Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum 11.februar: Utprøving av medisindispensar i gloppen kommune

1,096 views

Published on

Implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Ein konferanse om erfaringar med planlegging og implementering
av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Skei Hotell, 11. februar 2016
kl. 10.00 – 16.00

Published in: Healthcare
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

IT-forum 11.februar: Utprøving av medisindispensar i gloppen kommune

 1. 1. Utprøving av medisindispensar i Gloppen kommune Pilot for meistring av eigen medisinering
 2. 2. Bakgrunn for prosjektet: • Fornyingsmidlar frå Fylkesmannen 2014 – overført 2015 • Deltaking i Fylkesprosjektet i Sogn og Fjordane • Politisk og administrativ forankring i kommunen • Kvardagsrehabilitering - tverrfagleg vurdering • Viktig å starte arbeidet med å motivere innbyggarane til å ta i bruk teknologi på eige initiativ
 3. 3. Prosjektplan for innføring av velferdsteknologi i Gloppen kommune 2015.
 4. 4. Helse-og omsorgssjef Bente H. Sundal Kari-Ann Krogh, Margot Andenes, Anita Lothe, Elsa Hjorteset, Oddrun Ommedal, Marit Horntvedt, Cecilie M. Helgheim, Iren K. Utheim, Else Tystad (Rådet for funksjonshemma), Sigrunn Lundestad (Eldrerådet), Arnfinn Brekke (politisk repr) Prosjektgruppe, prosjektdeltakarar Heimetenesta Sandane, Breim og Hyen Rehabiliteringstenesta, Gloppen omsorgssenter, Gotatoppen, Fysio- og ergoterapitenesta Prosjektorganisering:
 5. 5. Elektronisk medisineringsdosett • Pilly frå Dignio med stativ og ekstra medisinbrett med lok. • Systematisk utprøving av dosetten til aktuelle brukarar • Pivotell frå Caretech med varsling til alarmsentralen
 6. 6. Kva gjorde vi i startfasa? • Laga inklusjon- og eksklusjonskriterier for tildeling av «Pilly» • Laga rutiner for heimetenesta • Laga brukaropplæring og informasjonsskriv til brukarar av «Pilly» i Gloppen kommune. • To arbeidslunsjer med heimetenesta Sandane • Ressurs-sjukepleiar i heimetenesta vart plukka ut • Sjukepleiarane fekk individuell opplæring i programmering og bruk av dosetten
 7. 7. Kva gjorde vi i startfasa fortsatt • Arbeidslunsj med legane • Samtale med apoteket • Informasjon om velferdsteknologi/elektronisk dosett på dei kommunale skjermane • Informasjon til tilsette på avdelingsmøter • Informasjon i lag og organisasjonar • Laga brosjyre om velferdsteknologi der elektronisk dosett er med.
 8. 8. • Inklusjonkriterier – over 18 år – har problem med å ta medisinane til rett tid og på rett måte. – har tilstrekkelige kognitive og eksekutive funksjonar – er motivert for å prøve ut Pilly for å oppnå sjølvstende og meistring i eige liv. • Eksklusjonskriterier. – Har for stor kognitiv svikt – Har veldig mange, evt.store tabeletter på ein gong.
 9. 9. Rutiner: • Bruk av inklusjon- og eksklusjonskriteria skal gjere oss tryggare på at det er rett brukar. • Sikre at ein har laga dei nødvendige avtalane før ein tek dosetten i bruk. • At ein har programmert dosetten rett, og fylt den etter rett medisinliste.
 10. 10. • Rutinerfortsatt • At ein har dokumentert i Profil, og sett inn på køyreliste. • At brukar får opplæring og hjelp/tilsyn ved dei første medisineringane • Sørge for at pasienten veit kven som skal kontaktast ved behov for hjelp, sette telefonnummer på dosetten.
 11. 11. Korleis finne aktuelle brukarar? • Heimesjukepleien har vurdert personar med lett kognitiv svikt, parkinson, tabelettregulert diabetes • Snakka med aktuelle kandidatar for å motivere dei • Informasjon om dosetten på ulike arena • Kvardagsrehabilitering
 12. 12. Aktuelle brukarar. • To personar ville ha dosett med sms-varsling • Tre personar starta opp med dosett, men har slutta • Ein har brukt dosetten sidan oktober • Ein prøver ut før han evt. kjøper sjølv • Ein person ombestemte seg rett før oppstart med Pilly i august, men er no i gang med Pivotell med varsling til alarmsentralen.
 13. 13. Erfaring ved bruk. • Tar tid å finne dei rette brukarane og innarbeide ny praksis. • Brukarane treng opplæring og oppfølging • Personalet treng opplæring og trening • Nøyaktighet
 14. 14. Erfaringar ved bruk fortsatt: • Fornøgde brukarar • Færre besøk av heimetenesta. • Ny måte å arbeide på i heimetenesta. • Lære oss å stole på teknologien
 15. 15. Erfaringar ved bruk fortsatt: • Endring i medisin, for eksempel ved kur • Pilly med sms-varsling • Pivotell med varsling til alarmsentralen • Pris
 16. 16. Pilly frå Dignio/Pivotell frå Caretech Pilly Pivotell

×