Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araling Panlipunan - Aralin 2:Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino

8,580 views

Published on

Published in: Education
 • hindi na po ginagamit ang salitang alibata dahil hindi naman alphabet ang ating sinaunang pagsulat. .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ahmmm ask ko lang po , bket hindi ko po ma-i-Download .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Araling Panlipunan - Aralin 2:Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino

 1. 1. ANG KALAGAYANG PANLIPUNAN NG MGA UNANG PILIPINO
 2. 2. PANGKAT NG MGA TAO SA LIPUNAN  Maginoo  Timawa  Alipin
 3. 3. Iba-iba ang katawagan:  Maginoo – Luzon  Datu – Visayas  Sultan – Mindanao  Sa antas na ito, karaniwang nabibilang sa pinakamataas na antas ang mga namumuno at kanilang mga kaanak
 4. 4. Katangian ng DATU:  Mayayaman at maiimpluwensiyang tao sa barangay.  Taglay ang karapatan sa pagmamay-ari ng lupa at iba pang ari-arian.  Bilang tanda ng paggalang sila ay tinatawag na Datu, Gat, Lakan o Sulta.  Ang mga babae naman ay Dayang oDayang- dayang.
 5. 5. Katangian ng MAHARLIKA o TIMAWA:  MAHARLIKA - Ito ang panggitnang uri sa mga pamayanang Tagalog.  TIMAWA o TIMAGUA – ang tawag sa ibang bahagi ng bansa  Kinabibilangan ito ng mga karaniwan at malayang mamamayan.  Sila ang tagapagtanggol ng DATU  Mangangalakal at iba pa na isinilang na malaya.
 6. 6. PRIBELEHIYO NG MGA TIMAWA O MAHARLIKA  Di pagbabayad ng buwis  Maaring makapag may-ari ng lupain at ari-arian at makapapili ng sariling ikabubuhay.  Ang mga ito ay iginagalang at tinitingala rin sa lipunan
 7. 7. ALIPIN (ALAGA O KASAMA)  Pinakamababang uri  Sa sinaunang bukabularyo ang alipin at alila ay halos pareho ng kahulugan. Kaya’t ang matandang kahulugan ng alipin ay hindi masama. Nangangahulugan na walang busabos sa mga sinaunang Pilipino.
 8. 8. TUNGKULIN NG ALIPIN (ALAGA O KASAMA)  Paglingkuran ang mga Datu  Aliping namamahay – maaring magkaroon ng sariling bahay at ari-arian  Aliping sagigilid – nakatira sa kanyang panginoon, pinapakain at maaring ipagbili o ipagpalit. Wala siya ari-arian at hindi maaaring makapag-asawa nang walang pahintulot ang panginoon.
 9. 9. Ang pagiging kasapi ng antas na ito ay sahil sa pagkakautang, pagkakahuli sa digmaan, pagkamana o kaparusahan sa isang pagkakasala. Ito ay hindi panghabang panahon. Maluwag ang antas ng lipunan ng sinaunang Pilipino. Maaring maiba ang katayuan sa isang mamamayan sa kanyang buong buhay. Maaring tumaas ang antas ng alipin sa pagiging maharlika o di kay’y ang isang datu ay maging alipin.
 10. 10. Paano nababago ang katayuan noon sa lipunan?
 11. 11. KABABAIHAN SA LIPUNAN  Ang babae ay gumaganap ng tungkulin bilang asawa at ina.  Siya ay ginagalang at minamahal sa pamilya.  Pinauuna sa pagpasok sa pintuan  Tumatayong ingat yaman  Kapag magkaka-anak nasa kanya ang higit na karapatan sa pagbibigay ng pangalan sa bata.
 12. 12. KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN:  Maaring magkaroon at magmana ng mga ari-arian  Maaring pamahalaan ang pakikipagkalakan  Maaring magmana ng kapangyarihang mamuno sa barangay BABAYLAN o KATALONAN: - Ito ang mga nakikipag-ugnayan sa anito at diwata sa pamayanan. - Sila nag nagsisilbing manggagamot at puno ng mga ritwal.
 13. 13. Ihambing ang kalagayan ng mga kababaihan noon sa mga kababaihan ngayon. Alin ang mas maraming karapatan at pananagutan?
 14. 14. SISTEMA NG EDUKASYON  Ginagawa ang pagtuturo hindi sa paaralan kundi sa kanilang mga tahanan at ang kanilang mga magulang ang tumatayong mga guro.  Tinuturuan ang mga bata ng pagsulatm pagbasa, pagbilang, pananampalataya, kaalamang pampamilya, at pagtatanggol sa sarili.  Ang mga anak na babae ay tinuturuan ng ina ng mga gawaing bahay gaya ng pagluluto, pananahi, paghahayupan at paghahabi.
 15. 15. SISTEMA NG EDUKASYON  Ang mga anak na lalaki naman ay tinuturuan ng ama ng mga dapat nilang gawin sa paghahanapbuhay  Ulad ng pagtatanim sa bukid, pangingisda,at pagmimina.  Mayroong mga araling nauukol sa paggawa ng sasakyang pandagat, pagkukumpuni ng mga sirang gamit at paggawa ng sandata.
 16. 16. ACTIVITY: ISULAT ANG INYONG PANGALAN GAMIT ANG ALPABETONG ALIBATA (N6).
 17. 17. ANG RELIHIYONG ANIMISMO AT ISLAM Assignment: Magsaliksik ng tungkol sa kung paano lumaganap ang Islam sa Pilipinas?
 18. 18. ANG RELIHIYONG ANIMISMO AT ISLAM June 30, 2014
 19. 19. Ang mga Pilipino ay naniniwala sa isang dakilang Diyos. Iba-ba ang tawag sa dakilang Diyos.
 20. 20. Bathala – ang tawag ng mga Tagalog Kabunian – Ilokano Macaptan, Maguayen o Abba – Bagobo Lumawig – Igorot Bagatulayan o Kadaklan - Tinguian
 21. 21. Sila ay nag-aalay ng dasal, pagkain o anumang ari-ariang mahalaga upang makamtan ang biyayang hinihingi tulad ng paggaling ng may sakit. mapayapang paglalakbay  masaganang ani.
 22. 22.  tagumpay na pakikipaglaba n  maluwalhating panganganak  maligayang pagsasamaha n ng mag- asawa
 23. 23. Bul’ol – ang diyos ng palay ng mga Ifugao
 24. 24.  Sumasamba rin ang sinaunang Pilipino sa mga anito’t diwata  Sumasampalataya rin sa kapangyarihan ng araw, ng buwan, ng bituin, ng hayop, ng ibon, at ng mga halaman.
 25. 25. Animism – ang paniniwala ng mga taong nakatira sa malalayo o lilblib na pook.
 26. 26.  Naniniwala ang mga unang Pilipino na ang mga bagay sa kalikasan ay banal at may kaluluwa.  Naniniwala sila na ang bawat bagay ay nasa kapangyarihan ng ispiritu at nakaimpluwensiya sa buhay ng tao at ng mga pangyayari sa mundo.
 27. 27. Babaylan o Catalonan – ang tumatayong tagapamagitan ng tao sa diyos at ang nangunguna rin sa mga pagsamba.
 28. 28. ISLAM
 29. 29. ISLAM – ang relihiyon ng mga Muslim na dinala ng mga Arabe sa ating bansa.
 30. 30.  Islam - salitang Arabic na nangangahulugan ng kapayapaan.  Ito ay pagsunod, pagsuko, at pagtalima sa kalooban ni Allah.
 31. 31.  Ayon sa mga Muslim, ang tunay na kapayapaan ay nasa isip, puso’t kaluluwa na siya ring nagdudulot ng kapayapaan sa lipunan at kapaligiran.
 32. 32.  Kung ang mga Kristiyano at mayroong tinatawag na Bibliya, Koran (Qur’an) naman ang banal na kasulatan ng mga Muslim.
 33. 33.  Limang haligi ng Islam – ang gabay sa kanilang pamumuhay. 1. Shaddah o madamdaming pagpapahayag ng “Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Mohammed ang propeta niya.
 34. 34. 2. Salat o Dasal – ang limang ulit na pagdarasal sa isang araw na nakaharap sa dako ng Mecca, ang banal na lungsod ng Islam.
 35. 35. 3. Zakat o pagbibigay limos – ang pag-aalay ng 2.5% ng kabuuang kita sa mga nangangailangan gaya ng mga sinalanta ng kalamidad, sa mga maysakitm naulila at naghihkahos.
 36. 36. 4. Ramadan o buwan ng pag-aayuno – isa ito sa pinakabanal na pagdiriwang dahil sa buwang ito ginugunita ang pagbibigay ni Allah kay Mohammed ng banal na Koran.
 37. 37. 5. Hajj o paglalakbay sa Mecca – ito ay nararapat isagawa lang sa kanyang buhay. Ang sinumang makatupad nito ay ginagawan ng titulong hadji na ang ibig sabihin ay “banal na tao”.
 38. 38. PAGLAGANAP NG ISLAM SA PILIPINAS
 39. 39.  Pakikipagkalakalan ng mga unang Pilipino sa mga Arabe.  Ayon sa tarsila sina Tuan Masha’ika at Makhdum Karim ang pangunahing nagturo ng Islam.
 40. 40.  Unang naging Muslim ang mag-anak ni Raja Sipad na napangasawa ng mga dayuhang Arabe.  Dumating si Karim ul-Makhdum isang pandita (tagapagturo ng Islam) sa pulo ng Simunul, Tawi-tawi at doon niya itinayo ang kauna-unahang mosque sa Pilipinas.
 41. 41.  Itinatag nila Shariff Abu Bakr noong 1450, isang iskolar na Muslim, na siyang napangasawa ni Putri Paramisuli, ang dalagang anak ni Raja Baguinda.  Itinatag nila ang Sultanato ng Sulu at silang mag-asawa ang unang sultan at sultana.
 42. 42.  Nagtayo siya ng madrasah, ang paaralang Qu’raniko. Dito sinanay ang mga Muslim na nagnanais magturo ng mga aral ng Islam.  Pagkatapos lumaganap ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Shariff Kabungsuan.
 43. 43.  Pinalaganap din ang Islam sa Luzon at Visayas ng mga mangangalakal sa misyonerong Muslim na galing sa Borneo.
 44. 44. Takdang aralin: 1. Saan aspeto nagkakatulad ang Kristiyanismo at ang Islam? 2. Dapat ba nating panatilihin ang mga gawi at ugaling Pilipino? Alin sa mga ito ang dapat nating panatilihin? Alin naman ang dapat nating limutin? Bakit?

×