Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum 11.februar: Tryggleikspakker årdal kommune og alarmsentralen

1,073 views

Published on

Implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Ein konferanse om erfaringar med planlegging og implementering
av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Skei Hotell, 11. februar 2016
kl. 10.00 – 16.00

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT-forum 11.februar: Tryggleikspakker årdal kommune og alarmsentralen

 1. 1. Tryggleikspakker - Årdal kommune
 2. 2. Mål for prosjektet • Styrke den enkelte si evne til å klare seg sjølv i kvardagen og kunne bu lengre heime. • Støtte til pårørande • Auka kvalitet og fleksibilitet for tenesteytinga • Auka brukartryggleik • Innovasjon i omsorgstenestene • Førebyggande tenester med tidleg intervensjon
 3. 3. Organisering • Prosjektet er både politisk og administrativt forankra • Prosjektgruppa består av: Ergoterapeut Heidi Skeie, leiar for heimetenestene Monica Østerbø, hjelpepleiar Anja Bolstad i heimesjukepleien og Frank Runar Øren frå Forvaltning Drift og vedlikehald. • I prøveperioden vil vi teste ut tryggleikspakker i ei sone i heimetenesta • Individuelt vurdert kva delar av «pakka» som er aktuell • Skjema for behovskartlegging frå «Samveis»
 4. 4. VEGEN VIDARE ( 19/10-15): Videomøte med alarmsentralen Innkjøp av utstyr Vedtak/avtale i prøveperiode avklares Behovskartlegging brukere Opplæring av ansatte Montere opp og prøve ut Erfare………
 5. 5. • Heile prosjektgruppa invitert med på dagstur. 3 deltakarar reiste. • Lærdal kommmune fekk invitasjon, men hadde ikkje høve å delta • Demonstrasjonsleilighet i Knarvik • Demonstrasjonsleilighet og laboratoriet til Høgskulen i Bergen • 2 fagmiljø som har nært samarbeid – Lindås pilot for Hib • Professor Knut Øvsthus og Hildegunn Baravelli • Inspirasjon og innsikt i sensorar og forskningsmiljø STUDIETUR TIL LINDÅS/HIB -14 desember 2015
 6. 6. Framdrift • prosjektgruppe med alle områder utanom IKT representert i gruppa • Alarmsentralen deltek på video • Alle samde om at dette er spennandes og vil bli eit framtidsretta tilbod for pasientane i Årdal • Alle områder vil bidra i prosjektperioden, men det må avklarast og plasserast ansvar i perioden • Kravspesifikasjon utarbeida og produktliste med kostnader sett opp
 7. 7. PRIS TRYGGLEIKSPAKKER Enhet Antal Kostnad Smykker 3 752.- =2256 Røyksensor 3 1063.- = 3189 Døralamr med mbox radiosendar 3 1454.- = 4362 Bevegelsessesor Nemo + mbox med magnetkontakt 3 2425.-=7275 magnetkontakt 3 105.-=315 I matte m/trykkdetektor 1 149.- Styringsenhet –sense 3 1940.- Moms 4862,5 Phoneroabb 25/mnd x 3 abb x 6 mnd 24312 .- KOSTNADER:
 8. 8. Framdrift • Val av kartleggingsverktøy • Val av yrkesgruppe som skal kartlegge • Val av 2 pasientar • Avtale om oppkopling av 1. pakke 29/1 • Samtykke og dokumentasjon av dette • GPS – leasing i 2 år • Plan for oppbevaring av utstyr i pilotperioden
 9. 9. Framdrift • Avklaringar på pakker og teknisk oppsett av dei • Dato for levering av pakkene • Avklaring av ansvar på felles presentasjon den 11/2 • Informasjon og detaljar kring sensorane til heimesjukepleien • Kopling mot heimesjukepleien sin vakttelefon
 10. 10. Erfaringar • Alarmsentralen sin kompetanse og erfaring gjer stor trygghet. • Enorm rask utvikling på markedet innan teknologi og sensorar • Eige sjølv kontra leasing ? • IKT må ha ei sentral rolle i slike prosjekt og vere ein del av forankringa. • Phoneroabbonement må vere på plass/sim kort • Misforståelse kring «bestillinga» forsinking 1 mnd • Tid til prosjekt i organisasjonen –stor vilje men liten tid
 11. 11. Erfaringar • Rekruttering av brukarar – balanse mellom å vere tidleg ute samtidig som det er eit reelt behov. • Plassere «nok» sensorar til at me er trygge på teknologien. Er alle dørar «dekka»? • Kan me stole på teknologien og mobildekninga?
 12. 12. Erfaringar • Etter prosjektperioden: Behov for HELSE IKT • BRUKARERFARING – etter drift i 10 dagar . • Det har ikkje vore alarmar i prøveperioden- Brukar har halde seg inne • Dårleg vær, storm og glatt -forkjøla
 13. 13. Erfaringar • BRUKARERFARING – etter drift i 10 dagar . • Det har ikkje vore alarmar i prøveperiden • Dårleg vær, storm og glatt
 14. 14. Besøksadresse: Rådhuset Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Postadresse: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen postmottak@ardal.kommune.no Sentralbordet Rådhuset: Tlf.: 57 66 50 00 Fax: 57 66 50 15 Opningstider Sentralbordet Rådhuset: 1. sept–9. mai kl. 07.30–15.30 Sommartid: 10. mai–31. aug kl. 07.30–15.00 Set inn eigen kontaktinformasjon her. KONTAKTINFORMASJON
 15. 15. Velferdsteknologi Skei 11.Februar 2016 Roy Humlestøl Teknisk ansvarleg ALSF
 16. 16. Tryggingsalarm CareIP-M  Nye digitale alarmar 2015-2019  Tilkopling til IP (Breiband) og GSM  Betre sikkerheit i forhold til analoge alarmar  Stort bruksområde og kan tilpassast dei fleste behov
 17. 17. Sensorarar  Døralarm, mBOX  Bevegelsessensor, NEMO  Sengealarm, SENSE + Matte  Golvmatte  Røykalarm  Pilledispensar, Pivotell  mBOX har repiter funksjon for større dekningsområde
 18. 18. Individuelle tilpassingar  T-Alarmen + Ulike sensorar kan tilpassast dei fleste behov.  Mogeleg med tilkopling mot utstyr frå hjelpemiddelsentralen  Viktig med kartlegging og testing før utplassering  Programmeringa gjere vi stort sett sjølve eller med bistand frå leverandør, Telenor Objects Programmering / Endring kan gjerast «remote»
 19. 19. Testing og tryggleik  Vi testar alltid T-Alarmar og sensorar ved programmering og ved utplassering  Varsling til Kontaktpersonar ved feilmeldingar på utstyr Alarmen sender «Hjarteslag» kvart andre min. ved GSM tilkopling og kvart min. ved tilkopling til IP (Breiband)
 20. 20. Service og Oppføljing  Vi handterar alle service og oppfølging på utstyret  Reperasjonar blir stort sett utført av leverandør  Eigen teknisk kompetanse  Tilføre Alarmsentralen ressurs for å handtere velferdsteknologi
 21. 21. Kontaktliste / Ringeliste  Sone deling, fleire varslingssoner i same kommune  Dag / Natt varsling  HSP eller pårørande eller omvendt  Alarmar kan gå direkte til vakttelefonar  Ulike alarmar kan gå til ulike mottakarar  T-Alarm, Døralarm til vakttelefon  Brann/Røykalarm direkte til Alarmsentralen  Ved ei svar eller oppteke på vakttelefon går alarmen til Alarmsentralen
 22. 22. Spørsmål ?
 23. 23. Takk for merksemda 

×