Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Ανακτορική Αρχιτεκτονική(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Ανακτορική Αρχιτεκτονική

 1. ΣΑΞΙΔΙ ςΣΟ ΧΡΟΝΟ- ΑΝΑΚΣΟΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
 2. 26 Μακθτζσ από τα τμιματα: Β2, Γ1, Γ2
 3. Τπεφκυνοι κακθγθτζσ: Ηάμπρου Διμθτρα ΢ακελλάρθσ Κωνςταντίνοσ Παντςίδθσ Χριςτοσ Τπεφκυνθ δθμιουργίασ Power Point: Πιτα Ακθνά
 4. ΠΡΟΛΟΓΟς Θ Ελλάδα ζχει πολλά αξιοκαφμαςτα μνθμεία. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να επιςκεφτοφμε το όμορφο νθςί των Επτανιςων, τθν Κζρκυρα, ςτθ οποία μπορζςαμε να επιςκεφτοφμε τα περιςςότερα από τα μνθμεία που ζχουμε ςυμπεριλάβει ςτθν εργαςία μασ. ΢τα πλαίςια τθσ εργαςίασ μασ αςχολθκικαμε με ζξι ελλθνικά ανάκτορα, τα οποία είναι: 1. Σο Ανάκτορο Αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου (1819) 2. Σο Μόν Ρεπό (1828-1831) 3. Σα Παλαιά Ανάκτορα (1847) 4. Σο Ανάκτορο Σατοϊου (1874/1884) 5. Σο Αχίλλειο (1890) 6. Σο Προεδρικό Μζγαρο (1897)
 5. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Βλάχου Διμθτρα Παπαϊωάννου Κεοδϊρα Πιτα Ακθνά Πλιάτςαρθσ Κεόδωροσ
 6. Σο ανάκτορο των αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 23 Απριλίου του 1819 από τον Sir George Whitemore για τον Sir Thomas Maitland. ΢ιμερα το παλάτι ςτεγάηει το μουςείο Αςιατικισ τζχνθσ. Σο κτίριο είχε ςυνδεκεί απόλυτα με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ με το οποίο ςυνυπάρχει αρμονικά ακόμθ και ςιμερα. Ο Whitmore, μθχανικόσ του βρετανικοφ ςτρατοφ και αρχιτζκτονασ, ςχεδίαςε ζνα νεοκλαςικό κτίςμα ρυκμοφ Αντιβαςιλείασ (Regency Style). Θ ςτζγθ του Ανακτόρου είναι διακοςμθμζνθ με παραςτάςεισ ανάγλυφεσ, οι οποίεσ απεικονίηουν τα ςφμβολα των Επτανιςων. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
 7. ΜΟΝ ΡΕΠΟ Αρβανίτθ Αριςτοφλα Βουηιανά Θλιάνα Γκαραγκοφνθσ Νίκοσ Καραγεϊργοσ Χριςτοσ Σςιόρκα Δζςποινα
 8. Σο Μον Ρεπό χτίςτθκε το 1828 από τον αρχιτζκτονα George Whitemore, ςτα πρότυπα του νεοκλαςικοφ ρυκμοφ, για τον Άγγλου αρμοςτι Frederic Adam. ΢το ανάκτορο υπιρχε ζντονο το ςτοιχείο τθσ φφςθσ με τα μεγάλα δζντρα και το πράςινο να επικρατεί παντοφ. ΢τα δωμάτια επικρατοφςε θ λιτότθτα και ςτα περιςςότερα από αυτά το μπλε χρϊμα. Σο κτίριο πζραςε από τα χζρια του Άγγλου αρμοςτι ςτο ελλθνικό κράτοσ και ζγινε το κερινό ανάκτορο τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ. Επίςθσ λειτοφργθςε ωσ ςχολι καλϊν τεχνϊν κλπ. ΢ιμερα λειτουργεί ςαν μουςείο. ΜΟΝ ΡΕΠΟ
 9. ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ Κοτρϊτςιου Αλεξάνδρα Μανϊλθ Γεωργία Σςάμπουρα Χρθςτίνα Σςιάρτασ Α. Γιάννθσ
 10. Σα Παλαιά Ανάκτορα είναι, από το 1929 μζχρι ςιμερα, θ ζδρα τθσ Βουλισ των Ελλινων και βρίςκονται ςτθν Πλατεία ΢υντάγματοσ ςτθν Ακινα. Θ καταςκευι τουσ ξεκίνθςε το 1836 και ολοκλθρϊκθκε το 1847. ΢τθ δυτικι πλευρά του κτιρίου διαμορφϊκθκε ο χϊροσ ςε μνθμείο του Άγνωςτου ΢τρατιϊτθ, ενϊ οι εξωτερικοί χϊροι τόςο τθσ ανατολικισ όςο και τθσ νότιασ πλευράσ διαμορφϊκθκαν ςε μεγάλο ενιαίο εκνικό κιπο, που υπάρχει ακόμα και ςιμερα. Σα ςχζδια του κτιρίου ιταν ιδζα του Βαυαροφ αρχιτζκτονα Φρειδερίκου Γκάιρντερ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα τετραγωνικά του κτιρίου ιταν περιςςότερα από αυτά των ανάκτορων του Μπάκιγχαμ. Ο ρυκμόσ που επικρατεί ςτισ όψεισ είναι δωρικόσ(προπφλαια και κολϊνεσ). Από το 1935 μζχρι ςιμερα ςτο κτίριο ςτεγάηεται θ Βουλι των Ελλινων. ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
 11. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ Γκαραγκοφνθ Γαρυφαλλιά Γκίρνθ ΢οφία Μεταξά Λωάννα Μοράβα Παραςκευι
 12. Σο Σατόι βρίςκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια του κζντρου τθσ Ακινασ. ΢το κτιμα βρίςκεται το κερινό ανάκτορο τθσ πρϊθν ελλθνικισ βαςιλικισ οικογζνειασ. Σο αρχαίο επίςθμο όνομα τθσ περιοχισ είναι Δεκζλεια. Ωσ χϊροσ αυςτθρά ιδιωτικόσ, το Σατόι κατάφερε ςε γενικζσ γραμμζσ να παραμείνει ζξω από τθ μεγάλθ ιςτορία. Ωςτόςο μεγάλεσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ το επιςκζφκθκαν ι φιλοξενικθκαν ςε αυτό. Σο κτιμα περιιλκε ςτο δθμόςιο τρεισ φορζσ, το 1924, το 1973 και το 1994. Θ μεγάλθ πυρκαγιά του 1916 ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ χρυςισ εποχισ του ανακτόρου. Σον Λοφνιο του 2007 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διλωςε ότι ςκοπεφει να μετατρζψει το κτιμα ςε μουςείο, κάτι που μζχρι και ςιμερα δεν ζχει πραγματοποιθκεί. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ
 13. ΑΧΙΛΛΕΙΟ Γκλιάγιασ Μάρκοσ Μανϊλθ Χριςτίνα- Ραφαζλα Σςιάρτασ Χρ. Γιάννθσ Σςιτςιγάνθ Ακαναςία
 14. Σο Αχίλλειο είναι ζνα ανάκτορο πομπθιανοφ ρυκμοφ που περιλαμβάνει πολλά ζργα τζχνθσ και αγάλματα. ΢τθν είςοδο υπάρχουν τα αγάλματα του Δία και τθσ Ιρασ και το πορτρζτο τθσ ΢ίςςυσ. ΢τθν κορυφι τθσ κεντρικισ ςκάλασ υπάρχει μια ελαιογραφία που δείχνει τον Αχιλλζα να ςζρνει με το άρμα του το νεκρό ςϊμα του Ζκτορα. ΢τον κιπο υπάρχουν αγάλματα που παριςτάνουν μορφζσ τθσ ελλθνικισ Μυκολογίασ, όπωσ και το άγαλμα Αχιλλεφσ Νικϊν το οποίο ζχει φψοσ 8 μζτρα. Σο χάλκινο άγαλμα Αχιλλζασ Κνιςκων παριςτάνει τον Αχιλλζα να προςπακεί να αφαιρζςει το βζλοσ από τθ φτζρνα του. Σο Αχίλλειον χτίςτθκε από τθν αυτοκράτειρα τθσ Αυςτρίασ ΢ίςςυ και ςτθ ςυνζχεια αγοράςτθκε από τον Κάιηερ. Κατόπιν χρθςιμοποιικθκε ωσ νοςοκομείο, αργότερα ωσ καηίνο και ςτο τζλοσ ωσ αξιοκζατο. ΑΧΙΛΛΕΙΟ
 15. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Λουκά Μαρία Πάτρα Βαςιλικι Σςίμτςιου Χαρίκλεια Σςιοφκρα Αλεξάνδρα
 16. Σο 1868, με αφορμι τθ γζννθςθ του Κωνςταντίνου, γιου του βαςιλιά Γεωργίου Αϋ, αποφαςίςτθκε να καταςκευαςτεί ζνα ξεχωριςτό ανάκτορο διαδόχου. Θ καταςκευι του ανατζκθκε ςτον Ερνζςτο Σςίλλερ. Σο Προεδρικό Μζγαρο είναι ζνα νεοκλαςικό τριϊροφο κτίριο, με λιτι και αυςτθρι πρόςοψθ. Σο 1909 προςτζκθκε ςτο κτίριο αίκουςα χοροφ μιασ και ςτθν αρχι δεν προοριηόταν ωσ επίςθμθ κατοικία. Επίςθσ το 1962 προςτζκθκε θ μεγαλφτερθ αίκουςα εκδθλϊςεων. Καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 27 ςτρεμμάτων περίπου, τθσ οποίασ τα 25 καλφπτει ο κιποσ. Σο Προεδρικό Μζγαρο ςιμερα ςτεγάηει τθν προεδρεία τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και είναι θ επίςθμθ κατοικία του προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
 17. ΕΠΙΛΟΓΟ΢ Είμαςτε πολφ τυχεροί που μπορζςαμε να κάνουμε πράξθ αυτιν τθν εκδρομι και που καταφζραμε να δοφμε από κοντά όλα αυτά που μελετιςαμε μζςα από τα βιβλία και το διαδίκτυο. Είδαμε και μάκαμε τόςα πολλά πράγματα μζςα από αυτιν τθν επίςκεψι μασ ςτα ανάκτορα τθσ Κζρκυρασ. Σαξιδζψαμε ςε άλλεσ εποχζσ και γνωρίςαμε τθν ηωι κάποιων ςθμαντικϊν ανκρϊπων που χωρίσ αυτό το ταξίδι κα μασ ιταν όλα άγνωςτα. Μακάρι όλοσ ο κόςμοσ να είχε τθν δυνατότθτα να επιςκεφτεί αυτά τα ανάκτορα και να μάκει ό,τι μάκαμε και εμείσ μζςα από αυτό το υπζροχο ταξίδι μασ.
 18. Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ.
Advertisement