Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi
Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS.
Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D.
Nov´e trendy v muzejnictv´ı
10. 3....
Obsah pˇredn´aˇsky
1 Jak se mˇen´ı muzeum
2 V´ystava/expozice -
specifick´y druh vizu´aln´ı
komunikace
3 Nov´a t´emata
4 Pa...
Jak se mˇen´ı muzeum
Vn´ım´an´ı n´avˇstˇevn´ıka a jeho
potˇreb
Mezioborovost
Aplikace v mal´ych i velk´ych
muze´ıch
Otevˇr...
Specifika muzejn´ıho v´ystavnictv´ı
Sb´ırka - stˇredobod muzejn´ı pr´ace
Specifick´y druh komunikace - ostenze
Neverb´aln´ı ...
Specifika muzejn´ıho v´ystavnictv´ı
Pˇri muzejn´ı pr´aci je tˇreba neust´ale vystupovat z vlastn´ıho pohledu
na problematik...
Jak vznik´a v´ystava
N´amˇet
Libreto
Sc´en´aˇr
Doprovodn´e aktivity,
aktivizace n´avˇstˇevn´ıka
Nov´a m´edia v muzejn´ı pr...
Nov´a t´emata
Vytv´aˇren´ı paralel mezi minulost´ı a souˇcasnou zkuˇsenost´ı
Porovn´av´an´ı ˇzivotn´ıho stylu
Reflexe aktu´...
Modern´ı formy v´ystavy
Bez text˚u (napˇr. Mari´ansk´a
T´ynice)
Narace (Pen´ıze nebo ˇzivot,
postava pr˚uvodc˚u)
Posledn´ı...
Participace - aktivizace n´avˇstˇevn´ıka
Mnoho r˚uzn´ych forem na z´akladˇe r˚uzn´ych c´ılov´ych skupin
Pˇri pˇr´ıpravˇe e...
Vzdˇel´av´an´ı: Muzeum a ˇskola
Vyuˇzit´ı odliˇsnosti muzea a ˇskoly
Neform´aln´ı vyuˇcov´an´ı
Z´aˇzitkov´e uˇcen´ı
Konstr...
Diskuse: Nov´e technologie
Jsou podle v´as modern´ı technologie nov´ym
trendem v muze´ıch?
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi s...
Z´avˇer
Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe n´as ˇcek´a pˇredn´aˇska o Geolokaˇcn´ıch
aplikac´ıch pro muzea.
Nov´a m´edia v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nové trendy v muzejnictví

439 views

Published on

Třetí přednáška z předmětu Nová média v muzejní praxi, ve které se studenti seznámí s novým trendy, kterými jsou nová témata, participace, spolupráce muzeum a školy a nové pedagogické postupy, nové výstavnické koncepce. Abychom se mohli věnovat těmto tématům, seznámíme se v úvodu přednášky s tím, jak vzniká výstava a čím je tento druh komunikace specifický.

Více o předmětu na http://nnis.cz/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nové trendy v muzejnictví

 1. 1. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D. Nov´e trendy v muzejnictv´ı 10. 3. 2015 Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 1/12
 2. 2. Obsah pˇredn´aˇsky 1 Jak se mˇen´ı muzeum 2 V´ystava/expozice - specifick´y druh vizu´aln´ı komunikace 3 Nov´a t´emata 4 Participace n´avˇstˇevn´ıka 5 Muzeum a ˇskola - muzejn´ı vzdˇel´av´an´ı 6 Modern´ı v´ystavnick´e koncepce Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 2/12
 3. 3. Jak se mˇen´ı muzeum Vn´ım´an´ı n´avˇstˇevn´ıka a jeho potˇreb Mezioborovost Aplikace v mal´ych i velk´ych muze´ıch Otevˇren´y konec - komplexita, ne jen jedna pravda Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 3/12
 4. 4. Specifika muzejn´ıho v´ystavnictv´ı Sb´ırka - stˇredobod muzejn´ı pr´ace Specifick´y druh komunikace - ostenze Neverb´aln´ı komunikace a vizu´aln´ı vn´ım´an´ı Informace o kontextu (multimedialita) Emocion´aln´ı potenci´al pˇredmˇet˚u Tvorba asociac´ı Podpora imaginace, fantazie Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/12
 5. 5. Specifika muzejn´ıho v´ystavnictv´ı Pˇri muzejn´ı pr´aci je tˇreba neust´ale vystupovat z vlastn´ıho pohledu na problematiku a kriticky zhodnocovat postupy, kter´e pˇri komunikaci s n´avˇstˇevn´ıkem vyuˇz´ıv´ame. Hledat nov´e a lepˇs´ı cesty, jak zprostˇredkov´avat kontakt n´avˇstˇevn´ıka s autentick´ymi sb´ırkov´ymi pˇredmˇety. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 5/12
 6. 6. Jak vznik´a v´ystava N´amˇet Libreto Sc´en´aˇr Doprovodn´e aktivity, aktivizace n´avˇstˇevn´ıka Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 6/12
 7. 7. Nov´a t´emata Vytv´aˇren´ı paralel mezi minulost´ı a souˇcasnou zkuˇsenost´ı Porovn´av´an´ı ˇzivotn´ıho stylu Reflexe aktu´aln´ıch spleˇcensk´ych t´emat (zmˇeny v regionu, demokracie, xenofobie apod.) ˇZivotn´ı prostˇred´ı Sport Cestov´an´ı a v´ypravy do nezn´am´ych krajin Velk´e versus mal´e dˇejiny Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 7/12
 8. 8. Modern´ı formy v´ystavy Bez text˚u (napˇr. Mari´ansk´a T´ynice) Narace (Pen´ıze nebo ˇzivot, postava pr˚uvodc˚u) Posledn´ı den (Hornick´y skanzen Mayrau - www.mayrau.omk.cz/) Virtu´aln´ı v´ystava (www.ushmm.org/, www.bengler.no/deluge) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 8/12
 9. 9. Participace - aktivizace n´avˇstˇevn´ıka Mnoho r˚uzn´ych forem na z´akladˇe r˚uzn´ych c´ılov´ych skupin Pˇri pˇr´ıpravˇe expozice (spolky pˇr´atel muzea, zapojen´ı pamˇetn´ık˚u, spolupr´ace pamˇetn´ık˚u s ˇz´aky/studenty ˇskol - mezigeneraˇcn´ı spolupr´ace, prezentace ˇremesel) Doprovodn´e aktivity - soutˇeˇze, workshopy, dlouhodob´e z´ajmov´e ˇcinnosti Aktivity na v´ystav´ach - pracovn´ı listy, d´ılny, multimedi´aln´ı programy, hra, aplikace, technologick´e expon´aty Muzejn´ı kufˇr´ık - aktivity pro rodiˇce s dˇetmi Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 9/12
 10. 10. Vzdˇel´av´an´ı: Muzeum a ˇskola Vyuˇzit´ı odliˇsnosti muzea a ˇskoly Neform´aln´ı vyuˇcov´an´ı Z´aˇzitkov´e uˇcen´ı Konstruktivistick´a didaktika Kooperativn´ı uˇcen´ı Projektov´e vyuˇcov´an´ı (ˇreˇsen´ı komplexn´ıch probl´em˚u) Objektov´e uˇcen´ı N´avaznost na RVP Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 10/12
 11. 11. Diskuse: Nov´e technologie Jsou podle v´as modern´ı technologie nov´ym trendem v muze´ıch? Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 11/12
 12. 12. Z´avˇer Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe n´as ˇcek´a pˇredn´aˇska o Geolokaˇcn´ıch aplikac´ıch pro muzea. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/12

×