SlideShare a Scribd company logo
EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Συνάντηση 1:
Εισαγωγή στο μάθημα -Περιγραφή
• Ορισμοί, ιστορική ανασκόπηση
και ψηφιακή τάξη
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
2015
Μαρία Λοΐζου-Ραουνά
Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου,
Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Επιστημονική Συνεργάτης,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Microsoft Expert Educator
BA Primary School Teaching
MA ICT and Education
PhD Candidate: E-Research and Technology
Enhanced Learning
ΤΠΕ ‘Internet itself has created a
new paradigm in the
delivery of learning’ (Papert,
1998:141)
Today’s learners gravitate
toward collaborative
learning opportunities that
are mobile, personalized,
and use digital resources
that are accessible anytime,
anywhere
(Hansen, 2015)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
mariaraouna@gmail.com
Σκοπός τους μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη
θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα
έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική
εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησή τους στη διδασκαλία
και μάθηση.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Εξηγούν την έννοια της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της
συμβολής της στην μαθησιακή διαδικασία
• Αναγνωρίσουν τις διευρυμένες δυνατότητες και προκλήσεις για
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παιδαγωγική
αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
• Αναφέρονται στα είδη και προσδιορίζουν παραδείγματα διαφορετικών
εκπαιδευτικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. διαδίκτυο,
διαδραστικός πίνακας) και εκπαιδευτικών λογισμικών
• Αναπτύξουν δεξιότητες ενσωμάτωσης του διαδικτύου, των λογισμικών
γενικής χρήσης και των εκπαιδευτικών λογισμικών ως εργαλείων
διδασκαλίας και μάθησης στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Αποκτήσουν δεξιότητες αξιολόγησης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών (π.χ.
λογισμικών και διαδικτυακών πηγών) και λήψης αποφάσεων σε σχέση με
τη χρήση τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια
• Σχεδιάσουν μαθήματα στα οποία να ενσωματώνεται η
χρήση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία.
• Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας ως προς την πρόσβαση και
χρήση των ΤΠΕ και να αναπτύξουν διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησης
των ΤΠΕ που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και
πληροφόρηση.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Περιγραφή Ποσοστό (%)
Εξετάσεις (Ενδιάμεση
20% και τελική 30%)
50%
Συμμετοχή στο
μάθημα και εργασίες
10%
Μελέτη 40%
ΣΥΝΟΛΟ 100
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γρηγοριάδου, Μ., Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Στ., Κυνηγός, Χρ., Μαραγκός, Κ., Χατζής, Τρ., Τυροβούζης, Π. και
Μακρίδου – Μπούσιου, Δ., (2006). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.
Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κασουλίδης, Α., (2001). Το μοντέλο του ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη: προοπτική ενός περιορισμού.
Λευκωσία: Έκδοση συγγραφέα.
Kυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε., (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις
Καστανιώτης
Κυρίδη, Α., Δρόσου, Β., Ντίνα, Κ., (2005). Η πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και
πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Μαρκασιώτης, I., (2006). Εκπαίδευση από απόσταση. Αθήνα: Γκιούρδας.
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., (2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Ολική Προσέγγιση.
Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.
Σολομωνίδου, Χ., (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Κώδικας.
Σολομωνίδου Χ., (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: εποικοδομητισμός και σύγχρονα
περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
British Journal of Educational Technology
Computers & Education
E-Learning
Journal of Computer Assisted Learning
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Saying ‘hello’- Φόρουμ
Email me your email 
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΑΑΑ: Ανάγνωση-Ανάλυση-Αναστοχασμός
[RRR- Read-Review-Respond]
Α΄μέρος
Μία σύντομη
περίληψη του
περιεχομένου
με δικά σας
λόγια.
Β΄μέρος
Ποια είναι τα
δυνατά/καλά/
ενδιαφέροντα
στοιχεία στο
άρθρο.;
Δικαιολογείστε
τις απόψεις
σας!
Γ΄μέρος
Αδυναμίες του
άρθρου. Υπάρχει
κάτι για το οποίο
διαφωνείτε; Είναι
τα συμπεράσματα
λογικά; Πιστεύετε
ότι υπάρχουν κενά
σε αυτό που
παρουσιάζεται
στο άρθρο;
Οι εργασίες ΑΑΑ θα έχουν στόχο την ανάλυση σύγχρονων
επιστημονικών άρθρων γύρω από το θέμα των τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας στην παιδαγωγική διαδικασία που
θεωρείται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς
τη σωστή επιλογή και ενσωμάτωση.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 6: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΑΑ
ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUMS
ΧΡΟΝΟΣ: 1 Εβδομάδα
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Η κάθε ομάδα θα αναλάβει την Ανάγνωση, Ανάλυση και τον Αναστοχασμό
ενός άρθρου και το συντονισμό της συζήτησης.
Αναλυτικά:
Η κάθε ομάδα θα χωρίσει ρόλους εντός της ομάδας για να αναλάβουν τις
εργασίες
(α) Περίληψη άρθρου και ανάρτηση στην ομάδα συζήτησης
(β) Συγγραφή 3 βασικών ερωτήσεων και ανάρτησή τους στην ομάδα
συζήτησης
(γ) Συντονισμός ομάδας συζήτησης καθ’ όλη την εβδομάδα
(δ) Περίληψη αναρτήσεων και συμπερασμάτων στο τέλος της εβδομάδας
Φόρουμ συντονισμού ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σύγχρονης/ασύγχρονης
επικοινωνίας για διαχωρισμό εργασιών και ρόλων
Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι φοιτητές διαβάζουν τις υπόλοιπες περιλήψεις
και αναρτήσεις και προσθέτουν/σχολιάζουν/κρίνουν…
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Προηγούμενες διαλέξεις-
ανάκληση
Αξιολόγηση
προηγούμενων
αναρτήσεων στο Moodle
Επανεξέταση
προηγούμενων
στόχων/συμπερασμάτων
και αναδιατύπωση
Διαμοιρασμός
σημαντικών πηγών
(Mendeley, Zotero κ.α.)
Δημιουργία/συμπλήρωση
Nodes στο Nvivo-
σημειώσεις ανάλογα με
τα θέματα που
προκύπτουν
Digital Learning Journal-
Social Networking
Γλωσσάρι Moodle-
έννοιες κλειδιά
FAQs- Moodle wiki
Σύγχρονη επικοινωνία-
Online Moodle chat
Smart Response Survey
Δημιουργία νέων ομάδων
συζητήσεων
Τα ΝΕΑ από το χώρο των
ΤΠΕ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εργαστήριο Υπολογιστών/BYOD
Ατομικές και ομαδικές εργασίες
Συνθήκες Μάθησης:
Multitasking- 1:1/1:2
Flipped Learning
Π.χ. Πρόσβαση σε όλες τις πηγές και
το υλικό σε διαδραστική μορφή
Εξοικείωση και πολύ καλός
χειρισμός Moodle- teacher access
Π.χ. να δημιουργούν δικές τους
ομάδες συζητήσεων, wikis κλπ
Εξοικείωση με εργαλεία Web 2
Π.χ. συνεργατικά εργαλεία όπως
Writeboard, Wikispaces κλπ
Ψηφιακό Μάθημα
Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό σε ψηφιακή
μορφή (Moodle) στο οποίο μπορούν να επεμβαίνουν, π.χ. για
σημειώσεις, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενώ η ‘συζήτηση σε
πραγματικό χρόνο’ [Moodle online chat] χρησιμεύει για απορίες,
σημαντικές σημειώσεις ή διαμοιρασμό (sharing) κλπ.
Μάθηση με διερεύνησηΣυνεργατική μάθηση
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Μέθοδος Project
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Βιωματική Μάθηση
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Εμπειρίες Ζωής
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
(Rosen & Beck-hill, 2012)
ΜΑΘΗΣΗ
21ου αιώνα
Παγκόσμια
γνώση
Δημιουργικότητα
ΚαινοτομίαΣυνεργασία
Κριτική
σκέψη
Ευελιξία
Προσαρμογή
Πυρηνικές
γνώσεις
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ
(Churchill et al., 2014)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/introduction.html
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Η σχολική τσάντα του σήμερα…
2011: Φορητό υπολογιστή 2014-15: Ταμπλέτα/Smartphone
01/11/2014
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Η σχολική τσάντα του σήμερα…
2011: Φορητό υπολογιστή 2014-15: Ταμπλέτα/Smartphone
01/11/2014
Πηγή: Αρχείο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
1:1 - Διεθνής τάση- Προκλήσεις
• Παραδείγματα περιλαμβάνουν έργα σε μεγάλη κλίμακα
αλλά και μικρότερα πιλοτικά προγράμματα
• One Laptop per Child Association, Inc. (Nicholas Negroponte –
2006 in Howard & Rennie, E. (2013)
• Netbooks on the rise - European overview of national laptop and
netbook initiatives in schools, European SchoolNet (Balanskat &
Garoia, 2010)
• Τhe Magellan project (Πορτογαλία, Οκτ. 2010)
• Τέτοιου είδους προγράμματα εμπερικλείουν νέες
προκλήσεις για τα σχολεία
• Πώς να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή της τεχνολογίας όσον
αφορά υποδομή, εφαρμογή, καθημερινή διαχείριση (πχ.
αποδεκτούς κανόνες χρήσης)
• Πώς να ενσωματώσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία και διδακτική πράξη
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
1:1 - Σενάρια αξιοποίησης
Η παιδαγωγική 1:1 δίνει
έμφαση στην:
-πρόσβαση στους
υπολογιστές όλες τις ώρες
-αξιοποίηση μεικτών
μεθόδων μάθησης με
εναλλαγές σε διαδικτυακές
και μη δραστηριότητες,
ατομικές και ομαδικές
(Vuorikari, Garoia &
Balanskat, 2010)
Σχολείο
ΚοινότηταΣπίτι
Μεικτές προσεγγίσεις
μάθησης
Εργασία στην ολομέλεια,
ατομικά, ομαδικά
Με – χωρίς υπολογιστές
Στο σχολείο – εκτός
σχολείου
Συμβολή γονιών
1:1/ ΒΥΟD
1:2
Computer Lab
VLE- eg.
Moodle
Teacher
CoPs
SWB
Επίπεδα ενσωμάτωσης στη σχολική μονάδαΕισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
(Teo, 2012)
(Bocconi & Kampylis, 2013)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Προγράμματα 1:1 στην Ευρώπη
(Bocconi & Kampylis, 2013)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Προγράμματα 1:1 στην Ευρώπη
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Τα δεδομένα της Κύπρου
Έρευνες Το 90% των νοικοκυριών που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί,
έχουν υπολογιστή στο σπίτι (Cyprus Statistical Service,2012)
Σύμφωνα με στατιστικές της Ε.Ε., η Κύπρος είναι μία από τις
χώρες όπου τα σχολεία είναι πολύ καλά τεχνολογικά
εξοπλισμένα (Vrasidas, 2014)
Αν και σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτύξει
πολιτική ενσωμάτωσης ΤΠΕ, εντούτοις οι μαθητές
χρησιμοποιούν περισσότερο τον υπολογιστή στο σπίτι παρά
στο σχολείο (Eurydice, 2011)
Το επίπεδο αξιοποίησης της τεχνολογίας στη μαθησιακή
διαδικασία δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο
πρoσβασιμότητας που παρέχει το σχολείο στην τεχνολογία
(Eteocleous, 2008)
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
New Learning Ecology
(Spires, Oliver & Corn, 2011)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
New Learning Ecology
(Spires, Oliver & Corn, 2011)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Α΄ Δημοτικό Κολοσσίου
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle
http://elearn.pi.ac.cy/kolossi
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Α΄ Δημοτικό Κολοσσίου, Λεμεσός
Πιλοτική Εφαρμογή 2011-2013
Στήριξη-Έρευνα:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ Κ.Ε.Ε.Α
Bring Your Own Device
‘Φέρε τη δική σου συσκευή’
Πρώτη εφαρμογή 2014-15
Βραβεία Ενσωμάτωσης Τεχνολογίας:
1ο Παγκύπριο (Λευκωσία, 2012)
1ο Πανευρωπαϊκό (Λισαβόνα, 2012)
3ο Παγκόσμιο (Πράγα, 2012)
2ο Παγκόσμιο (Βαρκελώνη, 2013)
Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle
http://www.kyperountaschool.education/moodle/
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας
Εφαρμογή 1:1
Στήριξη- Έρευνα: ΤΕΠΑΚ
http://www.kyperountaschool.education
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle
http://www.mathisis.org
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος
Εφαρμογή 1:1
Ταμπλέτες- Εργαστήριο Υπολογιστών
Πηγή: Αρχείο Δημ. Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος
Πηγή: http://www.teachthought.com
Αρχείο Α΄Κολοσσίου
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ορισμός-Ρόλος
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Στόχος Μαθήματος: Ορισμοί-Ιστορική
Ανασκόπηση -Βασικές αρχές ενσωμάτωσης ΤΠΕ
Τρόποι αξιοποίησης τεχνολογίας στην εκπαίδευση διαχρονικά:
Σήμερα
Η έμφαση μετατέθηκε στον υπολογιστή ως μέσο για αλληλεπίδραση και προώθηση της
συνεργασίας
2η φάση
Συμπεριλάμβανε πιο ανοιχτού τύπου δραστηριότητες με περισσότερη αλληλεπίδραση και
επικοινωνία με τον υπολογιστή ή χρήση της τεχνολογίας ως πηγή πληροφορίας.
Πρώιμη φάση
Drill & Practice- Δραστηριότητες με ερωτήσεις που έχουν τυπικά μια ‘σωστή’ απάντηση και οι
μαθητές εργάζονται μόνοι τους. Η μάθηση ενισχύεται με την επανάληψη και την αμοιβή.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ορισμός-Ρόλος
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση
Τεχνολογίες Πληροφορίας και
ΕπικοινωνίαςΤ.Π.Ε
Πληροφοριακή-Επικοινωνιακά
ΤεχνολογίαΠ.Ε.Τ.
Νέες ΤεχνολογίεςΝ.Τ.
Εκπαιδευτική ΤεχνολογίαΕ.Τ
Οι ψηφιακές συσκευές που υπάρχουν στα νοικοκυριά
και η ψηφιοποίηση διαδικασιών της καθημερινότητάς
μας αλλάζει ταυτόχρονα και τον τρόπο παροχής
υπηρεσίων σε διάφορους τομείς. Η εκπαίδευση είναι
μία από αυτές τις υπηρεσίες που επηρεάζεται και
αλλάζει δραστικά από τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ορισμός-Ρόλος
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ
Το παιδί να έχει όλες τις προϋποθέσεις και ευκαιρίες να
αποκτήσει βασικές γνώσεις στις διάφορες επιστήμες και να
αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις προσωπικές του
ικανότητες, ούτως ώστε μέσα από την προσωπική του εξέλιξη να
συνεισφέρει στη συλλογική κοινωνική εξέλιξη (πολιτική,
οικονομική και πολιτιστική) (Leeds, 2012)
(Lancaster, 2012)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
‘Knowledge economy’ & ‘information society’
‘Οικονομία της Γνώσης’ & ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’
•Η πληροφορία και η γνώση βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής προόδου
και ανάπτυξης.
Οικονομία:
•Η γνώση είναι σημαντικός παράγοντας στη δομή και τη διαδικασία παραγωγής
•Η γνώση είναι διεθνές προϊόν προς πώληση
•Η γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ΤΠΕ και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Παγκοσμιοποίηση:
•Μεγάλη γκάμα από υψηλού επιπέδου ικανότητες και δεξιότητες
(συνεργατικότητα, ηγετικές ικανότητες, κίνητρα και ικανότητα μάθησης,
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής επικοινωνίας,
αναλυτική σκέψη, δεξιότητες τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας).
‘Knowledge worker’:
(Kelly, 2009)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
‘Knowledge economy’ & ‘information society’
‘Οικονομία της Γνώσης’ & ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’
Τεχνολογικές δεξιότητες [ή δεξιότητες Τ.Π.Ε]
• Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της OECD – measuring the
information economy
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/measuringtheinform
ationeconomy.htm
• Περίληψη του OECD Digital Economy Outlook 2015:
http://www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook-
2015-9789264232440-en.htm
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture
Hayward et
al, 2002
• > 80% των νοικοκυριών είχαν
υπολογιστή
• 70% είχαν πρόσβαση στο
διαδίκτυο σπίτι
Thompson,
2015
• Η Ψηφιακή τεχνολογία έχει
εισβάλει σχεδόν σε κάθε
επίπεδο/μέρος της
καθημερινότητάς μας
(διασκέδαση, επικοινωνία και ως
πολιτιστική έκφραση)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture
4 μεγάλες τάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με τη ψηφιακή
κουλτούρα:
 Σύγκλιση τεχνολογιών, μέσων και μορφών επικοινωνίας (η
δημοτικότητα των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης υποδηλώνει
ξεκάθαρα ότι τα όρια μεταξύ νέων και παλιών μέσων δεν είναι ακόμα
τόσο διακριτά)
 Εμπόριο: η εμπορευματοποίηση της δημόσιας κουλτούρας και του
δημόσιου χώρου, και η εμφάνιση σημαντικών εξειδικευμένων
αγορών, παράλληλα με τις ανησυχίες σχετικά με την ισότητα
πρόσβασης, τόσο για την τεχνολογία αλλά και για τις δεξιότητες που
χρειάζονται για την αξιοποίησή της.
 Επικοινωνία: αυξημένη ‘μαζική’ επικοινωνία [‘mass’ communication],
παράλληλα με περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα να επικοινωνούν
μεταξύ τους.
 Έλεγχος: αυξημένη ανησυχία για τους κινδύνους ‘άναρχης’
[unregulated]/ μη ελεγχόμενης φύσης των πληροφοριών και του
διαδικτύου παράλληλα με την αύξηση ‘ελεγχόμενων’ μαθησιακών
πακέτων με προκαθορισμένα αποτελέσματα.
Για περισσότερα παραδείγματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας OECD http://www.oecd.org/edu/ceri/
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture
15/09/2015 - Schools have yet to take
advantage of the potential of technology in the
classroom to tackle the digital divide and give
every student the skills they need in today’s
connected world, according to the first OECD
PISA assessment of digital skills.
http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-
deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Εκπαίδευση και ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’
• Πώς μπορεί η εκπαίδευση να δώσει τα
απαραίτητα εφόδια για αντιμετώπιση των
προκλήσεων που προκύπτουν από τα σύγχρονα
ψηφιακά μέσα;
• Η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει ευκαιρίες για
δημιουργικές, παραγωγικές και δημοκρατικές
δραστηριότητες. Πώς μπορεί η εκπαίδευση να
χτίσει και να αναπτύξει νέους τρόπους μάθησης
απαραίτητους για τη σωστή χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας;
Για να απαντηθούν τα 2 ερωτήματα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη
νέου ΑΠ για ‘ψηφιακό εγγραμματισμό’ [‘digital literacy’], κατάρτιση
εκπαιδευτικών και ερευνητικά δεδομένα/συμπεράσματα.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Εκπαίδευση και ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’
• Νέες προσδοκίες από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης με βάση την αυτονομία και τον
‘ανεπίσημο’ [informal] χαρακτήρα
γνώσης/πληροφορίας των νέων μέσων.
• Απαιτεί πιο ελεύθερη και ευέλικτη πρόσβαση
μαθητών στην τεχνολογία και στην
επικοινωνία μεταξύ τους.
• Πιο αποτελεσματική συνεργασία
εκπαιδευτικών, γονιών, κοινότητας.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Τεχνολογικά συστήματα και βασικές δομές
(Κυρίδης κ.α., 2003, σ. 23):
Σύμφωνα με τον J. Naughton (Χαλκιά, 1999) σε κάθε τεχνολογικό
δημιούργημα (σύστημα) μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής βασικές
δομές:
 Υπάρχει ένας βασικός σκοπός, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους
λειτουργικούς στόχους.
 Διακρίνεται πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είτε στο στάδιο του
σχεδιασμού είτε στο στάδιο της υλοποίησής του.
 Το συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα και τα υποσυστήματά του
προϋποθέτουν τη ύπαρξη διαφόρων μορφών επιστημονικής και
εμπειρικής γνώσης.
 Η ύπαρξη του σε νοείται εκτός κάποιου συγκεκριμένου
κοινωνικού συστήματος ή υποσυστήματος, του οποίου τις
ανάγκες καλείται να εξυπηρετήσει.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Theory of Virtuality
Woolgar (2002)- 5 Συμβουλές/Κανόνες για αξιολόγηση της
επίδρασης της τεχνολογίας
1. Η υιοθέτηση και η χρήση των τεχνολογιών εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το κοινωνικό πλαίσιο.
2. Οι φοβίες, το ρίσκο και οι ανασφάλειες σε σχέση με τις νέες
τεχνολογίες είναι άνισα κατανεμημένες κοινωνικά.
3. Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμπληρώνουν παρά αντικαθιστούν
‘πραγματικές’ δραστηριότητες.
4. Όσο πιο ψηφιακό, τόσο πιο αληθινό (Η ψηφιακή
δραστηριότητα προκαλεί αντίστοιχη πραγματική
δραστηριότητα).
5. Όσο πιο διεθνές τόσο πιο τοπικό [The more global the more
local]
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 1: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ – ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUM
ΧΡΟΝΟΣ: Εβδομάδα 1
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Διαβάστε το 1o κεφάλαιο του Woolgar (2002) για την «Ιδεατή Κοινωνία»
[Virtual Society] και απαντήστε/συζητήστε στην Ομάδα Συζήτησης 1 το
ακόλουθο ερώτημα:
Τι σημαίνουν οι 5 αυτοί κανόνες του Woolgar για σένα προσωπικά; Πώς
σχετίζονται με προσωπικές σου εμπειρίες στις νέες τεχνολογίες;
Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνεστε για κάθε νέα ανάρτηση για να
ανταποκρίνεστε αναλόγως. (Καθορίζεται συντονιστής ομάδας
συζήτησης.)
Μπορείτε να εντάξετε πολυμεσικό υλικό στην απάντησή σας αν το
κρίνετε απαραίτητο.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
• «Η χρήση του διαδικτύου, των υπολογιστών, ψηφιακών δίσκων,
διαδραστικών πολυμέσων, δορυφόρων, τηλεδιασκέψεων και άλλων
τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία με στόχο την υποστήριξη,
ενίσχυση και βελτίωση της μάθησης» (Redmann & Kotrlik, 2004:2).
• «Ο συνδυασμός όλων των τεχνολογικών μέσων, όπως μηχανημάτων
και λογισμικών, με κάθε γνωστικό αντικείμενο του Α.Π. με στόχο την
ενίσχυση της μάθησης» (Shelly et al., 2008: 327).
• H ένταξη πηγών και πρακτικής τεχνολογίας στην καθημερινότητα του
σχολείου (διδασκαλία και διοικητικά θέματα (National Centre for
Education Statistics, 2003).
• Η τεχνολογία είναι ένα μέσο για διδασκαλία του περιεχομένου του
Α.Π που ήδη έχει εδραιωθεί (Woodbridge, 2004).
• Ο συνδυασμός τεχνολογίας με τη διδασκαλία και τις
μεθόδους/θεωρίες μάθησης με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι του
Α.Π. για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μάθημα ή δραστηριότητα
(Ramorola, 2013).
Τι σημαίνει ο όρος ‘ενσωμάτωση’;
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 2: ΣΥΓΧΡΟΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ
ΧΩΡΟΣ: MOODLE ONLNE CHAT
ΧΡΟΝΟΣ: 2 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Απαντήστε όσο πιο άμεσα και γρήγορα μπορείτε στην ερώτηση:
Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση της τεχνολογίας
στη μαθησιακή διαδικασία;
Διατυπώστε τον πρώτο λόγο που θα σκεφτείτε
- Ακολουθεί συζήτηση απαντήσεων
Οι λόγοι που έχετε στο μυαλό σας καθορίζουν και τον τρόπο
εφαρμογής- τις δικές σας αρχές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση ως μελλοντικοί δάσκαλοι…
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ;
ICT is ‘a common-sense act of faith- analogous to realizing in the
aftermath of is invention that electricity would be applied across all
aspects of society’ (Stevenson, 1997:23).
ΑΡΧΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Hawkridge, 1990)
School Rationale- Η αρχή του σχολείου
Vocational Rationale- Η επαγγελματική αρχή
Pedagogic Rationale- Η παιδαγωγική αρχή
Catalytic Rationale- Η αρχή του ‘καταλύτη’
Industrial Rationale- Η ‘βιομηχανοποιημένη’ αρχή
Cost effectiveness Rationale- Η αρχή της μείωσης κόστους
Special Needs Rationale- Η αρχή ειδικών αναγκών
Symbolic Rationale- Η αρχή του συμβολισμού
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUM
ΧΡΟΝΟΣ: 10΄
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Ανάλυσε μέσα σε 10’ τι σημαίνουν/πώς αντιλαμβάνεσαι τις 8 βασικές
αρχές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, σύμφωνα με τον Hawkridge (1990).
Έχουν διαφοροποιηθεί σήμερα ή ισχύουν;
Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και ασύγχρονα μέσα στην
εβδομάδα του θέματος ‘Βασικές αρχές ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση’.
Μπορείτε να θέσετε το θέμα και στα σχετικά μπλοκ ομάδων
εκπαιδευτικών και να συμπεριλάβετε σημαντικά σχόλια/πηγές.
- Ακολουθεί σύντομη συζήτηση απαντήσεων
Αυτές οι αρχές καθορίζουν τον πώς αντιλαμβανόμαστε τις ΤΠΕ και πώς
τις χρησιμοποιούμε…
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
Γιατί να χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην
εκπαίδευση;
• Πάρα πολλοί ερευνητές έχουν στο παρελθόν απαντήσει το ερώτημα
(Benson et al., 2001; Butzin, 2001; Osin, 1998; Rice, Wilson & Bagley,
2001; Russell, Finger & Russell, 2000, in Yee, 2000)
• «Οι μαθητές προετοιμάζονται για μια ολοκληρωμένη συμμετοχή στην
κοινωνία του μέλλοντος αποκτώντας δεξιότητες υπολογιστή που
περιλαμβάνουν την εκμάθηση βασικών εργαλείων απαραίτητων στην
αγορά εργασίας π.χ. Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (word
processing), υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets) και βάσεων
δεδομένων (databases)» (Yee, 2000:291)
• Οι υπολογιστές χρειάζονται για υποστήριξη της διδασκαλίας.
Μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα, να ενισχύσουν τη διδασκαλία
σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα, να προωθήσουν τη μάθηση
μέσω πολυμέσων άρα τη προώθηση πολλαπλών μορφών μάθησης,
και να στηρίξουν μαθησιακές πρακτικές μέσω πολλαπλών
ηλεκτρονικών συστημάτων (Benson et al., 2001:121).
Rice et al. (2001:211) ‘The use of computers helps to bring changes in
classroom practice in order to improve subject matter teaching’
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Τι αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία;
Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες μπορούν να είναι αποτέλεσμα μιας
πολιτικής απόφασης [π.χ. Υπουργείο Παιδείας, κυβερνητικές
υπηρεσίες] δηλ. ‘από τα πάνω προς τα κάτω’ ή να αποτελεί μια
ανάπτυξη ‘από τα κάτω προς τα πάνω’, ή και τα δύο.
Η προσέγγιση πολιτικής απόφασης έχει 3 επίπεδα
αλλαγής:
Στοχευμένη καινοτομία, όπως παρουσιάζεται στα
κυβερνητικά έγγραφα
Εφαρμοσμένη καινοτομία, όπως παρουσιάζεται στις
πρακτικές ρυθμίσεις για να μετατρέψουν την
πολιτική σε πρακτική
Βαθμός ενσωμάτωσης καινοτομίας- περιγράφει τι
ακριβώς συμβαίνει σε ‘πραγματικές συνθήκες’
ΤΠΕ, Καινοτομία και Αλλαγή
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
4 βασικές αρχές πολιτικής εφαρμογής ΤΠΕ (Mackinsey, 1997)
Αναλυτικό Πρόγραμμα:
Παιδαγωγικά μοντέλα: Δασκαλοκεντρικό/Μαθητοκεντρικό
Συσχετισμός με ισχύουσα πρακτική/εφαρμογή: Εφικτή η
ενσωμάτωση ΤΠΕ;
Υποδομή:
Πρόσβαση: σύνδεση, διασύνδεση, διαμοιρασμός πηγών
Λογισμικά: Κατάλληλα; Διαθέσιμα; Προσιτά (τιμή);
Επαγγελματική ανάπτυξη προσωπικού:
Ιδεολογία και πρακτική: Γιατί;/Πώς;/Τι πρέπει να αλλάξω;
Εκπαίδευση: Τι είδους; Πού στοχεύει; Σε τι χρησιμεύει;
Διαχείριση αλλαγής:
Προτεραιότητες: Διδασκαλία και μάθηση /Κατάρτιση προσωπικού
/Ενσωμάτωση
Πηγές: Ανθρώπινο δυναμικό/ Χρηματοδότηση/ Χώρος
Πολιτική εφαρμογής ΤΠΕ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Μια συνηθισμένη πρακτική στην εκπαιδευτική καινοτομία ‘από τα πάνω
προς τα κάτω’ [centralized] είναι το μοντέλο Έρευνα, Ανάπτυξη και
Διάχυση [Μοντέλο RDD- Research, Development and Dissemenation].
Αυτό περιλαμβάνει:
Έρευνα από ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργούν την καινοτομία
Ανάπτυξη σε συνεργασία με μια μικρή πιλοτική ομάδα σχολείων,
εκπαιδευτικών και υλικών.
Διάχυση καινοτομίας στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα
Αυτό το μοντέλο προκάλεσε ποικίλα αποτελέσματα τα οποία συχνά δεν
αποτελούσαν πρόθεση των νεωτεριστών. Ο Fullan στο New Meaning of
Educational Change (1992) αναγνωρίζει ένα πιο πολύπλοκο σύνολο
παραμέτρων που βοηθούν στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την
εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία.
Παρουσιάζει τρεις διαστάσεις μιας καινοτομίας που
πρέπει να συνυπολογίζονται.
Πολιτική εφαρμογής ΤΠΕ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
1η διάσταση: Μέσα- Υλικά
Διαστάσεις καινοτομίας
Αποτελούν συχνά τους δημιουργούς της καινοτομίας,
όπως παραγωγή έντυπου υλικού για χρήση των ΤΠΕ με
στόχο την επέκταση της νέας προσέγγισης.
Προΰποθέτουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους
συμμετέχοντες για την αναγκαιότητα της νέας
προσέγγισης και πιστεύουν ότι αν παρουσιάσουν
ξεκάθαρα την καινοτομία οι εμπλεκομένοι θα την
υιοθετήσουν όπως ακριβώς προκαθόριστηκε. Αυτό
συνήθως δε συμβαίνει και η καινοτομία δεν
επιτυγχάνεται όπως ακριβώς σχεδιάστηκε επειδή αυτοί
που πρέπει να την εφαρμόσουν είτε δεν ασπάζονται τις
ίδιες αντιλήψεις με τους δημιουργούς είτε δεν
αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
2η διάσταση: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις-μεθοδολογίες
Διαστάσεις καινοτομίας
Νέες καινοτομίες συνήθως περιλαμβάνουν νέες
προσεγγίσεις-μεθοδολογίες διδασκαλίας και
μάθησης οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές
που ήδη εφαρμόζονται από αυτούς που
καλούνται να τις υιοθετήσουν. Οι εκπαιδευτικοί
με τα χρόνια αναπτύσσουν τη δική τους
επαγγελματική πρακτική μεθοδολογία, και
αποτελούν μέρος μιας σχολικής κουλτούρας που
υιοθετεί δοκιμασμένες [‘tried and tested’]
μεθόδους διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι έχουν μια
‘κρυμμένη γνώση’ [implicit knowledge] για το τι
αποτελεί μια καλή διδασκαλία και αυτό μπορεί να
συγκρούεται με τη ‘νέα’ προσέγγιση.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
3η διάσταση: Αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση
Διαστάσεις καινοτομίας
Αυτές είναι επίσης πολύ σημαντικές για την αποδοχή μιας
εκπαιδευτικής καινοτομίας, αφού η αλλαγή συνήθως
προΰποθέτει ένα διαφορετικό σύνολο αντιλήψεων για τη
διδασκαλία και μάθηση. Μια καινοτομία για να
εφαρμοστεί και να πετύχει πρέπει να υπάρχει η
απαραίτητη συναίνεση για σημαντικά θέματα από
όλους τους εμπλεκομένους. Αν οι εκπαιδευτικοί, για
παράδειγμα, δεν πιστεύουν ή παραμένουν επιφυλακτικοί
όσον αφορά τις δυνατότητες των ΤΠΕ για βελτίωση των
ικανοτήτων τους να βοηθήσουν τους μαθητές τότε το
πιθανότερο είναι να μην τις ενσωματώσουν στον
προγραμματισμό και τη διδασκαλίας τους.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Παρ’ όλα αυτά, τα σχολεία παρουσιάζουν πολύ
χαμηλότερο βαθμό υιοθέτησης των ΤΠΕ σε σχέση με
το βαθμό εγκατάστασης υπολογιστών στις τάξεις και
τα εργαστήρια (Livingstone, 2011)
Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ
‘Κάθετη’ ενσωμάτωση: Η τεχνολογία είναι
αντικείμενο μάθησης με στόχο την ανάπτυξη σχετικών
δεξιοτήτων.
‘Οριζόντια’ ενσωμάτωση: Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως
μέρος της διαδικασίας κατάκτησης της γνώσης με
βάση το Α.Π.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο
Ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
ΧΩΡΟΣ: http://questionpro.com/t/ALajsZSuKF
ΧΡΟΝΟΣ: 10΄
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Με ποια σειρά θα κατατάσσατε τους 14 λόγους ενσωμάτωσης που
δίνονται, με βάση αυτό που θεωρείτε εσείς ως το πιο σημαντικό όσον
αφορά το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
Δείγμα
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
-Οι ΤΠΕ σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό ούτως ώστε να έχουν την
απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να ‘ασκούν εξουσία’ στη συσκευή και ίσως να είναι μια βάση για να βρουν
μελλοντικά μια θέση εργασίας.
-Τα προγράμματα εφαρμογής είναι παντού και θα είναι χρήσιμα στους μαθητές όταν εργοδοτηθούν.
-Οι ΤΠΕ είναι παντού. Τα σχολεία προετοιμάζουν τους μαθητές για τη ζωή άρα πρέπει να τους προετοιμάζουν
για να ‘αντιμετωπίζουν’ τις ΤΠΕ.
-Η Μάθηση με Υπολογιστές- CAL (Computer Assisted Learning) έχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με
άλλες παιδαγωγικές μεθόδους.
-Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης όλων των γνωστικών
αντικειμένων.
-Οι ΤΠΕ βοηθούν στην αυτονόμηση των μαθητών από το δάσκαλο που θεωρείτο παντογνώστης. Οι ΤΠΕ
ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν συνεργατικά και όχι να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο.
-Η οικονομία μας πρέπει να αναπτύξει μια ισχυρή βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής.
-Πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός πολύ ικανού ανθρώπινου δυναμικού με υψηλού επιπέδου
δεξιότητες που να έχει ευκαιρίες εργοδότησης εγχώρια αλλά και σε άλλες χώρες.
-Υπάρχουν εκπαιδευτικά λογισμικά που μπορούν να κάνουν, ίσως και καλύτερα, τη δουλειά του δασκάλου.
-Οι ΤΠΕ προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς περισσότερο χρόνο για εξατομικευμένη διδασκαλία και μειώνουν το
φόρτο διοικητικών θεμάτων.
-Οι μαθητές με αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τη χρήση των υπολογιστών.
--Οι ΤΠΕ ενθαρρύνουν τους μαθητές με χαμηλούς ρυθμούς μάθησης και αντιμετωπίζουν τις ειδικές
ανάγκες/αδυναμίες.
-Η χρήση των ΤΠΕ είναι αυτονόητη, ανάλογη με τη ανακάλυψη και χρήση του ηλεκτρισμού, και πρέπει να
εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.
-Οι χρήση των ΤΠΕ δείχνει ότι προχωρούμε μπροστά και εξελισσόμαστε
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
http://questionpro.com/s/1-2591933-4253718
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Πώς επιτυγχάνεται η μάθηση μέσω των ΤΠΕ
E-Learning can be web-supplemented, web-dependent or mixed mode’
(OECD, 2005)
[Στοιχεία e-learning αντικαθιστούν χρόνο διδασκαλίας στην τάξη]
Ε-Learning
•E- Learning: Οποιοδήποτε είδος
διδασκαλίας ή μάθησης που
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ [F2F/εξ’ αποστάσεως]
•Π.χ. χρήση διαδραστικών πινάκων,
τηλεψηφοφορία (Clicker voting
system), μάθηση μέσω
υπολογιστή…
Online Learning
• Διδασκαλία/μάθηση μέσω
διαδικτύου [F2F εντός τάξης΄ή
διαδικτυακά)
•Στοιχεία που περιλαμβάνει:
• Τρόπους παροχής υλικού/πηγών
(κείμενο, ήχο, βίντεο,
παρουσιάσεις, προσομειώσεις,
ηλεκτρονικοί διαδραστικοί
πίνακες)
•Αξιολόγηση: συντρέχουσα,
επίσημη, συγκεντρωτική (π.χ.
κουίζ πολλαπλής επιλογής,
ασφαλής παράδοση εργασιών…)
•Επικοινωνία (Computer Mediated
Communication)- Σύγχρονη-
Ασύγχρονη (φόρουμ, συνομιλίες,
προσωπικό ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, μπλοκ…)
• Συνεργατικά εργαλεία μάθησης
•Διοικητικά θέματα, επιτήρηση/
Διαχείριση τάξης
Blended Learning
•Συνδυασμός διαφορετικών στυλ
μάθησης- ψηφιακές και ‘φυσικές’
πηγές (Oliver & Trigwell, 2005)
Dillenbourg (2008)- Ο όρος
e-learning είναι
αναχρονιστικός. Η χρήση της
τεχνολογίας για υποστήριξη
της μάθησης πρέπει να
ενσωματωθεί στα
εκπαιδευτικά εργαλεία και
να αποτελεί μέρος του
εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Θεωρίες μάθησης-διδασκαλίας
Παραδείγματα:
• Συμπεριφορισμός ( behaviorism )
• Οικοδομισμός ή Δομητισμός ( Constructivism )
• Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της
δραστηριότητας (activity theory )
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Νέα φιλοσοφία μάθησης
Η ενσωμάτωση τεχνολογίας στην πραγματικότητα της τάξης είναι
ένας νέος τρόπος μετασχηματισμού της παιδαγωγικής πρακτικής.
«Μια σωστά αναπτυγμένη φιλοσοφία/πολιτική/πρόγραμμα
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για υιοθέτηση
των ΤΠΕ στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά μόνο όταν
οι δάσκαλοι γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτής της
φιλοσοφίας/πολιτικής/προγράμματος. Δηλαδή μια πετυχημένη
ενσωμάτωση των ΤΠΕ είναι πολύ πιο εφικτή όταν οι εκπαιδευτικοί
συμφωνούν και αντιλαμβάνονται τις αξίες και τις προοπτικές της
φιλοσοφίας που έχει αναπτύξει η σχολική μονάδα».
(Tondeur, Van Keer, Van Braak & Valcke, 2007:975).
Conlon (2000:116) “The introduction of new technology will change our
schools. But technology without philosophy is blind. Unless it is harnessed to
a clear vision of change then chip by chip, the technology could take us into a
future that we would never willingly have chosen for ourselves”.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Διαδικασία Σχεδιασμού
Οι διαδικασίες σχεδιασμού για ενσωμάτωση έχουν μεγάλη επίδραση στο
πρακτικό επίπεδο εφαρμογής. Συχνά ο σχεδιασμός σε επίπεδο σχολείου δεν
είναι σωστά ανεπτυγμένος ή δε μεταφράζεται σε ένα επαρκές επίπεδο
αξιοποίησης (Tondeur et al., 2008)
Σχεδιασμός
(ICT plan)
Υποστήριξη
(ICT support)
Κατάρτιση
εκπαιδευτικών
(ICT training)
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Διάχυση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας
Ο Rogers (1985) περιγράφει τη διάχυση μιας καινοτομίας ως μια
διαδικασία με την οποία μια καινοτομία επικοινωνείται
διαχρονικά μέσω διαφόρων καναλιών ανάμεσα στα μέλη ενός
κοινωνικού συστήματος. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία στη θεωρία
του:
 Η καινοτομία η ίδια
 Τα κανάλια επικοινωνίας
 Ο Χρόνος
 Το κοινωνικό σύστημα
Σύμφωνα με τη θέση κάποιου ατόμου εντός ενός κοινωνικού
συστήματος και τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας με άλλα μέλη, οι
καινοτομίες διαχέονται τόσο δια στόματος ή με προσωπική επαφή
αλλά και μέσω μιας πιο επίσημης κατάρτισης.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι το κύριο μέσο για να έρθει η αλλαγή
αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την καινοτομία, εξίσου με
την πολιτική που αποφασίζεται και τις τεχνολογίες που
περιλαμβάνει.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Κατηγορίες/ομάδες ΄καινοτόμων΄
 Καινοτόμοι: Εισάγουν την καινοτομία και υπερασπίζονται τη
χρησιμότητά της, προωθώντας την.
 Early adopters: Είναι ευυπόληπτα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας
και μπορούν να αποτελούν και να λειτουργούν ως ‘κίνητρο’ για
τους υπόλοιπους. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη και είναι
αποτελεσματικοί στο να εμπλέκουν τους υπόλοιπους στη
διαδικασία διάχυσης της καινοτομίας.
 Early majority: Αυτή η ομάδα υιοθετεί τις νέες ιδέες ακριβώς
πριν οποιοδήποτε άλλο μέσο μέλος ενός συστήματος, συνήθως
μέσω της πειθώς των early adopters.
 Late majority: Υιοθετούν νέες ιδέες ακριβώς μετά το μέσο
μέλος ενός συστήματος, συνήθως ως αποτέλεσμα πιέσεως από
τα υπόλοιπα μέλη. Οι παρεμβατικές στρατηγικές είναι συνήθως
αναγκαίες για να τους πείσουν να υιοθετήσουν την καινοτομία.
 Laggards [καθυστερημένοι]: Αυτοί αποτελούν τη τελευταία
ομάδα ενός συστήματος που υιοθετεί μια καινοτομία χωρίς να
ενδιαφέρονται για τη γνώμη των άλλων.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ
‘Κάθετη’ ενσωμάτωση:
 Οι ΤΠΕ θεωρούνται και αποτελούν ξεχωριστό μάθημα στο ΑΠ
όπως π.χ. η Επιστήμη, τα Μαθηματικά ή τα Ελληνικά.
 Εξειδικευμένοι δάσκαλοι εκπαιδεύονται για να εισαγάγουν
τους μαθητές στις εφαρμογές ΤΠΕ και οι ΤΠΕ αποτελούν το
κύριο αντικείμενο μάθησης.
 Οι πρώτες προσπάθειες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ΑΠ με
αυτή την προσέγγιση έδωσαν στο μάθημα το όνομα
‘Computer Studies’ ή ‘Computer Science’ για τους πιο
προχωρημένους μαθητές.
 Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν σημαντική τεχνολογική
πραγματογνωμοσύνη και εκτός από τη διδασκαλία συχνά
εμπλέκονται και στην υποστήριξη του δικτύου και τη
συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και στη λήψη
διευθυντικών αποφάσεων.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ
Οριζόντια ενσωμάτωση:
 Όλα τα γνωστικά αντικείμενα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως
κεντρικό μέσο διδασκαλίας και μάθησης.
 Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τεχνική και παιδαγωγική
εμπειρογνωμοσύνη για να μπορούν να χρησιμοποιούν την
τεχνολογία στο μάθημά τους αφού η ικανότητα και η
αυτοπεποίθηση για ενσωμάτωση των ΤΠΕ καταλαμβάνουν
σημαντική θέση στην καθημερινή πρακτική ενός
εκπαιδευτικού.
 Αυτό αναμφίβολα προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους
εκπαιδευτικούς αφού δεν έχουν καταρτιστεί για παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ και συνήθως δεν μπορούν να
αντιληφθούν τους λόγους που πρέπει να αλλάξουν την
παιδαγωγική πρακτική τους.
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογή- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΗ- ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΩΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ π.χ. https://popplet.com/
ΧΡΟΝΟΣ: 20΄
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Επισκεφθείτε τη σελίδα Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Υ.Π.Π. της Κύπρου: http://www.schools.ac.cy/klimakio/
Ρίξετε μια ματιά στο γενικό περιεχόμενο και επικεντρωθείτε στα
ακόλουθα:
Α. ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία –
Σκανάρισμα περιεχομένου – προφορική συζήτηση [Σημαντικό: Υπάρχει μια
ομάδα στήριξης και γενικές οδηγίες για χρήση διαδικτύου και εγκατάστασης
hardware]
http://www.schools.ac.cy/klimakio/anakoinoseis/2013_07_16_odigos_ens
omatosis_tpe.pdf
Β. Σελίδα ‘Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας’
htttp://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/index.html
Ανάγνωση και οπτικοποίηση με όποιο τρόπο θέλετε των βασικών αρχών
ενσωμάτωσης
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko_pro
gramma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf
συνάντηση 1 (4)
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/index.html
Prior to the development of the new curricula, there has not been any official document
outlining the role of ICT in the curriculum development process, except some brief and
generic references in the Report by the Committee for Education Reform(Committee for
Education Reform, 2004).
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΕΡΓΑΣΙΑ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΗ- ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Βασικές αρχές ενσωμάτωσης
Απώτερος σκοπός των Νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ)
είναι να συμβάλουν στη
διαμόρφωση ανθρώπων που:
• να κατέχουν ένα επαρκές και
συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες
τις επιστήμες
• να αναπτύσσουν στάσεις και
συμπεριφορές που διακρίνουν το
δημοκρατικό πολίτη
• να διαθέτουν στο υψηλότερο
δυνατό επίπεδο τις κομβικές
ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες
που απαιτούνται στην κοινωνία του
21ου αιώνα.
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko
_programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf
Το ότι οι ΤΠΕ προσλαμβάνουν
ξεχωριστή θέση στα πλαίσια
των ΝΑΠ, χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής. Επιβάλλεται η όσο
το δυνατό καλύτερη δυνατή
αξιοποίησή τους, έτσι ώστε
να διαδραματίσουν
ουσιαστικό ρόλο στην
επίτευξη των σκοπών και
στόχων των ΝΑΠ αλλά και
στην ανάδειξη του
ανθρώπινου και
δημοκρατικού σχολείου.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«Στη διεθνή βιβλιογραφία, όσον αφορά στις ΤΠΕ και στα ΑΠ, φαίνεται να
επικρατούν τρεις προσεγγίσεις: η τεχνοκεντρική, η ολιστική και η
πραγματολογική. Η τεχνοκεντρική προσέγγιση αναφέρεται στις ΤΠΕ και
ειδικότερα στην πληροφορική ως ένα αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, η
ολιστική ή ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης
της μάθησης και η πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση, η οποία συνδυάζει
τις δύο προηγούμενες.»
«Στα δικά μας ΑΠ, η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί, ίσως, την πιο πρόσφορη
βαθμίδα εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ιδιαίτερα με την ολιστική
προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης η παιδαγωγική αξιοποίηση
των ΤΠΕ γίνεται με τη διάχυσή τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, όπου
οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες καλλιεργούνται μέσα από κάθε γνωστικό
αντικείμενο, χωρίς την ύπαρξη ενός αυτοτελούς μαθήματος πληροφορικής. Η
προσέγγιση αυτή μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού
δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη μαθησιακή
διαδικασία.»
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko
_programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko
_programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
«Στη Μέση Εκπαίδευση υιοθετείται η πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση, με την
παρουσία ενός μαθήματος πληροφορικής, με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δεξιοτήτων ΤΠΕ που
καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από ποικίλες στρατηγικές διδακτικές
προσεγγίσεις και τη χρήση των ΤΠΕ ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα του ΑΠ, προσδίδοντας σε αυτή μια ξεχωριστή-ποιοτική διάσταση. Η
προσέγγιση αυτή συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ολιστικής προσέγγισης και
την ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό, που αποτελεί μία από τις εμφάσεις της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».»
«Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι ΤΠΕ στα ΝΑΠ δεν αποτελούν μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο που
είναι απαραίτητο σήμερα για τον ψηφιακό γραμματισμό, αλλά και ένα δυναμικό γνωστικό
εργαλείο διδασκαλίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και 2 μαθητές σε όλα
τα μαθήματα. Το ότι, μάλιστα, οι σημερινοί μαθητές (ψηφιακοί ιθαγενείς) μεγαλώνουν σε
ένα τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη χρήση των ΤΠΕ ενώ οι
εκπαιδευτικοί (ψηφιακοί μετανάστες) ανήκουν στη γενιά που μεγάλωσαν χωρίς να είναι
βουτηγμένοι στην ψηφιακή τεχνολογία και την γνώρισαν, κατ’ ανάγκη, αργότερα, κάνει το
όλο εγχείρημα ακόμη πιο δύσκολο.»
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)

More Related Content

What's hot

Modela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis TpeModela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis Tpe
Stergios
 
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
vasovlaha
 
Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Σύγχρονα Περιβάλλοντα ΜάθησηςΣύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Nikos Papastamatiou
 
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1ηΓενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Ioannis Lefkos
 
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
makrib
 
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
ΤΠΕ και ΕκπαίδευσηΤΠΕ και Εκπαίδευση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Nikos Papastamatiou
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
ANASTASIA
 
τπε και εκπαίδευση
τπε και εκπαίδευσητπε και εκπαίδευση
τπε και εκπαίδευση
Ioanna Nikitopoulou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
mariakarousiou
 

What's hot (9)

Modela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis TpeModela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis Tpe
 
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
 
Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Σύγχρονα Περιβάλλοντα ΜάθησηςΣύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
 
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1ηΓενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
 
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
 
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
ΤΠΕ και ΕκπαίδευσηΤΠΕ και Εκπαίδευση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
 
τπε και εκπαίδευση
τπε και εκπαίδευσητπε και εκπαίδευση
τπε και εκπαίδευση
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 

Viewers also liked

O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
Luciana Tamas
 
Panneau
PanneauPanneau
Panneau
Joan Balaguer
 
Teliko 3
Teliko 3Teliko 3
Teliko 3
jimpsyllos2
 
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
MEXICO PLANEADO
 
Comp tamaño
Comp tamañoComp tamaño
Comp tamaño
Tania Posligua F
 
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALICCE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
Luciana Tamas
 
Republica dominicana
Republica dominicanaRepublica dominicana
Republica dominicana
guested28c15
 
Messages Extensions par Nicolas Fontaine
Messages Extensions par Nicolas FontaineMessages Extensions par Nicolas Fontaine
Messages Extensions par Nicolas Fontaine
Idean France
 
Как правильно запускать в бизнес партнеров LR
Как правильно запускать в бизнес партнеров LRКак правильно запускать в бизнес партнеров LR
Как правильно запускать в бизнес партнеров LR
Julia julia
 
ICS3211 lecture 02
ICS3211 lecture 02ICS3211 lecture 02
ICS3211 lecture 02
Vanessa Camilleri
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
Constantina Athanasiou
 
ICS3211 lecture 03
ICS3211 lecture 03ICS3211 lecture 03
ICS3211 lecture 03
Vanessa Camilleri
 
ICS3211 lecture 07
ICS3211 lecture 07ICS3211 lecture 07
ICS3211 lecture 07
Vanessa Camilleri
 

Viewers also liked (16)

O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
O PICTORITA DE 12 ANI ARE LUCRARI IN COLECTIA IMPARATULUI JAPONIEI - DANIELA ...
 
Panneau
PanneauPanneau
Panneau
 
Teliko 3
Teliko 3Teliko 3
Teliko 3
 
Projects 031
Projects 031Projects 031
Projects 031
 
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
Apuestale a la planeacion del cambio a largo plazo.
 
Comp tamaño
Comp tamañoComp tamaño
Comp tamaño
 
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALICCE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
CE NU E LUCIANA? - PETRINA CALABALIC
 
Aysn
AysnAysn
Aysn
 
Republica dominicana
Republica dominicanaRepublica dominicana
Republica dominicana
 
DrettmanYachts_final
DrettmanYachts_finalDrettmanYachts_final
DrettmanYachts_final
 
Messages Extensions par Nicolas Fontaine
Messages Extensions par Nicolas FontaineMessages Extensions par Nicolas Fontaine
Messages Extensions par Nicolas Fontaine
 
Как правильно запускать в бизнес партнеров LR
Как правильно запускать в бизнес партнеров LRКак правильно запускать в бизнес партнеров LR
Как правильно запускать в бизнес партнеров LR
 
ICS3211 lecture 02
ICS3211 lecture 02ICS3211 lecture 02
ICS3211 lecture 02
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
 
ICS3211 lecture 03
ICS3211 lecture 03ICS3211 lecture 03
ICS3211 lecture 03
 
ICS3211 lecture 07
ICS3211 lecture 07ICS3211 lecture 07
ICS3211 lecture 07
 

Similar to συνάντηση 1 (4)

Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
Christianamou
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
mariakarousiou
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
Annaa77
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
mariakarousiou
 
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιωναναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
dakekavalas
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
dakekavalas
 
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιωναναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
dakekavalas
 
Lesson 1δ
Lesson 1δLesson 1δ
Lesson 1δ
Ioannis Lefkos
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
Melina Gogou
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
melpomeni66
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
Melina Gogou
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
ANASTASIA
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
ANASTASIA
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
ANASTASIA
 
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
gkapsid
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
mariakarousiou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Christianamou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Annaa77
 
Το ράλι της προπαίδειας
Το ράλι της προπαίδειαςΤο ράλι της προπαίδειας
Το ράλι της προπαίδειας
Manesis Nikolaos
 

Similar to συνάντηση 1 (4) (20)

Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιωναναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιωναναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
αναλυτικο προγραμμα νεων τεχνολογιων
 
Lesson 1δ
Lesson 1δLesson 1δ
Lesson 1δ
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
 
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσσυμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
συμβουλευτικη και νεεσ τεχνολογιεσ
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
 
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
Conference patra 2entaksi xrisi ict_28_04_11
 
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
Infotronia: Χρήση των αρχών του STEM σε τομείς ειδίκευσης του Επαγγελματικού ...
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Το ράλι της προπαίδειας
Το ράλι της προπαίδειαςΤο ράλι της προπαίδειας
Το ράλι της προπαίδειας
 

More from Constantina Athanasiou

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
Constantina Athanasiou
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
Constantina Athanasiou
 

More from Constantina Athanasiou (13)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
 
Presentation 4
Presentation 4Presentation 4
Presentation 4
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)
 

συνάντηση 1 (4)

 • 1. EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Συνάντηση 1: Εισαγωγή στο μάθημα -Περιγραφή • Ορισμοί, ιστορική ανασκόπηση και ψηφιακή τάξη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 Μαρία Λοΐζου-Ραουνά Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου, Α΄Δημοτικό Κολοσσίου Επιστημονική Συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft Expert Educator BA Primary School Teaching MA ICT and Education PhD Candidate: E-Research and Technology Enhanced Learning
 • 2. ΤΠΕ ‘Internet itself has created a new paradigm in the delivery of learning’ (Papert, 1998:141) Today’s learners gravitate toward collaborative learning opportunities that are mobile, personalized, and use digital resources that are accessible anytime, anywhere (Hansen, 2015)
 • 3. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ mariaraouna@gmail.com Σκοπός τους μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και μάθηση.
 • 4. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ • Εξηγούν την έννοια της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της συμβολής της στην μαθησιακή διαδικασία • Αναγνωρίσουν τις διευρυμένες δυνατότητες και προκλήσεις για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) • Αναφέρονται στα είδη και προσδιορίζουν παραδείγματα διαφορετικών εκπαιδευτικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας) και εκπαιδευτικών λογισμικών • Αναπτύξουν δεξιότητες ενσωμάτωσης του διαδικτύου, των λογισμικών γενικής χρήσης και των εκπαιδευτικών λογισμικών ως εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης στο αναλυτικό πρόγραμμα • Αποκτήσουν δεξιότητες αξιολόγησης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών (π.χ. λογισμικών και διαδικτυακών πηγών) και λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη χρήση τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια • Σχεδιάσουν μαθήματα στα οποία να ενσωματώνεται η χρήση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. • Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας ως προς την πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ και να αναπτύξουν διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησης των ΤΠΕ που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και πληροφόρηση.
 • 5. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • 6. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιγραφή Ποσοστό (%) Εξετάσεις (Ενδιάμεση 20% και τελική 30%) 50% Συμμετοχή στο μάθημα και εργασίες 10% Μελέτη 40% ΣΥΝΟΛΟ 100
 • 7. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γρηγοριάδου, Μ., Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Στ., Κυνηγός, Χρ., Μαραγκός, Κ., Χατζής, Τρ., Τυροβούζης, Π. και Μακρίδου – Μπούσιου, Δ., (2006). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κασουλίδης, Α., (2001). Το μοντέλο του ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη: προοπτική ενός περιορισμού. Λευκωσία: Έκδοση συγγραφέα. Kυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε., (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης Κυρίδη, Α., Δρόσου, Β., Ντίνα, Κ., (2005). Η πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Μαρκασιώτης, I., (2006). Εκπαίδευση από απόσταση. Αθήνα: Γκιούρδας. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., (2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Ολική Προσέγγιση. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων. Σολομωνίδου, Χ., (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Κώδικας. Σολομωνίδου Χ., (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: British Journal of Educational Technology Computers & Education E-Learning Journal of Computer Assisted Learning ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • 9. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΑΑΑ: Ανάγνωση-Ανάλυση-Αναστοχασμός [RRR- Read-Review-Respond] Α΄μέρος Μία σύντομη περίληψη του περιεχομένου με δικά σας λόγια. Β΄μέρος Ποια είναι τα δυνατά/καλά/ ενδιαφέροντα στοιχεία στο άρθρο.; Δικαιολογείστε τις απόψεις σας! Γ΄μέρος Αδυναμίες του άρθρου. Υπάρχει κάτι για το οποίο διαφωνείτε; Είναι τα συμπεράσματα λογικά; Πιστεύετε ότι υπάρχουν κενά σε αυτό που παρουσιάζεται στο άρθρο; Οι εργασίες ΑΑΑ θα έχουν στόχο την ανάλυση σύγχρονων επιστημονικών άρθρων γύρω από το θέμα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην παιδαγωγική διαδικασία που θεωρείται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς τη σωστή επιλογή και ενσωμάτωση.
 • 10. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 6: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΑΑ ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUMS ΧΡΟΝΟΣ: 1 Εβδομάδα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η κάθε ομάδα θα αναλάβει την Ανάγνωση, Ανάλυση και τον Αναστοχασμό ενός άρθρου και το συντονισμό της συζήτησης. Αναλυτικά: Η κάθε ομάδα θα χωρίσει ρόλους εντός της ομάδας για να αναλάβουν τις εργασίες (α) Περίληψη άρθρου και ανάρτηση στην ομάδα συζήτησης (β) Συγγραφή 3 βασικών ερωτήσεων και ανάρτησή τους στην ομάδα συζήτησης (γ) Συντονισμός ομάδας συζήτησης καθ’ όλη την εβδομάδα (δ) Περίληψη αναρτήσεων και συμπερασμάτων στο τέλος της εβδομάδας Φόρουμ συντονισμού ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας για διαχωρισμό εργασιών και ρόλων Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι φοιτητές διαβάζουν τις υπόλοιπες περιλήψεις και αναρτήσεις και προσθέτουν/σχολιάζουν/κρίνουν…
 • 11. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Προηγούμενες διαλέξεις- ανάκληση Αξιολόγηση προηγούμενων αναρτήσεων στο Moodle Επανεξέταση προηγούμενων στόχων/συμπερασμάτων και αναδιατύπωση Διαμοιρασμός σημαντικών πηγών (Mendeley, Zotero κ.α.) Δημιουργία/συμπλήρωση Nodes στο Nvivo- σημειώσεις ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν Digital Learning Journal- Social Networking Γλωσσάρι Moodle- έννοιες κλειδιά FAQs- Moodle wiki Σύγχρονη επικοινωνία- Online Moodle chat Smart Response Survey Δημιουργία νέων ομάδων συζητήσεων Τα ΝΕΑ από το χώρο των ΤΠΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 12. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Υπολογιστών/BYOD Ατομικές και ομαδικές εργασίες Συνθήκες Μάθησης: Multitasking- 1:1/1:2 Flipped Learning Π.χ. Πρόσβαση σε όλες τις πηγές και το υλικό σε διαδραστική μορφή Εξοικείωση και πολύ καλός χειρισμός Moodle- teacher access Π.χ. να δημιουργούν δικές τους ομάδες συζητήσεων, wikis κλπ Εξοικείωση με εργαλεία Web 2 Π.χ. συνεργατικά εργαλεία όπως Writeboard, Wikispaces κλπ Ψηφιακό Μάθημα Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό σε ψηφιακή μορφή (Moodle) στο οποίο μπορούν να επεμβαίνουν, π.χ. για σημειώσεις, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενώ η ‘συζήτηση σε πραγματικό χρόνο’ [Moodle online chat] χρησιμεύει για απορίες, σημαντικές σημειώσεις ή διαμοιρασμό (sharing) κλπ.
 • 13. Μάθηση με διερεύνησηΣυνεργατική μάθηση Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 14. Μέθοδος Project Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 15. Βιωματική Μάθηση Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 16. Εμπειρίες Ζωής Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 17. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 18. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
 • 19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ (Rosen & Beck-hill, 2012)
 • 21. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/introduction.html
 • 22. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Η σχολική τσάντα του σήμερα… 2011: Φορητό υπολογιστή 2014-15: Ταμπλέτα/Smartphone 01/11/2014 Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 23. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Η σχολική τσάντα του σήμερα… 2011: Φορητό υπολογιστή 2014-15: Ταμπλέτα/Smartphone 01/11/2014 Πηγή: Αρχείο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
 • 24. 1:1 - Διεθνής τάση- Προκλήσεις • Παραδείγματα περιλαμβάνουν έργα σε μεγάλη κλίμακα αλλά και μικρότερα πιλοτικά προγράμματα • One Laptop per Child Association, Inc. (Nicholas Negroponte – 2006 in Howard & Rennie, E. (2013) • Netbooks on the rise - European overview of national laptop and netbook initiatives in schools, European SchoolNet (Balanskat & Garoia, 2010) • Τhe Magellan project (Πορτογαλία, Οκτ. 2010) • Τέτοιου είδους προγράμματα εμπερικλείουν νέες προκλήσεις για τα σχολεία • Πώς να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή της τεχνολογίας όσον αφορά υποδομή, εφαρμογή, καθημερινή διαχείριση (πχ. αποδεκτούς κανόνες χρήσης) • Πώς να ενσωματώσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία και διδακτική πράξη Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
 • 25. 1:1 - Σενάρια αξιοποίησης Η παιδαγωγική 1:1 δίνει έμφαση στην: -πρόσβαση στους υπολογιστές όλες τις ώρες -αξιοποίηση μεικτών μεθόδων μάθησης με εναλλαγές σε διαδικτυακές και μη δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές (Vuorikari, Garoia & Balanskat, 2010) Σχολείο ΚοινότηταΣπίτι Μεικτές προσεγγίσεις μάθησης Εργασία στην ολομέλεια, ατομικά, ομαδικά Με – χωρίς υπολογιστές Στο σχολείο – εκτός σχολείου Συμβολή γονιών
 • 26. 1:1/ ΒΥΟD 1:2 Computer Lab VLE- eg. Moodle Teacher CoPs SWB Επίπεδα ενσωμάτωσης στη σχολική μονάδαΕισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 (Teo, 2012)
 • 27. (Bocconi & Kampylis, 2013) Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Προγράμματα 1:1 στην Ευρώπη
 • 28. (Bocconi & Kampylis, 2013) Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Προγράμματα 1:1 στην Ευρώπη
 • 29. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Τα δεδομένα της Κύπρου Έρευνες Το 90% των νοικοκυριών που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, έχουν υπολογιστή στο σπίτι (Cyprus Statistical Service,2012) Σύμφωνα με στατιστικές της Ε.Ε., η Κύπρος είναι μία από τις χώρες όπου τα σχολεία είναι πολύ καλά τεχνολογικά εξοπλισμένα (Vrasidas, 2014) Αν και σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτύξει πολιτική ενσωμάτωσης ΤΠΕ, εντούτοις οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο τον υπολογιστή στο σπίτι παρά στο σχολείο (Eurydice, 2011) Το επίπεδο αξιοποίησης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο πρoσβασιμότητας που παρέχει το σχολείο στην τεχνολογία (Eteocleous, 2008)
 • 32. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 New Learning Ecology (Spires, Oliver & Corn, 2011)
 • 33. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 New Learning Ecology (Spires, Oliver & Corn, 2011)
 • 34. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Α΄ Δημοτικό Κολοσσίου Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle http://elearn.pi.ac.cy/kolossi
 • 35. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Α΄ Δημοτικό Κολοσσίου, Λεμεσός Πιλοτική Εφαρμογή 2011-2013 Στήριξη-Έρευνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ Κ.Ε.Ε.Α Bring Your Own Device ‘Φέρε τη δική σου συσκευή’ Πρώτη εφαρμογή 2014-15 Βραβεία Ενσωμάτωσης Τεχνολογίας: 1ο Παγκύπριο (Λευκωσία, 2012) 1ο Πανευρωπαϊκό (Λισαβόνα, 2012) 3ο Παγκόσμιο (Πράγα, 2012) 2ο Παγκόσμιο (Βαρκελώνη, 2013) Πηγή: Αρχείο Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
 • 36. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle http://www.kyperountaschool.education/moodle/
 • 37. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας Εφαρμογή 1:1 Στήριξη- Έρευνα: ΤΕΠΑΚ http://www.kyperountaschool.education
 • 38. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle http://www.mathisis.org
 • 39. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος Εφαρμογή 1:1 Ταμπλέτες- Εργαστήριο Υπολογιστών Πηγή: Αρχείο Δημ. Αγ. Σπυρίδωνα, Στρόβολος
 • 41. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ορισμός-Ρόλος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Στόχος Μαθήματος: Ορισμοί-Ιστορική Ανασκόπηση -Βασικές αρχές ενσωμάτωσης ΤΠΕ Τρόποι αξιοποίησης τεχνολογίας στην εκπαίδευση διαχρονικά: Σήμερα Η έμφαση μετατέθηκε στον υπολογιστή ως μέσο για αλληλεπίδραση και προώθηση της συνεργασίας 2η φάση Συμπεριλάμβανε πιο ανοιχτού τύπου δραστηριότητες με περισσότερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τον υπολογιστή ή χρήση της τεχνολογίας ως πηγή πληροφορίας. Πρώιμη φάση Drill & Practice- Δραστηριότητες με ερωτήσεις που έχουν τυπικά μια ‘σωστή’ απάντηση και οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους. Η μάθηση ενισχύεται με την επανάληψη και την αμοιβή.
 • 42. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ορισμός-Ρόλος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση Τεχνολογίες Πληροφορίας και ΕπικοινωνίαςΤ.Π.Ε Πληροφοριακή-Επικοινωνιακά ΤεχνολογίαΠ.Ε.Τ. Νέες ΤεχνολογίεςΝ.Τ. Εκπαιδευτική ΤεχνολογίαΕ.Τ Οι ψηφιακές συσκευές που υπάρχουν στα νοικοκυριά και η ψηφιοποίηση διαδικασιών της καθημερινότητάς μας αλλάζει ταυτόχρονα και τον τρόπο παροχής υπηρεσίων σε διάφορους τομείς. Η εκπαίδευση είναι μία από αυτές τις υπηρεσίες που επηρεάζεται και αλλάζει δραστικά από τις ψηφιακές τεχνολογίες.
 • 43. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ορισμός-Ρόλος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Το παιδί να έχει όλες τις προϋποθέσεις και ευκαιρίες να αποκτήσει βασικές γνώσεις στις διάφορες επιστήμες και να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις προσωπικές του ικανότητες, ούτως ώστε μέσα από την προσωπική του εξέλιξη να συνεισφέρει στη συλλογική κοινωνική εξέλιξη (πολιτική, οικονομική και πολιτιστική) (Leeds, 2012) (Lancaster, 2012)
 • 44. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ‘Knowledge economy’ & ‘information society’ ‘Οικονομία της Γνώσης’ & ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ •Η πληροφορία και η γνώση βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής προόδου και ανάπτυξης. Οικονομία: •Η γνώση είναι σημαντικός παράγοντας στη δομή και τη διαδικασία παραγωγής •Η γνώση είναι διεθνές προϊόν προς πώληση •Η γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ΤΠΕ και την τεχνολογική ανάπτυξη. Παγκοσμιοποίηση: •Μεγάλη γκάμα από υψηλού επιπέδου ικανότητες και δεξιότητες (συνεργατικότητα, ηγετικές ικανότητες, κίνητρα και ικανότητα μάθησης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, δεξιότητες τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας). ‘Knowledge worker’: (Kelly, 2009)
 • 45. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ‘Knowledge economy’ & ‘information society’ ‘Οικονομία της Γνώσης’ & ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ Τεχνολογικές δεξιότητες [ή δεξιότητες Τ.Π.Ε] • Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της OECD – measuring the information economy http://www.oecd.org/sti/ieconomy/measuringtheinform ationeconomy.htm • Περίληψη του OECD Digital Economy Outlook 2015: http://www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook- 2015-9789264232440-en.htm
 • 46. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture Hayward et al, 2002 • > 80% των νοικοκυριών είχαν υπολογιστή • 70% είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο σπίτι Thompson, 2015 • Η Ψηφιακή τεχνολογία έχει εισβάλει σχεδόν σε κάθε επίπεδο/μέρος της καθημερινότητάς μας (διασκέδαση, επικοινωνία και ως πολιτιστική έκφραση)
 • 47. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture 4 μεγάλες τάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με τη ψηφιακή κουλτούρα:  Σύγκλιση τεχνολογιών, μέσων και μορφών επικοινωνίας (η δημοτικότητα των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι τα όρια μεταξύ νέων και παλιών μέσων δεν είναι ακόμα τόσο διακριτά)  Εμπόριο: η εμπορευματοποίηση της δημόσιας κουλτούρας και του δημόσιου χώρου, και η εμφάνιση σημαντικών εξειδικευμένων αγορών, παράλληλα με τις ανησυχίες σχετικά με την ισότητα πρόσβασης, τόσο για την τεχνολογία αλλά και για τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αξιοποίησή της.  Επικοινωνία: αυξημένη ‘μαζική’ επικοινωνία [‘mass’ communication], παράλληλα με περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα να επικοινωνούν μεταξύ τους.  Έλεγχος: αυξημένη ανησυχία για τους κινδύνους ‘άναρχης’ [unregulated]/ μη ελεγχόμενης φύσης των πληροφοριών και του διαδικτύου παράλληλα με την αύξηση ‘ελεγχόμενων’ μαθησιακών πακέτων με προκαθορισμένα αποτελέσματα. Για περισσότερα παραδείγματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας OECD http://www.oecd.org/edu/ceri/
 • 48. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’- Digital culture 15/09/2015 - Schools have yet to take advantage of the potential of technology in the classroom to tackle the digital divide and give every student the skills they need in today’s connected world, according to the first OECD PISA assessment of digital skills. http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to- deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm
 • 49. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εκπαίδευση και ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’ • Πώς μπορεί η εκπαίδευση να δώσει τα απαραίτητα εφόδια για αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα; • Η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει ευκαιρίες για δημιουργικές, παραγωγικές και δημοκρατικές δραστηριότητες. Πώς μπορεί η εκπαίδευση να χτίσει και να αναπτύξει νέους τρόπους μάθησης απαραίτητους για τη σωστή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας; Για να απαντηθούν τα 2 ερωτήματα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέου ΑΠ για ‘ψηφιακό εγγραμματισμό’ [‘digital literacy’], κατάρτιση εκπαιδευτικών και ερευνητικά δεδομένα/συμπεράσματα.
 • 50. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εκπαίδευση και ‘Ψηφιακή Κουλτούρα’ • Νέες προσδοκίες από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. • Ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με βάση την αυτονομία και τον ‘ανεπίσημο’ [informal] χαρακτήρα γνώσης/πληροφορίας των νέων μέσων. • Απαιτεί πιο ελεύθερη και ευέλικτη πρόσβαση μαθητών στην τεχνολογία και στην επικοινωνία μεταξύ τους. • Πιο αποτελεσματική συνεργασία εκπαιδευτικών, γονιών, κοινότητας.
 • 51. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Τεχνολογικά συστήματα και βασικές δομές (Κυρίδης κ.α., 2003, σ. 23): Σύμφωνα με τον J. Naughton (Χαλκιά, 1999) σε κάθε τεχνολογικό δημιούργημα (σύστημα) μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής βασικές δομές:  Υπάρχει ένας βασικός σκοπός, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους λειτουργικούς στόχους.  Διακρίνεται πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είτε στο στάδιο του σχεδιασμού είτε στο στάδιο της υλοποίησής του.  Το συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα και τα υποσυστήματά του προϋποθέτουν τη ύπαρξη διαφόρων μορφών επιστημονικής και εμπειρικής γνώσης.  Η ύπαρξη του σε νοείται εκτός κάποιου συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος ή υποσυστήματος, του οποίου τις ανάγκες καλείται να εξυπηρετήσει.
 • 52. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Theory of Virtuality Woolgar (2002)- 5 Συμβουλές/Κανόνες για αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνολογίας 1. Η υιοθέτηση και η χρήση των τεχνολογιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό πλαίσιο. 2. Οι φοβίες, το ρίσκο και οι ανασφάλειες σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες είναι άνισα κατανεμημένες κοινωνικά. 3. Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμπληρώνουν παρά αντικαθιστούν ‘πραγματικές’ δραστηριότητες. 4. Όσο πιο ψηφιακό, τόσο πιο αληθινό (Η ψηφιακή δραστηριότητα προκαλεί αντίστοιχη πραγματική δραστηριότητα). 5. Όσο πιο διεθνές τόσο πιο τοπικό [The more global the more local]
 • 53. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 1: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ – ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUM ΧΡΟΝΟΣ: Εβδομάδα 1 ΟΔΗΓΙΕΣ: Διαβάστε το 1o κεφάλαιο του Woolgar (2002) για την «Ιδεατή Κοινωνία» [Virtual Society] και απαντήστε/συζητήστε στην Ομάδα Συζήτησης 1 το ακόλουθο ερώτημα: Τι σημαίνουν οι 5 αυτοί κανόνες του Woolgar για σένα προσωπικά; Πώς σχετίζονται με προσωπικές σου εμπειρίες στις νέες τεχνολογίες; Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνεστε για κάθε νέα ανάρτηση για να ανταποκρίνεστε αναλόγως. (Καθορίζεται συντονιστής ομάδας συζήτησης.) Μπορείτε να εντάξετε πολυμεσικό υλικό στην απάντησή σας αν το κρίνετε απαραίτητο.
 • 54. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 • «Η χρήση του διαδικτύου, των υπολογιστών, ψηφιακών δίσκων, διαδραστικών πολυμέσων, δορυφόρων, τηλεδιασκέψεων και άλλων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία με στόχο την υποστήριξη, ενίσχυση και βελτίωση της μάθησης» (Redmann & Kotrlik, 2004:2). • «Ο συνδυασμός όλων των τεχνολογικών μέσων, όπως μηχανημάτων και λογισμικών, με κάθε γνωστικό αντικείμενο του Α.Π. με στόχο την ενίσχυση της μάθησης» (Shelly et al., 2008: 327). • H ένταξη πηγών και πρακτικής τεχνολογίας στην καθημερινότητα του σχολείου (διδασκαλία και διοικητικά θέματα (National Centre for Education Statistics, 2003). • Η τεχνολογία είναι ένα μέσο για διδασκαλία του περιεχομένου του Α.Π που ήδη έχει εδραιωθεί (Woodbridge, 2004). • Ο συνδυασμός τεχνολογίας με τη διδασκαλία και τις μεθόδους/θεωρίες μάθησης με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι του Α.Π. για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μάθημα ή δραστηριότητα (Ramorola, 2013). Τι σημαίνει ο όρος ‘ενσωμάτωση’;
 • 55. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 2: ΣΥΓΧΡΟΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΡΟΣ: MOODLE ONLNE CHAT ΧΡΟΝΟΣ: 2 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ: Απαντήστε όσο πιο άμεσα και γρήγορα μπορείτε στην ερώτηση: Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία; Διατυπώστε τον πρώτο λόγο που θα σκεφτείτε - Ακολουθεί συζήτηση απαντήσεων Οι λόγοι που έχετε στο μυαλό σας καθορίζουν και τον τρόπο εφαρμογής- τις δικές σας αρχές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μελλοντικοί δάσκαλοι…
 • 56. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ; ICT is ‘a common-sense act of faith- analogous to realizing in the aftermath of is invention that electricity would be applied across all aspects of society’ (Stevenson, 1997:23). ΑΡΧΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Hawkridge, 1990) School Rationale- Η αρχή του σχολείου Vocational Rationale- Η επαγγελματική αρχή Pedagogic Rationale- Η παιδαγωγική αρχή Catalytic Rationale- Η αρχή του ‘καταλύτη’ Industrial Rationale- Η ‘βιομηχανοποιημένη’ αρχή Cost effectiveness Rationale- Η αρχή της μείωσης κόστους Special Needs Rationale- Η αρχή ειδικών αναγκών Symbolic Rationale- Η αρχή του συμβολισμού
 • 57. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΩΡΟΣ: MOODLE FORUM ΧΡΟΝΟΣ: 10΄ ΟΔΗΓΙΕΣ: Ανάλυσε μέσα σε 10’ τι σημαίνουν/πώς αντιλαμβάνεσαι τις 8 βασικές αρχές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, σύμφωνα με τον Hawkridge (1990). Έχουν διαφοροποιηθεί σήμερα ή ισχύουν; Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και ασύγχρονα μέσα στην εβδομάδα του θέματος ‘Βασικές αρχές ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση’. Μπορείτε να θέσετε το θέμα και στα σχετικά μπλοκ ομάδων εκπαιδευτικών και να συμπεριλάβετε σημαντικά σχόλια/πηγές. - Ακολουθεί σύντομη συζήτηση απαντήσεων Αυτές οι αρχές καθορίζουν τον πώς αντιλαμβανόμαστε τις ΤΠΕ και πώς τις χρησιμοποιούμε…
 • 58. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; Γιατί να χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση; • Πάρα πολλοί ερευνητές έχουν στο παρελθόν απαντήσει το ερώτημα (Benson et al., 2001; Butzin, 2001; Osin, 1998; Rice, Wilson & Bagley, 2001; Russell, Finger & Russell, 2000, in Yee, 2000) • «Οι μαθητές προετοιμάζονται για μια ολοκληρωμένη συμμετοχή στην κοινωνία του μέλλοντος αποκτώντας δεξιότητες υπολογιστή που περιλαμβάνουν την εκμάθηση βασικών εργαλείων απαραίτητων στην αγορά εργασίας π.χ. Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (word processing), υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets) και βάσεων δεδομένων (databases)» (Yee, 2000:291) • Οι υπολογιστές χρειάζονται για υποστήριξη της διδασκαλίας. Μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα, να ενισχύσουν τη διδασκαλία σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα, να προωθήσουν τη μάθηση μέσω πολυμέσων άρα τη προώθηση πολλαπλών μορφών μάθησης, και να στηρίξουν μαθησιακές πρακτικές μέσω πολλαπλών ηλεκτρονικών συστημάτων (Benson et al., 2001:121). Rice et al. (2001:211) ‘The use of computers helps to bring changes in classroom practice in order to improve subject matter teaching’
 • 59. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Τι αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία; Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες μπορούν να είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης [π.χ. Υπουργείο Παιδείας, κυβερνητικές υπηρεσίες] δηλ. ‘από τα πάνω προς τα κάτω’ ή να αποτελεί μια ανάπτυξη ‘από τα κάτω προς τα πάνω’, ή και τα δύο. Η προσέγγιση πολιτικής απόφασης έχει 3 επίπεδα αλλαγής: Στοχευμένη καινοτομία, όπως παρουσιάζεται στα κυβερνητικά έγγραφα Εφαρμοσμένη καινοτομία, όπως παρουσιάζεται στις πρακτικές ρυθμίσεις για να μετατρέψουν την πολιτική σε πρακτική Βαθμός ενσωμάτωσης καινοτομίας- περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει σε ‘πραγματικές συνθήκες’ ΤΠΕ, Καινοτομία και Αλλαγή
 • 60. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 4 βασικές αρχές πολιτικής εφαρμογής ΤΠΕ (Mackinsey, 1997) Αναλυτικό Πρόγραμμα: Παιδαγωγικά μοντέλα: Δασκαλοκεντρικό/Μαθητοκεντρικό Συσχετισμός με ισχύουσα πρακτική/εφαρμογή: Εφικτή η ενσωμάτωση ΤΠΕ; Υποδομή: Πρόσβαση: σύνδεση, διασύνδεση, διαμοιρασμός πηγών Λογισμικά: Κατάλληλα; Διαθέσιμα; Προσιτά (τιμή); Επαγγελματική ανάπτυξη προσωπικού: Ιδεολογία και πρακτική: Γιατί;/Πώς;/Τι πρέπει να αλλάξω; Εκπαίδευση: Τι είδους; Πού στοχεύει; Σε τι χρησιμεύει; Διαχείριση αλλαγής: Προτεραιότητες: Διδασκαλία και μάθηση /Κατάρτιση προσωπικού /Ενσωμάτωση Πηγές: Ανθρώπινο δυναμικό/ Χρηματοδότηση/ Χώρος Πολιτική εφαρμογής ΤΠΕ
 • 61. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Μια συνηθισμένη πρακτική στην εκπαιδευτική καινοτομία ‘από τα πάνω προς τα κάτω’ [centralized] είναι το μοντέλο Έρευνα, Ανάπτυξη και Διάχυση [Μοντέλο RDD- Research, Development and Dissemenation]. Αυτό περιλαμβάνει: Έρευνα από ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργούν την καινοτομία Ανάπτυξη σε συνεργασία με μια μικρή πιλοτική ομάδα σχολείων, εκπαιδευτικών και υλικών. Διάχυση καινοτομίας στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα Αυτό το μοντέλο προκάλεσε ποικίλα αποτελέσματα τα οποία συχνά δεν αποτελούσαν πρόθεση των νεωτεριστών. Ο Fullan στο New Meaning of Educational Change (1992) αναγνωρίζει ένα πιο πολύπλοκο σύνολο παραμέτρων που βοηθούν στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία. Παρουσιάζει τρεις διαστάσεις μιας καινοτομίας που πρέπει να συνυπολογίζονται. Πολιτική εφαρμογής ΤΠΕ
 • 62. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 1η διάσταση: Μέσα- Υλικά Διαστάσεις καινοτομίας Αποτελούν συχνά τους δημιουργούς της καινοτομίας, όπως παραγωγή έντυπου υλικού για χρήση των ΤΠΕ με στόχο την επέκταση της νέας προσέγγισης. Προΰποθέτουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την αναγκαιότητα της νέας προσέγγισης και πιστεύουν ότι αν παρουσιάσουν ξεκάθαρα την καινοτομία οι εμπλεκομένοι θα την υιοθετήσουν όπως ακριβώς προκαθόριστηκε. Αυτό συνήθως δε συμβαίνει και η καινοτομία δεν επιτυγχάνεται όπως ακριβώς σχεδιάστηκε επειδή αυτοί που πρέπει να την εφαρμόσουν είτε δεν ασπάζονται τις ίδιες αντιλήψεις με τους δημιουργούς είτε δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή
 • 63. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 2η διάσταση: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις-μεθοδολογίες Διαστάσεις καινοτομίας Νέες καινοτομίες συνήθως περιλαμβάνουν νέες προσεγγίσεις-μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές που ήδη εφαρμόζονται από αυτούς που καλούνται να τις υιοθετήσουν. Οι εκπαιδευτικοί με τα χρόνια αναπτύσσουν τη δική τους επαγγελματική πρακτική μεθοδολογία, και αποτελούν μέρος μιας σχολικής κουλτούρας που υιοθετεί δοκιμασμένες [‘tried and tested’] μεθόδους διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι έχουν μια ‘κρυμμένη γνώση’ [implicit knowledge] για το τι αποτελεί μια καλή διδασκαλία και αυτό μπορεί να συγκρούεται με τη ‘νέα’ προσέγγιση.
 • 64. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 3η διάσταση: Αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση Διαστάσεις καινοτομίας Αυτές είναι επίσης πολύ σημαντικές για την αποδοχή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας, αφού η αλλαγή συνήθως προΰποθέτει ένα διαφορετικό σύνολο αντιλήψεων για τη διδασκαλία και μάθηση. Μια καινοτομία για να εφαρμοστεί και να πετύχει πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη συναίνεση για σημαντικά θέματα από όλους τους εμπλεκομένους. Αν οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, δεν πιστεύουν ή παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δυνατότητες των ΤΠΕ για βελτίωση των ικανοτήτων τους να βοηθήσουν τους μαθητές τότε το πιθανότερο είναι να μην τις ενσωματώσουν στον προγραμματισμό και τη διδασκαλίας τους.
 • 65. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Παρ’ όλα αυτά, τα σχολεία παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερο βαθμό υιοθέτησης των ΤΠΕ σε σχέση με το βαθμό εγκατάστασης υπολογιστών στις τάξεις και τα εργαστήρια (Livingstone, 2011) Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ ‘Κάθετη’ ενσωμάτωση: Η τεχνολογία είναι αντικείμενο μάθησης με στόχο την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. ‘Οριζόντια’ ενσωμάτωση: Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας κατάκτησης της γνώσης με βάση το Α.Π.
 • 66. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο Ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΧΩΡΟΣ: http://questionpro.com/t/ALajsZSuKF ΧΡΟΝΟΣ: 10΄ ΟΔΗΓΙΕΣ: Με ποια σειρά θα κατατάσσατε τους 14 λόγους ενσωμάτωσης που δίνονται, με βάση αυτό που θεωρείτε εσείς ως το πιο σημαντικό όσον αφορά το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Δείγμα
 • 67. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ -Οι ΤΠΕ σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό ούτως ώστε να έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να ‘ασκούν εξουσία’ στη συσκευή και ίσως να είναι μια βάση για να βρουν μελλοντικά μια θέση εργασίας. -Τα προγράμματα εφαρμογής είναι παντού και θα είναι χρήσιμα στους μαθητές όταν εργοδοτηθούν. -Οι ΤΠΕ είναι παντού. Τα σχολεία προετοιμάζουν τους μαθητές για τη ζωή άρα πρέπει να τους προετοιμάζουν για να ‘αντιμετωπίζουν’ τις ΤΠΕ. -Η Μάθηση με Υπολογιστές- CAL (Computer Assisted Learning) έχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες παιδαγωγικές μεθόδους. -Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης όλων των γνωστικών αντικειμένων. -Οι ΤΠΕ βοηθούν στην αυτονόμηση των μαθητών από το δάσκαλο που θεωρείτο παντογνώστης. Οι ΤΠΕ ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν συνεργατικά και όχι να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. -Η οικονομία μας πρέπει να αναπτύξει μια ισχυρή βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής. -Πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός πολύ ικανού ανθρώπινου δυναμικού με υψηλού επιπέδου δεξιότητες που να έχει ευκαιρίες εργοδότησης εγχώρια αλλά και σε άλλες χώρες. -Υπάρχουν εκπαιδευτικά λογισμικά που μπορούν να κάνουν, ίσως και καλύτερα, τη δουλειά του δασκάλου. -Οι ΤΠΕ προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς περισσότερο χρόνο για εξατομικευμένη διδασκαλία και μειώνουν το φόρτο διοικητικών θεμάτων. -Οι μαθητές με αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τη χρήση των υπολογιστών. --Οι ΤΠΕ ενθαρρύνουν τους μαθητές με χαμηλούς ρυθμούς μάθησης και αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες/αδυναμίες. -Η χρήση των ΤΠΕ είναι αυτονόητη, ανάλογη με τη ανακάλυψη και χρήση του ηλεκτρισμού, και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. -Οι χρήση των ΤΠΕ δείχνει ότι προχωρούμε μπροστά και εξελισσόμαστε
 • 68. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικροέρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 4: Σύγχρονη - Online Ερωτηματολόγιο ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ http://questionpro.com/s/1-2591933-4253718
 • 69. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Πώς επιτυγχάνεται η μάθηση μέσω των ΤΠΕ E-Learning can be web-supplemented, web-dependent or mixed mode’ (OECD, 2005) [Στοιχεία e-learning αντικαθιστούν χρόνο διδασκαλίας στην τάξη] Ε-Learning •E- Learning: Οποιοδήποτε είδος διδασκαλίας ή μάθησης που πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ [F2F/εξ’ αποστάσεως] •Π.χ. χρήση διαδραστικών πινάκων, τηλεψηφοφορία (Clicker voting system), μάθηση μέσω υπολογιστή… Online Learning • Διδασκαλία/μάθηση μέσω διαδικτύου [F2F εντός τάξης΄ή διαδικτυακά) •Στοιχεία που περιλαμβάνει: • Τρόπους παροχής υλικού/πηγών (κείμενο, ήχο, βίντεο, παρουσιάσεις, προσομειώσεις, ηλεκτρονικοί διαδραστικοί πίνακες) •Αξιολόγηση: συντρέχουσα, επίσημη, συγκεντρωτική (π.χ. κουίζ πολλαπλής επιλογής, ασφαλής παράδοση εργασιών…) •Επικοινωνία (Computer Mediated Communication)- Σύγχρονη- Ασύγχρονη (φόρουμ, συνομιλίες, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπλοκ…) • Συνεργατικά εργαλεία μάθησης •Διοικητικά θέματα, επιτήρηση/ Διαχείριση τάξης Blended Learning •Συνδυασμός διαφορετικών στυλ μάθησης- ψηφιακές και ‘φυσικές’ πηγές (Oliver & Trigwell, 2005) Dillenbourg (2008)- Ο όρος e-learning είναι αναχρονιστικός. Η χρήση της τεχνολογίας για υποστήριξη της μάθησης πρέπει να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά εργαλεία και να αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος
 • 70. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Θεωρίες μάθησης-διδασκαλίας Παραδείγματα: • Συμπεριφορισμός ( behaviorism ) • Οικοδομισμός ή Δομητισμός ( Constructivism ) • Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας (activity theory ) http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/
 • 71. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Νέα φιλοσοφία μάθησης Η ενσωμάτωση τεχνολογίας στην πραγματικότητα της τάξης είναι ένας νέος τρόπος μετασχηματισμού της παιδαγωγικής πρακτικής. «Μια σωστά αναπτυγμένη φιλοσοφία/πολιτική/πρόγραμμα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για υιοθέτηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά μόνο όταν οι δάσκαλοι γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτής της φιλοσοφίας/πολιτικής/προγράμματος. Δηλαδή μια πετυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ είναι πολύ πιο εφικτή όταν οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και αντιλαμβάνονται τις αξίες και τις προοπτικές της φιλοσοφίας που έχει αναπτύξει η σχολική μονάδα». (Tondeur, Van Keer, Van Braak & Valcke, 2007:975). Conlon (2000:116) “The introduction of new technology will change our schools. But technology without philosophy is blind. Unless it is harnessed to a clear vision of change then chip by chip, the technology could take us into a future that we would never willingly have chosen for ourselves”.
 • 72. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Διαδικασία Σχεδιασμού Οι διαδικασίες σχεδιασμού για ενσωμάτωση έχουν μεγάλη επίδραση στο πρακτικό επίπεδο εφαρμογής. Συχνά ο σχεδιασμός σε επίπεδο σχολείου δεν είναι σωστά ανεπτυγμένος ή δε μεταφράζεται σε ένα επαρκές επίπεδο αξιοποίησης (Tondeur et al., 2008) Σχεδιασμός (ICT plan) Υποστήριξη (ICT support) Κατάρτιση εκπαιδευτικών (ICT training)
 • 73. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Διάχυση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας Ο Rogers (1985) περιγράφει τη διάχυση μιας καινοτομίας ως μια διαδικασία με την οποία μια καινοτομία επικοινωνείται διαχρονικά μέσω διαφόρων καναλιών ανάμεσα στα μέλη ενός κοινωνικού συστήματος. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία στη θεωρία του:  Η καινοτομία η ίδια  Τα κανάλια επικοινωνίας  Ο Χρόνος  Το κοινωνικό σύστημα Σύμφωνα με τη θέση κάποιου ατόμου εντός ενός κοινωνικού συστήματος και τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας με άλλα μέλη, οι καινοτομίες διαχέονται τόσο δια στόματος ή με προσωπική επαφή αλλά και μέσω μιας πιο επίσημης κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικοί που είναι το κύριο μέσο για να έρθει η αλλαγή αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την καινοτομία, εξίσου με την πολιτική που αποφασίζεται και τις τεχνολογίες που περιλαμβάνει.
 • 74. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Κατηγορίες/ομάδες ΄καινοτόμων΄  Καινοτόμοι: Εισάγουν την καινοτομία και υπερασπίζονται τη χρησιμότητά της, προωθώντας την.  Early adopters: Είναι ευυπόληπτα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας και μπορούν να αποτελούν και να λειτουργούν ως ‘κίνητρο’ για τους υπόλοιπους. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη και είναι αποτελεσματικοί στο να εμπλέκουν τους υπόλοιπους στη διαδικασία διάχυσης της καινοτομίας.  Early majority: Αυτή η ομάδα υιοθετεί τις νέες ιδέες ακριβώς πριν οποιοδήποτε άλλο μέσο μέλος ενός συστήματος, συνήθως μέσω της πειθώς των early adopters.  Late majority: Υιοθετούν νέες ιδέες ακριβώς μετά το μέσο μέλος ενός συστήματος, συνήθως ως αποτέλεσμα πιέσεως από τα υπόλοιπα μέλη. Οι παρεμβατικές στρατηγικές είναι συνήθως αναγκαίες για να τους πείσουν να υιοθετήσουν την καινοτομία.  Laggards [καθυστερημένοι]: Αυτοί αποτελούν τη τελευταία ομάδα ενός συστήματος που υιοθετεί μια καινοτομία χωρίς να ενδιαφέρονται για τη γνώμη των άλλων.
 • 75. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ ‘Κάθετη’ ενσωμάτωση:  Οι ΤΠΕ θεωρούνται και αποτελούν ξεχωριστό μάθημα στο ΑΠ όπως π.χ. η Επιστήμη, τα Μαθηματικά ή τα Ελληνικά.  Εξειδικευμένοι δάσκαλοι εκπαιδεύονται για να εισαγάγουν τους μαθητές στις εφαρμογές ΤΠΕ και οι ΤΠΕ αποτελούν το κύριο αντικείμενο μάθησης.  Οι πρώτες προσπάθειες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ΑΠ με αυτή την προσέγγιση έδωσαν στο μάθημα το όνομα ‘Computer Studies’ ή ‘Computer Science’ για τους πιο προχωρημένους μαθητές.  Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν σημαντική τεχνολογική πραγματογνωμοσύνη και εκτός από τη διδασκαλία συχνά εμπλέκονται και στην υποστήριξη του δικτύου και τη συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.
 • 76. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Πολιτική εφαρμογής-ενσωμάτωσης ΤΠΕ Οριζόντια ενσωμάτωση:  Όλα τα γνωστικά αντικείμενα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως κεντρικό μέσο διδασκαλίας και μάθησης.  Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τεχνική και παιδαγωγική εμπειρογνωμοσύνη για να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο μάθημά τους αφού η ικανότητα και η αυτοπεποίθηση για ενσωμάτωση των ΤΠΕ καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην καθημερινή πρακτική ενός εκπαιδευτικού.  Αυτό αναμφίβολα προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους εκπαιδευτικούς αφού δεν έχουν καταρτιστεί για παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και συνήθως δεν μπορούν να αντιληφθούν τους λόγους που πρέπει να αλλάξουν την παιδαγωγική πρακτική τους.
 • 77. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογή- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΗ- ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ π.χ. https://popplet.com/ ΧΡΟΝΟΣ: 20΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ: Επισκεφθείτε τη σελίδα Κλιμακίου Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. της Κύπρου: http://www.schools.ac.cy/klimakio/ Ρίξετε μια ματιά στο γενικό περιεχόμενο και επικεντρωθείτε στα ακόλουθα: Α. ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία – Σκανάρισμα περιεχομένου – προφορική συζήτηση [Σημαντικό: Υπάρχει μια ομάδα στήριξης και γενικές οδηγίες για χρήση διαδικτύου και εγκατάστασης hardware] http://www.schools.ac.cy/klimakio/anakoinoseis/2013_07_16_odigos_ens omatosis_tpe.pdf Β. Σελίδα ‘Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας’ htttp://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/index.html Ανάγνωση και οπτικοποίηση με όποιο τρόπο θέλετε των βασικών αρχών ενσωμάτωσης http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko_pro gramma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf
 • 79. http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/index.html Prior to the development of the new curricula, there has not been any official document outlining the role of ICT in the curriculum development process, except some brief and generic references in the Report by the Committee for Education Reform(Committee for Education Reform, 2004).
 • 80. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΗ- ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Βασικές αρχές ενσωμάτωσης Απώτερος σκοπός των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ) είναι να συμβάλουν στη διαμόρφωση ανθρώπων που: • να κατέχουν ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες • να αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη • να διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko _programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf Το ότι οι ΤΠΕ προσλαμβάνουν ξεχωριστή θέση στα πλαίσια των ΝΑΠ, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Επιβάλλεται η όσο το δυνατό καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, έτσι ώστε να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των σκοπών και στόχων των ΝΑΠ αλλά και στην ανάδειξη του ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου.
 • 81. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Στη διεθνή βιβλιογραφία, όσον αφορά στις ΤΠΕ και στα ΑΠ, φαίνεται να επικρατούν τρεις προσεγγίσεις: η τεχνοκεντρική, η ολιστική και η πραγματολογική. Η τεχνοκεντρική προσέγγιση αναφέρεται στις ΤΠΕ και ειδικότερα στην πληροφορική ως ένα αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, η ολιστική ή ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης και η πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τις δύο προηγούμενες.» «Στα δικά μας ΑΠ, η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί, ίσως, την πιο πρόσφορη βαθμίδα εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ιδιαίτερα με την ολιστική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνεται με τη διάχυσή τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, όπου οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες καλλιεργούνται μέσα από κάθε γνωστικό αντικείμενο, χωρίς την ύπαρξη ενός αυτοτελούς μαθήματος πληροφορικής. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.» http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko _programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • 82. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/analytiko _programma/vasikes_arches_ensomatosis_tpe_sta_nap.pdf ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «Στη Μέση Εκπαίδευση υιοθετείται η πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση, με την παρουσία ενός μαθήματος πληροφορικής, με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δεξιοτήτων ΤΠΕ που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από ποικίλες στρατηγικές διδακτικές προσεγγίσεις και τη χρήση των ΤΠΕ ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠ, προσδίδοντας σε αυτή μια ξεχωριστή-ποιοτική διάσταση. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ολιστικής προσέγγισης και την ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό, που αποτελεί μία από τις εμφάσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».» «Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι ΤΠΕ στα ΝΑΠ δεν αποτελούν μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο που είναι απαραίτητο σήμερα για τον ψηφιακό γραμματισμό, αλλά και ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και 2 μαθητές σε όλα τα μαθήματα. Το ότι, μάλιστα, οι σημερινοί μαθητές (ψηφιακοί ιθαγενείς) μεγαλώνουν σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη χρήση των ΤΠΕ ενώ οι εκπαιδευτικοί (ψηφιακοί μετανάστες) ανήκουν στη γενιά που μεγάλωσαν χωρίς να είναι βουτηγμένοι στην ψηφιακή τεχνολογία και την γνώρισαν, κατ’ ανάγκη, αργότερα, κάνει το όλο εγχείρημα ακόμη πιο δύσκολο.»