Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מענה של נציב פניות הציבור ברשות השניה

83 views

Published on

אושרת קוטלר

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מענה של נציב פניות הציבור ברשות השניה

  1. 1. ‫נציב‬ ‫לשכת‬‫פניות‬‫הציבור‬ ______________________________________________________________________________ ‫הדפוס‬ ‫בית‬ '‫רח‬20‫ת"ד‬ ,3445:‫טל‬ ,‫ירושלים‬ ,2865562-02:‫פקס‬ ,9965562-02,shut2.org.ilwww.ra '‫ב‬ ‫באדר‬ '‫ו‬"‫תשע‬‫ט‬ 13‫ב‬‫מ‬‫ר‬‫ץ‬2019 ‫סימוכין‬256 ,‫רב‬ ‫שלום‬ ‫התקבלו‬ ‫שכמוה‬ ,‫בתלונתך‬‫יותר‬‫מ‬-3,200‫נוספות‬ ‫תלונות‬‫התבטאותה‬ ‫על‬ ‫קבלת‬ , ‫ב‬ ,‫קוטלר‬ ‫אושרת‬ ,"‫"המגזין‬ ‫מגישת‬ ‫של‬-16/2/19‫בערוץ‬ ‫התוכנית‬ ‫שידור‬ ‫במהלך‬ , ‫"רשת‬13." ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫הפונים‬ ‫לב‬ ‫מדם‬ ‫נכתבו‬ ‫מהן‬ ‫רבות‬ ‫כי‬ ‫שניכר‬ ,‫בתלונות‬,‫התוכנית‬ ‫במהלך‬ ‫כנגד‬ "‫יהודה‬ ‫"נצח‬ ‫גדוד‬ ‫מחיילי‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫כתבה‬ ‫שידור‬ ‫לאחר‬ ‫סמוך‬ ‫חיות‬ ‫אותם‬ ‫ומקבלים‬ ‫לצבא‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫"שולחים‬ :‫קוטלר‬ ‫אמרה‬ ,‫פלשתינים‬ ‫הבהירה‬ ‫זועמים‬ ‫צופים‬ ‫פניות‬ ‫ולאחר‬ ‫המהדורה‬ ‫בתום‬ ".‫כיבוש‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫זו‬ .‫אדם‬ ‫רק‬ ‫כוונו‬ ‫דבריה‬ ‫כי‬ ,‫ואמרה‬ ‫דבריה‬ ‫את‬ ‫קוטלר‬‫שפגעו‬ ‫חיילים‬ ‫אותם‬ ‫כלפי‬ ‫"טוב‬ ,‫בהתרסה‬ ‫הוסיפה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫כלל‬ ‫כלפי‬ ‫ולא‬ ‫בפלשתינים‬ "‫אותי‬ ‫להשתיק‬ ‫תצליחו‬ ‫לא‬ .‫הזאת‬ ‫בתוכנית‬ ‫דעתי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫אמשיך‬ ‫אני‬ ?‫לכם‬, .‫בידיה‬ ‫מנופפת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫חשו‬ ‫כי‬ ‫הצופים‬ ‫טענו‬ ,‫מוצדקות‬ ‫מצאתי‬ ‫שאותן‬ ,‫הנוספות‬ ‫ובתלונות‬ ‫בתלונתך‬ ‫מדבר‬ ‫מושפלים‬‫בני‬ ‫בהם‬ ,‫אחרים‬ .‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫כנגד‬ ‫קוטלר‬ ‫של‬ ‫הפוגעניים‬ ‫יה‬ ‫ואזרחים‬ ‫צה"ל‬ ‫לחיילי‬ ‫הורים‬ ,‫ובסדיר‬ ‫במילואים‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ,‫שכולות‬ ‫משפחות‬ .‫לשידור‬ ‫ראויים‬ ‫ולא‬ ‫בוטים‬ ‫היו‬ ‫דבריה‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ,‫רבים‬ ,‫בבירור‬ ‫השנייה‬ ‫ברשות‬ ‫הציבור‬ ‫פניות‬ ‫נציבות‬ ‫פתחה‬ ‫התלונות‬ ‫בעקבות‬ ‫המשד‬ ‫לגורם‬ ‫פנתה‬ ‫שבמהלכו‬‫כדי‬ ‫השנייה‬ ‫ברשות‬ ‫המקצועיים‬ ‫ולגורמים‬ ‫ר‬ ,'‫ברקוביץ‬ ‫שמאלוב‬ ‫יוליה‬ '‫הגב‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ .‫בבדיקה‬ ‫שיפתחו‬ ‫כי‬ ‫ודרשה‬ ‫קוטלר‬ ‫של‬ ‫הבוטים‬ ‫דבריה‬ ‫את‬ ‫גינתה‬ ,‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫להנהלת‬ ‫פנתה‬ .‫ואמיתית‬ ‫כנה‬ ,‫ברורה‬ ,‫מפורשת‬ ‫בצורה‬ ‫בשידור‬ ‫דבריה‬ ‫את‬ ‫תבהיר‬ ‫הו‬ "‫אדם‬ ‫"חיות‬ ‫בביטוי‬ ‫"השימוש‬‫ראוי‬ ‫לא‬ ‫ביטוי‬ ‫זהו‬ .‫ומשפיל‬ ‫מבזה‬ ‫א‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫המגינים‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫כנגד‬ ‫ובפרט‬ ‫בכלל‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬ .‫ברבים‬ ‫פגעה‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫כנגד‬ ‫קוטלר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫התבטאותה‬ ,‫לצערי‬ ‫מצופה‬ ,‫ומתלהם‬ ‫כוחני‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫הופך‬ ‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫שבו‬ ,‫זה‬ ‫בעידן‬ ‫המיל‬ ‫של‬ ‫לכוחן‬ ‫היטב‬ ‫המודעת‬ ,‫החדשות‬ ‫מחברת‬‫של‬ ‫ולכוחה‬ ‫ים‬ ‫בבואה‬ ‫גם‬ ‫ומכובד‬ ‫מאוזן‬ ,‫מאופק‬ ‫שיח‬ ‫ולהוביל‬ ‫אחריות‬ ‫לקבל‬ ,‫התקשורת‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫דבריה‬ ‫את‬ ‫תוקף‬ ‫בכל‬ ‫מגנה‬ ‫אני‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ ‫לבקר‬ "‫קוטלר‬‫חדשות‬ ‫חברת‬ ‫להנהלת‬ '‫ברקוביץ‬ ‫שמאלוב‬ '‫הגב‬ ‫כתבה‬13.
  2. 2. ‫נציב‬ ‫לשכת‬‫פניות‬‫הציבור‬ ______________________________________________________________________________ ‫הדפוס‬ ‫בית‬ '‫רח‬20‫ת"ד‬ ,3445:‫טל‬ ,‫ירושלים‬ ,2865562-02:‫פקס‬ ,9965562-02,shut2.org.ilwww.ra ‫ברשתות‬ ‫קשה‬ ‫מילולית‬ ‫באלימות‬ ‫קוטלר‬ '‫הגב‬ ‫הותקפה‬ ‫השידור‬ ‫לאחר‬ ‫סמוך‬ ‫החבר‬.‫תיות‬,'‫ברקוביץ‬ ‫שמאלוב‬ ‫יוליה‬ '‫הגב‬ ,‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫מגנות‬ ‫השנייה‬ ‫ברשות‬ ‫הציבור‬ ‫פניות‬ ‫ונציבות‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫הנהלת‬ ‫קשר‬ ‫בלא‬ ,‫קוטלר‬ '‫הגב‬ ‫על‬ ‫האלימה‬ ‫המילולית‬ ‫ההתקפה‬ ‫את‬ ‫תוקף‬ ‫בכל‬ ‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫לאלימות‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ .‫לאמירותיה‬. ‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫הנהלת‬ ‫מסרה‬ ‫לתלונות‬ ‫בתגובתה‬,‫כי‬‫היא‬‫לשון‬ ‫בכל‬ ‫מסתייגת‬ ‫בפני‬ ‫כנה‬ ‫התנצלות‬ ‫מביעה‬ ‫היא‬ ‫וכי‬ "‫אדם‬ ‫כ"חיות‬ ‫בצה"ל‬ ‫חיילים‬ ‫מתיאור‬ '‫הגב‬ ‫זומנה‬ ‫השידור‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫עוד‬ .‫זו‬ ‫מהתבטאות‬ ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫לה‬ ‫הבהיר‬ ‫השיחה‬ ‫במהלך‬ ‫וכי‬ ‫דבריה‬ ‫על‬ ‫ההנהלה‬ ‫עם‬ ‫לשיחה‬ ‫קוטלר‬ ‫והו‬ ‫נוסחו‬ ‫שבו‬ ‫מהאופן‬ ‫חריף‬ ‫באופן‬ ‫מסתייג‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מנהלה‬‫הדברים‬ ‫צגו‬. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫במסגרת‬ ‫נאמרו‬ ‫קוטלר‬ ‫של‬ ‫דבריה‬ ‫כי‬ ,‫ההנהלה‬ ‫מסרה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫יסודו‬ ‫ושהם‬ ‫לה‬ ‫המוקנים‬ ‫והיצירה‬ .‫במחלוקת‬ ‫ושנויה‬ ‫חריפה‬ ‫זו‬ ‫שדעה‬ ‫הגם‬ ,‫בשידור‬ ‫דעתם‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫חברת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫וכי‬ ‫בשידור‬ ‫דבריה‬ ‫את‬ ‫תבהיר‬ ‫קוטלר‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫עוד‬ ‫דעה‬ ‫הבעות‬ ‫של‬ ‫שילובן‬ ‫בדרכי‬ ‫החברה‬ ‫עיתונאי‬ ‫עם‬ ‫לדון‬ ‫ימשיך‬ ‫החדשות‬ .‫החדשות‬ ‫בשידורי‬ ‫ב‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שבוע‬ ‫ששודרה‬ "‫"המגזין‬ ‫בתוכנית‬-23/2/19‫את‬ ‫קוטלר‬ ‫הבהירה‬ , :‫דבריה‬ ‫על‬ ‫התנצלות‬ ‫והביעה‬ ‫שנאמרו‬ ‫לדברים‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫ופירטה‬ ‫דבריה‬ "‫החי‬ ‫כלפי‬ ‫כוונו‬ ‫דבריי‬ .‫שאמרתי‬ ‫ממה‬ ‫במנותק‬ ‫הופצו‬ ‫הדברים‬‫ילים‬ "‫מכם‬ ‫במי‬ ‫פגעו‬ ‫דבריי‬ ‫אם‬ ‫ליבי‬ ‫מעומק‬ ‫מצטערת‬ ‫אני‬ .‫החוק‬ ‫על‬ ‫שעברו‬ .‫בשידור‬ ‫קוטלר‬ ‫אמרה‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫התנצלותה‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הרשות‬ ‫והנהלת‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫חדשות‬ ‫חברת‬ ‫הנהלת‬ ‫של‬ ‫התנצלותה‬ ‫ואת‬ ‫קוטלר‬13. ‫הנהלות‬ ‫את‬ ‫יזמנו‬ ‫כי‬ ‫הודיעו‬ ‫הרשות‬ ‫והנהלת‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫חב‬"?‫הגבול‬ ‫עובר‬ ‫היכן‬ ,‫דעה‬ ‫או‬ ‫"חדשות‬ ‫שכותרתו‬ ‫לדיון‬ ‫החדשות‬ ‫רות‬ ‫במהדורות‬ ‫דעות‬ ‫והבעת‬ ‫חדשות‬ ‫הגשת‬ ‫שבין‬ ‫במתח‬ ‫יעסוק‬ ‫הדיון‬ ‫האקטואליה‬ ‫ובתוכניות‬ ‫החדשות‬. ‫ויש‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫במשטרנו‬ ‫יסוד‬ ‫כלל‬ ‫הוא‬ ‫הביטוי‬ ‫שחופש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חולק‬ ‫אין‬ ,‫לטעמי‬ ‫לב‬ ‫חובה‬ ‫ואף‬ ‫ניתן‬ ‫ובמסגרתו‬ ‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬‫ראויות‬ ‫לא‬ ‫תופעות‬ ‫קר‬ ,‫וחיילים‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫פוגעניות‬ ‫והתנהגויות‬‫פירושו‬ ‫אין‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫אולם‬ .‫וההשפלה‬ ‫הביזוי‬ ‫חופש‬
  3. 3. ‫נציב‬ ‫לשכת‬‫פניות‬‫הציבור‬ ______________________________________________________________________________ ‫הדפוס‬ ‫בית‬ '‫רח‬20‫ת"ד‬ ,3445:‫טל‬ ,‫ירושלים‬ ,2865562-02:‫פקס‬ ,9965562-02,shut2.org.ilwww.ra ‫כפי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫ולא‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫להיות‬ ,‫שתהיה‬ ‫ככל‬ ‫חריפה‬ ,‫ביקורת‬ ‫על‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫במסגרת‬ ‫נאמרו‬ ‫קוטלר‬ ‫של‬ ‫שדבריה‬ ‫הגם‬ .‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫שנעשה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,‫והיצירה‬.‫אלה‬ ‫ומשפילות‬ ‫פוגעניות‬ ,‫בוטות‬ ‫למילים‬ ‫מקום‬ ‫לטעמי‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמם‬ ‫הפגיעה‬ ‫לבין‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫שבין‬ ‫באיזון‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ .‫הכוונה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ‫קוטלר‬ ‫שלדברי‬ ‫אף‬ ,‫הטוב‬ ‫שמם‬ ‫נפגע‬ ‫צה"ל‬ ‫או‬ ‫מביזוים‬ ‫ולהימנע‬ ‫הסיקור‬ ‫מושאי‬ ‫של‬ ‫כבודם‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫החדשות‬ ‫לחברת‬ .‫השפלתם‬ ‫אני‬.‫האחרים‬ ‫ולפונים‬ ‫לך‬ ‫שנגרמה‬ ‫הנעימות‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫ומצר‬ ‫פנייתך‬ ‫על‬ ‫לך‬ ‫מודה‬ .‫המשדר‬ ‫הגורם‬ ‫לב‬ ‫לתשומת‬ ,‫זה‬ ‫מענה‬ ‫בצירוף‬ ,‫הערתך‬ ‫את‬ ‫העברתי‬ ,‫בברכה‬ :‫העתקים‬‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ,'‫ברקוביץ‬ ‫שמאלוב‬ ‫יוליה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ,‫בפועל‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫שויקי‬ ‫ניר‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ,‫בפועל‬ ‫יועמ"ש‬ ,‫ביתן‬ ‫אופיר‬ ‫עו"ד‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ,‫משפטית‬ ‫מחלקה‬ ,‫גרוס‬ ‫מיכל‬ ‫עו"ד‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ ,‫תכניות‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬ ,‫עזרא‬ ‫ורד‬ ‫רשת‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ורשבסקי‬ ‫יוסי‬13 ‫רשת‬ ,‫רגולציה‬ ‫וסמנכ"ל‬ ‫יועמ"ש‬ ,‫קמחי‬ ‫דבורה‬ ‫עו"ד‬13 ‫יו‬ ‫גולן‬‫חדשות‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫כפז‬13

×