Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

критерії оцінювання переказу

Образование

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

критерії оцінювання переказу

 1. 1. ОЦІНІОВАННЯ ПЕРЕКАЗУ За переказ, за допомогою якого перевіряється загальний рівень мовленнєвої підготовки випускників, виставляється в атестат про середню освіту оцінка з української мови. Якість змісту та мовного оформлення (грамотність) визна- чаються за наведеними нижче критеріями: Грамотність Припустима Припустима рі в хдмтеїїшсїшш змісту кількість кількість лексич- вень алн . . “дмшадш 90607" орфографічних них, граматичних і пунктуацій- і стилістичних них помилок помилок Побудованому учнем (ученицею) висловлен- ню бракує зв'язності й цілісності; лексичне та граматичне оформ- лення роботи потребу- ють урізноманітнення. Побудовано учнем (уче- 13-14 ницею) висловлення ха- рактернзується фраг- ментарністю; думки ви- кладаються на елемен- тарному рівні; лекси- ка і граматична будова мовлення потребують З збагачення й урізнома- 9-10 нітнення. висловлення не є за- 1142 вершеним текстом; учень (учениця) слаб- ко дотримується послі- довності й чіткості під час викладення влас- них думок; уміння до- тримуватися змістової та стилістичної єдності вироблені недостатньо; лексика і граматична будова висловлення по- требують збагачення та урізноманітнення.
 2. 2. Припустима Припустима рівень вади Хдрдітіііютдш ЗШСТУ кількість кількість лексич- 'Шшддддд Роби" орфографічних них, граматичвих і пунктуацій- і стилістичних них помилок помилок висловлення учня (учениці) за обсягом становить дещо біль- ше половини від нор- ми і характеризується певною завершеністю, зв'язністю; розкриття теми має бути повні- шим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткі- ше мають розрізнюва- тися основна та дРУРо- рядна інформація; по- требує урізноманіт- нення добір слів, під час переказу більше має використовувати- ся авторська лексика. За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, у цілому є завершеною; тему знач- ною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення; має бути увиразнена основна думка, посиле- на єдність стилю, уріз- номанітнене мовне оформлення. За обсягом висловлення учня (учениці) сягає норми, його тема роз- крита, виклад загалом зґязний, але вміння самостійно формулюва- ти судження, належно їх аргументувати, точ- ніше добирати слова та синтаксичні конструк- потребує вдоскона- лення. П Середній
 3. 3. Рівень Бали Характеристика змісту виконаної роботи ІІІ достатній ч: Учень (учениця) само- стійно створює зв'яз- ний, з елементами само- стійних суджень текст (з урахуванням виду переказу). Вдало доби- рає лексичні засоби (використовує автор- ські засоби виразнос- ті, образності мовлен- ня), але вміння чітко висвітлювати тему, послідовно ії виклада- ти, належно аргумен- тувати основну думку потребує вдосконален- ня. Учень (учениця) само- стійно будує повне (з урахуванням виду пе- реказу). осмислене ви- словлення; у цілому ґрунтовно висвітлює тему, добирає перекон- ливі аргументи на ко- ристь власної позиції, однак словник, грама- тичне і стилістичне оформлення роботи потребують урізнома- нітнення. Припустима кількість орфографічних і пувктуацій- них помилок Грамотиість Учень (учениця) само- стійно будує послідов- ний, повний, логічно викладений текст (з урахуванням виду пе- реказу); у цілому роз- криває тему, вислов- лює основну думку (авторську позицію); вдало добирає лексич- ні засоби (викорис- Припустима кількість лексич- них, грама-нічних і стилістичних помилок 5-6
 4. 4. Характеристика змісту виконаної роботи орфографічиих Грамотиістъ Припустима кількість Припустима кількість лексич- них, граматичвих і стилістичних помилок і пунктуацій- них помилок Рівень Бали 10 1 1 = = і 2 О о Н Щ > 0-1 товує авторські засоби виразності, образності мовлення), однак умін- ня виразво висловлю- вати особисту позицію і належно її аргумен- тувати потребує вдос- коналення. Учень (учениця) само- стійно будує послідов- ний, повний (з ураху- ванням виду переказу) текст (зіставляє свою позицію з авторською); робота відзначається ба- гатством словника, гра- матичною правильніс- тю, дотриманням сти- льової єдності й вираз- ності тексту. Учень (учениця) само- стійно будує послі- довний, повний текст (з урахуванням виду пе- реказу); ураховує ко- мунікативне завдання; аргументовано й чітко висловлює власну дум- ку (ураховує авторсь- ку позицію) робота відзначається багат- ством словника, точ- ністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різнома- нітністю. 1 (негруба)
 5. 5. Припустима Припустима Карате-юристам змісту кількість кількість лексич- ВШЮПШЮ' робот" орфографічиих них, граматичиих і пувктуацій- і стилістичних вих помилок помилок Учень (учениця) само- стійно створює яскра- ве, оригінальне за думкою та оформлен- ням висловлення від- повідно до мовленнєвої ситуації; повно, вн- черпво висвітлює те- му; аналізує різні по- гляди на той самий предмет; робота від- значається багатством слововживання, гра- матичною правильніс- тю і різноманітністю, стилістичною довер- шеністю. Примітка. У письмових висловленнях ураховують наявність: 1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підра- ховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2) лексичних, граматичних і стилістичних помилок (друга позиція). Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу, додається кіль- кість балів за мовне оформлення (грамотність) і їх сума ділить- ся на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа. У цілому підрахунок здійснюється так: Зм. -2(9б. )МО-З;5(8б. ); (9+8):2=9б. Це означає, що за змістом (Зм. ) учнівська робота має недо- ліки за двома показниками, а в мовному оформленні (МО) учень зробив З орфографічні та пунктуаційні (сумарно) помишси, 5 лек- сичних, граматичних і стилістичних (сумарно) помилок. Це дає змогу за зміст поставити 9 балів, а за мовне оформлення (гра- мотність) 8 балів (згідно з поданими вище критеріями). Сума цих балів ділиться на 2, і оскільки частка не є цілим числом (17 : 2 = 8,5), то вона заокруглюється в бік більшого числа (9 б. ). У процесі оцінювання переказу враховується також харак- тер помилок. Серед них слід виділяти негрубі (тобто такі, що
 6. 6. не мають істотного значення для характеристики грамотнос- ті), повторювані та однотипні. До негрубих помилок, зокрема, належать такі: о у винятках з усіх правил; о у написанні великої букви в складних власних наймену- ваннях; о у випадках написання разом і окремо префіксів у при- слівниках, утворених від іменників з прийменниками; о у випадках, коли замість одного знака поставлено ін- ший; о у випадках, які вимагають розрізнення не і ні (у сполу- ченнях не хто інший, янь. ; не що інше, як. ..; ніхто ін- ший не. ..; ніщо інше не. ..); о пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності; о заміна українських букв російськими. Під час підрахування помилок: о дві негрубі вважаються за одну помилку; о повторювані орфографічні помилки (в одному й тому са- мому слові, яке вживається кілька разів, або в одноко- реневих словах) вважаються за одну помилку (скільки їх не було б); о однотипні помилки (помилки на одне правило, але в різ- них словах) вважаються різними помилками; о п'ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки. Слід зазначити, що складений учнями план під час вистав- лення оцінки не враховується. Крім того, коли йдеться про оцінювання атестаційної робо- ти, слід мати на увазі, що об'єктивна оцінка творчих робіт учнів може бути результатом не лише уважної перевірки, під- рахунку помилок, правильної їх класифікації, а й гнучкого підходу вчителя. звертається увага на різноманітність словника й граматич- ної будови мовлення. Якщо учень доречно вживає лексичні та граматичні синоніми, добираючи саме ті засоби, що сприяють не тільки правильності, а й особливій точності, виразності мовлення, якщо синтаксична будова тексту неоднотипна (ви- користано складні речення, прості ускладнені речення, різні способи передачі чужого мовлення тощо), то така робота може бути високо оцінена навіть за наявності деяких недоліків (така сама кількість недоліків у роботі, що не вирізняється різноманітністю словника й граматичної будови, може при- звести до зниження оцінки на бал).
 7. 7. Переказ перевіряється не більше трьох днів. Під час перевірки та оцінювання роботи вчитель може звер- нутнся до чернетки, якщо вважає, що помилкові написання в чистовому варіанті викликані стомленістю учня, а не серйоз- нішими причинами.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • IrenaB2

  Oct. 2, 2016
 • ssusercbce0e1

  Oct. 1, 2018
 • ssuserb99cf9

  May. 20, 2019
 • NataliaLemets

  Oct. 15, 2020

Образование

Views

Total views

31,537

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

117

Actions

Downloads

65

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×