Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלון לויטה נגד ידיעות אחרונות

87 views

Published on

זכויות יוצרים

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

אלון לויטה נגד ידיעות אחרונות

  1. 1. ‫בנצרת‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"ק‬24775-06-19‫בע‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫לויטה‬"‫מ‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 1‫מתוך‬5 ‫בפני‬‫כבוד‬‫ה‬‫העמית‬ ‫שופט‬‫שדמי‬ ‫יובל‬ ‫התובע‬‫לויטה‬ ‫אלון‬ ‫נגד‬ ‫הנתבעת‬‫בע"מ‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 1 ‫של‬ ‫פיצוי‬ ‫מבקש‬ ‫התובע‬33,900₪)‫זה‬ ‫בהליך‬ ‫האפשרי‬ ‫(המקסימום‬‫מצד‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬2 ‫שבכך‬ ‫משום‬ ‫והן‬ ,‫הצילום‬ ‫את‬ ‫פרסמה‬ ‫כאשר‬ ‫שלו‬ ‫בצילום‬ ‫השתמשה‬ ‫שהנתבעת‬ ‫משום‬ ‫הן‬ ,‫הנתבעת‬3 .‫בצילום‬ ‫להשתמש‬ ‫התקשורת‬ ‫בעולם‬ ‫נוספים‬ ‫לגורמים‬ ‫הנתבעת‬ ‫אפשרה‬4 5 .‫עצמאי‬ ‫מקצועי‬ ‫צלם‬ ‫הינו‬ ‫התובע‬6 7 ,‫עוד‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬‫ש‬‫ביום‬10.2.18‫וחלקיו‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫של‬ ‫קרב‬ ‫מטוס‬ ‫נפל‬.‫באזור‬ ‫התפזרו‬8 9 ‫התובע‬‫אז‬ ‫שהיה‬‫האפשר‬ ‫כמידת‬ ‫ולעזור‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לתעד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫למקום‬ ‫יצא‬ ,‫שוטר‬ ‫של‬ ‫בסטטוס‬10 .‫האוויר‬ ‫לחיל‬11 12 ‫המטוס‬ ‫של‬ ‫מפלט‬ ‫כיסא‬ ‫בשטח‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬.‫בלעדי‬ ‫באופן‬ ‫לטענתו‬ ,‫צילומים‬ ‫מספר‬ ‫אותו‬ ‫וצילם‬13 "‫סגור‬ ‫צבאי‬ ‫"שטח‬ ‫הוכרז‬ ‫הרלוונטי‬ ‫שהשטח‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬,‫לא‬ ‫להבנתו‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬‫צלם‬ ‫לשם‬ ‫הגיע‬14 ‫כאשר‬ ,‫אחר‬ ‫מקצועי‬.‫שוטר‬ ‫של‬ ‫בסטטוס‬ ‫להיותו‬ ‫במקום‬ ‫הימצאותו‬ ‫את‬ ‫קושר‬ ‫התובע‬15 16 ‫מספר‬ ‫התובע‬,‫עוד‬‫ש‬‫פנו‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫אליו‬‫תמונות‬ ‫לקבל‬ ‫בבקשה‬ ‫תקשורת‬ ‫גורמי‬ ‫מספר‬‫מהזירה‬,17 ‫ערוץ‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫לחברת‬ ‫להעביר‬ ‫בחר‬ ‫והוא‬10‫ובהרשאה‬ ‫תמורה‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫שצילם‬ ‫התמונות‬ ‫את‬18 ‫לשימוש‬‫בלבד‬ ‫שלהם‬ ‫החדשות‬ ‫במהדורת‬"‫"קרדיט‬ ‫למתן‬ ‫בכפוף‬.19 20 ‫שצילם‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫שנדהם‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬‫הנתבעת‬ ‫בעיתון‬ ,‫המרכזית‬ ‫כתמונה‬ ,‫היום‬ ‫למחרת‬21 '‫(בעמ‬ ‫האירוע‬ ‫של‬3‫מיום‬ ‫לגיליון‬11.2.18.)22 23 ‫בהסכמת‬ ‫או‬ ‫בידיעתו‬ ‫שלא‬ ‫נעשה‬ ‫שהפרסום‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מלין‬ ‫התובע‬‫ו‬,‫הקנייניות‬ ‫זכויותיו‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫תוך‬,24 ‫ו‬‫מלין‬‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬‫הקרדיט‬ ‫את‬ ‫נתנה‬ ‫הנתבעת‬‫ע‬‫ל‬‫ה‬‫תמונה‬.‫אחר‬ ‫לצלם‬25
  2. 2. ‫בנצרת‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"ק‬24775-06-19‫בע‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫לויטה‬"‫מ‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 2‫מתוך‬5 1 ‫לקבל‬ ‫בבקשה‬ ‫לנתבעת‬ ‫שפנה‬ ‫מציין‬ ‫התובע‬"‫ראוי‬ ‫פיצוי‬"‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫שזו‬‫שהשתמש‬ ‫הודתה‬‫ה‬2 .‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫פיצוי‬ ‫לו‬ ‫והציעה‬ ‫בשגגה‬ ‫זאת‬ ‫שעשתה‬ ‫טענה‬ ,‫שלו‬ ‫בצילום‬3 4 ‫התביעה‬ ‫בכתב‬ ‫מסביר‬ ‫התובע‬,‫הינו‬ ‫שפורסם‬ ‫שהצילום‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מחלוקת‬ ‫תיתכן‬ ‫לא‬ ‫להשקפתו‬ ‫מדוע‬5 .‫ידיו‬ ‫מעשה‬6 ,‫נסתרו‬ ‫שלא‬ ‫אלה‬ ‫טענותיו‬‫מב‬‫ההסתברויות‬ ‫מאזן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ססות‬‫ובה‬,‫לסתור‬ ‫ממשית‬ ‫ראייה‬ ‫יעדר‬7 ‫לפיה‬ ‫מסקנה‬‫התובע‬‫הוכיח‬.‫בתמונה‬ ‫הזכויות‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬8 9 10 ‫מ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונצפה‬ "‫"סקופ‬ ‫בבחינת‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ ‫בו‬ ‫שהצילום‬ ‫טוען‬ ‫התובע‬‫ממנו‬ ‫נמנעו‬ ‫כך‬ ‫ובשל‬ ,‫יליונים‬11 .‫עתק‬ ‫בסכומי‬ ‫יוצרים‬ ‫מזכויות‬ ‫הכנסות‬12 .‫בסיכומיו‬ ‫עליה‬ ‫חזר‬ ‫לא‬ ‫והתובע‬ ‫כלל‬ ‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬13 14 ‫מבוססת‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הפיצוי‬ ‫דרישת‬‫לטענתו‬‫היתר‬ ‫בין‬,‫עשיי‬ ‫דיני‬ ‫על‬‫דיני‬ ,‫במשפט‬ ‫ולא‬ ‫עושר‬ ‫ת‬15 ,‫הנזיקין‬‫ו‬‫סעיף‬11‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫לחוק‬)‫(החוק‬.16 17 ‫להג‬ ‫טענה‬ ‫הנתבעת‬‫נתה‬,.‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫הגיש‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫השתהה‬ ‫שהתובע‬18 19 ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫בצילום‬ ‫שהשתמשה‬ ‫טוענת‬ ‫הנתבעת‬,‫הגנת‬ ‫עליה‬ ‫חלה‬ ,‫התובע‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫הפרה‬ ‫אם‬ ‫ואף‬20 ‫והגנת‬ "‫תמים‬ ‫"מפר‬"‫ההוגן‬ ‫השימוש‬"‫בחוק‬ ‫האמורות‬.21 22 ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫שהיה‬ ‫חריג‬ ‫חדשותי‬ ‫מאירוע‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ‫שהצילום‬ ‫מציינת‬ ‫הנתבעת‬‫השאר‬ ‫ובין‬ ,‫רב‬ ‫ציבורי‬23 ‫הוצגו‬‫בעיתונה‬.‫המטוס‬ ‫שרידי‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫צילומים‬24 25 ‫טוענת‬ ‫הנתבעת‬‫מ‬ ‫הצילום‬ ‫את‬ ‫ששאבה‬-‫הידיעות‬ ‫"מוקד‬GLOBAL."26 ‫שהמוקד‬ ‫מוסיפה‬ ‫היא‬‫הנ"ל‬‫לוי‬ ‫אשר‬ ‫הינו‬ ‫שהצלם‬ ‫ציין‬,.‫הנתבעת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקרדיט‬ ‫ניתן‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬27 28 ‫ערוץ‬ ‫בחדשות‬ ‫לרבות‬ ,‫לתובע‬ ‫ולא‬ ‫לוי‬ ‫לאשר‬ ‫הקרדיט‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫נוספים‬ ‫לפרסומים‬ ‫מפנה‬ ‫הנתבעת‬229 ‫וערוץ‬"‫מאקו‬".30 31 ‫אליה‬ ‫פנה‬ ‫שהתובע‬ ‫מציינת‬ ‫הנתבעת‬‫רק‬‫חודשי‬ ‫מספר‬ ‫כחלוף‬‫הפרסום‬ ‫ממועד‬ ‫ם‬,‫לראשונה‬ ‫שמעה‬ ‫ואז‬32 ‫את‬.‫הצלם‬ ‫שהוא‬ ‫הטענה‬33
  3. 3. ‫בנצרת‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"ק‬24775-06-19‫בע‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫לויטה‬"‫מ‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 3‫מתוך‬5 1 ‫בהמשך‬‫הצילום‬ ‫עבור‬ ‫לתובע‬ ‫לשלם‬ ‫הנתבעת‬ ‫הסכימה‬,‫הערכי‬ ‫עפ"י‬‫המק‬ ‫ם‬‫גודל‬ ‫(סדר‬ ‫והנהוגים‬ ‫ובלים‬2 ‫עד‬ ‫של‬2000.)₪3 4 .‫אחרים‬ ‫תקשורת‬ ‫גורמי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשו‬ ‫לפרסומים‬ ‫אחראית‬ ‫שאינה‬ ‫מוסיפה‬ ‫הנתבעת‬5 6 ‫בסעיף‬ ‫הקבוע‬ ‫לסייג‬ ‫מפנה‬ ‫הנתבעת‬50‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫מתקיים‬ ‫שהסייג‬ ‫וטוענת‬ ‫לחוק‬ )‫(ב‬,‫וכן‬‫מפנה‬ ‫היא‬7 ‫לסעיף‬58‫ו‬ ‫לחוק‬‫ל‬‫סעיף‬19.‫לחוק‬8 9 ‫נטל‬ ‫מוטל‬ ‫הנתבעת‬ ‫על‬‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫השכנוע‬.‫בנטל‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סייגים‬ ‫לקיום‬ ‫טענותיה‬10 11 ‫לרעתה‬‫סברה‬ ‫כאשר‬ ,)"‫"טלגרם‬ ‫ברשת‬ ‫(פרסום‬ ‫מפוקפק‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫שהסתמכה‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫יש‬12 ‫לשיטתה‬.‫הזכויות‬ ‫בעל‬ ‫מיהו‬ ‫מעמיק‬ ‫בירור‬ ‫לברר‬ ‫מבלי‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫רשאית‬ ‫שהיא‬13 ‫היית‬ ‫אמורה‬ ‫שהנתבעת‬ ‫ידיעות‬ ‫בסוכנות‬ ‫מדובר‬‫גוף‬ ‫הינה‬ ‫הנתבעת‬ ‫שהרי‬ ,‫מיהותה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫ה‬14 ‫אופיי‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫ואמורה‬ ‫במדינה‬ ‫דומיננטי‬ ‫תקשורת‬‫ן‬‫ס‬ ‫של‬‫אמ‬ ‫או‬ ‫פיקטיביות‬ ,‫ידיעות‬ ‫וכנויות‬.‫תיות‬15 16 ‫רא‬ ‫הביאה‬ ‫לא‬ ‫הנתבעת‬‫אמ‬ ‫ידיעות‬ ‫בסוכנות‬ ‫שמדובר‬ ‫לכך‬ ‫יה‬‫ומהימנה‬ ‫תית‬‫שראוי‬ ‫כזו‬ ,‫וניתן‬‫היה‬17 .‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫עליה‬ ‫להסתמך‬18 19 ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫בנסיבות‬‫מוטעי‬ ‫הנחה‬ ‫נדרשת‬ ‫שכן‬ ,"‫תמים‬ ‫"מפר‬ ‫הינה‬ ‫שהנתבעת‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬‫ת‬‫הנתבעת‬ ‫של‬20 ‫בסיס‬ ‫על‬‫נאמן‬ ‫יסוד‬.21 22 .‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מהנתבעת‬ ‫לפיצוי‬ ‫זכאי‬ ‫שהתובע‬ ‫לקבוע‬ ‫איפוא‬ ‫יש‬23 24 25 ‫הרלוונטיות‬ ‫הנסיבות‬‫(סעיף‬ ‫הראוי‬ ‫הפיצוי‬ ‫לגובה‬ ‫באשר‬56)‫לחוק‬,:‫אלה‬ ‫הן‬26 27 1.‫נפוץ‬ ‫עיתון‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ ‫מוציאה‬ ‫הנתבעת‬,‫העניין‬ ‫ובנסיבות‬"‫חייבת‬"‫לפעול‬ ‫הייתה‬‫(במישור‬28 )‫המקצועי‬‫העיתון‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫הזמנים‬ ‫סד‬ ‫עפ"י‬,‫שהיה‬ ‫המטוס‬ ‫הפלת‬ ‫באירוע‬ ‫בהתחשב‬29 .‫חשיבות‬ ‫רב‬ ‫חדשותי‬ ‫אירוע‬30 ‫לדעת‬ ‫הייתה‬ ‫שיכולה‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫הצלם‬ ‫מי‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬‫השכנוע‬ ‫(נטל‬31 )‫בו‬ ‫עמד‬ ‫שלא‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫מוטל‬.32 33
  4. 4. ‫בנצרת‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"ק‬24775-06-19‫בע‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫לויטה‬"‫מ‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 4‫מתוך‬5 ‫עצמו‬ ‫התובע‬‫בדיון‬ ‫הודה‬,‫הינה‬ ‫מדובר‬ ‫בה‬ ‫שהתמונה‬ ‫הפרסום‬ ‫לאחר‬ ‫בטוח‬ ‫היה‬ ‫שלא‬1 .‫צילם‬ ‫שהוא‬ ‫תמונה‬2 ‫הש‬ ‫את‬ ‫התובע‬ ‫תירץ‬ ‫כך‬‫כאשר‬ ,‫פיצוי‬ ‫לקבלת‬ ‫לנתבעת‬ ‫בפנייתו‬ ‫יהוי‬‫של‬ ‫בשיהוי‬ ‫מדובר‬3 .‫חודשים‬ ‫מספר‬4 ‫ונועדה‬ ,‫סבירה‬ ‫ולא‬ ‫אמינה‬ ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫שטענה‬ ‫אציין‬‫להשקפתי‬‫אותו‬ ‫לחלץ‬5 ‫בדרישתו‬ ‫שהשתהה‬ ‫מהחשד‬‫לפיצוי‬‫תום‬ ‫בחוסר‬-.‫לב‬6 7 2.‫ועד‬ ‫הפרסום‬ ‫מאז‬‫ב‬ ‫לנתבעת‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הפנייה‬‫עם‬ ‫התובע‬ ‫ניהל‬ ,‫פיצוי‬ ‫בקשת‬8 ‫למתן‬ ‫מסחרי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫הנתבעת‬‫כל‬ ‫שהעלה‬ ‫בלא‬ ,‫צלח‬ ‫שלא‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ,‫צילום‬ ‫שירותי‬9 ‫כאן‬ ‫מטענותיו‬ ‫טענה‬‫תום‬ ‫להעדר‬ ‫החשד‬ ‫על‬ ‫לעיל‬ ‫ההערה‬ ‫(ראה‬-)‫לב‬.10 11 12 13 3.‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫בלעדי‬ ‫צילום‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כשוטר‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫ניצל‬ ,‫שלו‬ ‫טענתו‬ ‫עפ"י‬ ‫התובע‬14 .‫מסחרי‬15 16 4.‫מודה‬ ‫התובע‬‫אחרים‬ ‫תקשורת‬ ‫שגורמי‬‫שלו‬ ‫בתמונה‬ ‫השתמשו‬ ,"‫"מאקו‬ ‫אתר‬ ‫לרבות‬‫בדומה‬17 ‫לנתבעת‬‫אך‬ ,‫בח‬ ‫הוא‬‫הנתבעת‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לתבוע‬ ‫ר‬.‫שרירותית‬ ‫בבחירה‬18 ‫התובע‬ ‫טענת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משליכה‬ ‫זו‬ ‫נסיבה‬,‫לנזק‬‫לו‬ ‫שגרמה‬‫כביכול‬‫גרמה‬ ‫כאשר‬ ‫הנתבעת‬19 .‫תמלוגים‬ ‫יקבל‬ ‫שהתובע‬ ‫מבלי‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫לאחרים‬20 ‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהצטרפה‬ ‫זו‬ ‫נסיבה‬2.‫התובע‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תום‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משליכה‬ ,‫לעיל‬21 22 5.‫לנתבע‬ ‫התובע‬ ‫פניית‬‫מספר‬ ‫כחלוף‬ ‫ת‬‫ש‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ,‫חודשים‬‫באשר‬ ‫ליבו‬ ‫תום‬ ‫על‬ ‫משליכה‬23 ‫לנתבעת‬ ‫ראייתי‬ ‫נזק‬ ‫גרימת‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ,‫בזכותו‬ ‫לשימוש‬‫נכנסת‬ ‫שהיא‬ ‫להוכיח‬ ‫בניסיונה‬24 .‫בחוק‬ ‫לסייגים‬25 26 ‫מצו‬ ‫תמונה‬ ‫פרסום‬ ‫שעניינם‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫בשורת‬‫אלפי‬ ‫של‬ ‫פיצויים‬ ‫ניתנו‬ ,‫למת‬₪‫בודדים‬‫כאשר‬ ,‫בלבד‬27 ‫בעניינ‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬‫נ‬‫ו‬‫הנתבעת‬ ‫עמדת‬ ‫לטובת‬ ‫משקל‬ ‫בעלות‬ ‫נסיבות‬ ‫קיימות‬‫שנהג‬ ‫התובע‬ ‫ולרעת‬28 ‫תום‬ ‫בחוסר‬-.‫לב‬29 30 31 32
  5. 5. ‫בנצרת‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"ק‬24775-06-19‫בע‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ '‫נ‬ ‫לויטה‬"‫מ‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 5‫מתוך‬5 ‫שהתובע‬ ‫קובע‬ ‫אני‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫אינו‬‫לפיצוי‬ ‫זכאי‬‫בז‬ ‫מקבל‬ ‫שהיה‬ ‫הראוי‬ ‫לשכר‬ ‫מעבר‬‫אמת‬ ‫מן‬,‫לו‬1 ‫הצלם‬ ‫שהוא‬ ‫הנתבעת‬ ‫ידעה‬‫פיצוי‬ ,‫בסך‬2000.₪2 3 ‫הרתעתי‬ ‫אינטרס‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫שקיים‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫והתובע‬‫בת‬ ‫לבקש‬ ‫כלל‬ ‫ניסה‬‫ום‬-‫של‬ "‫"ריפוי‬ ‫לב‬4 .‫לקרדיט‬ ‫בזכותו‬ ‫המוסרית‬ ‫הפגיעה‬5 6 ‫לקבל‬ ‫לתובע‬ ‫הוצע‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬‫את‬‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫הסכום‬‫שקיימות‬ ‫בטענה‬ ‫בתביעתו‬ ‫דבק‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,7 .‫בה‬ ‫התומכות‬ ‫משפטיות‬ ‫אסמכתאות‬8 9 ‫מספר‬ ‫מציב‬ ‫שהחוק‬ ‫לכך‬ ‫להפנות‬ ‫למותר‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ,‫שכזו‬ ‫אסמכתא‬ ‫התובע‬ ‫בסיכומי‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬10 ‫שי‬‫של‬ ‫המומחיות‬ ‫"חוש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הינה‬ ‫שונים‬ ‫מקרים‬ ‫בין‬ ‫וההשוואה‬ ,‫בהם‬ ‫להתחשב‬ ‫שיש‬ ‫קולים‬11 ."‫המשפטן‬12 13 ‫התובע‬ ‫התנהלות‬ ‫לנוכח‬‫כ‬‫לעיל‬ ‫אמור‬‫לקבל‬ ‫וסירובו‬‫שנפסק‬ ‫הסכום‬,‫ראוי‬ ‫כשכר‬‫לשאת‬ ‫עליו‬14 ‫ההליך‬ ‫בהוצאות‬‫בסך‬2,000.₪15 16 ‫בתוך‬ ‫לתובע‬ ‫לשלם‬ ‫הנתבעת‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫שאני‬ ‫כך‬ ,‫חלקית‬ ‫מתקבלת‬ ‫התביעה‬30‫של‬ ‫סך‬ ‫יום‬2000.₪17 18 ‫בסך‬ ‫ההוצאות‬ ‫בקיזוז‬2000₪‫בתוך‬ ‫לנתבעת‬ ‫לשלם‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫אני‬ ‫אותן‬30‫הצדדים‬ ‫אין‬ ,‫יום‬19 .‫לזו‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫חייבים‬20 21 ‫תע‬ ‫המזכירות‬‫הצדדים‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫דין‬ ‫מפסק‬ ‫העתק‬ ‫ביר‬‫רשאי‬ ‫אשר‬ ,‫ם‬‫ע‬ ‫רשות‬ ‫לבקש‬‫מבית‬ ‫רעור‬22 ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬‫בנצרת‬‫בתוך‬15‫לידיה‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המצאת‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬‫ם‬.23 24 ,‫היום‬ ‫ניתן‬‫תש"פ‬ ‫חשוון‬ ‫כ"ד‬,22‫נובמבר‬2019.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,25 26 27 28 29

×