промисловості для обробки,
переробки та зберігання сировини і продукції рослинного
та тваринного походження. Наведено основні способи
отримання та використання штучного холоду на
різних стадіях технологічного процесу. Висвітлено
сутність термодинамічних процесів і оборотних
колових циклів холодильників, схеми холодильних
машин і установок, їх калоричні розрахунки. Для
студентів спеціальностей «Процеси, машини і
обладнання агропромислового виробництва», «Техніка
та енергетика аграрного виробництва».
Плодоовочесховища: проектування,
оптимізація, розрахунки : підручник / М.
Г. Хмельнюк, В. П. Кочетов, А. В. Форсюк,
Н. В. Жихарєва. – Одеса : Бондаренко М. О.,
2018. – 228 с.
У даному підручнику надана методологія
проектування та оптимізації систем охолодження
холодильників плодоовочесховищ на основі
використання інформації діючих державних та
міжнародних норм проектування будівельних
конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного
призначення та інформації діючих державних та
міжнародних стандартів щодо властивостей
продукції та технологічного регламенту й зберігання.
Звернуто увагу на необхідність перевірки
нормативних документів на внесення змін. Підручник
може бути використаний студентами закладів вищої
освіти, що навчаються за освітніми програмами
підготовки фахівців в галузі холодильної техніки і
технології (спеціальність 142 «Енергетичне
машинобудування»).
Теплоэнергетические установки и системы
сельского хозяйства : учебник / Р. А.
Амерханов, А. С. Бессараб, Б. Х. Драганов, С. П.
Рудобашта. – М. : Колос-Пресс, 2002. – 417 с.
Приведены основные сведения об источниках и
теплоэнергетических установках, используемых в сельском
хозяйстве. Приводятся сведения о топливе, процессе
горения и оборудовании систем теплоснабжения (котлы,
компрессоры, вентиляторы, резервные дизельные
электростанции и др.). Рассмотрены вопросы,
относящиеся к тепловым сетям, использованию
нетрадиционных и возобновляемых, а также вторичных
энергетических ресурсов, газоснабжению, охране
окружающей среды от возможных выбросов систем
теплоснабжения.
Тітлов, О. С. Холодильне обладнання
підприємств харчової промисловості : навч.
посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів
: Новий Світ-2000, 2012. – 288 с.
У пропонованому підручнику розглянуто цикли,
схеми і конструкції холодильних машин і установок, які
використовуються при низькотемпературній обробці і
зберіганні харчових продуктів і сировини, в об'ємі
необхідному для інженера-механіка харчової
промисловості. Детально розглянуті питання
практичного використання штучного холоду в
інженерній практиці. Наведені останні досягнення в
області екологічної безпеки систем холодильної техніки.
Розглянуті міжнародні зобов’язання України стосовно
використання тільки екологічно чистих робочих
речовин (Монреальський та Кіотський протоколи МІХ)
і пов’язаних з цим вимушених замін холодильного
обладнання. В посібнику розглянуті конструкції і
систематизовані нові розробки вітчизняних і
зарубіжних фахівців в техніці заморожування харчових
продуктів рослинного та тваринного походження
Титлов, О. С. Холодильное оборудование
предприятий пищевой промышленности :
учеб. пособие / О. С. Титлов, С. Ф. Горыкин. –
Львов : Новий Світ-2000, 2013. – 332 с.
Рассмотрены циклы, схемы и конструкции
холодильных машин и установок, которые используются
при низкотемпературной обработке и хранении
пищевых продуктов в объеме, необходимом для
инженера-механика пищевой промышленности.
Приведены последние достижения в области повышения
экологической безопасности Украины в свете
Монреальского и Киотского протоколов МИХ и
связанная с этим необходимость замены холодильного
оборудования. Рассмотрены конструкции и тенденции
развития отечественных и зарубежных морозильных
аппаратов.
Улейский, Н. Т. Холодильное
оборудование : учеб. пособие / Н. Т.
Улейский, Р. И. Улейская. – Ростов-на-Дону
: Феникс, 2000. – 320 с.
В учебном пособии изложены основные понятия,
сущность процессов и способов охлаждения, принципы
консервирования пищевых продуктов холодом.
Описаны физические и термодинамические основы
получения низких температур. Рассмотрено
устройство компрессоров холодильных машин,
теплообменных и вспомогательных аппаратов
холодильного оборудования, холодильного оборудования
для предприятий торговли и общественного питания,
правила безопасной эксплуатации и технические
характеристики.
Холодильная технология пищевых продуктов
: учебник / А. В. Бараненко, В. Е. Куцакова, Е.
И. Борзенко, С. В. Фролов. – СПб. : Гиорд, 2008.
– 224 с.
В учебнике рассмотрены биохимические процессы,
происходящие в продуктах животного и растительного
происхождения при охлаждении, замораживании,
холодильном хранении и отеплении. Рассмотрены
химический состав и строение тканей животного и
растительного происхождения, процессы дыхания и
брожения в продуктах растительного происхождения и
автолитические процессы в тканях животного про
исхождения. Дан анализ влияния скорости протекания
биохимических процессов на качество конечных продуктов.
Холодильні технології : навч. посібник / В.
В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Дущак, В. І.
Ємцев. – Київ : НУХТ, 2022. – 172 с.
Викладено суть та методологічні основи
охолодження, заморожування, отеплення та
холодильного зберігання харчових продуктів. Розглянуто
технічні засоби, що застосовуються у сучасній
холодильній технології харчових продуктів. Наведено
відомості про призначення холодильної техніки та
типи холодильних машин.
Холодильні установки : підручник / І. Г.
Чумак, В. П. Чепурненко, С. Ю.
Лар'янівський, Е. Г. Парцхаладзе. – Київ :
Либідь, 1995. – 240 с.
Описано холодильні установки, що застосовуються
у різних галузях народного господарства. Розглянуто
виробничі розподільні та транспортні холодильники,
камери зберігання охолоджених та заморожених
продуктів. Друге видання доповнено матеріалами про
процеси тепло та вологообміну, аеро- та гідродинаміки,
що протікають у охолоджуючих системах. Книга
призначена як підручник для студентів вузів, які
навчаються за спеціальністю «Холодильні та
компресорні машини та установки».
Желиба, Ю. А. Промежуточные
теплоносители и хладоносители :
монография / Ю. А. Желиба, Д. А. Войтко. –
Одеса : Фенікс, 2012. – 320 с.
Представлен обширный информационный
материал по свойствам теплотехнических жидкостей,
которые широко используются в качестве
промежуточных теплохладоносителей для систем
холодоснабжения, теплоснабжения, нетрадиционной
энергетики и технологических схем различного
назначения. Справочный материал предназначен для
инженерного персонала, занимающегося
проектированием, эксплуатацией, исследованиями,
вопросами производственной и техногенной
безопасности различных теплотехнических и
энергетических систем, а также для студентов и
аспирантов холодильных, энергетических и
экологических специальностей.
Лутошкина, Г. Г. Холодильное оборудование
предприятий общественного питания : учеб.
пособие / Г. Г. Лутошкина. – М. : Академия,
2010. – 64 с.
В учебном пособии предлагается применение
компетентностного подхода к подготовке поваров и
кондитеров предприятий общественного питания.
Рассмотрены принципы получения искусственного
холода, классификация способов охлаждения пищевых
продуктов и холодильного оборудования предприятий
торговли и общественного питания. Приведены
характеристики хладагентов, хладоносителей,
компрессоров, теплообменных аппаратов, систем
автоматического регулирования, холодильных агрегатов,
камер, шкафов и специализированного оборудования.
Освещены требования к эксплуатации холодильного
оборудования, его озонобезопасности.
Масліков, М. М. Кріогенна техніка і
технологія : навч. посібник / М. М. Масліков. –
Київ : НУХТ, 2010. – 178 с.
Розглянуто теоретичні основи кріогенної техніки,
властивості речовин в області кріогенних температур.
Описані будова, принцип дії, способи розрахунку систем
зрідження газів та кріорефрижераторів. Описані кріогенні
технології, що використовуються у різних галузях
промисловості.
Шутюк, В. В. Основи холодильних
технологій : конспект лекцій / В. В. Шутюк. –
Київ : НУХТ, 2011. - 71 с.
Конспект лекцій для студентів спеціальності
«Технологія зберігання, консервування та переробки
плодів та овочів» денної та заочної форм навчання.
Масліков, М. М. Холодильна технологія
харчових продуктів : навч. посібник / М. М.
Масліков. – Київ : НУХТ, 2007. – 335 с.
Розглянуто склад і властивості харчових
продуктів, зміни, що відбуваються в них, способи
холодильного оброблення, методи розрахунку режимів
охолодження, заморожування, зберігання, прилади для
контролю цих режимів. Наведено технології
вироблення харчових продуктів, що найчастіше є
об’єктами холодильного оброблення.
Юхновський, І. Р. Мікроскопічна теорія
фазових переходів у тривимірних системах :
НАН України / І. Р. Юхновський, М. П.
Козловський, І. В. Пилюк. – Львів : Євросвіт,
2001. – 592 с.
Монографія присвячена методові прямого
розрахунку основних характеристик тривимірних
фізичних систем в інтервалі температур, що включає
точку фазового переходу другого роду. Використовуючи
явний вигляд гамільтоніану системи та якобіану
переходу від вихідної системи індивідуальних
координат частинок до нових (колективних) змінних,
опис фазового переходу здійснюється з перших
принципів. Для тривимірної ізінгоподібної системи
знайдені аналітичні вирази для критичної
температури і термодинамічних функцій,
встановлено їхній зв'язок з мікроскопічними
параметрами системи. Побудована теорія фазового
переходу грунтується на використанні негаусових
базисних мір і може бути застосована в широкому класі
фізичних систем.
Хмельнюк, М. Г. Проектування
холодильників для зберігання плодоовочевої
продукції : підручник / М. Г. Хмельнюк, В. П.
Кочетов, А. В. Форсюк. - Херсон : Грінь Д. С.,
2015. - 162 с.
У даному підручнику надана методологія
проектування холодильників плодоовочесховищ на основі
використання інформації діючих державних та
міжнародних норм проектування будівельних
конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного
призначення (ДБН), та інформації діючих державних та
міжнародних стандартів щодо властивостей продукції
та технологічного регламенту її зберігання. Звернута
увага на необхідність перевірки нормативних
документів на внесення змін. Підручник може бути
використаний студентами вузів, що навчаються по
спеціальностях «Холодильні машини і установки», а
також фахівцями в галузі холодильної техніки і
технології при виконанні проектних розробок
будівництва нових або реконструкції діючих
холодильників для зберігання рослинницької продукції.
1 of 70

Recommended

Теплоенергетика та холодильна техніка by
Теплоенергетика та холодильна технікаТеплоенергетика та холодильна техніка
Теплоенергетика та холодильна технікаНауково-технічна бібліотека НУХТ
310 views76 slides
портфоліо мк ег by
портфоліо мк егпортфоліо мк ег
портфоліо мк егVitalNKPETL
809 views19 slides
Обладнання харчових та фармацевтичних виробництв by
Обладнання харчових та фармацевтичних виробництвОбладнання харчових та фармацевтичних виробництв
Обладнання харчових та фармацевтичних виробництвНауково-технічна бібліотека НУХТ
747 views115 slides
Misura by
MisuraMisura
MisuraTaras_as
370 views24 slides
Презентация ЧНТУ 2016 by
Презентация ЧНТУ 2016Презентация ЧНТУ 2016
Презентация ЧНТУ 2016is1003
2.6K views18 slides

More Related Content

Similar to Holodilna tehnika.pdf

ЧНТУ 2015 звіт по науці by
ЧНТУ 2015 звіт по науціЧНТУ 2015 звіт по науці
ЧНТУ 2015 звіт по науціis1003
2.6K views17 slides
Aref gricay by
Aref gricayAref gricay
Aref gricayramcoopersoon
289 views24 slides
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології by
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїНауково-технічна бібліотека НУХТ
524 views63 slides
ІКТА by
ІКТАІКТА
ІКТАgarasym
1K views19 slides
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістри by
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістриРезультати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістри
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістриtetiana1958
449 views11 slides

Similar to Holodilna tehnika.pdf(20)

ЧНТУ 2015 звіт по науці by is1003
ЧНТУ 2015 звіт по науціЧНТУ 2015 звіт по науці
ЧНТУ 2015 звіт по науці
is10032.6K views
ІКТА by garasym
ІКТАІКТА
ІКТА
garasym1K views
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістри by tetiana1958
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістриРезультати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістри
Результати моніторингу якості освіти ННІХТБ магістри
tetiana1958449 views
Отчет о научной деятельности ЧДТУ за 2011 год by is1003
Отчет о научной деятельности ЧДТУ за 2011 годОтчет о научной деятельности ЧДТУ за 2011 год
Отчет о научной деятельности ЧДТУ за 2011 год
is10032.3K views
Programm informatica me,fm-2006 by L.V. Breskina
Programm informatica me,fm-2006Programm informatica me,fm-2006
Programm informatica me,fm-2006
L.V. Breskina649 views
Zaporojec uv by Taras_as
Zaporojec uvZaporojec uv
Zaporojec uv
Taras_as314 views
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність ЧНТУ у 2014 році by is1003
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність ЧНТУ у 2014 роціЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність ЧНТУ у 2014 році
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність ЧНТУ у 2014 році
is10034.3K views
Роб програма ООП 2021.doc by Miroslav29
Роб програма ООП 2021.docРоб програма ООП 2021.doc
Роб програма ООП 2021.doc
Miroslav2922 views
Показныки якості кафедри КСЗІ by uarichs
Показныки якості кафедри КСЗІПоказныки якості кафедри КСЗІ
Показныки якості кафедри КСЗІ
uarichs331 views
present_course_DROM.ppt by Konokhov
present_course_DROM.pptpresent_course_DROM.ppt
present_course_DROM.ppt
Konokhov22 views

More from Науково-технічна бібліотека НУХТ(20)

Recently uploaded

шляга о.а..pptx by
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
10 views19 slides
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 slides
М. Гоголь.pptx by
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 views15 slides
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 slides
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
140 views38 slides

Recently uploaded(19)

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Академічна доброчесність by tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Експресіонізм by CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... by tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
«Жив і працював для Університету» by ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views

Holodilna tehnika.pdf

 • 1. ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ освітня програма Навчальна та наукова література з фонду Науково-технічної бібліотеки НУХТ
 • 2. Мета освітньої програми «Холодильні техніки та технології» – підготовка фахівців, які мають необхідні універсальні знання та компетенції для проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання. Освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно- технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій. Ресурс містить добірку навчальних та наукових (друкованих) видань з фонду науково-технічної бібліотеки, що будуть в нагоді здобувачам, які навчаються за освітньою програмою «Холодильні техніки та технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Віртуальна виставка укладач : О. М. Рудовська
 • 3. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / Б. М. Гончаренко, С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова та ін. – Кіровоград : Видавництво В. Ф. Лисенко, 2016. – 352 с. У навчальному посібнику викладено загальні питання автоматизації, методи автоматизованого контролю технологічних параметрів, основи теорії автоматизованого регулювання, технічні засоби автоматизації, в тому числі мікропроцесорні, питання проектування систем автоматизації: типові схеми автоматизації технологічних процесів харчової промисловості. Книга розрахована на студентів спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», а також для студентів спеціальностей «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Харчові технології» тощо, які не спеціалізуються в галузі автоматизації виробничих процесів, але яким для роботи в умовах комп’югерно-інтегрованого виробництва необхідні базові знання з названих проблем.
 • 4. Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед. – Київ : Ліра-К, 2015. – 378 с. Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп'ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога. Для студентів вищих навчальних закладів освіти, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів - технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп'ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.
 • 5. Автоматизація виробничих процесів : підручник / О. І. Черевко, Л. В. Кіптела, В. М. Михайлов, О. Є. Загорулько. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 186 с. Викладено методи автоматичного вимірювання технологічних параметрів харчових виробництв. Розглянуто елементи теорії й техніки автоматичного регулювання виробничих процесів. Наведено основи проектування систем автоматизації, приклади систем автоматизації типових технологічних процесів харчових виробництв. Розглянуто схеми автоматизації торгово-технологічного обладнання галузі. Підручник розраховано на студентів інженерно- механічних й інженерно - технологічних спеціальностей ВНЗ харчової промисловості й підприємств харчування.
 • 6. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості : підручник / А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, І. В. Ельперін, В. Д. Цюцюра. – Київ : Аграрна освіта, 2001. – 224 с. В підручнику висвітлено питання автоматизації технологічних процесів і виробництв харчової промисловості, описано автоматизований контроль технологічних параметрів, автоматичні системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. На основі системного підходу розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням сучасних комп’ютерно-інтегрованих структур, створених на основі мікропроцесорів. Для студентів навчальних закладів, які спеціалізуються на галузі автоматизації виробництва.
 • 7. Гончаренко, Б. М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій : підручник / Б. М. Гончаренко, А. П. Ладанюк. – Київ : НУХТ, 2014. – 530 с. Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об’єкти, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп’ютерно- інтегрованих систем на базі мереж. Наведено приклади схем автоматизації різних харчових технологічних процесів. Для студентів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка», у тому числі «Пакувальна техніка», «Харчова технологія та інженерія» і «Біотехнологія».
 • 8. Андріяшик, М. В. Курс фізики модульно- рейтингова система навчання : підручник / М. В. Андріяшик, Б. І. Вербицький, А. М. Король. – Київ : Фламенко, 2008. – 530 с. Дане видання побудовано на базі теоретичного матеріалу підручника для вищих технічних навчальних закладів А. М. Король і М. В. Андріяшик “Фізика” (Київ, 2006 р.), доповненого задачами і тестовими завданнями, які можуть бути використані як при організації самостійної роботи студентів, так і на аудиторних практичних заняттях. Сюди входять також методичні вказівки до виконання типових лабораторних робіт.
 • 9. Фізика. Задачник-практикум : навч. посібник / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ : НУХТ, 2017. – 579 с. Наведено методичні поради щодо розв’язування різних типів фізичних задач, приклади їх розв’язування. Задачі згруповано за основними розділами курсу фізики. Наведено необхідний теоретичний матеріал (формули) для розв’язування. Містить професійно орієнтовані задачі для студентів ВНЗ харчових технологій, задачі для розв’язування в аудиторії та самостійної роботи.
 • 10. Афтанділянц, Є. Г. Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон : Олді- плюс, 2013. – 612 с. Підручник написаний у відповідності до програми курсу «Матеріалознавство» для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування структури металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів, технології об'ємної та поверхневої термічної обробки матеріалів. Наведено класифікацію, властивості, маркування, призначення найбільш поширених іноземних матеріалів та надано інформацію щодо відповідності української, європейської, американської га японської систем позначення матеріалів. Представлено корозійностійкі, жаростійкі, жароміцні сталі та сплави. Наведено основи комп'ютерного матеріалознавства. Надано опис структури, властивостей і застосування полімерів, пластмас, гуми, деревини, клеїв, неорганічного скла, лакофарбових і електроізоляційних матеріалів.
 • 11. Башта, А. В. Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість : навч.- метод. посібник / А. В. Башта. – 2-ге вид., доп. – Київ : Інкос, 2012. – 234 с. Висвітлено основні теми та питання проведення розрахунків на міцність і жорсткість елементів конструкцій і деталей машин і механізмів. Наведено приклади розв’язання типових задач на розтяг (стиск) стержня, кручення вала, згинання консольної та двохопорної балок, кручення та згинання вала, визначення переміщень у статично визначних і невизначних балках і рамах, стійкість стиснутих стержнів, розрахунок рамних конструкцій за ударних навантажень, а також варіанти завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • 12. Писаренко, Г. С. Опір матеріалів : підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Є. С. Уманський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2004. – 655 с. Викладено основні питання опору матеріалів. Наведено загальні методи визначення переміщень і метод сил, питання пружних коливань, розрахунки при повторнозмінних і ударних навантаженнях. Висвітлено елементи теорії тонкостінних оболонок, основи механіки руйнування, подано докладно проаналізовані приклади. Введено нові нормативно затверджені терміни. Для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • 13. Більченко, О. В. Матеріалознавство : навч. посібник / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – Київ : Кондор, 2009. – 154 с. Даний навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу "Матеріалознавство" для студентів-заочників машинобудівних та металургійних спеціальностей. Він містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації по її засвоєнню та контрольні запитання для самоперевірки.
 • 14. Сологуб, М. А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник / А. М. Сологуб. – Київ : НУХТ, 2015. – 399 с. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки та спеціальностями галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування». Може бути корисний для студентів інших механічних спеціальностей.
 • 15. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості : підручник / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, С. В. Кадомський та ін. – Київ : Ун-т "Україна", 2017. – 383 с. У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості. Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузей знань 13 "Механічна інженерія", 16 "Хімічна та біоінженерія" та 18 "Виробництво та технології".
 • 16. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари : навч. посібник / Г. В. Астапова, К. А. Астапова, Л. Г. Саркісян та ін. - Київ : ЦУЛ, 2020. - 120 с. Надано принципово нову комплексну характеристику матеріалознавства природних ресурсів і сировини. Обґрунтовано систему взаємодії механізму використання відтворення природних ресурсів та управління екологоекономічної діяльності. Технологічні основи переробки природної сировини у непродовольчі товари та принципи раціонального природокористування й відтворення природних ресурсів.
 • 17. Павлище, В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : підручник / В. Т. Павлище. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Афіша, 2003. – 560 с. Викладено загальні основи конструювання і розрахунку деталей та окремих елементів машин загального призначення. Розглянуто методи розрахунків з'єднань деталей і пружних елементів, механічних передач, валів та їхніх опор, а також подано основи конструювання приводів машин. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за інженерно- технічними спеціальностями.
 • 18. Павловський, М. А. Теоретична механіка : підручник / М. А. Павловський. – 2-ге вид., стер. – Київ : Техніка, 2004. – 512 с. Докладно розглянуті електродинамічні аналогії, рівняння Лагранжа-Максвелла, методи дослідження нелінійних коливань. Поряд із векторною формою викладення матеріалу автор широко застосовує матричну, що сприяє використанню комп’ютерних технологій, а також дає змогу розглядати теоретичну механіку як основу моделювання процесів у природі, техніці та технології. Наведені деякі нові результати наукових досліджень, отримані автором та його учнями. В підручнику викладено повний курс теоретичної механіки. Особливістю підручника е тісний зв’язок теоретичної механіки з багатьма розділами суміжних дисциплін: математики, фізики, теорії гіроскопів , електротехніки та ін. Завдяки вдалій методиці викладу підручник в обсязі, що в 1,5-2 рази менший традиційних підручників, містить значно більше інформації.
 • 19. Переяславцев, О. М. Основи теоретичної механіки та опору матеріалів : навч. посібник / О. М. Переяславцев, А. А. Бондаренко, О. О. Островський. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 472 с. У посібнику в стислій формі подано основні поняття і положення основ теоретичної механіки та опру матеріалів. Для студентів вищих технічних навчальних закладів усіх форм навчання; також може бути корисний аспірантам, викладачам та інженерно- технічним працівникам.
 • 20. Полянський, С. К. Експлуатаційні матеріали : підручник / С. К. Полянський, В. М. Коваленко. – Київ : Либідь, 2003. – 448 с. Систематизовано основні відомості про паливо- мастильні матеріали (включаючи газоподібні та перспективні види палива), гумотехнічні вироби, лакофарбові матеріали і клеї.
 • 21. Попович, В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів : Світ, 2006. – 624 с. У підручнику подано основні відомості про виробництво чорних і кольорових металів, про будову, властивості металів, сплавів і неметалевих матеріалів. Описано ливарне виробництво, обробку металів тиском, зварювальне виробництво, обробку різанням. Висвітлено автоматизацію механічної обробки, методи електрофізичної та електрохімічної обробки металів, а також виготовлення виробів з полімерних матеріалів. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних форм навчання.
 • 22. Кіницький, Я. Т. Короткий курс теорії механізмів і машин : підручник / Я. Т. Кіницький. – Львів : Афіша, 2004. – 272 с. Підручник складається з 13 розділів, в яких викладені основні поняття та визначення курсу, структура і класифікація механізмів, загальні методи кінематичного і динамічного дослідження механізмів, наведені основні відомості з теорії регулювання ходу машин і тертя в них. Окремі розділи присвячені аналізу та синтезу кулачкових, зубчастих, важільних механізмів, їхньому зрівноваженню, теорії машин. Матеріали підручника подано на основі використання як графічних, так і аналітичних методів. Перші - краще розкривають фізичний зміст проблеми, другі - дозволяють більш широко використовувати Сучасні ЕОМ. Призначений для студентів інженерно- технічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.
 • 23. Бовсуновський, А. П. Електротехнічні матеріали : короткий довідник : навч.- метод. посібник / А. П. Бовсуновський. – Київ : НУХТ, 2012. – 36 с. Наведено дані про склад, фізичні, механічні і хімічні властивості основних матеріалів, які використовують у електротехніці.
 • 24. Бондаренко, А. А. Збірник завдань розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : навч. посібник / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 288 с. В посібнику в стислій формі подано теоретичні відомості, які є основою до розв’язання завдань, наведені приклади виконання цих завдань, значна частина яких відповідає практичним ситуаціям.
 • 25. Бондаренко, А. А. Теоретична механіка : підручник / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. — Київ : Знання, 2004. – Ч. 1 : Статика. Кінематика. – 599 с. Бондаренко, А. А. Теоретична механіка : підручник / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев. — Київ : Знання, 2004. – Ч. 2 : Динаміка — 590 с. Це фундаментальний підручник з теоретичної механіки. Крім основних розділів курсу теоретичної механіки до підручника включено нові розділи, у яких розглядаються основи статики, кінематики і динаміки суцільного середовища. Розраховано насамперед на студентів механічних спеціальностей. Підручник буде корисний всім, хто вивчає теоретичну механіку, а також аспірантам, викладачам механіки вищих навчальних закладів, інженерно-технічним працівникам.
 • 26. Буляндра, О. Ф. Збірник задач з технічної термодинаміки : навч. посібник / О. Ф. Буляндра. – Київ : НУХТ, 2015. – 394 с. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування». Може бути корисний для майбутніх фахівців з інженерно-технічних спеціальностей, які вивчають теплотехнічні дисципліни, а також для інженерно-технічних працівників енергетичних спеціальностей.
 • 27. Буляндра, О. Ф. Технічна термодинаміка : підручник / О. Ф. Буляндра. – Київ : Техніка, 2001. – 320 с. У підручнику викладено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем. Наведено диференціальні рівняння термодинаміки. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, газових сумішей). Наведено теоретичні положення розрахунку основних параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних та паросилових установок і холодильних машин. Ефективність перетворення енергії в теплових машинах розглядається як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.
 • 28. Константінов, С. М. Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну / С. М. Константінов, Р. В. Луцик. – Київ : Освіта України, 2009. – 544 с. Розглянуто основні закони і формули, необхідні для розв’язання задач, наведено приклади розв'язання типових задач, подано задачі для самостійного розв'язання та для контрольних робіт. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.
 • 29. Копань, В. С. Композиційні матеріали : навч. посібник / В. С. Копань. – Київ : Пульсари, 2004. – 200 с. У посібнику розглядаються властивості композициійних волокнистих, багатошарових, мікрокристалічних і нанокристалічних матеріалів, які складаються з металів, керамік, полімерів та інших речовин. Даються обгрунтовані рекомендації щодо застосування композиційних матеріалів у авіації, космічній і ядерній техніках, медицині та інших галузях. Розглянуто фізико-хімічні основи їх одержання.
 • 30. Косенко, В. А. Наноматеріали та нанотехнології: історичний аспект, методи одержання та дослідження, застосування в харчовій галузі : навч. посібник / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. – 2-ге вид. випр. та дод. – Київ : Наукова столиця, 2020. – 400 с.
 • 31. Костюк, В. С. Прикладна механіка та основи конструювання : навч. посібник / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк. – Київ : Кондор, 2018. – 226 с. У навчальному посібнику розглянуто основні питання теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, деталей машин, стандартизації та взаємозамінності, проектування та конструювання деталей, елементів та передаточних механізмів машин. Видання розраховано на студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» денної та заочної форми навчання, а також може бути використано для інших не машинобудівних спеціальностей.
 • 32. Кулінченко, В. Р. Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу) : підручник / В. Р. Кулінченко, О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний. – Київ : Фенікс, 2014. – 918 с. Підручник відповідає навчальній програмі, єдиній для різних технічних спеціальностей. Розглянуто основи теорії переносу теплоти і речовини в нерухомому і рухомому середовищах, а також перенос теплоти радіаційним шляхом. Викладені сучасні методи розрахунку процесів тепло і масообміну, які стосуються різних технічних застосувань, особливо для областей нової техніки і технології.
 • 33. Кущевська, Н. Ф. Теоретичні основи термодинаміки, теплообміну та теплопередачі : підручник / Н. Ф. Кущевська, Д.-М. Я. Брускова, В. В. Малишев. – Київ : Ун- т "Україна", 2022. – 424 с.
 • 34. Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : навч. посібник / І. П. Паламарчук, П. С. Берник, З. А. Стоцько, В. В. Яськов. – Львів : Бескид, 2006. – 368 с.
 • 35. Василенко, С. М. Основи тепломасообміну : підручник / С. М. Василенко, А. І. Українець, В. В. Олішевський. – Київ : НУХТ, 2004. – 250 с. Розглянуто теоретичні та фізичні засади процесів тепломасообміну, методи їх розрахунку. Викладено основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін в однофазних течіях, теплообмін під час фазових перетворень, променевий теплообмін, а також основи масообміну. Значну увагу приділено методам аналізу процесів тепломасообміну, в тому числі методам математичного моделювання, основам теорії граничного шару, теорії подібності. Для студентів і магістрантів спеціальностей «Теплоенергетика» та «Холодильні машини і установки» вищих навчальних закладів. Може бути корисний також для студентів та магістрантів інших спеціальностей, а також для наукових та інженерно- технічних працівників, які досліджують та обчислюють процеси тепломасообміну.
 • 36. Березін, Л. М. Теоретична механіка : навч. посібник / Л. М. Березін, С. О. Кошель. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 218 с. В посібнику розкривається зміст ключових тем у відповідності до вимог програми курсу для студентів напрямів підготовки "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування". При цьому допускається можливість використання видання студентами технологічних спеціальностей та різних форм навчання. Розглянуто питання дисципліни, які відповідають вимогам до знань та вмінь з даного курсу, що пред'являються студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей з корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної роботи студентів. Книга складається з трьох розділів та 27 глав. Для зручності вивчення та повторення курсу найважливіші терміни винесені в предметний покажчик. При підготовці даного видання авторами переглянуто весь текст, враховані зауваження та внесені необхідні уточнення в термінології курсу українською мовою.
 • 37. Токар, А. М. Теоретична механіка. Динаміка: методи і задачі : навч. посібник / А. М. Токар. – Київ : Либідь, 2006. – 440 с. Викладено динаміку механічного руху. Виділено три методи динаміки: запільних теорем Ньютона, фіктивних сил Д’Аламбера й узагальнених координат Лагранжа для голономних систем. Крім того, розглянуто загальні рівняння Аппеля для неголономних систем. Рівновага вивчається у зв’язку з принципом Д’Аламбера. Практичне застосування методів динаміки проілюстровано на низці прикладних задач механіки. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • 38. Гідрогазодинаміка : монографія / С. М. Василенко, В. Р. Кулінченко, О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний. – Київ : Кондор, 2016. – 676 с. Містить теоретичні основи отримані на підставі підвищеного і загального знання математики. Викладені основні закони і рівняння руху рідин і газів. Описані закономірності одномірного, дво- і тримірного руху нестисливої ньютонівської і реологічної рідини. Подані основні поняття теорії подібності. Висвітлені основи приграничного шару під час ламінарного і турбулентного режимів руху.
 • 39. Константінов, Ю. М. Технічна механіка рідини і газу : підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа. – Київ : Вища школа, 2002. – 277с. Розглянуто рівновагу і рух нестисливої й стисливої рідини, гідравлічні опори, рух води в трубах і відкритих руслах, а також осідання твердих частинок у рідині та фільтрування рідини. Наведено основні методи розрахунку напірних трубопроводів, каналів і безнапірних водовідвідних труб при рівномірному русі води, розрахунки отворів та водозливів. Викладено основи гідравлічного моделювання.
 • 40. Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник / В. С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с. Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.
 • 41. Білявський, Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с. Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого- збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів.
 • 42. Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посібник / Р. Тормосов, І. Черниш, А. Шпаков та ін. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с. Детально розкрито технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соціальні аспекти заміщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. Розглянуто використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів. Подано інформацію про інноваційні технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону. Описано створення ресурсно-логістичної інфраструктури проектів із використанням біопалива у системах централізованого теплопостачання. Надано відомості про визначення вартості місцевої біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів. Охарактеризовано методи залучення до участі в них місцевих громад для перемоги над газовою залежністю як українських міст, так і країни в цілому.
 • 43. Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посібник / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 188 с. Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії. До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання.
 • 44. Екологічне інспектування : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 400 с. У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторській перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання.
 • 45. Екологічне інспектування: практикум : навч. посібник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 228 с. У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування вмінь у студентів планувати, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання екологічного законодавства суб’єктами діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння правопорушень екологічного характеру. Посібник призначено для студентів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 • 46. Запольський, А. К. Екологізація харчових виробництв : підручник / А. К. Запольський, А. І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. Висвітлено актуальні питання екологізації харчових виробництв, схарактеризовано екологічну ситуацію в Україні. Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів. Детально розглянуто теоретичні й практичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Значну увагу приділено заощадженню природних ресурсів на всіх стадіях виробництва, економії витрат сировини, палива та енергії, виробництву екологічно безпечної харчової продукції, утилізації відходів виробництва, мінімізації розсіюваних і неутилізовуваних відходів тощо. Ґрунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.
 • 47. Зацерклянний, М. М. Процеси захисту навколишнього середовища : підручник / М. М. Зацерклянний, О. М. Зацерклянний, Т. Б. Столевич. – Одеса : Фенікс, 2017. – 454 с. У підручнику висвітлені процеси захисту атмосфери від викидів шкідливих речовин, гідросфери від скидів, літосфери від відходів, навколишнього середовища від енергетичних впливів. Підручник може бути використаний у якості основної навчальної літератури при вивченні і курсовому проектуванні з дисципліни «Процеси і апарати захисту навколишнього природнього середовища», при дипломному проектуванні і в якості додаткової навчальної літератури при вивченні дисципліни «Екологія» студентами інженерних спеціальностей. Він може бути корисним для працівників природоохоронних органів, інших спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища, громадських екологічних формувань, юридичних та фізичних осіб.
 • 48. Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник / С. С. Левківський, М. М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с. У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи і показники використання й охорони водних ресурсів. Висвітлюються питання обліку та планування використання водних ресурсів, водогосподарського районування, прогнозування та моделювання у водному господарстві, формування і функціонування водогосподарських комплексів і систем, їх техніко- економічного обґрунтування. Значну увагу приділено проблемам охорони та відтворення водних ресурсів. Для студентів вищих навчальних закладів.
 • 49. Ломницька, Я. Ф. Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля : навч. посібник / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 589 с. У навчальному посібнику охарактеризовано грунти, води, повітря, рослинність як об'єкти довкілля, їхній речовинний склад, форми, у яких перебувають хімічні елементи. Описано основні причини забруднення довкілля та суть процесів, що лежать в основі їх очищення. Охарактеризовано способи відбору проб різних об'єктів довкілля, підготовку проб до аналізу. Приведено загальні підходи до виконання аналізу окремих об'єктів довкілля на вміст макро- та мікроелементів, токсичних неорганічних та органічних речовин.
 • 50. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України = Prospects for the implementation of clean coal technologies in the energy sector of Ukraine : монографія / І. А. Вольчин, Н. І. Дунаєвська, Л. С. Гапонич та ін. – Київ : ГНОЗІС, 2013. – 308 с. У монографії проаналізовано сучасний стан та визначені проблеми розвитку вугільних електростанцій України. Розглянуто ринок енергетичного вугілля в Україні. Наведено огляд вимог національного і Європейського екологічного законодавства щодо захисту довкілля та сучасні комерційні технології очищення димових газів від забруднюючих речовин. Проаналізовано сучасний стан та тенденції.
 • 51. Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практ. посібник / Р. Тормосов, А. Колієнко, К. Сафіуліна та ін. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 176 с. Запропоновано низку проектів із чистої енергії у найбільш доцільних, з огляду на зменшення енергоспоживання та скорочення викидів CO2, у сферах міського господарства. Надано детальні рекомендації із підготовки техніко-економічного обґрунтування проектів із чистої енергії для визначення найбільш економічно, соціально або екологічно доцільних.
 • 52. Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624 с. Пропонована книга - це найбільш повний словник- довідник термінів і зрозуміти (близько 4500) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається науково обгрунтоване тлумачення змісту термінів і зрозуміти, що ввійшли в українську літературну мову як складова частина загальної наукової термінології. Видання має академічний характер. Розраховано на широке коло фахівців різних спеціальностей. Книга буде корисною також студентам, аспірантам, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться проблемами екології.
 • 53. Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії : монографія / Є. В. Кузьмінський, Г. Я. Колбасов, Я. Ю. Тевтуль, Н. Б. Голуб. – Київ : Академперіодика, 2002. – 182 с. Монографія присвячена сучасним проблемам електрохімічної енергетики. У роботі узагальнені результати власних досліджень і літературні дані про електрохімічні системи прямого перетворення сонячної, теплової та хімічної енергії в електричну, наведено термодинамічний опис електрохімічної системи як основи прямого перетворення видів енергії. Обгрунтовано критерії цілеспрямованого вибору нетрадиційних високоефективних електрохімічних енергоперетворюючих систем.
 • 54. Інтенсифікація тепло- масообмінних процесів в харчових технологіях : монографія / А. І. Соколенко, А. А. Мазаракі, О. Ю. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2011. – 536 с. В монографії представлено теоретичне підгрунтя способів інтенсифікації тепло-масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах і системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних процесів. Значна увага приділена питанням теплової, вакуумної та обробки середовищ в умовах різкого зниження тиску, а також дії високих тисків. Монографія призначена для працівників харчової і переробної промисловості, а також для студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів в напрямку харчових технологій та інженерії.
 • 55. Лозовський, А. П. Основи холодильних технологій : навч. посібник / А. П. Лозовський, О. М. Іванов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 149 с. У посібнику викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції рослинного та тваринного походження. Наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу. Висвітлено сутність термодинамічних процесів і оборотних колових циклів холодильників, схеми холодильних машин і установок, їх калоричні розрахунки. Для студентів спеціальностей «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва», «Техніка та енергетика аграрного виробництва».
 • 56. Плодоовочесховища: проектування, оптимізація, розрахунки : підручник / М. Г. Хмельнюк, В. П. Кочетов, А. В. Форсюк, Н. В. Жихарєва. – Одеса : Бондаренко М. О., 2018. – 228 с. У даному підручнику надана методологія проектування та оптимізації систем охолодження холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та міжнародних норм проектування будівельних конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного призначення та інформації діючих державних та міжнародних стандартів щодо властивостей продукції та технологічного регламенту й зберігання. Звернуто увагу на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін. Підручник може бути використаний студентами закладів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців в галузі холодильної техніки і технології (спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»).
 • 57. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства : учебник / Р. А. Амерханов, А. С. Бессараб, Б. Х. Драганов, С. П. Рудобашта. – М. : Колос-Пресс, 2002. – 417 с. Приведены основные сведения об источниках и теплоэнергетических установках, используемых в сельском хозяйстве. Приводятся сведения о топливе, процессе горения и оборудовании систем теплоснабжения (котлы, компрессоры, вентиляторы, резервные дизельные электростанции и др.). Рассмотрены вопросы, относящиеся к тепловым сетям, использованию нетрадиционных и возобновляемых, а также вторичных энергетических ресурсов, газоснабжению, охране окружающей среды от возможных выбросов систем теплоснабжения.
 • 58. Тітлов, О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 288 с. У пропонованому підручнику розглянуто цикли, схеми і конструкції холодильних машин і установок, які використовуються при низькотемпературній обробці і зберіганні харчових продуктів і сировини, в об'ємі необхідному для інженера-механіка харчової промисловості. Детально розглянуті питання практичного використання штучного холоду в інженерній практиці. Наведені останні досягнення в області екологічної безпеки систем холодильної техніки. Розглянуті міжнародні зобов’язання України стосовно використання тільки екологічно чистих робочих речовин (Монреальський та Кіотський протоколи МІХ) і пов’язаних з цим вимушених замін холодильного обладнання. В посібнику розглянуті конструкції і систематизовані нові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців в техніці заморожування харчових продуктів рослинного та тваринного походження
 • 59. Титлов, О. С. Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности : учеб. пособие / О. С. Титлов, С. Ф. Горыкин. – Львов : Новий Світ-2000, 2013. – 332 с. Рассмотрены циклы, схемы и конструкции холодильных машин и установок, которые используются при низкотемпературной обработке и хранении пищевых продуктов в объеме, необходимом для инженера-механика пищевой промышленности. Приведены последние достижения в области повышения экологической безопасности Украины в свете Монреальского и Киотского протоколов МИХ и связанная с этим необходимость замены холодильного оборудования. Рассмотрены конструкции и тенденции развития отечественных и зарубежных морозильных аппаратов.
 • 60. Улейский, Н. Т. Холодильное оборудование : учеб. пособие / Н. Т. Улейский, Р. И. Улейская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 320 с. В учебном пособии изложены основные понятия, сущность процессов и способов охлаждения, принципы консервирования пищевых продуктов холодом. Описаны физические и термодинамические основы получения низких температур. Рассмотрено устройство компрессоров холодильных машин, теплообменных и вспомогательных аппаратов холодильного оборудования, холодильного оборудования для предприятий торговли и общественного питания, правила безопасной эксплуатации и технические характеристики.
 • 61. Холодильная технология пищевых продуктов : учебник / А. В. Бараненко, В. Е. Куцакова, Е. И. Борзенко, С. В. Фролов. – СПб. : Гиорд, 2008. – 224 с. В учебнике рассмотрены биохимические процессы, происходящие в продуктах животного и растительного происхождения при охлаждении, замораживании, холодильном хранении и отеплении. Рассмотрены химический состав и строение тканей животного и растительного происхождения, процессы дыхания и брожения в продуктах растительного происхождения и автолитические процессы в тканях животного про исхождения. Дан анализ влияния скорости протекания биохимических процессов на качество конечных продуктов.
 • 62. Холодильні технології : навч. посібник / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Дущак, В. І. Ємцев. – Київ : НУХТ, 2022. – 172 с. Викладено суть та методологічні основи охолодження, заморожування, отеплення та холодильного зберігання харчових продуктів. Розглянуто технічні засоби, що застосовуються у сучасній холодильній технології харчових продуктів. Наведено відомості про призначення холодильної техніки та типи холодильних машин.
 • 63. Холодильні установки : підручник / І. Г. Чумак, В. П. Чепурненко, С. Ю. Лар'янівський, Е. Г. Парцхаладзе. – Київ : Либідь, 1995. – 240 с. Описано холодильні установки, що застосовуються у різних галузях народного господарства. Розглянуто виробничі розподільні та транспортні холодильники, камери зберігання охолоджених та заморожених продуктів. Друге видання доповнено матеріалами про процеси тепло та вологообміну, аеро- та гідродинаміки, що протікають у охолоджуючих системах. Книга призначена як підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини та установки».
 • 64. Желиба, Ю. А. Промежуточные теплоносители и хладоносители : монография / Ю. А. Желиба, Д. А. Войтко. – Одеса : Фенікс, 2012. – 320 с. Представлен обширный информационный материал по свойствам теплотехнических жидкостей, которые широко используются в качестве промежуточных теплохладоносителей для систем холодоснабжения, теплоснабжения, нетрадиционной энергетики и технологических схем различного назначения. Справочный материал предназначен для инженерного персонала, занимающегося проектированием, эксплуатацией, исследованиями, вопросами производственной и техногенной безопасности различных теплотехнических и энергетических систем, а также для студентов и аспирантов холодильных, энергетических и экологических специальностей.
 • 65. Лутошкина, Г. Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. – М. : Академия, 2010. – 64 с. В учебном пособии предлагается применение компетентностного подхода к подготовке поваров и кондитеров предприятий общественного питания. Рассмотрены принципы получения искусственного холода, классификация способов охлаждения пищевых продуктов и холодильного оборудования предприятий торговли и общественного питания. Приведены характеристики хладагентов, хладоносителей, компрессоров, теплообменных аппаратов, систем автоматического регулирования, холодильных агрегатов, камер, шкафов и специализированного оборудования. Освещены требования к эксплуатации холодильного оборудования, его озонобезопасности.
 • 66. Масліков, М. М. Кріогенна техніка і технологія : навч. посібник / М. М. Масліков. – Київ : НУХТ, 2010. – 178 с. Розглянуто теоретичні основи кріогенної техніки, властивості речовин в області кріогенних температур. Описані будова, принцип дії, способи розрахунку систем зрідження газів та кріорефрижераторів. Описані кріогенні технології, що використовуються у різних галузях промисловості.
 • 67. Шутюк, В. В. Основи холодильних технологій : конспект лекцій / В. В. Шутюк. – Київ : НУХТ, 2011. - 71 с. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів» денної та заочної форм навчання.
 • 68. Масліков, М. М. Холодильна технологія харчових продуктів : навч. посібник / М. М. Масліков. – Київ : НУХТ, 2007. – 335 с. Розглянуто склад і властивості харчових продуктів, зміни, що відбуваються в них, способи холодильного оброблення, методи розрахунку режимів охолодження, заморожування, зберігання, прилади для контролю цих режимів. Наведено технології вироблення харчових продуктів, що найчастіше є об’єктами холодильного оброблення.
 • 69. Юхновський, І. Р. Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах : НАН України / І. Р. Юхновський, М. П. Козловський, І. В. Пилюк. – Львів : Євросвіт, 2001. – 592 с. Монографія присвячена методові прямого розрахунку основних характеристик тривимірних фізичних систем в інтервалі температур, що включає точку фазового переходу другого роду. Використовуючи явний вигляд гамільтоніану системи та якобіану переходу від вихідної системи індивідуальних координат частинок до нових (колективних) змінних, опис фазового переходу здійснюється з перших принципів. Для тривимірної ізінгоподібної системи знайдені аналітичні вирази для критичної температури і термодинамічних функцій, встановлено їхній зв'язок з мікроскопічними параметрами системи. Побудована теорія фазового переходу грунтується на використанні негаусових базисних мір і може бути застосована в широкому класі фізичних систем.
 • 70. Хмельнюк, М. Г. Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції : підручник / М. Г. Хмельнюк, В. П. Кочетов, А. В. Форсюк. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 162 с. У даному підручнику надана методологія проектування холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та міжнародних норм проектування будівельних конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного призначення (ДБН), та інформації діючих державних та міжнародних стандартів щодо властивостей продукції та технологічного регламенту її зберігання. Звернута увага на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін. Підручник може бути використаний студентами вузів, що навчаються по спеціальностях «Холодильні машини і установки», а також фахівцями в галузі холодильної техніки і технології при виконанні проектних розробок будівництва нових або реконструкції діючих холодильників для зберігання рослинницької продукції.