A1 spam 2014

3,399 views

Published on

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν την σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Ασφάλεια και Κίνδυνοι του Διαδικτύου" της Αλεξίας Μπουζιούρη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=85332.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A1 spam 2014

 1. 1. SPAM
 2. 2. Τι εύναι το spam ? 0 Σπαμ (spam) ονομϊζεται η μαζικό αποςτολό ηλεκτρονικών μηνυμϊτων ό ϊλλων, ςε μια προςπϊθεια προώθηςησ προώόντων ό ιδεών. Λόγω του χαμηλού κόςτουσ αποςτολόσ, η αποςτολό γύνεται ςε μεγϊλο αριθμό αποδεκτών.
 3. 3. Γιαηί είναι ηο spam ππόβλημα? Το spam ςποζκάπηει ηην εμπιζηοζύνη ηων σπηζηών ηλεκηπονικών ςπηπεζιών και οδηγεί ζε απώλεια σπόνος, πόπων και παπαγωγικόηηηαρ, ηόζο για ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ σπήζηερ, όζο και για ηιρ επισειπήζειρ. Δημιοςπγεί επίζηρ πποβλήμαηα και ζηοςρ Παπόσοςρ Υπηπεζιών Διαδικηύος, καθώρ μποπεί να μειώζει ηην ποιόηηηα ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών και ηον σπόνο απόκπιζηρ ηος δικηύος ηοςρ, πλήηηονηαρ έηζι ηη διαθεζιμόηηηα και αξιοπιζηία ηοςρ.
 4. 4. Τι πρϋπει να κϊνετε εϊν λϊβετε spam; 0 Μην απαντϊτε ςτον αποςτολϋα 0 Όταν απαντϊτε ςε μηνύματα SPAM ουςιαςτικϊ επαληθεύετε την εγκυρότητα τησ διεύθυνςησ ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςασ και ενθαρρύνετε τουσ spammers να ςτϋλνουν περιςςότερα μηνύματα. 0 Επικοινωνόςτε με τον Πϊροχο Υπηρεςιών Διαδικτύου 0 Αναφϋρετε το περιςτατικό ςτην Αρχό
 5. 5. Τι πρϋπει να κϊνετε με ϋνα ςυνημμϋνο email από κϊποιον ϊγνωςτο 0 Εύναι δικιϊ ςασ επιλογό εϊν θα το ανούξετε ό όχι . 0 Σασ ςυνιςτούμε να το ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ και να το ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ .
 6. 6. Τπειρ ηπόποι για να μειωθεί ο απιθμόρ ηων spam 0 Μην δημοςιεύετε ποτϋ το προςωπικό ςασ e-mail ςε δημόςια προςβϊςιμεσ εφαρμογϋσ. 0 Σιγουρευτεύτε ότι το e-mail ςασ, φιλτρϊρεται από κατϊλληλο λογιςμικό anti-spam. 0 Μην απαντϊτε ποτϋ ςε μηνύματα spam
 7. 7. Τι εύναι η λύςτα email 0 Οι λίςτεσ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι ζνασ αυτοματοποιημζνοσ μηχανιςμόσ που διανζμει ζνα mail ςε πολλοφσ χρήςτεσ ταυτόχρονα χωρίσ ο αποςτολζασ να γράφει τισ διεφθυνςεισ των παραληπτών.
 8. 8. Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Συνόθωσ οι ιού εύναι μικρϊ προγρϊμματα. Αυτό δεν ιςχύει ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ αφού οριςμϋνοι ιού ϋχουν ςαν ςκοπό να χρηςιμοποιόςουν την αφϋλεια των χρηςτών για να εξαπλωθούν. Βϋβαια, ϋνα τϋτοιο email δεν μολύνει τον υπολογιςτό μασ, αλλϊ παραμϋνει ϋνασ ιόσ αφού ϋχει ςαν ςκοπό να γεμύςει τουσ mailservers, να ςπαταλόςει πόρουσ και ενϋργεια.
 9. 9. Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Συγκριτικϊ με την πρώτη μορφό ιών από emails, οι οπούοι δεν μολύνουν το ςύςτημϊ ςασ, οι ιού που βρύςκονται ςτα ςυνημμϋνα αρχεύα ενόσ email μπορούν να κϊνουν πραγματικό ζημιϊ. Η μύα περύπτωςη εύναι να προωθηθούν αυτόματα ςε όλεσ τισ επαφϋσ ςασ και η ϊλλη περύπτωςη εύναι να μολύνουν τον υπολογιςτό ςασ με αποτϋλεςμα να βλϊψουν αρχεύα ςυςτόματοσ κτλ.
 10. 10. Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Στην τελευταύα κατηγορύα θα δούμε ότι ιού μπορεύ να βρύςκονται και ςτο ςώμα του email. Τα emails ςε μορφό HTML χρηςιμοποιούνται για να ενςωματώνουν εικόνεσ και links. Η HTML όμωσ, μπορεύ να περιϋχει μικρϊ κομμϊτια κώδικα τα οπούα μπορεύ να εκτελεςτούν ςτο παραςκόνιο και να μολύνουν τον υπολογιςτό με ιό.
 11. 11. Χρόςιμεσ ςυμβουλϋσ για αςφαλό πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο 0 Μην δύνετε το προςωπικό ςασ e-mail παντού 0 Διαβϊζετε πϊντα τουσ όρουσ χρόςησ 0 Μην εμπιςτεύεςτε εύκολα αυτϊ που βλϋπετε 0 Εγκαταςτόςτε ϋνα αντιικό (antivirus) 0 Μην δύνετε τα προςωπικϊ ςασ ςτοιχεύα
 12. 12. ΠΗΓΕΣ 0 http://el.wikipedia.org 0 http://www.no-spam.gr/ 0 http://www.dpa.gr 0 https://www.google.gr 0 http://zunal.com
 13. 13. Ευχαριςτούμε

×