Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapisslikaizvuka

678 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zapisslikaizvuka

  1. 1. Zapis slika• Slike se u računaru zapisuju koristedi vektorski zapis, rasterski zapis ili kombinovani zapis.• Vektorski zapis slika podrazumeva da se slika sastoji od konačnog broja geometrijskih oblika (tačaka, linija, krivih, poligona), pri čemu se svaki oblik predstavlja svojim koordinatama. Slike koje racunari generišu često koriste vektorsku grafiku. Vektorski zapisane slike često zauzimaju manje prostora, dozvoljavaju uvedavanje (engl. zooming) bez gubitaka na kvalitetu prikaza i mogu se lakše preuređivati, s obzirom da se objekti mogu nezavisno jedan od drugoga pomerati, menjati, dodavati i uklanjati.
  2. 2. Odnos rasterske (levo) i vektorske (desno) grafikeRasterski zapis slika podrazumeva da je slikapredstavljena pravougaonom matricom sitnihkomponenti koji se nazivaju pikseli (engl. pixel - PICtureELement). Svaki piksel je opisan isključivo oznakomnjegove boje. Raster nastaje kao rezultat digitalizacijeslike. Rasterska grafika se jos naziva i bitmapiranagrafika. Uredaji za prikaz (monitori, projektori), kao iuredaji za digitalno snimanje slika (fotaparati, skeneri)koriste rasterski zapis.
  3. 3. Zapis zvuka• Zvučni talas predstavlja oscilaciju pritiska koja se prenosi kroz vazduh ili neki drugi medijum (tečnost, čvrsto telo). Digitalizacija zvuka se vrši merenjem i zapisivanjem vazdušnog pritiska u kratkim vremenskim intervalima. Osnovni parametri koji opisuju zvučni signal su njegova amplituda (koja odgovara ,,glasnodi") i frekvencija (koja odgovara ,,visini"). Pošto ljudsko uho čuje raspon frekvencija od nekih 20Hz do 20KHz (mada je ovo individualno), dovoljno je izvršiti odabiranje oko 40 000 puta u sekundi. Na primer, AudioCD standard koji se koristi prilikom snimanja obicnih audio CD- ova, propisuje frekvenciju odabiranja 44.1KHz.
  4. 4. • Kako bi se dobio prostorni osedaj zvuka, primenjuje se tehnika višekanalnog snimanja zvuka. U ovom slučaju, svaki kanal se nezavisno snima sa posebnim mikrofonom i reprodukuje na posebnom zvučniku. Stereo zvuk podrazumeva snimanje zvuka sa dva kanala. Surround sistemi podrazumevaju snimanje sa vise od dva kanala (od 3 pa cak i do 10) pri cemu se često jedan poseban kanal izdvaja za specijalno snimanje niskofrekvencijskih komponenti zvuka (tzv. bas).
  5. 5. • Kao i slika, nekomprimovan zvuk zauzima puno prostora. Na primer, jedan minut stereo zvuka snimljenog u AudioCD formatu zauzima 10.1MB. Zbog toga se koriste tehnike kompresije, od kojeg je danas najkorišdenija tehnika kompresije sa gubitkom MP3. MP3 kompresija se zasniva na tzv. psiho- akustici koja proučava koje je komponente mogude ukloniti iz zvučnog signala, a da ljudsko uho ne oseti promenu.
  6. 6. • Kako bi se smanjila količina informacija potrebnih za zapis slike, pribegava se tehnikama kompresije, i to (1) kompresije bez gubitka (engl. lossless), i (2) kompresije sa gubitkom(engl. lossy).• Najčešde korišdeni formati u kojima se koristi tehnike kompresije bez gubitka danas su GIF i PNG koji se koriste za zapis dijagrama, logotipova i sličnih računarski generisanih slika, dok je za kompresiju fotografija pogodan algoritam kompresije sa gubitkom JPEG.

×