Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Primena računara – 1. vežba: Ovladavanje OS Windows    Na ovom času treba da upoznate osnovne elemente grafičkog okruže...
Vežba 3. Podešavanje okruženja   1)  Uradite dvoklik na ikonu My Computer i otvoriće se prozor pod istim imenom.   ...
10) Pomerajte prozor na različita mesta na ekranu.    10) Kliknite na dugme Start    11) U spisku koji se otvorio pr...
Vežba 9. Podešavanja trake zadataka i menija Start   1)  Control panel/Taskbar and Strart menu   2)  Zatvorite pro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Primena racunara vezba 1 - ovladavanje windowsom new

750 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Primena racunara vezba 1 - ovladavanje windowsom new

 1. 1. Primena računara – 1. vežba: Ovladavanje OS Windows Na ovom času treba da upoznate osnovne elemente grafičkog okruženja WindowsOS-a, navigaciju kroz sistem (My Computer), pregledate softver koji je instaliran nasistemu (Start Programs) i naučite da pokrećete aplikacije. Zatim, da naučite osnovnepostupke pri radu sa prozorima i kako se podešava radna površina. Takođe, cilj je dasavladate osnovna podešavanja u Control Panel-u (podešavanjima regionalnih opcija).OSNOVE WINDOWS OPERATIVNOG SISTEMA Operativni sistem je komponenta sistemskog softvera čiji je zadatak da omogućirad drugih programa na računaru i „ravnopravno” korišćenje hardverskih i softverskihresursa od strane više korisnika. Windows je operativni sistem čije su osnovne osobinemultitasking, tj. višeprogramski režim rada (mogućnost istovremenog izvršavanja višeprograma) i grafičko korisničko okruženje (Graphic User Interface – GUI). Prijavljivanje na računar putem operativnog sistema Windows se ostvaruje popunjavanjempolja: • korisničko ime (username) i • lozinka (password). Bela strelica na monitoru je pokazivač (pointer) miša. Radna površina koja se vidi na monitoru se naziva desktop. Na desktopu se nalazeikone koje služe za pokretanje programa. Svaka ikona se sastoji iz grafičkog itekstualnog dela. Na dnu prozora se nalazi siva linija koja se naziva taskbar (linijaposlova – slika 1.). Na taskbaru su prikazani programi koji su trenutno pokrenuti. Nalevoj strani taskbara nalazi se Start dugme za pokretanje start menija. Slika 1. Različiti izgledi Taskbar-aVežba 1. Radna površina i traka poslova 1) Pronađite ikonu Moj kompjuter - My Computer na radnoj površini. 2) Pronađite ikonu Moji dokumenti – My Documents. 3) Pronađite ikonu za program Paint. Kreirajte prečicu za ovaj program na radnoj površini. Da li još neka ikona na vašoj radnoj površini ima strelicu u donjem levom uglu? 4) Pronađite ikonu kante za otpatke - Recycle Bin. 5) Postavite pokazivač na dugme Start. Dobijate malu pomoć (Hint) - poruku da treba da kliknete na njega da biste počeli da radite. 6) Postavite pokazivač na sat na desnom kraju trake poslova (Taskbar). Opet dobijate poruku - u njoj piše koji je datum. 7) Kliknite dva puta brzo na sat i podesite tačno vreme i datum. 8) Postavite pokazivač na oznaku jezika. Dobićete poruku na kom jeziku vaš računar trenutno radi. Zašto je važno da znate na kom jeziku radi računar?Vežba 2. Veza između pokretanja programa i dugmadi na traci poslova 1) Dovedite pokazivač na ikonu programa Paint i dva puta brzo kliknite na nju. Tako ćete pokrenuti program Paint. Šta se pojavilo na traci poslova? 2) Zatvorite program klikom na dugme x. Šta se desilo sa dugmetom programa Paint koje je maločas bilo na traci poslova? 3) Ponovo pokrenite program Paint dvoklikom na njegovu ikonu. 4) Pokrenite program Notepad. Koliko je sada dugmadi na traci poslova? 5) Kliknite na dugme programa Paint. Šta se desilo? 6) Vratite program Notepad u fokus (klikom na njegovo dugme na traci programa). Postaviti u fokus znači aktivirati odgovarajući prozor. Od svih otvorenih prozora aktivan je samo onaj koji je u fokusu. Naslovna linija tog prozora je plave boje.
 2. 2. Vežba 3. Podešavanje okruženja 1) Uradite dvoklik na ikonu My Computer i otvoriće se prozor pod istim imenom. U aplikacionom meniju ovog prozora izaberite View, a zatim probajte različita uređenja ikona u prozoru: Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details. 2) Izaberite Tools Folder Options File Types i pregledajte grafičke simbole pridružene pojedinim tipovima fajlova. Kliknite redom na Cancel File Close. Došli smo na početno stanje radne površine. 3) Pritiskom na desni taster miša izaberite radnu površinu - Desktop. Iz pomoćnog menija izaberite Uređivanje ikona (Arrange Icons By) a zatim iz novog spiska tražite da to bude po tipu (Type). Šta se promenilo na radnoj površini? Šta se dešava ako zatražite da se ikone urede po imenu? 4) Postavite pokazivač na ikonu My Computer i kliknite na desni taster miša. Otvoriće se pomoćni meni. Kliknite na opciju Open. Ova akcija otvara prozor ikone isto kao da ste po dovođenju pokazivača na ikonu uradili dvoklik levim tasterom miša. Zatvorite prozor tako što ćete kliknute na dugme x u gornjem desnom uglu prozora. 5) Pritiskom na desni taster miša izaberite kantu za otpatke. Iz pomoćnog menija izaberite pražnjenje kante (Empty Recycle Bin).Vežba 4. Menjanje veličine prozora pomoću dugmadi sa naslovne linije 1) Pokrenite program Paint. 2) Pritisnite dugme na desnoj strani naslovne linije. To dugme služi za potpuno povećanje (Maximize). U slučaju da je prozor već maksimalno povećan, srednje dugme će izgledajte ovako . Ono služi za vraćanje na uobičajenu veličinu (Restore ). 3) Pritisnite dugme i prozor će postati uobičajene veličine. Ako je prozor već takav, dugme R estore neće bite vidljivo. Na njegovom mestu biće dugme Maximize. 4) Pritisnite dugme za potpuno smanjivanje (Minimize) i prozor će nestati sa radne površine, ali njegovo dugme ostaje na traci poslova. 5) Pritisnite na dugme na traci poslova čiji je prozor potpuno smanjen i prozor će se ponovo vratiti na radnu površinu.Vežba 5. Korišćenje miša za menjanje veličine i premeštanje prozora 1) Pritisnite dugme Restore ako je prozor potpuno povećan, jer takvom prozoru ne može ručno da se menja veličina. 2) Pomerite pokazivač do jedne od ivica prozora tako da dobije izgled dvostrane strelice. Pravac strelica pokazuje pravac u kome možete da sužavate ili proširujete prozor. 3) Povucite ivicu prozora prema unutrašnjoste prozora i pustite je. Prozor se ovako smanjuje (po širini ili po visini). 4) Ponovite korak 2 ali sada povlačite ivicu prozora prema spolja i spustite je. Prozor se ovako povećava. 5) Pomerite pokazivač do jednog od temena prozora tako da dobije izgled kose dvostrane strelice. Povucite ovo teme i spustite ga. Tako ćete u isto vreme promenite veličinu prozora i po širini i po visini. 6) Odvedite pokazivač na naslovnu liniju. 7) Povucite prozor i spustite ga u novi položaj.Vežba 6. Osnovni postupci sa prozorima 1) Postavite liniju poslova (Task bar) prvo uz levu ivicu ekrana, zatim uz desnu, uz gornju i na kraju uz donju ivicu. 2) Otvorite prozor Control Panela. (Start Setting Control Panel). 3) Maksimizirajte otvoren prozor. Uočite promenu dugmeta za maksimizaciju. 4) Vratite prozor na prvobitnu veličinu. Uočite promenu istog dugmeta. 5) Privremeno zatvorite prozor. Uočite promenu dugmeta u traci poslova. 6) Ponovo aktivirajte privremeno zatvoren prozor. 7) Menjajte veličinu prozora (povećavajte i smanjujte) prvo po jednoj dimenziji, zatim po drugoj i proporcionalno. 8) Promenama veličine prozora, po svakoj dimenziji pojedinačno, dovedite da se u prozoru pojave skrol trake. 9) Pomerajte sadržaj prozora pomeranjem klizača, klikom na dugmad‚ ili strelicama na krajevima skrol trake i klikom u skrol traku između klizača i dugmeta sa strelicom
 3. 3. 10) Pomerajte prozor na različita mesta na ekranu. 10) Kliknite na dugme Start 11) U spisku koji se otvorio pronađite stavku Programi (Programs) i odvedite pokazivač na nju. 12) U novom spisku koji se pojavio odvedite pokazivač na stavku Igre (Games). 13) Iz spiska koji se pojavio izaberite dve igre po želji (npr. Minesweeper, Solitaire). 14) Rasporedite sve prozore na ekranu da se ne preklapaju. 15) Napravite prečice na radnoj površini za sva tri prozora. 16) Rasporedite prečice u blizini desnog donjeg ugla ekrana.Vežba 7. Uređivanje otvorenih prozora na radnoj površini 1) Ponovite tri puta zaredom sledeće: a) pritisnite i držite dugme za Windows a zatim dugme E na. na tastaturi srednje dugme b) Ako je prozor potpuno povećan, klikniteOtvoriće se tri prozora, ali će se dobro videte samo poslednji. 2) Odvedite pokazivač na slobodno mesto na traci poslova i kliknite na desno dugme miša. Otvoriće se pomoćni meni. 3) Kliknite na opciju Cascade Windows i prozori će biti postavljeni jedan ispred drugog tako da im se vide naslovne linije pa lako možete da prevučete na drugo mesto bilo koji od njih. 4) Ponovite korak 2 i kliknite na opciju Tile Windows Horizontally. Prozori će sada biti postavljeni jedan ispod drugog. 5) Ponovite korak 2 i kliknite na opciju Tile Windows Vertically. Prozori će biti postavljeni jedan pored drugog.Vežba 8. Podešavanja ekrana 1) Otvorite prozor Display u Control Panel-u (kontrolnoj tabli). Odaberite opciju Personalization. Upoznajte se sa radom u opcijama Change desktop icons, Change mouse pointers, Change your account picture kao I Change the visuals and sounds on your computer. 2) Postavite čuvara ekrana Screen Saver i upoznajte se sa podešavanjima. 3) Promeniti boju windows okruženja i pogledati Napredna podešavanja. ( tip slova Windows okruženja, veličunu slova…) 4) Pogledati opcije Taskbar and Start menija (properties). 5) Zatvorite prozor Display klikom na dugme OK. 6) Pogledati opciju Display/Adjust resolution i proverite kako se menja izgled ekrana promenom rezolucije kao i podešavanja za slova i ostale opcije.
 4. 4. Vežba 9. Podešavanja trake zadataka i menija Start 1) Control panel/Taskbar and Strart menu 2) Zatvorite prozor Taskbar and Start Menu klikom na dugme OK.Vežba 10. Podešavanja regionalnih opcija 1) Otvorite Control Panel/Regional and Language Options 2) Kliknite na karticu Formats / Additional Settings. Otvorite pomoćni dijaloški prozor za podešavanje formata brojeva, valute, vremena i datuma. 3) Podesite da znak za razdvajanje decimalnog od celog dela broja bude zarez, a da tačka služi za grupisanje cifara. 4) Podesite da se kao valuta koristi evro €. 5) Podesite da se vreme prikazuje u formatu od 0 do 24 sata. 6) Podesite da se datum prikazuje u obliku dan- mesec-godina. 7) Otvoriti i ostale tri kartice kod Regionalnih podešavanja. Otvorite pomoćni dijaloški prozor i klikom na dugme Add Other Languages dodajte Serbian (Latin), Serbian (Cyrilic) i još jedan jezik po vašem izboru. 8) Zatvorite prozor Regional and Language Options klikom na dugme OK. 9) Pogledati Control Panel/Date and time

×