Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektronické informační zdroje pro českou literaturu

1,183 views

Published on

Prezentace slouží jako podpora při představení vhodných informačních zdrojů pro studenty prvních ročníků oboru Česká literatura.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronické informační zdroje pro českou literaturu

 1. 1. Elektronické informační zdroje pro českou literaturu Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 21. října 2014
 2. 2. Co nás čeká… • stručně o EIZ – volně dostupné, licencované • zásady při vyhledávání (tipy) • vybrané databáze MU • služby Portálu EIZ MU • vybrané volně dostupné zdroje vhodné pro českou literaturu – katalogy knihoven – bibliografické databáze – digitální knihovny – časopisy a jejich vyhledávání – další zdroje na internetu
 3. 3. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tematického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
 4. 4. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, Scirus, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami • blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
 5. 5. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 6. 6. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz education AND child* OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz education OR learning OR teaching AND child* NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín education AND adult NOT child* • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („zážitková pedagogika“) • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 7. 7. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje • EBSCO Discovery Service (EDS) = jednoduchý způsob vyhledávání informací na MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
 8. 8. Příklad č. 1 • Téma práce: „cestopisná literatura o Česku“
 9. 9. Příklad č. 1 - řešení • EDS =>Základní vyhledávání • V poli „Klíčová slova“ hledáme „travel* literature“ AND czech OR bohem*. Výsledkem je více než 300 000(!) záznamů. • Bude třeba dotaz více specifikovat (knihovní katalog, recenzované články, dostupný plný text, práce s tématy, daty vydání apod.).
 10. 10. Multioborové databáze MU Příklady: • Anopress • ProQuest Central • EBSCO • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley Online Library - Journals • JSTOR
 11. 11. E-knihy pro MU • Ebrary Academic Complete - více než 77 tisíc odborných e-knih • EBSCO eBooks - aktuálně do 21. 12. má MU zkušební přístup ke 130 000 e-knih • GALE e-books - výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu • Wiley e-books - např. Handbook of Psychology • eReading - výběr knih v češtině • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 12. 12. Elektronické katalogy knihoven • Souborné katalogy Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz Jednotná informační brána http://www.jib.cz Číst Brno https://www.cistbrno.cz/ • Elektronický katalog jedné knihovny např. Katalog MZK http://aleph.mzk.cz • Oborové katalogy např. Katalog Slovanské knihovny NK ČR • Zahraniční (souborné) katalogy např. Karlsruher Virtueller Katalog The European Library • Naskenované lístkové katalogy - starší fondy dosud nevložené do elektronických katalogů Např. ÚK FF MU MZK NK ČR
 13. 13. Bibliografie, bibliografické databáze • soupisy/seznamy literatury dle určitého hlediska, informují o existenci určitého dokumentu • ČNB - Česká národní bibliografie - záznamy dokumentů vydaných na území ČR (knihy, periodika, grafické dokumenty, hudebniny…) • Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze
 14. 14. Digitální knihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com – přístup k digitalizovaným historickým fondům (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny…). • Kramerius http://kramerius.nkp.cz - digitalizované dokumenty NK ČR (19., 20. stol.), některé plné texty dostupné pouze v Národní knihovně ČR. Příklady multioborových zahraničních digitálních knihoven: • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org
 15. 15. Časopisy, vyhledávání časopisů a článků • v online katalozích knihoven a souborných katalozích, v dílčích bázích pro seriály Souborný katalog ČR – Seriály Článková databáze ANL JIB – Periodika, Články • v lístkových katalozích • v digitálních knihovnách a archivech (Kramerius) • weby a archivy literárních časopisů: Např. Literární noviny http://www.literarky.cz/ Host http://www.hostbrno.cz/ Tvar http://www.itvar.cz/cz/ Souvislosti http://www.souvislosti.cz/ Digitalizovaný archiv časopisů ÚČL AV ČR http://archiv.ucl.cas.cz/ Zahraniční služby pro vyhledávání volně dostupných časopisů: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) – informace o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce, záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
 16. 16. Další volně dostupné zdroje (výběr) • Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století • Bohemistika - literárněvědný informační servis bohemistických pracovišť z ČR i ze světa • Památník národního písemnictví • Slovník české literatury po roce 1945 • weby institucí, literárních oborů: Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/ Ústav české literatury a literární vědy FF UK http://cl.ff.cuni.cz …
 17. 17. Myšlenková mapa
 18. 18. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz
 19. 19. Použité zdroje • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. • BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html. • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt. • Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03- 20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173 • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html. • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.

×