Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

‫רשומות‬
‫חוק‬ ‫הצעות‬
‫ת‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה‬
2018 ‫בדצמבר‬ 17 	825 	‫ט‬"‫התשע‬ ‫בטבת‬ '‫ט‬
‫עמוד‬
‫פוגעניים‬ ‫תכנים‬ ‫מפני...
58‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬
‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫ולוועדת‬ ‫הכנסת‬ ‫לוועדת‬ ‫המשותפת‬ ‫הוועדה‬...
59 ‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬
‫לקבל‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫להשיב‬ ‫המנוי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הג...
60‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬
‫התוספת‬ ‫תיקון‬.2– ‫העיקרי‬ ‫לחוק‬ ‫בתוספת‬
;‫תימחק‬ – )‫(1א‬ ‫פס...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"ט-2018

69 views

Published on

חוק הפורנו

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"ט-2018

  1. 1.  ‫רשומות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ 2018 ‫בדצמבר‬ 17 825 ‫ט‬"‫התשע‬ ‫בטבת‬ '‫ט‬ ‫עמוד‬ ‫פוגעניים‬ ‫תכנים‬ ‫מפני‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ‫(הגנה‬ )74 '‫מס‬ ‫(תיקון‬ )‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018–‫התשע"ט‬ ,)‫באינטרנט‬
  2. 2. 58‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫ולוועדת‬ ‫הכנסת‬ ‫לוועדת‬ ‫המשותפת‬ ‫הוועדה‬ ‫מטעם‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בזה‬ ‫מתפרסמת‬ :)‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫סינון‬ ‫חובת‬ – ‫(תיקון‬ )‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫לדיון‬ ‫פוגעניים‬ ‫תכנים‬ ‫מפני‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ‫(הגנה‬ )74 '‫מס‬ ‫(תיקון‬ )‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ *‫‏‬2018–‫התשע"ט‬ ,)‫באינטרנט‬ ‫4ט‬ ‫סעיף‬ ‫תיקון‬.1– ‫4ט‬ ‫בסעיף‬ ,)‫העיקרי‬ ‫החוק‬ – ‫(להלן‬ 1‫‏‬1982–‫התשמ"ב‬ ,)‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫בחוק‬ ;‫יימחקו‬ – )4( ‫עד‬ )2( ‫פסקאות‬ ,"‫פוגעני‬ ‫"תוכן‬ ‫בהגדרה‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ )1( :‫יבוא‬ )‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫במקום‬ )2( ‫ובה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫בדרך‬ ‫הודעה‬ ‫ממנוייו‬ ‫מנוי‬ ‫לכל‬ ‫ישלח‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ )‫"(ד‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫לסינון‬ ‫יעיל‬ ‫שירות‬ ‫מהספק‬ ‫לקבל‬ ‫זכותו‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫יידע‬ ‫בשים‬ ,‫המנוי‬ ‫שברשות‬ ‫הקצה‬ ‫בציוד‬ ‫שתותקן‬ ‫תוכנה‬ ‫באמצעות‬ ‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ ‫יגבה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סינון‬ ‫שירות‬ ‫בעד‬ ;‫בתחום‬ ‫למקובל‬ ‫לב‬ .‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שירות‬ ‫בעד‬ ‫ממנו‬ ‫גובה‬ ‫שהוא‬ ‫התשלום‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫תשלום‬ ‫מהמנוי‬ – )‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫בהודעה‬ )‫(ה‬ ‫ואת‬ ‫המוצע‬ ‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ,‫ר‬‫השא‬ ‫בין‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫יפרט‬ )1( ‫ולתכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫לאתרים‬ ‫והחשיפה‬ ‫באינטרנט‬ ‫מהשימוש‬ ‫הנשקפות‬ ‫הסכנות‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ;‫כך‬ ‫עקב‬ ‫בקטינים‬ ‫לפגיעה‬ ‫הסכנה‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫פוגעניים‬ ;‫ובאמהרית‬ ‫ברוסית‬ ,‫באנגלית‬ ,‫בערבית‬ ‫גם‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫למנוי‬ ‫יאפשר‬ 1982–‫התשמ"ב‬ ,)‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫ליידע‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ ‫מחייב‬ ,)‫החוק‬ – ‫(להלן‬ ‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫בדבר‬ ‫מנוייו‬ ,‫אתרים‬ ‫לסינון‬ ‫אמצעים‬ ‫לרבות‬ ,‫מפניהם‬ ‫ההגנה‬ ‫ואפשרויות‬ ‫באינטרנט‬ ‫בשימוש‬ ‫הטמונות‬ ‫הנוספות‬ ‫הסכנות‬ ‫בדבר‬ ‫וכן‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫מחויב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מפניהם‬ ‫האפשריות‬ ‫וההגנות‬ ‫לסינון‬ ‫יעיל‬ ‫שירות‬ ‫זאת‬ ‫שביקש‬ ‫למנוי‬ ‫להציע‬ ‫לאינטרנט‬ ‫ללא‬ ,‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫כלל‬ ‫רבים‬ ‫מנויים‬ ,‫כאמור‬ ‫החובה‬ ‫למרות‬ .‫נוסף‬ ‫תשלום‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫לסינון‬ ‫אמצעים‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫מודעים‬ ‫אינם‬ .‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫שירות‬ ‫להתקנת‬ ‫מנגנון‬ ‫לקבוע‬ ‫נועדה‬ ‫זו‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫באינטרנט‬ ‫מסוימים‬ ‫לתכנים‬ ‫סינון‬ ‫פוגעני‬ ‫תוכן‬ .‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫פוגעני‬ ‫לתוכן‬ ‫חשיפה‬ ‫מפני‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ‫תועבה‬ ‫חומר‬ ‫כהצגת‬ ,‫ר‬‫הית‬ ‫בין‬ ,‫כיום‬ ‫מוגדר‬ ‫שיש‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫הצגת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,1977–‫התשל"ז‬ ,‫העונשין‬ ‫יחסי‬ ‫או‬ ‫ניצול‬ ‫או‬ ‫השפלה‬ ,‫ביזוי‬ ,‫התעללות‬ ,‫אלימות‬ ‫בהם‬ ‫גזענית‬ ‫הסתה‬ ‫וכן‬ ,‫לקטין‬ ‫הנחזה‬ ‫אדם‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫קטין‬ ‫עם‬ ‫מין‬ ‫מוצע‬ .‫אלימות‬ ‫הכוללים‬ ‫ומשחקים‬ ‫הימורים‬ ,‫לאומנית‬ ‫או‬ ‫הצגת‬ ‫רק‬ ‫שתכלול‬ ‫כך‬ ‫פוגעני‬ ‫תוכן‬ ‫הגדרת‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ .‫ר‬‫כאמו‬ ‫תועבה‬ ‫חומר‬ ‫הנשקפות‬ ‫לסכנות‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫כדי‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫לאתרים‬ ‫ומהחשיפה‬ ‫באינטרנט‬ ‫מהשימוש‬ ‫ספק‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫מוצע‬ ,‫ר‬‫נוע‬ ‫ובני‬ ‫לילדים‬ ‫בעיקר‬ ,‫פוגעניים‬ ,‫אלקטרונית‬ ‫בדרך‬ ,‫מנוייו‬ ‫לכל‬ ‫לשלוח‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫של‬ ‫לסינון‬ ‫יעיל‬ ‫שירות‬ ‫ממנו‬ ‫לקבל‬ ‫זכותם‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ .‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫הקצה‬ ‫בציוד‬ ‫להתקין‬ ‫יוכל‬ ‫שהמנוי‬ ‫תוכנה‬ ‫באמצעות‬ ‫יסופק‬ .‫שברשותו‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫בהודעת‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מעונין‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫לבחור‬ ‫מנוי‬ ‫כל‬ ‫יתבקש‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫ללא‬ ‫או‬ ‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫הסינון‬ ‫הגישה‬ ‫לספק‬ ‫תישלח‬ ‫המנוי‬ ‫תשובת‬ .‫הסינון‬ ‫בשירות‬ ‫שמשלם‬ ‫כמי‬ ‫המשיב‬ ‫זיהוי‬ ‫את‬ ‫שיאפשר‬ ‫באופן‬ ‫באינטרנט‬ ‫שמשלם‬ ‫מי‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שכן‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שירות‬ ‫עבור‬ ‫יקבל‬ ‫להודעה‬ ‫ישיב‬ ‫שלא‬ ‫מנוי‬ .‫ר‬‫בגי‬ ‫הוא‬ ‫השירות‬ ‫עבור‬ ‫תישלח‬ – ‫ישיב‬ ‫לא‬ ‫עליה‬ ‫גם‬ ‫ואם‬ ,‫נוספת‬ ‫הודעה‬ ‫מהספק‬ '‫מס‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ;)2016 ‫בנובמבר‬ 2( ‫התשע"ז‬ ‫בחשוון‬ '‫א‬ ‫ביום‬ ‫לוועדה‬ ‫הועברה‬ ;)572152 :‫פנימי‬ ‫(מספר‬ 2522/20/‫פ‬ '‫מס‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ * .)2017 ‫במרס‬ 15( ‫התשע"ז‬ ‫באדר‬ ‫י"ז‬ ‫ביום‬ ‫לוועדה‬ ‫הועברה‬ ;)2010477 :‫פנימי‬ ‫(מספר‬ 3602/20/‫פ‬ .670 '‫עמ‬ ,‫התשע"ח‬ ;218 '‫עמ‬ ,‫התשמ"ב‬ ‫ס"ח‬ 1 ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫הסבר‬ ‫דברי‬ ‫הערות‬
  3. 3. 59 ‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬ ‫לקבל‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫להשיב‬ ‫המנוי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫יציין‬ )2( ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫לקבלו‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫הסינון‬ ‫הסרת‬ ‫את‬ ‫למנוי‬ ‫שיאפשר‬ ‫גישה‬ ;‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬ ‫המנוי‬ ‫באפשרות‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ,‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫יספק‬ ,‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫בשירות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫בשירות‬ ‫מעוניין‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מנוי‬ ‫השיב‬ ‫כי‬ ‫המנוי‬ ‫השיב‬ ;‫תשובתו‬ ‫לקבלת‬ ‫בסמוך‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫בתוך‬ ‫להודעה‬ ‫המנוי‬ ‫השיב‬ ‫לא‬ ;‫השירות‬ ‫לו‬ ‫יסופק‬ ‫לא‬ ,‫בשירות‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫בשנית‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫אליו‬ ‫יפנה‬ ,‫ההודעה‬ ‫שליחת‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬ ‫שבוע‬ ‫שבוע‬ ‫בתוך‬ ‫לפנייה‬ ‫השיב‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫להודעה‬ ‫להשיב‬ ‫ויבקשו‬ ‫אלקטרונית‬ ‫בדרך‬ .‫בשלישית‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫אליו‬ ‫יפנה‬ – ‫ימים‬ ‫תינתן‬ )‫(ה‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫בקשתו‬ ‫או‬ ‫המנוי‬ ‫תשובת‬ )‫(ו‬ ‫קוד‬ ‫בצירוף‬ ‫ותימסר‬ )‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫ההודעה‬ ‫נשלחה‬ ‫שדרכו‬ ‫אמצעי‬ ‫באותו‬ ‫שמשלם‬ ‫כמי‬ ‫זיהויו‬ ‫את‬ ‫ויאפשר‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫מספק‬ ‫יקבל‬ ‫שהמנוי‬ ‫ייחודי‬ ‫זיהוי‬ .‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שירות‬ ‫עבור‬ ‫הסינון‬ ‫בשירות‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫כי‬ ‫שהשיבו‬ ‫למנוייו‬ ‫יפנה‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ )‫(ז‬ ‫אפשרותם‬ ‫בדבר‬ ‫אותם‬ ‫ויידע‬ ,‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫לשלושה‬ ‫אחת‬ )‫(ה‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ .‫עת‬ ‫בכל‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫סינון‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫סיפק‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שספק‬ ‫מנוי‬ ‫כל‬ ‫בעד‬ )‫(ח‬ ,‫בשנה‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫סכום‬ ‫המדינה‬ ‫מאוצר‬ ‫הספק‬ ‫יקבל‬ ,)‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫המנוי‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫למנוי‬ ‫השירות‬ ‫סופק‬ ‫שבו‬ ‫מהמועד‬ ‫החל‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספקי‬ ‫לכל‬ ‫שיינתן‬ ‫הכולל‬ ‫שהסכום‬ ‫ובלבד‬ ,‫מהספק‬ ‫בתוקפה‬ ‫תעמוד‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ;‫מסוימת‬ ‫תקציב‬ ‫בשנת‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫חמישה‬ ‫(הגנה‬ )74 '‫מס‬ ‫(תיקון‬ )‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ .2018–‫התשע"ט‬ ,)‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫תכנים‬ ‫מפני‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ‫שהגיע‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫מטעמו‬ ‫הפועל‬ ‫וכל‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ )‫(ט‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫יגלה‬ ‫ולא‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫עקב‬ ‫או‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫לידיו‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫לשם‬ ‫הדרושה‬ ‫סינון‬ ‫שירותי‬ ‫לעניין‬ ‫הוראות‬ ‫יקבע‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫באישור‬ ,‫ר‬‫הש‬ )‫(י‬ ‫באופן‬ ‫כאמור‬ ‫שירותים‬ ‫שיפעילו‬ ‫והתוכנות‬ ‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫ר‬‫הית‬ ‫בין‬ ,‫שיבטיח‬ ;‫האפשר‬ ‫ככל‬ ,‫ד‬‫בלב‬ ‫הפוגעני‬ ‫לתוכן‬ ‫או‬ ‫הפוגעני‬ ‫לאתר‬ ‫הגישה‬ ‫חסימת‬ )1( ;‫הטכנולוגיות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫ובהתאם‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫התוכנה‬ ‫עדכון‬ ‫חובת‬ )2( ".‫באינטרנט‬ ‫הגלישה‬ ‫במהירות‬ ‫יפגע‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫התוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫הבטחת‬ )3( ‫לקבל‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫להשיב‬ ‫המנוי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫יציין‬ )2( ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫לקבלו‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫הסינון‬ ‫הסרת‬ ‫את‬ ‫למנוי‬ ‫שיאפשר‬ ‫גישה‬ ;‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬ ‫המנוי‬ ‫באפשרות‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ,‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫יספק‬ ,‫גישה‬ ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫בשירות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫בשירות‬ ‫מעוניין‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מנוי‬ ‫השיב‬ ‫כי‬ ‫המנוי‬ ‫השיב‬ ;‫תשובתו‬ ‫לקבלת‬ ‫בסמוך‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫בתוך‬ ‫להודעה‬ ‫המנוי‬ ‫השיב‬ ‫לא‬ ;‫השירות‬ ‫לו‬ ‫יסופק‬ ‫לא‬ ,‫בשירות‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫בשנית‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫אליו‬ ‫יפנה‬ ,‫ההודעה‬ ‫שליחת‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬ ‫שבוע‬ ‫שבוע‬ ‫בתוך‬ ‫לפנייה‬ ‫השיב‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫להודעה‬ ‫להשיב‬ ‫ויבקשו‬ ‫אלקטרונית‬ ‫בדרך‬ .‫בשלישית‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫אליו‬ ‫יפנה‬ – ‫ימים‬ ‫תינתן‬ )‫(ה‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫בקשתו‬ ‫או‬ ‫המנוי‬ ‫תשובת‬ )‫(ו‬ ‫קוד‬ ‫בצירוף‬ ‫ותימסר‬ )‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫ההודעה‬ ‫נשלחה‬ ‫שדרכו‬ ‫אמצעי‬ ‫באותו‬ ‫שמשלם‬ ‫כמי‬ ‫זיהויו‬ ‫את‬ ‫ויאפשר‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫מספק‬ ‫יקבל‬ ‫שהמנוי‬ ‫ייחודי‬ ‫זיהוי‬ .‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שירות‬ ‫עבור‬ ‫הסינון‬ ‫בשירות‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫כי‬ ‫שהשיבו‬ ‫למנוייו‬ ‫יפנה‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ )‫(ז‬ ‫אפשרותם‬ ‫בדבר‬ ‫אותם‬ ‫ויידע‬ ,‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫לשלושה‬ ‫אחת‬ )‫(ה‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ .‫עת‬ ‫בכל‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫סינון‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫סיפק‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שספק‬ ‫מנוי‬ ‫כל‬ ‫בעד‬ )‫(ח‬ ,‫בשנה‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫סכום‬ ‫המדינה‬ ‫מאוצר‬ ‫הספק‬ ‫יקבל‬ ,)‫(ד‬ ‫קטן‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫המנוי‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫למנוי‬ ‫השירות‬ ‫סופק‬ ‫שבו‬ ‫מהמועד‬ ‫החל‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספקי‬ ‫לכל‬ ‫שיינתן‬ ‫הכולל‬ ‫שהסכום‬ ‫ובלבד‬ ,‫מהספק‬ ‫בתוקפה‬ ‫תעמוד‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ;‫מסוימת‬ ‫תקציב‬ ‫בשנת‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫חמישה‬ ‫(הגנה‬ )74 '‫מס‬ ‫(תיקון‬ )‫ושידורים‬ ‫(בזק‬ ‫התקשורת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ .2018–‫התשע"ט‬ ,)‫באינטרנט‬ ‫פוגעניים‬ ‫תכנים‬ ‫מפני‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ‫שהגיע‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫מטעמו‬ ‫הפועל‬ ‫וכל‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ )‫(ט‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫יגלה‬ ‫ולא‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫עקב‬ ‫או‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫לידיו‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫לשם‬ ‫הדרושה‬ ‫סינון‬ ‫שירותי‬ ‫לעניין‬ ‫הוראות‬ ‫יקבע‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫באישור‬ ,‫ר‬‫הש‬ )‫(י‬ ‫באופן‬ ‫כאמור‬ ‫שירותים‬ ‫שיפעילו‬ ‫והתוכנות‬ ‫פוגעניים‬ ‫ותכנים‬ ‫פוגעניים‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫ר‬‫הית‬ ‫בין‬ ,‫שיבטיח‬ ;‫האפשר‬ ‫ככל‬ ,‫ד‬‫בלב‬ ‫הפוגעני‬ ‫לתוכן‬ ‫או‬ ‫הפוגעני‬ ‫לאתר‬ ‫הגישה‬ ‫חסימת‬ )1( ;‫הטכנולוגיות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫ובהתאם‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫התוכנה‬ ‫עדכון‬ ‫חובת‬ )2( ".‫באינטרנט‬ ‫הגלישה‬ ‫במהירות‬ ‫יפגע‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫התוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫הבטחת‬ )3( ‫בשירות‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫כי‬ ‫שהודיע‬ ‫מנוי‬ .‫נוספת‬ ‫הודעה‬ ‫לו‬ ‫חודשים‬ ‫לשלושה‬ ‫אחת‬ ‫תזכורת‬ ‫מהספק‬ ‫יקבל‬ ,‫הסינון‬ .‫עת‬ ‫בכל‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫האפשרות‬ ‫בדבר‬ ‫לפחות‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫זאת‬ ‫שיבקשו‬ ‫למנויים‬ ‫יינתן‬ ‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫שמספק‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫שירות‬ ‫בעד‬ ‫התשלום‬ ‫על‬ ‫נוספת‬ ‫יקבל‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הספק‬ ‫בעד‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ 2 ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫סכום‬ ‫המדינה‬ ‫מאוצר‬ ‫שהסכום‬ ‫ובלבד‬ ,‫הסינון‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫שקיבל‬ ‫מנוי‬ ‫כל‬ .‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ 5 ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫הכולל‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫יהיה‬ ‫המדינה‬ ‫מאת‬ ‫המימון‬ .‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ‫תחילת‬ ‫מוצע‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הגולשים‬ ‫פרטיות‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫שפועל‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספקי‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫המגיע‬ ‫במידע‬ ‫השימוש‬ ‫לעניין‬ ‫סודיות‬ ‫חובת‬ ‫מטעמם‬ .‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ‫הוראות‬ ‫יישום‬ ‫עקב‬ ‫לידיעתם‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫הסבר‬ ‫דברי‬
  4. 4. 60‫תועצה‬ ‫ – תסנכה קוח תועצהעצה – תסנכה קוח תועצה קוח‬ ‫התוספת‬ ‫תיקון‬.2– ‫העיקרי‬ ‫לחוק‬ ‫בתוספת‬ ;‫תימחק‬ – )‫(1א‬ ‫פסקה‬ ,'‫ב‬ ‫בחלק‬ )1( :‫יבוא‬ )4( ‫פסקה‬ ‫אחרי‬ ,'‫ד‬ ‫בחלק‬ )2( ;‫4ט‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫הודעה‬ ‫מנוייו‬ ‫לכל‬ ‫שלח‬ ‫שלא‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ )‫"(4א‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫יעיל‬ ‫סינון‬ ‫שירות‬ ‫למנוייו‬ ‫סיפק‬ ‫שלא‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ )‫(4ב‬ .";‫4ט‬ ‫סעיף‬ ‫תחילה‬.3‫באישור‬ ,‫ר‬‫הש‬ ;)‫התחילה‬ ‫יום‬ – ‫(להלן‬ ‫פרסומו‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫כי‬ ‫נוכח‬ ‫אם‬ ,‫נוסף‬ ‫בחודש‬ ‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫בצו‬ ,‫רשאי‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ .‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לביצוע‬ ‫היערכות‬ ‫לשם‬ ‫דרושה‬ ‫הדחייה‬ ‫מעבר‬ ‫הוראות‬.4.‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫ערב‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ ‫של‬ ‫מנוי‬ ‫שהיה‬ ‫מי‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫לכנסת‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬.5‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫יישום‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫לוועדת‬ ‫ידווח‬ ‫התקשורת‬ ‫שר‬ ‫ראשון‬ ‫דיווח‬ ;‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫כנוסחו‬ ‫העיקרי‬ ‫לחוק‬ )‫4ט(י‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תקנות‬ ‫התקנת‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫זה‬ .‫התחילה‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫יימסר‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫לפי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫בדרגה‬ ‫כספי‬ ‫עיצום‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫יקיים‬ ‫שלא‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫ספק‬ ‫על‬ ‫החוק‬ .‫המוצע‬ ‫התיקון‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫לתוקף‬ ‫ייכנס‬ ‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫באישור‬ ,‫התקשורת‬ ‫ושר‬ ,‫ברשומות‬ ‫פרסומו‬ ‫בחודש‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫שר‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫מוצע‬ ‫עוד‬ .‫לביצועו‬ ‫היערכות‬ ‫לשם‬ ‫נוסף‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫לוועדת‬ ‫לדווח‬ ‫חובה‬ ‫התקשורת‬ .‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ‫הוראות‬ ‫יישום‬ ‫אופן‬ ‫ולקריאה‬ ‫השנייה‬ ‫לקריאה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫הכנת‬ ‫בעת‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫שינקוט‬ ‫הדרכים‬ ,‫ר‬‫הית‬ ‫בין‬ ,‫יידונו‬ ‫השלישית‬ ‫הודעה‬ ‫ממנו‬ ‫שקיבל‬ ‫מנוי‬ ‫שכל‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫לאינטרנט‬ ‫שישלח‬ ‫ההודעה‬ ‫ובנוסח‬ ‫הסינון‬ ‫באפשרויות‬ ,‫עליה‬ ‫ישיב‬ .‫למנויים‬ ‫לאינטרנט‬ ‫הגישה‬ ‫ספק‬ ‫הילד‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫המנויים‬ ‫מודעות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫נועדה‬ ‫זו‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫חשופים‬ ‫להיות‬ ‫עשויים‬ ‫שהם‬ ‫לכך‬ ‫לאינטרנט‬ ‫גישה‬ ‫לשירותי‬ ‫שאליהם‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫לסנן‬ ‫ולאפשרותם‬ ‫פוגעני‬ ‫לתוכן‬ ‫להגנה‬ ‫יתרום‬ ‫המוצע‬ ‫ההסדר‬ ,‫ך‬‫בכ‬ .‫ילדיהם‬ ‫או‬ ‫הם‬ ‫ייחשפו‬ .‫להם‬ ‫להזיק‬ ‫שעלולים‬ ‫לתכנים‬ ‫חשיפה‬ ‫מפני‬ ‫קטינים‬ ‫על‬ ,'‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ,‫סלומינסקי‬ ‫ניסן‬ ,‫זוהר‬ ‫מיקי‬ ‫מכלוף‬ ,‫מועלם־רפאלי‬ ‫שולי‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ :‫יוזמים‬ ,‫מקלב‬ ‫אורי‬ ,‫ביטון‬ ‫שאשא‬ ‫יפעת‬ ,‫לביא‬ ‫עליזה‬ ,‫יוגב‬ ‫מרדכי‬ ,‫עמאר‬ ‫חמד‬ ,‫פורר‬ ‫עודד‬ ,‫מוזס‬ ‫אליעזר‬ ‫מנחם‬ ,‫מרגי‬ ‫יעקב‬ ,‫שטרן‬ ‫אלעזר‬ ,‫בוקר‬ ‫נאוה‬ ,‫ביטן‬ ‫דוד‬ ‫צור‬ ‫בן‬ ‫יואב‬ ,‫נגוסה‬ ‫אברהם‬ ,‫פולקמן‬ ‫רועי‬ ,‫גפני‬ ‫משה‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫והפרסומים‬ ‫הדפוס‬ ‫במחלקת‬ ‫והודפס‬ ‫סודר‬ ISSN 0334-3030 ‫ם‬‫חדשי‬ ‫שקלים‬ 1.62 ‫המחיר‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫הסבר‬ ‫דברי‬

×