Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nová média v muzejní praxi (Úvodní přednáška)

334 views

Published on

První přednáška z výběrového semináře "Nová média v muzejní praxi", který je realizován na FF UK na oboru Studia nových médií (http://novamedia.ff.cuni.cz/). V prezentaci najdete představení předmětu, odkaz na zadání projektů, stručný pohled do dějin sběratelství a nástin vývoje k současnému muzeu.

Během semestru naváží studenti spolupráci s některými z českých muzeí a zrealizují v muzeu projekt.

Více o předmětu na http://nnis.cz/

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nová média v muzejní praxi (Úvodní přednáška)

 1. 1. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D. ´Uvodn´ı hodina 17. 2. 2015 Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 1/16
 2. 2. O pˇredmˇetu 1 Pˇredstaven´ı muze´ı 2 Osvˇetlen´ı moˇznost´ı vyuˇzit´ı nov´ych m´edi´ı v muzejnictv´ı 3 Teorie vs. praxe 4 Praktick´e projekty C´ılem pˇredmˇetu je, abyste se sezn´amili se specifick´ym prostˇred´ım pamˇet’ov´ych instutuc´ı a dok´azali jste nach´azet moˇznosti, jak vaˇse vzdˇel´an´ı a znalosti z oblasti nov´ych m´edi´ı zaˇclenit do jejich chodu tak, aby se z tˇechto instituc´ı stalo inspirativn´ı prostˇred´ı otevˇren´e n´avˇstˇevn´ık˚um. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 2/16
 3. 3. O pˇredmˇetu 12 t´ydn˚u 5 pˇredn´aˇsek Praktick´a cviˇcen´ı (povinn´a) Z´avˇereˇcn´e prezentace Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 3/16
 4. 4. Co od v´as oˇcek´av´ame Aktivn´ı ´uˇcast v hodin´ach Poctivou pr´aci na projektu Kontinu´aln´ı spolupr´aci s muzejn´ım pracovn´ıkem Pravideln´e konzultace s ostatn´ımi na cviˇcen´ıch Ot´azky, koment´aˇre, sd´ılen´ı vlastn´ıch zkuˇsenost´ı Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/16
 5. 5. Praktick´e projekty 10 instituc´ı 13 re´aln´ych projekt˚u https://prezi.com/6fm9fvxzs2ya/projekty-pro-muzea/ ?utm_campaign=share&utm_medium=copy Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 5/16
 6. 6. Sbˇeratelstv´ı Podm´ınky: abstrakce, trval´a s´ıdla, ˇremesln´a v´yroba a dˇelba pr´ace, diferenciace spoleˇcnosti, vznik majetn´e vrsty 1. sb´ırky: Starovˇek´y Egypt, Mezopot´amie, ˇC´ına (3 000 pˇr. n. l.) F´aze sbˇeratelstv´ı: starovˇek´e a antick´e sbˇeratelstv´ı (3 000 pˇr. n. l. - 5. st. n. l.) ´era stˇredovˇek´ych pokladov´ych sb´ırek (do 15. st.) ´era kabinet˚u (15. - 17. st.) pˇrechod od kabinet˚u k muze´ım 18. st. ´era muze´ı (od 19. st. po souˇcasnost) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 6/16
 7. 7. Sbˇeratelstv´ı D˚uvody ke sb´ır´an´ı: ekonomick´e d˚uvody, upevˇnov´an´ı moci panovn´ıka, n´aboˇzensk´e a ritu´aln´ı funkce, vˇedeck´e, vzdˇel´avac´ı a estetick´e d˚uvody P˚uvodnˇe pˇredmˇety neztr´acely svou funkci Dnes pˇredmˇety ztr´ac´ı svou p˚uvodn´ı funkci a jsou zaˇcleˇnov´any do nov´ych kontext˚u Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 7/16
 8. 8. Transformace muze´ı: Veˇrejn´y pal´ac Osv´ıcenstv´ı Postupn´e zpˇr´ıstupˇnov´an´ı veˇrejnosti Demokratize umˇen´ı - otevˇren´ı Britsk´eho muzea v nedˇeli pro pracuj´ıc´ı lid Chyb´ı pr´ace s n´avˇstˇevn´ıkem Matn´y rozd´ıl mezi sb´ır´an´ım a vystaven´ım Stavba muzejn´ıch budov Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 8/16
 9. 9. Transformace muze´ı: B´ıl´e krychle Brian O’Doherty (Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space) Majest´atn´e b´ıl´e budovy Autorita, dojem chr´amu ´Ucta, pokora, tich´a kontemplace, princip ” nevinn´eho oka“ Obrazy na b´ıl´ych stˇen´ach s kr´atkou popiskou N´arodn´ı galerie - Veletrˇzn´ı pal´ac Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 9/16
 10. 10. Transformace muze´ı: Kulturn´ı supermarket Nick Prior (Having One’s Tate and Eating It: Transformations of the Museum in a Hypermodern Era) Masov´e v´ystavy Davy n´avˇstˇevn´ık˚u, fronty Interaktivita, barevnost, atraktivnost N´avˇstˇeva je m´odn´ı Nejde jen o umˇen´ı, ale o spoleˇcenskou ud´alost Albertina Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 10/16
 11. 11. Transformace muze´ı: Tˇret´ı prostor Nick Prior Propojuje pˇredeˇsl´e koncepce Muzeum jako komunikaˇcn´ı prostor Zamˇeˇren´e na n´avˇstˇevn´ıka a jeho potˇreby Vyˇzaduje pouˇz´ıt´ı mnoha komunikaˇcn´ıch strategi´ı (Non)verb´aln´ı komunikace, vyuˇzit´ı vˇsech smysl˚u Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 11/16
 12. 12. Muzeum je. . . Definice dle ICOM – International Council of Museums . . . st´al´a nev´ydˇeleˇcn´a instituce ve sluˇzb´ach spoleˇcnosti a jej´ıho rozvoje, otevˇren´a veˇrejnosti, kter´a z´ısk´av´a, uchov´av´a, zkoum´a, zprostˇredkuje a vystavuje hmotn´e a nehmotn´e doklady o ˇclovˇeku a jeho prostˇred´ı za ´uˇcelem studia, vzdˇel´an´ı, v´ychovy a potˇeˇsen´ı. Zdroj: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/16
 13. 13. Pamˇet’ov´e instituce Knihovny a archivy Umˇeleck´e galerie V´yzkumn´e ´ustavy Univerzity Skanzeny a jin´e etnografick´e pam´atky Zoologick´e a botanick´e zahrady Pˇr´ırodn´ı rezervace Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 13/16
 14. 14. Proˇc muzea potˇrebujeme? Udrˇzuj´ı kontinuitu ˇclovˇeka s minulost´ı Umoˇzˇnuj´ı ˇclovˇeku nav´azat ˇci prohlubovat vztah s m´ıstem a kulturou, odkud poch´az´ı Pom´ahaj´ı odpov´ıdat na ot´azky kdo jsme, odkud a kam jdeme Poskytuj´ı informace, neotˇrel´e z´aˇzitky Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 14/16
 15. 15. Muzea a nov´a m´edia 1 V expozici (formy obsahu, multimedialita) 2 Komunikace s veˇrejnost´ı (corporite identity, soci´aln´ı s´ıtˇe, web) 3 V doprovodn´ych programech Myˇslenky nov´ych m´edi´ı m˚uˇzeme ch´apat jako jednu z komunikaˇcn´ıch strategi´ı, kter´e je moˇzn´e vyuˇz´ıt k transformaci muze´ı v otevˇren´e a komunikuj´ıc´ı instituce zamˇeˇren´e na n´avˇstˇevn´ıka. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 15/16
 16. 16. Z´avˇer Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe na vidˇenou. Dˇekuji Karinˇe Kottov´e, o n´ıˇz jsem pˇrevzala obr´azky pouˇzit´e v prezentaci. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 16/16

×