Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nová média a exponáty, participace návštěvníka, PR a prezentace muzea

445 views

Published on

Druhá přednáška z výběrového semináře Nová média v muzejní praxi. V této přednášce propojíme vlastnosti nových médií a ukážeme si možnosti, jak je aplikovat do prostředí muzeí. Součástí přednášky budou i ukázky z českých i evropských muzeí.

Více o předmětu na http://nnis.cz/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nová média a exponáty, participace návštěvníka, PR a prezentace muzea

 1. 1. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D. Nov´a m´edia a expon´aty, Participace n´avˇstˇevn´ıka, PR a prezentace muzea 17. 2. 2015 Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 1/15
 2. 2. Obsah 1 Teoretick´e principy 2 Expon´aty 3 Participace n´avˇstˇevn´ıka 4 PR a prezentace muzea 5 Pˇr´ıklady Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 2/15
 3. 3. Jak nov´a m´edia vyuˇz´ıt? Neexistuje jednotn´y n´avod, jak nov´a m´edia v muze´ıch pouˇz´ıvat. M´ame jen indicie o tom, co by mohlo fungovat, ale zda to opravdu fungovat bude, z´aleˇz´ı na mnoha promˇenn´ych. Jedn´ım z nejefektivnˇejˇs´ıch n´astroj˚u, jak to zjistit, je pozorovat n´avˇstˇevn´ıky, co v expozici pˇrirozenˇe dˇelaj´ı. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 3/15
 4. 4. Brainstorming ˇc. 1 ˇC´ım se podle v´as vyznaˇcuj´ı nov´a m´edia? Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/15
 5. 5. Brainstorming ˇc. 2 Pojd’me ke kaˇzd´e charakteristice vymyslet aplikaci na muzejn´ı prostˇred´ı. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 5/15
 6. 6. Komunikace many-to-many / Decentralizace / Poruˇsen´ı hierarchie Spolupr´ace s veˇrejnost´ı na pˇr´ıpravˇe v´ystavy Setˇren´ı rozd´ılu mezi autorem a n´avˇstˇevn´ıkem Tvorba expon´at˚u, sbˇer materi´al˚u (napˇr. pamˇetn´ıci, dokumentace okol´ı), folskonomie, dobrovolnictv´ı (viz NM), spolky pˇr´atel muzea, atd. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 6/15
 7. 7. Kolaborace / Soci´aln´ı interakce / Z´aˇzitek Interakce ˇclovˇek-ˇclovˇek vs. ˇclovˇek-technologie Ruce vs. mysl Nina Simon (TED Talk: https: //www.youtube.com/ watch?v=aIcwIH1vZ9w) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 7/15
 8. 8. Intertextualita / Hypertextualita Propojov´an´ı star´eho s nov´ym Remixov´an´ı Prostor pro ˇsirˇs´ı v´yklad (neexistuje jen jedna pravda) Porovn´av´an´ı lidsk´ych zkuˇsenost´ı napˇr´ıˇc dˇejinami (mal´e vs. velk´e dˇejiny) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 8/15
 9. 9. Aktivita / Pasivita / User-generated content Pokud se na vˇeci aktivnˇe pod´ıl´ım, ´uˇcastn´ım se cele S´am pˇrich´az´ım s ot´azkami, s´am urˇcuji, co se uˇc´ım a jak Muzeum nem´a pod kontrolou, co si n´avˇstˇevn´ık odnese Muzejn´ı pracovn´ık je mi pr˚uvodcem Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 9/15
 10. 10. Multimedialita Multimedi´aln´ı expon´aty N´astroje v doprovodn´ych programech (nat´aˇcen´ı film˚u, audia, tvorba plak´at˚u atd.) V´ystava je specifick´y druh vizu´aln´ı komunikace Sn´ıˇzen´ı mnoˇzstv´ı textu Zapojen´ı v´ıce smysl˚u S takov´ymi expon´aty mohou ˇcasto n´avˇstˇevn´ıci manipulovat Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 10/15
 11. 11. Komunikace / Sd´ılen´ı / Otevˇrenost Bezbari´erovost (doslovnˇe i jako idea) Dialog PR, Soci´aln´ı s´ıtˇe, webov´e str´anky (corporate identity) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 11/15
 12. 12. Pˇr´ıklady Novomedi´aln´ı aktivity jsou mixem nastolen´ych t´emat Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/15
 13. 13. Muzea z pˇr´ıklad˚u D˚um ˇCesk´eho ˇSv´ycarska (Kr´asn´a L´ıpa) Technick´e muzeum (Berl´ın) ˇZidovsk´e muzeum (Berl´ın) DOX - Centrum souˇcasn´eho umˇen´ı Pen´ıze nebo ˇzivot, Muzeum hl. m. Prahy: https://vimeo.com/69703468 Pˇr´ırodovˇedn´e muzeum (Berl´ın) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 13/15
 14. 14. Zdroje Nina Simon: The Participatory Museum (http://www.participatorymuseum.org/) Nina Simon: Opening up the Museum (TED Talk: https://www.youtube.com/watch?v=aIcwIH1vZ9w) Vlastn´ı pozorov´an´ı Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 14/15
 15. 15. Z´avˇer Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe n´as ˇcek´a sezn´amen´ı s muzejn´ımi pracovn´ıky. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 15/15

×