Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum 11.februar: Implementering av tryggleikspakkar i omsorgsbustad jølster kommune

1,005 views

Published on

Implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Ein konferanse om erfaringar med planlegging og implementering
av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Skei Hotell, 11. februar 2016
kl. 10.00 – 16.00

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT-forum 11.februar: Implementering av tryggleikspakkar i omsorgsbustad jølster kommune

 1. 1. Velferdsteknologi Implementering av tryggleikspakkar i omsorgsbustad Seminar Skei 11.02.2016
 2. 2. Kva ønskjer vi å få ut av prosjekt velferdsteknologi? • Tryggleikspakkar - innhald • Rutinar • Informasjon – opplæring – forstå språket • Komme i gong – utprøving – erfaring • Velferdsteknologi som tenestetildeling • Suksesshistorie • Erfaringsdeling - besøk
 3. 3. Område for utprøving av tryggleikspakkar • Skei omsorgssenter – Omsorgsbustadar – Omsorgsbustadar med heildøgns omsorg og pleie • Tryggleikspakkar som kan koplast til pasientvarslingsanlegget
 4. 4. Prosjektgruppa • IKT konsulent Carl Nyborg-Christensen • Sjukepleiar/HTV Britt Lovise Støfring • Arbeidsleiar Eli Nesje Nedrebø • Arbeidsleiar Liselotte Norman • Kommunalsjef Kirstin Bruland – Kontaktperson – Tlf 41615102 – E-post: kirstin.bruland@jolster.kommune.no
 5. 5. Aktivitet i prosjektet • Konferansar – Konferanse om velferdsteknologi i «Morgendagens omsorg», Lillestrøm – Innovasjonskonferanse, Førde – KINS konferanse, Sogndal – Videokonferanse; Lister – Normen, Florø • Møte med leverandørar – Kjøpt utstyr • Testa delar av utstyret • Prosjektgruppemøter • Møte/dialog med Utviklingssenteret • Møte med plo leiarar • Kartleggingsskjema • Starta opplæring • Dialog med SYSIKT • «Velferdsteknologiens ABC» • Bedriftsbesøk; smarthus ved Stryn vidaregåande skule
 6. 6. Status i prosjektet • Politisk og administrativt forankra • Avsett midlar i økonomiplan • Tryggleikspakkar for utprøving er valt • Starta testing av utstyr som ikkje treng teknisk nett • Teknisk nett på plass – manglar server • Starta opplæring med leverandør • Datatilsynet – sendt melding • Kartleggingsskjema er utarbeidd og sendt på høyring • 18 tilsette/3 grupper testar ut «Velferdsteknologiens ABC»
 7. 7. Tryggleikspakkar • Posisjonsfyr og radiosendar (knapp) • Fallmatter: trakkematter, sengealarm, stolalarm • Fallalarm • Epilepsialarm • Alarmknappar
 8. 8. Erfaring med tryggleikspakke • Fallmatter – Sengematta smal - falske alarmar – Stol – og trakkematte, i gong med utprøving • Fallalarm; sensitiv for brå rørsler/rykningar • Epilepsialarm; i gong med utprøving, men brukar har ikkje hatt anfall • Alarmknapp; fungerer som ei mobil ringesnor – Vanskeleg å trykke på for brukar med nedsett funksjon i arm/hand – Vurdere alternative alarmknappar; t.d. bordknapp • Personalet stolar enno ikkje på utstyret og finn supplerande løysingar • Posisjonsfyr: montert, men har ikkje fått prøvd ut grunna manglande teknisk nett
 9. 9. Utarbeide rutinar for • Velferdsteknologi som omgrep: – Cosdoc – Kartleggingsskjema • Vedtaksnemnda • Tenesteyting – Tildelingsrutinar – Tenestestandard • Informasjon – Brukarar/pårørande, personal • Kompetanse
 10. 10. Utfordringar • Leveringstid på utstyr • Monteringstid • Informasjons- og opplæringstid • Skape kultur for å nytte velferdsteknologien • Stole på teknologien og sjå vinsten • Prosjektgruppa klar før omgjevnadane • «Ting tek tid» - prosjektet avhengig av fleire samarbeidspartar • Evt brukar, pårørande, overvåking, loggføring, rutinar,
 11. 11. Kva har vi lært? • Vanskeleg å sjå samanhengane mellom tekniske løysingar og drift, og kven som bør involverast tidleg – Starte tidleg – Personar med rett kompetanse tidleg inn i planarbeidet – Tidleg dialog med samarbeidspartar – Tinge utstyr, avtale levering og montering i god tid – Tidleg informasjon og opplæring – Tid til å teste utstyret • Akseptere at «ting tek tid» • God forståing for kva velferdsteknologi er, og kva vi må gjere for å implementere teknologien • Tips: Velferdsteknologiens ABC før utprøving og implementering
 12. 12. Vegen vidare • System/utstyr ferdig montert • Opplæring og informasjon – Tilsette, brukarar/pårørande, folkevalde • Besøke smarthus i Stryn • Halde fram med utprøving – få erfaring • Ferdigstille rutinar / prosedyrar • Frå pilot til drift • Utvide; prøve ut anna type velferdsteknologi, også i private heimar – Digitalt tilsyn – Mobil tryggleiksalarm med lokalisering – Digitale tryggleiksalarmar – Motiview – M.m.

×