Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ναύπλιο

544 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ναύπλιο

 1. 1. Ναφπλιο
 2. 2. Χάρτθσ
 3. 3. Ιςτορικά ςτοιχεία Σύμφωνα με τη μυθολογύα, ο Ναύπλιοσ ύδρυςε την πόλη κατϊ την αρχαιότητα. Το Ναύπλιο υπόρξε η πρώτη πρωτεύουςα του νϋου ελληνικού κρϊτουσ κατϊ τα χρόνια 1827-1834.
 4. 4. Κάςτρα
 5. 5. Παλαμιδι Η καταςκευό του κρϊτηςε 3 χρόνια, από το 1711-1714. Ο λόφοσ του Παλαμηδύου οφεύλει το όνομϊ του ςτον ομηρικό όρωα Παλαμόδη. Από εδώ ξεκύνηςε η απελευθϋρωςη τησ πόλησ από τουσ Τούρκουσ. Λιγότερα από τα 999 ςκαλοπϊτια τησ παρϊδοςησ (το 1000ςτό το ϋριξε το ϊλογο του Κολοκοτρώνη) χρειϊζεται να ανϋβει κϊποιοσ για να φτϊςει ςτο κϊςτρο.
 6. 6. Μποφρτηι Η λϋξη «Μπούρτζι» ςημαύνει πύργοσ. Για την προςταςύα του λιμανιού, οι Ενετού το οικοδόμηςαν γύρω ςτα 1473. Οι δόμιοι που πραγματοποιούςαν τισ εκτελϋςεισ των θανατοποινιτών τησ φυλακόσ του Παλαμηδύου.
 7. 7. Ακροναυπλία Από την αρχαιότητα ωσ τα τϋλη του 15ου αιώνα. Οι Τούρκοι ονόμαζαν το κϊςτρο Ιτσ-Καλϋ, δηλαδό εςωτερικό κϊςτρο.
 8. 8. Πλατείεσ
 9. 9. Πλατεία Συντάγματοσ Το πρώτο τησ όνομα όταν η Πλατεύα του Πλϊτανου. Ο Νικηταρϊσ και ο Κολοκοτρώνησ ϋχουν διαμεύνει ςτην πλατεύα. Σημαντικϊ κτύρια τα οπούα βρύςκονται ςτην πλατεύα εύναι το Αρχαιολογικό μουςεύο, το Βουλευτικό και το Τριανόν.
 10. 10. Πλατεία Φιλελλινων Το μνημεύο ανεγϋρθηκε το 1903 ςτη μνόμη των Γϊλλων φιλελλόνων που αγωνύςτηκαν κατϊ των Τούρκων. Η προτομό τησ Μαντούσ Μαυρογϋνουσ που ϋμεινε ςτο Ναύπλιο από το 1824-1831.
 11. 11. Πλατεία Καποδίςτρια Ο ανδριϊντασ του πρώτου Κυβερνότη τησ Ελλϊδοσ εύναι τοποθετημϋνοσ εκεύ από το 1832 και ϋχει ςμιλευτεύ ςε μϊρμαρο. Ο Καποδύςτριασ δολοφονόθηκε το Σεπτϋμβριο του 1831 ϋξω από το ναό του Αγύου Σπυρύδωνα.
 12. 12. Πλατεία Άγιου Σπυρίδωνα Το κϋντρο τησ πλατεύασ κοςμεύται με χϊλκινη προτομό του Άγγελου Τερζϊκη. Απϋναντι από το ναό μπορεύ κανεύσ να διακρύνει τα ύχνη ενόσ τουρκικού χαμϊμ.
 13. 13. Πλατεία Τριών Ναυάρχων Η πλατεύα εύναι αφιερωμϋνη ςτη μνόμη των ναυϊρχων Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χϋιδεν που νύκηςαν τον Τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο ςτη ναυμαχύα του Ναυαρύνου. Στο κϋντρο τησ πλατεύασ υπϊρχει τοποθετημϋνο το ταφικό μνημεύο με τα οςτϊ του Δημότριου Υψηλϊντη.
 14. 14. Μουςεία
 15. 15. Αρχαιολογικό μουςείο Το κτύριο κτύςτηκε με ςκοπό να χρηςιμεύςει ωσ αποθόκη του ςτόλου. Ο ςτρατιωτικόσ του προοριςμόσ δικαιολογεύ την ςυμμετρύα την αυςτηρότητα και τη λιτότητα ωσ αρχιτεκτονικϋσ τεχνικϋσ.
 16. 16. Πολεμικό μουςείο Η πρώτη Σχολό Ευελπύδων λειτούργηςε ςτο κτύριο αυτό κατϊ τα πρώτα χρόνια του νεοςύςτατου ελληνικού κρϊτουσ. Ιδρυτόσ τησ ςχολόσ υπόρξε ο πρώτοσ κυβερνότησ τησ Ελλϊδασ Ιωϊννησ Καποδύςτριασ.
 17. 17. Λαογραφικό μουςείο Σκοπόσ του ιδρύματοσ εύναι η ϋρευνα, η μελϋτη, η διϊςωςη και η προβολό του νεότερου πολιτιςμού τησ Ελλϊδασ. Ενδυμαςύεσ, υφϊςματα, κ οςμόματα, μουςικϊ όργανα και ϊλλα αντικεύμενα φιλοξενούνται ςτο μουςεύο.
 18. 18. Μουςείο Κομπολογιοφ Το πρώτο και μοναδικό μουςεύο κομπολογιού ιδρύθηκε ςτο Ναύπλιο το 1998. Τα κομπολόγια που εκθϋτονται εδώ φτϊνουν μϋχρι την ηλικύα των 300 περύπου χρόνων.
 19. 19. Μνθμεία
 20. 20. Ανδριάντασ Κολοκοτρώνθ Το παρατςούκλι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εύναι ο Γϋροσ του Μοριϊ. Όμοιοσ ανδριϊντασ υπϊρχει ςτην Αθόνα, ϋξω από το κτύριο τησ παλιϊσ Βουλόσ.
 21. 21. Ανδριάντασ Σταϊκόπουλου Έμεινε γνωςτόσ ςτην ιςτορύα ωσ ο πορθητόσ του Παλαμηδύου. Η επϋτειοσ τησ ϊλωςησ του Παλαμηδύου γιορτϊζεται κϊθε χρόνο ςτισ 30 Νοϋμβρη.
 22. 22. Λζων των Βαυαρών Η λϊξευςη του γλυπτού χρονολογεύται γύρω ςτα 1840. Εύναι αφιερωμϋνο ςτη μνόμη των βαυαρών ςτρατιωτών που ςυνόδευςαν τον Όθωνα και πϋθαναν από τύφο γύρω ςτα 1833.
 23. 23. Βουλευτικό Αρχικϊ χτύςτηκε ωσ τζαμύ. Χτύςτηκε, ςύμφωνα με την παρϊδοςη, από ϋναν πλούςιο Τούρκο για να ςώςει την ψυχό του από ϋνα ϋγκλημα που εύχε διαπρϊξει.
 24. 24. Πζντε Αδζλφια Οφεύλει το όνομϊ του ςτα πϋντε πυροβόλα που υπϊρχουν εκεύ. Σύμφωνα με ερευνητϋσ, η προχειρότητα και η ϋλλειψη τϋχνησ φανερώνει τη δόμηςη του προμαχώνα κατϊ τα χρόνια τησ Τουρκοκρατύασ.
 25. 25. Πφλθ Ξθράσ Αποτελούςε τη μοναδικό εύςοδο τησ πόλησ και μϊλιςτα ϋκλεινε μετϊ τη δύςη του ηλύου. Η πύλη χρονολογεύται από το 1708, ϊρα εύναι 300 περύπου ετών.
 26. 26. Τελωνείο Πιθανολογεύται ότι κτύςτηκε από τον αρχιτϋκτονα Σταμϊτιο Κλεϊνθη. Η αρχιτεκτονικό του θυμύζει το αρχαιολογικό μουςεύο τησ πλατεύασ Συντϊγματοσ.
 27. 27. Τριανόν Ο κινηματογρϊφοσ που ςτεγϊζονταν εδώ ϋδωςε το όνομϊ του ςτο ιςτορικό κτύριο. Εύναι παλιότερο από το Βουλευτικό. Κατϊ τα χρόνια 1828-1833 ςτεγϊςτηκε εδώ το Αλληλοδιδακτικό ςχολεύο Αρρϋνων, όπου τη διδαςκαλύα ανελϊμβαναν οι ικανότεροι μαθητϋσ, οι πρωτόςχολοι.
 28. 28. Δθμαρχείο Κτύςτηκε το 1857 για να ςτεγαςτεύ το Γυμνϊςιο Ναυπλύου. Ήταν ανόλιαγο, δύχωσ καλό αεριςμό και δεν διϋθετε προαύλιο χώρο για τουσ μαθητϋσ.
 29. 29. Εκκλθςίεσ
 30. 30. Άγιοσ Σπυρίδωνασ Στισ 27 Σεπτεμβρύου του 1831 δολοφονόθηκε ο πρώτοσ κυβερνότησ τησ Ελλϊδασ, Ιωϊννησ Καποδύςτριασ. Κϊτω από το ιερό βόμα του ναού ϋχουν τοποθετηθεύ, μϋςα ςε θόκη, τα ςπλϊχνα του Καποδύςτρια.
 31. 31. Ναόσ Παναγίασ Ο αρχικόσ ναόσ χρονολογεύται το 15ο αιώνα. Στο ναό τιμϊται η μνόμη του πολιούχου τησ πόλησ ϊγιου Αναςταςύου.
 32. 32. Άγιοσ Γεώργιοσ Στισ τοιχογραφύεσ του ναού αντιγρϊφεται η παρϊςταςη του Μυςτικού Δεύπνου.
 33. 33. Κακολικι Εκκλθςία Το 1839 ο βαςιλιϊσ Όθωνασ παραχώρηςε το ναό ςτην καθολικό Εκκληςύα.
 34. 34. Άγιοι Πάντεσ Γύρω από το εκκληςϊκι βριςκόταν το παλιό νεκροταφεύο τησ πόλησ, ςτο οπούο ϋχουν ενταφιαςτεύ όρωεσ τησ επανϊςταςησ όπωσ ο Παλιών Πατρών Γερμανόσ, ο Σταώκόπουλοσ και ο Νικηταρϊσ.
 35. 35. Προςωπικότθτεσ
 36. 36. Άγγελοσ Τερηάκθσ Η προτομό του βρύςκεται ςτην πλατεύα του Άγιου Σπυρύδωνα. Ένα παςύγνωςτο ϋργο του λογοτϋχνη εύναι το «Πριγκιπϋςςα Ιζαμπώ».
 37. 37. Νίκοσ Καροφηοσ Ο Νύκοσ Καρούζοσ όταν ποιητόσ και ϋζηςε από το 1926 – 1990. Το ςπύτι του βρύςκεται ςτην οδό Βαςιλϋωσ Κωνςταντύνου 35, απϋναντι από το πϊρκο με τισ πϊπιεσ.
 38. 38. Πολιτιςμικά ςτοιχεία
 39. 39. Βιβλιοκικθ Παλαμιδθσ Πριν την βιβλιοθόκη ςτεγϊζονταν το παλιό παρθεναγωγεύο Ναυπλύου. Το παλαιότερο βιβλύο τησ βιβλιοθόκησ ϋχει ηλικύα περύπου 500 χρόνων.
 40. 40. Εκνικι Πινακοκικθ Το κτύριο χτύςτηκε το 1905 και παραχωρόθηκε ςτην Εθνικό Πινακοθόκη το 1997. Τα ϋργα που ςτεγϊζει χρονολογούνται από την εποχό τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ.
 41. 41. Παραλίεσ
 42. 42. Αρβανιτιά
 43. 43. Καρακώνα
 44. 44. Κοντινζσ ιςτορικζσ περιοχζσ
 45. 45. Τίρυνκα Η κατούκηςη τησ Τύρυνθασ χρονολογεύται από τη Νεολιθικό εποχό.
 46. 46. Καςτράκι Από την 5η χιλιετηρύδα π.χ. χρονολογεύται η κατούκηςη τησ αρχαύασ Αςύνησ. Το πόλινο μυκηναώκό κεφϊλι που ονομϊζεται ο Βαςιλιϊσ τησ Αςύνησ υπόρξε αντικεύμενο ϋμπνευςησ για τον Έλληνα νομπελύςτα ποιητό Σεφϋρη.
 47. 47. Το Λιμάνι
 48. 48. Ιςτορικά δζντρα
 49. 49. Φίκοσ Ο φύκοσ ξεπϋραςε ςε ύψοσ τα τριώροφα ςπύτια και κϊποιοι αποφϊςιςαν να τον κόψουν. Τον πελϋκηςαν γύρω γύρω και τον ϊφηςαν να πεθϊνουν. Ο ιδιοκτότησ αυτοκτόνηςε και το εςτιατόριο ϋκλειςε.
 50. 50. Πλάτανοσ Ο πλϊτανοσ ϋχει ηλικύα τουλϊχιςτον 200 χρόνων, αφού κϊτω από τη ςκιϊ του αγόρευαν οι πολιτικού ϊνδρεσ του ϋθνουσ κατϊ την επανϊςταςη. Κϊτω από τη ςκιϊ του εκτυλύχτηκε το γνωςτό επειςόδιο τησ Ψωροκώςταινασ: η απόδοςη όλων των υπαρχόντων τησ για την ελληνικό επανϊςταςη.

×