Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Načini komuniciranje između računara

4,373 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Načini komuniciranje između računara

  1. 1. 1Načini komuniciranje između računaraDa bi računar mogao da razmeni podatke sa drugim računarom, ili nekim drugimperifernim uređajem moraju da budu ispunjena tri uslova tj. da postoji 1. Komunikacioni medijum, 2. Komunikacioni uređaj, 3. Komunikacioni softver. 1. Komunikacioni medijumipredstavljaju fizički kanal koji se koristi za povezivanje dva uređaja.Od medijuma zavisi:  brzina prenosa podataka između računara (npr. Kbps ili Mbps)  kolika može biti najveda udaljenost između računaraMogu biti:  Kablovski (bounded) • specijalni kablovi za povezivanje (koriste se za direktno povezivanje, na maloj udaljenosti, do nekoliko metara) • upredena parica (najjeftiniji, za telefonski saobradaj) • koaksijalni kabl (za povezivanje uređaja na vede daljine, do nekoliko stotina metara) • optički kabl  Bežični (unbounded) • veze pomodu svetlosnih talasa (koriste infracrvene zrake između uređaja koji su sasvim blizu, ili laserske zrake između zgrada koje su relativno blizu) • veze pomodu radio talasa (koriste se mikrotalasi, mogu se povezati dve stanice na Zemlji ili uspostaviti veza sa komunikacionim satelitom) 2. Komunikacioni uređaji • koriste se za povezivanje računara, osim ako nisu povezani direktno, specijalnim kablovima, • to je dodatak, najčešde u obliku kartice, koji stavljamo u računar i na koji se povezuje komunikacioni medijum. 1. zadatak – da električno usaglasi uređaje koji se povezuju,
  2. 2. 2 2. zadatak – da podatke koji se prenose iz računara pretvori, iz oblika u kojem su bili uskladišteni u računaru, u oblik pogodan za prenošenje preko kom. medijuma. Jedan medijum za povezivanje računara su telefonske linije. One mogu biti linije sa biranjem (dial up) ili iznajmljene telefonske linije (poprečna veza). Modem je uređaj koji konvertuje digitalne signale u analogne (modulacija) i obrnuto (demodulacija). Kartice mrežnih adaptera predstavljaju vezu između ožičenja mreže i računara (radne stanice). • Ugrađuju se u računar i time se stvaraju priključne tačke za mrežne kablove. • Ima malu količinu memorije. • Čak i sopstveni procesor. 3. Komunikacioni softverčine programi koji omogudavaju komunikaciju dva uređaja korišdenjem datogkomunikacionog uređaja i medijuma. Razlikuju se dve vrste programa: • veznici (drajveri) • aplikacioni programiRačunarske mrežeRačunarska mreža je skup nezavisnih međusobno povezanih računara.Umrežavanje povedava efikasnost upotrebe računara. Pomodu računarskih mrežaostvaruje se: 1. Zajedničko korišdenje informacija 2. Zajedničko korišdenje hardvera i softvera 3. Centralizovana administracija i održavanje
  3. 3. 3 Svaki računar u mreži naziva se ČVOR. Računarske mreže mogu se podeliti prema:1. površini koju pokriva mreža;2. odnosu među čvorovima u mreži;3. načinu povezivanja računara u mreži (topologija);4. načinu komunikacije računara u mreži (logička organizacija);1. Prema površini koju pokriva mreža, mreže mogu biti: • LAN – (Local Area Network), lokalne računarske mreže (jedna zgrada, grupa zgrada) • MAN – (Metropolitan Area Network), gradske računarske mreže • WAN – (Wide Area Network), globalne računarske mreže, povezuju više računara i lokalnih mreža, bez obzira na geografsku udaljenost2. Prema odnosu među čvorovima u mreži, mreže mogu biti: • klijent / server (client/server) i • ravnopravne mreže (peer-to-peer networks) Klijent / server (client/server) mreže Dve vrste čvorova: • klijenti – računari koji koriste resurse mreže; • serveri – računari koji imaju resurse koje stavljaju na raspolaganje klijentima (print server,fajl server, modem server ...); Ravnopravne mreže (peer-to-peer)• Svi čvorovi su ravnopravni.Svaki računar može biti i klijent i server.• Svaki računar se administrira individualno.3. Prema načinu povezivanja računara u mreži razlikuju se : • zvezdasta topologija; • prstenasta topologija; • topologija magistrale i • hibridna topologija.
  4. 4. 4 Čvor se definiše kao krajnja tačka neke grane mreže ili kao zajednički priključak na dve grane u mreži. Veza predstavlja komunikacioni put između dva čvora. Čvorovi međusobno komuniciraju putem: - Fizičkih veza (komunikacioni medijum) - Logičkih veza (dva čvora mogu ili ne mogu da komuniciraju; ne mora da postoji fišička veza)Zvezdasta topologija (Star) A B E D C  Postoji centralni čvor (E) na koji su povezani svi drugi čvorovi (A, B, C, D). Ako se pojavi kvar na njemu, cela mreža ne funkcioniše  mogu se lako dodati novi čvorovi; kvar na jednom računaru ne utiče na rad mreže)Prstenasta topologija (Ring) A B D C
  5. 5. 5Svaki čvor je povezan sa dva susedna čvora tako da mreža čini kružnukonfiguraciju. Poslata poruka putuje od čvora do čvora u prstenu, uvek u jednomsmeru.Poruka automatski putuje do odredišnog švora; kvar na nekom čvoru uzrokujeprekid u mreži; teško se dodaju novi čvorovi, mora se prekinuti mreža. Topologija magistrale (BUS) A C B DSvi čvorovi su pojedinačno vezani na magistralu preko koje se među njimauspostavlja komunikacija.Lako se dodaju ili uklanjaju čvorovi; prestanak rada jednog čvora ne utiče na radmreže. Hibridna topologija A B E D C
  6. 6. 6Ova topologija je nespecifična i oblik može da varira.Predstavlja kombinaciju različitih topologija. Najčešda upotreba kod lokalnihmreža.IV Prema načinu komunikacije između čvorova dva najčešda mehanizmaupravljanja su 1. Prsten sa žetonom (Token-ring) 2. Eternet (Ethernet)  Prsten sa žetonom (Token-Ring)  Predstavlja mehanizam kojim se kontrolišu redosled i pravo računara da koriste komunikacioni kanal.  Najčešde se koristi kod: prstenaste topologije I magistralnih topologija  Komunikacioni kanal u jednom trenutku može da koristi samo jedan čvor.  Ovaj mehanizam se ostvaruje korišdenjem žetona (token-a)  Žeton je specijalan niz bitova koji cirkuliše u prstenu od čvora do čvora kada nema prenosa poruka.  Postupak slanja poruke: 1. Čvor koji želi da pošalje poruku zadržava žeton i šalje poruku. 2. Čvor u mreži proverava poruku i prihvata je u slučaju da je njemu prosleđena. U suprotnom je prosleđuje dalje. 3. Paket prolazi obično čitav krug dok se ne vrati do pošiljaoca sa potvrdom o prijemu.
  7. 7. 7 4. Čvor po prijemu vrada žeton u cirkulaciju. NAPOMENA:  Isti čvor ne može da šalje dve poruke uzastopno.  Ako čvor ne želi da palje poruku on prosleđuje token narednom. Eternet (Ethernet) o Predstavlja mehanizam kojim se kontrolišu redosled i pravo računara da koriste komunikacioni kanal. o Najčešde se koriste kod: zvezdaste topologije I topologije magistrale o Komunikacioni kanal u jednom trenutku može da koristi samo jedan čvor. o Ovaj mehanizam se ostvaruje korišdenjem specijalnog signala koji se naziva nosilac (carrier). o Nosilac (carrier) je prisutan na liniji i kada nema prenosa. o Postupak je slededi: 1. Čvor koji želi da pošalje poruku osluškuje da li je linija slobodna i ako jeste šalje paket. 2. Ako dva čvora istovremeno pošalju paket dolazi do sudara i tada čvorovi prekidaju postupak slanja. U tom slučaju šalju se novi paketi. o Efikasnost linije zavisi od broja sudara.
  8. 8. 8

×