Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nová média v paměťových institucích (Letní škola KISKu)

282 views

Published on

Přednáška představí paměťové instituce z pohledu nových médií. Muzea, knihovny, archivy, památníky a další instituce se svou činností podílejí na spoluutváření kulturní i občanské identity návštěvníků, uchovávají kontinuitu člověka s minulostí, vzdělávají i baví a slouží veřejnému zájmu. Akcent bude kladen především na to, jak z paměťových institucí vytvořit prostředí, které bude přívětivé, otevřené, komunikující, inspirující a podněcující návštěvníky k vlastní aktivitě a participaci. Nová média a související témata jsou jedním z efektivních nástrojů, jak napomoci k transformaci těchto institucí, které hledají své místo a uplatnění v současné společnosti. V navazujícím workshopu nadesignujeme novomediální aktivitu pro vybranou paměťovou instituci.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nová média v paměťových institucích (Letní škola KISKu)

 1. 1. Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. ´Ustav informaˇcn´ıch studi´ı a knihovnictv´ı, FF UK Letn´ı ˇskola KISKu 24. 6. 2015 Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 1/21
 2. 2. Kdo jsem? Stunome Muzeum Fr´ani ˇSr´amka Hrdliˇckovo muzeum ˇclovˇeka PˇrF UK Doktoranka na FF ´UISK www.nnis.cz Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 2/21
 3. 3. C´ıle pˇredn´aˇsky 1 Pˇredstaven´ı pamˇet’ov´ych instituc´ı se zamˇeˇren´ım na muzea 2 Koncepce modern´ıho muzea – teoretick´a v´ychodiska 3 Inspirativn´ı projekty Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 3/21
 4. 4. Ot´azky pro V´as 1 Jak´e je Vaˇse nejobl´ıbenˇejˇs´ı muzeum a proˇc? 2 Vyberte 3 slova, kter´a podle V´as nejl´epe vystihuj´ı muzea. K ˇcemu se tˇri slova vztahuj´ı? K muze´ım minulosti, souˇcasnosti nebo budoucnosti? K muzejn´ım budov´am, sb´ırk´am? Kdy se u V´as n´azor formoval a co ho ovlivnilo? Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 4/21
 5. 5. Muzeum je. . . ICOM – International Council of Museums, 2007 . . . st´al´a nev´ydˇeleˇcn´a instituce ve sluˇzb´ach spoleˇcnosti a jej´ıho rozvoje, otevˇren´a veˇrejnosti, kter´a z´ısk´av´a, uchov´av´a, zkoum´a, zprostˇredkuje a vystavuje hmotn´e a nehmotn´e doklady o ˇclovˇeku a jeho prostˇred´ı za ´uˇcelem studia, vzdˇel´an´ı, v´ychovy a potˇeˇsen´ı. Oxford English Dictionary, 2012 A building in which objects of interest or importance are stored and displayed. Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 5/21
 6. 6. Modern´ı muzeum N´avˇstˇevn´ık nepˇr´ıch´az´ı do muzea, ale muzeum potk´av´a n´avˇstˇevn´ıka v jeho kaˇzdodennosti. Muzeum jako sluˇzba, projekt, proces a ud´alost Nen´ı to jen jedna budova, je to s´ıt’ Odklon od postavy kur´atora k n´avˇstˇevn´ıkovi Interpretace pˇredmˇetu pˇrevaˇzuje nad popisem Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 6/21
 7. 7. Video: The 21th century museum Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 7/21
 8. 8. Ot´azka pro V´as Patˇr´ı zoologick´a zahrada do kategorie pamˇet’ov´ych instituc´ı? Ano nebo ne? Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 8/21
 9. 9. Pamˇet’ov´e instituce Knihovny a archivy Umˇeleck´e galerie V´yzkumn´e ´ustavy Univerzity Skanzeny a jin´e etnografick´e pam´atky Zoologick´e a botanick´e zahrady Pˇr´ırodn´ı rezervace Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 9/21
 10. 10. Jak budovat modern´ı pamˇet’ovou instituci? Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 10/21
 11. 11. Teorie nov´ych m´edi´ı Teorie komunikace Decentralizace a poruˇsen´ı hierarchie Intertextualita / Hypertextualita Dostupnost Aktivita a user-generated content Imerze – smysly, emoce, ´uˇcast, z´aˇzitek Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 11/21
 12. 12. Design Human centered design Experience design Design thinking proces Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 12/21
 13. 13. Modern´ı pedagogick´e smˇery Neform´aln´ı vzdˇel´av´an´ı Uˇcen´ı z´aˇzitkem Konstruktivistick´a didaktika Kolaborativn´ı uˇcen´ı Deschooling Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 13/21
 14. 14. Nov´a m´edia je moˇzn´e do muzea implementovat 1 V expozici (formy obsahu, multimedialita) 2 V pr´aci s n´avˇstˇevn´ıkem (doprovodn´e programy, tv˚urˇc´ı aktivity v expozici, workshopy, klub pˇr´atel muzea) 3 V komunikaci s n´avˇstˇevn´ıkem (PR,corporate identity, web, soci´aln´ı s´ıtˇe) Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 14/21
 15. 15. Ot´azka pro V´as: Kter´a tvrzen´ı vystihuj´ı modern´ı muzeum? 1 Muzeum spolu s turistick´ym centrem vytvoˇrilo hern´ı proch´azku s tematikou historie mˇesta. 2 Odborn´ı pracovn´ıci jako jedin´ı vˇed´ı, jak´e informace jsou podstatn´e. 3 N´avˇstˇevn´ık je nepopsan´a deska, kterou je tˇreba vzdˇelat a m´ıt pod kontrolou informace, kter´e si odnese. 4 N´avˇstˇevn´ıci se spolupod´ılej´ı na tvorbˇe v´ystav. Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 15/21
 16. 16. Video: V´ystava jako hra Muzeum hl. mˇesta Prahy, Pen´ıze nebo ˇzivot:: https://vimeo.com/69703468 Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 16/21
 17. 17. Emoce a smysly Michaela Buchtov´a, Interaktivn´ı pam´atn´ık pˇreˇzivˇs´ıch holocaustu: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ technika/kinect-provadi-holocaustem-stante-se-soucasti-pribehu/r~i:article:718898/ Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 17/21
 18. 18. Propojit n´avˇstevn´ıka s expon´aty Gallery One, Cleveland Museum of Art: http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/transforming-the-art-museum-experience-gallery-one-2/ Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 18/21
 19. 19. Pozv´anka na workshop Obsahem workshopu bude vytvoˇren´ı n´avrhu na interaktivn´ı muzeujn´ı aktivitu pro urˇcitou c´ılovou skupinu. Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 19/21
 20. 20. Doporuˇcen´a literatura, zdroje FREIRE, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. USA: The Continuum International Publishing Group Inc, 2005. ISBN 0-8264-1276-9. FALK, John H. a Lynn D. DIERKING. The Museum Experience. USA: Left Coast Press, Inc., 1992. ISBN 0929590066. MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001. ISBN 0262632551. KOTRBA, Tom´aˇs a Lubor LACINA. Praktick´e vyuˇzit´ı aktivizaˇcn´ıch metod ve v´yuce. Brno: Spoleˇcnost pro odbornou literaturu, 2007, 188 s. ISBN 978-80-87029-12-1. SIMON, Nina. The Participatory Museum. USA: Museum 2.0, 2010. ISBN 13:978-0-615-34650-2. SAHLBERG, Pasi. Conceptualising non-formal educatio. European Youth Forum, 1999. Dostupn´e z: http://www.pasisahlberg.com ˇZALMAN, Jiˇr´ı. Muzealizace jako n´astroj k odˇzit´ı minul´ych jev˚u. In: DOL´AK, Jan. Muzea v procesu transformace: 24. - 26. listopadu 2003 Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 199-203. ISBN 80-210-3594-3. Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 20/21
 21. 21. Dˇekuji za pozornost! Douf´am, ˇze se uvid´ıme na workshopu. Nina Seyˇckov´a: nina.seyckova@ff.cuni.cz www.nnis.cz ´Ustav informaˇcn´ıch studi´ı a knihovnictv´ı, FF UK Hrdliˇckovo muzeum ˇclovˇeka PˇrF UK Nov´a m´edia v pamˇet’ov´ych instituc´ıch slide 21/21

×