Antas ng kalagayan sa lipunan

20,941 views

Published on

Antas ng kalagayan sa lipunan

 1. 1. AntasngKalagayan<br />saLipunan<br />
 2. 2. NahahatisatatlongantasngkalagayansalipunanangmgaunangPilipinongbumubuongpamayanan noon. Angmgaito ay binubuong:<br />1.) MAHARLIKA<br />2.) TIMAWA<br />3.) ALIPIN<br />
 3. 3. DATU<br /><ul><li>Liderngbarangay
 4. 4. Siyaanggumagawa at nagpapatupadngbatas
 5. 5. Siyaangnaglilitis at nagpaparusasanagkasala.
 6. 6. Ipinapasaangkapangyarihansakanyangmgaanak.</li></li></ul><li>MAHARLIKA<br /><ul><li>Mayayamangangkansalipunan
 7. 7. Hindi nagbabayadngbuwis
 8. 8. Katulongngdatusapakikidigma – BAGANI.</li></li></ul><li>
 9. 9.
 10. 10. TIMAWA<br /><ul><li>Malayangtao
 11. 11. Responsibilidadangpaggawangiba’t-ibangbagaynakailanganngpamayanan
 12. 12. Nagbabayadsilangbuwis
 13. 13. Maaaringmagkaroonng</li></ul>ari-arian at alipin.<br />
 14. 14.
 15. 15. ALIPIN<br /><ul><li>Pinakamababanguri.
 16. 16. Nagtatrabahosamaharlika at datu</li></li></ul><li>URI NG ALIPIN<br />1.) NAMAMAHAY<br /><ul><li> May sarilingtirahan
 17. 17. Hindi maibebenta
 18. 18. Maaaringmag-asawa</li></li></ul><li>URI NG ALIPIN<br />2.) SAGUIGUILID<br /><ul><li>Walasilangtirahan – NAKIKITIRA sadatu
 19. 19. Maaaringibenta
 20. 20. Hindi pwedengmag-asawangwalangpermisongamo</li></li></ul><li>Maaaringmagbagoangkanilangestado – MABUTING PAMUMUHAY<br />

×