Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nova media - nova muzea?

476 views

Published on

Prezentace k příspěvku na konferenci IKI 2013, který představil podobnosti mezi knihovnou a muzei, možnosti využití nových médií v muzeích a dva konkrétní projekty z českých muzeí. Více na www.nnis.cz.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nova media - nova muzea?

 1. 1. Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a Mgr. Nina Seyˇkov´, DiS. c a ´ Ustav informaˇn´ studi´ a knihovnictv´ FF UK c ıch ı ı, 21. 11. 2013 Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 1/12
 2. 2. Muzeum a knihovna Tradice – nov´ pˇıleˇitosti e r´ z posl´n´ str´ˇci kulturn´ a ı: az ı historie, pˇed´v´n´ vˇdˇn´ r a a ı e e ı, zprostˇedkov´n´ kulturn´ r a ı ıho dˇdictv´ e ı prezentace informac´ ı muzeum a knihovna v 21. stolet´ ı projektov´ ˇızen´ granty e r´ ı, Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 2/12
 3. 3. Muzeum a knihovna Specifick´ vzdˇl´vac´ instituce e ea ı stoj´ mimo tradiˇn´ ı c ı vzdˇl´vac´ syst´m ea ı e teaching librarian – muzejn´ ı pedagog moˇnost zprostˇedkov´n´ z r a ı kontaktu mezi odborn´ a ıky veˇejnost´ r ı partnerstv´ se ˇkolou ı s Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 3/12
 4. 4. Muzeum a knihovna Slab´ str´nky – v´zvy e a y punc zastaralosti a image nedosaˇitelnost z lidsk´ meze e nepruˇnost a tˇˇkop´dnost z ez a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 4/12
 5. 5. Teoretick´ v´chodiska – teorie nov´ch m´di´ a y y e ı Komunikace – otevˇenost – spolupr´ce r a teorie komunikace one-to-many many-to-many one-to-one muzeum jako tˇet´ prostor r ı interakce: ruce versus mysl intertextualita uˇivatelsky generovan´ obsah z y Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 5/12
 6. 6. Teoretick´ v´chodiska – vzdˇl´vac´ teorie a y ea ı Vzdˇl´v´n´ – emoce – z´ˇitek ea a ı az neform´ln´ vzdˇl´v´n´ a ı ea a ı z´ˇitkov´ uˇen´ az e c ı kooperativn´ uˇen´ ı c ı konstruktivistick´ didaktika a soci´ln´ kontext muzea a ı kl´cov´ kompetence ıˇ e ˇ n´vaznost na RVP a SVP a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 6/12
 7. 7. Zapojen´ n´vˇtˇvn´ – model interakce ı a s e ıka n´vˇtˇvn´ se pod´ ı na a s e ık ıl´ interpretaci obsahu – aktivn´ hled´n´ souvislost´ ı a ı ı uˇen´ je kumulativn´ nikdy c ı ı nekonˇ´ ı proces cıc´ lid´ se uˇ´ na z´kladˇ z´jm˚ e cı a e a u a z pˇirozen´ho svˇta r e e probl´m evaluace e Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a Projekty: folksonomie: www.steve.museum audio pr˚vodci: MoMA u n´vˇtˇvn´ v roli kur´tor˚: a s e ıci a u Brooklyn prezident Franklin: Philadelphie slide 7/12
 8. 8. Muzeum Fr´ni Sr´mka a ˇa Z n´rodn´ umˇlce ˇlovˇkem a ıho e c e zapojen´ ml´deˇe ı a z kombinace star´ expozice s e nov´mi expon´ty y a n´vˇtˇvn´ – tv˚rce a s e ık u multimedialita (virtu´ln´ a ı muzeum, komiks, 3D objekty, audioinstalace) Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 8/12
 9. 9. Muzeum Fr´ni Sr´mka a ˇa Zapojen´ n´vˇtˇvn´ u ı a s e ık˚ filmov´ workshopy e liter´rn´ workshopy a ı liter´rn´ a filmov´ soutˇˇ a ı a ez sd´ ı soutˇˇn´ prac´ na ılen´ ez ıch ı soci´ln´ s´ ıch a na webu a ıch ıt´ vyd´n´ sborn´ v´ ezn´ch a ı ıku ıtˇ y prac´ (.pdf, .epub) ı V´ o projektu: www.franasramek.cz ıce Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 9/12
 10. 10. Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka c c e C´ projektu ıle prostor pro doˇasn´ v´stavy c e y a pro prezentaci prac´ ı n´vˇtˇvn´ u a s e ık˚ realistick´ pˇedstaven´ e r ı t´matu evoluce e expoziˇn´ pˇıstup: strom a c ı r´ mapa modernizace a zachov´n´ a ı tradice partnersk´ pˇıstup k y r´ n´vˇtˇvn´ a s e ıkovi Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a prostˇedky: workshopy, r pracovn´ listy, hra, ı interaktivn´ expon´ty, ı a mobiln´ aplikace, virtu´ln´ ı a ı pitevn´ st˚l atd. ı u slide 10/12
 11. 11. Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka – v´zkumn´ projekt c c e y y porovn´n´ jednotliv´ch a ı y forem obsahu a pr´ce na a v´stavˇ y e porovn´n´ souˇasn´ a ı c e expozice s novou v´zkum n´vˇtˇvnick´ho y a se e chov´n´ a ı Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a c´ z´ ıl: ıskat autentick´ data z a ˇesk´ho muzeologick´ho c e e prostˇed´ r ı v´stup: publikace s y v´sledky a n´pady pro y a ostatn´ muzejn´ instituce ı ı slide 11/12
 12. 12. Dˇkuji za pozornost! e Nina Seyˇkov´: nina.seyckova@gmail.com c a ´ Ustav informaˇn´ studi´ a knihovnictv´ c ıch ı ı Univerzita Karlova, Filosofick´ fakulta a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 12/12

×