Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oblici informacija  Jasmina Peruničid, prof.
Informacija može da bude • analogna – ima kontinuirani (neprekidan)  skup vrednosti npr. vreme, temperatura,  brzina aut...
Predstavljanje alfanumeričkih     podataka     Eksterna azbuka     A, B, C,...,:, ;, a,     b,+, -... ...
Merenje količine informacija- najmanja jedinica za merenje količine  informacija naziva se bit.  BIT ( BInary digiT )• J...
Grupisanje bitova• Radi praktičnosti baratanja i korišdenja informacija, bitovi se grupišu u fizičke i logičke skupove. ...
• Reč je veda grupa bitova, obično 2 bajta, ali nije standardizovana (postoje arhitekture sa rečima od 4, 8 ili više ba...
• Prefiksi SI sistema (k-kilo, M-mega, G-giga, itd) su u početku korišdeni da označavaju slične ali ne iste umnoške. Tak...
• Umnošci bita    Naziv   Oznaka     Količina   kilobit   kb   103       210   megabit   Mb ...
KODOVIČesta je potreba da se, iz raznih razloga (jednostavnijezapisivanje, potpunije zapisivanje, lakša realizacija operac...
BCD kod BCD (Binary Coded Decimal)Kod BCD koda, svaka dekadna cifra pretvara se u nizove od po četiri binarnecifre prema t...
Predstavljanje      podataka znakovnog tipa      (alfanumeričkih znakova)          Skup znakova čine...
 Postoji više metoda za binarno predstavljanjeznakova u računaru. Najpoznatiji od njih je ASCII – American Standard Code...
U realnosti, postoji potreba konverzije 87 karaktera (26malih i 26 velikih slovaengleskog jezika, 10 cifara dekadnog siste...
Direktno prevođenje iz binarnog u     heksadekadni sistem• Za kodiranje heksadekadnih cifara dovoljne su binarne reči...
• Primetimo da je na ovaj način svakoj  heksadekadnoj cifri jedinstveno dodeljen kod  dužine četiri u binarnom sistemu š...
• Primer 7 (1111011100001101010000)2 = ( 0011 1101 1100 0011 0101 0000)2 =  (3DC350)16
Direktno prevođenje iz binarnog u       oktalni sistem• Za kodiranje oktalnih cifara dovoljne su binarne reci dužin...
• Sada smo svakoj oktalnoj cifri jedinstveno dodelili binarni kod dužine tri što nam omogudava direktno prevođenje. Bin...
Čuvanjevanje podataka u memoriji         računara• Sve tipove podataka (cele brojeve, racionalne brojeve, znakove...
Čuvanje celih brojeva• Celi brojevi najcešce se čuvaju u 2 bajta (16 bitova).• Za prikaz samog broja koristi se 15 bitova...
• U 2 bajta binarni broj 101000100 čuvamo ovako: 0   0  0   0  0  0  0   1  0  1  0  0  0  1  0  0O...
Ii prezentacija(2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ii prezentacija(2)

1,151 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ii prezentacija(2)

 1. 1. Oblici informacija Jasmina Peruničid, prof.
 2. 2. Informacija može da bude • analogna – ima kontinuirani (neprekidan) skup vrednosti npr. vreme, temperatura, brzina automobila, dužina, itd• digitalna – ima ograničen skup vrednostiRačunari koriste oblik digitalnih informacija koje se zovu binarne informacije.Binarne informacije su ograničene na samo dve vrednosti: 0 ili 1.
 3. 3. Predstavljanje alfanumeričkih podataka Eksterna azbuka A, B, C,...,:, ;, a, b,+, -... Kodiranje Unutrašnja azbuka Dekodiranje 0100111001
 4. 4. Merenje količine informacija- najmanja jedinica za merenje količine informacija naziva se bit. BIT ( BInary digiT )• Jedan bit informacije je ona količina informacije koja je potrebna da bi se dao odgovor na bilo koje pitanje koje ima dva podjednako verovatna odgovora, na primer "da" ili "ne“.
 5. 5. Grupisanje bitova• Radi praktičnosti baratanja i korišdenja informacija, bitovi se grupišu u fizičke i logičke skupove. Najčešde su to: - Nibl - grupa od 4 bitа, fizički sкip bitоvа аli ne i аdresibilni. - Bajt - najmаnjа аdresibilnа grupа bitovа. U pоčеtku је brој bio vrlо promenljiv а kasnije je skoro potpuno standardizovan na 8.
 6. 6. • Reč je veda grupa bitova, obično 2 bajta, ali nije standardizovana (postoje arhitekture sa rečima od 4, 8 ili više bajtova). Reč je najčešda adresibilna memorijska jedinica za podatke i za program.• Po dužini reči se razlikuju računarske arhitekture, pa se govori o šesnaestobitnoj, trideset dvobitnoj ili šezdeset četvorobitnoj arhitekturi.
 7. 7. • Prefiksi SI sistema (k-kilo, M-mega, G-giga, itd) su u početku korišdeni da označavaju slične ali ne iste umnoške. Tako je kilobit bio 210=1024 bita, megabit 1024 kilobita, itd. jer dekadna vrednost 1000 nije prilagođena binarnom brojnom sistemu računara a 1024 je približna vrednost. Kasnije je, međutim došlo do zabune i standardizovanja novih prefiksa (kibi-, mebi-, itd) - pogledajte tabelu.
 8. 8. • Umnošci bita Naziv Oznaka Količina kilobit kb 103 210 megabit Mb 106 220 gigabit Gb 109 230 terabit Tb 1012 240 petabit Pb 1015 250 eksabit Eb 1018 260 zetabit Zb 1021 270 jotabit Yb 1024 280
 9. 9. KODOVIČesta je potreba da se, iz raznih razloga (jednostavnijezapisivanje, potpunije zapisivanje, lakša realizacija operacija),neki broj iz nekog sistema, ili neki karakter (slovo, znak, simbol islično) prevede u drugi oblik.Za različite svrhe primjenjuju se različiti sistemi koji nosezajedničko ime kodovi.Ovde ćemo razmotriti neke osnovne kodove koji se često sreću.
 10. 10. BCD kod BCD (Binary Coded Decimal)Kod BCD koda, svaka dekadna cifra pretvara se u nizove od po četiri binarnecifre prema tabeli: Dek. cifra BCD kod Dek. cifra BCD kod 0 0000 5 0101 1 0001 6 0110 2 0010 7 0111 3 0011 8 1000 4 0100 9 1001
 11. 11. Predstavljanje podataka znakovnog tipa (alfanumeričkih znakova) Skup znakova čine: velika i mala slova abecede decimalne cifre specijalni znaci (znaci na tastaturi koji nisu ni slova nicifre i mogu se štampati: !, #, $, %, =, + itd.) kontrolni znaci (ne mogu se štampati, niti prikazati naekranu, već služe za upravljanje ulazno/izlaznimuređajima: zvučni signal i sl.)
 12. 12.  Postoji više metoda za binarno predstavljanjeznakova u računaru. Najpoznatiji od njih je ASCII – American Standard Code for Information Interchange. Po ASCII standardu, znakovi se u memorijiračunara pamte u vidu odgovarajućeg 8-bitnogbinarnog broja. ASCII tabela daje jednoznačnu vezu izmeđuznakova i njihovih kodova datih u vidu 8-bitnihbinarnih brojeva.
 13. 13. U realnosti, postoji potreba konverzije 87 karaktera (26malih i 26 velikih slovaengleskog jezika, 10 cifara dekadnog sistema i 25 ostalihznaka, kao što su: +,Za predstavljanje 87 karaktera kombinacijama 0 i 1dovoljno je sedam bita, jerse sa 7 bita može predstaviti 27=128 različitih karaktera. bit parnosti karakter (služi za proveru ispavnosti prenesenog podatka) U praksi je našao najširu primjenu tzv. ASCII kod (American Standard Code for Information Interchange).
 14. 14. Direktno prevođenje iz binarnog u heksadekadni sistem• Za kodiranje heksadekadnih cifara dovoljne su binarne reči dužine četiri (16 = 24). Heksadekadna Binarni Heksadekadna Binarni cifra kod cifra kod 0 0000 8 1000 1 0001 9 1001 2 0010 A 1010 3 0011 B 1011 4 0100 C 1100 5 0101 D 1101 6 0110 E 1110 7 0111 F 1111
 15. 15. • Primetimo da je na ovaj način svakoj heksadekadnoj cifri jedinstveno dodeljen kod dužine četiri u binarnom sistemu što nam omogudava da obavljamo direktno prevođenje iz binarnog u heksadekadni sistem na slededi način: - Binarne cifre se grupišu u grupe od 4 cifre, počev od bitova najmanje težine. Ako ukupan broj bitova nije deljiv sa četiri, onda se dopisuje potreban broj vodedih nula (one su bez uticaja na promenu vrednosti originalnog zapisa).
 16. 16. • Primer 7 (1111011100001101010000)2 = ( 0011 1101 1100 0011 0101 0000)2 = (3DC350)16
 17. 17. Direktno prevođenje iz binarnog u oktalni sistem• Za kodiranje oktalnih cifara dovoljne su binarne reci dužine tri (8 = 23). Oktalna cifra Binarni kod Oktalna cifra Binarni kod 0 000 4 0100 1 001 5 0101 2 010 6 0110 3 011 7 0111
 18. 18. • Sada smo svakoj oktalnoj cifri jedinstveno dodelili binarni kod dužine tri što nam omogudava direktno prevođenje. Binarne cifre se grupišu grupe od po 3 cifre, počev od bitova najmanje težine. Ako ukupan broj bitova nije deljiv sa tri, onda se dopisuje potreban broj vodedih nula.• Primer 8(11111010001010)2 = (011 111 010 001 010)2 = (37212)8
 19. 19. Čuvanjevanje podataka u memoriji računara• Sve tipove podataka (cele brojeve, racionalne brojeve, znakove) računar čuva u binarnom obliku.• U memoriji računara jedan znak može zauzimati 1, 2, 4 ili čak 8 bajtova, ovisno o tipu.
 20. 20. Čuvanje celih brojeva• Celi brojevi najcešce se čuvaju u 2 bajta (16 bitova).• Za prikaz samog broja koristi se 15 bitova, dok vodedi bit služi za kodiranje predznaka.• Ako je u vodedem bitu 0, broj je pozitivan, a ako je 1, broj je negativan.Sačuvajmo broj 324(10) u 2 bajta.324(10) = 101000100(2)
 21. 21. • U 2 bajta binarni broj 101000100 čuvamo ovako: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0Ova nula znaci da je broj pozitivan.

×