Pagdating ng mga kastila

17,400 views

Published on

Published in: Travel, Business

Pagdating ng mga kastila

  1. 1. PAGDATING NG MGAKASTILA Mga Dahilan ng Pagdatingng mga Kastila 1. LayuningPangkabuhayan(Kayamanan) –paghahanapng magandangpamumuhaymulasa pagdadalaat pakikipagpalitanngmgaproduktosa silangan. 2. LayuningPanrelihiyon(Kristiyanismo) –pagpapalaganapngKristiyanismo. 3. LayuningPampulitika(Kapangyarihan) –pagnanaisngmaraminggintosa kanilangmgakolonya na magbibigaysakanilanglubusangkapangyarihan. Mga Pangyayari (AngPagdating ng mga Kastila)  Ang pagkukumpetensyang Portugal at Espanya – Sa layuninngmerkantilismoaynagnaisna maglayagat maghanapng kolonyaangdalawangbansa.  Paghahati ng daigdig – hinati ni Pope AlejandroVIangmundosa dalawangbansa;ang Espanya sa mga bansa sa matatagpuansa Kanluran,atang sa silangannamanay sa Portugal.  Ang Paglulunsadng Ekspedisyonni Magellan – Pinayaganni ReynaIsabellasi Ferdinand Magellanna maglayagpakanluranatmaghanapng bagong kolonya.  Ang Pagdating sa Pilipinas – sa di inaasahangpangyayari aynatuklasanangPilipinasnaunang lumapagsa Homonhon(Marso17, 1521).  Unang Misa sa Pilipinas– nagtungosilaat naganap ang unangmisasa Limasawa(Butuan).  Unang Binyagan- nagtungonamansilasa Cebuditonaganapang pagbibinyagngmga katutubo sa pagpayagni Raha Humabon.  Labanan sa Mactan – nagnaissi Magellanna sakupinangMactan ngunitsiyaay nabigodahil sa minaliitniyaangkakayahanni Lapu-Lapuat ng Mactan.  Pagdating ni Legazpi – pinalawigni Legazpi satulongni Martinde Goiti angpagsakopsa Pilipinas;sinakopniyaangBohol,Cebu,Panay,atMaynila. Mga Epekto ng Pagdating ng mga Kastila 1. Napatunayannitonaang mundoay bilog 2. Naitanghal si Lapu-Lapubilangbayani 3. Natuklasanangmga bagonglupainsa watawatng Espanya 4. Napatunayannamaaring maglayagpakanluran

×